Author Archives: admin

  • -

ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܓܘܝܐ ܕܐܬܪܐ

ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܟܠ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܟܐ ܗܘܝܐ ܬܟ݂ܝܠܬܐ ܥܠ ܥܒ݂ܕܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܘܕܐܟ݂ܝܘܬܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܡܥܠ ܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܐ݇ܢܫܝܬܐ. ܐܢ ܡܨܐ ܠܗ̇ ܚܕܐ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܐܙܠ݇ܐ ܠܒܘܬ݂ ܩܢܘܢ̈ܐ ܕܛܘܪܐ ܟܝܢܝܐ ܐ݇ܢܫܝܐ ܐܠܨܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܐܝܬܘܬܐ ܕܦܪܝܬܐ ܕܟܠܝܗܝ ܥܒ݂ܕ̈ܐ ܘܦܣܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܓܘ ܗ̇ܘ ܟܢܘܫܝܐ ܕܒܚܝܐ ܝܠܗ ܥܡ ܗ̇ـܝ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܚܝܬܐ.

ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܟܠܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܥܠ ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܠܛܘܪܐ ܕܛܟ݂ܣܗ ܟܢܘܫܝܝܐ ܘܡܠܚܡܢܘܬ݂ܐ ܒܝܢܬ݂ ܩܘܒܘܚܝܬ̈ܗ ܦܪ̈ܝܫܐ ܘܫܘܬܐܣ̈ܗ ܐܘܡܢܝ̈ܐ ܘܡܪܕܘܬܢܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܘܡܠܝܬܐ ܕܣܦܝܩܘܬ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܘܣܢܝܩܘܬ̈ܐ ܓܘ ܗ̇ܘ ܐܛܪܐ ܕܡܛܟܣܢܘܬܐ ܟܢܘܫܝܝܬܐ. ܐܝܢܐ ܗ̇ـܝ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܠܐ ܝܠܗ̇ ܒܡܨܝܐ ܠܐܙܠܐ ܘܫܚܠܘܦܐ ܠܦܘܬ݂ ܡܛܟܣܢܘܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܘܒܢܝܬܐ ܘܐ݇ܣܪܬܐ ܕܐܢ̈ܐ ܐܣܘܪ̈ܐ ܘܣܢܝܩܘܬ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܒܚܕܕ̈ܐ ܗܕܟ݂ܐ ܒܕ ܚܙܚ ܚܠܩܐ ܕܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܝܠܗ ܒܦܪܩܐ ܡ̣ܢ ܓܘ ܥܠܡܐ ܕܣܘܟܠܐ ܡܕܝܢܝܐ ܐ݇ܢܫܝܐ ܘܐ݇ܬܝܬܐ ܒܫܘܦܗ ܡܕܝܢܝܘܬ̈ܐ ܚܕܬ̈ܐ، ܘܩܐ ܕܗܘܐ ܪܢܝܐ ܒܫ ܩܪܝܚܐ ܘܨܦܝܐ ܠܬܥܒܕܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܢ ܘܦܝܫܬܝܗܝ ܡܨܚ ܕܟ݂ܪܚ ܠܐܟ݂ܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܘܡܥܒܕܢܘܬܝܗܝ ܥܠ ܡܕܝܢܝܘܬܢ، ܘܣܘܟܠܢ ܡ̣ܢ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܐܝܟܼ ܟܢܘܫܝܬ̈ܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ، ܟܢܘܫܝܬ̈ܐ ܐܘܡܢܝ̈ܐ ܒܦܨܠܝܗܝ ܦܪ̈ܝܫܐ ܘܟܢܘܫܝܬ̈ܐ ܕܥܘܕܪ̈ܢܐ ܘܐ݇ܢܫܝ̈ܐ ..ܘܫܪ. ܐܢ ܡܨܐ ܠܗ݇ܘܢ ܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܕܟܠ ܚܕ ܦܠܚ ܓܘ ܚܩܠܐ ܕܝܠܢܝܐ ܕܝܗ ܘܠܐ ܦܟ̰ܠ ܡ̣ܢ ܫܪܫܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܐܘ ܐܘܡܢܝܐ ܘܠܐ ܗܘܐ ܐܘܪܓܢܐ ܐܘ ܡܐܢܐ ܒܐܝܕܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ، ܡܛܠ ܡܢܬܝܬܗ ܘܫܘܘܫܛܗ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܗ ܓܘ ܦܘܠܚܢܗ، ܘܚܪܬܐ ܕܗܘܐ ܕܘܪܗ ܥܒ݂ܘܕܐ ܘܡܥܒܕܢܐ ܓܘ ܣܘܥܪܢܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܘܐܡܝܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܘܦܝܫܬܗ.

ܐܢ ܓܫܩܚ ܐܕܝܘܡ ܠܟܢܘܫܝܢ ܐܬ݂ܘܪܝܐ ܐܝܢܝ ܕܐܕܝܘܡ ܦܝܫܠܗ ܡܫܘܡܗܐ ܒܬܘܕܝܬ̈ܐ ܕܫܩܝܠܐ ܝܠܗ ܥܠ ܓܢܗ ܘܐܝܢܝ ܕܒܩܪܝܐ ܝܠܝܗܝ ܟܠܕܝܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܬܘܪܝܐ  ܘܟܡܝܘܬܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ  ܕܦܝܫܠܗܘܢ ܕܟ݂ܝܪ̈ܐ ܒܕܥܒ݂ܪ ܒܕ ܚܙܚ ܐܝܬܘܬܐ ܕܗܕܟ݂ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܫܚܠܘܦܐ ܝܠܗ ܒܫܚܠܦܬܐ ܕܢܩܝܦܘܬ̈ܐ ܕܙܒ݂ܢܐ ܥܠ ܥܡܢ.

ܐܢ ܐܢ̈ܐ ܢܩܝܦܘܬ݂̈ܐ ܝܠܝܗܝ ܨܦܝܝ ܘܛܒ݂̈ܐ ܒܕ ܡܒܝܢܝ ܚܕܟܡܐ ܡ̣ܢ ܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܓܘ ܥܡܢ ܓܘ ܐܬܪ̈ܘܬܢ ܫܪ̈ܫܝܐ ܘܓܘ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܓܠܘܬܐ ܐܝܢܐ ܐܚܟ̰ܝ ܓܘ ܫܪܒܬ݂ܐ ܩܕ݇ܡܝܬܐ. ܐܝܢܐ ܒܘܩܪܐ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܒܚܕܪܐ ܝܠܗ ܓܘ ܟܢܘܫܝܢ ܐܪܐ ܝܢ ܗܠ ܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܒܩܝܡܐ ܝܠܝܗܝ ܒܕܘܪܝܗܝ ܐܣܝ̈ܐ ܕܐܬܝ̈ܐ ܝܠܝܗܝ ܡܛܠ ܕܝܗ ܘܐܢ ܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܩܝܡܐ ܝܠܝܗܝ ܥܠ ܐܣ̈ܐ ܝܘܠܦܢܝ̈ܐ ܬܪ̈ܝܨܐ ܕܣܘܟܠܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܘܐܝܬܘܬܐ ܕܟܠܝܗܝ ܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܐܝܢܝ ܐܠܝܨܬܐ ܗܘܐ ܕܗܘܝ ܗܘܘ ܓܘ ܟܢܘܫܝܢ ܡܛܠ ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܢ ܘܐܝܬܘܬܗ̇ ܒܝܢܬ݂ ܡܕܝܢܝܘܬ̈ܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܐ݇ܢܫܝܐ؟

