Author Archives: ܦܘܠܘܣ ܕܢܚܐ

 • -

 • -

 • -

ܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܓܘܢܐܝܬ

ܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܓܘ ܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܝܠܝܗܝ ܐܢܝ ܕܡܨܝܐ ܝܠܝܗܝ ܠܪܚܫܐ ܥܡ ܡܐܙܠܬܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ، ܝܠܝܗܝ ܐܢܝ ܥܡܡ̈ܐ ܕܡܨܝܐ ܝܠܝܗܝ ܡ̣ܢ ܠܕܒ݂ܩܐ ܘܠܦܠܚܐ ܡܪ̈ܕܘܬܝܗܝ ܘܛܘܘܪܝܗܝ ܘܬܘܣܦܬܐ ܥܠܝܗܝ ܟܠ ܡܢܕܝ ܕܝܠܗ ܛܒ݂ܐ ܘܡܣܝܡܢܐ ܡ̣ܢ ܡܪ̈ܕܘܝܬ݂ܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܐܝܢܝ ܕܒܚܝܐ ܝܠܝܗܝ ܥܡܝܗܝ ܘܥܡܡ̈ܐ ܕܚܕܪܘܢܝܗܝ ܘܥܡܡ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܢ ܝܠܝܗܝ ܩܘܪܒܐ ܝܢ ܪܚܩܐ.

ܣܘܥܪܢܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܝܠܗ ܣܘܥܪܢܐ ܦܣܘܩܐ ܠܟܡܝܘܬܐ ܪܚܘܫܬܢܝܬܐ ܐܡܝܢܝܬܐ ܕܐܗܐ ܐܘ ܗ̇ـܝ ܡܕܝܢܝܘܬܐ. ܐܢ ܡܨܐܠܗ̇ ܚܕܐ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܒܪܢܫܝܬܐ ܟܡܐ ܕܗܘܝܐ ܙܥܘܪܬܐ ܐܘ ܓܘܪܬܐ ܡ̣ܢ ܠܓܪܫܐ ܐܘ ܠܢܓܕܐ ܠܩܘܒܘܚܝܬ̈ܐ ܕܒܪܢܫܘܬܐ ܐ݇ܚܪ݇ܬܐ ܗ̇ـܝ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܒܗܘܝܐ ܝܠܗ̇ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܓܡܝܪܬܐ ܘܡܨܝܐ ܠܦܪܡܘܝܐ ܠܫܪܪܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܡܬܛܘܪܢܐ ܘܟܦܫܬܐ ܕܟܠܝܗܝ ܐܢܝ ܡܕܝܢܝܘܬ̈ܐ ܟܠܝ̈ܐ ܘܫܠܝ̈ܐ ܘܡܘܓܕܠ̈ܐ ܘܐܝܢܝ ܕܠܐ ܡܨܐܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܠܪܚܫܐ ܥܡ ܓܝܓܼܠܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܓܘ ܟܢܘܫܝ̈ܐ ܐ݇ܢܫܝ̈ܐ ܗ̇ܝܓܗ ܡܨܚ ܐܡܪܚ ܕܐܗܐ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܝܠܗ̇ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܐܝܬ ܠܗ̇ ܕܝܠܝܬ̈ܐ ܕܡܨܝܐ ܡܘܬܪܐ ܠܡܕܝܢܝܘܬܐ ܐ݇ܢܫܝܬܐ ܡܛܠ ܦܝܫܬܐ ܘܐܡܝܢܘܬܐ ܘܪܚܫܬܐ ܒܣܕܪܐ ܕܫܘܘܫܛܐ ܡܕܝܢܝܐ ܬܒ݂ܝܠܝܐ.

ܠܐܟ݂ܐ ܡܨܚ ܠܝܗܒ݂ܐ ܛܘܦ̮ܣ̈ܐ ܚܝ̈ܐ ܓܘ ܬܫܥܝܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܘܚܕܬܐ ܘܟܠ ܚܕ ܠܦܘܬ ܐܝܟܢܘܬ݂̈ܐ ܙܒ݂ܢܢܝ̈ܐ ܘܐܚܢܢ ܠܐ ܒܥܚ ܠܐܟ݂ܐ ܠܗܡܙܘܡ̈ܐ ܥܠ ܟܠܝܗܝ ܓܒܢ̈ܐ ܕܗ̇ܘ ܙܒ݂ܢܐ ܥܒ݂ܝܪܐ. ܐܢ ܪܦܚ ܚܕܐ ܔܫܩܬܐ ܣܘܪܗܒ݂ܝܬܐ ܥܠ ܬܫܥܝܬܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܒܕ ܚܙܚ ܒܟܠ ܩܪܝܚܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܡܨܐܠܗ̇ ܡ̣ܢ ܡܚܝܕܬܐ ܕܡܪ̈ܕܘܬ݂ܐ ܕܘܟܬܢܝ̈ܐ ܓܘ ܚܕܐ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܓܡܝܪܬܐ ܠܟܠܗ ܐܬ݂ܪܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܘܒܚܟ݂ܡܬܐ ܕܡܠܟ̈ܗ̇ ܡܨܐ ܠܗ̇ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܐܬ݂ܘܪܝܬܐ ܡ̣ܢ ܡܪܡܬܐ ܕܕܘܟܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ، ܘܟܕ ܡܨܐܠܝܗܝ ܚܕܟܡܐ ܡ̣ܢ ܡܪ̈ܕܘܬ̈ܐ ܕܚܕܪܘܢܗ̇ ܡ̣ܢ ܠܫܩܠܐ ܠܪܒܐ ܓܒܢ̈ܗ̇ ܕܝܗܘܘ ܒܨܘܪ̈ܐ ܓܘ ܗ̇ـܝ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܩܐ ܛܘܦ̮ܣܐ ܐܝܟܼ ܐܬܪܐ ܕܦܪܣ ܘܡܨܪܝܢ..ܘܫܪ.

ܐܝܢܐ ܐܢ ܫܩܠܚ ܛܘܦ̮ܣ̈ܐ ܡ̣ܢ ܙܒ݂ܢ̈ܐ ܚܕܬ̈ܐ ܒܕ ܚܙܚ ܕܐܟ݂ܝ ܡܕܝܢܝܘܬ̈ܐ ܓܘ ܐܬ݂ܪ̈ܘܬ݂ܐ ܡܛܘܪ̈ܐ ܩܪܒܘܢܐ ܝܠܝܗܝ ܠܚܕܕܐ ܘܦܝܫܐ ܝܠܗ ܥܠܡܐ ܕܐܢ̈ܐ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܚܕ ܥܠܡܐ ܘܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬܡܨܝܢܬܐ ܠܚܙܝܐ ܠܦܘܪ̈ܫܘܢܝܐ ܡܕܝܢܝ̈ܐ ܒܝܢܝܬܝܗܝ ܐܠܐ ܒܒܨܘܪܘܬܐ، ܘܐܢ̈ܐ ܠܐ ܝܠܝܗܝ ܐܠܐ ܚܕܟܡܐ ܡ̣ܢ ܥܝܕ̈ܐ ܘܐܝܬܝܩܘܢ̈ܐ ܕܟܐ ܦܝܫܝ ܦܪ̈ܝܫܐ ܐܦ ܓܘ ܚܕ ܐܬܪܐ ܐܝܢܐ ܟܠܝܗܝ ܟܐ ܦܝܫܝ ܚܫܝܒ݂̈ܐ ܓܘ ܓܫܩܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܓܘ ܐܢ̈ܐ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܘܪܕܢ̈ܐ ܥܝܕ̈ܐ ܘܐܝܬܝܩܘܢ̈ܐ ܕܟܐ ܫܬܘܗܪ̈ܝ ܒܝܝܗܝ ܟܠܝܗܝ ܒܢܘܢ̈ܐ ܕܐܢ̈ܐ ܐܬܪ̈ܘܬܐ، ܐܝܢܐ ܟܕ ܪܒܐ ܡܢܝܗܝ ܦܝܫܠܗܘܢ ܥܝܕ̈ܐ ܘܐܝܬܝܩܘܢ̈ܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܘܪ̈ܕܢܐ ܘܡܥܠ ܙܒ݂ܢܐ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܛܠܩܬܐ ܕܦܘܪ̈ܫܘܢܝܐ ܡܕܝܢܝ̈ܐ ܒܝܢܝ ܥܡܡ̈ܐ ܕܐܢ̈ܐ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܘܥܡܝܗܝ ܒܛܠܩܐ ܝܠܝܗܝ ܩܛܪ̈ܐ ܘܥܣܩܘܬ̈ܐ ܒܝܢܬܝܗܝ.

ܐܝܢܐ ܡܕܝܢܝܘܬ̈ܐ ܟܠܝ̈ܐ ܕܚܝ̈ܐ ܝܠܝܗܝ ܓܘ ܐܛܪ̈ܝܗܝ ܘܠܐ ܝܠܝܗܝ ܩܒܠܐ ܨܡܚ̈ܐ ܕܫܘܚܠܦܐ ܐܘ ܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܘܚܫܝܒ݂ܬܐ ܝܠܗ̇ ܟܠ ܦܠܛܬܐ ܡ̣ܢ ܣܘܟܠ̈ܐ[1] ܕܐܗܐ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܦܠܛܬܐ ܝܠܗ̇ ܡ̣ܢ ܐܝܬܝܩܘܢ ܘܝܩܝܪܘܬܐ[2] ܕܒܪܢܫܘܬܐ ܘܚܝܘܬܐ ܕܐܗܐ ܟܢܘܫܬܐ ܐܘ ܩܘܒܘܚܬܐ ܘܠܝܬ ܠܗ̇ ܙܕܩܐ[3] ܗ̇ـܝ ܕܦܠܛܐ ܡܢܗ̇. ܐܗܐ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܫܠܝܬܐ ܘܐܝܢܝ ܕܠܐ ܩܒܠܐ ܗܝܟ̰ ܚܕ ܙܘܥܐ ܕܝܢܡܝܟܝܐ ܝܠܗ̇ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܚܢܝܛܬܐ[4] ܘܒܚܦܪܐ ܝܠܗ̇ ܩܒ݂ܪܐ ܩܐ ܓܢܗ̇ ܘܡܝܬܘܝܐ ܝܠܗ̇ ܚܘܙܕܓ̈ܐ ܘܢܟ݂ܝܢ̈ܐ ܓܘܪ̈ܐ ܩܐ ܟܢܘܫܝܐ ܐ݇ܢܫܝܐ ܟܠܗ. ܘܛܘܦ̮ܣ̈ܐ ܠܐܗܐ ܝܠܝܗܝ ܓܕܫ̈ܐ ܕܓܕܫܠܗܘܢ[5] ܥܠ ܥܡܡ̈ܐ ܕܦܢܝܬܢ ܐܝܢܝ ܕܝܗܘܘ ܐܢܝ ܥܡܡ̈ܐ ܩܕܡܝ̈ܐ ܕܡܒܘܥܐ ܐ݇ܢܫܝܐ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܐܬܪܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܕܝܠܗ ܡܒܘܥܐ ܕܟܠܝܗܝ ܡܕܝܢܝܘܬ̈ܐ ܕܥܠܡܐ ܡܕܝܢܝܐ ܕܐܕܝܘܡ ܐܝܢܐ ܒܥܠܬܐ ܕܦܠܛܐ ܗܦܟ݂ܬܝܐ[6] ܕܣܘܥܪܢܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܠܐ ܬܪܝܨܬܐ ܘܒܥܠܬܐ ܕܡܫܠܛܢܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܕܙܥܘܦܘܬܐ[7] ܐܘ ܚܝܠܐ ܘܠܐ ܦܪܩܬܐ ܡ̣ܢ ܣܘܟܠ̈ܐ ܥܬܝܩ̈ܐ ܘܡܪܕܘܬܐ ܬܘܕܝܬܢܝܬܐ ܡܘܓܕܠܬܐ ܘܕܒ݂ܝܪܬܐ ܐܝܢܝ ܕܡܪ̈ܚܘܫܐ ܝܠܝܗܝ ܐܠܝܗ̇ܝ ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܕܬܘܕܝܬܐ ܘܥܪ̈ܩܢܐ ܒܬܪ ܡܫܠܛܢܬܐ ܘܙܘܙܐ ܠܒܢܝܬܐ ܕܐܡܦܪܛܘܪܘܬܝܗܝ ܣܦܝܪܬܐ، ܡܢܫܘܝܐ ܕܐܢܝ ܡܝܬܘܝܐ ܝܠܝܗܝ ܩܐ ܓܢܝܗܝ ܘܠܥܡܝܗܝ ܘܝ̈ܐ ܘܛܘܠܩ̈ܐ.

ܒܫܘܠܡܐ ܒܐܡܪܢ ܕܫܪܪܐ ܝܘܠܦܢܝܐ ܘܡܐܙܠܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܟܢܘܫܝ̈ܐ ܐ݇ܢܫܝ̈ܐ ܡܠܘܦܐ ܝܠܝܗܝ ܩܬܢ ܐܢ ܠܐ ܡܨܐ ܠܢ ܠܚܙܝܐ ܡܪܥܐ ܕܦܠܓܼܬܐ ܕܥܡܢ ܥܠ ܫܒ݂ܛ̈ܐ ܘܬܘܕܝܬ̈ܐ ܘܥܪܩܬܐ ܒܬܪ ܡܦܠܓܼܢ̈ܐ ܘܡܣܚܪ̈ܢܐ ܐܝܢܝ ܕܠܐ ܒܥܝ ܚܝܕܬܐ ܕܐܗܐ ܐܘܡܬܐ، ܨܪܚܬܐ، ܢܗܝܬܐ ܘܚܢܢܐ ܠܕܥܒ݂ܪ ܡܘܓܕܠܐ ܒܕ ܐܙܠ ܢܝܚܐ ܢܝܚܐ ܡܥܠ ܙܒ݂ܢܐ ܘܠܐ ܦܐܫ ܫܒ݂ܘܩ ܡ̣ܢ ܓ̰ܪ̈ܓܐ ܐܘ ܚܘܩ̈ܐ ܓܘ ܬܫܥܝܬܐ ܘܥܩܘܬ݂̈ܐ[8] ܕܥܬܩ̈ܐ ܠܐ ܚܫܚܝ ܐܠܐ ܩܐ ܡܒܘܥ̈ܐ ܕܒܨܘܝ̈ܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܡܘܪ̈ܕܢܐ ܡܛܠ ܫܩܠܬܐ ܕܢܣܝܢ̈ܐ ܡܢܝܗܝ ܩܐ ܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܥܡܝܗܝ ܘܩܪܡܬܐ ܥܠ ܦܘܕ̈ܐ[9] ܘܦܪܡܝܬܐ ܕܫܪܪܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܐ݇ܢܫܝܬܐ ܘܫܘܘܫܛܗ̇ ܘܐܡܝܢܘܬܗ̇ ܓܘ ܟܢܘܫܝܐ ܐ݇ܢܫܝܐ ܥܠ ܕܐܗܐ ܓܠܘܠܘܬܐ ܐܪܥܢܝܬܐ.

ܡܘܕܟ݂ܪܝ ܒܕܥܒ݂ܪ ܘܒܓܕܝܡܘܬܐ[10] ܥܠ ܡܐܙܠܬܐ ܕܡܬܛܘܪܐ ܕܥܡܢ ܘܠܐ ܡܢܫܚ ܟܕ ܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܡܕܝܢܝܬܐ ܐ݇ܣܝܪܬܐ ܝܠܗ̇ ܚܕܐ ܐ݇ܣܪܬܐ ܥܫܝܢܬܐ ܘܚܝܠܢܬܐ ܒܗ̇ܘ ܡܚܕܘܪܐ[11] ܕܝܠܗ ܚܕܪܘܢܐ ܕܒܪܢܫܐ ܕܝܠܢܐܝܬ ܘܟܢܘܫܝܐ ܓܘܢܐܝܬ. ܘܟܕ ܐܗܐ ܡܚܕܘܪܐ ܗ̇ܘ ܝܠܗ ܕܒܚܫܠܐ ܝܠܗ ܘܒܠܝܫܐ ܛܝܢܐ ܕܐܗܐ ܒܪܢܫܐ ܘܦܠܘܛܐ ܝܠܗ ܐܠܗ ܒܚܕ ܩܠܒ݂ܐ ܒܚܒ݂ܫܐ ܓܘܗ ܟܠܝܗܝ ܕܝܠܝܬ̈ܐ ܘܘܡܚܙܝܬ̈ܐ ܡܬܦܪ̈ܫܢܐ ܕܐܗܐ ܡܚܕܘܪܐ. ܐܢ ܐܢ̈ܐ ܕܝܠܝܬ̈ܐ ܒܚܒ݂ܫܐ ܝܠܝܗܝ ܕܝܠܝܬ̈ܐ ܐ݇ܢܫܝ̈ܐ ܒܥܒ݂ܕܝܗܝ ܡܘܬܪܬܐ[12] ܕܟܠ ܡܢܕܝ ܕܒܪܝܐ ܝܠܗ ܥܠ ܕܐܗܐ ܐܪܥܐ ܡܛܠ ܕܝܗ ܘܢܛܪܬܐ ܕܡܒܘܥܐ ܕܬܘܪܣܝܗ ܘܦܨܚܘܬܗ ܘܐܡܝܢܘܬܐ ܕܓܢܣܗ ܡ̣ܢ ܒܬܪܗ.

 ܟܕ ܐܗܐ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܝܠܗ̇ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܝܢܡܝܟܝܬܐ ܐܡܝܢܝܬܐ ܘܢܨܝܚܬܐ ܓܘ ܟܘܬܫܗ̇ ܥܡ ܟܠ ܚܕ ܡܢܕܝ ܕܒܬܦܩܐ ܝܠܗ ܓܘ ܐܘܪܚܗ̇ ܡ̣ܢ ܩܬܪ̈ܐ ܘܫܟܢ̈ܐ ܘܡ̣ܢ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܡܪ̈ܝܡܢܐ ܐܝܢܝ ܕܒܒܥܝܐ ܝܠܝܗܝ ܠܫܘܥܒܕܐ[13] ܕܐܗܐ ܒܪܢܫܐ ܘܡܫܦܘܠܗ ܡ̣ܢ ܟܠ ܚܕ ܣܒ݂ܪܐ ܕܚܝܘܬܐ ܘܡܨܝܬܐ ܝܬܝܬܐ[14] ܘܡܥܒ݂ܘܕܐ ܠܗ̇ ܐܠܗ ܩܐ ܕܚܝܐ ܥܠ ܕܥܒ݂ܪ ܘܚܝ̈ܐ ܕܒܬܪ ܟܝܢܐ، ܘܣܦܪܬܗ ܠܡܘܬܐ ܒܫ ܚܝܠܢܬܐ ܝܠܗ̇ ܡ̣ܢ ܣܒ݂ܪܐ ܕܚܝܘܬܐ ܓܘ ܟܢܘܫܝܐ ܐ݇ܢܫܝܐ ܡܫܘܫܛܐ ܘܡܬܛܘܪܢܐ ܡܬܚܒ݂ܫܢܐ ܕܫܝܢܐ ܘܚܘܡܣܢܐ[15] ܘܫܠܡܐ.

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܘܡܥܒܕܢܘܬ̈ܐ ܡܪ̈ܝܡܢܐ ܪ̈ܒܐ ܝܠܝܗܝ ܥܠ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܥܡܢ ܘܐܝܢܝ ܕܥܒ݂ܕܠܝܗܝ ܥܠ ܪܒܐ ܡܢܢ ܫܓܼܘܫܝ̈ܐ ܘܚܒ݂ܛ̈ܐ، ܕܒܫܒ݂ܩܐ ܝܠܝܗܝ ܒܬܪܝܗܝ ܦܠܛ̈ܐ ܠܐ ܒܣܝܡ̈ܐ ܘܚܠܩܐ[16] ܠܐ ܛܒ݂ܐ ܩܐ ܥܡܢ ܘܕܥܬܝܕ ܕܐܗܐ ܐܘܡܬܐ ܐܝܢܝ ܕܝܗܘܐ ܐ݇ܬܡܠ ܕܪܓܘܫܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܒܪܢܫܘܬܐ.

 ܘܒܓܕܝܡܘܬܐ ܒܕ ܗܡܙܡܢ ܓܘ ܡܠܘܐ̈ܢ ܥܠ ܚܕܟܡܐ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܘܡܥܒܕܢܘܬ̈ܐ ܓܘ ܡܐܙܠܬܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܡܕܝܢܝܬܐ ܕܥܡܢ ܘܕܥܬܝܕܗ ܓܘ ܡܠܘܐ̈ܐ ܕܦܪܣܚܠܗܘܢ ܒܕܥܬܝܕ.

[1] ܣܘܟܠܐ: ܦܪ̈ܡܝܬܐ، ܡܦ̮ܐܗܝܡ

[2] ܝܩܝܪܘܬ݂ܐ: ܕܘܟܐ ܕܒܪܢܫܐ ܘܝܘܩܪܗ ܓܘ ܟܢܘܫܝܐ

[3] ܙܕܩܐ: ܗܩܘܬܐ

[4] ܚܢܝܛܬܐ: ܡܛܘܡܪܬܐ، ܡܘܗܢܛܐ

[5] ܓܕܫܠܗܘܢ: ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܩܘܘܡܠܗܘܢ

[6]ܗܦܟ݂ܬܝܐ:ܕܥܪܬܐ ܠܒܬܪܐ، ܥܟܣܝܐ

[7] ܙܥܘܦܘܬܐ: ܡܦܠܚܬܐ ܕܚܝܠܐ، ܥܘܢܘܦ̮

[8] ܥܩܘܬ݂̈ܐ: ܫܘܦܦ̈ܐ

[9] ܦܘܕ̈ܐ: ܚܠܛ̈ܐ

[10] ܒܓܕܝܡܘܬܐ: ܒܟܪܝܘܬܐ

[11] ܡܚܕܘܪܐ، ܗܘܐ، ܒܝܐܐ

[12] ܡܘܬܪܬܐ: ܝܗܒ݂ܝ ܝܘܬܪܢܐ

[13] ܫܘܥܒܕܐ: ܫܠܛܢܬܐ ܠܒܪܢܫܐ، ܐܣܬܥܒܐܕ

[14] ܝܬܝܬܐ ܡ̣ܢ ܝܬܝܐ: ܕܓܓܗ، ܕܼܐܬܝܐ

[15] ܚܘܡܣܢܐ: ܣܬܝܬܐ، ܐܣܬܩܪܐܪ

[16] ܚܠܩܐ: ܦܠܛܐ ܕܚܝܘܬܐ ܕܒܪܢܫܐ، ܡܨܝܪ


 • -

Min Födelsedag Glädjen

April är glädjen av assyrisk födelsedag

I denna dag sprider det barbariska hatet

För att stoppa min lycka

För att stoppa min glädje

För att förgifta min luft

För att döda mina förhoppningar

För att döda min andas frihet.

 

I varje hörn av mitt land

Hatet för den mänskliga andan

Släpps över den gröna marken

Lagstadgade terrorister

Sprider döden

Frihetens hatare i handen svärden

I gudens namn slaktar mänskliga andan.

 

April min skapelse

Min existens full­komlighet

Min mänskliga civilisation

I din festival stannade tiden

Solen föll

Månen föll

Godhet och sanningen

Har inget rum

Ondskan segrade

Döden spred över slätten

På berget topparna

I varje by

I varje hem

till alla som har korsets tecken.

 

Här i min lilla by

Där i varje trakt av våren

Hövdingens vilda hundar

Blodets törstiga barbarer

River min kropp på min födelsedag

Kör de gamla och sjuka till floden

Tar spädbarn från mammornas bröst

 

Godheten dör på varje hörn av mitt land

Alla som delade min sorg och glädje

Vilda vargar morgonen och kväll

Svärd river spädbarn

Min mänskliga framtid

Fältet brännas ner

Min försörjning

mitt levande bröd

lämnar mig naken

under nattens petition

under solens petition

Ingen taket att sova under

I gudens namn dör mänskligheten.

 


 • -

Viljan

Se inte på din kärlek med högmod

 gå inte vid den passerande vinden

bli inte lurad av vissnade höstblommors skönhet,

och vårens knoppar eller spädbarnets doft,

och sandens hägringar i solnedgång.

