Author Archives: admin

 • 0

ܒܓܘܠܘܬܐ

ܒܵܓܘܿܠܘܼܬܵܐ ܫܸܡܵܐ ܝܠܹܗ: ܦܘܼܩܵܩܵܐ، ܓܸܚܟܵܐ، ܠܝܵܡܬܵܐ ܡܬܲܪܬܪܘܼܬܵܐ، ܡܲܣܚܵܪܬܵܐ، ܠܸܪܣܘܼܬܵܐ

 


 • 0

ܒܪܚܸܫ

ܒܲܪܚܸܫ ܡܸܠܬܵܐ ܝܠܵܗ̇: ܓܲܪܸܓܼ، ܐܵܠܸܡ، ܙܲܥܙܸܥ، ܚܲܡܬܸܢ، ܟܵܪܸܒ، ܚܵܒ݂ܸܛ


 • 0

ܒܪܙܒ݂ܢܐ

ܒܲܪܙܲܒ݂ܢܵܐ ܫܸܡܵܐ ܝܠܹܗ: ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܩܵܐܸܡ، ܗܵܫܲܝܘܼܬܵܐ، ܥܲܡ ܙܲܒ݂ܢܵܐ، ܐܲܕܝܼܵܐ


 • 0

ܒܚܝܪܐ

ܒܚܝܼܪܵܐ ܫܸܡܵܐ ܝܠܹܗ: ܝܲܨܘܿܦܵܐ، ܒܫܝܼܠܵܐ، ܝܲܕܘܿܥܬܵܢܵܐ، ܡܢܲܣܝܵܐ، ܗܸܫܝܵܪ


 • 0

ܒܘܟܝܢܐ

ܒܘܿܟܝܼܢܵܐ ܫܸܡܵܐܝܠܹܗ: ܒܸܒܠܵܐ، ܩܸܪܩܸܦܬܵܐ ܡܲܛܠܲܝܬܵܐ ܕܝܵܥܝܼܬܵܐ


 • 0

ܐܣܝܘܬ݂ܚܡܛ̈ܐ

ܐܵܣܝܘܬ݂ܚܡܵܛܹܐ ܫܸܡܵܐ ܝܠܹܗ: ܟ̰ܪܵܙܬ ܚܡܵܛܹܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܨܝܼܢܵܝܬܵܐ ܩܐ ܡܲܫܢܵܝܬܵܐ ܘܒܲܣܵܡܬܵܐ ܕܡܲܪܥܹܐ ܒܝܲܕ ܟ̰ܪܵܙܬܵܐ ܕܚܡܵܛܹܐ ܒܓܸܠܕܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ


 • 0

ܐܟܬ݂݂ܐ

ܐܲܟ݂ܬܵܐ ܫܸܡܵܐ ܝܠܹܗ؛ ܣܸܢܝܘܼܬܵܐ، ܚܸܡܬܵܢܘܼܬܵܐ، ܩܸܛܪܵܢܘܼܬܵܐ، ܐܘܼܟܬܵܐ، ܢܵܗܝܵܐ، ܦܘܼܝܵܪܵܐ


 • 0

ܐ݇ܚܝܢܘܬ݂ܐ

ܐ݇ܚܝܵܢܘܼܬܵܐ ܫܸܡܵܐ ܝܠܹܗ: ܩܘܼܪܒܵܝܘܼܬܵܐ، ܒܲܝܬܵܝܘܼܬܵܐ، ܚܸܙܡܵܝܘܼܬܵܐ


 • -

 • -

ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܢ ܥܠ ܡܕܝܢܝܘܬܢ

ܐܠܨܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܐܝܟܼ ܕܒܚܙܝܐ ܝܘܢ ܕܡܢܗܪܢ ܟܡܐ ܕܡܬܡܨܝܢܬܐ ܝܠܗ̇ ܠܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܥܠ ܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܢ ܘܐܡܝܢܘܬܗ̇ ܓܘ ܐܬܪܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ. ܘܡܨܚ ܠܓܕܡܐ ܠܐܢ̈ܐ ܥܠܬ̈ܐ ܘܕܠܐ ܓܫܩܬܐ ܠܐܪ̈ܝܟ݂ܘܐ ܒܙܒ݂ܢܐ ܕܩܐܡ ܐܝܟܼ ܕܒܐܬܝܐ ܝܠܝܗܝ:

܀ ܠܐ ܡܨܝܬܐ ܕܦܩܘܕܘܬ̈ܢ ܫܒ݂ܛܝ̈ܐ ܓܘ ܕܪ̈ܐ ܕܕܥܒ݂ܪ ܠܡܬܐܘܝܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܘܒܢܝܬܐ ܕܚܕܐ ܦܩܘܕܘܬܐ ܡܚܘܝܕܬܐ ܩܐ ܟܠܝܗܝ ܒܢ̈ܝ ܥܡܢ ܕܟܠܝܗܝ ܥܕܬܘܬ̈ܐ ܘܒܫܡܐ ܕܥܡܐ ܐܬܘܪܝܐ ܪܚܩܐ ܡ̣ܢ ܡܥܒܕܢܘܬ̈ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܘܫܒ݂ܛܝ̈ܐ ܩܐ ܕܗܘܝ ܗܘܘ ܩܒܝܠ̈ܐ ܒܟܠܝܗܝ ܛܝܦ̈ܐ ܘܓܘܢ̈ܐ ܕܥܡܢ ܘܥܕܬ̈ܗ ܘܬܚܘܬ ܚܕܐ ܡܛܠܬܐ[1] ܘܚܕܐ ܦܩܘܕܘܬܐ ܥܫܝܢܬܐ ܘܥܒ݂ܘܕܬܐ.

܀ ܒܪܩܝܡܘܬܐ ܠܐ ܬܩܝܠܬܐ ܘܗܘܢܢܬܐ ܕܫܒ݂ܛ̈ܐ ܥܡ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܒܪ̈ܝܐ ܕܬܚܘܡ̈ܐ ܕܟܐ ܚܝܝ ܗܘܘ ܘܫܟܢܝ ܗܘܘ ܓܘܗ̇، ܥܡ ܝܕܥܬܐ ܕܐܢܝ ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܡܨܝܬܐ ܒܪܢܫܝܬܐ ܝܢ ܡܛܟܣܢܝܬܐ ܐܘ ܓܝܣܝܬܐ ܒܫܘܝܐ ܛܠܝܒܐ ܒܦܘܚܡܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܘܫܒ݂ܛ̈ܐ ܠܐ ܐܬܘܪ̈ܝܐ.

ܠܝܬܝܘܬܐ ܕܛܘܟܣ̈ܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܩܝܡ̈ܐ ܥܠ ܐܣ̈ܐ ܛܘܟܣܝ̈ܐ ܕܪ̈ܝܐ ܕܡܨܝ ܗܘܘ ܠܚܕܘܬܐ ܢܦ̮ܫܝܗܝ ܘܠܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܛܘܟܣܝܗܝ ܘܬܠܡܕܬܐ ܕܫܪ̈ܒܢ ܥܠ ܪܘܚܐ ܕܠܒ݂ܝܒ݂ܘܬܐ ܘܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܙܕܩܗ ܘܚܝܘܬܐ ܚܐܪܬܐ ܥܠ ܐܪܥܗ ܘܐܬܪܗ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ.

܀ ܝܬܝܪܘܬܐ ܕܛܘܟܣ̈ܢ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܝܠܝܗܝ ܥܠ ܐܣ̈ܐ ܢܒ݂ܗܝ̈ܐ[2] ܘܪ̈ܓܼܫܬܢܝ̈ܐ ܐܘ ܒܝܬܝ̈ܐ ܠܐ ܥܠ ܐܣ̈ܐ ܕܝܕܥܬܐ ܘܝܘܠܦܢܐ ܠܐܗܐ ܥܠܬܐ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܕܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܡ̣ܢ ܓܒܐ ܕܓܪܘܣܝ ܘܚܠܢܝ ܘܚܝܕܝ ܒܦܨܪܐ ܝܠܝܗܝ ܘܒܦܪܩܐ ܡܥܒܕܢܘܬܝܗܝ ܘܐܘܝܘܬܐ ܕܟܢܫܢ ܥܡܝܗܝ ܘܒܗ̇ـܝ ܚܪܬܐ ܦܪܩܬܝܗܝ ܡ̣ܢ ܦܠܚܢܐ ܘܬܫܡܫܬܐ ܕܢܝܫܐ ܩܢܛܪܘܢܝܐ ܕܥܡܢ ܐܬܘܪܝܐ ܠܐܗܐ ܥܠܬܐ ܫܘܬܐܣ̈ܢ ܙܒ݂ܢܢܝ̈ܐ ܝܠܝܗܝ ܠܐ ܐܡܝܢܝ̈ܐ.

܀ ܫܦܠܬܐ ܕܛܘܟܣ̈ܢ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܘܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܠܒܪܝܬܐ ܕܚܕܐ ܡܛܠܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܬܒ݂ܝܠܝܬܐ ܕܐܝܬ ܠܗ̇ ܢܝܫܐ ܩܪܝܚܐ ܘܚܘܪܙܐ ܕܦܘܠܚܢܐ ܡܘܕܒ݂ܩܐ ܘܠܚܝܡܐ ܥܡ ܙܒ݂ܢܐ، ܕܗܘܝܐ ܡܬܡܨܝܢܬܐ ܠܫܘܬܘܦ̈ܐ ܓܘܗ ܟܠܝܗ ܓܒܢ̈ܐ ܕܥܡܢ ܡܛܠ ܫܪܪܬܐ ܕܚܘܪܙܐ ܕܐܗܐ ܡܛܠܬܐ ܝܢ ܩܕܡܐ ܘܟܠ ܚܕ ܐܝܟܼ ܕܛܠܒܐ ܝܠܗ̇ ܕܘܟܗ ܘܕܝܠܢܝܘܬܐ ܕܦܠܚܢܗ ܓܘ ܟܢܫܢ ܘܩܐ ܝܘܬܪܢܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܕܥܡܢ ܓܘ ܒܝܬܢܗܪܝܢ.