ܟܠܝܗܝ ܚܙܝܬ̈ܐ ܐܘ ܬܐܘܪ̈ܝܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܚܕܬ̈ܐ ܘܥܬܝܩܐ ܫܪܘܪܐ ܝܠܝܗܝ ܐܢ ܐܝܬ ܚܕܐ ܩܘܒܘܚܬܐ ܐ݇ܢܫܝܬܐ ܥܠ ܚܕܐ ܩܛܥܐ ܕܐܪܥܐ ܟܡܐ ܕܗܘܝܐ ܙܥܘܪܬܐ ܐܘ ܓܘܪܬܐ ܐܠܝܨܬܐ ܝܠܗ̇ ܕܗܘܐ ܓܘܗ̇ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܕܩܝܡܝ ܒܕܘܪܝܗܝ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܟܠܝܗܝ ܣܢܝܩܘܬ̈ܐ ܘܣܘܟܝ̈ܐ ܕܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܘܕܗܘܐ ܒܝܢܝ ܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܐܣܘܪ̈ܐ ܘܐ݇ܚܝܢܘܬ̈ܐ ܛܒ݂̈ܐ ܘܡܣܝܡܢ̈ܐ ܕܥܒ݂ܕ ܠܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܦܪܝܫܬܐ ܡ̣ܢ ܡܕܝܢܝܘܬ̈ܐ ܘܡܨܐ ܦܠܚ ܡܛܠ ܩܪܒܢܬܐ ܘܓܡܝܪܘܬܐ ܥܡ ܡܕܝܢܝܘܬ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܠܐ ܡܙܝܕ ܟ̰ܠܦ̈ܐ ܕܦܘܪܫܘܢܝܐ ܘܪܚܩܢܬܐ ܒܝܢܬ݂ ܡܕܝܢܝܘܬ̈ܢ ܐ݇ܢܫܝ̈ܐ ܘܕܗܘܝܐ ܟܠ ܚܕܐ ܡܓܡܪܢܬܐ ܕܗ̇ـܝ ܐܚܪܬܐ ܘܡܬܩܒܠܢܬܐ ܠܫܩܠܐ ܘܝܗܒ݂ܐ.

ܦܪܝܬܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܡܕܡܝܢ̈ܐ ܓܘ ܚܕ ܟܢܘܫܝܐ ܙܥܘܪܐ ܐܝܟܼ ܟܢܘܫܝܢ ܐܝܬ ܠܗ ܡܥܒܕܢܘܬ̈ܐ ܡܪ̈ܝܡܢܐ ܓܘܪ̈ܐ ܥܠ ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܢ ܘܚܕܝܘܬܗ̇ ܓܘ ܟܘܬܫܐ ܕܦܝܫܬܐ. ܘܪܒܐ ܩܪܝܚܬܐ ܝܠܗ̇ ܘܨܦܝܬܐ ܕܦܪܝܘܬܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܕܡܝܢ̈ܐ ܒܕ ܡܥܒ݂ܕ ܠܒܪܒܙܬܐ ܕܚܝܠܢ ܓܘܢܐܝܬ ܘܚܪܬܐ ܒܕ ܡܥܒ݂ܕ ܟܘܬܫ̈ܐ ܦܪ̈ܨܘܦܝ̈ܐ ܘܩܘܒܘܚܬܢܝ̈ܐ ܟܕ ܟܠ ܩܘܒܘܚܬܐ ܐܘ ܦܪܨܘܦܐ ܒܕ ܡܚܦܛܐ ܠܓܪܫܐ ܦܪܣܬܐ ܡ̣ܢ ܬܚܘܬ ܐܩܠ̈ܐ ܕܗ̇ـܝ ܐܚܪܬܐ ܕܡܨܐ ܗ̇ܘ ܦܪܨܘܦܐ ܐܘ ܕܡܨܝܐ ܗ̇ـܝ ܩܘܒܘܚܬܐ ܓܘ ܬܚܡܢܬܗ̇ ܐܙܠ݇ܐ ܠܩܕ݇ܡܐ ܘܐܗܐ ܒܕ ܡܥܒ݂ܕ ܠܚܕ݇ܟܡܐ ܕܣܢܕܝ ܥܠ ܓܒ̈ܐ ܘܟܢܘܫܝ̈ܐ ܒܪܝܐ ܡ̣ܢ ܗܢܝܢܐ ܕܟܢܘܫܝܢ ܘܐܗܐ ܒܟܠ ܚܬܝܬܘܬܐ[1] ܒܕ ܡܝܬܐ ܡܚܝܬ̈ܐ ܡܡܪ̈ܥܢܐ ܠܬܥܒܕܬܐ[2] ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܪܒܐ ܡ̣ܢ ܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܕܥܡܢ ܘܚܪܬܐ ܥܣܩܘܬܐ ܕܡܐܙܠܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܕܥܡܢ ܘܟܘܬܫܗ ܡܛܠ ܦܝܫܬܐ ܥܠ ܐܪܥܗ.

ܐܢ ܓܫܩܚ ܠܚܕܟܡܐ ܡ̣ܢ ܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܕܡܝܢ̈ܐ ܓܘ ܐܬܪܐ، ܩܐ ܛܘܦ̮ܣܐ ܐܝܬ ܠܢ ܟܢܘܫܝܬ̈ܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝ̈ܐ ܟܠܕܝ̈ܐ، ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܐܬ݂ܘܪ̈ܝܐ ܘܐܦܢ ܟܠܝܗܝ ܟܐ ܫܪܪܝ ܕܐܚܢܢ ܝܘܚ ܚܕ ܥܡܐ ܘܐܝܬ ܠܢ ܚܕܐ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܘܡܪܕܘܬܐ ܐܦܢ ܕܐܝܬܠܢ ܦܘܪܫܘܢܝܐ ܓܘ ܡܫܡܗܬܐ، ܐܝܢܐ ܥܠܬ݂ܐ ܕܐܗܐ ܝܠܗ̇ ܡ̣ܢ ܠܐ ܗܘܝܬܢ ܓܘܫܡ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܬܪ̈ܝܨܐ ܘܓܡܝܪ̈ܐ ܕܡܨܝ ܕܟܦܫܝ ܟܠܝܗܝ ܚܦܝܛܘܬ̈ܐ ܕܥܡܢ ܥܠ ܐܪܥܗ ܒܡܨܥܝܘܬܐ ܕܒܢܘܢ̈ܗ ܫܪܝܪ̈ܐ ܕܦܝܫܐ ܝܠܝܗܝ ܓܘܒܝ̈ܐ ܡ̣ܢ ܟܢܫܢ.

ܩܐ ܡܘܕܝ ܠܐ ܡܨܝ ܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܕܡܝܢ̈ܐ ܡ̣ܢ ܠܝܬܒ݂ܐ ܥܠ ܚܕܐ ܛܒ݂ܠܝܬܐ ܘܠܕܪܫܐ ܠܣܪ̈ܛܐ ܘܢܘܩܙ̈ܐ ܡܫܘܬܦ̈ܐ ܒܝܢܬܝܗܝ ܘܡܬܒ݂ܬܐ ܕܚܕ ܚܘܪܙܐ ܕܦܘܠܚܢܐ ܡܫܘܬܦܐ ܘܚܪܬܐ ܚܝܕܬܝܗܝ ܓܘ ܚܕ ܫܘܬܐܣܐ ܡܛܠ ܫܪܪܬܐ ܕܢܝܫ̈ܐ ܡܫܘܬܦ̈ܐ ܓܘ ܚܕܝܘܬܐ ܕܥܡܢ ܘܐܡܝܢܘܬܐ ܕܦܝܫܬܐ ܕܡܕܢܝܘܬܗ ܓܢ݇ܒܪܬܐ.

ܬܥܒܕܬܐ ܕܦܪܝܬܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܕܡܝܢ̈ܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܬܥܒܕܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܘܡܣܝܡܢܬܐ ܓܘ ܬܥܒܕܬܐ ܕܚܡܝܬܐ ܘܐܡܝܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܢ ܟܡܐ ܕܪ̈ܫܢܐ ܕܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܝܗܒ݂ܝ ܥܠܬ݂̈ܐ ܡܛܠ ܕܫܪܪܐ ܒܪܡܙܐ ܝܠܗ ܘܒܕܪܝܗ ܓܘ ܚܕ ܣܘܟܠܐ ܘܗ̇ܘ ܕܝܠܗ ܦܘܪܫܘܢܝܐ ܘܫܒ݂ܛܝܘܬܐ ܘܗܢܝܢ̈ܐ ܦܪ̈ܨܘܦܝܐ، ܐܝܢܐ ܗ̇ܘ ܕܒܫ ܫܩܠ ܝܘܬܪܢܐ ܡܢܗܘܢ ܝܠܗ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܒܥܐ ܕܐܗܐ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܗܘܝܐ ܐܡܝܢܬܐ ܘܐܙܠ݇ܐ ܠܩܕ݇ܡܐ ܘܡܕܥܪܬܐ ܕܕܘܪܗ̇ ܘܡܨܝܬ̈ܗ̇ ܒܝܢܝ ܡܕܝܢܝܘܬ̈ܐ ܐ݇ܢܫܝ̈ܐ.

