ܡܐܡܪܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ

  • -

ܡܐܡܪܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ

ܡܐܡܪܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܡܠܦܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܥܠ ܚܪܬܐ ܘܫܘܠܡܐ ܘܕܝܢܐ ܘܬܒܥܬܐ ܘܥܠ ܒܝܬ ܐܓܼܘܓܼ ܘܡܓܼܘܓܼ ܘܥܠ ܡܫܝܚܐ ܕܓܠܐ

قصيدة الملفان السرياني مار أفرام عن النهاية والختام والمحاكمة والعقاب وعن بني آجوج وماجوج والمسيح الدجال

                        ܡܥܒܪܢܘܬܐ: ܣܒܪܝ ܝܥܩܘܒ ܐܝܫܘ

                             ترجمة       : صبري يعقوب إيشو

ܒܪܘܢܐ ܕܨܠܹܐ ܠܗ ܒܜܝܒــــــــــܘܬܗ   ألأبن الذي نزل بنعمتـــــــــــــــه

ܘܗܘܹܐܠܗ ܒܪܢܫܐ ܒܨܒܼܝܢـــــــــــــــܗ   وصار إنساناً بإرادتـــــــــــــــــه

ܘܜܥܡܠܗ ܠܡܘܬܐ ܒܡܚܒــــــــܬܗ   وذاق الموت برغبتـــــــــــــــــه

ܥܠ ܨܠܝܒܼܐ ܕܩܝܣܐ ܒܓܓܼܘܠـــــــܬܐ  على الصليب الخشبي في الجلجلة

ܐܠܗܐ ܝܵܗܒܼܠܝ ܡܨܝܬܐ ܕܡܠܠـــــــܢ   ألله منحني القدرة لأتحـــــــــــدث

ܥܠ ܙܘܥ̈ܐ ܕܒܬ ܗܘܝܢ ܒܒܪܝــــــܬܐ   عن الثورات التي ستحصل للكون

ܘܐ̄ܢܫ̈ܐ ܕܒܕ ܢܦܠܝܢ ܥܠ ܐ̄ܚــــــܕܕ̈ܐ     والناس ستحارب بعضها بعضاً

ܘܥܡܡ̈ܐ ܒܡܚܪ̈ܒܼܝܢ ܚܕ̄ ܠܗܿܘ ܐ̄ܚܪ̄ܢܐ والشعوب  تخرب على بعضـــــها

ܪܫܝܥܘܬܐ ܒܙܝܕܐ ܒܓܘ ܬܒܼܝـــــــــܠ  ستكثر الرذيلة في العالـــــــــــــــم

ܘܐܦ ܥܘܠܐ ܒܣܓܼܐ ܒܒܪܝـــــــــــــܬܐ كما ستكثر فيه الآثـــــــــــــــــــــام