 

Plocka en blomma från min inhägnade trädgård

drick av mina massakrerade tårar

doppa dig i min krossade kropps vatten

marschera inte på väg med de som lurar

 Jag väntar på din vissnande kropp

Jag väntar på dina i förtids grånande hårsvall

innan jag hamnar i Hiroshimas paradis.

 

Marschera inte under våldförare i månens ljus

bry dig inte om papegojas härmande tjatter

om du ler mot dem

blir de fredliga som duvor

om du avslöjar deras skam

blir de vilda som vargar

de fyller sina magar med förälskade och älskandes kroppar

och de släcker sin törst av förälskade hjältar.

 

leta efter din kärlek,

bland vårens blommor

leta efter din resande vän bland tysta gudar

marschera under din skinande stjärnas ljus

plocka din blomma bland vårens blommor

ge den livet från din våta andedräkt

ge den högsommarvärme från dina bröst

och när du träffar din längtans vän

ge honom din eviga blomma

och bli hans eviga livs hopp

då har du träffat din eviga kärlek.

Författare: Pauls Dinka


 • -

Assyrisk Svensk Palmböcker Ordlista

ܐ

ܐ ܐܵܠܲܦ

bokstav a; första bokstav på assyriska språket

ܐܵܐܲܪ luft

ܗܵܘܵܐ

ܐܵܐܵܪܵܝܵܐ luftig

ܐܵܐܲܪܢܵܝܵܐ

ܐܵܐܲܪܢܵܐ antenn

ܐܵܐܲܪܢܹܐ

ܐܵܒ augusti

ܛܲܒܵܚ

ܐܲܒ݂ܵܐ förälder

ܐܲܒ݂ܵܗܹܐ

ܐܲܒܵܕܝܼܢܘܼܬܵܐ evig, ändlös

ܐܲܒܵܕܝܼܢܵܝܵܐ evighet, oändlighet

ܐܲܒܵܕܝܼܢܵܝܬܵܐ ܐܲܒܵܕܝܼܢܵܝܹܐ

ܐܲܒ݂ܵܗܵܐ förälder

ܐܲܒ݂ܵܗܹܐ ܐܲܒ݂ܵܗܵܬ݂ܵܐ

ܐܲܒ݂ܪܵܢܵܝܵܐ grafit, grå

ܐܲܒ݂ܪܵܢܵܝܬܵܐ ܐܲܒ݂ܪܵܢܵܝܹܐ

ܐܵܓܼܘܢܵܐ strävan, kämpande

ܐܵܓܼܘܿܢܹܐ

ܐ݇ܓܵܪܹܐ tak

ܐ݇ܓܵܪܵܘܵܬ݂ܵܐ

ܐܸܓܲܪܬܵܐ brev

ܐܸܓܲܪܝܵـܬܵܐ

ܐܸܓ̰ܵܨܵܐ plommon

ܐܸܓ̰ܵܨܹܐ

ܐܵܕܝܼܵܐ nu

ܐܸܕܝܘܿܡ idag

ܐܵܕܼܵܪ mars

ܐܲܕܫܵܐ typ

ܐܲܕܫܹܐ

ܐܵܗܵܐ denna

ܐܵܘ eller

ܝܲܢ

ܐܘܿܗ oj, aj, fy

ܐܘܿܚ och, å; utrop ord

ܐܘܼܚܕܬܵܐ gåta

ܐܘܼܚܕܵܬ݂ܵܐ

ܐܵܘܝܘܼܬ݂ܵܐ solidaritet, överenskommelse, harmoni

ܐܵܘܝܘܼܬ݂ܩܵܠܵܐ harmoni

ܐܵܘܝܘܼܬ݂ ܩܵܠܵܐ

ܐܘܿܠܝܼܬܵܐ sörja, klagovisa

ܐܘܿܠܝܼܵܬܵܐ ܐܘܿܠܝܼܬܵܢܵܝܬܵܐ

ܐܘܼܡܵܢܘܼܬܵܐ industri, yrke

ܐܘܼܡܵܢܘܵܬ݂ܵܐ

ܐܘܼܡܵܢܵܝܵܐ industriell, konstnärlig

ܐܘܼܡܵܢܵܝܵܬܵܐ ܐܘܼܡܵܢܵܝܹܐ

ܐܘܼܡܬܵܐ nation

ܐܸܡܘܵܬ݂ܵܐ

ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܵܐ nationell, folklig

ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܬܵܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܹܐ

ܐܵܘܵܢܵܐ sal, aula

ܐܘܿܣܝܼܵܐ kärna, essens, centrum

ܐܘܿܣܝܼܵܝܵܐ ܐܘܿܣܝܼܵܝܬܵܐ ܐܘܿܣܝܼܵܝܹܐ

ܐܘܼܦܩܵܐܝܼܬ horisontell

ܐܘܼܦܩܵܝܵܐ ܐܘܼܦܩܵܝܬܵܐ ܐܘܼܦܩܵܝܹܐ

ܐܵܘܨܪܵܐ lager, varuhus

ܐܵܘܨܪܹܐ

ܐܘܿܪܹܐ krubba; plats för djurs mat

ܐܘܿܪܵܬ݂ܵܐ

ܐܘܼܪܓܵܢܵܐ instrument, verktyg, redskap

ܐܘܼܪܓܵܢܹܐ

ܐܘܼܪܘܿܦܵܐ Europa

ܐܘܼܪܘܿܦܢܵܝܵܐ ܐܘܼܪܘܿܦܢܵܝܬܵܐ ܐܘܼܪܘܿܦܢܵܝܹܐ

ܐܘܼܪܚܵܐ väg

ܐܘܼܪܚܵܬ݂ܵܐ

ܐܘܼܪܡܝܼ Urmia; stad i Iran

ܐܘܼܪܸܣܢܵܝܵܐ ryska

ܐܘܼܪܸܣܢܵܝܬܵܐ ܐܘܼܪܘܿܣܢܵܝܹܐ

ܐܘܼܫܦܵܐ hjälp, första hjälp

ܐܵܙܸܠ gå

ܐܵܙܵܠ݇ܐ ܐ݇ܙܵܠܵܐ ܐ݇ܙܸܠܹܗ ܐ݇ܙܸܠܵܗ̇ ܐ݇ܙܝܼܠܵܐ ܐ݇ܙܝܼܠܬܵܐ ܙܹܠ

ܐܵܙܠܵܟܘܼܫܹܐ trollslända

ܐܵܙܠܵܐ ܟܘܼܫܹܐ

ܐܲܚܘܿܢܵܐ bror, brorsa

ܐܲܚܘܿܢܘܵܬ݂ܵܐ

ܐܲܚܛܵܒܘܼܛܵܐ bläckfisk

ܐܲܚܛܵܒܘܼܛܹܐ

ܐ݇ܚܝܵܢܘܼܬܵܐ släktskap, förhållande, relation

ܐ݇ܚܝܵܢܘܼܝܵܬܵܐ

ܐ݇ܚܝܵـܢܵܐ släkt, anhörig

ܐ݇ܚܝܵܢܬܵܐ ܐ݇ܚܝܵܢܹܐ

ܐܲܚܟ̰ܝܼ bara

ܐܲܚܢܲܢ vi

ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ sist, senast

ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܵܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܹܐ

ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ andra, annan

ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹܐ

ܐܲܚܬܘܿܢ ni

ܐܸܛܵܪܵܐ ram

ܐܸܛܵܪܹܐ

ܐܸܛܪܘܿܓܵܐ orange

ܐܸܛܪܘܿܓܹܐ

ܐܸܛܪܘܿܓܵܝܵܐ orange; färg

ܐܸܛܪܘܿܓܵܝܬܵܐ ܐܸܛܪܘܿܓܵܝܹܐ

ܐܸܛܵܪܚܘܼܫܒܘܼܢܝܵܐ kulram

ܐܸܛܵܪܬܵܒܲܠܹܐ

ܐܝܼܕܵܐ hand

ܐܝܼܕܹܐ ܐܝܼܕܵܬܵܐ

ܐܝܼܛܵܠܝܵܐ Italien

ܐܲܝܟܼ som

ܐܲܝܟܵܐ var, vart

ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܵܐ situation, tillstånd

ܐܲܝܟܲܢܘܵܬ݂ܵܐ

ܐܲܝܠܵܐ älg

ܐܲܝܠܹܐ

ܐܝܼܠܘܼܠ september

ܐܝܼܠܵܢܵܐ träd

ܐܝܼܠܵܢܹܐ

ܐܝܼܡܲܢ när

ܐܝܼܢܵܐ men

ܐܲܝܢܝܼ vilken, vilket

ܐܲܝܢܵܝܘܼܬܵܐ egenskap, kvalitet, sort

ܐܝܼܩܵܪܵܐ ära, ärbarhet, heder

ܐ݇ܝܵܪ maj

ܐܝܼܵܪ

ܐܝܼܪܵܢ Iran

ܐܝܼܬ finns, har

ܐܝܼܬ݂ܘܼܬ݂ܵܐ existens, varelse

ܐܝܼܬܠܝܼ jag har

ܐܲܟ݂ܵܐ här, hit

ܐܵܟ݂ܸܠ äta

ܐܵܟ݂ܠܵܐ ܐ݇ܟ݂ܵܠܵܐ ܐ݇ܟܸܠܹܗ ܐ݇ܟ݂ܸܠܵܗ̇ ܐ݇ܟܝܼܵܠܵܐ ܐ݇ܟ݂ܝܼܠܬܵܐ ܟ݂ܘܼܠ

ܐܸܟ݂ܠܵܐ termit

ܐܵܟ݂ܸܠܩܲܪܨܵܐ djävul, baktalare

ܐܵܟ݂ܸܠܩܲܪܨܹܐ

ܐܲܟܵܪܵܐ bonde, lantbrukare

ܐܲܟܵܪܬܵܐ ܐܲܟܵܪܹܐ

ܐܲܟܵܪܘܼܬܵܐ jordbruk, lantbruk, åkerbruk

ܐܸܠܵܐ men, utan

ܐܸܠܹܗ till honom

ܐܲܠܵܗܵܐ gud

ܐܸܠܵܗ̇ till henne

ܐܲܠܝܼܨܵܐ nödställd, i nöd, beträngd

ܐܲܠܝܼܨܬܵܐ ܐܲܠܝܼܨܹܐ

ܐܲܠܦܵܐ tusen

ܐܲܠܦܹܐ ܐܲܠܦܵܝܹܐ

ܐܸܠܦܵܐ färja, båt

ܐܸܠܦܹܐ

ܐܲܠܨܵܝܵܐ viktig, viktigt

ܐܲܠܨܵܝܬܵܐ ܐܲܠܨܵܝܹܐ

ܐܲܠܨܵܝܘ݂ܬܵܐ förnödenhet, nödvändighet

ܐܲܠܩܘܿܫ stad namn i norra Irak

ܐܸܠܬܸܚܬ ner, nere

ܐܸܡܵܐ hundra

ܡܵܐܐ

ܐܵܡܵܙܘܿܢ Amazon; en flod

ܐܸܡܵܝܵܐ hundrade

ܐܸܡܵܝܬܵܐ ܐܸܡܵܝܹܐ

ܐܲܡܝܼܢܵܐ alltid

ܐܲܡܝܼܢܬܵܐ ܐܲܡܝܼܢܹܐ

ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬ alltid

ܐܲܡܝܼܢܘܼܬ݂ܵܐ kontinuitet

ܐܲܡܵܢܵܐ konstnär

ܐܲܡܵܢܹܐ

ܐܲܡܢܵܐ konst

ܐܲܡܢܹܐ

ܐܵܡܵܢܵܐ tallrik

ܐܵܡܵܢܹܐ

ܐܲܡܢܵܝܵܐ konstlig

ܐܲܡܢܵܝܹܐ

ܐܵܡܸܪ säga

ܐܵܡܪܵܐ ܐ݇ܡܵܪܵܐ ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܐ݇ܡܸܪܵܗ̇ ܐ݇ܡܝܼܪܵܐ ܐ݇ܡܝܼܪܬܵܐ ܡܘܼܪ

ܐܲܡܪܝܼܟܵܐ Amerika

ܐܸܢ om

ܐܲܢܹܐ dessa

ܐܵܢܵܐ jag

ܐܸܢܓܠܸܣ engelska

ܐܵܢܝܼ de

ܐܵܢܵܢܵܣ ananas

ܐܵܢܲܢܩܵܝܵܐ viktig, viktigt

ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܹܐ

ܐ݇ܢܵܫܵܐ människa

ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹܐ

ܐ݇ܢܵܫܘܼܬܵܐ mänsklighet

ܐ݇ܢܵܫܵܝܵܐ mänsklig

ܐ݇ܢܵܫܵܝܬܵܐ ܐ݇ܢܵܫܵܝܹܐ

ܐ݇ܢܵܫܬܲܠܓܵܐ snögubbe

ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܕܬܲܠܓܵܐ

ܐܲܢ݇ܬ du; för maskulin

ܐܸܢܬܹܪܢܹܝܬ internet

ܢܵܘܠܵܐ ܓܲܪܕܵܐ ܢܸܫܒ݂ܵܐ

ܐܲܢ݇ܬـܝ du; för feminin

ܐܸܣܵܐ grund, bas

ܐܸܣܹܐ

ܐܲܣܘܿܪܵܐ relation, band, kontakt

ܐܲܣܘܿܪܹܐ

ܐ݇ܣܘܼܪܵܝܵܐ syriac

ܐ݇ܣܘܼܪܵܝܹܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܹܐ

ܐܸܣܛܘܼܟܼܣܵܐ element, ämne, elementär

ܐܸܣܛܘܼܟ݂ܣܵܝܵܐ ܐܸܣܛܘܼܟ݂ܣܵܝܬܵܐ ܐܸܣܛܘܼܟ݂ܣܵܝܹܐ ܐܸܣܛܘܼܟ݂ܣܹܐ

ܐܵܣܝܵܐ läkare, doktor

ܐܵܣܝܼܬܵܐ ܐܵܣܝܹܐ

ܐܵܣܝܼܵܐ Asien

ܐܵܣܝܘܼܬܵܐ behandling, läkandet, läkedom

ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ figur, form, bild

ܐܸܣܟܹܝܡܹܐ ܐܸܣܟܹܝܡܵܝܵܐ ܐܸܣܟܹܝܡܵܝܬܵܐ ܐܸܣܟܹܝܡܵܝܹܐ

ܐܲܣܵܢܹܐ varor, godsܐܵܣܸܪ binda

ܐܵܣܪܵܐ ܐ݇ܣܵܪܵܐ ܐ݇ܣܸܪܹܗ ܐ݇ܣܸܪܵܗ̇ ܐ݇ܣܝܼܪܵܐ ܐ݇ܣܝܼܪܬܵܐ ܣܘܼܪ

ܐܵܦ också

ܐܘܼܦ

ܐܵܦܸܢ fastän

ܐܵܦ ܐܸܢ

ܐܲܦܨܵܐ galläppleek; frukt

ܦܹܐܪܵܐ ܕܐܲܦܨܵܐ

ܐܲܦܨܵܐ galläppleek; ek familj

ܐܲܦܨܵܐ، ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܕܐܲܦܨܵܐ

ܐܲܦܬܵܐ paus, rast

ܐܲܦܝܵـܬܵܐ

ܐܲܦ̮ܪܝܼܩܵܐ Afrika

ܐܲܨܵܪܹܐ kryddor

ܒܝܼܒܵܪܹܐ

ܐܹܩܘܿܢܘܿܡܝܼܵܐ ekonomi

ܐܹܩܘܿܢܘܿܡܝܼܹܐ

ܐܹܩܘܿܢܘܿܡܝܼܵܝܵܐ ekonomisk

ܐܹܩܘܿܢܘܿܡܝܼܵܝܬܵܐ ܐܹܩܘܿܢܘܿܡܝܼܵܝܹܐ

ܐܲܩܠܵܐ fot

ܐܲܩܠܹܐ ܐܲܩܠܵܬ݂ܵܐ

ܐܲܩܡܵܐ årstid

ܐܲܩܡܹܐ

ܐܲܪܒܥܵܐ fyra

ܐܲܪܒܲܥ

ܐܲܪܒܲܥܐܝܼܠܹܐ erbil

ܐܲܪܒܹܝܠ

ܐܲܪܒܥܝܼ fyrtio, fyrti, förti

ܐܲܪܒܥܝܼܢ

ܐܲܪܒܵܥܝܼܢܵܝܵܐ förtionde, fyrtionde

ܐܲܪܒܵܥܝܼܢܵܝܬܵܐ ܐܲܪܒܵܥܝܼܢܵܝܹܐ

ܐܲܪܒܲܥܣܲܪ fjorton

ܐܲܪܕܸܟ݂ܠܵܐ arkitekt

ܐܲܪܕܸܟ݂ܠܵܝܵܐ ܐܲܪܕܸܟ݂ܠܵܝܬܵܐ ܐܲܪܕܸܟ݂ܠܵܝܹܐ

ܐ݇ܪܵܙܵܐ gudstjänst, hemlighet

ܐܵܪܚܵܐ gäst

ܐܵܪܚܹܐ

ܐܸܪܚܹܐ kvarn

ܐܸܪܚܵܘܵܬ݂ܵܐ

ܐܲܪܝܵܐ lejon

ܐܲܪܝܹܐ

ܐܲܪܝܼܟ݂ܘܼܬܵܐ detalj, längd

ܐܲܪܟܘܿܠܘܿܓܵܝܵܐ arkeolog

ܐܲܪܟܘܿܠܘܿܓܵܝܹܐ

ܐܲܪܟܸܣܛܘܼܬܵܐ clown

ܡܝܼܡܣܵܐ

ܐܲܪܡܘܿܢܬܵܐ granatäpple

ܐܲܪܡܘܿܢܹܐ

ܐܲܪܢܸܒ݂ܵܐ kanin

ܐܲܪܢܸܒܹܐ

ܐܲܪܥܵܐ mark, klot, land

ܐܲܪܥܵܬ݂ܵܐ ܐܲܪܥܵܢܵܝܵܐ ܐܲܪܥܵܢܵܝܬܵܐ ܐܲܪܥܵܢܵܝܹܐ

ܐܲܪܵܪܵܬ Ararat; bergs namn

ܐܵܪܸܫܟܼܵܝܬܼܵܐ huvudstad

ܐܸܫܬܵܐ sex

ܫܬܵܐ ܐܸܫܸܬ

ܐܸܫܬܝܼܢܵܝܵܐ sextionde

ܐܸܫܬܝܼܢܵܝܬܵܐ ܐܸܫܬܝܼܢܵܝܹܐ

ܐܸܫܬـܝܼ sextio

ܐܸܫܬܝܼܢ

ܐܵܬܹܐ komma

ܐܵܬܝܵܐ ܐ݇ܬܵܝܵܐ ܐ݇ܬܹܐܠܹܗ ܐ݇ܬܹܐܠܵܗ̇ ܐ݇ܬܝܼܵܐ ܐ݇ܬܝܼܬܐ ܬܵܐ

ܐܵܬ݂ܵܐ flagga, symbol

ܐܵܬ݂ܵܘܵܬ݂ܵܐ

ܐܵܬ݂ܘܿܪܵܝܵܐ assyrier, assyriska

ܐܵܬ݂ܘܿܪܵܝܬܵܐ ܐܵܬ݂ܘܿܪܵܝܹܐ

ܐܵܬ݂ܘܼܬ݂ܵܐ bokstav, symbol

ܐܵܬ݂ܘܵܬ݂ܵܐ

ܐ݇ܬܵܝܬܵܐ kommande

ܐܲܬܠܝܼܛܘܼܬ݂ܵܐ idrott

ܐܲܬܠܝܼܛܘܼܝܵܬ݂ܵܐ

ܐܲܬܠܝܼܛܵܝܵܐ idrottsman, idrottskvinna

ܐܲܬܠܝܼܛܵܝܬܵܐ ܐܲܬܠܝܼܛܵܝܹܐ

ܐ݇ܬܸܡܵܠ igår

ܬܸܡܲܠ

ܐܲܬܪܵܐ land

ܐܲܬ݂ܪܵܘܵܬ݂ܵܐ

ܒ

ܒܹܐܪܵܐ brunn

ܒܹܐܪܵܘܵܬ݂ܵܐ

ܒܵܒܵܐ far, fader

ܒܵܒܵܘܵܬ݂ܵܐ

ܒܵܒ݂ܝܼܠ Babylon

ܒܵܒ݂ܝܼܠܵܝܵܐ ܒܵܒ݂ܝܼܠܵܝܬܵܐ ܒܵܒ݂ܝܼܠܵܝܹܐ

ܒܸܒܠܵܐ blomma

ܒܸܒܠܹܐ

ܒܲܓܼܕܵܕ Bagdad

ܒܵܓܝܼܪܵܐ mager

ܒܵܓܝܼܪܬܵܐ ܒܵܓܝܼܪܹܐ

ܒܵܓܸܪ magra

ܒܵܓܪܵܐ ܒܓܵܪܵܐ ܒܓܸܪܹܗ ܒܓܸܪܵܗ̇ ܒܓܝܼܪܵܐ ܒܓܝܼܪܬܵܐ ܒܓܘܿܪ

ܒܲܓ̰ܒܸܓ̰ krypa

ܒܲܓ̰ܒܸܓ̰ܵܐ ܒܲܓ̰ܒܘܼܓܹܐ ܒܘܼܒܸܓ̰ܠܹܗ ܒܘܼܓ̰ܒܸܓ̰ܠܵܗ̇ ܒܘܼܓ̰ܒܸܓ̰ܵܐ ܒܘܼܓ̰ܒܸܓ̰ܬܵܐ

ܒܸܓ̰ܒܵܓ̰ܵܐ insekt

ܒܸܓ̰ܒܵܓ̰ܹܐ

ܒܲܓ̰ܸܪ växa

ܒܲܓ̰ܪܵܐ ܒܲܓ̰ܘܼܪܹܐ ܒܘܼܓ̰ܸܪܹܗ ܒܘܼܓ̰ܸܪܵܗ̇ ܒܘܼܓ̰ܪܵܐ ܒܘܼܓ̰ܸܪܬܵܐ

ܒܸܕ ska, skall

ܒܲܕܘܵܝܵܐ beduin

ܒܲܕܘܵܝܬܵܐ ܒܲܕܘܵܝܹܐ

ܒܲܗܸܪ gry

ܒܲܗܸܪܵܐ ܒܲܗܘܼܪ݂ܐ ܒܘܼܗܸܪܹܗ ܒܘܼܗܸܪܵܗ̇ ܒܗܝܼܪܵܐ ܒܗܝܼܪܬܵܐ

 