ܥܠܬܐ ܐ݇ܚܪ̈݇ܬܐ ܕܦܪܝܬܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܕܡܝܢ̈ܐ ܝܠܗ̇ ܡܐܙܠܬܢ ܠܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܬܐ ܓܘ ܒܢܝܬܐ ܕܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܟܕ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܐܕܫ̈ܐ ܡܕܡܪ̈ܢܐ[3] ܓܘ ܣܘܥܪܢܐ ܕܩܝܡܬܐ ܕܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܕܠܐ ܝܘܚ ܚܙܝܝܗܝ ܒܕܥܒ݂ܪ ܐܘ ܓܘ ܟܢܘܫܝ̈ܐ ܢܘܟ݂ܪ̈ܝܐ ܒܩܐܡ ܓܘ ܟܠܝܗܝ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܫܩܝܠܐ ܝܠܝܗܝ ܐܘܪܚܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܘܫܘܘܫܛܐ ܓܘ ܒܢܝܬܐ ܕܫܘܬܐܣܝܗܝ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܝܢ ܐܦ ܓܘ ܫܘܬܐܣܝܗܝ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܓܘ ܐܬܪ̈ܘܬܝܗܝ.

ܗ̇ܘ ܡܢܕܝ ܡܕܡܪܢܐ ܐ݇ܚܪ̈݇ܢܐ ܕܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܐܕܝܘܡ ܓܘ ܬܥܒܕܬܐ ܕܡܐܙܠܬܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܘܬܐ ܘܐܝܬܘܬܐ ܕܦܘܪܣܐ ܠܩܝܡܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܡܛܠ ܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܐܝܢܐ ܠܐ ܝܘܚ ܒܚܙܝܐ ܕܐܢܝ ܩܝܡܐ ܝܠܝܗܝ ܥܠ ܐܣ̈ܐ ܘܣܘܟܠ̈ܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܐܝܢܝ ܕܟܐ ܡܫܘܬܦܝ ܓܘ ܡܗܘܝܬܝܗܝ ܟܠ ܡܢܝ ܕܐܝܬ ܓܘܗ ܫܪ̈ܛܐ ܕܗܕܡܝܘܬܐ ܓܘ ܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܘܩܛܪܬܐ ܕܠܘܡܕܐ ܡܛܠ ܓܒܝܬܐ ܕܓܘܫܡܐ ܡܕܒܪܢܐ ܘܩܐ ܚܕ ܙܒ݂ܢܐ ܡܬܘܚܒܐ ܠܦܘܬ݂ ܛܟ݂ܣܐ ܘܢܝܫܐ ܕܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ. ܘܟܕ ܓܘܫܡܐ ܓܘܢܝܐ ܝܠܗ ܟܠܝܗܝ ܗܕܡ̈ܗ ܥܒ݂ܘܕ̈ܐ ܘܐܠܝܨܬܐ ܝܠܗ̇ ܕܗܘܝ ܐܡܝܢ̈ܐ ܓܘ ܡܦܪܝܢܘܬܝܗܝ ܐܝܢܝ ܕܝܠܗ̇ ܓܘ ܐܛܪܐ ܕܢܝܫ̈ܐ ܕܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ.

ܐܝܢܐ ܡܢܕܝ ܕܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܓܘ ܫܘܬܐܣ̈ܢ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܕܐܢܝ ܒܫܪܪܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܝܠܝܗܝ ܥܠ ܐܣ̈ܐ ܘܣܘܟܠ̈ܐ ܕܒܝܬܣܡܟ݂̈ܐ ܕܡܪܝܗܝ ܝܠܗ ܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܐܘ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܕܦܪ̈ܨܘܦܐ ܡܛܠ ܡܦܪܝܢܘܬܐ ܕܐܣܢ̈ܐ[4] ܐܘ ܐܕܫ̈ܐ ܕܝܠܢܝ̈ܐ ܠܙܒܘܢܝܗܝ ܘܠܩܢܝܐ ܡܢܝܗܝ ܡܛܠ ܚܝܘܬܝܗܝ ܦܪܨܘܦܝܬܐ.

ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܒܢܝܢܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܒܐܗܐ ܨܘܪܬܐ ܒܕ ܡܘܬܪ ܠܦܘܠܓܼ̈ܐ ܘܣܢܝܬ̈ܐ ܫܒ݂ܛܝ̈ܐ ܘܒܝܬܝ̈ܐ ܘܡܒܪܝ ܓܘ ܟܢܘܫܝܢ ܡܪ̈ܕܘܬܐ ܘܡܕܝܢܝܘܬ̈ܐ ܒܝܬܝ̈ܐ ܘܦܪ̈ܨܘܦܝܐ ܐܝܢܝ ܕܒܕ ܡܥܒ݂ܕ ܠܪܚܩܢܬܐ ܡ̣ܢ ܡܪܕܘܬܐ ܘܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܟܢܘܫܝܢ ܥܡ ܙܒ݂ܢܐ. ܐܗܐ ܐܦܙܐ ܒܕ ܡܥܒ݂ܕ ܕܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܒܕ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܫܩܠܬܐ ܘܝܗܒ݂ܠܬܐ ܥܡ ܕܘܟܢ̈ܐ ܘܫܘܦܦ̈ܐ ܘܓܒܢ̈ܐ ܕܡܥܕܪܢܝܠܝܗܝ ܘܣܢܕܝܠܝܗܝ ܡܛܠ ܚܠܢܬܐ ܕܗܢܝܢܝܗܝ ܦܪ̈ܨܘܦܝܐ ܘܪܝܡܬܐ ܕܕܘܟܝܗܝ ܓܘ ܐܬܪܐ ܘܚܪܬܐ ܫܢܝܬܐ ܠܡܫܩܠܐ ܕܝܠܗ ܒܫ ܩܢܛܐ[5] ܩܐ ܢܝܫܐ ܕܥܡܢ ܘܐܝܬܘܬܗ ܘܗ̇ܘ ܝܠܗ ܕܣܘܟܠܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܕܥܡܢ ܒܦܪܩܐ ܝܠܗ ܘܒܛܠܩܐ ܘܡܓܒܗ ܒܐܬܝܐ ܝܠܗ ܡܫܩܠܐ ܕܩܘܒܘܚܝܬ̈ܐ ܕܗܢܝܢ̈ܐ ܦܪ̈ܨܘܦܝܐ ܐܝܢܝ ܕܝܠܝܗܝ ܐ݇ܣܝܪ̈ܐ ܒܥܘܫܢ̈ܐ ܘܓܘܫܡ̈ܐ ܕܠܐ ܒܥܝ ܡܢܬܝܬܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܢ ܘܡܪܕܘܬܢ ܘܕܥܬܝܕ ܒܗܪܢܐ ܩܐ ܥܡܢ ܥܠ ܐܪܥܗ ܫܪܫܝܬܐ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ.

[1] ܚܬܝܬܘܬܐ: ܚܬܪܓ̰

[2] ܬܥܒܕܬܐ: ܥܡܠܝܬ

[3] ܡܕܡܪܢܐ: ܡܥܓ̰ܒܢܐ

[4] ܐܣܢ̈ܐ: ܒܝܕܼܐܥܐ

[5] ܩܢܛܐ: ܚܛܪ، ܡܪ ܚܘܙܕܓܐ


  • -

ܙܘܥܐ ܕܡܛܟܣܢܘܬ ܟܢܘܫܝܐ

ܐܢ ܪܦܚ ܚܕܐ ܓܫܩܬܐ ܥܠ ܡܐܙܠܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܕܡܛܟܣܢܘܬܐ ܕܟܢܘܫܝܢ ܡ̣ܢ ܥܕܢܐ ܕܢܦܠܬܐ ܕܫܘܠܛܢܘܬܢ ܦܘܠܝܛܝܩܝܬܐ ܫܢ݇ܬܐ 612 ܩ.ܡ ܓܘ ܐܬܪܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܒܕ ܚܙܚ ܕܗ̇ـܝ ܝܠܗ̇ ܚܕܐ ܡܐܙܠܬܐ ܡܠܝܬܐ ܡ̣ܢ ܕܝܠܝܬ̈ܐ ܕܚܒ݂ܛܬܐ ܘܠܐ ܥܩܠܕܪܘܬܐ ܘܝܘܠܦܢܘܬܐ ܓܘ ܦܘܠܚܢܐ ܕܟܠܝܗܝ ܫܘܬܐܣ̈ܢ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܐܢ ܕܝܠܝܗܝ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܐܘ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ. ܟܕ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܠܐܟ݂ܐ ܐܬ݂̈ܐ ܕܡܪܘܡܐ ܝܠܝܗܝ ܠܐ ܝܠܝܗܝ ܡܕܒ݂ܘܩܐ ܘܠܐ ܒܠܚܡܐ ܥܡ ܫܪܪܐ ܕܦܘܠܚܢܝܗܝ ܡܪܗܛܝܐ ܫܪܝܪܐ.