ܒܕ ܡܝܬܝܢ ܡܠܟ̈ܐ ܙܕܝܩ̈ــــــــــــــــܐ  سيموت ملوك صديقـــــــــــــــون

ܘܒܩܝܡܝܢ ܒܫܘܦܝܗܝ ܪ̈ܫܝܥـــــــــــــܐ ويحل محلهم الآثمــــــــــــــــــون

ܒܗܿܘ ܙܒܼܢܐ ܒܩܝܡܐ ܟܐܢـــــــــــــܘܬܐ   حينئذ تنهض العدالـــــــــــــــــــة

ܒܡܬܒܼܐ ܠܒܢܝܢܫܐ ܒܡܣــــــــــــــܬܐ   وتدين الأنسان بالميـــــــــــــزان

ܓܢ̄ܒܐ ܕܥܘ̈ܠܐ ܒܩـــــــــــــــــــــــܪܡ   حيث سيترجح طرف الأثـــــــم

ܘܗܿܘ ܕܡܓܘܒܝ̈ܐ ܒܚܣــــــــــــــــــــܪ   ويخسر طرف المختاريــــــــــن

ܒܗܿܝ ܓܗܐ ܒܢܦܩܝܢ ܪ̈ܘܚــــــــــــــܬܐ   عندئذ ستهب الريــــــــــــــــــاح

ܒܡܚܪܒܼܝܢ ܠܦܢܝ̈ܬܐ ܕܥܡـــــــــــܪܬܐ   وستخرب مناحي المعمــــــــورة

ܒܦܐܫ ܡܘܓܡܪܐ ܗܿܘ ܟܬܝܒܼــــــــــܐ    ويكتمل ما هو مكتـــــــــــــــوب

ܒܗܿܝ ܕܡܘܬܐ ܒܦܪܣ ܒـــــــــܐܬܪ̈ܘܬܐ  حيث الموت ينتشر في البلـــــدان

ܒܒܪܝܬܐ ܒܗܘܝܐ ܟܦܢـــــــــــــــــܘܬܐ   وستقع المجاعة في العالـــــــــــم

ܘܙܘܥ̈ܐ ܘܒܘܠܒܠ̈ܐ ܩܫܝ̈ـــــــــــــــــܐ وتحصل ثورات وأضطرابات قوية

ܘܥܦܪܐ ܒܫܬܐ ܡܢ ܕܡ̈ـــــــــــــــــــܐ  والتراب سيستقي بالـــــــــــــــــدم

ܘܒܦܐܫ ܠܜܝܫܐ ܒܡܘܡـــــــــــــــܐ   والعالم سيتلطخ بالآثــــــــــــــــام

ܒܕ ܚܪ̈ܒܼܝـــــــــــــــــــــــܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ   وأوطان ستخـــــــــــــــــــــــرب