ܒܲܗܪܵܐ ljus, lyser, klarhet

ܒܸܗܪܵܐ

ܒܲܗܪܵܢܵܐ ljus ljuslagd

ܒܲܗܪܵܢܬܵܐ ܒܲܗܪܵܢܹܐ ܒܸܗܪܵܢܵܐ ܒܸܗܪܵܢܬܵܐ ܒܸܗܪܵܢܹܐ

ܒܘܓ̰ܸـܪܵܐ växa upp

ܓܘܼܪܘܸܣܵܐ ܪܸܒܼܝܵܐ

ܒܘܼܕܵܩܵܐ annons

ܒܘܼܕܵܩܹܐ

ܒܘܼܝܵܐܵܐ tröst

ܒܘܼܝܵܐܹܐ

ܒܘܼܡܵܐ uggla

ܒܘܼܡܹܐ ܛܘܿܟܹܐ

ܒܘܼܣܵܡܵܐ glädje, njutning

ܒܘܼܣܵܡܹܐ

ܒܘܼܨܵܝܵܐ forskning

ܒܨܵܝܵܐ ܒܘܼܨܵܝܹܐ

ܒܘܿܩܵܐ lökben som bär frön

ܒܘܿܩܹܐ

ܒܘܼܩܵܪܵܐ fråga

ܒܘܼܩܵܪܹܐ

ܒܘܼܩܬܵܐ docka

ܒܘܼܩܝܵܬܵܐ

ܒܘܼܪܸܟܬܼܵܐ gudsgåva, nåd

ܒܘܼܪܟܵܬ݂ܵܐ ܒܘܼܪܸܟܝܵܬ݂ܵܐ

ܒܘܼܫ mer

ܒܸܫ

ܒܘܿܫܵܝܘܼܬܵܐ det mesta, stormängd

ܒܸܙܵܐ bröst

ܒܸܙܵܙܹܐ

ܒܸܙܥܵܐ hål

ܒܸܙܥܵܙܹܐ

ܒܸܚܕܵܪܵܐ vandrar, promenerar

ܚܕܵܪܵܐ

ܒܵܚܘܿܫܵܐ slev

ܒܵܚܘܿܫܬܵܐ

ܒܲܛܵܐ anka

ܒܲܛܹܐ

ܒܵܛܝܼܒܵܛܘܿ nyckelpiga

ܒܲܛܒܵܛܵܐ

ܒܲܛܠܵܢܵܐ tecknet / över bokstav som inte uttalas

ܬܲܠܩܵܢܵܐ

ܒܸܛܡܵܐ terebint; träd och frukt

ܒܸܛܡܹܐ ܒܘܼܛܡܵܐ ܒܘܼܛܡܹܐ

ܒܝܲܕ av, med

ܒܼܝܼܕܝܘܿ video

ܙܘܼܠܨܘܼܪܝܵܬ݂ܵܐ

ܒܝܼܠܕܵܪܵܐ post

ܒܝܼܠܕܵܪܹܐ

ܒܲܝܢܲܝ mellan; för plural

ܒܲܝܢܵܬ mellan

ܒܹܝܬ hus, hem; förkortning för hem

ܒܲܝܬܵܐ

ܒܲܝܬܵܐ hem, hus, boning

ܒܵܬܹܐ

ܒܹܝܬܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ fängelse

ܒܹܝܬܐܲܪܟܹܐ bibliotek

ܒܹܝܬܟܬܵܒ݂ܹܐ

ܒܹܝܬ݂ܐܵܪ̈ܚܹܐ vardagsrum

ܬܵܘܵܢܐܵܪܚܹܐ

ܒܹܝܬ݂ܒܘܼܫܵܠܵܐ kök

ܬܵܘܵܢܒܘܼܫܵܠܵܐ

ܒܹܝܬ݂ܒܵܘܬܵܐ hotell, härbärge

ܒܹܝܬܓܵܘܣܵܐ förläggning, flyktingläger

ܒܹܝܬ݂ܕܡܵܟܼܵܐ sovrum

ܬܵܘܵܢܕܡܵܟ݂ܵܐ

ܒܹܝܬܕܲܦܵܐ hemsida

ܒܹܝܬܕܲܦܹܐ

ܒܲܝܬܘܼܬܵܐ familj

ܒܲܝܬܘܼܬܵܢܵܝܬܵܐ huslig, hushåll

ܒܲܝܬܵܝܬܵܐ

ܒܹܝܬܙܵܠܵܛܵܐ salladshus

ܒܹܝܬܙܵܠܵܛܹܐ

ܒܹܝܬ݂ܚܝܵܦܵܐ badrum

ܬܵܘܵܢܚܝܵܦܵܐ

ܒܹܝܬܚܸܠܝܘܼܬܵܐ konditori

ܒܹܝܬܛܵܘܣܹܐ flygplats

ܒܲܝܬܵܝܵܐ vänlig, normal

ܒܲܝܬ݂ܵܝܘܼܬ݂ܵܝܵܐ relation, förhållande

ܒܹܝܬ݇ܝܲܠܕܵܐ födelsedag

ܒܹܝܬܝܲܬܡܹ̈ܐ barnhem

ܒܹܝܬܟܪܝܼܗܹܐ sjukhus

ܒܹܝܬܡܲܪܥܵܢܹܐ

ܒܹܝܬ݂ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ restaurang

ܒܹܝܬ ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ

ܒܹܝܬ݂ܡܝܼܵܐ toalett, wc

ܒܹܝܬܐܝܼܩܵܪܵܐ

ܒܹܝܬܢܲܗܪܹܝܢ Mesopotamien

ܒܹܝܬܢܘܼܣܵܝܵܐ laboratorium, experiment hus

ܒܹܝܬ݇ܢܝܼܣܵܢܹܐ vår

ܒܹܝܢܝܼܣܵܢܹܐ ܒܵܗܵܪ ܪܒ݂ܝܼܥܵܐ ܬܸܕܐܵܐ

ܒܹܝܬܣܚܵܝܵܐ simhall

ܒܹܝܬܣܲܚܘܵܐ

ܒܹܝܬܣܸܦܪܹܐ skola, institution

ܒܹܝܬ ܣܸܦܪܹܐ

ܒܹܝܬ݂ܦܸܠܚܵܢܵܐ arbetsrum

ܬܵܘܵܢܦܸܠܚܵܢܵܐ

ܒܹܝܬܨܵܘܒܹܐ universitet

ܒܹܝܬ ܨܵܘܒܹܐ

ܒܹܝܬܨܲܪܘܵܐ kafeteria, kafé

ܒܹܝܬܨܲܪܘܹܐ

ܒܹܝܬܩܒ݂ܘܼܪܵܐ kyrkogård, gravfält

ܒܹܝܬ ܩܒ݂ܘܼܪܵܐ

ܒܹܝܬܪܲܡܫܹܐ aftonsal

ܒܲܝܬܵܐ ܕܪܲܡܫܹܐ

ܒܲܟܼܬܵܐ dam, fru

ܒܲܟ݂ܬܵܬ݂ܵܐ

ܒܲܠܘܼܛܵܐ ek; träd och frukt

ܒܵܡܝܵܐ okra

ܒܵܐܡܝܵܐ ܒܵܡܝܹܐ

ܒܵܢܹܐ bygga

ܒܵܢܝܵܐ ܒܢܵܝܵܐ ܒܢܹܐܠܹܗ ܒܢܹܐܠܵܗ̇ ܒܸܢܝܵܐ ܒܢܝܼܬܵܐ ܒܢܝܼ ܒܢܵܐ

ܒܲܢܲܒ݂ܫܵܐ lila

ܒܲܢܲܒ݂ܫܵܝܵܐ

ܒܲܢܙܝܼܢ bensin

ܒܢܲܝ söner

ܒܢܘܿܢܹܐ

ܒܸܢܝܵܢܵܐ byggnad

ܒܸܢܝܵܢܹܐ

ܒܢܲܝܢܵܫܵܐ människor, mänsklighet

ܐ݇ܢܵܫܹܐ ܐ݇ܢܵܫܘܼܬܵܐ

ܒܢܵܝܬܵܐ byggande

ܒܲܣܝܼܡܵܐ gott, läcker

ܒܲܣܝܼܡܬܵܐ ܒܲܣܝܼܡܹܐ

ܒܲܣܸܡ bota

ܒܲܣܡܵܐ ܒܲܣܘܼܡܹܐ ܒܘܼܣܸܡܠܹܗ ܒܘܼܣܸܡܠܵܗ̇ ܒܘܼܣܡܵܐ ܒܘܼܣܸܡܬܵܐ

ܒܵܣܵܡܬܵܐ läkedom, läkandet

ܒܵܣܵܡܝܵـܬܵܐ

ܒܸܣܪܵܐ kött

ܒܸܣܪܹܐ

ܒܵܥܹܐ vilja

ܒܵܥܝܵܐ ܒܥܵܝܵܐ ܒܥܹܐܠܹܗ ܒܥܹܐܠܵܗ̇ ܒܸܥܝܵܐ ܒܥܝܼܬܵܐ ܒܥܝܼ ܒܝܼ ܒܥܵܐ ܒܵܐ

ܒܸܥܵܐ ägg

ܒܸܥܬܵܐ ܒܸܥܹܐ ܒܸܥܝܹܐ

ܒܵܥܘܼܬܼܵܐ begäran, önskan

ܒܲܥܘܵܬ݂ܵܐ

ܒܥܝܼܪܵܐ odjur

ܒܥܝܼܪܹܐ

ܒܥܸܠܕܒ݂ܵܒ݂ܵܐ fiende

ܒܥܸܠܕܒ݂ܵܒ݂ܹܐ

ܒܵܨܹܐ forska

ܒܵܨܝܵܐ ܒܨܵܝܵܐ ܒܨܹܐܠܹܗ ܒܨܹܐܠܵܗ̇ ܒܸܨܝܵܐ ܒܨܝܼܬܵܐ ܒܨܝܼ ܒܨܵܐ

ܒܵܨܘܿܝܵܐ utredare, forskare

ܒܵܨܘܿܝܹܐ

ܒܵܨܘܿܪܵܐ saknas, fattas, minus

ܒܵܨܘܿܪܹܐ ܒܵܨܘܿܪܬܵܐ

ܒܸܨܠܵܐ lök

ܒܸܨܠܹܐ

ܒܵܨܸܪ fatta

ܒܵܨܪܵܐ ܒܨܵܪܵܐ ܒܨܸܪܹܗ ܒܨܸܪܵܗ̇ ܒܨܝܼܪܵܐ ܒܨܝܼܪܬܵܐ ܒܨܘܿܪ

ܒܨܵܪܬܵܐ förminskning

ܒܵܩܵܐ mygga

ܒܵܩܬܵܐ ܒܵܩܝܵܬ݂ܵܐ ܒܵܩܹܐ

ܒܲܩܠܵܐ böna

ܒܲܩܠܹܐ

ܒܲܩܠܵܒ݂ܵܐ baklava

ܒܲܩܠܘܿܫܹܐ stenkulor

ܒܲܩܸܪ fråga

ܒܲܩܪܵܐ ܒܲܩܘܼܪܹܐ ܒܘܼܩܸܪܹܗ ܒܘܼܩܸܪܵܗ̇ ܒܘܼܩܪܵܐ ܒܘܼܩܸܪܬܵܐ

ܒܸܩܪܵܐ flock; djur samling

ܒܲܪ son

ܒܪܘܿܢܵܐ

ܒܵܪܹܐ skapa

ܒܵܪܝܵܐ ܒܪܵܝܵܐ ܒܪܹܐܠܹܗ ܒܪܹܐܠܵܗ̇ ܒܸܪܝܵܐ ܒܪܝܼܬܵܐ ܒܪܝܼ ܒܪܵܐ

ܒܲܪܒܪܵܝܵܐ vild

ܒܲܪܒܪܵܝܬ݂ܵܐ ܒܲܪܒܪܵܝܵܬ݂ܵܐ ܒܲܪܒܪܵܝܹܐ

ܒܲܪܕܼܵܐ hagel

ܒܵܪܘܿܝܵܐ skapare

ܒܪܘܿܢܵܐ son

ܒܢܘܿܢܹܐ

ܒܵܪܸܙ torra

ܒܵܪܙܵܐ ܒܪܵܙܵܐ ܒܪܸܙܠܹܗ ܒܪܸܙܠܵܗ̇ ܒܪܝܼܙܵܐ ܒܪܝܼܙܬܵܐ ܒܪܘܿܙ

ܒܸܪܙܵܐ torrhet

ܒܲܪܙܲܒ݂ܢܵܐ samtida, modern

ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܙܲܒ݂ܢܵܐ

ܒܲܪܙܵܘܓܵܐ make, man

ܒܲܪ ܙܵܘܓܵܐ

ܒܲܪܙܲܪܥܵܐ frön

ܒܲܪܙܲܪܥܹܐ

ܒܲܪܵܝܹܐ ute, ut

ܒܲܪܝܼܵܐ öken, vildmark

ܒܸܪܝܵܐ föd, skapelse, varelse

ܒܪܝܼܬܵܐ ܒܸܪܝܹܐ ܒܸܪܝܵܬ݂ܵܐ

ܒܪܝܼܟ݂ܵܐ salig, välsignad, snäll; för maskulin

ܒܪܝܼܟ݂ܬܵܐ salig, välsignad, snäll; för feminin

ܒܸܪܝܵܢܝܼ berjani; maträtt

ܒܸܪܟܵܐ knä

ܒܸܪܟܵܟܹܐ

ܒܲܪܡܝܼܵـܝܹܐ amfibisk

ܒܸܪܵܢܹܐ lek med två lag, den ena springer efter den andra för att få tag i.

ܒܲܪܢܵܫܵܐ människa

ܒܲܪܢܵܫܘܼܬܵܐ

ܒܲܪܣܸܡ le

ܒܲܪܣܸܡܵܐ ܒܲܪܣܘܼܡܹܐ ܒܘܼܪܣܸܡܠܹܗ ܒܘܼܪܣܸܡܠܵܗ̇ ܒܘܼܪܣܸܡܵܐ ܒܘܼܪܣܸܡܬܵܐ

ܒܲܪܥܵܢܵܐ bock, bagge

ܒܲܪܥܵܢܹܐ

ܒܲܪܦܸܚܡܵܐ likadan, lika, samma

ܡܲܕܡܸܝܵܢܵܐ

ܒܲܪܦܸܩ exportera

ܒܲܪܦܸܩܵܐ ܒܲܪܦܘܼܩܹܐ ܒܘܼܪܦܸܩܠܹܗ ܒܘܼܪܦܸܩܠܵܗ̇ ܒܘܼܪܦܸܩܵܐ ܒܘܼܪܦܸܩܬܵܐ

ܒܲܪܩܵܐ blixt, el

ܟܲܗܪܒ݂ܵܐ

ܒܲܪܩܘܼܒ݂ܠ mot, mittemot

ܒܲܪܩܘܼܩܝܵܐ aprikos

ܒܲܪܩܘܼܩܝܹܐ

ܒܲܪܩܝܵܡܵܐ allierad, förbund

ܒܲܪܩܝܵܡܹܐ

 ܒܲܪܫܸܡܵܐ namne

ܒܲܪܫܵܐ

ܒܲܪܫܹܢ݇ܬܵܐ ett barn som inte har fyllt ett år

ܒܲܪ ܫܹܢ݇ܬܵܐ

ܒܪܵܬ flicka; förkortning av flicka

ܒܪܵܬܵܐ

ܒܪܵܬܵܐ flicka, tjej

ܒܢܵܬ݂ܵܐ

ܒܪܵܬ݇ܐܝܼܕܵܐ handske

ܒܪܵܬ݇ܐܝܼܕܹܐ

ܒܪܵܬ݇ܨܸܒܥܵܐ fingerborg

ܒܪܵܬ݇ܨܸܒܥܹܐ

ܒܪܵܬ݇ܩܵܠܵܐ eko

ܒܪܵܬ݇ܩܵܠܹܐ

ܒܸܫ mer

ܒܘܼܫ

ܒܲܫܝܼܠܵܐ honungsmelon

ܒܲܫܝܼܠܹܐ

ܒܫܲܝܢܵܐ välkommen

ܒܲܫܸܠ koka

ܒܲܫܠܵܐ ܒܲܫܘܼܠܹܐ ܒܘܼܫܸܠܹܗ ܒܘܼܫܸܠܵܗ̇ ܒܘܼܫܠܵܐ ܒܘܼܫܲܠܬܵܐ

ܒܵܫܸܠ mogna

ܒܵܫܠܵܐ ܒܫܵܠܵܐ ܒܫܸܠܹܗ ܒܫܸܠܵܗ̇

ܒܫܝܼܠܵܐ ܒܫܝܼܠܬܵܐ ܒܫܘܿܠ

ܒܬܼܘܼܠܬܵܐ oskuld

ܒܵܬ݇ܪ efter

ܒܵܬ݂ܪܵܐ bakom

ܓ

ܓܹܐܪܵܐ pil

ܓܹܐܪܹܐ

ܓܲܒܹܐ välja

ܓܲܒܝܵܐ ܓܲܒܘܼܝܹܐ ܓܘܼܒܹܐܠܹܗ ܓܘܼܒܹܐܠܵܗ̇ ܓܘܼܒܝܵܐ ܓܘܼܒܝܼܬܵܐ ܓܵܒܝܼ

ܓܲܒܲܝܬܵܐ val

ܓܘܼܒܵܝܵܐ

ܓܵܒ݂ܸܪ gifta sig

ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܓܒ݂ܵܪܵܐ ܓܒ݂ܸܪܹܗ ܓܒ݂ܸܪܵܗ̇ ܓܒ݂ܝܼܪܵܐ ܓܒ݂ܝܼܪܬܵܐ ܓܒ݂ܘܿܪ

ܓܲܒܼܪܵܐ gift man, modig

ܓܲܕܵܐ öde, lycka, tur

ܓܕܼܘܿܕܼܵܐ igelkott

ܓܕܼܘܿܕܹܐ ܩܘܼܦܕܵܐ ܩܘܼܦܕܹܐ

ܓܕܼܝܼܠܵܐ is

ܓܠܝܼܕܵܐ

ܓܕܝܼܡܘܼܬܵܐ förkortning

ܓܵܕܸܠ brottas

ܓܵܕܠܵܐ ܓܕܵܠܵܐ ܓܕܸܠܹܗ ܓܕܸܠܵܗ̇ ܓܕܝܼܠܵܐ ܓܕܝܼܠܬܵܐ ܓܕܘܿܠ

ܓܸܕܼܥܵܐ stam

ܫܵܩܵܐ ܕܐܝܼܠܵܢܵܐ

ܓܵܕܸܫ hända, inträffa, ske

ܓܵܕܫܵܐ ܓܕܵܫܵܐ ܓܕܸܫܠܹܗ ܓܕܸܫܠܵܗ̇ ܓܕܝܼܫܐ ܓܕܝܼܫܬܵܐ ܓܕܘܿܫ

ܓܸܕܫܵܐ händelse, olycka

ܓܸܕܫܹܐ

ܓܵܗܵܐ en gång

ܓܵܗܹܐ

ܓܵܘ i, på

ܓܵܘܵܗ̇ ܓܵܘܹܗ ܓܵܘܲܝܗܝ

ܓܵܘܵܐ inne, i

ܓܵܘܵܝܹܐ

ܓܘܼܒܬܵܐ ost

ܓܘܼܕܵܐ vägg

ܓܘܼܕܵܐ band, kör, grupp

ܓܘܼܕܹܐ

ܓܵܘܙܵܐ valnöt

ܓܵܘܙܹܐ

ܓܘܼܙܥܵܐ stump

ܥܸܩܪܵܐ

ܓܘܼܠܦܵܐ vinge

ܓܘܼܠܦܵܢܹܐ

ܓܘܿܡܵܐ ladugård

ܓܘܿܡܹܐ

ܓܘܼܡܠܵܐ kamel

ܓܘܼܡܠܹܐ

ܓܲܘܸܢ färga

ܓܲܘܸܢܵܐ ܓܲܘܘܼܢܹܐ ܓܘܼܘܸܢܗ ܓܘܼܘܸܢܵܗ̇ ܓܘܼܘܸܢܵܐ ܓܘܼܘܸܢܬܵܐ

ܓܲܘܢܵܐ färg

ܓܵܘܢܵܐ

ܓܵܘܵܢܵܐܝܼܬ allmänt

ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ allmän

ܓܵܘܵܢܵܝܬܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܹܐ

ܓܘܼܪܵܐ stor

ܓܘܼܪܬܵܐ ܓܘܼܪܹܐ

ܓܘܼܪܓܘܼܪ burgul

ܓܲܪܓܘܼܪ

ܓܘܼܫܡܵܐ kropp

ܓܘܼܫܡܹܐ

ܓܘܼܬܬܵܐ boll

ܓܘܼܬܵܬܵܐ

ܓܘܼܬܵܬܐܲܩܠܵܐ fotboll

ܓܘܼܬܬܵܐ ܕܐܲܩܠܵܐ

ܓܘܼܬܵܬܓܲܪܕܵܐ tennis

ܓܘܼܬܬܵܐ ܕܓܲܪܕܵܐ، ܬܸܢܝܼܣ

ܓܹܙܵܪܵܐ morot

ܓܹܙܵܪܹܐ

ܓܝܼܓܼܠܵܐ hjul

ܓܝܼܓܼܠܹܐ

ܓܲܝܣܵܐ armén

ܚܲܝܠܵܘܵܬ݂ܵܐ

ܓܵܠܹܐ avslöja, avtäcka

ܓܵܠܝܵܐ ܓܠܵܝܵܐ ܓܠܹܐܠܹܗ ܓܠܹܐܠܵܗ̇ ܓܸܠܝܵܐ ܓܠܝܼܬܵܐ ܓܠܝܼ ܓܠܵܐ

ܓܸܠܵܐ gräs

ܓܸܠܵܠܹܐ

ܓܠܘܿܠܵܐ rund, sfär, klotformad

ܓܠܘܿܠܬܵܐ

ܓܠܘܿܠܘܼܬܵܐ rundhet

ܓܠܘܿܦܘܼܬܵܐ skulptur, snidande

ܓܵܠܘܼܬܵܐ exil

ܡܵܫܵܚܲܛܘܼܬܵܐ

ܓܸܠܝܘܿܢܵܪܵܐ journalist

ܓܸܠܝܘܿܢܵܪܹܐ

ܓܵܡܘܼܫܵܐ buffel

ܓܵܡܘܼܫܝܵܬ݂ܵܐ

ܓܡܝܼܪܵܐ full, fullborda, fullkomlig

ܓܡܝܼܪܬܵܐ ܓܡܝܼܪܹܐ

ܓܡܝܼܪܘܼܬܵܐ fullständighet, komplett

ܓܵܢܵܐ själv

ܓܵܢܹܐ lutande

ܓܵܢܝܵܐ ܓܢܵܝܵܐ ܓܢܹܐܠܹܗ ܓܢܹܐܠܵܗ̇ ܓܸܢܝܵܐ ܓܢܝܼܬܵܐ ܓܢܝܼ ܓܢܵܐ

ܓܵܢܸܒܼ röva, stjäla, sno

ܓܵܢܒ݂ܵܐ ܓܢܵܒ݂ܵܐ ܓܢܸܒܼܠܹܗ ܓܢܹܒ݂ܠܵܗ̇ ܓܢܝܼܒܼܵܐ ܓܢܝܼܒ݂ܬܵܐ ܓܢܘܿܒ݂

ܓܹܢܵܒ݂ܵܐ tjuv

ܓܹܢܵܒ݂ܬܵܐ ܓܹܢܵܒ݂ܹܐ

ܓܹܢ݇ܒܵܐ sida, riktning

ܓܹܒܵܢܹܐ

ܓܲܢ݇ܒܵܪܵܐ jätte; man som är större än vanlig

ܓܲܢ݇ܒܵܪܬܵܐ ܓܲܢ݇ܒܵܪܹܐ

ܓܵܢܝܵܐ nedgång; solnedgång

ܓܢܹܐܠܵܗ̇ ܓܢܝܼܬܵܐ

ܓܸܢܣܵܐ genus, kön

ܓܲܢܬ݂ܵܐ trädgård

ܓܲܪܵܐ bassäng

ܓܵܪܵܐ gara; bergs namn

ܓܲܪܒܝܵܐ norr

ܓܸܪܒ݂ܝܼܬܵܐ strumpa

ܓܸܪܒ݂ܹܐ

ܓܲܪܓܲܡܬܵܐ åska, brumma, morrande

ܓܲܪܓܲܡܝܵܬ݂ܵܐ

ܓܲܪܘܸܣ växa

ܓܲܪܘܸܣܵܐ ܓܲܪܘܘܼܣܹܐ ܓܘܼܪܘܸܣܠܹܗ ܓܘܼܪܘܸܣܠܵܗ̇ ܓܘܼܪܘܸܣܵܐ ܓܘܼܪܘܸܣܬܵܐ

ܓܪܘܿܣܵܐ stor

ܓܵܪܘܿܣܵܐ

ܓܵܪܘܿܪܵܐ traktor

ܓܵܪܘܿܪܹܐ

ܓܲܪܡܵܐ ben

ܓܪܲܡܚܵܨܵܐ ryggrad

ܫܸܫܸܠܬܵܐ ܕܚܵܨܵܐ

ܓܪܲܡܥܘܼܩܒܵܐ häl

ܓܲܪܡܵܐ ܕܥܘܼܩܒܵܐ

ܓܪܲܡܦܝܼܠܵܐ elfenben

ܩܲܪܢܦܝܼܠܵܐ، ܩܲܪܢܵܐ ܕܦܝܼܠܵܐ

ܓܵܪܸܫ dra, dröja

ܓܲܪܫܵܐ ܓܪܵܫܵܐ ܓܪܸܫܠܹܗ ܓܪܸܫܠܵܗ̇ ܓܪܝܼܫܵܐ ܓܪܝܼܫܬܵܐ ܓܪܘܿܫ

ܓܫܝܼܡܵܐ kroppslig, fysisk, materiell

ܓܘܼܫܡܵܢܵܝܵܐ

ܓܲܫܸܩ titta

ܓܲܫܩܵܐ ܓܲܫܘܼܩܹܐ ܓܘܼܫܸܩܠܹܗ ܓܘܼܫܸܩܠܵܗ̇ ܓܘܼܫܩܵܐ ܓܘܼܫܸܩܬܵܐ

ܓܲܫܲܩܬܵܐ titt, ögonkast

ܓܲܫܲܩܝܵـܬܵܐ

ܓܲܫ̰ܸܢ yr, svindla

ܓ̰ܹܐܘܿܓܪܵܦܝܼܵܐ geografi

ܓ̰ܹܐܘܿܓܪܵܦܝܼܵܝܵܐ ܓ̰ܹܐܘܿܓܪܵܦܝܼܵܝܬܵܐ ܓ̰ܹܐܘܿܓܪܵܦܝܼܵܝܹܐ

ܓ̰ܵܘܸܓ̰ röra

ܓ̰ܵܘܓ̰ܵܐ ܓ̰ܘܵܓ̰ܵܐ ܓ̰ܘܸܓ̰ܠܹܗ ܓ̰ܘܸܓ̰ܠܵܗ̇ ܓ̰ܘܝܼܓ̰ܵܐ ܓ̰ܘܝܼܓ̰ܬܵܐ ܓ̰ܘܘܿܓ̰

ܓ̰ܘܲܢܩܵܐ ungdom

ܓ̰ܘܲܢܩܹܐ

ܓ̰ܘܿܪܹܐ urin, piss

ܓ̰ܲܠܕܹܐ tidig, tidigt, snabb

ܓ̰ܲܪܓܵܐ rad

ܓ̰ܲܪܓܹܐ

ܓ̰ܵܪܸܛ halka, glida

ܓ̰ܵܪܛܵܐ ܓ̰ܪܵܛܵܐ ܓ̰ܪܸܛܠܹܗ ܓܪܸܛܠܵܗ̇ ܓ̰ܪܝܼܛܵܐ ܓ̰ܪܝܼܛܬܵܐ ܓ̰ܪܘܿܛ

ܕ

 ܕܹܐܒ݂ܵܐ varg

ܕܹܐܒ݂ܹܐ

ܕܵܐܟ݂ܝܼ hur

ܕܵܐܟܼܝܼܘܼܬܵܐ sätt, stil, situation, hur dan

ܕܵܐܸܢ döma, bedöma

ܕܐܵܢܵܐ ܕܐܸܢܹܗ ܕܐܸܢܵܗ̇ ܕܐܝܼܢܵܐ ܕܐܝܼܢܬܵܐ ܝܲܢ ܕܵܝܸܢ ܕܝܵܢܵܐ ܕܝܼܢܹܗ ܕܝܼܢܵܗ̇ ܕܝܼܢܵܐ ܕܝܼܢܬܵܐ ܕܘܼܢ

