Author Archives: ܐܫܘܪ ܥܒ݂ܕܝܫܘܥ

  • -

ܗ̇ܘ ܕܝܟܐ ܚܟܝܡܐ

ܡ̣ܢ ܚܕَ ܙܒܼܢܐ ܠܐ ܪܚܩܐ ܪܒܐ ܚܕَ ܕܝܼܟܐ ܫܦܝܼܪܐ ܒܓܘܢ̈ܐ ܙܗܝ̈ܐ ܐܘܦ ܙܐ ܦܪܡܝܢܐ ܘܡܪܐ ܕܩܠܐ ܒܣܝܼܡܐ ܟܐ ܗܘܐ ܗَܘܐ ܒܚܝܐ ܓܘ (ܢܝܼܢܹܐ) ܓܘ ܒܝܬܐ ܕܡܪܗ ܢܡܪܘܕ.

ܐܘܦ ܐܢ ܬܪܥܐ ܕܢܝܢܐ ܠܐ ܝܗَܘܐ ܦܝܫܐ ܕܘܝܼܪܐ ܒܬَܪ ܕܝܟܐ ܐܝܢܐ ܗ̇ܘ ܠܐ ܪܚܩ ܗَܘܐ ܡ̣ܢ ܒܝܬܐ ܐܝܡܢ ܕܦܠܛ ܗَܘܐ ܡܢ ܢܝܢܐ ܠܚܕܪܐ ܐܘ ܩܐ ܕܐܣܠَܩ ܗَܘܐ ܠܚܕܐ ܕܘܟܬܐ ܪܡܬܐ ܘܡܚܐ ܗَܘܐ ܟ̰ܦ̈ܐ ܒܓܘܠܦܢܗ ܩܕَܡ ܕܡܪܝܟܼ ܗَܘܐ ܩܕܠܗ ܘܩܪܐ ܗَܘܐ ܒܩܠܐ ܒܣܝܡܐ ܟܕ ܥܝܢ̈ܗ ܟ̰ܝܼܡܐ.

ܟܕ ܐܗܐ ܕܝܟܐ ܚܝܐܠܗ ܒܫܢ̈ܐ ܥܡ ܡܪܗ ܢܡܪܘܕ ܘܡܪܕܬܗ ܨܘܪܝܐ ܘܡܣܒܒ ܕܟܐ ܝܗَܒܼܠ ܗَܘܐ ܢܬܐ ܐܝܡܢ ܕܗܡܙܡܝ ܗَܘܘ ܥܡ ܐܚܕܕ̈ܐ ܫܘܪܐ ܠܗ ܦܪܡܘܝܐ ܥܠ ܠܫܢܝܗܝ.

ܒܐܢܝ ܥܕܢܬ̈ܐ ܐ݇ܚܪ̈ܝܐ ܪܥܫܠܗ ܢܡܪܘܕ ܡܪܐ ܕܕܝܟܐ ܕܗ̇ܘ ܫܘܪܝܠܗ ܒܩܪܝܐ ܒܩܠܐ ܚܫܢܐ. ܘܟܕ ܢܡܪܘܕ ܝܼܗَܘܐ ܚܕَ ܐَܢܫܐ ܡܪܚܡܢܐ ܘܡܪܐ ܕܠܒܐ ܒܣܝܼܡܐ

ܐَܡܸܪܹܗ ܩܵܐ ܓܵܢܹܗ ܘܚܲܪܬܵܐ ܩܵܐ ܒܲܟܼܬܹܗ ܨܘܼܪܝܼܵܐ، ܬܲܚܡܘܼܢܹܐ ܝܘܸܢ ܕܨܵܠܸܢ ܠܡܕܝܼܢَܬܵܐ ܘܙܲܒܼܢܸܢ ܚܲܕَܟܡܵܐ ܟܬܲܝܵܬܹ̈ܐ ܕܗܵܘܝܼ ܥܲܡ ܕܝܼܟܵܐ ܘܠܵܐ ܗܵܘܹܐ ܣܩܝܼܕܵܐ ܠܚܘܕܸܗ ܘܡܼܢ ܕܗܿܘ ܒܵܠܵܐ ܐَܚܹܪَܢܵܐ ܩܲܘܡܵܐ ܝܵܗܒܼܝܼܠܲܢ ܒܹܥܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܣܵܢܩܲܚ ܠܸܙܒܼܵܢܵܐ.