ܘܒܨܠܝܢ ܠܬܚܬ ܒܫܝـــــــــــــــܘܠ   ومناطق كاملة تنزل إلى الهاويـة

ܘܥܡܐ ܒܩܐܡ ܥܠ ܥܡــــــــــــــــܐ   وشعب يقوم على شعــــــــــــــب

ܘܡܠܟܘ̈ܬܐ ܥܠ ܚــــــــــــــــــܕܕ̈ܐ   ومملكة على مملكــــــــــــــــــــة

ܘܡܫܠܜܢܐ ܒܝܫܘܬܐ ܥܠ ܐܪܥـــــܐ   والخطيئة تسيطر على العالــــــم

ܘܟܦܘܪ̈ܐ ܒܪ̈ܕܦܝܢ ܥܠ ܩܕܝܫ̈ــــــــܐ   والكفرة يظطهدون القديسيــــــــن

ܘܐ̄ܢܫ̈ܐ ܒܟܦܪܝ ܒܓܠܝـــــــــــــܘܬܐ   والناس تكفر علانيـــــــــــــــــــة

ܘܒܥܬܪܢ ܓܒܐ ܕܣܡܠܝــــــــــــܘܬܐ   وسيغتني الجانب اليســــــــــاري

ܘܒܕ ܫܡܜ ܫܡܐ ܕܟܼܐܢ̈ــــــــــــــــܐ   وتتحطم قوانين العدالـــــــــــــــة

ܒܝܕ ܒܢ̈ܝ ܚܜܝـــــــــــــــــــــــــܬܐ   بأصحاب الذنوب والخطيئـــــــة

ܘܡܜܠ ܐܗܐ ܚܒܝܒܼ̈ــــــــــــــــــــܝ   ومن أجل هذا أحبائـــــــــــــــــي

ܒܐܬܐ ܝܘܡܐ ܐ̄ܚܪܝـــــــــــــــــــــــܐ   إقترب اليوم الأخيــــــــــــــــــــر

ܘܗܐ ܒܚܙܚ ܠــــــــــــــــــــܐܬܘ̈ܬܐ   وسنرى ما كتب لنا من الكــــلام

ܐܝ̄ܟܼ ܕܟܬܝܒܼܝܢ ܠܗ ܠܢ ܡܫܝܚــــــܐ   كما كتبه لنا السيد المسيـــــــــــح

ܘܚܕ̄ ܡܠܟܐ ܒܩܐܡ ܥܠ ܐ̄ܚܪ̄ܢــــــܐ   حيث ملك يقوم على ملـــــــــــك

ܘܒܥܠܡܐ ܒܝܪܒܼ ܐܘܠܨܢـــــــــــــــܐ   وسينتشر الضيق في العالــــــــم

ܥܡܡ̈ܐ ܒܩܫܕܪܝܢ ܒܚـــــــــــــــܕܕ̈ܐ   ألشعوب تصطدم ببعضهــــــــــا

ܘܒܝܠ ܚܝܠܘ̈ܬܐ ܒܒܪܐ ܦܠܫــــــــܐ   والحروب تقوم بين القــــــــوات

ܐܝ̄ܟܼ ܢܝܠܘܣ ܢܗܪܐ ܒܡܨܪ̈ܝـــــــــــܢ   كنهر النيل في مصـــــــــــــــــر

ܕܐ̄ܣܠܩܐ ܣܠܩ ܒܐܪܥــــــــــــــــــܐ   الذي صعوداً يصعد في جريانــه

ܒܬ ܡܜܝܒܝــــــــــــــــــܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ   ستتهيأ الــــــــــــــــــــــــــــدول

ܩܐ ܡܚܝܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝــــــــــܐ   لضرب بلاد الرومــــــــــــــــان

ܥܡܡ̈ܐ ܡܟܬܫܝܢ ܥܡ ܥܡܡ̈ــــــــܐ   وشعوب تصارع شعوبـــــــــــاً

ܘܡܠܟܘ̈ܬܐ ܥܡ ܡܠܟـــــــــــــܘ̈ܬܐ    وممالك مع ممالك أخـــــــــرى

ܘܡܢ ܐܬܪܐ ܠܐܬܪܐ ܡܫܢܝــــــــــــܢ   ويتنقلون من مكان لآخـــــــــــر

ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܫܡܝܜ̈ܐ ܥܪ̈ܝܩـــــــــــــــܐ   ألرومان ينكسرون مهزوميــن

ܘܐܬܘܪ̈ܝܐ ܡܫܠܜܢــــــــــــــــــــܝ    والآثوريون يسيطــــــــــــرون

ܥܠ ܗܿܘ ܐܬܪܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝـــــــــــــܐ    على تلك بلاد الرومــــــــــــان