܀ ܠܝܬܝܘܬܐ ܕܛܘܟܣ̈ܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܩܘܡܝ̈ܐ ܕܒ݂ܝܚܢܦ̮ܫܝ̈ܐ ܐܝܟܼ ܟܠܝܗܝ ܥܡܡ̈ܐ ܐ݇ܚܪ̈ܢܐ ܡܛܠ ܕܝܢܬܐ ܘܡܪܚܩܬܐ ܕܣܪ̈ܒ݂ܢܐ ܘܚܪ̈ܝܒ݂ܐ ܘܥܬ݂ܝܬ݂̈ܐ ܐܘ ܢܟ݂ܝܠ̈ܐ[3] ܕܐܘܡܬܢ، ܘܐܦܢ ܕܐܝܬ ܗܘܝܐ ܚܕܟܡܐ ܡܢܣܝܢܘܬ̈ܐ ܦܫܝܛܐ ܒܕܥܒ݂ܪ، ܐܝܢܐ ܦܘܠܚܢܝܗܝ ܝܗܘܐ ܓܘ ܬܚܘܡܐ ܚܝܪܬܢܝܐ ܐܘ ܬܐܘܪܝܝܐ، ܘܠܐ ܡܨܐ ܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܠܪܚܫܐ ܠܩܕ݇ܡܐ ܒܥܠܬܐ ܕܠܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܦܩܘܕܘܝܬܝܗܝ ܒܢܝܫ̈ܐ ܕܛܘܟܣܐ ܘܠܝܬܝܘܬܐ ܕܚܘܪܙܐ ܣܘܥܪܢܝܐ ܓܘ ܛܘܟܣܝܗܝ.

 

ܩܪܝܢܐ ܡܘܚܒܐ ܩܘܝܡܐ ܕܟܠ ܐܘܡܬܐ ܟܠܝܐ ܝܠܗ ܟܡܐ ܗ̇ـܝ ܐܘܡܬܐ ܝܠܗ̇ ܡܛܘܟܣܬܐ ܘܟܡܐ ܝܠܗ̇ ܚܠܝܨܬܐ ܠܢܝܫܗ̇، ܟܡܐ ܒܡܨܝܐ ܝܠܗ̇ ܠܦܪܡܘܝܐ ܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܒܪܢܫܘܬܐ ܥܠ ܕܐܗܐ ܓܠܘܠܘܬܐ، ܟܡܐ ܝܠܗ̇ ܐܗܐ ܐܘܡܬܐ ܐ݇ܣܝܪܬܐ ܒܚܕܕܐ ܒܫܒ݂ܝܠ̈ܐ ܗܘܠܢܝ̈ܐ ܘܪ̈ܘܚܢܝܐ ܘܡܪܕܘܬܐ ܡܫܘܬܦܬܐ ܘܠܫܢܐ ܦܫܝܛܐ ܕܦܪܡܝܬܐ ܠܚܕܕܐ ܘܚܪܬܐ ܐܩܢܘܡܝܐ ܚܝܠܢܐ ܡܛܠ ܚܡܝܬܐ ܠܐܪܥܐ ܕܓܘܗ ܢܒ݂ܥܬܐ ܝܠܗ̇ ܬܫܥܝܬܐ، ܡܪܕܘܬܐ ܘܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܥܡܐ.

[1] ܡܛܠܬܐ: ܡܛ̇ܠܐ، ܬܚܘܬ ܚܕ ܐ݇ܓܪܐ

[2] ܢܒ݂ܗܝܐ: ܥܐܛܦ̮ܝ، ܪܓܼܫܢܝܐ

[3] ܥܬ݂ܝܬ݂ܐ ܐܘ ܢܟ݂ܝܠܐ: ܚܐܝܢ، ܠܐ ܫܪܝܪܐ ܠܢܝܫܐ ܒܪܢܫܝܐ


 • -

 • -

Recent Post

ܒܓܘܠܘܬܐ

ܒܪܚܸܫ

ܒܪܙܒ݂ܢܐ

ܒܚܝܪܐ

ܒܘܟܝܢܐ

ܐܣܝܘܬ݂ܚܡܛ̈ܐ

ܐܟܬ݂݂ܐ