ܒܵܬَܸܪ ܗܵܕܵܐ ܟܲܕ ܕܝܼܟܵܐ ܚܸܙܝܵܐ ܠܹܗ ܓܵܢܸܗ ܓܵܘ ܚܲܡܫܵܐ ܟܬܲܝܵܬܹ̈ܐ ܘܪܥܸܫܠܹܗ ܒܚܲܝܘܬܵܐ ܫܲܘܬܵܦܵܝܬܵܐ ܘܫܩܸܠܹܗ ܛܵܥܢܵܐ ܕܡܵܣܲܡܬܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܥܲܠ ܐܵܢܝܼ ܟܬܲܝܵܬܹ̈ـܐ ܫܘܼܚܠܸܦܠܹܗ ܪܹܐܙܵܐ ܕܚܲܝܘܼܬܹܗ ܘܗܵܘܹܐ ܠܹܗ ܒܘܼܫ ܩܘܼܝܵܐ ܠܘܵܠܝܼܬܹܗ ܘܕܥܸܪܹܗ ܩܵܠܹܗ ܐܲܝܟܼ ܩܲܕَܡܲܝܬܵܐ.

ܢܸܡܪܘܼܕ ܘ ܨܘܼܪܝܼܵܐ ܚܕܹܐܠܘܿܢ ܒܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܗܘܹܠܹܗ ܥܲܡ ܕܝܼܟܵܐ ܐܘܼܦ ܙܹܐ ܟܠܝܘܿܡ ܡܲܫܟ̰ܚܝܼ ܗܘܵܘ ܚܕܵܐ ܒܸܥܬܵܐ ܬܚܘܼܬ ܟܠ ܚܕܵܐ ܟܬܲܝܬܵܐ.

ܐܝܼܢܵܐ ܚܕܵܐ ܡܼܢ ܕܐܵܢܝܼ ܟܬܲܝܵܬܹ̈ـܐ ܗܿـܝ ܒܸܪܕܹܱܐ ܪܵܒܵܐ ܡܲܚܸܒܵܐ ܗܘܐ ܕܗܵܘܹܐ ܗَܘܵܐ ܠܵܗܿ ܙܵܥܝܹ̈ܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܕܓܵܢܵܗ̇ ܘܩܵܐ ܗܵܕܵܟܼ ܟܹܐ ܦܵܠܛܵܘܵܐ ܟܠܝܘܿܡ ܒܨܲܦܪܵܐ ܘܐܵܙܵܠَܐ ܗܘܵܐ ܥܲܠ ܚܲܕَ ܒܲܝܬܵܐ ܚܵܪܵܒܵܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܘܬܵܡܵܐ ܡܲܬܒܼܵܐ ܗَܘܵܐ ܠܗ̇ ܒܝܼܥܬܘܿܗ̇.

ܥܒܸܪܘܼܢ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܚܙܹܐܠܹܗ ܢܸܡܪܘܿܕ ܕܗܿـܝ ܟܬܲܝܬܵܐ ܒܸܪܕܹܐ ܐَܚܹܪَܢܵܐ ܠܹܐ ܝܠܵܗ ܡܲܬܘܼܒܹܐ ܒܹܥܹ̈ܐ ܘܟܠ ܝܵܘܡ ܓ̰ܲܡܥܘܼܝܹܐ ܝܠܹܗ ܐܲܪܒܥܵܐ ܒܹܥܹ̈ܐ ܡܼܢ ܓܹܒܵܐ ܕܚܲܡܫܵܐ ܗܿܝܓܵܗܵܐ ܘܟܲܕ ܗܿܘ ܡܲܠܩܘܼܛܹܐ ܟܬܲܝܵܬܹ̈ܐ ܩܪܝܼܠܹܗ ܠܨܘܼܪܝܼܵܐ ܘܡܘܼܚܒܸܪܵܐ ܠܹܗ ܒܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ.