ܒܬ ܡܫܥܒܕܝܢ ܠܝܠܘܕ̈ܝــــــــــــܗܝ    ويستعبدون أبنائهـــــــــــــــــم

ܘܒܕ ܡܨܥܪ̈ܝܢ ܐܦ ܠܢܫ̈ܝـــــــــــܗܝ    ويسبون نساءهــــــــــــــــــــم

ܘܒܕ ܙܪ̈ܥܝܢ ܘܐܦ ܒܕ ܚܨܕ̈ܝـــــــــܢ    كما سيزرعون وسيحصــدون

ܘܒܡܗܘܝܢ ܝܠܘܕ̈ܐ ܒܐܪܥـــــــــــــܐ    ويقيمون ثماراً فــــــي الأرض

ܒܩܢܝܢ ܥܘܬܪ̈ܐ ܣܓܝ̈ـــــــــــــــــܐܐ    ويحصلون على المجد والغنى

ܘܣܝܡ̈ܬܐ ܒܐܪܥܐ ܒܡܬܒܼܝـــــــــــــܢ      ويضعوا الكنوز في الأرض

ܐܝ̄ܟܼ ܢܝܠܘܣ ܢܗܪܐ ܕܡܨܪܝــــــــــܢ   ولكن كالنيل نهر مصــــــــــــر

ܠܒܬ̄ܪܐ ܒܕܵܥܪ ܡܢ ܓܢ̄ܒ ܕܣܵܠــــܩ   إلى الخلف ينزل كلما صعـــــد

ܒܕܵܥܪ ܒܨܵܠܐ ܐܬܘܪܝـــــــــــــــــــܐ    هكذا يعود الآثــــــــــــــــوري

ܡܢ ܬܡܐ ܠـــــــــــــــــــــــܐܬܪܗ   من هناك إلى وطنـــــــــــــــــه

ܘܒܕ ܡܜܝܒܝܢ ܐܢ̈ܝ ܪ̈ܗܘܡܝــــــــܐ   وسيعود أولئك الرومــــــــــــان

ܠܗܿܘ ܐܬܪܐ ܕܐܒܼܗܝــــــــــــــܗܘܢ    إلى بلد آبائهــــــــــــــــــــــــــم

ܟܡܐ ܕܣܓܼܐ ܪܘܫܥܐ ܒܥܠܡــــــــܐ    كلما زاد الأثم في العالـــــــــــــم

ܘܐܪܥܐ ܡܫܚܬܢܐ ܒܙܢܝــــــــــܘܬܐ    والأرض توسخت بالزنــــــــــــا

ܣܠܩܐ ܓܥܝܬܐ ܘܩܪܝܬܐ ܠܫܡܝـــــܐ    تصعد الصراخات إلى السمـــــاء

ܩܪܝܬܐ ܕܜܠܝܡ̈ܐ ܘܡܣܟܢ̈ــــــــــــܐ    صراخات المظلومين والمساكين

ܒܗܿܝ ܥܕܢܐ ܒܩܝܡܐ ܟܐܢـــــــــــܘܬܐ    عندها تقوم العدالــــــــــــــــــــة

ܒܫܝܦܐܠܗܘܢ ܡܢ ܥܠ ܐܪܥــــــــܐ    وتمسحهم من الوجــــــــــــــــود

ܘܩܠܐ ܕܩܕܝܫ̈ܐ ܒــــــــــــــــــــܩܪܐ    وسينطق القديسون مناديـــــــــن

ܘܠܫܡܝܐ ܒܣܠܩܐ ܩܪܝــــــــــــــܬܐ    وصراخاتهم تصعد في العلـــــى

ܘܥܡܐ ܒܢܦܩ ܡܢ ܒܪܝـــــــــــــــܐ    والناس تخرج من البريـــــــــــة

ܒܢ̈ܝ ܗܓ̮ܪ ܐܡܬܗܿ ܕܣــــــــــــــܪܐ     أبناء هاجر خادمة ســــــــــــرة

ܟܕ ܒܢܜܪܐ ܩܝܡܐ ܕܐܒܼــــــــــܪܗܡ     حيث تحافظ على عهد إبراهيـم