ܕܸܒܵܐ björn

ܕܸܒܹܐ ܕܸܒܵـܬ݂ܵܐ

ܕܸܒܘܿܪܵܐ bålgeting

ܕܸܒܘܼܪܬܵܐ ܕܸܒܘܿܪܹܐ

 ܕܵܒ݂ܸܩ hålla, gripa, fatta

ܕܵܒ݂ܩܵܐ ܕܒ݂ܵܩܵܐ ܕܒ݂ܸܩܠܹܗ ܕܒ݂ܸܩܠܵܗ̇ ܕܒ݂ܝܼܩܵܐ ܕܒ݂ܝܼܩܬܵܐ ܕܒ݂ܘܿܩ

ܕܵܒ݂ܸܪ stänga

ܕܵܒ݂ܪܵܐ ܕܒ݂ܵܪܵܐ ܕܒ݂ܸܪܹܗ ܕܒ݂ܸܪܵܗ̇ ܕܒ݂ܝܼܪܵܐ ܕܒ݂ܝܼܪܬܵܐ ܕܒ݂ܘܿܪ

ܕܵܒܸܫ klistra

ܕܵܒܫܵܐ ܕܒܵܫܵܐ ܕܒܸܫܠܹܗ ܕܒܸܫܠܵܗ̇ ܕܒܝܼܫܵܐ ܕܒܝܼܫܬܵܐ ܕܒܘܿܫ

ܕܲܒܵܫܵܐ bi

ܕܸܒ݂ܫܵܐ honung

ܕܲܓܵܠܘܼܬܵܐ lögn

ܕܸܕܒܼܵܐ fluga

ܕܸܕܒ݂ܹܐ

ܕܲܗܒܼܵܐ guld

ܕܲܗܒ݂ܹܐ

ܕܲܗܒ݂ܵܢܵܝܵܐ guldglänsande, gyllen

ܕܵܗܒ݂ܵܢܵܝܬܵܐ ܕܵܗܒ݂ܵܢܵܝܹܐ

ܕܘܼܒܵܩܵܐ volym, bokrulle

ܕܘܼܒܵܩܹܐ

ܕܘܼܒܵܪܵܐ handling, verk, agerande

ܕܘܼܒܵܪܹܐ ܕܘܼܒܵܪܵܝܵܐ ܕܘܼܒܵܪܵܝܬܵܐ ܕܘܼܒܵܪܵܝܹܐ

ܕܘܼܟܵܐ plats

ܕܘܼܟܬܵܐ ܕܘܼܟܵܢܹܐ

ܕܘܼܟ݂ܪܵܢܵܐ minne

ܕܘܼܟ݂ܪܵܢܹܐ

ܕܘܼܟܵܬ݂ܚܲܠܲܠܬܵܐ diskställ

ܕܘܿܠܡܵܐ dolma; maträtt

ܕܘܼܠܦ̮ܝܼܢܵܐ delfin

ܕܘܼܠܦ̮ܝܼܢܹܐ

ܕܘܼܡܝܵܐ likhet

ܕܘܼܪܵܐ tur

ܕܲܘܪܵܐ ܓܲܪܵܐ

ܕܘܼܪܵܓܵܝܬܵܐ hyllningssång, hymn; religiös sång

ܕܘܼܪܵܫܵܐ övning, diskussion

ܕܘܼܪܵܫܹܐ

ܕܘܿܫܲܟܵܐ madrass

ܫܘܝܼܬܼܵܐ

ܕܲܚܫܵܐ polis

ܕܲܚܫܬܵܐ ܕܲܚܫܹܐ

ܕܝܼܟܵܐ tupp

ܩܵܪܘܿܝܵܐ

ܕܝܼܠܵܝܬܵܐ egenskap, karaktär

ܕܝܼܠܵܝܵـܬ݂ܵܐ

ܕܝܼܠܢܵܐܝܼܬܼ speciell, speciellt

ܕܝܼܠܵܢܵܝܵܐ särskild, egen, personlig

ܕܝܼܠܵܢܵܝܬܵܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܹܐ

ܕܲܝܵܪܘܼܬܵܐ turism

ܕܸܟ݂ܝܵܐ ren, äkta, idel

ܕܟ݂ܝܼܬܵܐ ܕܸܟ݂ܝܹܐ

ܕܵܟ݂ܸܪ minnas

ܕܵܟ݂ܪܵܐ ܕܟ݂ܵܪܵܐ ܕܟ݂ܸܪܪܹܗ ܕܟ݂ܸܪܵܗ̇ ܕܟ݂ܝܼܪܵܐ ܕܟ݂ܝܼܪܬܵܐ ܕܟ݂ܘܿܪ

ܕܸܟܼܪܵܐ manlig, maskulin

ܐܘܼܪܙܵܐ

ܕܸܟܼܪܵܢܵܐܝܼܬ maskulint

ܕܸܟܼܪܵܢܵܝܵܐ maskulin

ܕܸܟ݂ܪܵܢܵܝܹܐ

ܕܵܡܹܐ liknar, liknande

ܕܵܡܝܵܐ ܕܵܡܝܵـܢܵܐ ܕܵܡܝܵܢܬܵܐ ܕܵܡܝܵܢܹܐ

ܕܸܡܵܐ blod

ܕܸܡܵܢܵܐ ܕܸܡܵܢܬܵܐ

 ܕܡܘܼܬܡܸܨܛܲܠܝܵܢܵܐ romb

ܕܡܘܼܬܡܸܬ݂ܡܲܛܚܵܢܵܐ

ܕܵܡܸܟܼ sova

ܕܵܡܟ݂ܵܐ ܕܡܵܟ݂ܵܐ ܕܡܸܟ݂ܠܹܗ ܕܡܸܟ݂ܠܵܗ̇ ܕܡܝܼܟ݂ܵܐ ܕܡܝܼܟ݂ܬܵܐ ܕܡܘܿܟܼ

ܕܡܵܟ݂ܬܵܐ sömn; att sova

ܕܡܵܟ݂ܝܵـܬ݂ܵܐ

ܕܵܡܸܪ förvåna

ܕܵܡܪܵܐ ܕܡܵܪܵܐ ܕܡܸܪܹܗ ܕܡܸܪܵܗ̇ ܕܡܝܼܪܵܐ ܕܡܝܼܪܬܵܐ ܕܡܘܿܪ

ܕܲܢܒ݂ܵܐ svans

ܕܲܢܒ݂ܹܐ

ܕܲܢܕܸܢܵܐ hmmm… ljud utan att man öppnar munnen

ܕܲܥܒ݂ܲܪ tidigare, förbi, då

ܡܓ̰ܲܠܕܹܐ

ܕܵܥܸܪ återkomma

ܕܵܥܪܵܐ ܕܥܵܪܵܐ ܕܥܸܪܹܗ ܕܥܸܪܵܗ̇ ܕܥܝܼܪܵܐ ܕܥܝܼܪܬܵܐ ܕܥܘܿܪ

ܕܲܥܬܝܼܕ framtid

ܕܲܦܵܐ site; plats på internet

ܕܲܦܹܐ

ܕܸܦܢܵܐ sida, vid, bredvid

ܕܲܦܪܵܢܵܐ en; det är ett träd

ܕܵܩܘܿܩܵܐ mortel

ܕܵܩܘܿܩܹܐ

ܕܸܩܠܵܐ palm; dadlar träd

ܕܸܩܠܲܬ Tigris

ܕܸܩܢܵܐ skägg

ܕܸܩܢܹܐ

ܕܵܪܵܐ generation, sekel, århundrade

ܕܵܪܹܐ

ܕܵܪܹܐ lägga

ܕܵܪܝܵܐ ܕܪܵܝܵܐ ܕܪܹܐܠܹܗ ܕܪܹܐܠܵܗ̇ ܕܸܪܝܵܐ ܕܪܝܼܬܵܐ ܕܪܝܼ ܕܪܵܐ

ܕܵܪܹܐ hälla

ܕܵܪܝܵܐ ܕܪܵܝܵܐ ܕܪܹܐܠܹܗ ܕܪܹܠܵܗ̇ ܕܸܪܝܵܐ ܕܪܝܼܬܵܐ ܕܪܝܼ ܕܪܵܐ

ܕܲܪܓܼܵܐ betyg, position, ställning

ܕܲܪܓܹܐ

ܕܲܪܓܘܼܫܬܵܐ vagga, babysäng

ܕܲܪܓܘܼܫܝܵܬ݂ܵܐ

ܕܵܪܵܝܵܐ modern

ܕܵܪܵܝܬܵܐ ܕܵܪܵܝܹܐ

ܕܪܵܡܵܐ drama

ܕܪܵܡܹܐ

ܕܪܵܥܢܵܐ arm

ܕܪܵܥܢܹܐ

ܕܲܪܩܘܒ݂ܠ mot, motsats, emot

ܕܪܵܫܵܐ lektion, diskussion

ܗܸܪܓܵܐ ܕܪܵܫܹܐ

ܕܵܪܬܵܐ gård, husplan

ܕܵܪܵܬܹܐ

ܕܲܫܬܵܐ slät, platt

ܕܲܫܝܵـܬ݂ܵܐ ܕܸܫܬܵܐ ܕܸܫܝܵـܬ݂ܵܐ

ܗ

ܗܵܐ ta, här, va

ܗܹܐ ja

ܗܲܒܵܒ݂ܵܐ blomma

ܗܲܒܵܒ݂ܹܐ

ܗܲܓܹܐ analysera, stava

ܗܲܓܝܵܐ ܗܲܓܹܐ ܗܲܓܘܝܹܐ ܗܘܼܓܹܐܠܹܗ ܗܘܼܓܹܐܠܵܗ̇ ܗܘܼܓܝܵܐ ܗܘܼܓܝܼܬܵܐ ܗܵܓܝܼ

ܗܸܓܝܵܢܵܐ stavelse

ܗܸܓܝܵܢܹܐ

ܗܲܓܵܝܬܵܐ analys, stavning

ܗܲܓܵܝܵـܬܵܐ

ܗܵܕܵܐ så, så där, efter det

ܗܵܕܵܟܼ

ܗܲܕܟ݂ܵܐ så

ܗܲܕܵܡܵܐ organ

ܗܲܕܵܡܹܐ

ܗܘܹܵܐ vara, finns; för maskulin

ܗܵܘܓܵܐ ånga

ܗܘܼܓܵܝܵܐ stavning

ܗܵܘܝܵܐ vara, finns; för feminin

ܗܘܼܠܵܐ materia, sak

ܗܘܼܠܹܐ

ܗܘܼܠܵܢܵܝܵܐ materiell

ܗܘܼܡܵܣܵܐ episk, berättande, litteratur

ܗܘܼܡܵܣܵܝܵܐ ܗܘܼܡܵܣܵܝܬܵܐ ܗܘܼܡܵܣܵܝܹܐ

ܗܵܘܲܢ mortel

ܗܵܘܢܵܐ intellekt, förstånd, hjärna

ܗܵܘܢܵܢܵܐ snäll, intelligent, vis

ܗܵܘܢܵܢܬܵܐ ܗܵܘܢܵܢܹܐ

ܗܵܘܦܵܐ ånga

ܗܝܵܝܘܼܬܵܐ identitet, skick

ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ tro, förtroende, hederlighet

ܗܲܠ till

ܗܵܠܵܐ ännu, än

ܗܵܠܘܼܟܵܐ damson

ܗܵܠܘܼܟ̰ܵܐ

ܗܲܠܘܲܣܢܹܐ hallon

ܗܸܠܡܵܐ ånga

ܗܲܡܙܸܡ tala, prata

ܗܲܡܙܸܡܵܐ ܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܗܘܼܡܙܸܡܠܹܗ ܗܘܼܡܙܸܡܠܵܗ̇ ܗܘܼܡܙܸܡܵܐ ܗܘܼܡܙܸܡܬܵܐ