ܚܲܕَ ܝܵܘܡܵܐ ܕܫܲܒܬܵܐ ܫܸܡܫܵܢܵܐ ܕܒܹܝܬ ܢܝܼܣܵܢܹ̈ܐ ܢܸܡܪܘܿܕ ܘ ܨܘܼܪܝܼܵܐ ܝܬܝܼܒܼܐ ܝܘܵܐ ܓܵܘ ܕܲܪܬܵܐ ܒܸܫܬܵܝܵܐ ܟ̰ܵܝ ܕܥܵܨܸܪܬܵܐ ܥܲܡ ܐܸܚܕܵܕܹܐ.

ܗܲܪ ܒܗܿܝ ܥܸܕܵܢܵܐ ܐܘܼܦ ܟܬܲܝܵܬܹ̈ܐ ܦܠܝܼܛܹܐ ܝܗܘܵܘ ܩܵܕَܡ ܬܲܪܥܵܐ ܕܢܝܼܢܹܐ ܡܲܒܣܘܼܡܹܐ ܓܵܘ ܫܸܡܫܵܐ ܘܕܝܼܟܵܐ ܥܲܡܲܝܗܝ ܟܸܠܝܵܐ ܠܚܲܕَ ܕܸܦܢܵܐ ܡܬܝܼܚܵܐ ܩܕܵܠܹܗ ܒܝܼܗܵܒܼܐ ܢܵܬܵܐ.

ܨܘܼܪܝܼܵܐ ܡܒܘܼܩܸܪܵܗ ܡܼܢ ܢܸܡܪܘܿܕ ܡܘܼܕܝܼ ܒܵܥܸܬ  ܡܒܵܫܠܲܢ ܩܵܐ ܩܘܼܕܡܹܐ ܚܲܕَܒܼܫܲܒܵܐ…


  • -

  • -

ܥܣܩܘܬܐ ܕܡܠܦܬܐ ܘܝܠܦܬܐ ܕܠܫܢܐ

ܥܣܩܘܬܐ ܕܡܠܦܬܐ ܘܝܠܦܬܐ ܕܠܫܢ̈ـܐ ܫܹܝܡܝ̈ܐ ܓܘ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܥܪܒܼܐ

ܩܵܪܘܿܝܹ̈ܐ ܚܲܒܝܼܒܼܹ̈ܐ ܓܵܘ ܕܐܵܗܵܐ ܡܢܵܬܵܐ ܓ̰ܵܪܘܼܒܹܐ ܝܘܲܚ ܦܵܫܘܿܛܹܐ ܨܸܒܥܵܐ ܥܲܠ ܚܲܕَܟܡܵܐ ܥܲܣܩܘܼܝܵܬܹܐ ܕܒܸܬܦܵܩܵܐ ܝܢܵܐ ܓܵܘ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܲܠܲܦܬܵܐ ܘܝܠܵܦܬܵܐ ܕܠܸܫܵܐ ܕܝܸܡܵܐ ܓܵܘ ܐܲܬܪܵ̈ܘܵܬܹܐ ܕܓܵܠܘܼܬܵܐ.

ܐܝܼܬܠܲܢ ܗܝܼܒܼܝ ܓܘܼܒܼܪܬܵܐ ܕܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܡܥܲܕܪܵ̈ܢܹܐ ܩܵܬܲܢ ܒܡܫܵܪܲܟܬܘܿܟܼܘܿܢ ܒܝܘܼܠܦܵܢܘܿܟܼܘܿܢ ܘܝܕܲܥܬܘܿܟܼܘܿܢ ܘܢܸܣܝܵܢܘܿܟܼܘܿܢ ܓܵܘ ܕܵܐܗܵܐ ܡܲܝܕܵܢ.

ܠܵܐ ܡܲܚܦܸܠܝܼܬܘܿܢ ܡܼܢ ܟܬܵܒܼܬܵܐ ܩܵܬܲܢ ܟܠ ܡܥܲܩܵܒ݂ܬܵܐ ܐܢ ܗܵܘܝܵܐ ܓܘܼܒܼܪܬܵܐ ܐܵܘ ܙܥܘܿܪܬܵܐ.