ܡ̣ܢ ܩܕ݇ܡ ܥܒ݂ܪܬܐ ܓܘ ܕܪܫܬܐ ܕܐܗܐ ܡܠܘܐܐ ܡܨܚ ܠܦܪܫܐ ܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܠܬܪܝ ܟܘܢܫ̈ܐ، ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܒܪ̈ܝܐ ܘܫܬܐܣ̈ܐ ܓܘܝ̈ܐ ܕܐܬܪܐ.

 ܀ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܒܪ̈ܝܐ ܕܐܬܪܐ

ܟܠܝܗܝ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܕܒܦܠܚܐ ܝܠܝܗܝ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ، ܟܕ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܝܗܝ ܕܐܢܝ ܒܦܠܚܐ ܝܠܝܗܝ ܡܛܠ ܚܡܝܬܐ ܕܥܝܕ̈ܐ ܘܡܣܦܝܢܘܬ̈ܐ ܘܠܫܢܐ ܘܕܝܠܝܬ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܡܬܕܝܠܢܝ̈ܐ ܝܠܝܗܝ ܕܥܡܢ، ܘܐܦ ܡܪܘܡܐ ܝܠܝܗܝ ܐܬ̈ܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܕܒܢܒ݂ܥܐ ܝܠܝܗܝ ܡ̣ܢ ܫܪܫܐ ܕܒܥܘܝܬ̈ܐ ܕܐܗܐ ܥܡܐ ܐܝܢܝ ܕܦܝܫܠܗ ܡܦܘܠܛܐ ܡ̣ܢ ܐܬܪܗ.

ܐܝܢܐ ܫܪܪܐ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ ܕܦܠܚܢܐ ܕܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܠܐ ܝܠܗ ܡܕܒ݂ܘܩܐ ܘܠܐ ܒܗܦܟ݂ܐ ܠܐܬ̈ܐ ܕܡܘܪܡܐ ܝܠܝܗܝ ܘܒܥܘܝܬ̈ܐ ܘܣܢܝܩܘܬ̈ܐ ܕܥܡܢ. ܠܐ ܡܨܝܬܐ ܕܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ، ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܐܘ ܛܘܟܣ̈ܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܠܡܛܟܘܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܢ ܓܘ ܓܠܘܬܐ ܘܦܩܘܕܗ ܠܐܘܪܚܐ  ܕܚܕܢܝܘܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܐܬܪܝܬܐ ܕܗܘܐ ܠܗ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܕܡܨܝ ܦܠܚܝ ܠܦܘܬ݂ ܢܩܝܦܘܬ̈ܐ ܘܡܚܕܘܪܐ  ܚܕܬܐ ܘܕܪܝܐ ܡܘܕܒ݂ܩܐ ܘܒܠܚܡܐ ܥܡ ܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܗ̇ܘ ܐܬܪܐ ܕܒܚܝܐ ܝܠܗ ܓܘܗ.

ܐܝܬ ܛܘܦ̮ܣ̈ܐ ܕܪܒܐ ܡ̣ܢ ܙܘܥ̈ܐ ܘܥܡܡ̈ܐ ܐܝܢܝ ܕܟܐ ܡܕܡܐ ܐܝܟܢܝܘܬܝܗܝ ܘܩܐܡ ܕܝܝܗܝ ܠܥܡܢ ܘܐܢ̈ܐ ܥܡܡ̈ܐ ܦܝܫܐ ܝܠܝܗܝ ܛܠܝܡܐ ܘܪ̈ܕܝܦܐ ܘܚܪ̈ܝܡܐ ܡ̣ܢ ܙܕܩܝܗܝ ܓܘ ܐܬܪ̈ܘܬܝܗܝ، ܐܝܢܐ ܡܨܐܠܗܘܢ ܠܫܥܠܘܠܐ[1] ܠܢܩܝܦܘܬ̈ܐ ܕܝܡܘܩܪ̈ܛܝܐ ܘܐܩܢܘܡܝܝ̈ܐ ܘܐ݇ܢܫܝ̈ܐ ܓܘ ܥܠܡܐ ܡܘܪܕܢܐ ܘܡܕܝܢܝܐ، ܗܘܐܠܗ ܩܬܝܗܝ ܫܘܪ̈ܝܐ ܡܘܢܬܝ̈ܐ ܠܡܕܥܘܪܐ ܙܕܩܝܗܝ ܣܠܝܒ̈ܐ.

ܥܠܠ̈ܐ ܕܠܐ ܡܢܬܝܬܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܢ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܓܘ ܓܠܘܬܐ ܠܫܪܘܪܐ ܦܠܛ̈ܐ ܡܣܝܡܢ̈ܐ[2] ܥܠ ܫܘܝܐ ܕܙܕܩ̈ܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܓܘ ܐܬܪܢ ܝܠܝܗܝ ܕܫܘܬܐܣ̈ܢ ܒܓܠܘܬܐ ܟܐ ܡܪܡܝ ܐܬ̈ܐ ܗܓܓܼܝ̈ܐ ܘܪܚܩܐ ܡ̣ܢ ܫܪܪܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܓܘ ܐܬܪ̈ܘܬܢ ܘܪܒܐ ܓܗ̈ܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܓܫܩܝܬ̈ܐ ܫܒ݂ܛܝ̈ܐ، ܛܘܗܡܝ̈ܐ ܘܒܝܬܝ̈ܐ ܣܡܝ̈ܐ ܐܝܢܝ ܕܟܐ ܠܒܠܗܘܢ ܠܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܪܚܩܢܬܐ ܕܟܠܗ ܟܢܫܐ ܡܘܪܕܢܐ ܘܡܨܝܢܐ ܘܟܕܪܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝܐ ܘܐܩܢܘܡܝܝܐ ܡܥܒܕܢܐ ܓܘ ܐܢܝ ܐܬܪ̈ܘܬܐ.

 ܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܠܐ ܐܚܟ̰ܝ ܟܐ ܗܘܝ ܪܚܩܐ ܡ̣ܢ ܟܢܫܐ ܕܥܡܢ ܐܝܢܐ ܐܦ ܟܐ ܪܚܩܢܝ ܡ̣ܢ ܟܠܝܗܝ ܙܘܥ̈ܐ ܘܫܘܬܐܣ̈ܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܕܟܐ ܚܝܚ ܗܘܘ ܥܡܝܗܝ ܓܘ ܐܬܪ̈ܘܬܢ ܫܪ̈ܫܝܐ ܘܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܒܚܐ ܝܘܚ ܓܘܝܗܝ ܓܘ ܓܠܘܬܐ ܒܩܐܡ.

ܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܠܐ ܝܠܝܗܝ ܒܕܒ݂ܩܐ ܒܝܕ ܐܣ̈ܐ ܕܡܛܟܣܢܘܬܐ ܝܘܠܦܢܝܬܐ ܕܪܝܬܐ، ܟܕ ܐܢܝ ܗܠܐ ܕܒ݂ܝܩܐ ܝܠܝܗܝ ܒܬܚܡܢܝܬ̈ܐ ܘܪ̈ܢܝܐ ܕܡܛܟܣܢܘܬ̈ܐ ܥܬܝܩ̈ܐ ܘܠܐ ܚܫܝܚ̈ܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܐܬܝܐ ܝܠܝܗܝ ܡܢܝܗܝ، ܘܒܫܪܪܐ ܐܢܝ ܝܠܝܗܝ ܪ̈ܢܝܐ ܘܫܒ݂ܝܠ̈ܐ ܘܐܘܪ̈ܚܬܐ ܥܬܝܩ̈ܐ ܕܠܐ ܚܫܚܝ ܩܐ ܒܪܢܫܐ ܕܪܝܐ ܐܝܢܝ ܕܦܬܚܠܝܗܝ ܩܕ݇ܡܗ ܟܠܝܗܝ ܐܘܪ̈ܚܬܐ ܘܫܒ݂ܝܠ̈ܐ ܕܡܘܕܥܢܘܢܘܬܐ ܘܦܪܡܠܗ ܠܗܢܝܢܗ ܘܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬܡܨܝܢܬܐ ܕܦܐܫ ܡܫܘܥܠܠܐ ܡܛܠ ܟܐ ܚܝܐ ܓܘ ܚܕ ܥܠܡܐ ܡܠܝܐ ܡ̣ܢ ܣܘܟܠ̈ܐ ܕܝܡܘܩܪ̈ܛܝܐ ܘܚܐܪܘܬܐ ܦܪܨܘܦܝܬܐ ܘܫܠܝܛܘܬ݂ ܝܬܐ ܐ݇ܢܫܝܬܐ.