ܓܒܼܪܐ ܕܣܪܐ ܘܐܦ ܕܗܓ̮ـــــــــــــܪ      زوج سرة وهاجـــــــــــــــــــر

ܐܝܬ ܙܕܘܥܬܐ ܕܐܬܐ ܒܫܡـــــــــــܐ      وهناك خوف من أن يأتي بأسم

ܕܒܪܘܢܐ ܕܐܝܙܓܕܐ ܕܒܪ ܐܒܼܕܢـــــــܐ      إبن رسول التهلكــــــــــــــــــة

ܘܚܕ̄ ܗܘܝܐ ܐܬܐ ܡܢ ܫܡܝــــــــــܐ      وكائن ينزل من السمـــــــــــاء

ܕܡܪܢ ܐ̄ܡܪܗ ܒܣܒܼــــــــــــــــܪܬܗ     الذي عنه قال الرب في بشارتـه

ܐܝ̄ܟܼ ܨܡܚܐ ܒܝܠ ܟܘܟܼܒܼ̈ܐ ܒܗܪ̈ܢـــܐ     كشعاع ينير بين الكواكـــــــــب

ܒܙܪܩܐ ܢܘܗܪܐ ܕܦܪܨܘܦــــــــــــــܗ     ويشرق نور شخصـــــــــــــــه

ܪ̈ܓܕܝ ܡܠܟ̈ܐ ܘܙܕܥܝــــــــــــــــــܢ     أمامه ترتجف الملوك وتخافــه

ܒܢܦܠܬܐ ܕܚܝܠܘܬ̈ܝـــــــــــــــــــܗܝ     وتفقد قوتهــــــــــــــــــــــــــــا

ܥܡܡ̈ܐ ܕܐܪܥܐ ܒܕ ܙܕܥـــــــــــــــܝ     وترتهب شعــــــــوب الأرض

ܐܝܡܢ ܕܚܙܝ ܚܕܐ ܐܬܐ ܒܫܡܝـــــܐ      عندما ترى الرمز السمـــاوي

ܡܜܝܒܼܝ ܘܐܬܝ ܥܡ ܚـــــــــــܕܕ̈ܐ      تتهيأ وتأتي سويــــــــــــــــــة

ܟܠܗܘܢ ܥܡܡ̈ܐ ܘܟܠܗܘܢ ܠܫܢ̈ــܐ      كل الشعوب وكل الألسنــــــة

ܘܬܡܐ ܒܥܒܼܪܝ ܒܟܘܬܫـــــــــــــــܐ     وهناك يدخلون في صراعات 

ܘܕܡܐ ܒܦܐܫ ܒܝܙܐ ܥܠ ܐܪܥــــــــܐ    ويراق الدم علــــــــى الأرض

ܘܥܡܡ̈ܐ ܒܥܒܼܪܝ ܒܚܜܝـــــــــــــܬܐ   والشعوب تذنــــــــــــــــــــــب

ܘܥܡܐ ܜܠܝܡܐ ܘܫܒܝܐ ܒܕ ܢــــــܨܚ   والشعب المظلوم سينتصـــــــر

ܘܫܒܝ̈ܐ ܡܒܪܒܙܝ ܒܐܪܥـــــــــــــــــܐ    والسبايا ينتشــرون في الأرض

ܒܡܫܜܚ̈ܐ ܘܥܠ ܪܫ ܜـــــــــــܘܪ̈ܐ    وفي السهول وعلى قمم الجبال

ܘܦܝܫܝ ܫܒܝ̈ܐ ܢܫ̈ܐ ܘܫܒܼــــــــــــــܪ̈ܐ    وتسبى النساء والأطفــــــــــال

ܘܣܒܼ̈ܐ ܘܐܦ ܥܠܝܡ̈ܐ ܘܓܒܼــــــــــــܪ̈ܐ    والشيوخ والشباب والرجـــــال

ܫܘܦܪܐ ܕܓܒܼܪ̈ܐ ܒܕ ܚــــــــــــــــܪܒܼ    جمال الرجال يفســــــــــــــــــد

ܘܢܫ̈ܐ ܫܘܦܪܝܗܝ ܡܫܚܠـــــــــــــــܦ    وحسن النســـــــــــــــــاء يتغير