ܥܲܣܩܘܼܝܵܬܹ̈ـ̈ܐ ܕܡܲܠܲܦܬܵܐ ܘܝܠܵܦܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܫܹܝܡܵܝܹܐ ܓܵܘ ܐܲܬܪ̈ܘܵܬܹܐ ܕܡܲܥܪܒܼܵܐ ܪܵܒܵܐ ܝܢܵܐ. ܡܸܢܵܝܗܝ ܐَܣܝܼܪܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܒܡܲܠܦܵܢܵܐ ܡܸܢܵܝܗܝ ܐَܣܝܼܪܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܒܝܵܠܘܿܦܵܐ ܡܸܢܵܝܗܝ ܐَܣܝܼܪܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܒܸܡܠܘܿܐܵܐ ܘܫܪ..

ܓܵܘܵܢܵܐܝܼܬ ܡܸܬܡܲܨܝܲܢܬܵܐ ܝܠܵܗ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܕܥܸܪܹ̈ܐ ܥܲܠ ܬܠܵܬܵܐ ܫܵܘܝ̈ـܹܐ :

1ـ ܪܸܬܡܵܐ

2ـ ܩܪܵܝܬܵܐ

3ـ ܟܬܵܒܼܬܵܐ

ܐܲܦ ܐܸܢ ܐܲܢܹܐ ܬܠܵܬܵܐ ܣܵܗܡܹ̈ܐ ܝܼܢܵܐ ܩܡܝܼܛܹ̈ܐ ܒܐܘܼܕܵܠܹܐ.

ܟܲܕ ܟܬܵܒܼܬܵܐ ܝܼܠܵܗܿ ܗܿܘ ܕܲܪܓܼܵܐ ܒܘܼܫ ܥܸܠܵܝܵܐ ܓܵܘ ܝܠܵܦܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ: ܚܫܝܼܚܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܡܫܵܪܲܚ ܒܝܼܵܗ. ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܝܟܼ ܚܲܝܵܢܹ̈ܐ ܘܥܵܒܼܘܿܕܹ̈ܐ ܓܵܘ ܐܲܬܪܵܐ ܕܲܣܘܝܼܕܸܢ ܒܸܕ ܩܲܢܛܪܸܢܲܚ ܕܘܼܪܵܫܲܢ ܥܲܠ ܠܸܫܵܢܵܐ ܣܘܝܼܕܵܝܵܐ ܐܲܝܟܼ ܢܸܡܘܼܢܵܐ ܩܐ ܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܡܲܥܪܒܼܝ̈ܐ ܘܠܸܫܵܢܵܐ ܕܣܘܼܪܸܬ ܘܲܕܥܲܪܒܸܬ ܐܝܟܼ ܢܸܡܘܼܢܐ ܩܵܐ ܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܫܹܝܡܵܝܹ̈ܐ (ܐَܣܘܪܝܵܝܵܐ، ܥܲܪܵܒܵܝܵܐ، ܥܸܒܼܪܵܝܵܐ، ܘܟܘܼܫܵܝܵܐ:ܗܲܒܵܫܵܝܵܐ.)

ܐ ـ ܡܹܐܙܲܠܬܐ ܕܩܲܢܝܐ (ܩܵܠܵܡܵܐ) ܡܼܢ ܝܲܡܝܼܢܐ ܠܣܸܡܵܠܐ ܓܵܘ ܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܫܹܝܡܵܝܹܐ ܒܗܸܦܟܵܐ ܕܡܹܐܙܲܠܬܹܗ ܒܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܡܲܥܪܒܼܵܝܹܐ.

ܒ ـ ܫܲܚܠܲܦܬܐ ܕܨܘܼܪܬܵܐ ܕܚܲܕَܟܡܵܐ ܐܵܬܘܵܬܹ̈ܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐَܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܘܪܵܒܵܐ ܐܵܬܘܵܬܹ̈ܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܥܵܪܵܒܵܝܵܐ ܒܵܬَܲܪ ܕܘܼܟܬܵܝܗܝ ܓܵܘ ܡܸܠܬܵܐ.