ܗܹܡܸܙܡܵܢ ord , tal

ܨܵܘܬ݂ܵܐ ܡܸܠܬ݂ܵܐ

ܗܲܡܸܢ tro

ܗܲܡܸܢܵܐ ܗܲܡܘܼܢܹܐ ܗܘܼܡܸܢܹܗ ܗܘܼܡܸܢܵܗ̇ ܗܘܼܡܸܢܵܐ ܗܘܼܡܸܢܬܵܐ

ܗܸܢܕܘܵܝܵܐ indian

ܗܵܦܸܟܼ omvänd, backa

ܗܵܦܟ݂ܵܐ ܗܦܵܟ݂ܵܐ ܗܦܸܟ݂ܠܹܗ ܗܦܸܟ݂ܠܵܗ̇ ܗܦܝܼܟܼܐ ܗܦܝܼܟ݂ܬܵܐ ܗܦܘܿܟܼ

ܗܸܦܟܵܐ omvänd, motsats, tvärtom

ܗܦܵܟ݂ܬܵܐ

ܗܲܩܹܐ berätta

ܗܲܩܝܵܐ ܗܲܩܘܼܝܹܐ ܗܘܼܩܹܐܠܹܗ ܗܘܼܩܹܐܠܵܗ̇ ܗܘܼܩܝܵܐ ܗܘܼܩܝܼܬܵܐ ܗܵܩܝܼ

ܗܲܩܝܲܬ berättelse

ܗܲܩܝܵܬ݂ܵܐ

ܗܲܪ just, precis

ܗܸܪܓܵܐ lektion

ܗܸܪܓܹܐ

ܗܵܪܝܼܣܵܐ harisa; maträtt

ܗܲܪܡܘܿܢܝܼܵܐ harmoni

ܐܵܘܝܘܼܬ݂ܩܵܠܵܐ

ܗ̇ܘ han

ܗ̇ܝܓܵܗ̇ då

ܗ̇ـܝ hon

ܘ

 ܘܲܙܵܐ svan

ܘܵܠܹܐ bör, måste

ܘܵܠܝܼܬܵܐ läxa, plikt

ܘܵܠܝܵܬ݂ܵܐ

ܘܲܥܢܵܐܵ får

ܥܵܢܵܐ

 ܘܲܪܕܵܐ ros

ܘܲܪܕܹܐ

ܘܲܪܕܝܵܘܡܵܐ solros

ܘܲܪܕܵܐ ܕܝܵܘܡܵܐ

ܘܲܪܕܵܢܵܝܵܐ rosa

ܘܲܪܕܵܢܵܝܬܵܐ ܘܲܪܕܵܢܵܝܹܐ

ܘܵܪܵܩܵܐ papper

ܘܵܪܵܩܹܐ

ܙ

 ܙܲܒܸܢ sälja

ܙܲܒܢܵܐ ܙܲܒܘܼܢܹܐ ܙܘܼܒܸܢܹܗ ܙܘܼܒܸܢܵܗ̇ ܙܘܼܒܢܵܐ ܙܘܼܒܸܢܬܵܐ

ܙܲܒܼܢܵܐ tid

ܙܲܒ݂ܢܹܐ

ܙܲܒ݂ܢܵܢܵܐ köpare

ܙܲܒ݂ܢܵܢܬܵܐ ܙܲܒ݂ܢܵܢܹܐ ܙܲܒ݂ܵܢܵܐ

ܙܲܒܢܵܢܵܐ säljare

ܙܲܒܢܵܢܬܵܐ ܙܲܒܢܵܢܹܐ

ܙܲܒ݂ܢܵܢܵܝܵܐ tid, passande

ܙܲܒ݂ܢܵܢܵܝܬܵܐ ܙܲܒ݂ܢܵܢܵܝܹܐ ܒܲܪܥܸܕܵܢܵܐ

ܙܲܒܲܢܬܵܐ försäljning

ܙܲܒܲܢܝܵܬܵܐ

ܙܒ݂ܵܢܬܵܐ köp

ܙܒ݂ܵܢܝܵܬܵܐ

ܙܲܓܵܐ ringklocka

ܙܵܓܵܐ ܙܵܓܹܐ ܙܲܓܹܐ

ܙܕܘܿܥܬܵܐ fruktan

ܙܲܕܝܩܘܼܬܼܵܐ rättfärdighet, rättvisa, rätt

ܙܵܕܸܥ rädd, frukta

ܙܵܕܥܵܐ ܙܕܵܥܵܐ ܙܕܸܥܠܹܗ ܙܕܸܥܠܵܗ̇ ܙܕܝܼܥܵܐ ܙܕܝܼܥܬܵܐ ܙܕܸܥ ܝܲܢ ܙܕܝܼ

ܙܸܕܩܵܐ rättighet, rättvis

ܙܸܕܩܹܐ

ܙܲܗܪܝܼܪܵܐ stråle, sken, ljus

ܙܲܗܪܝܼܪܹܐ

ܙܵܘܓܵܐ par

ܙܘܵܕܵܐ mat, proviant; för utflykt

ܙܘܵܕܹܐ

ܙܘܼܙܹܐ pengar

ܙܵܘܥܵܐ rörelse

ܙܵܘܥܹܐ

ܙܵܘܥܵܝܵܐ rörelse anhängare

ܙܵܘܥܵܝܬܵܐ ܙܵܘܥܵܝܹܐ

ܙܲܚܡܵܐ kraftig, stark

ܙܲܚܡܹܐ

ܙܲܝܬ݂ܵܐ oliver, olivträd, olivolja

ܙܲܝܬܘܼܢܹܐ

ܙܵܟܼܘܿ zacho; en stad i norra Irak

ܙܠܵܒܝܵܐ zlabia; söt bakning

ܙܠܵܡܵܐ två punkter under bokstav uttalas ä

ܙܠܵܡܵܐ ܦܫܝܼܩܵܐ، ܙܠܵܡܵܐ ܩܸܫܝܵܐ

ܙܵܡܸܪ sjunga

ܙܵܡܪܵܐ ܙܡܵܪܵܐ ܙܡܸܪܹܗ ܙܡܸܪܵܗ̇ ܙܡܝܼܪܵܐ ܙܡܝܼܪܬܵܐ ܙܡܘܿܪ

ܙܲܡܵܪܵܐ sångare

ܙܲܡܵܪܬܵܐ ܙܲܡܵܪܹܐ

ܙܸܡܪܵܐ sjunga, sång

ܙܸܡܪܹܐ

ܙܡܵܪܬܵܐ sång

ܙܡܵܪܝܵܬ݂ܵܐ ܙܘܼܡܵܪܵܐ ܙܘܼܡܵܪܹܐ

ܙܢܲܝܵܐ sort, typ

ܙܢܲܝܹܐ ܦܸܨܠܹܐ ܬܲܗܵܪܹܐ

ܙܥܘܿܪܵܐ liten, litet

ܙܥܘܿܪܬܵܐ ܙܥܘܿܪܹܐ

ܙܥܘܿܪܘܼܬܵܐ förminskning, mindre värde

ܙܲܥܝܵܐ kyckling

ܙܲܥܝܹܐ ܙܵܓ݇ܝܵܐ ܙܵܓ݇ܝܹܐ

ܙܲܩܙܸܩ kvittra, sjunga

ܙܲܩܙܸܩܵܐ ܙܲܩܙܘܼܩܹܐ ܙܘܼܩܙܸܠܹܗ ܙܘܼܩܙܸܩܠܵܗ̇ ܙܘܼܩܙܸܩܵܐ ܙܘܼܩܙܸܩܬܵܐ

ܙܩܵܦܵܐ två snett punkter över bokstav och uttalas som a

ܙܸܩܪܵܐ väv

ܙܸܩܪܹܐ

ܙܵܩܪܵܩܘܿܕܹܐ spindel

ܙܵܩܪܵܐ ܩܘܿܕܹܐ

ܙܲܪܕܵܐ gul

ܫܵܥܘܼܬ݂ܵܐ

ܙܲܪܕܸܢ blekna

ܙܲܪܕܸܢܵܐ ܙܲܪܕܘܼܢܹܐ ܙܘܼܪܕܸܢܹܗ ܙܘܼܪܕܸܢܵܗ̇ ܙܘܼܪܕܸܢܵܐ ܙܘܼܪܕܸܢܬܵܐ

ܙܪܘܿܥܬܵܐ jordbruk, åkerbruk, lantbruk

ܐܲܟܵܪܘܼܬܵܐ

ܙܪܘܿܥܬܵܢܵܝܵܐ jordbrukande

ܙܪܘܿܥܬܵܢܵܝܬܵܐ ܙܪܘܿܥܬܵܢܵܝܹܐ

ܙܪܝܼܙܘܼܬܵܐ mod, tapperhet

ܙܵܪܸܥ odla, så

ܙܵܪܥܵܐ ܙܪܵܥܵܐ ܙܪܸܥܠܹܗ ܙܪܸܥܠܵܗ̇ ܙܪܝܼܥܵܐ ܙܪܝܼܥܬܵܐ ܙܪܝܼ ܝܲܢ ܙܪܸܥ

ܙܵܪܸܩ skina

ܙܵܪܩܵܐ ܙܪܵܩܵܐ ܙܪܸܩܠܹܗ ܙܪܸܩܠܵܗ̇ ܙܪܝܼܩܵܐ ܙܪܝܼܩܬܵܐ ܙܪܘܿܩ

ܙܲܪܩܵܐ blå

ܡܝܼܠܵܢܵܐ

ܙܲܪܸܩܛܵܐ geting

ܙܲܪܸܩܛܹܐ

ܚ

 ܚܹܐܪܵܐ fri

ܚܹܐܪܬܵܐ ܚܹܐܪܹܐ

ܚܹܐܪܘܼܬܵܐ frihet

ܚܵܒ݂ܹܐ bli mörk

ܚܲܒܘܼܫܵܐ äpple

ܚܲܒܘܼܫܹܐ

ܚܲܒܝܼܒ݂ܵܐ älskning, älskad

ܚܲܒܝܼܒ݂ܬܵܐ ܚܲܒܝܼܒܹܐ ܚܲܒܝܼܒ݂ܝܵـܬܵܐ

ܚܒ݂ܝܼܫܵܐ innehåll

ܚܒ݂ܝܼܫܬܵܐ ܚܒ݂ܝܼܫܹܐ ܚܒ݂ܝܼܫܵܬܵܐ

ܚܲܒܼܠܵܐ rep

ܚܲܒ݂ܠܹܐ

ܚܒ݂ܵܨܵܐ en punkt under bokstav j

ܝܼ

ܚܲܒ݂ܪܵܐ vän

ܚܒ݂ܲܪܬܵܐ ܚܲܒ݂ܪܵܢܹܐ ܚܒ݂ܲܪܝܵܬܵܐ

ܚܲܒܪܵܐ ord

ܗܹܡܸܙܡܲܢ ܨܵܘܬ݂ܵܐ ܡܸܠܬܵܐ

ܚܲܒ݂ܪܘܼܬܼܵܐ vänskap

ܚܵܒ݂ܸܫ innehålla, inhägna, innesluta

ܚܵܒ݂ܫܵܐ ܚܒ݂ܵܫܵܐ ܚܒ݂ܸܫܠܹܗ ܚܒ݂ܸܫܠܵܗ̇ ܚܒ݂ܝܼܫܵܐ ܚܒ݂ܝܼܫܬܵܐ ܚܒ݂ܘܿܫ

ܚܲܕ݇ en, ett

ܚܕܵܐ

ܚܵܕܹܐ glädja; att bli glad

ܚܵܕܝܵܐ ܚܕܵܝܵܐ ܚܕܹܐܠܹܗ ܚܕܹܐܠܵܗ̇ ܚܸܕܝܵܐ ܚܕܝܼܬܵܐ ܚܕܝܼ ܚܕܵܐ

ܚܲܕ݇ܒܼܫܲܒܵܐ söndag

ܚܕܵܕܹܐ tillsammans

ܥܲܡ ܚܕܵܕܹܐ

ܚܲܕܘܼܬܵܐ glädje

ܚܲܕܘܼܝܵܬܵܐ

ܚܸܕܝܵܐ glad

ܚܕܝܼܬܵܐ ܚܸܕܝܹܐ

ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ några

ܚܲܕ݇ܟ̰ܵܐ liten, litet

ܩܸܨܵܐ؛ ܠܲܥܙܵܐ ܕܕܲܫܬܵܐ

ܚܕܵܢܵܝܵܐ singular

ܚܕܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ elfte

ܚܕܲܥܣܝܼܪܵܝܬܵܐ ܚܕܲܥܣܝܼܪܵܝܹܐ

ܚܲܕܸܥܣܲܪ elva

ܚܵܕܸܪ rotera

ܚܵܕܪܵܐ ܚܕܵܪܵܐ ܚܕܸܪܹܗ ܚܕܸܪܵܗ̇ ܚܕܝܼܪܵܐ ܚܕܝܼܪܬܵܐ ܚܕܘܿܪ

ܚܵܕܸܪ vandra, promenera

ܚܵܕܪܵܐ ܚܕܵܪܵܐ ܚܕܸܪܹܗ ܚܕܸܪܵܗ̇ ܚܕܝܼܪܵܐ ܚܕܝܼܪܬܵܐ ܚܕܘܿܪ

ܚܕܵܪܵܐ promenad, vandring

ܚܕܵܪܬܵܐ

ܚܵܕܸܪܘܵܢܵܐ omkring, runt

ܚܲܕ݇ܬܵܐ ny nytt

ܚܲܕܬܵܐ ܚܲܕ݇ܬܹܐ

ܚܘܼܒܵܐ förälskelse, kärlek

ܚܘܼܒܵܢܵܐ hängiven, kärleksfullt, vänliga

ܚܘܼܒܵܢܬܵܐ ܚܘܼܒܵܢܹܐ

ܚܘܼܓܬܵܐ cirkel, omloppsbana

ܚܘܼܓܝܵـܬ݂ܵܐ

ܚܘܼܕܪܵܐ cirkel, kretslopp

ܚܘܼܕܪܹܐ

ܚܘܼܕܪܵܢܵܝܵܐ cirkulär

ܚܘܼܕܪܵܢܵܝܬܵܐ ܚܘܼܕܪܵܢܵܝܹܐ

ܚܘܼܕܵܬܵܐ förnyelse

ܚܘܼܘܵܐ orm, ormar

ܚܘܼܘܹܐ

ܚܵܘܚܵܐ persika

ܚܵܘܚܹܐ

ܚܘܼܠܡܵܢܵܐ hälsa

ܚܘܼܠܡܵܢܹܐ

ܚܵܘܩܵܐ versen, linje, trappa

ܚܵܘܩܹܐ

ܚܘܵܪܵܐ vit, vitt

ܚܘܵܪܬܵܐ ܚܘܵܪܹܐ

ܚܘܼܪܒ݂ܵܐ stork

ܠܲܓܠܵܓܵܐ

ܚܘܵܪܕܸܩܢܵܐ senior

ܚܘܼܪܙܵܐ program

ܚܘܼܪܙܹܐ

ܚܘܵܪܟܵܘܣܵܐ senior

ܚܵܙܹܐ se

ܚܵܙܝܵܐ ܚܙܵܝܵܐ ܚܙܹܐܠܹܗ ܚܙܹܐܠܵܗ̇ ܚܸܙܝܵܐ ܚܙܝܼܬܵܐ

ܚܸܙܘܵܐ utseende, vision

ܚܸܙܘܹܐ

ܚܵܙܘܿܩܵܐ resenär

ܚܵܙܘܿܩܹܐ

ܚܙܘܿܩܝܵܐ resa

ܚܙܘܿܩܝܹܐ

ܚܙܘܼܪܵܐ gris

ܚܙܘܼܪܹܐ

ܚܙܝܼܪܵܢ juni

ܚܵܙܸܩ resa

ܚܵܙܩܵܐ ܚܙܵܩܵܐ ܚܙܸܩܠܹܗ ܚܙܸܩܠܵܗ̇ ܚܙܝܼܩܵܐ ܚܙܝܼܩܬܵܐ ܚܙܘܿܩ

ܚܸܛܝܼܬܵܐ vete, säd

ܚܸܛܹܐ

ܚܸܛܪܗ݇ܘܿܡܵܝܵܐ majs

ܚܸܛܫܹܡܵܝܹܐ ܟܘܼܢܬ݂ܵܐ

ܚܲܝܹܐ liv, tillvaro

ܚܵܝܵܐ levande

ܚܵܝܬܵܐ

ܚܵܝܹܐ bo, leva

ܚܵܝܵܐ ܚܝܹܐܠܹܗ ܚܝܹܐܠܵܗ̇ ܚܝܼܵܐ ܚܝܼܬܵܐ ܚܝܝܼ ܚܝܵܐ

ܚܲܝܘܼܬܵܐ liv, tillvaro

ܚܲܝܹܐ

ܚܲܝܘܬܵܐ djur

ܚܲܝܘܵܬܵܐ

ܚܵܝܸܛ syr

ܚܵܝܛܵܐ ܚܝܵܛܵܐ ܚܝܼܛܠܹܗ ܚܝܼܛܠܵܗ̇ ܚܘܼܛ

ܚܲܝܠܵܐ kraft, styrka, förmåga

ܚܲܝܠܹܐ ܚܲܝܠܵܘܵܬ݂ܵܐ

ܚܲܝܠܵܢܵܐ stark

ܚܲܝܠܵܢܬܵܐ ܚܲܝܠܵܢܹܐ

ܚܵܝܸܪ titta

ܚܵܝܪܵܐ ܚܝܵـܪܵܐ ܚܝܼܪܹܗ ܚܝܼܪܵܗ̇ ܚܝܼܪܵܐ ܚܝܼܪܬܵܐ ܚܘܼܪ

ܚܝܵܪܬܵܐ betraktelse

ܚܝܵܪܝܵܬ݂ܵܐ

ܚܲܟܝܼܡܵܐ klok, vis, förståndig

ܚܲܟܝܼܡܬܵܐ ܚܲܟܝܼܡܹܐ

ܚܵܠܵܐ morbror

ܚܲܠܒ݂ܵܐ mjölk

ܚܸܠܛܵܐ fel, orätt, felaktig

ܚܸܠܛܹܐ

ܚܸܠܝܵܐ söt

ܚܠܝܼܬܵܐ ܚܸܠܝܹܐ

ܚܠܝܼܠܘܬ݂ܵܐ vakuum, tomrum

ܚܠܝܼܡܵܐ tjock, bred, grov

ܚܲܠܸܠ tvätta

ܚܲܠܸܠܵܐ ܚܲܠܘܼܠܹܐ ܚܘܼܠܸܠܹܗ ܚܘܼܠܸܠܵܗ̇ ܚܘܼܠܸܠܵܐ ܚܘܼܠܸܠܬܵܐ

ܚܸܠܡܵܐ dröm

ܚܲܠܸܢ förstärka

ܚܲܠܸܢܵܐ ܚܲܠܘܼܢܹܐ ܚܘܼܠܸܢܹܗ ܚܘܼܠܸܢܵܗ̇ ܚܘܼܠܸܢܵܐ ܚܘܼܠܸܢܬܵܐ

ܚܠܵܦܫܸܡܵܐ pronomen

ܚܠܵܦܫܡܵܗܹܐ

ܚܵܠܸܨ spännas, pressa

ܚܵܠܨܵܐ ܚܠܵܨܵܐ ܚܠܸܨܠܹܗ ܚܠܸܨܠܵܗ̇ ܚܠܝܼܨܵܐ ܚܠܝܼܨܬܵܐ ܚܠܘܿܨ

ܚܸܠܩܵܐ öde, bestämmelse

ܚܵܠܬܵܐ moster

ܚܵܠܬܵܬ݂ܵܐ

ܚܲܡܹܐ spara

ܚܲܡܝܵܐ ܚܲܡܘܼܝܹܐ ܚܘܼܡܹܐܠܹܗ ܚܘܼܡܹܐܠܵܗ̇ ܚܘܼܡܝܵܐ ܚܘܿܡܝܼܬܵܐ ܚܲܡܝܼ

ܚܲܡܹܐ skydda

ܚܲܡܝܵܐ ܚܲܡܘܼܝܹܐ ܚܘܼܡܹܐܠܹܗ ܚܘܼܡܹܐܠܵܗ̇ ܚܘܼܡܝܵܐ ܚܘܿܡܝܼܬܵܐ ܚܲܡܝܼ

ܚܵܡܹܐ jäsa

ܚܡܵܝܵܐ ܚܡܹܐܠܹܗ ܚܸܡܝܵܐ

ܚܸܡܵܐ varm, varmt

ܚܡܵܛܵܐ nål

ܡܚܵܛܵܐ ܚܡܵܛܹܐ

ܚܲܡܝܼܡܵܐ het, varm

ܚܲܡܝܼܡܬܵܐ

ܚܡܝܼܪܵܐ jäst

ܚܡܝܼܫܵܝܵܐ femte

ܚܡܝܼܫܵܝܬܵܐ ܚܡܝܼܫܵܝܹܐ

ܚܲܡܲܝܬܵܐ förvar, underhåll

ܚܵܡܸܠ nöja, underhålla

ܚܲܡܠܵܐ ܚܡܵܠܵܐ ܚܡܸܠܹܗ ܚܡܸܠܵܗ̇ ܚܡܝܼܠܵܐ ܚܡܝܼܠܬܵܐ ܚܡܘܿܠ

ܚܡܵܠܵܐ nöje, underhållning

ܚܡܵܠܬܵܐ

ܚܸܡܵܢܵܐ varm, het

ܚܸܡܵܢܬܵܐ ܚܸܡܵܢܹܐ

ܚܲܡܪܵܐ vin

ܚܡܵܪܵܐ åsna

ܚܡܵܪܬܵܐ ܚܡܵܪܹܐ ܚܡܵܪܝܵـܬ݂ܵܐ

ܚܡܲܪܒܲܪܝܼܵܐ sebra, zebra

ܚܡܵܪܵܐ ܕܒܲܪܝܼܵܐ، ܙܸܒܪܵܐ

ܚܡܵܪܬܵܐ åsna; hona

ܚܡܵܪܝܵܬ݂ܵܐ

ܚܲܡܫܵܐ fem

ܚܲܡܸܫ

ܚܲܡܫܝܼ femtio

ܚܲܡܫܝܼܢ ܚܲܡܫܝܼܢܵܝܵܐ ܚܲܡܫܝܼܢܵܝܬܵܐ ܚܲܡܫܝܼܢܵܝܹܐ

ܚܲܡܫܲܥܣܲܪ femtom

ܚܲܡܬܵܐ jungfru

ܚܸܡܬ݂ܵܢܵܐ elak, argsint, retlig, butter

ܚܸܡܬ݂ܵܢܵܐܝܼܬ

ܚܵܢܵܐ famn

ܩܵܦܠܵܐ ܥܘܼܒܵܐ ܟܸܢܦܵܐ

ܚܢܵܢܝܼܫܘܿܥ mannens namn

ܚܲܣܵܐ sallad, romansallad

ܚܲܦܸܛ sträva, kämpa,

ܚܲܦܛܵܐ ܚܲܦܘܼܛܹܐ ܚܘܼܦܸܛܠܹܗ ܚܘܼܦܸܛܠܵܗ̇ ܚܘܼܦܛܵܐ ܚܘܼܦܸܛܬܵܐ

ܚܵܦܸܩ krama

ܚܵܦܩܵܐ ܚܦܵܩܵܐ ܚܦܸܩܠܹܗ ܚܦܸܩܠܵܗ̇ ܚܦܝܼܩܵܐ ܚܦܝܼܩܬܵܐ ܚܦܘܿܩ

ܚܦܵܪܬܵܐ grävande

ܚܦܵܪܝܵܬ݂ܵܐ

ܚܵܨܸܕ skörda

ܚܵܨܕܵܐ ܚܨܵܕܵܐ ܚܨܸܕܠܹܗ ܚܨܸܕܠܵܗ̇ ܚܨܝܼܕܵܐ ܚܨܝܼܕܬܵܐ ܚܨܘܿܕ

ܚܲܨܵܕܵܐ skördare

ܚܲܨܵܕܹܐ

ܚܸܨܕܵܐ skörd

ܚܵܨܘܿܕܵܐ skördare

ܚܵܨܘܿܕܬܵܐ

ܚܲܩܠܵܐ fält, åker, yta, område

ܚܲܩܠܹܐ ܚܲܩܠܵܢܹܐ

ܚܵܩܸܪ stoltsera, hedra

ܚܵܩܪܵܐ ܚܩܵܪܵܐ ܚܩܸܪܹܗ ܚܩܸܪܵܗ̇ ܚܩܝܼܪܵܐ ܚܩܝܼܪܬܵܐ ܚܩܘܿܪ

ܚܩܵܪܬܵܐ beröm

ܚܸܩܪܵܐ

ܚܸܪܒܵܐ dålig

ܚܲܪܕܵܢܵܐ krokodil

ܚܲܪܕܵܢܹܐ

ܚܲܪܘܼܦܵܐ skarp, vass

ܚܲܪܘܼܦܬܵܐ ܚܲܪܘܼܦܹܐ

ܚܲܪܵܝܵܐ sist, senaste

ܚܲܪܵܝܬܵܐ ܚܲܪܵܝܹܐ

ܚܲܪܝܼܦܵܐ skarpt, distinkt, hård

ܚܲܪܝܼܦܬܵܐ

ܚܲܪܝܼܦܘܼܬܵܐ skarp, precision

ܚܲܪܝܼܦܘܵܬ݂ܵܐ

ܚܲܪܡܵܢܵܐ pytonorm, jätteorm

ܢܘܼܫܵܦܵܐ ܬܲܢܝܼܢܵܐ ܚܘܼܘܵܐ

ܚܲܪܲܡܫܵܐ middag, kvällsmat

ܐ݇ܟ݂ܲܠܪܲܡܫܵܐ

ܚܲܪܫܵܐ troll

ܚܸܪܫܵܐ ܚܸܪܫܹܐ

ܚܲܪܬܵܐ sen, sedan

ܚܲܫܵܐ sorg

ܚܸܫܵܐ ܚܲܫܹܐ

ܚܵܫܸܒ݂ fundera, tänka, tycka

ܚܵܫܒ݂ܐ ܚܫܵܒ݂ܵܐ ܚܫܸܒ݂ܠܹܗ ܚܫܸܒ݂ܠܵܗ̇ ܚܫܝܼܒ݂ܵܐ ܚܫܝܼܒ݂ܬܵܐ ܚܫܘܿܒ݂

ܚܲܫܒܸܢ räkna

ܚܲܫܒܸܢܵܐ ܚܲܫܒܘܼܢܹܐ ܚܘܼܫܒܸܢܹܗ ܚܘܼܫܒܸܢܵܗ̇ ܚܘܼܫܒܸܢܵܐ ܚܘܼܫܒܸܢܬܵܐ

ܚܫܵܒ݂ܬܵܐ tanke, idé, tänkande

ܚܵܫܘܿܒܼܵܐ dator

ܚܵܫܸܚ värdig, lämpa

ܚܵܫܚܵܐ ܚܫܵܚܵܐ ܚܫܸܚܠܹܗ ܚܫܸܚܠܵܗ̇ ܚܫܝܼܚܵܐ ܚܫܝܼܚܬܵܐ ܚܫܘܿܚ

 