ܒܪ̈ܘܡܚܐ ܘܓܐܪ̈ܐ ܥܫܝܢ̈ــــــــــــــــܐ     بالرماح والنشاب القويـــــــــة

ܓܒܼܪ̈ܐ ܣܒܼ̈ܐ ܒܦܝܫܝ ܚܪ̈ܝـــــــــــــܙܐ     تضرب أجساد الرجـــــــــــال

ܒܦܪܫܝ ܒܪܘܢܐ ܡܢ ܒܒــــــــــــــــܗ     يفصلون الأبن  من أبيـــــــــه

ܘܠܒܪܬܐ ܡܢ ܓܢ̄ܒ ܝܡـــــــــــــــܗܿ     والبنت من أمهـــــــــــــــــــــا

ܒܦܪܫܝ ܐܚܘܢܐ ܡܢ ܐܚܘܢــــــــــــܗ     يفرقون الأخ من أخيــــــــــــه

ܘܠܚܬܐ ܡܢ ܓܢ̄ܒ ܚـــــــــــــــــܬܗ     والأخت من أختهـــــــــــــــــا

ܒܩܜܠܝ ܠܚܬܢܐ ܒܫܘܝــــــــــــــܬܗ     يقتلون العريس في مضجعــه

ܘܡܦܠܜܝ ܠܟܠܘ ܡܢ ܓܢܘܢــــــــܗܿ   ويخرجون العروس من فراشها

ܒܓܪ̈ܫܝܢ ܠܐܢ̄ܬܬܐ ܡܢ ܓܢ̄ܒ ܓܒܼـܪܗܿ     يسحبون المرأة من زوجهـــــا

ܘܒܢܟܼܪ̈ܝܢ ܠܗܿ ܐܝ̄ܟܼ ܚܕ̄ ܥܪܒــــــــــܐ     وينحرونها كالخــــــــــــروف

ܘܥܘܠܐ ܡܢ ܟܪܣܐ ܕܝܡܗ ܡܪܦܝܠܗ     والجنين يطرح من بطن أمـــه

ܘܒܜܠܡܝ ܠܝܡܐ ܒܓܘ ܫܒܼܝـــــܬܗܿ      ويظلمون الأم في السبــــــــي

ܝܠܘܕܐ ܒܩܪܐ ܡܢ ܥܠ ܐܪܥـــــــــܐ     والطفل ينادي من على الأرض

ܝܡܐ ܒܫܡܥܐ ܐܠܐ ܡܘܕܝ ܥܒܼـــــܕܐ     ألأم تسمع , لكن ماذا تفعـــــــل

ܦܐܫ ܕܝܫܐ ܐܝ̄ܟܼ ܦܪܝܣـــــــــــــــܬܐ    وسيداس كما يداس الفـــــــرش

ܒܝܕ ܪ̈ܟܼܫܐ ܘܓܘܡܠ̈ܐ ܘܚܝــــــــܘ̈ܬܐ     بالدواب والجمال والحيوانات

ܒܩܪܝܐ ܠܗ ܘܠܐ ܝܗܒܼܝܢ ܠܗ ܠـــܗܿ    يناديها ولا يعطونه لهـــــــــــا

ܘܦܐܫ ܡܪܘܦܝܐ ܒܒܪܝــــــــــــــــــܐ    ويترك في البريـــــــــــــــــــة

ܒܦܪ̈ܫܝܢ ܠܒܢܝ̈ܐ ܡܢ ܝܡــــــــــــــܐ    يفصلون البنين عن أمهاتهــــــم

ܐܝ̄ܟܼ ܦܪܫܬܐ ܕܪܘܚܐ ܡܢ ܦܓܼــــــــܪܐ    كفصل الروح من الجســــــــــد

ܒܚܙܝܐܠܗܘܢ ܘܐܢ̈ܝ ܦܪܫـــــــــــــܐ    والأم ترى فصل أبنائهــــــــــــا

ܡܢ ܚܦܩܗܿ ܚܒܝܒܼ̈ـــــــــــــــــــــܗܿ    من أحضانهــــــــــــــــــــــــــــا

ܬܪܝ ܒܢܘܢܗܿ ܩܐ ܬܪܝܢ ܡــــــܪ̈ܘܬܐ   إبنين لها لأثنين من الأسيــــــــاد