ܛܘܼܦ̮ܣܹ̈ܐ:

 

ܒܐَܵܚܲܪܵܝܬܵܐ

ܐܵܬܘܼܬܵܐ

ܒܹܝܬ ܦܲܠܓܵܐ

ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ

 

ܫܪܝܼܬܵܐ

ܥܪܝܼܬܵܐ

 

ܡܵܐܠܸـܟ

ܒܪܘܿܟ

ܠܲܟܵܐ

ܟܲܠܒܐ

 

ܗܲܡܙܸܡ

ܡܲܠܚܸܡ

ܠܲܚܡܵܐ

ܡܸܠܚܵܐ

 

هلوع

دلع

لعب

عنب

 

عام

حلم

حمل

ملح

               

 

ܓܵܘ ܠܸܫܵܢܵܐ ܣܘܝܼܕܵܝܵܐ ܠܲܝܬ ܗܲܕܟܼܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܹ̈ܐ ܫܒܼܘܿܩ ܡܼܢ: ܟܠ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܦܸܬܓܼܵܡܵܐ ܘܵܠܹܐ ܝܠܵܗܿ ܕܗܵܘܹܐ ܒܐܵܬܘܼܬܵܐ ܓܘܼܒܼܪܬܵܐ ܠܵܐ ܙܥܘܿܪܬܵܐ.

Aܛܘܼܦ̮ܣܵܐ:

aܒܵܕܵܠ

                                                           B     

 ܘܫܵܪ.b ܒܵܕܵܠ

 

ܓ ـ ܫܸܡܵܐ ܘܩܵܠܵܐ ܕܪܵܒܵܐ ܐܵܬܘܵܬܹ̈ܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܣܘܝܼܕܵܝܵܐ ܝܼܠܹܗ ܚܲܕَ:

S, L, M, N, R, O, E, F, X ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ:

ܫܸܡܵܐ ܕܐܵܬܘܼܬܵܐ ܒܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܫܹܝܡܵܝܹ̈ܐ ܪܵܒܵܐ ܓܵܗܹܐ ܝܼܠܹܗ ܪܸܚܩܵܐ ܡܼܢ ܩܵܠܵܐ ܕܝܼܵܗ.

ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ: ܣܸܡܟܲܬ  ܣ

        ܩܘܿܦ   ܩ

        ܘܵܘ     ܘ

        سين    س

          واو     و

          قاف    ق

ܐܵܗܵܐ ܡܲܒܪܘܿܝܹܐ ܝܠܹܗ ܚܲܕ ܥܲܣܩܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܲܢܬܵܐ ܓܵܘ ܐَܣܲܪܬܵܐ ܕܲܫܡܵܥܬܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܕܐܵܬܘܼܬܵܐ ܥܲܡ ܨܘܼܪܬܵܗܿ ܓܵܘ ܟܬܵܒܼܬܵܗܿ.

ܕ ـ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܣܘܝܼܕܵܝܵܐ ܟܐܹ ܟܵܬܸܒ݂ ܝܵܠܘܿܦܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܒܸܫܡܵܥܵܐ ܝܠܹܗ ܩܵܠܵܐ ܒܩܵܠܵܐ.

  ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ: ܒܐܢܐܢ.

 BANAN

 ܚܲܡܫܵܐ ܩܵܠܹܐ  ܚܲܡܫܵܐ ܐܵܬܘܵܬܹ̈ܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐَܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܒܸܕ ܟܵܬܸܒܼ ܗܲܕܟܼܵܐ:

 ܒܵܢܵܢ……..   ܚܲܡܫܵܐ ܩܵܠܹܐ  ܬܠܵܬ ܐܵܬܘܵܬܹ̈ܐ.

 ܘܒܠܸܫܵܢܐ ܥܵܪܵܒܵܝܵܐ ܒܸܕ ܟܵܬܸܒܼ ܗܲܕܟܵܐ:

 بَنان…….   ܚܲܡܫܵܐ ܩܵܠܹܐ  ܐܲܪܒܥ ܐܵܬܘܵܬܹ̈ܐ.