ܚܫܲܚܬ݂ܵܐ term, ord, ordförråd

ܚܲܫܚܵܬ݂ܵܐ

ܚܫܝܼܠܵܐ böjning

ܚܫܝܼܠܬܵܐ ܚܫܲܠܝܵـܬ݂ܵܐ

ܚܸܫܟܵܐ mörk

ܚܲܫܟܸܢ bli mörk

ܚܲܫܟܘܿܢܹܐ ܚܘܼܫܟܸܢܹܗ ܚܘܼܫܟܸܢܵܗ̇ ܚܘܼܫܟܸܢܵܐ ܚܘܼܫܟܸܢܬܵܐ

ܚܸܫܟܵܢܵܐ mörk

ܚܸܫܟܵܢܬܵܐ ܚܸܫܟܵܢܹܐ

ܚܵܫܸܠ böja

ܚܵܫܠܵܐ ܚܫܵܠܵܐ ܚܫܸܠܹܗ ܚܫܸܠܵܗ̇ ܚܫܝܼܠܵܐ ܚܫܝܼܠܬܵܐ ܚܫܘܿܠ

ܚܵܫܸܠ mala

ܚܵܫܠܵܐ ܚܫܵܠܵܐ ܚܫܸܠܹܗ ܚܫܸܠܵܗ̇ ܚܫܝܼܠܵܐ ܚܫܝܼܠܬܵܐ ܚܫܘܿܠ

ܚܸܫܵܢܵܐ ledsen

ܚܸܫܵܢܬܵܐ ܚܸܫܵܢܹܐ ܚܲܫܵܢܵܐ ܚܲܫܵܢܬܵܐ ܚܲܫܵܢܹܐ

ܚܵܬܵܐ syster

ܚܵܬ݂ܘܵܬ݂ܵܐ

ܚܬܼܝܼܪܵܐ stolt

ܚܬ݂ܝܪܬܵܐ ܚܬ݂ܝܼܪܹܐ

ܚܬܵܡܵܐ avsluta

ܚܵـܠܵܐ morbror

ܚܵܠܵܘܵܬ݂ܵܐ

ܛ

 ܛܵܐ för

ܛܲܐܸܠ leka, spela

ܛܲܐܠܵܐ ܛܲܐܘܼܠܹܐ ܛܘܼܐܸܠܗ ܛܘܼܐܸܠܵܗ̇ ܛܘܼܐܠܵܐ ܛܘܼܐܸܠܬܵܐ

ܛܲܐܠܵܢܵܐ spelare

ܡܛܲܐܠܵܢܵܐ

ܛܵܒ݂ܵܐ god, bra, fin

ܛܵܒ݂ܬܵܐ ܛܵܒ݂ܹܐ

ܛܵܒ݂ܘܼܬ݂ܵܐ godhet, välvilja

ܛܵܒ݂ܵܬ݂ܵܐ

ܛܲܒܵܚ augusti

ܐܵܒ

ܛܒ݂ܝܼܒ݂ܘܼܬ݂ܵܐ berömmelse

ܛܲܒ݂ܠܝܼܬܵܐ bord

ܛܲܒ݂ܠܝܼܵܬܵܐ

ܛܵܒ݂ܸܥ trycka

ܛܵܒ݂ܥܵܐ ܛܒ݂ܵܥܵܐ ܛܒ݂ܸܥܠܹܗ ܛܒ݂ܸܥܠܵܗ̇ ܛܒ݂ܝܼܥܵܐ ܛܒ݂ܝܼܥܬܵܐ ܛܒ݂ܘܿܥ

ܛܲܒ݂ܥܵܐ frimärke

ܛܲܒ݂ܥܹܐ

ܛܵܒ݂ܥܒ݂ܵܕܵܐ fin människa, fin insatts

ܥܒ݂ܵܕܵܐ ܛܵܒ݂ܵܐ

ܛܒ݂ܵܥܬܵܐ tryck

ܛܘܼܘܵܪܵܐ utveckling, förändring

ܡܛܵܘܲܪܬܵܐ

ܛܘܼܝܵـܠܵܐ utflykt; kort resa

ܦܘܼܪܓܵܝܵܐ

ܛܘܼܟܲܣܚܘܼܠܡܵܢܵܐ hälsans organisation

ܛܘܼܟܲܣ ܚܘܼܠܡܵܢܵܐ

ܛܵܘܣܵܐ påfågel

ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ exempel

ܛܘܼܦ̮ܣܹܐ

ܛܘܼܪܵܐ berg

ܛܘܼܪܵܢܹܐ

ܛܲܝܸܒܼ förbereda

ܛܲܝܸܒ݂ܵܐ ܛܲܝܘܿܒ݂ܹܐ ܛܘܼܝܸܒܼܠܹܗ ܛܘܼܝܸܒ݂ܠܵܗ̇ ܛܘܼܝܸܒܼܵܐ ܛܘܼܝܸܒܼܬܵܐ

ܛܝܼܡܵܐ värde, pris

ܛܝܼܡܹܐ ܛܝܼܡܵܢܹܐ

 ܛܝܼܡܵܢܵܐ värdefull, dyrbar

ܛܝܼܡܵܢܬܵܐ ܛܝܼܡܵܢܹܐ

ܛܝܼܢܵܐ lera

ܛܝܼܢܵܢܵܐ ܛܝܼܢܵܢܬܵܐ ܛܝܼܢܵܢܹܐ

ܛܲܝܵܣܬܵܐ flygplan

ܛܲܝܵܣܝܵـܬ݂ܵܐ

ܛܲܝܪܵܐ fågel

ܛܲܝܪܹܐ

ܛܲܟ݂ܣܵܐ system

ܛܲܟܲܣܬܵܐ arrangemang, organisering

ܛܸܠܵܐ skugga

ܛܵܠܸܒ kräva, be

ܛܵܠܒܵܐ ܛܠܵܒܵܐ ܛܠܸܒܠܹܗ ܛܠܸܒܠܵܗ̇ ܛܠܝܼܒܵܐ ܛܠܝܼܒܬܵܐ ܛܠܘܿܒ

ܛܠܵܒܬܵܐ begäran, önskan

ܛܠܘܼܡܝܵܐ förtryck, orättvisa

ܙܠܘܼܡܝܵܐ ܛܠܘܼܡܝܹܐ

ܛܠܲܦ̮ܚܹܐ lins

ܛܡܝܼܪܵܐ begravd, nedgrävd

ܛܲܢܵܢܵܐ ivrig, brinnande, entusiastisk

ܛܲܢܵܢܬܵܐ ܛܲܢܵܢܹܐ

ܛܵܥܘܿܢܬܵܐ lastbil, tankbil

ܛܥܝܼܢܵܐ fruktbar

ܛܥܲܡܬܵܐ frukost

ܛܥܵܢܵܐ bära

ܛܸܦܵܐ punkt

ܛܸܦܹܐ ܛܸܦܵܦܹܐ

ܛܸܦܪܵܐ nagel

ܛܸܦܪܹܐ ܛܸܦܪܵܬ݂ܵܐ

ܛܵܪܹܐ köra

ܛܵܪܝܵܐ ܛܪܵܝܵܐ ܛܪܹܐܠܹܗ ܛܪܹܐܠܵܗ̇ ܛܸܪܝܵܐ ܛܪܝܼܬܵܐ ܛܪܝܼ ܛܪܵܐ

ܛܲܪܦܵܐ löv, blad

ܛܲܪܦܹܐ

ܛܵܫܹܐ dölja, gömma

ܛܵܫܝܵܐ ܛܫܵܝܵܐ ܛܫܹܐܠܹܗ ܛܫܹܐܠܵܗ̇ ܛܸܫܝܵܐ ܛܫܝܼܬܵܐ ܛܫܝܼ ܛܫܵܐ

 ܝ

ܝܵܐ å, du

ܝܲܒܝܼܫܬܵܐ kontinent

ܝܲܒܝܼܫܝܵـܬ݂ܵܐ

ܝܲܕܘܿܥܵܐ lärd, expert

ܝܲܕܘܿܥܹܐ ܝܲܕܘܿܥܬܵܢܵܐ ܝܲܕܘܿܥܬܵܢܹܐ

ܝܲܕܝܼܕܵܐ kär, raring

ܝܕܝܼܕܬܵܐ ܝܲܕܝܼܕܹܐ

ܝܵܕܸܠ föda

ܝܵܕܠܵܐ ܝܕܵܠܵܐ ܝܕܸܠܹܗ ܝܕܸܠܵܗ̇ ܝܕܝܼܠܵܐ ܝܕܝܼܠܬܵܐ ܝܕܘܿܠ

ܝܵܕܸܥ känna, veta

ܝܵܕܥܵܐ ܝܕܵܥܵܐ ܝܕܸܥܠܹܗ ܝܕܸܥܠܵܗ̇ ܝܕܝܼܥܵܐ ܝܕܝܼܥܬܵܐ ܝܕܝ ܝܲܢ ܝܕܘܿܥ

ܝܕܲܥܬܵܐ kunskap

ܝܵܗܸܒ݂ ge

ܝܵܗܒ݂ܵܐ ܝܗܵܒ݂ܵܐ ܝܸܗܒ݂ܸܠܹܗ ܝܸܗܒ݂ܸܠܵܗ̇ ܝܗܝܼܒ݂ܵܐ ܝܗܝܼܒ݂ܬܵܐ ܗܲܒ݂ܠ

ܝܲܗܒ݂ܐܲܠܵܗܵܐ mannens namn

ܝܲܗܒ݂ܸܠ ge

ܝܲܗܒ݂ܵܐ ܝܲܗܒ݂ܘܼܠܹܐ ܝܗ݇ܘܿܒ݂ܸܠܹܗ ܝܘܼܗܒ݂ܸܠܵܗ̇ ܝܗ݇ܒ݂ܝܼܠܵܐ ܝܗ݇ܒ݂ܝܼܠܬܵܐ ܗܲܒ݂ܠ

ܝܵܗ݇ܒܼܵܠܬܵܐ givande

ܝܲܗܒ݂ܢܵܬ݂ܵܐ lyssnare

ܝܲܗܠܵܐ band, kår

ܝܘܼܕܵܥܵܐ media, massmedia

ܝܼܘܲܚ vi är

ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ lärdom, kunskap, inlärning

ܝܘܼܠܦܵܢܵܝܵܐ vetenskaplig

ܝܘܼܠܦܵܢܵܝܬܵܐ ܝܘܼܠܦܵܢܵܝܹܐ

ܝܵܘܡܵܐ dag

ܝܵܘܡܹܐ ܝܵܘܡܵܢܹܐ

ܝܵܘܡܵܝܵܐ daglig

ܝܵܘܡܵܝܬܵܐ ܝܵܘܡܵܝܹܐ

ܝܼܘܵܢ jag är; för feminin

ܝܼܘܲܢ

ܝܼܘܸܢ jag är; för maskulin

ܝܵܘܢܵܐ dova

ܝܵܘܢܹܐ ܬ݂ܵܐ

ܝܘܼܩܪܵܐ vikt

ܝܘܼܩܪܹܐ

ܝܘܼܪܘܿܦܢܵܝܵܐ europén

ܝܘܼܪܘܿܦܢܵܝܬܵܐ ܝܘܼܪܘܿܦܢܵܝܹܐ

ܝܘܼܪܬܵܢܵܐ arv, kulturarv,

ܝܘܼܪܬܵܢܹܐ

ܝܼܘܸܬ du är; för maskulin

ܝܼܘܲܬܝ du är; för feminin

ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ fördel

ܝܘܼܬܪܵܢܹܐ

ܝܼܠܹܗ han är

ܝܼܠܗ݇ܘܿܢ de är

ܝܼܠܲܝܗܝ

ܝܼܠܵܗ̇ hon är

ܝܲܠܘܼܕܵܐ barn, bäbis

ܝܲܠܘܼܕܹܐ

ܝܲܠܘܿܕܘܼܬܵܐ förlossning, barnfödande

ܝܵܠܘܿܦܵܐ elev

ܝܵܠܘܿܦܬܵܐ ܝܵܠܘܿܦܝܵـܬܵܐ ܝܵܠܘܿܦܹܐ

ܝܠܝܼܕܵܐ föd

ܝܠܝܼܕܹܐ

ܝܼܠܲܝܗܝ de är

ܝܼܠܗܘܿܢ

ܝܵܠܸܦ lära

ܝܵܠܦܵܐ ܝܠܵܦܵܐ ܝܠܸܦܠܹܗ ܝܠܸܦܠܵܗ̇ ܝܠܝܼܦܵܐ ܝܠܝܼܦܬܵܐ ܝܠܘܿܦ

ܝܠܵܦܵܐ lärande

ܝܠܵܦܬܵܐ

ܝܲܡܵܐ hav

ܝܵܡܵܐ ܝܲܡܹܐ ܝܵܡܵܬ݂ܵܐ

ܝܵܡܹܐ svär

ܝܵܡܝܵܐ ܝܡܵܝܵܐ ܝܡܹܐܠܹܗ ܝܡܹܐܠܵܗ̇ ܝܸܡܝܵܐ ܝܡܝܼܬܵܐ ܝܡܝܼ

ܝܸܡܵܐ mor, moder, mamma

ܝܸܡܵܝܵܐ moderlig

ܝܲܡܝܼܢܵܐ höger

ܝܲܡܢܹܐ

ܝܲܢ eller

ܝܼܢܵܐ de är

ܝܼܠܲܝܗܝ

ܝܵܦܹܐ baka

ܝܵܦܝܵܐ ܝܦܵܝܵܐ ܝܦܹܐܠܹܗ ܝܦܹܐܠܵܗ̇ ܝܸܦܝܵܐ ܝܦܝܼܬܵܐ ܝܦܝܼ ܝܦܵܐ

ܝܵܨܘܿܦܵܐ sjukskötare, sjuksköterska, syster

ܝܵܨܘܿܦܬܵܐ ܝܵܨܘܿܦܹܐ ܝܵܨܘܿܦܝܵܬ݂ܵܐ

ܝܲܨܝܼܠܵܐ led, fog, skarv

ܝܲܨܝܼܦܘܼܬܵܐ omsorg, vård, bry sig om

ܝܲܨܝܼܦܘܵܬ݂ܵܐ

ܝܲܨܝܼܦܘܼܬܚܘܼܠܡܵܢܵܐ hälsovård

ܝܲܨܝܼܦܘܼܬܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ

ܝܵܨܸܦ sköta, engagera, bry sig

ܝܵܨܦܵܐ ܝܨܵܦܵܐ ܝܨܸܦܠܹܗ ܝܨܸܦܠܵܗ̇ ܝܨܝܼܦܵܐ ܝܨܝܼܦܬܵܐ ܝܨܘܿܦ

ܝܲܩܝܼܪܘܼܬܵܐ ädelhet, bördan, belastning,

ܝܲܪܘܼܩܵܐ grön

ܝܲܪܘܼܩܹܐ

ܝܲܪܚܵܐ månad

ܝܲܪܚܹܐ

ܝܲܪܝܼܟ݂ܵܐ lång

ܝܲܪܝܼܟ݂ܬܵܐ ܝܲܪܝܼܟ݂ܹܐ

ܝܵܪܸܟܼ förlänga

ܝܵܪܟ݂ܵܐ ܝܪܵܟ݂ܵܐ ܝܪܸܟ݂ܠܹܗ ܝܪܸܟ݂ܠܵܗ̇ ܝܪܝܼܟ݂ܵܐ ܝܪܝܼܟ݂ܬܵܐ ܝܪܘܿܟܼ

ܝܲܪܩܵܐ grönsak

ܝܲܪܩܹܐ

ܝܵܪܬܘܼܬܵܐ arv

ܝܼܫܘܿܥ Jesus

ܝܵܬܵܐ själv, slag, natur, objekt

ܝܵܬܸܒ݂ sitta

ܝܵܬܒ݂ܵܐ ܝܬܵܒ݂ܵܐ ܝܬܸܒ݂ܠܹܗ ܝܬܸܒ݂ܠܵܗ̇ ܝܬܝܼܒ݂ܵܐ ܝܬܝܼܒ݂ܬܵܐ ܝܬܘܿܒ݂

ܝܼܬܘܿܢ ni är

ܝܲܬܝܼܪ mer

ܝܲܬܝܼܪܵܐ ܝܲܬܝܼܪܘܼܬܵܐ

ܝܵـܠܵܕ݇ܐ pojke, gosse

ܝܵـܠܵܐ

ܟܟ

ܟܹܐ tecknet för vanliga nuvarande och ofullständig placeras framför verb

ܟܹܐܢܘܼܬ݂ܵܐ rättvisa

ܟܹܐܦܵܐ sten

ܟܹܐܦܹܐ

ܟܵܒܵܒܹܐ kebab; maträtt

ܟܲܕ medan

ܟܵܕܵܐ julkaka

ܟܵܗܢܵܐ präst

ܟܵܗܢܹܐ

ܟܵܘܹܐ fönster

ܟܵܘܵܬ݂ܵܐ

ܟܵܘܟ݂ܒ݂ܵܐ stjärna

ܟܵܘܟ݂ܒ݂ܹܐ

ܟܘܿܡܵܐ svart

ܟܘܼܡܬܵܐ ܟܘܿܡܹܐ

ܟܘܿܡܦܝܘܼܬܸܪ dator

ܚܲܫܘܿܒ݂ܵܐ

ܟܘܼܡܦܵܬܵܐ svartansikte, dålig människa

ܦܵܬܵܐ ܟܘܼܡܬܵܐ

ܟܘܼܢܵܝܵܐ efternamn, familjenamn

ܟܘܼܢܵܝܹܐ

ܟܘܼܢܵܫܵܐ samling, kollekt

ܟܵܘܣܵܐ hår

ܟܘܿܦܢܲܦ̮ܫܵܐ dålig beteende, har ingen respekt

ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܟܘܿܦܵܢܬܵܐ

ܟܘܼܪܣܝܵܐ stol

ܟܘܼܪܣܝܹܐ

ܟܘܼܫܵܐ slända; tråd tillverkning apparat

ܟܘܼܬܠܵܬ݂ܵܐ kotlata; maträtt

ܟܵܘܸܬܼܪܵܐ lunch

ܟܘܼܬܼܵܪܵܐ

ܟܝܘܼܠܵܐ skala, ramsa, rytm

ܟܵܝܠܵܐ ܟܝܘܼܠܹܐ

ܟܹܝܟܵܐ kaka

ܟܹܐܟܵܐ، ܟܲܝܟܵܐ

ܟܝܼܠܘܿܡܸܬܪܵܐ kilometer, 1000 m

ܟܝܼܡܝܵܐ kemi

ܟܝܵܢܵܐ natur

ܟܝܵܢܵܝܵܐ naturlig

ܟܝܵܢܵܝܬܵܐ ܟܝܵܢܵܝܹܐ

ܟܵܝܸܦ böja, böja sig

ܟܵܝܦܵܐ ܟܝܵܦܵܐ ܟܝܼܦܠܹܗ ܟܝܼܦܠܵܗ̇ ܟܝܼܦܵܐ ܟܝܼܦܬܵܐ ܟܘܼܦ

ܟܵܟܵܐ tand

ܟܵܟܹܐ

 ܟܲܟܪܵܐ talang, begåvning

ܡܨܵܝܬܵܐ

ܟܵܟ̰ܸܚ trötta tröttar tröttade tröttat

ܟܵܟ̰ܚܵܐ ܟܟ̰ܵܚܵܐ ܟܟ̰ܸܚܠܹܗ ܟܟ̰ܸܚܠܵܗ̇ ܟܟ̰ܝܼܚܵܐ ܟܟ̰ܝܼܚܬܵܐ ܟܟ̰ܘܿܚ

ܟܠ varje, var och en

ܟܘܿܠ

ܟܵܠܹܐ stå, stanna

ܟܵܠܝܵܐ ܟܠܵܝܵܐ ܟܠܹܐܠܹܗ ܟܠܹܐܠܵܗ̇ ܟܸܠܝܵܐ ܟܠܝܼܬܵܐ ܟܠܝܼ ܟܠܵܐ

ܟܲܠܒܵܐ hund

ܟܲܠܒܹܐ

ܟܲܠܸܒܬܵܐ hynda; hund hona

ܟܲܠܸܒܝܵـܬ݂ܵܐ

ܟܠܹܗ hela, allt

ܟܠܵܗ̇

ܟܠܗ݇ܘܿܢ alla

ܟܠܲܝܗܝ

ܟܠܵܗ̇ hela allt

ܟܘܿܠܠܵܗ̇

ܟܠܲܝܗܝ alla

ܟܠܗܘܿܢ

ܟܠܝܘܿܡ varje dag

ܟܠ ܝܵܘܡܵܐ

ܟܸܠܹܝܟ̰ܵܐ julbröd

ܟܸܠܹܝܟ̰ܹܐ

ܟܠܵܝܬܵܐ uppehåll, stående

ܟܠܵܝܵܬܵܐ

ܟܠܹܡܲܢܬܝܼܢܵܐ klementin

ܟܠܹܡܲܢܬܝܼܢܹܐ

ܟܠܵܣܝܼܟܵܝܵܐ klassisk

ܟܠܵܣܝܼܟܵܝܹܐ

ܟܸܠܫܵܐ kalk

ܟܵܠܬ݂ܵܐ brud

ܟܵܠܵܬ݂ܵܐ

ܟܡܵܐ hur många

ܟܡܵܐ ܥܕܵܢܹܐ

ܟܡܵܝܘܼܬ݂ܵܐ kvantitet, mängd

ܟܵܡܲܬ݂ܪܵܐ päron

ܟܵܡܲܬ݂ܪܹܐ

ܟܵܢܘܿܢ ܚܲܪܵܝܵܐ januari

ܟܵܢܘܿܢ ܒ

ܟܵܢܘܿܢ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ december

ܟܵܢܘܿܢ ܐ

ܟܢܘܼܫܝܵܐ samhälle

ܟܢܘܼܫܝܹܐ

 ܟܢܘܼܫܝܵܝܵܐ samhällig, socialt, kollektivt

ܟܢܘܼܫܝܵܝܹܐ

ܟܢܘܿܫܬܵܐ samling, grupp

ܟܢܘܼܫܝܵܬ݂ܵܐ

ܟܸܢܵܪܵܐ harpa; stående stränginstrument

ܟܸܢܵܪܹܐ ܟܸܢܵܪܵܝܵܐ ܟܸܢܵܪܵܝܬܵܐ

ܟܵܢܸܫ sopa

ܟܵܢܫܵܐ ܟܢܵܫܵܐ ܟܢܸܫܠܹܗ ܟܢܸܫܠܵܗ̇ ܟܢܝܼܫܵܐ ܟܢܝܼܫܬܵܐ ܟܢܘܿܫ

ܟܵܣܵܐ kopp, mugg, bägare

ܟܵܣܹܐ

ܟܵܦܸܢ hungrig, omätt

ܟܵܦܢܵܐ ܟܦܵܢܵܐ ܟܦܸܢܹܗ ܟܦܸܢܵܗ̇ ܟܦܝܼܢܵܐ ܟܦܝܼܢܬܵܐ ܟܦܘܿܢ

ܟܵܦܸܫ samla, möta

ܟܵܦܫܵܐ ܟܦܵܫܵܐ ܟܦܸܫܠܹܗ ܟܦܸܫܠܵܗ̇ ܟܦܝܼܫܵܐ ܟܦܝܼܫܬܵܐ ܟܦܘܿܫ

ܟܸܦ̮ܬܹـܐ köttbullar; köttbullars gryta

ܟܵܪܸܒ arg, ilska, vrede

ܟܵܪܒܵܐ ܟܪܵܒܵܐ ܟܪܸܒܠܹܗ ܟܪܸܒܠܵܗ̇ ܟܪܝܼܒܵܐ ܟܪܝܼܒܬܵܐ ܟܪܘܿܒ

ܟܸܪܝܵܐ kort

ܟܪܝܼܬܼܵܐ ܟܸܪܝܹܐ

ܟܪܝܼܗܵܐ sjuk; maskulin

ܡܪܸܥܝܵܐ

ܟܪܝܼܗܬܵܐ sjuk; feminin

ܡܪܝܼܥܬܵܐ

ܟܸܪܝܘܼܬܵܐ korthet

ܟܲܪܟ݂ܵܐ area, område, kommun

ܟܲܪܟ݂ܘܼܬܵܐ

ܟܲܪܡܵܐ vindruvsgård

ܟܲܪܡܵܢܹܐ

ܟܲܪ݇ܣܵܐ mage

ܟܲܪ݇ܣܵܬ݂ܵܐ

ܟܵܪܬܵܐ belastning, laddning, börda

ܟܵܪܵܬ݂ܵܐ

ܟܵܪܬܘܿܢ serie, seriefigur

ܟܸܪܬܘܿܦܵܐ potatis

ܟܸܪܬܘܿܦܬܵܐ ܟܸܪܬܘܿܦܹܐ

ܟܲܫܝܼܪܵܐ smart, kunnig, flitig

ܟܲܫܝܼܪܘܼܬܵܐ prestation, välstånd, kunnighet

ܟܵܬܸܒ݂ skriva

ܟܵܬܒ݂ܵܐ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܟܬܸܒ݂ܠܹܗ ܟܬܸܒ݂ܠܵܗ̇ ܟܬܝܼܒ݂ܵܐ ܟܬܝܼܒ݂ܬܵܐ ܟܬܘܿܒ݂

ܟܲܬܵܒ݂ܵܐ författare, skribent

ܟܵܬܘܿܒ݂ܵܐ ܟܵܬܘܿܒ݂ܹܐ ܟܲܬܵܒ݂ܹܐ

ܟܬܵܒ݂ܵܐ bok

ܟܬܵܒ݂ܹܐ

ܟܬܵܒ݂ܬܵܐ skrift

ܟܬܵܝܬܵܐ höns

ܟܬ݂ܵܝܵܬ݂ܵܐ

ܟܬܵܢܵܐ bomull

ܟ̰ܘܼܟܵܐ kyckling

ܟ̰ܘܟܹܐ

ܟ̰ܵܝܸܕ inbjuda

ܟ̰ܵܝܕܵܐ ܟ̰ܝܵܕܵܐ ܟ̰ܝܼܕܠܹܗ ܟ̰ܝܼܕܠܵܗ̇ ܟ̰ܝܼܕܵܐ ܟ̰ܝܼܕܬܵܐ ܟ̰ܘܼܕ

ܟ̰ܸܡ jätte

ܪܵܒܵܐ ܪܵܒܵܐ

ܟ̰ܵܡܸܥ släcka

ܟ̰ܡܵܥܵܐ ܟ̰ܡܸܥܠܹܗ ܟ̰ܡܸܠܵܗ̇ ܟ̰ܡܝܼܥܵܐ ܟ̰ܡܝܼܥܬܵܐ ܟ̰ܡܝܼ

ܟ̰ܲܦܹܐ applåd

ܟ̰ܲܪܟ̰ܸܪ skrika

ܟ̰ܲܟ̰ܸܪܵܐ ܟ̰ܲܪܟ̰ܘܼܪܹܐ ܟ̰ܘܼܪܟ̰ܸܪܹܗ ܟ̰ܘܼܪܟ̰ܸܪܵܗ̇ ܟ̰ܘܼܪܟ̰ܸܪܵܐ ܟ̰ܘܼܟ̰ܸܪܬܵܐ

ܠ

 