ܘܗܿܝ ܒܝܬܗܿ ܩܐ ܚܕ̄ ܡܪܐ ܐ̄ܚܪ̄ܢـــــܐ   وهي بذاتها لسيد آخـــــــــــــــــر

ܒܦܝܫܐ ܦܪܝܫܬܐ ܡܢ ܝܠــــــــــــܕ̄ܗܿ    تفصل من أولادهـــــــــــــــــــا

ܕܦܝܫܝ ܥܒܼܕ̈ܐ ܠܫܒܝ̈ــــــــــــــــــܐ    ليصبحوا عبيداً لمسبييهــــــــــم

ܩܪܝܢ ܝܠܕ̈̄ܗܿ ܒܡܚܢܝـــــــــــــــــܬܐ     أولادها ينادون بأشتيــــــــــاق 

ܘܥܝܢܝ̈ܗܝ ܬܦܚܐ ܕܡܥ̈ــــــــــــــــܐ     وعيونهم تذرف الدمــــــــــوع

ܘܝܗܒܼܐ ܦܘܢܝܐ ܥܠ ܚܒܝܒܼـــــــــܗܿ     وترد على أحبائهــــــــــــــــــا

ܘܚܠܒܼܐ ܬܦܚܐ ܡܢ ܚܕܝ̈ـــــــــــܗܿ      وصدرها يسكب حليبـــــــــــا

ܙܘܠܘ ܒܫܠܡܐ ܚܒܝܒܼـــــــــــــــܝ      إذهبو بسلام أحبائــــــــــــــي

ܘܐܠܗܐ ܝܗܒܼܠܘܟܼܘܢ ܠܒـــــــــــܐ       والله يمنحكم الشجاعــــــــــة

ܘܗܿܘ ܕܝܘܗܒܼܠܗ ܣܘܠܝܐ ܠܝܘܣــܦ     ذاك الذي منح الصبر ليوسف

ܒܥܒܼܕܘܬܗ ܒܢܟܼܪܝـــــــــــــــــܘܬܐ      في عبوديته في الغربـــــــــة

ܗܿܘ ܝܗܒܼܠܘܟܼܘܢ ܣܘܠܝܐ ܝܠــــܕ̈̄ܝ      هو يمنحكم الصبر أبنائـــــــي

ܒܐܣܝܪܘܬܐ ܕܒܥܒܼܪܐ ܝܘܬܘܢ ܒܝـܗܿ      في الأسر الذي تدخلون فيــــه

ܙܠ  ܒܫܠܡܐ ܝܐ ܒــــــــــــــܪܬܝ      إذهبي بسلام يا إبنتــــــــــــي

ܐܠܗܐ ܝܗܒܼܠܟܼܝ ܠܒܼܝܒܼـــــــــܘܬܐ       ألله يمنحك الشجاعـــــــــــــة

ܗܿܘ ܕܝܘܗܒܼܠܗ ܠܘܐܬܐ ܠܣــــــܪܐ      ذاك الذي منح الشجاعة لسرة

ܡܢ ܒܝܬ ܐܒܼܝܡܠܟ ܓܕܪܝـــــــــــܐ       التي هي من عائلة أويملــــك

ܗܿܘ ܡܠܘܐ ܠܦܪܨܘܦܟܼــــــــــــــܝ       يمنح شخصك الشجاعــــــــة

ܗܐ ܠܝܘܡܐ ܕܢܘܚܡــــــــــــــــــܐ       إلى يوم القيامــــــــــــــــــــة

ܒܪܘܢܐ ܚܝܪܐ ܝܠܗ ܒܐܒܼ̈ــــــــــܗܗ       ألأبن ينظر بوالديــــــــــــــه  

ܕܦܫܠܘܢ ܡܙܘܒܢ̈ܐ ܠܥܒܼــــــܕܘܬܐ        اللذان بيعا للعبوديــــــــــــة

ܘܬܪܘܝܗܝ ܬܦܚܐ ܕܡܥ̈ـــــــــــــــܐ        وهما يذرفان الدمــــــــــوع

ܚܕ̄ ܠܕܗܿܘ ܐ̄ܚܪ̄ܢܐ ܒܠܗܝܩـــــܘܬܐ      ألواحد للآخر بالشوق والحنين