ܗ ـ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐَܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܐܲܝܟܼ ܪܲܩܙܵܐ ( قاعدة) ܠܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܟܬܝܼܒܼܬܵܐ ܐܵܠܲܦ ܒܒܹܝܬ ܦܲܠܓܵܐ ܕܡܸܠܬܵܐ ܐܸܠܵܐ ܟܹܐ ܦܵܝܸܫ ܡܘܼܦܠܸܚܵܐ ܡܼܢ ܒܵܕܵܠܵܗ ܙܲܘܥܵܐ ܕܲܙܩܵܦܵܐ.

ܒܐܵܗܵܐ:

ܩܵܐ ܝܵܠܘܿܦܹ̈ܐ (ܫܲܒܼـܪܹ̈ܐ) ܠܘܿܓܝܼܩܲܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܟܵܬܒܼܝܼ ܡܸܠܬܵܐ ܕ:

BABA

ܗܲܕܟܼܵܐ:     ܒܵܒܵ

 ܐܝܼܢܵܐ ܛܠܝܼܒܬܵܐ ܝܠܵܗ ܡܸܢܵܝܗܝ ܕܟܵܬܒܼܝ ܠܡܸܠܬܵܐ ܗܲܕܟܼܵܐ: ܒܵܒܵܐ

ܙ ـ ܠܸܫܵܢܵܐ ܥܲܪܵܒܵܝܵܐ ܩܲܪܝܼܒܼܵܐ ܝܠܹܗ ܘܕܵܡܝܵܢܵܐ ܠܫܸܪܫܹܗ ܐܲܟܵܕܵܝܵܐ ܝܲܬܝܼܪ ܡܼܢ ܕܝܼܠܹܗ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐَܣܘܼܪܝܵܝܵܐ.

ܓܵܘ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐܲܟܵܕܵܝܵܐ ܕܝܼܠܵܗ ܫܸܪܫܵܐ ܕܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܫܹܝܡܵܝܹ̈ܐ ܟܠܵܢܵܐܝܼܬ ܡܫܲܪܝܼ ܗَܘܵܘ ܡܸܠܹ̈ܐ ܒܐܵܬܘܼܬܵܐ ܡܸܬܬܙܝܼܥܵܢܝܼܬܵܐ. ܐܵܗܵܐ ܕܝܼܠܵܝܬܵܐ ܛܠܝܼܩܬܵܐ ܝܠܵܗ ܐܸܕܝܘܼܡ ܡܼܢ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐَܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܐܝܼܢܵܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝܠܵܗ ܓܵܘ ܠܸܫܵܢܵܐ ܥܲܪܵܒܵܝܵܐ.

ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ:

لِمن تُقرع الاجراس؟ ܠܡܵܢܝܼ ܩܵܪܥܝܼ ܙܵܓܹ̈ܐ؟

ܩܵܐ ܗܵܕܵܐ ܩܵܐ ܬܲܠܡܝܼܕ̈ܐ ܘܝܵܠܘܿܦܹ̈ܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܐَܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܘܣܘܝܼܕܵܝܵܐ ܠܲܝܬ ܚܲܕَ ܦܘܼܪܫܘܼܢܝܵܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܩܵܐ ܝܵܠܘܿܦܹ̈ܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܥܲܪܵܒܵܝܵܐ ܒܸܗܘܵܝܵܐ ܝܠܵܐ ܚܕܵܐ ܥܲܣܩܘܼܬܵܐ ܓܵܘ ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܲܡܫܲܪܝܼ ܒܐܵܬܘܼܬܵܐ ܫܠܝܼܬܵܐ ܡܼܢ ܣܵܒܵܒ ܟܹܐ ܪܵܬܡܝܼܠܵܗ ܐܲܝܟܼ ܐܵܬܘܼܬܵܐ ܡܸܬܬܙܝܼܥܵܢܝܼܬܵܐ ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܟܵܬܒܼܝܼܠܵܗ ܟܹܐ ܟܵܬܒܼܝܼܠܵܗ ܐܲܝܟܼ ܕܦܝܵܫܵܐ ܝܠܵܗ ܪܬܝܼܡܬܵܐ.

ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ:

 STOCKHOLMܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܩܪܝܼܬܵܐ: ESTOCKHOLM

ܘܟܬܸܒܼܬܵܐ: استوكهولم

 

ܦܘܼܫܘܿܢ ܒܫܲܝܫܵܐ

ܬܲܦܩܲܚ ܓܵܘ ܣܲܗܡܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ

ܐܵܫܘܿܪ ܥܲܒ݂ܕܝܼܫܘܿܥ


  • -

ܝܘܡܐ ܬܒ݂ܝܠܝܐ ܕܠܫܢܐ ܕܝܡܐ

ܝܘܡܐ ܬܝܒܝܠܝܐ ܕܠܫܢܐ ܕܝܡܐ

ܝܘܡܐ ܕ 21 ܒܝܪܚܐ ܕ ܫܒܛ ܦܫܠܗ ܪܫܝܡܐ ܐܝܟ ܝܘܡܐ ܬܝܒܝܠܝܐ ܕܠܫܢܐ ܐܡܗܝܐ ܒܝܕ:

ܫܢܬܐ ܕ 1999

ܚܒܪܐ ܕܠܫܢܐ ܕܝܡܐ ܝܠܗ ܪܒܐ ܩܕܝܡ. ܓܘ ܣܘܝܕܢ ܩܐ ܛܘܦ̰ܣܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܝܕܝܥܐ ܗܐ ܡܢ ܕܪܐ ܕ 15 ܘܫܪܫܗ ܝܢ ܦܘܫܩܗ ܒܐܬܝܐ ܝܠܗ ܡܢ ܚܒܪܐ ܠܬܝܢܝܐ:

ܡܘܕܝ ܝܠܗ ܡܥܢܝܐ ܕܠܫܢܐ ܕܝܡܐ؟

ܡܥܢܝܐ ܕܠܫܢܐ ܕܝܡܐ ܝܠܗ ܗܘ ܠܫܢܐ ܩܕܡܝܐ ܕܝܠܦ ܐَܢܫܐ ܗܡܙܡܠܗ ܡܢ ܙܥܘܪܘܬܗ. ܒܝܠ 6000 ܗܠ7000 ܠܫܢܐ ܕܐܝܬ ܓܘ ܕܘܢܝܐ ܙܘܕܐ ܡܢ ܦܠܓܝܗܝ ܝܢܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕܬܠܩܐ. ܩܐ ܗܕܐ ܐܠܨܝܬܐ ܝܠܐ ܚܡܝܬܐ ܕܠܫܢܐ.

ܒܢܘܢܐ ܘܒܢܬܐ ܕܡܫܚܛܐ ܐܢܝ ܕܟܐ ܝܕܥܝ ܠܫܢܝܗܝ ܨܦܝܝܼ ܒܘܫ ܟܐ ܗܘܝ ܠܩܕܡܐ ܓܘ ܝܘܠܦܢܐ ܓܘ ܡܕܪܫܬܐ. ܐܗܐ ܦܫܬܐ ܝܠܐ ܐܡܪܬܐ ܒܝܕ ܪܒܐ ܝܕܘܥܐ ܐܝܟܼ ܦܪܘܦ̰ܝܣܘܪ:

ܡܢ ܩܢܛܪܘܢ ܕܒܘܨܝܐ ܕܬܪܝܢ ܠܫܢܐ ܓܘ ܒܝܬ ܨܘܒܐ ܕ

ܣܬܘܟܗܘܠܡ.

ܐܝܢܐ ܗܝ ܒܘܫ ܐܠܨܝܬܐ ܡܢ ܟܠ ܝܠܗ ܕܠܫܢܐ ܕܝܡܐ ܝܠܗ ܥܠܬܐ ܕܚܡܝܬܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܕܡܪܗ.

 


  • -

Recent Post

ܒܪܚܸܫ

ܒܪܙܒ݂ܢܐ

ܒܚܝܪܐ

ܒܘܟܝܢܐ

ܒܓܘܠܘܬܐ

ܐܣܝܘܬ݂ܚܡܛ̈ܐ

ܐܟܬ݂݂ܐ