ܩܐ ܕܐܗܐ ܥܠܬܐ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܕܦܘܠܚܢܐ ܕܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܓܘ ܓܠܘܬܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܚܒ݂ܝܫܐ ܥܠ ܚܕܟܡܐ ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܕܦܠܚܢܝܗܝ ܝܠܗ ܒܥܕܢ̈ܐ ܣܦܝܩ̈ܐ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ، ܘܠܝܬ ܒܗ ܠܐ ܚܕ ܡܛܟܣܢܘܬܐ ܐܘ ܪܐܙܐ ܠܦܘܬ ܢܝܫܐ ܕܗ̇ܘ ܫܘܬܐܣܐ، ܗܕܟ݂ܐ ܠܐ ܝܠܗ ܒܡܨܝܐ ܠܝܗܒ݂ܐ ܦܠܛ̈ܐ ܡܣܝܡܢ̈ܐ ܐܢ ܕܝܠܗ ܐܗܐ ܥܠ ܫܘܝܐ ܕܣܘܟܝ̈ܐ[3] ܕܥܡܢ ܐܘ ܥܠ ܫܘܝܐ ܕܐܬ̈ܐ ܗܓܓܼܝ̈ܐ ܘܠܐ ܒܢܝܐ ܥܠ ܫܪܪܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܘܝܘܠܦܢܐ ܕܡܛܟܣܢܘܬܐ ܥܠܡܝܬܐ.

ܐܢ ܓܫܩܚ ܥܠ ܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܡ̣ܢ ܙܘܝܬܐ ܥܠܡܝܬܐ ܘܫܪܝܬܐ ܘܗܓܝܬܐ ܡܠܝܠܬܐ، ܫܪܪܐ ܥܠܡܝܐ ܒܕ ܐܡܪܢ ܕܐܢܝ ܐܬܝܐ ܝܠܝܗܝ ܠܐܝܬܘܬܐ ܒܥܠܬܐ ܕܪܓܼܫܝܗܝ ܠܐ ܡܘܢܬܝܐ ܓܘ ܚܝܘܬܝܗܝ ܚܕܬܐ ܘܠܐ ܡܬܡܨܝܢܘܬܝܗܝ ܠܫܘܚܠܦܐ ܡܛܠ ܦܪܡܝܬܐ ܕܛܘܪܐ ܐܡܝܢܝܐ ܓܘ ܐܬܪܐ ܕܒܚܝܐ ܝܠܝܗܝ ܓܘܗ ܒܙܒ݂ܢܐ ܕܩܐܡ ܡܛܠ ܐܢ ܐܢܝ ܡܨܝ ܗܘܘ ܠܦܪܡܘܝܐ ܠܐܝܟܢܝܘܬܐ ܚܕܬܐ ܘܝܘܬܪܢܐ ܕܐܗܐ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܒܕ ܡܨܝ ܗܘܘ ܠܡܪܝܘܙܐ ܠܦܘܠܚܢܝܗܝ ܐܘܡܬܢܝܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝܐ ܘܒܢܝ ܗܘܘ ܠܗ ܥܠ ܐܣ̈ܐ ܝܘܠܦܢܝ̈ܐ ܘܬܪ̈ܝܨܐ ܠܦܘܬ݂ ܢܩܝܦܘܬ̈ܐ ܡܣܝܡܢ̈ܐ ܡܛܠ ܢܝܫ̈ܐ ܕܥܡܢ ܐܬܪ̈ܝܐ ܘܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܚܠܩܝ̈ܐ[4].

ܘܟܕ ܐܢܝ ܠܐ ܝܠܝܗܝ ܫܪܝܪ̈ܐ ܓܘ ܦܘܠܚܢܝܗܝ ܡܛܠ ܢܝܫܢ ܐܘܡܬܢܝܐ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܕܐܢܝ ܚܦܘܛܐ ܝܠܝܗܝ ܒܪܝܬܐ ܘܥܒ݂ܕܬܐ ܩܐ ܓܢܝܗܝ ܕܘܟܐ ܒܝܢܬ݂ ܟܢܘܫܝܬ݂̈ܐ ܕܡܘܫܚܛܐ ܝܠܝܗܝ ܩܐ ܕܐܢ̈ܐ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܒܫܢ̈ܐ ܚܪ̈ܝܐ ܡܛܠ ܕܡܨܝ ܚܝܝ ܓܘ ܐܐܪ ܘܡܚܕܘܪܐ ܕܐܬܝܐ ܝܠܝܗܝ ܡܢܗ. ܐܝܢܐ ܟܢܘܫܝܬ̈ܐ ܕܥܒ݂ܝܪܐ ܝܠܗ ܥܠܝܗܝ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܦܠܓܐ ܕܕܪܐ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܕܝܠܗ̇ ܦܫܪܬܝܗܝ ܘܚܒ݂ܛܬܝܗܝ ܓܘ ܟܢܘܫܝ̈ܐ ܚܕ݇ܬܐ ܕܒܚܝܐ ܝܠܝܗܝ ܓܘܗ ܒܩܐܡ ܘܦܝܫܐ ܝܠܝܗܝ ܩܛܥܝ̈ܐ ܟܠܢܐܝܬ ܡ̣ܢ ܟܢܘܫܝܐ ܕܥܡܝܗܝ ܫܪܫܝܐ ܓܘ ܐܬܪ̈ܘܬܝܗܝ ܕܫܒ݂ܝܩܐ ܝܠܝܗܝ ܐܠܝܗܝ.

ܦܘܠܚܢܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܢ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܠܝܬ ܠܗ ܚܘܪ̈ܙܐ ܒܟܡܝܘܬܐ ܕܡܨܝܬ̈ܐ ܕܦܪ̈ܨܘܦܐ ܕܒܦܠܚܐ ܝܠܝܗܝ ܓܘܗ، ܟܕ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܕܐܢ̈ܐ ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܠܐ ܝܠܝܗܝ ܒܫܒ݂ܩܐ ܬܪܥܐ ܦܬܝܚܐ ܩܕ݇ܡ ܐܢܝ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܕܝܠܢܘܬ݂̈ܐ ܕܐܢ̈ܐ ܦܘܠܚܢ̈ܐ ܡܛܠ ܣܟ݂ܠܘܬܝܗܝ ܒܚܩܠܐ ܕܒܦܠܚܐ ܝܠܝܗܝ ܓܘܗ. ܐܗܐ ܣܟ݂ܠܘܬܐ ܢܦ̮ܫܢܝܬܐ ܘܒܨܘܪܘܬܐ ܕܡܨܝܬ̈ܐ ܕܝܝܗܝ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܕܐܢܝ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܝܗܝ ܩܐ ܢܘܟ݂ܪܝܐ ܘܩܘܪܒܐ ܕܐܢܝ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܝܕܥܬܐ ܘܦܪܡܝܬܐ ܒܟܠܝܗܝ ܫܘܐܠ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܘܐܘܡܢܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ، ܐܝܢܐ ܫܪܪܐ ܕܦܘܠܚܢܝܗܝ ܠܐ ܡܢܬܝܢܐ ܠܝܬ ܠܗ ܗܝܟ̰ ܐܣܐ ܕܛܘܪܐ ܕܟܢܘܫܝ̈ܐ ܘܫܘܬܦܬܐ ܕܟܢܫܐ ܓܘ ܐܗܐ ܣܘܥܪܢܐ ܐܠܨܝܐ ܕܟܠ ܚܕ ܠܦܘܬ݂ ܝܕܥܬܗ ܘܡܨܝܬ̈ܗ ܐܘܡܢܝ̈ܐ ܘܝܕܘܥܬܢܝ̈ܐ.