ܠܵܐ inte, nej

ܠܹܐ inte, nej

ܠܸܒܵܐ hjärta

ܠܒ݂ܝܼܒ݂ܘܼܬܵܐ mod, hjältemod

ܠܸܒܵܢܵܐ

ܠܲܒܸܠ föra

ܠܲܒܠܵܐ ܠܲܒܘܼܠܹܐ ܠܘܼܒܸܠܹܗ ܠܘܼܒܸܠܵܗ̇ ܠܘܼܒܠܵܐ ܠܘܼܒܸܠܬܵܐ

ܠܲܒܲܠܬܵܐ transport

ܠܵܒ݂ܸܫ klä sig

ܠܵܒ݂ܫܵܐ ܠܒ݂ܵܫܵܐ ܠܒ݂ܸܫܠܹܗ ܠܒ݂ܸܫܠܵܗ̇ ܠܒ݂ܝܼܫܵܐ ܠܒ݂ܝܼܫܬܵܐ ܠܒ݂ܘܿܫ

ܠܒ݂ܸܫܬܵܐ kläder, klädsel

ܠܲܓܠܵܓܵܐ stork

ܠܹܗ för honom, till honom

ܠܗܘܿܢ för dem, till dem

ܠܗܝܼܩܘܼܬܼܵܐ längtan, önskan

     ܡܲܚܢܲܝܬ݂ܵܐ

ܠܸܗܟܣܝܼܟܘܿܢ lexikon

ܠܲܗܬܵܐ flamma

ܠܵܗ̇ för henne, till henne

ܠܘܼܚܵܐ tavla

ܠܘܼܚܹܐ

ܠܘܼܟܼ för dig

ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ för er

ܠܘܵܬ݂ hos, till

ܟܸܣ ܓܹܒ

ܠܚܘܿܕܵܐܝܼܬ    särskild, sig själv  

ܒܢܲܦ̮ܫܹܐ ܒܓܵܢܹܗ

ܠܵܚܘܼܡܵܐ passande, lämplig

ܠܵܚܘܼܡܬܵܐ

ܠܚܝܼܡܵܐ passar, motsvarar

ܠܚܹܝܦܵܐ täcke

ܚܠܵܝܦܵܐ

ܠܵܚܸܡ anpassa, rytm

ܠܚܵܡܵܐ ܠܚܸܡܠܹܗ ܠܚܝܼܡܵܐ ܠܚܝܼܡܬܵܐ ܠܚܘܿܡ

ܠܲܚܡܵܐ bröd

ܠܝܼ för mig

ܠܲܝܠܹܐ natt

ܠܲܝܠܵܘܵܬ݂ܵܐ

ܠܲܝܡܘܿܢ citron

ܠܲܝܡܘܼܢܬܵܐ

ܠܵܝܸܫ knåda

ܠܵܝܫܵܐ ܠܝܵܫܵܐ ܠܝܼܫܠܹܗ ܠܝܼܫܠܵܗ̇ ܠܝܼܫܵܐ ܠܝܼܫܬܵܐ ܠܘܼܫ

ܠܲܝܬ finns inte

ܠܵܟ݂ܝ för dig; feminin

ܠܵܠܵܐ stum

ܠܸܥܙܵܐ dialekt

ܠܦܘܼܬ enligt, alltefter, eftersom

ܠܦܵܦܵܐ kovert

ܠܦܵܦܹܐ

ܠܵܩܸܛ picka

ܠܵܩܛܵܐ ܠܩܸܛܠܹܗ ܠܩܸܛܠܵܗ̇ ܠܩܝܼܛܵܐ ܠܩܝܼܛܬܵܐ ܠܩܘܿܛ

ܠܵܩܸܛ brodera

ܠܵܩܛܵܐ ܠܩܵܛܵܐ ܠܩܸܛܠܹܗ ܠܩܸܛܠܵܗ̇ ܠܩܝܼܛܵܐ ܠܩܝܼܛܬܵܐ ܠܩܘܿܛ

ܠܲܩܠܵܩܵܐ stork

ܠܸܫܵܢܵܐ språk, tunga

ܠܸܫܵܢܵܝܵܐ lingval, språklig

ܠܸܫܵܢܵܝܬܵܐ ܠܸܫܵܢܵܝܹܐ

ܡ

 ܐܸܡܵܐ hundra

    ܡܵܐܐ

ܡܹܐܙܵܠܬܵܐ avgång, rally, demonstration, aktion

ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ mat

ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܝܵܬ݂ܵܐ

ܡܲܐܟ݂ܸܠ mata

ܡܲܐܟ݂ܠܵܐ ܡܲܐܟ݂ܘܼܠܹܐ ܡܘܼܟ݂ܸܠܹܗ ܡܘܼܟ݂ܸܠܵܗ̇ ܡܘܼܟ݂ܠܵܐ ܡܘܼܟ݂ܸܠܬܵܐ

ܡܹܐܡܪܵܐ mening, sats

ܡܹܐܡܪܹܐ

ܡܵܐܢܵܐ instrument

ܡܵܐܢܹܐ

ܡܒܲܗܪܸܢ belysa

ܡܒܲܗܪܸܢܵܐ ܡܒܲܗܪܘܼܢܹܐ ܡܒܘܼܗܪܹܢܹܗ ܡܒܘܼܗܪܸܢܵܗ̇ ܡܒܘܼܗܪܸܢܵܐ ܡܒܘܼܗܪܸܢܬܵܐ

ܡܲܒܘܼܥܵܐ källa, ursprung

ܡܲܒܘܼܥܹܐ

ܡܲܒܝܸܢ ankomst, framträdande, visa upp sig

ܡܲܒܝܸܢܵܐ ܡܲܒܝܘܼܢܹܐ ܡܘܼܒܝܸܢܹܗ ܡܘܼܒܝܸܢܵܗ̇ ܡܘܼܒܝܸܢܵܐ ܡܘܼܒܝܸܢܬܵܐ

ܡܲܒܣܸܡ trivas, ha glädje, glädjande

ܡܲܒܣܸܡܵܐ ܡܲܒܣܘܼܡܹܐ ܡܘܼܒܣܸܡܠܹܗ ܡܘܼܒܣܸܡܠܵܗ̇ ܡܘܼܒܣܸܡܵܐ ܡܘܼܒܣܸܡܬܵܐ

ܡܲܒܪܹܐ skapa, producera, föda

ܡܲܒܪܵܐ ܡܲܒܪܘܼܝܹܐ ܡܘܼܒܪܹܐܠܹܗ ܡܘܼܒܪܹܐܠܵܗ̇ ܡܘܼܒܪܝܼܴܵܐ ܡܘܼܒܪܝܼܬܵܐ ܡܲܒܪܝܼ ܡܲܒܪܵܐ

ܡܒܵܫܸܠ laga mat

ܡܒܵܫܠܵܐ ܡܒܵܫܘܼܠܹܐ ܡܒܘܼܫܸܠܹܗ ܡܒܘܼܫܸܠܵܗ̇ ܡܒܘܼܫܠܵܐ ܡܒܘܼܫܵܠܬܵܐ

ܡܒܲܫܠܵܢܵܐ spis

ܡܒܲܫܠܵܢܹܐ

ܡܒܲܫܠܵܢܵܐ kock, kockerska

ܡܒܲܫܠܵܢܬܵܐ ܡܒܲܫܠܵܢܹܐ

ܡܓܹܒ istället

ܡܓܹܒܵܐ

ܡܲܓܕܸܠ frysa

ܡܲܓܕܸܠܵܐ ܡܲܓܕܘܼܠܹܐ ܡܘܼܓܕܸܠܹܗ ܡܘܼܓܕܸܠܵܗ̇ ܡܘܼܓܕܸܠܵܐ ܡܘܼܓܕܸܠܬܵܐ

ܡܲܓܕܸܠܵܢܬܵܐ frys

ܡܓܼܲܠܬܵܐ tidskrift

ܡܓܼܲܠܝܵܬܵܐ

 ܡܲܓܡܸܪ fullgöra, prestera, uppfylla

ܡܲܓܡܸܪܵܐ ܡܲܓܡܘܼܪܹܐ ܡܘܼܓܡܸܪܹܗ ܡܘܼܓܡܸܪܵܗ̇ ܡܘܼܓܡܸܪܵܐ ܡܘܼܓܡܸܪܬܵܐ

ܡܲܓܡܲܪܬܵܐ fullgörande

ܡܲܓܪܸܫ förlänga

ܡܲܓܪܸܫܵܐ ܡܲܓܪܘܼܫܹܐ ܡܘܼܓܪܸܫܠܹܗ ܡܘܼܓܪܸܫܠܵܗ̇ ܡܘܼܓܪܸܫܵܐ ܡܘܼܓܪܸܫܬܵܐ

ܡܲܓ̰ܠܸܝܵـܢܵܐ tecken ~ som används med vissa bokstäver för att ändra ljudet

ܡܲܓ̰ܪܸܛ skida, skidåkning

ܡܲܓ̰ܪܸܛܵܐ ܡܲܓ̰ܪܘܼܛܹܐ ܡܲܘܼܓ̰ܪܸܛܠܹܗ ܡܘܼܓ̰ܪܸܛܠܵܗ̇ ܡܘܼܓ̰ܪܸܛܵܐ ܡܘܼܓ̰ܪܸܛܬܵܐ

ܡܲܓ̰ܪܲܛܬܵܐ skidåkning

ܡܕܲܒܪܵܢܵܐ administratör, föreståndare

ܡܕܲܒܪܵܢܬܵܐ ܡܕܲܒܪܵܢܹܐ

ܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ ledning, styrning

ܡܲܕܘܼܥܹܐ informera

ܡܲܕܝܸܢ låna

ܡܲܕܝܸܢܵܐ ܡܲܕܝܘܿܢܹܐ ܡܘܼܕܝܸـܢܹܗ ܡܘܼܕܝܸܢܵܗ̇ ܡܘܼܕܝܸܢܵܐ ܡܘܼܕܝܸܢܬܵܐ

ܡܕܝܼܢܵܝܵܐ civiliserad

ܡܕܝܼܢܵܝܬܵܐ ܡܕܝܼܢܵܝܹܐ

ܡܕܝܼܢܵܝܘܼܬܵܐ civilisation

ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ stad

ܡܕܝܼܢܵـܬܵܐ

ܡܲܕܟ݂ܸܪ påminna

ܡܲܕܟ݂ܸܪܵܐ ܡܲܕܟ݂ܘܼܪܹܐ ܡܘܼܕܟ݂ܸܪܹܗ ܡܘܼܕܟ݂ܸܪܵܗ̇ ܡܘܼܕܟ݂ܸܪܵܐ ܡܘܼܕܟ݂ܸܪܬܵܐ

ܡܲܕܡܸܟܼ lägga honom / henne

ܡܲܕܡܸܟ݂ܵܐ ܡܲܕܡܘܼܟ݂ܹܐ ܡܘܼܕܡܸܟ݂ܠܹܗ ܡܘܼܕܡܸܟ݂ܠܵܗ̇ ܡܘܼܕܡܸܟ݂ܵܐ ܡܘܼܕܡܸܟ݂ܬܵܐ

ܡܲܕܡܲܟ݂ܬܵܐ lägga till sängen för att sova

ܡܕܲܡܪܵܢܵܐ underbar, förvånande

ܡܕܲܡܪܵܢܬܵܐ ܡܕܡܪܵܢܹܐ

ܡܲܕܢܚܵܐ öst

ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ östlig

ܡܲܕܸܥ upplysa, meddela

ܡܲܕܸܥܵܐ ܡܲܕܘܼܥܹܐ ܡܘܼܕܸܥܠܹܗ ܡܘܼܕܸܥܠܵܗ̇ ܡܘܼܕܸܥܵܐ ܡܘܼܕܸܥܬܵܐ

ܡܲܕܥܵܝܵܐ uppfattning, insikt, förståelse

ܡܲܕܥܸܪ returnera

ܡܲܕܥܸܪܵܐ ܡܲܕܥܘܼܪܹܐ ܡܘܼܕܥܸܪܹܗ ܡܘܼܕܥܸܪܵܗ̇ ܡܘܼܕܥܸܪܵܐ ܡܘܼܕܥܸܪܬܵܐ

ܡܸܕܪܹܐ igen, åter

ܡܸܢܕܪܸܫ

ܡܲܕܪܸܣ rätta, organisera

ܡܲܕܪܸܣܵܐ ܡܲܕܪܘܼܣܹܐ ܡܘܼܕܪܸܣܠܹܗ ܡܘܼܕܪܸܣܠܵܗ̇ ܡܘܼܕܪܸܣܵܐ ܡܘܼܕܪܸܣܬܵܐ

ܡܲܕܪܲܫܬܵܐ skola

ܡܲܕܪܲܫܝܵܬ݂ܵܐ

ܡܲܕܪܲܫܬܫܲܪܘܵܝܬܵـܐ grundskola

ܡܲܕܪܲܫܬܵܐ ܫܲܪܘܵܝܬܵܐ

ܡܗܲܕܝܵـܢܵܐ ledare, guide

ܡܗܲܕܝܵܢܬܵܐ ܡܗܲܕܝܵܢܹܐ

ܡܗܘܼܡܢܵܐ förtroende, tilltro

ܡܗܘܼܡܸܢܬܵܐ ܡܗܘܼܡܢܹܐ

ܡܗܝܼܪܵܐ skicklig

ܡܗܝܼܪܬܵܐ ܡܗܝܼܪܹܐ

ܡܗܝܼܪܘܼܬܼܵܐ skicklighet

ܡܗܲܢܝܵܢܵܐ skön, glädjande, trivsam

ܡܗܲܢܝܵܢܬܵܐ ܡܗܲܢܝܵܢܹܐ

ܡܵܗܸܪ kunnande, skicklighet, kompetens

ܡܵܗܪܵܐ ܡܗܵܪܵܐ ܡܗܸܪܹܗ ܡܗܸܪܵܗ̇ ܡܗܝܼܪܵܐ ܡܗܝܼܪܬܵܐ ܡܗܘܿܪ

ܡܵܘܒܠܵܢܘܼܬܼܵܐ transport

ܡܘܿܕܝܼ vad

ܡܵܐ

ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ information

ܡܘܼܙܵܐ banan

ܡܘܼܙܹܐ

ܡܘܼܚܸܒܵܐ omtyckt, den älskade

ܡܘܼܚܢܝܼܬܼܵܐ saknar, längtar

ܡܘܼܛܵܝܵܐ kommunikation, kontakt

ܡܘܼܛܵܝܹܐ

ܡܵܘܠܵܕܵܐ födelse

ܡܘܿܣܝܼܩܵܐ musik

ܡܘܿܣܝܼܩܝܼ

ܡܘܼܨܸܠ Musol; stad i Irak

ܡܘܼܪܵܝܵܐ tävling

ܡܘܼܪܵܝܹܐ

ܡܵܘܬ݂ܵܐ död

ܡܵܘܬܒ݂ܵܐ kongress, rådet, nämnd, säte

ܡܵܘܬܒ݂ܹܐ

ܡܘܼܬܒ݂ܵܐ placerad, lagt

ܡܘܼܬܒ݂ܹܐ

ܡܵܘܬ݂ܘܿܪܹܐ ger nytta, förse

ܡܵܘܬ݂ܸܪ

ܡܵܘܬܪܝܼ ge fördel

ܡܵܘܬܪܵܢܘܼܬ݂ܵܐ överflöd, stor mängd

ܡܙܝܼܓܼܠܵܐ motorcykel

ܡܘܼܬܘܼܪܣܸܟܸܠ

ܡܙܝܼܥܵܢܵܐ motor

ܡܙܝܼܥܵܢܹܐ

ܡܲܙܡܘܿܪܵܐ psalm

ܡܲܙܡܘܿܪܹܐ

ܡܲܚܹܐ försörja

ܡܲܚܵܐ ܡܲܚܘܼܝܹܐ ܡܘܼܚܹܐܠܹܗ ܡܘܼܚܹܐܠܵܗ̇ ܡܘܼܚܝܼܵܐ ܡܘܼܚܝܼܬܵܐ ܡܲܚܝܼ

ܡܵܚܹܐ slår, knackar

ܡܵܚܝܵܐ ܡܚܵܝܵܐ ܡܚܹܐܠܹܗ ܡܚܹܐܠܵܗ̇ ܡܸܚܝܵܐ ܡܚܝܼܬܵܐ ܡܚܝܼ ܡܚܵܐ

ܡܲܚܸܒ tycka om, älska

ܡܲܚܒܵܐ ܡܲܚܘܼܒܹܐ ܡܘܼܚܸܒܠܹܗ ܡܘܼܚܸܒܠܵܗ̇ ܡܘܼܚܒܵܐ ܡܘܼܚܸܒܬܵܐ

ܡܲܚܕܘܿܪܵܐ miljö

ܡܲܚܕܘܿܪܹܐ

ܡܸܚܕܵܝܵܐ genast, omedelbart

ܡܲܚܕܸܪ att gå rund med, vandrande med någon

ܡܲܚܕܸܪܵܐ ܡܲܚܕܘܿܪܹܐ ܡܘܼܚܕܸܪܹܗ ܡܘܼܚܕܸܪܵܗ̇ ܡܘܼܚܕܸܪܵܐ ܡܘܼܚܕܸܪܬܵܐ

ܡܵܚܘܿܪܵܐ poet, diktare

ܡܵܚܘܿܪܬܵܐ ܡܵܚܘܿܪܹܐ

ܡܲܚܙܹܐ visa

ܡܲܚܙܵܐ ܡܲܚܙܘܼܝܹܐ ܡܘܼܚܙܹܐܠܹܗ ܡܘܼܚܙܹܐܠܵܗ̇ ܡܘܼܚܙܝܼܬܵܐ ܡܲܚܙܝܼ

ܡܲܚܙܝܵܢܵܐ visare

ܡܲܚܙܝܵܢܬܵܐ ܡܲܚܙܝܵܢܹܐ

ܡܲܚܙܵܝܬܵܐ visa upp

ܡܚܲܠܵܢܬܵܐ diskmaskin

ܡܚܲܠܵܢܝܼܬܵܐ

ܡܲܚܢܹܐ sakna, längta

ܡܲܚܢܵܐ ܡܲܚܢܘܼܝܹܐ ܡܘܼܚܢܹܐܠܹܗ ܡܘܼܚܢܹܐܠܵܗ̇ ܡܘܼܚܢܝܼܵܐ ܡܘܼܚܢܝܼܬܵܐ ܡܲܚܢܝܼ

ܡܚܵܦܸܛ anstränga

ܡܚܵܦܛܵܐ ܡܚܵܦܘܿܛܹܐ ܡܚܘܼܦܸܛܠܹܗ ܡܚܘܼܦܸܛܠܵܗ̇ ܡܚܘܼܦܛܵܐ ܡܚܘܼܦܸܛܬܵܐ

ܡܚܲܦܛܵܢܘܼܬܵܐ kamp, söka, försök

ܡܲܚܵܪܘܼܬ݂ܵܐ poesi, konstruktionsarbete

ܡܲܚܫܲܚܬܵܐ förslag

ܡܲܚܫܲܚܝܵܬ݂ܵܐ

ܡܵܛܹܐ anlända, komma fram

ܡܵܛܝܵܐ ܡܛܵܝܵܐ ܡܛܹܐܠܹܗ ܡܛܹܐܠܵܗ̇ ܡܸܛܝܵܐ ܡܛܝܼܬܵܐ

ܡܵܛܹܐ mogna

ܡܵܛܝܵܐ ܡܵܛܝܼ

ܡܛܵܘܪܵܢܘܼܬܵܐ utveckling

ܛܘܼܘܵܪܵܐ ܛܘܼܘܵܪܹܐ

ܡܸܛܝܵܐ mogen

ܡܛܝܼܬܵܐ ܡܸܛܝܹܐ

ܡܛܲܝܒ݂ܵܐ redo, klar, färdig

ܡܛܲܝܒ݂ܹܐ

ܡܛܵܟܸܣ organisera

ܡܛܵܟܣܵܐ ܡܛܵܟܘܼܣܹܐ ܡܛܘܼܟܸܣܠܹܗ ܡܛܘܼܟܸܣܠܵܗ̇ ܡܛܘܼܟܣܵܐ ܡܛܘܼܟܸܣܬܵܐ

ܡܸܛܠ eftersom, för

ܡܲܛܥܲܡܬܵܐ sked

ܟ̰ܲܡܟ̰ܵܐ، ܡܲܛܥܲܡܝܵـܬ݂ܵܐ

ܡܸܛܪܵܐ regn

ܡܸܛܪܵܬܵܐ

ܡܝܼܵܐ vatten

ܡܲܝܕܵܢ arena

ܡܲܝܕܵܢܹܐ

ܡܝܘܼܩܪܵܐ respektabel, ärbarhet

ܡܝܘܼܩܸܪܬܵܐ ܡܝܘܼܩܪܹܐ

ܡܝܼܛܪܵܦܘܿܠܝܼܛܵܐ ärkebiskop

ܡܝܼܟܪܘܿ mikro

ܡܝܼܠܝܼܡܸܬܪܵܐ millimeter

ܡܝܼܠܵܢܵܐ blå

ܡܝܼܠܵܢܬܵܐ ܡܝܼܠܵܢܹܐ

ܡܲܝܫܵܐ skogland, skog

ܡܲܝܬܹܐ hämta

ܡܲܝܬܵܐ ܡܲܝܬ݂ܘܿܝܹܐ ܡܘܼܬܹܐܠܹܗ ܡܘܼܬܹܠܵܗ̇ ܡܘܼܬܝܵܐ ܡܘܼܬܝܼܬܵܐ ܡܲܝܬـܝܼ

ܡܲܟܝܼܟܼܵܐ lugn, rofylld, sakmod, snäll

ܡܲܟܝܼܟܼܬܵܐ ܡܲܟܝܼܟ݂ܹܐ

ܡܲܟܝܼܟܼܘܼܬܵܐ saktmod, ödmjukhet, fridsamhet, godhet

ܡܵܟܝܼܢܵܐ maskin

ܡܵܟܝܼܢܹܐ

ܡܲܟ̰ܸܚ upptäcka

ܡܲܟ̰ܚܵܐ ܡܲܟ̰ܘܼܚܹܐ ܡܘܼܟ̰ܸܚܠܹܗ ܡܘܼܟ̰ܸܚܠܵܗ̇ ܡܘܼܟ̰ܚܵܐ ܡܘܼܟ̰ܸܚܬܵܐ

ܡܵܠܹܐ fylla

ܡܵܠܝܵܐ ܡܠܵܝܵܐ ܡܠܹܐܠܹܗ ܡܠܹܐܠܵܗ̇ ܡܸܠܝܵܐ ܡܠܝܼܬܵܐ ܡܠܝܼ ܡܠܵܐ

ܡܠܘܿܐܵܐ ämne, material

ܡܠܘܿܐܹܐ

ܡܠܘܿܐܵܬܵܢܵܝܵܐ saklig, objektivt

ܡܸܠܚܵܐ salt

ܡܲܠܚܸܡ anpassa, modifiera, justera

ܡܲܠܚܸܡܵܐ ܡܲܠܚܘܼܡܹܐ ܡܘܼܠܚܸܡܠܹܗ ܡܘܼܠܚܸܡܠܵܗ̇ ܡܘܼܠܚܸܡܵܐ ܡܘܼܠܚܸܡܬܵܐ

ܡܲܠܚܲܡܬܵܐ uppsats

ܡܲܠܚܲܡܝܵـܬܵܐ

ܡܸܠܝܵܐ fylld, full

ܡܸܠܝܘܿܢܵܐ miljon

ܡܸܠܝܘܿܢܹܐ

ܡܸܠܝܘܼܬ݂ܵܐ överflöd, mätthet, mycket

ܡܲܠܝܵܢܵܐ tillräcklig

ܡܲܠܝܵܢܬܵܐ ܡܲܠܝܵܢܹܐ

ܡܲܠܝܸܨ plåga, besvära

ܡܲܠܝܸܨܵܐ ܡܲܠܝܘܼܨܹܐ ܡܘܼܝܸܨܠܹܗ ܡܘܼܝܸܨܠܵܗ̇ ܡܘܼܠܝܸܨܵܐ ܡܘܼܠܝܸܨܬܵܐ

ܡܠܵܝܬܵܐ mättnad, fullständighet

ܡܲܠܟܵܐ kung

ܡܲܠܟܬܵܐ

ܡܲܠܟܘܼܬܵܐ rike

ܡܲܠܟܘܵܬ݂ܵܐ

ܡܲܠܟ݂ܵܢܘܼܬܵܐ rådgivning

ܡܲܠܸܠ tala, prata

ܡܲܠܸܠܵܐ ܡܲܠܘܼܠܹܐ ܡܘܼܠܸܠܹܗ ܡܘܼܠܸܠܵܗ̇ ܡܘܼܠܸܠܵܐ ܡܘܼܠܸܠܬܵܐ

ܡܲܠܵܠܘܼܬ݂ܵܐ konversation, samtal

ܡܲܠܸܦ lära

ܡܲܠܦܵܐ ܡܲܠܘܼܦܹܐ ܡܘܼܠܸܦܠܹܗ ܡܘܼܠܸܦܠܵܗ̇ ܡܘܼܠܦܵܐ ܡܘܼܠܸܦܬܵܐ

ܡܵܠܵܦܵܐ lakan

ܡܵܠܵܦܹܐ

ܡܲܠܦܵܢܵܐ lärare

ܡܲܠܦܵܢܬܵܐ ܡܲܠܦܵܢܹܐ

ܡܲܠܦܵܢܘܼܬܵܐ lärande, undervisning

ܡܲܠܵܦܬܵܐ undervisning

ܡܲܠܩܲܛܬܵܐ att ge mat till fåglar

ܡܸܠܲܬ folk, människor, nation

ܐܘܼܡܬܵܐ ܥܲܡܵܐ ܥܲܠܡܵܐ

 