ܠܐ ܝܕܥܬܐ ܕܦܘܠܚܢܐ ܒܢܝܐ ܥܠ ܐܣ̈ܐ ܚܕܬ̈ܐ ܓܘ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܘܪ̈ܕܢܐ ܘܡܘܢܬܝ̈ܐ ܒܡܢܕܝܢܝܘܬܝܗܝ ܒܕ ܡܫܦܠ ܠܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܕܐܘܡܬܢ ܡܥܠ ܙܒ݂ܢܐ ܘܚܪܬܐ ܦܪܩܬܝܗܝ ܘܡܝܬܝܗܝ ܘܐܗܐ ܩܪܝܚܬܐ ܝܠܗ̇ ܘܨܦܝܬܐ ܩܬܢ ܡ̣ܢ ܬܫܥܝܬܐ ܕܡܐܙܠܬܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܢ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܘܕܐܟ݂ܝ ܝܠܗ̇ ܐܗܐ ܡܐܙܠܬܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܠܒܬܪܐ ܘܚܪܬܐ ܦܪܩܬܐ ܠܚܝܘܬܐ ܕܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܒܚܩܠܐ ܕܥܒ݂ܘܕܘܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܡܛܠ ܐܝܬܘܬܢ ܘܙܕܩ̈ܢ ܢܡܘܣܝ̈ܐ ܒܐܬ݂ܪܐ ܕܒܝܬ݂ܢܗܪ̈ܝܢ.

[1] ܫܥܠܘܠܐ: ܐܣܬܓܼܠܐܠ

[2] ܡܣܝܡܢ̈ܐ: ܐܝܓ̰ܐܒܝ

[3] ܣܘܟܝ̈ܐ: ܒܥܘܝܬ̈ܐ، ܛܹܡܘܗܐܬ

[4] ܚܠܩܝ̈ܐ: ܡܐܨܝܪܐܝܐ


  • -

  • -

ܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܓܘܢܐܝܬ

ܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܓܘ ܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܝܠܝܗܝ ܐܢܝ ܕܡܨܝܐ ܝܠܝܗܝ ܠܪܚܫܐ ܥܡ ܡܐܙܠܬܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ، ܝܠܝܗܝ ܐܢܝ ܥܡܡ̈ܐ ܕܡܨܝܐ ܝܠܝܗܝ ܡ̣ܢ ܠܕܒ݂ܩܐ ܘܠܦܠܚܐ ܡܪ̈ܕܘܬܝܗܝ ܘܛܘܘܪܝܗܝ ܘܬܘܣܦܬܐ ܥܠܝܗܝ ܟܠ ܡܢܕܝ ܕܝܠܗ ܛܒ݂ܐ ܘܡܣܝܡܢܐ ܡ̣ܢ ܡܪ̈ܕܘܝܬ݂ܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܐܝܢܝ ܕܒܚܝܐ ܝܠܝܗܝ ܥܡܝܗܝ ܘܥܡܡ̈ܐ ܕܚܕܪܘܢܝܗܝ ܘܥܡܡ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܢ ܝܠܝܗܝ ܩܘܪܒܐ ܝܢ ܪܚܩܐ.

ܣܘܥܪܢܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܝܠܗ ܣܘܥܪܢܐ ܦܣܘܩܐ ܠܟܡܝܘܬܐ ܪܚܘܫܬܢܝܬܐ ܐܡܝܢܝܬܐ ܕܐܗܐ ܐܘ ܗ̇ـܝ ܡܕܝܢܝܘܬܐ. ܐܢ ܡܨܐܠܗ̇ ܚܕܐ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܒܪܢܫܝܬܐ ܟܡܐ ܕܗܘܝܐ ܙܥܘܪܬܐ ܐܘ ܓܘܪܬܐ ܡ̣ܢ ܠܓܪܫܐ ܐܘ ܠܢܓܕܐ ܠܩܘܒܘܚܝܬ̈ܐ ܕܒܪܢܫܘܬܐ ܐ݇ܚܪ݇ܬܐ ܗ̇ـܝ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܒܗܘܝܐ ܝܠܗ̇ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܓܡܝܪܬܐ ܘܡܨܝܐ ܠܦܪܡܘܝܐ ܠܫܪܪܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܡܬܛܘܪܢܐ ܘܟܦܫܬܐ ܕܟܠܝܗܝ ܐܢܝ ܡܕܝܢܝܘܬ̈ܐ ܟܠܝ̈ܐ ܘܫܠܝ̈ܐ ܘܡܘܓܕܠ̈ܐ ܘܐܝܢܝ ܕܠܐ ܡܨܐܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܠܪܚܫܐ ܥܡ ܓܝܓܼܠܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܓܘ ܟܢܘܫܝ̈ܐ ܐ݇ܢܫܝ̈ܐ ܗ̇ܝܓܗ ܡܨܚ ܐܡܪܚ ܕܐܗܐ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܝܠܗ̇ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܐܝܬ ܠܗ̇ ܕܝܠܝܬ̈ܐ ܕܡܨܝܐ ܡܘܬܪܐ ܠܡܕܝܢܝܘܬܐ ܐ݇ܢܫܝܬܐ ܡܛܠ ܦܝܫܬܐ ܘܐܡܝܢܘܬܐ ܘܪܚܫܬܐ ܒܣܕܪܐ ܕܫܘܘܫܛܐ ܡܕܝܢܝܐ ܬܒ݂ܝܠܝܐ.

ܠܐܟ݂ܐ ܡܨܚ ܠܝܗܒ݂ܐ ܛܘܦ̮ܣ̈ܐ ܚܝ̈ܐ ܓܘ ܬܫܥܝܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܘܚܕܬܐ ܘܟܠ ܚܕ ܠܦܘܬ ܐܝܟܢܘܬ݂̈ܐ ܙܒ݂ܢܢܝ̈ܐ ܘܐܚܢܢ ܠܐ ܒܥܚ ܠܐܟ݂ܐ ܠܗܡܙܘܡ̈ܐ ܥܠ ܟܠܝܗܝ ܓܒܢ̈ܐ ܕܗ̇ܘ ܙܒ݂ܢܐ ܥܒ݂ܝܪܐ. ܐܢ ܪܦܚ ܚܕܐ ܔܫܩܬܐ ܣܘܪܗܒ݂ܝܬܐ ܥܠ ܬܫܥܝܬܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܒܕ ܚܙܚ ܒܟܠ ܩܪܝܚܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܡܨܐܠܗ̇ ܡ̣ܢ ܡܚܝܕܬܐ ܕܡܪ̈ܕܘܬ݂ܐ ܕܘܟܬܢܝ̈ܐ ܓܘ ܚܕܐ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܓܡܝܪܬܐ ܠܟܠܗ ܐܬ݂ܪܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܘܒܚܟ݂ܡܬܐ ܕܡܠܟ̈ܗ̇ ܡܨܐ ܠܗ̇ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܐܬ݂ܘܪܝܬܐ ܡ̣ܢ ܡܪܡܬܐ ܕܕܘܟܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ، ܘܟܕ ܡܨܐܠܝܗܝ ܚܕܟܡܐ ܡ̣ܢ ܡܪ̈ܕܘܬ̈ܐ ܕܚܕܪܘܢܗ̇ ܡ̣ܢ ܠܫܩܠܐ ܠܪܒܐ ܓܒܢ̈ܗ̇ ܕܝܗܘܘ ܒܨܘܪ̈ܐ ܓܘ ܗ̇ـܝ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܩܐ ܛܘܦ̮ܣܐ ܐܝܟܼ ܐܬܪܐ ܕܦܪܣ ܘܡܨܪܝܢ..ܘܫܪ.

ܐܝܢܐ ܐܢ ܫܩܠܚ ܛܘܦ̮ܣ̈ܐ ܡ̣ܢ ܙܒ݂ܢ̈ܐ ܚܕܬ̈ܐ ܒܕ ܚܙܚ ܕܐܟ݂ܝ ܡܕܝܢܝܘܬ̈ܐ ܓܘ ܐܬ݂ܪ̈ܘܬ݂ܐ ܡܛܘܪ̈ܐ ܩܪܒܘܢܐ ܝܠܝܗܝ ܠܚܕܕܐ ܘܦܝܫܐ ܝܠܗ ܥܠܡܐ ܕܐܢ̈ܐ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܚܕ ܥܠܡܐ ܘܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬܡܨܝܢܬܐ ܠܚܙܝܐ ܠܦܘܪ̈ܫܘܢܝܐ ܡܕܝܢܝ̈ܐ ܒܝܢܝܬܝܗܝ ܐܠܐ ܒܒܨܘܪܘܬܐ، ܘܐܢ̈ܐ ܠܐ ܝܠܝܗܝ ܐܠܐ ܚܕܟܡܐ ܡ̣ܢ ܥܝܕ̈ܐ ܘܐܝܬܝܩܘܢ̈ܐ ܕܟܐ ܦܝܫܝ ܦܪ̈ܝܫܐ ܐܦ ܓܘ ܚܕ ܐܬܪܐ ܐܝܢܐ ܟܠܝܗܝ ܟܐ ܦܝܫܝ ܚܫܝܒ݂̈ܐ ܓܘ ܓܫܩܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܓܘ ܐܢ̈ܐ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܘܪܕܢ̈ܐ ܥܝܕ̈ܐ ܘܐܝܬܝܩܘܢ̈ܐ ܕܟܐ ܫܬܘܗܪ̈ܝ ܒܝܝܗܝ ܟܠܝܗܝ ܒܢܘܢ̈ܐ ܕܐܢ̈ܐ ܐܬܪ̈ܘܬܐ، ܐܝܢܐ ܟܕ ܪܒܐ ܡܢܝܗܝ ܦܝܫܠܗܘܢ ܥܝܕ̈ܐ ܘܐܝܬܝܩܘܢ̈ܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܘܪ̈ܕܢܐ ܘܡܥܠ ܙܒ݂ܢܐ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܛܠܩܬܐ ܕܦܘܪ̈ܫܘܢܝܐ ܡܕܝܢܝ̈ܐ ܒܝܢܝ ܥܡܡ̈ܐ ܕܐܢ̈ܐ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܘܥܡܝܗܝ ܒܛܠܩܐ ܝܠܝܗܝ ܩܛܪ̈ܐ ܘܥܣܩܘܬ̈ܐ ܒܝܢܬܝܗܝ.

ܐܝܢܐ ܡܕܝܢܝܘܬ̈ܐ ܟܠܝ̈ܐ ܕܚܝ̈ܐ ܝܠܝܗܝ ܓܘ ܐܛܪ̈ܝܗܝ ܘܠܐ ܝܠܝܗܝ ܩܒܠܐ ܨܡܚ̈ܐ ܕܫܘܚܠܦܐ ܐܘ ܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܘܚܫܝܒ݂ܬܐ ܝܠܗ̇ ܟܠ ܦܠܛܬܐ ܡ̣ܢ ܣܘܟܠ̈ܐ[1] ܕܐܗܐ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܦܠܛܬܐ ܝܠܗ̇ ܡ̣ܢ ܐܝܬܝܩܘܢ ܘܝܩܝܪܘܬܐ[2] ܕܒܪܢܫܘܬܐ ܘܚܝܘܬܐ ܕܐܗܐ ܟܢܘܫܬܐ ܐܘ ܩܘܒܘܚܬܐ ܘܠܝܬ ܠܗ̇ ܙܕܩܐ[3] ܗ̇ـܝ ܕܦܠܛܐ ܡܢܗ̇. ܐܗܐ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܫܠܝܬܐ ܘܐܝܢܝ ܕܠܐ ܩܒܠܐ ܗܝܟ̰ ܚܕ ܙܘܥܐ ܕܝܢܡܝܟܝܐ ܝܠܗ̇ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܚܢܝܛܬܐ[4] ܘܒܚܦܪܐ ܝܠܗ̇ ܩܒ݂ܪܐ ܩܐ ܓܢܗ̇ ܘܡܝܬܘܝܐ ܝܠܗ̇ ܚܘܙܕܓ̈ܐ ܘܢܟ݂ܝܢ̈ܐ ܓܘܪ̈ܐ ܩܐ ܟܢܘܫܝܐ ܐ݇ܢܫܝܐ ܟܠܗ. ܘܛܘܦ̮ܣ̈ܐ ܠܐܗܐ ܝܠܝܗܝ ܓܕܫ̈ܐ ܕܓܕܫܠܗܘܢ[5] ܥܠ ܥܡܡ̈ܐ ܕܦܢܝܬܢ ܐܝܢܝ ܕܝܗܘܘ ܐܢܝ ܥܡܡ̈ܐ ܩܕܡܝ̈ܐ ܕܡܒܘܥܐ ܐ݇ܢܫܝܐ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܐܬܪܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܕܝܠܗ ܡܒܘܥܐ ܕܟܠܝܗܝ ܡܕܝܢܝܘܬ̈ܐ ܕܥܠܡܐ ܡܕܝܢܝܐ ܕܐܕܝܘܡ ܐܝܢܐ ܒܥܠܬܐ ܕܦܠܛܐ ܗܦܟ݂ܬܝܐ[6] ܕܣܘܥܪܢܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܠܐ ܬܪܝܨܬܐ ܘܒܥܠܬܐ ܕܡܫܠܛܢܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܕܙܥܘܦܘܬܐ[7] ܐܘ ܚܝܠܐ ܘܠܐ ܦܪܩܬܐ ܡ̣ܢ ܣܘܟܠ̈ܐ ܥܬܝܩ̈ܐ ܘܡܪܕܘܬܐ ܬܘܕܝܬܢܝܬܐ ܡܘܓܕܠܬܐ ܘܕܒ݂ܝܪܬܐ ܐܝܢܝ ܕܡܪ̈ܚܘܫܐ ܝܠܝܗܝ ܐܠܝܗ̇ܝ ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܕܬܘܕܝܬܐ ܘܥܪ̈ܩܢܐ ܒܬܪ ܡܫܠܛܢܬܐ ܘܙܘܙܐ ܠܒܢܝܬܐ ܕܐܡܦܪܛܘܪܘܬܝܗܝ ܣܦܝܪܬܐ، ܡܢܫܘܝܐ ܕܐܢܝ ܡܝܬܘܝܐ ܝܠܝܗܝ ܩܐ ܓܢܝܗܝ ܘܠܥܡܝܗܝ ܘܝ̈ܐ ܘܛܘܠܩ̈ܐ.

ܒܫܘܠܡܐ ܒܐܡܪܢ ܕܫܪܪܐ ܝܘܠܦܢܝܐ ܘܡܐܙܠܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܟܢܘܫܝ̈ܐ ܐ݇ܢܫܝ̈ܐ ܡܠܘܦܐ ܝܠܝܗܝ ܩܬܢ ܐܢ ܠܐ ܡܨܐ ܠܢ ܠܚܙܝܐ ܡܪܥܐ ܕܦܠܓܼܬܐ ܕܥܡܢ ܥܠ ܫܒ݂ܛ̈ܐ ܘܬܘܕܝܬ̈ܐ ܘܥܪܩܬܐ ܒܬܪ ܡܦܠܓܼܢ̈ܐ ܘܡܣܚܪ̈ܢܐ ܐܝܢܝ ܕܠܐ ܒܥܝ ܚܝܕܬܐ ܕܐܗܐ ܐܘܡܬܐ، ܨܪܚܬܐ، ܢܗܝܬܐ ܘܚܢܢܐ ܠܕܥܒ݂ܪ ܡܘܓܕܠܐ ܒܕ ܐܙܠ ܢܝܚܐ ܢܝܚܐ ܡܥܠ ܙܒ݂ܢܐ ܘܠܐ ܦܐܫ ܫܒ݂ܘܩ ܡ̣ܢ ܓ̰ܪ̈ܓܐ ܐܘ ܚܘܩ̈ܐ ܓܘ ܬܫܥܝܬܐ ܘܥܩܘܬ݂̈ܐ[8] ܕܥܬܩ̈ܐ ܠܐ ܚܫܚܝ ܐܠܐ ܩܐ ܡܒܘܥ̈ܐ ܕܒܨܘܝ̈ܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܡܘܪ̈ܕܢܐ ܡܛܠ ܫܩܠܬܐ ܕܢܣܝܢ̈ܐ ܡܢܝܗܝ ܩܐ ܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܥܡܝܗܝ ܘܩܪܡܬܐ ܥܠ ܦܘܕ̈ܐ[9] ܘܦܪܡܝܬܐ ܕܫܪܪܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܐ݇ܢܫܝܬܐ ܘܫܘܘܫܛܗ̇ ܘܐܡܝܢܘܬܗ̇ ܓܘ ܟܢܘܫܝܐ ܐ݇ܢܫܝܐ ܥܠ ܕܐܗܐ ܓܠܘܠܘܬܐ ܐܪܥܢܝܬܐ.

ܡܘܕܟ݂ܪܝ ܒܕܥܒ݂ܪ ܘܒܓܕܝܡܘܬܐ[10] ܥܠ ܡܐܙܠܬܐ ܕܡܬܛܘܪܐ ܕܥܡܢ ܘܠܐ ܡܢܫܚ ܟܕ ܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܡܕܝܢܝܬܐ ܐ݇ܣܝܪܬܐ ܝܠܗ̇ ܚܕܐ ܐ݇ܣܪܬܐ ܥܫܝܢܬܐ ܘܚܝܠܢܬܐ ܒܗ̇ܘ ܡܚܕܘܪܐ[11] ܕܝܠܗ ܚܕܪܘܢܐ ܕܒܪܢܫܐ ܕܝܠܢܐܝܬ ܘܟܢܘܫܝܐ ܓܘܢܐܝܬ. ܘܟܕ ܐܗܐ ܡܚܕܘܪܐ ܗ̇ܘ ܝܠܗ ܕܒܚܫܠܐ ܝܠܗ ܘܒܠܝܫܐ ܛܝܢܐ ܕܐܗܐ ܒܪܢܫܐ ܘܦܠܘܛܐ ܝܠܗ ܐܠܗ ܒܚܕ ܩܠܒ݂ܐ ܒܚܒ݂ܫܐ ܓܘܗ ܟܠܝܗܝ ܕܝܠܝܬ̈ܐ ܘܘܡܚܙܝܬ̈ܐ ܡܬܦܪ̈ܫܢܐ ܕܐܗܐ ܡܚܕܘܪܐ. ܐܢ ܐܢ̈ܐ ܕܝܠܝܬ̈ܐ ܒܚܒ݂ܫܐ ܝܠܝܗܝ ܕܝܠܝܬ̈ܐ ܐ݇ܢܫܝ̈ܐ ܒܥܒ݂ܕܝܗܝ ܡܘܬܪܬܐ[12] ܕܟܠ ܡܢܕܝ ܕܒܪܝܐ ܝܠܗ ܥܠ ܕܐܗܐ ܐܪܥܐ ܡܛܠ ܕܝܗ ܘܢܛܪܬܐ ܕܡܒܘܥܐ ܕܬܘܪܣܝܗ ܘܦܨܚܘܬܗ ܘܐܡܝܢܘܬܐ ܕܓܢܣܗ ܡ̣ܢ ܒܬܪܗ.

 ܟܕ ܐܗܐ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܝܠܗ̇ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܝܢܡܝܟܝܬܐ ܐܡܝܢܝܬܐ ܘܢܨܝܚܬܐ ܓܘ ܟܘܬܫܗ̇ ܥܡ ܟܠ ܚܕ ܡܢܕܝ ܕܒܬܦܩܐ ܝܠܗ ܓܘ ܐܘܪܚܗ̇ ܡ̣ܢ ܩܬܪ̈ܐ ܘܫܟܢ̈ܐ ܘܡ̣ܢ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܡܪ̈ܝܡܢܐ ܐܝܢܝ ܕܒܒܥܝܐ ܝܠܝܗܝ ܠܫܘܥܒܕܐ[13] ܕܐܗܐ ܒܪܢܫܐ ܘܡܫܦܘܠܗ ܡ̣ܢ ܟܠ ܚܕ ܣܒ݂ܪܐ ܕܚܝܘܬܐ ܘܡܨܝܬܐ ܝܬܝܬܐ[14] ܘܡܥܒ݂ܘܕܐ ܠܗ̇ ܐܠܗ ܩܐ ܕܚܝܐ ܥܠ ܕܥܒ݂ܪ ܘܚܝ̈ܐ ܕܒܬܪ ܟܝܢܐ، ܘܣܦܪܬܗ ܠܡܘܬܐ ܒܫ ܚܝܠܢܬܐ ܝܠܗ̇ ܡ̣ܢ ܣܒ݂ܪܐ ܕܚܝܘܬܐ ܓܘ ܟܢܘܫܝܐ ܐ݇ܢܫܝܐ ܡܫܘܫܛܐ ܘܡܬܛܘܪܢܐ ܡܬܚܒ݂ܫܢܐ ܕܫܝܢܐ ܘܚܘܡܣܢܐ[15] ܘܫܠܡܐ.

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܘܡܥܒܕܢܘܬ̈ܐ ܡܪ̈ܝܡܢܐ ܪ̈ܒܐ ܝܠܝܗܝ ܥܠ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܥܡܢ ܘܐܝܢܝ ܕܥܒ݂ܕܠܝܗܝ ܥܠ ܪܒܐ ܡܢܢ ܫܓܼܘܫܝ̈ܐ ܘܚܒ݂ܛ̈ܐ، ܕܒܫܒ݂ܩܐ ܝܠܝܗܝ ܒܬܪܝܗܝ ܦܠܛ̈ܐ ܠܐ ܒܣܝܡ̈ܐ ܘܚܠܩܐ[16] ܠܐ ܛܒ݂ܐ ܩܐ ܥܡܢ ܘܕܥܬܝܕ ܕܐܗܐ ܐܘܡܬܐ ܐܝܢܝ ܕܝܗܘܐ ܐ݇ܬܡܠ ܕܪܓܘܫܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܒܪܢܫܘܬܐ.

 ܘܒܓܕܝܡܘܬܐ ܒܕ ܗܡܙܡܢ ܓܘ ܡܠܘܐ̈ܢ ܥܠ ܚܕܟܡܐ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܘܡܥܒܕܢܘܬ̈ܐ ܓܘ ܡܐܙܠܬܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܡܕܝܢܝܬܐ ܕܥܡܢ ܘܕܥܬܝܕܗ ܓܘ ܡܠܘܐ̈ܐ ܕܦܪܣܚܠܗܘܢ ܒܕܥܬܝܕ.

[1] ܣܘܟܠܐ: ܦܪ̈ܡܝܬܐ، ܡܦ̮ܐܗܝܡ

[2] ܝܩܝܪܘܬ݂ܐ: ܕܘܟܐ ܕܒܪܢܫܐ ܘܝܘܩܪܗ ܓܘ ܟܢܘܫܝܐ

[3] ܙܕܩܐ: ܗܩܘܬܐ

[4] ܚܢܝܛܬܐ: ܡܛܘܡܪܬܐ، ܡܘܗܢܛܐ

[5] ܓܕܫܠܗܘܢ: ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܩܘܘܡܠܗܘܢ

[6]ܗܦܟ݂ܬܝܐ:ܕܥܪܬܐ ܠܒܬܪܐ، ܥܟܣܝܐ

[7] ܙܥܘܦܘܬܐ: ܡܦܠܚܬܐ ܕܚܝܠܐ، ܥܘܢܘܦ̮

[8] ܥܩܘܬ݂̈ܐ: ܫܘܦܦ̈ܐ

[9] ܦܘܕ̈ܐ: ܚܠܛ̈ܐ

[10] ܒܓܕܝܡܘܬܐ: ܒܟܪܝܘܬܐ

[11] ܡܚܕܘܪܐ، ܗܘܐ، ܒܝܐܐ

[12] ܡܘܬܪܬܐ: ܝܗܒ݂ܝ ܝܘܬܪܢܐ

[13] ܫܘܥܒܕܐ: ܫܠܛܢܬܐ ܠܒܪܢܫܐ، ܐܣܬܥܒܐܕ

[14] ܝܬܝܬܐ ܡ̣ܢ ܝܬܝܐ: ܕܓܓܗ، ܕܼܐܬܝܐ

[15] ܚܘܡܣܢܐ: ܣܬܝܬܐ، ܐܣܬܩܪܐܪ

[16] ܚܠܩܐ: ܦܠܛܐ ܕܚܝܘܬܐ ܕܒܪܢܫܐ، ܡܨܝܪ


  • -

  • -

  • -

  • -