ܡܸܠܬ݂ܵܐ verb, tal, ord

ܡܸܠܵܠܹܐ ܡܸܠܹܐ

ܡܲܡܛܹܐ skjutsa, att låta den komma fram, att lämna, att ta med sig till någon

ܡܲܡܛܵܐ ܡܲܡܛܘܼܝܹܐ ܡܘܼܡܛܹܐܠܹܗ ܡܘܼܡܛܹܐܠܵܗ̇ ܡܘܼܡܛܝܼܵܐ ܡܘܼܡܛܝܼܬܵܐ ܡܲܡܛܝܼ

ܡܲܡܠܠܵܐ tal, prat

ܡܲܡܠܠܹܐ

ܡܵܢܹܐ räkna

ܡܵܢܝܵܐ ܡܢܵܝܵܐ ܡܢܹܐܠܹܗ ܡܢܹܐܠܵܗ̇ ܡܸܢܝܵܐ ܡܢܝܼܬܵܐ ܡܢܝܼ ܡܢܵܐ

ܡܸܢܕܝܼ sak

ܡܸܢܕܝܵܢܹܐ

ܡܵܢܝܼ vem

ܡܸܢܝܼ av mig, från mig

ܡܢܵܝܵܐ räkning

ܡܢܵܝܬܵܐ

ܡܵܢܘܲܪܕܹܐ kruka

ܡܵܐܢܵܐ ܕܘܲܪܕܹܐ

ܡܲܢܵܝܘܼܬ݂ܵܐ matematik, räkning

ܡܲܢܝܸܚ vila

ܡܲܢܝܸܚܵܐ ܡܲܢܝܘܼܚܹܐ ܡܘܼܢܝܸܚܠܹܗ ܡܘܼܢܝܸܚܠܵܗ̇ ܡܘܼܢܝܸܚܵܐ ܡܘܼܢܝܸܚܬܵܐ

ܡܲܢܝܲܚܬܵܐ rast, vila

ܡܸܢܝܵܢܵܐ nummer, antal

ܡܸܢܝܵܢܹܐ

ܡܢܝܼܫܟ݂ܵܐ lila

ܡܢܝܼܫܟ݂ܵܝܵܐ

ܡܢܲܦܫܵܐ den som andas, levande

ܡܢܲܦܫܹܐ

ܡܲܢܫܹܐ glömma

ܡܲܢܫܵܐ ܡܲܢܫܘܼܝܹܐ ܡܘܼܢܫܹܐܠܹܗ ܡܘܼܢܫܹܐܠܵܗ̇ ܡܘܼܢܫܵܐ ܡܘܼܢܫܝܼܬܵܐ ܡܲܢܫܝܼ

ܡܲܢܬܹܐ lyckas

ܡܲܢܬܵܐ ܡܲܢܬܘܼܝܹܐ ܡܘܼܢܬܹܐܠܹܗ ܡܘܼܢܬܹܐܠܵܗ̇ ܡܘܼܢܬܵܐ ܡܘܼܢܬܝܼܬܵܐ ܡܲܢܬـܝܼ

ܡܢܵܬ݂ܵܐ del, andel

ܡܢܵܘܵܬ݂ܵܐ

ܡܲܢܬܝܵܢܵܐ lyckad framgångsrik

ܡܲܢܬܝܵܢܬܵܐ ܡܲܢܬܝܵܢܹܐ

ܡܣܝܼܡܵܢܵܐ positiv

ܡܣܝܼܡܵܢܬܵܐ ܡܣܝܼܡܵܢܹܐ

ܡܸܣܟܹܢܵܐ fattig, dålig, stackars

ܡܸܣܟܸܢܬܵܐ ܡܸܣܟܹܢܹܐ

ܡܲܣܡܸܩ färga röd

ܡܲܣܡܸܩܵܐ ܡܲܣܡܘܼܩܹܐ ܡܘܼܣܡܸܩܠܹܗ ܡܘܼܣܡܸܩܠܵܗ̇ ܡܘܼܣܡܸܩܵܐ ܡܘܼܣܡܸܩܬܵܐ

ܡܲܣܥܵܪܵܐ vårdcentral, klinik

ܡܲܣܥܵܪܹܐ

ܡܲܣܩܸܕܵܢܵܐ tråkig

ܡܣܲܪܗܒ݂ܵܝܵܐ jäktande, jäkt

ܡܣܲܗܒ݂ܵܝܬܵܐ ܡܣܲܪܗܒ݂ܵܝܹܐ

ܡܲܣܪܸܩܕܝܼܟܵܐ tuppkam

ܡܲܣܪܸܩܬܵܐ ܕܕܝܼܟܵܐ

ܡܸܣܬܲܟܘܼܠܹܐ förstå, begripa, fatta

ܦܲܪܡܘܼܝܹܐ

ܡܲܥܒܕܵܢܘܼܬܵܐ effekt

ܡܲܥܒܕܵܢܘܵܬ݂ܵܐ

ܡܲܥܒ݂ܸܪ ta över, passera över

ܡܲܥܒ݂ܸܪܵܐ ܡܲܥܒ݂ܘܿܪܹܐ ܡܘܼܥܒ݂ܸܪܹܗ ܡܘܼܥܒ݂ܸܪܵܗ̇ ܡܘܼܥܒ݂ܸܪܵܐ ܡܘܼܥܒ݂ܸܪܬܵܐ

ܡܥܲܕܪܸܢ hjälpa

ܡܥܲܕܪܸܢܵܐ ܡܥܲܕܪܘܼܢܹܐ ܡܥܘܼܕܪܸܢܹܗ ܡܥܘܼܕܪܸܢܵܗ̇ ܡܥܘܼܕܪܸܢܵܐ ܡܥܘܼܕܪܸܢܬܵܐ

ܡܥܲܕܪܵܢܵܐ hjälpare

ܡܥܲܕܪܵܢܬܵܐ ܡܥܲܕܪܵܢܹܐ

ܡܲܥܪܒ݂ܵܐ väst

ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ västern

ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܬܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܹܐ

ܡܦܲܚܡܵܢܵܐ jämförande, komparativ

ܡܦܲܚܡܵܢܬܵܐ ܡܦܲܚܡܵܢܹܐ

ܡܦܵܚܲܡܬܵܐ jämförelse

ܡܲܦܠܸܚ anställa

ܡܲܦܠܸܚܵܐ ܡܲܦܠܘܿܚܹܐ ܡܘܼܦܠܸܚܠܹܗ ܡܘܼܦܠܸܚܠܵܗ̇ ܡܘܼܦܠܸܚܵܐ ܡܘܼܦܠܸܚܬܵܐ

ܡܲܦܠܲܚܬܵܐ  anställning, användande

ܡܦܵܠܲܛܬܵܐ produktion, framställning

ܡܲܦܪܹܐ överflödig, talrik, öka antal

ܡܲܦܪܵܐ ܡܲܦܪܘܼܝܹܐ ܡܘܼܦܪܹܐܠܹܗ ܡܘܼܦܪܹܐܠܵܗ̇ ܡܘܼܦܪܝܼܵܐ ܡܘܼܦܪܝܼܬܵܐ ܡܲܦܪܝܼ

ܡܲܦܪܝܵܢܘܼܬܼܵܐ produktion, fortplantning

ܡܵܨܹܐ kan

ܡܵܨܝܵܐ ܡܨܵܝܵܐ ܡܨܹܐܠܹܗ ܡܨܹܐܠܵܗ̇ ܡܸܨܝܵܐ ܡܨܝܼܬܵܐ

ܡܨܵܘܸܬ prata, tala

ܡܨܵܘܬ݂ܵܐ ܡܨܵܘܘܿܬܹܐ ܡܨܘܼܘܸܬܠܹܗ ܡܨܘܼܘܸܬܠܵܗ̇ ܡܨܘܼܬ݂ܵܐ ܡܨܘܼܘܸܬ݂ܬܵܐ

ܡܨܵܝܬܵܐ förmåga

ܡܨܵܝܵܬܵܐ

ܡܲܨܝܵـܢܵܐ kapabel, duglig, kunnig

ܡܲܨܝܵܢܹܐ

ܡܸܨܥܵܝܵܐ mitten, midjan, högstadiet

ܡܸܨܥܵܝܬܵܐ ܡܸܨܥܵܝܹܐ

ܡܸܨܥܵܝܘܼܬ݂ܵܐ midja, mitten, genom

ܡܨܲܦܝܵܢܬܵܐ raffinaderi

ܡܨܲܪܘܵܢܬܵܐ kaffebryggare

ܡܸܨܪܵܝܵܐ egyptier

ܡܸܨܪܵܝܹܐ

ܡܩܲܕܡܵܐ föregående, över, förfluten

ܡܲܩܘܹܐ stärka

ܡܲܩܘܵܐ ܡܲܩܘܘܼܝܹܐ ܡܘܼܩܘܹܐܠܹܗ ܡܘܼܩܘܹܐܠܵܗ̇ ܡܘܼܩܘܝܼܵܐ ܡܘܼܩܘܝܼܬܵܐ

ܡܲܩܘܸܚ skrika

ܡܲܩܘܸܚܵܐ ܡܲܩܘܘܼܚܹܐ ܡܘܼܩܘܸܚܠܹܗ ܡܘܼܩܘܸܚܠܵܗ̇ ܡܘܼܩܘܸܚܵܐ ܡܘܼܩܘܸܚܬܵܐ

ܡܲܩܝܸܪܵܢܬܵܐ kylskåp

ܡܲܩܠܝܵܐ stekpanna

ܡܩܲܠܥܵܢܵܐ kanon, artilleripjäs

ܡܩܲܠܥܵܢܹܐ

ܡܲܩܸܡ ställa upp, resa upp sig, återuppstå

ܡܲܩܸܡܵܐ ܡܲܩܘܼܡܹܐ ܡܘܼܩܸܡܠܹܗ ܡܘܼܩܸܡܠܵܗ̇ ܡܘܼܩܸܡܵܐ ܡܘܼܩܸܡܬܵܐ

ܡܲܩܲܨܬܵܐ sax

ܡܲܩܲܨܝܵܬ݂ܵܐ

ܡܲܩܪܹܐ undervisa

ܡܲܩܪܵܐ ܡܲܩܪܘܼܝܹܐ ܡܘܼܩܪܹܐܠܹܗ ܡܘܼܩܪܹܐܠܵܗ̇ ܡܘܼܩܪܵܐ ܡܘܼܩܪܝܼܬܵܐ ܡܲܩܪܝܼ

ܡܲܩܪܸܒܼ erbjuda, bidragande, ge, ge nattvard

ܡܲܩܪܸܒ݂ܵܐ ܡܲܩܪܘܿܒ݂ܹܐ ܡܘܼܩܪܸܒܼܠܹܗ ܡܘܼܩܪܸܒ݂ܠܵܗ̇ ܡܘܼܩܪܸܒ݂ܵܐ ܡܘܼܩܪܸܒ݂ܬܵܐ

ܡܲܩܪܵܒ݂ܬܵܐ bidragande, ge, ge nattvard

ܡܲܩܪܵܒ݂ܝܵܬ݂ܵܐ

ܡܲܩܪܲܝܬܵܐ undervisning

ܡܵܪ äga, inneha, sankt st., herre

ܡܵܪܵܐ ܡܵܪܝ

ܡܵܪܵܐ ägare

ܡܵܪܵܘܵܬܵܐ

ܡܪܲܒܥܵܐ kvadrat

ܡܪܲܒܥܹܐ

ܡܲܪܓܵܐ äng

ܡܲܪܓܹܐ ܡܲܪܓܵܢܹܐ

ܡܲܪܕܵܐ generös

ܡܲܪܕܹܐ

ܡܲܪܕܘܼܬܵܐ bildning, kultur

ܡܲܪܕܘܼܬ݂ܵܢܵܝܬܵܐ kulturell, bildnings syfte

ܡܲܪܕܸܚܵܢܬܡܝܼܵܐ vattenkokare

ܡܲܪܕܸܚܵܢܬܵܐ ܕܡܝܼܵܐ

ܡܲܪܗܵܛܵܐ strävan, avdelning, rikta sig

ܡܲܪܗܵܛܹܐ

ܡܪܘܼܟܲܒ݂ܬܵܐ sammansättning

ܡܵܪܙܘܼܙܹܐ rik

ܥܲܬܝܼܪܵܐ

ܡܲܪܚܲܛܬܵܐ bedriva, gå vidare

ܠܲܒܲܠܬܵܐ

ܡܵܪܚܲܝܠܵܐ har makt

ܐܝܼܬܠܹܗ ܚܲܝܠܵܐ

ܡܲܪܛܘܼܛܵܐ kappa, rock

ܐܲܒܪܵܐ ܩܲܦܘܼܛܵܐ

ܡܵܪܝ sankt, herre

ܡܲܪܝܸܙ beredande, ordna

ܡܲܪܝܸܙܵܐ ܡܲܪܝܘܼܙܹܐ ܡܘܼܪܝܸܙܠܹܗ ܡܘܼܪܝܸܙܠܵܗ̇ ܡܘܼܪܝܸܙܵܐ ܡܘܼܪܝܸܙܬܵܐ

ܡܪܝܼܡܵܢܵܐ negativ

ܡܪܝܼܡܵܢܬܵܐ، ܡܪܝܼܡܵܢܹܐ

ܡܲܪܝܼܪܵܐ besk

ܡܲܪܟ݂ܸܒܼ sammansätta

ܡܲܪܟܸܒܼܵܐ ܡܲܪܟܘܿܒ݂ܹܐ ܡܘܼܪܟܸܒ݂ܠܹܗ ܡܘܼܪܟܸܒܼܾܠܵܗ̇ ܡܘܼܪܟܸܒܼܵܐ ܡܘܼܪܟܸܒܼܬܵܐ

ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ sammansatt

ܡܲܪܟܲܒ݂ܬܵܐ fordon

ܡܲܪܟܲܒܼܝܵܬܼܵܐ

ܡܵܪܠܸܒܵܐ modig, djärv, tapper

ܠܒ݂ܝܼܒܼܵܐ

ܡܲܪܸܡ lyfta, höja

ܡܲܪܡܵܐ ܡܲܪܘܼܡܹܐ ܡܘܼܪܸܡܠܹܗ ܡܘܼܪܸܡܠܵܗ̇ ܡܘܼܪܡܵܐ ܡܘܼܪܸܡܬܵܐ

ܡܪܲܡܙܵܢܵܐ visare

ܡܪܲܡܙܵܢܫܲܥܬ݂ܵܐ ܡܪܲܡܙܵܢܕܲܩܝܼܩܹܐ ܡܪܲܡܙܵܢܩܵܛܝܼܢܢܝܵܬ݂ܵܐ

 ܡܲܪܡܲܪ marmor, kalksten

ܡܲܪܲܡܬܵܐ höjning, lyft

ܡܵܪܲܢ herre

ܡܲܪܥܵܐ sjukdom

ܡܲܪܥܹܐ

ܡܲܪܥܹܐ föda, mata

ܡܲܪܥܵܐ ܡܲܪܥܘܼܝܹܐ ܡܘܼܪܥܹܐܠܹܗ ܡܘܼܪܥܹܐܠܵܗ̇ ܡܘܼܪܥܝܼܵܐ ܡܘܼܪܥܝܼܬܵܐ

ܡܲܪܥܝܼܬ݂ܵܐ församling, stift

ܡܲܪܥܝܼܵܬܵܐ

ܡܲܪܥܵܢܵܐ sjuk

ܡܲܪܥܵܢܹܐ

ܡܵܪܲܬ ägare, husmor

ܡܵܪܬ݂ܵܐ

ܡܵܪܬ݂ܵܐ dam, kvinna

ܡܵܪܵܬ݂ܵܐ

ܡܵܪܬܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ socialt, sällskaplig

ܫܵܘܬܵܦܵܝܵܐ ܫܵܘܬܵܦܵܝܬܵܐ ܫܵܘܬܵܦܵܝܹܐ

ܡܫܘܼܕܪܵܐ sändebud, mission

ܡܫܘܼܕܸܪܬܵܐ ܡܫܘܼܕܪܹܐ

ܡܫܘܼܚܬܵܐ dikt

ܡܘܼܫܚܵܬܵܐ ܡܫܘܼܚܝܵܬ݂ܵܐ

ܡܫܘܼܚܬܵܢܵܝܬܵܐ poetisk

ܡܫܵܘܬܸܦܵܐ associerad

ܡܫܵܘܬܸܦܵܢܵܐ deltagare

ܡܵܫܸܚ mäta, massera med olja, inviga

ܡܲܫܚܵܐ ܡܫܵܚܵܐ ܡܫܸܚܠܹܗ ܡܫܸܚܠܵܗ̇ ܡܫܝܼܚܵܐ ܡܫܝܼܚܬܵܐ

ܡܸܫܚܵܐ olja

ܡܲܫܚܸܛ utvandra

ܡܲܫܚܸܛܵܐ ܡܲܫܚܘܼܛܹܐ ܡܘܼܫܚܸܛܠܹܗ ܡܘܼܫܚܸܛܠܵܗ̇ ܡܘܼܫܚܸܛܵܐ ܡܘܼܫܚܸܛܬܵܐ

ܡܫܲܚܸܠܦܵܐ olika

ܡܫܲܚܸܠܦܹܐ

ܡܲܫܚܸܢ värma

ܡܲܫܚܸܢܵܐ ܡܲܫܚܘܼܢܹܐ ܡܘܼܫܚܸܢܹܗ ܡܘܼܫܚܸܢܵܗ̇ ܡܘܼܫܚܸܢܵܐ ܡܘܼܫܚܸܢܬܵܐ

ܡܫܵܚܬܵܐ mätning

ܡܫܵܚܝܵـܬܵܐ

ܡܸܫܛܵܚܵܐ yta, area

ܡܫܝܼܚܵܐ messias

ܡܫܝܼܚܵܝܹܐ kristna

ܡܲܫܟܲܚܬܵܐ rön, hitta

ܡܲܟ̰ܲܚܬܵܐ

ܡܲܫܟܢܵܐ tält, boende, vistelse

ܕܘܼܝܵܪܵܐ ܡܲܥܡܪܵܐ

ܡܲܫ݇ܟ̰ܸܚ upptäcka

ܡܲܫ݇ܟ̰ܚܵܐ ܡܲܫ݇ܟ̰ܘܼܚܹܐ ܡܘܼܫ݇ܟ̰ܸܚܠܹܗ ܡܘܼܫ݇ܟ̰ܸܚܠܵܗ̇ ܡܘܼܫ݇ܟ̰ܚܵܐ ܡܘܼܫ݇ܟ̰ܸܚܬܵܐ

ܡܲܫܠܝܘܿܢܵܐ gaffel

ܟ̰ܲܢܓܵܠ ܡܲܫܠܝܘܿܢܹܐ

ܡܫܲܡܗܵܐ berömd, anseende

ܡܫܲܡܲܗܬܵܐ ܡܫܲܡܗܹܐ

ܡܫܲܡܠܵܝܵܐ fullkomligt, komplett

ܡܫܲܡܠܵܝܬܵܐ ܡܫܲܡܠܵܝܹܐ

ܡܫܲܢܹܐ flytta

ܡܫܲܢܝܵܐ ܡܫܲܢܘܼܝܹܐ ܡܫܘܼܢܹܐܠܹܗ ܡܫܘܼܢܹܐܠܵܗ̇ ܡܫܘܼܢܝܵܐ ܡܫܘܼܢܝܼܬܵܐ ܡܫܲܢܝܼ ܡܫܵܢܵܐ

ܡܫܲܢܲܝܬܵܐ flyttning

ܡܲܫܩܠܵܐ stadium

ܡܫܲܪܝܵܢܵܐ nybörjare

ܡܫܲܪܝܵܢܹܐ

ܡܲܫܪܝܼܬ݂ܵܐ läger, förläggning

ܡܲܫܪܝܵܬ݂ܵܐ

ܡܲܫܪܸܩ vissla

ܡܲܫܪܸܩܵܐ ܡܲܫܪܘܿܩܹܐ ܡܘܼܫܪܸܩܠܹܗ ܡܘܼܫܪܸܩܠܵܗ̇ ܡܘܼܫܪܸܩܵܐ ܡܘܼܫܪܸܩܬܵܐ

ܡܫܲܬܐܸܣ etablera, bilda

ܡܫܲܬܐܸܣܵܐ ܡܫܲܬܐܘܼܣܹܐ ܡܫܘܼܬܐܸܣܠܹܗ ܡܫܘܼܬܐܸܣܠܵܗ̇ ܡܫܘܼܬܐܸܣܵܐ ܡܫܘܼܬܐܸܣܬܵܐ

ܡܫܲܬܐܲܣܬܵܐ etablissemang, upprättande

ܡܸܫܬܵܘܫܛܵܢܵܐ framsteg, framgång

ܡܸܫܬܲܚܠܸܦܵܢܵܐ ombytlig, föränderlig

ܡܸܫܬܲܡܗܵܢܵܐ substantiv

ܡܸܫܬܲܡܗܵܢܹܐ

ܡܵܬ݂ܵܐ by

ܡܲܬ݂ܘܵܬ݂ܵܐ

ܡܲܬܸܒ݂ lägga

ܡܲܬܒ݂ܵܐ ܡܲܬܘܿܒ݂ܹܐ ܡܘܼܬܸܒ݂ܠܹܗ ܡܘܼܬܸܒ݂ܠܵܗ̇ ܡܘܼܬܒ݂ܵܐ ܡܘܼܬܸܒ݂ܬܵܐ

ܡܲܬܲܒ݂ܬܵܐ uppsättning

ܡܸܬܕܝܼܠܵܢܵܝܵܐ särskild, special

ܡܸܬܕܝܼܠܵܢܵܝܹܐ

ܡܸܬܕܲܪܟܵܢܵܐ märkbar, iakttagbar

ܡܸܬܕܲܪܟܵܢܬܵܐ ܡܸܬܕܲܪܟܵܢܹܐ

ܡܸܬܗܵܘܝܵܢܵܐ trolig, sannolik, antaglig

ܡܸܬܗܵܘܝܵܢܬܵܐ ܡܸܬܗܵܘܝܵܢܹܐ

ܡܸܬܗܵܘܢܵܢܵܐ förståeligt

ܡܬܘܼܚܡܵܐ begränsad

ܡܬܘܼܚܸܡܬܵܐ ܡܬܘܼܚܡܹܐ

ܡܸܬܼܚܵܐ tid, stund

ܡܸܬܼܚܹܐ

ܡܸܬ݂ܚܵܙܝܵـܢܵܐ synbar, synlig

ܡܸܬܼܚܵܙܝܵܢܹܐ

ܡܬܲܚܡܵܐ begränsad

ܡܬܲܚܡܹܐ

ܡܸܬܛܲܘܪܵܢܵܐ utvecklad

ܡܸܬܛܲܘܪܵܢܘܼܬܵܐ utveckling

ܡܸܬܛܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ värdering

ܡܸܬܛܲܝܡܵܢܬܵܐ utvärdera; sätta värd på

ܡܬ݂ܝܼܚܵܐ rektangel, utsträcka, sträcka

ܡܲܬܠܵܐ berättelse, sagor, fabel

ܡܬ݂ܲܠܬ݂ܵܐ triangel

ܡܸܬܡܲܠܟ݂ܵܢܵܐ konsultation

ܡܸܬܡܲܠܟ݂ܵܢܹܐ

ܡܸܬܡܲܨܝܵܢܵܐ kapabel, duglig, kunnig

ܡܸܬܡܲܨܝܵܢܬܵܐ ܡܸܬܡܲܨܝܵܢܹܐ

ܡܸܬ݂ܣܲܟܠܵܢܵܐ förstått

ܦܲܪܡܸܝܵܢܵܐ

ܡܸܬܩܲܒܠܵܢܵܐ acceptabel, duglig

ܡܸܬܩܲܒܠܵܢܬܵܐ ܡܸܬܩܲܒܠܵܢܹܐ

ܡܸܬ݂ܩܵܪܝܵـܢܵܐ läslig, läsbar

ܡܸܬܪܵܐ meter, 100 cm

ܡܬܵܪܸܨ göra, tillverka

ܡܬܵܪܨܵܐ ܡܬܵܪܘܼܨܹܐ ܡܬܘܼܪܸܨܠܹܗ ܡܬܘܼܪܸܨܠܵܗ̇ ܡܬܘܼܪܨܵܐ ܡܬܘܼܪܸܨܬܵܐ

ܡܬܵܪܲܨܬܵܐ tillverkning

ܡܸܬ݂ܫܲܠܡܵܢܵܐ villig, går med

ܡܸܬ݂ܫܵܡܥܵܢܵܐ ljud, Audio, lyssnare

ܡܬܲܫܡܸܫܵܢܵܐ betjänt

ܡܬܲܫܡܸܫܵܢܬܵܐ ܡܬܲܫܡܸܫܵܢܹܐ

ܡ̣ܢ från, av

ܢܢ

 ܢܵܓܸܣܬܲܢ plötslig, oväntad

ܢܲܓܵܪܵܐ snickare

ܢܵܕܹܐ studsa, hoppa

ܢܵܕܝܵܐ ܢܕܼܵܝܵܐ ܢܕܹܐܠܹܗ ܢܕܹܐܠܵܗ̇ ܢܸܕܝܵܐ ܢܕܝܼܬܵܐ ܢܕܝܼ

ܢܲܗܸܪ lysa, belysa

ܢܲܗܸܪܵܐ ܢܲܗܘܼܹܪܹܐ ܢܘܼܗܸܪܹܗ ܢܘܼܗܸܪܵܗ̇ ܢܘܼܗܸܪܵܐ ܢܘܼܗܸܪܬܵܐ

ܢܲܗܪܵܐ flod

ܢܲܗܪܵܘܵܬ݂ܵܐ

ܢܘܼܗܲܕܪܵܐ Duhok namn på assyriska

ܢܘܼܗܵܪܵܐ kommentar, förklaring

ܢܘܼܟ݂ܪܵܝܵܐ främmande, utländsk

ܢܵܘܠܵܐ nät

ܓܲܪܕܵܐ

ܢܘܼܡܪܵܐ nummer

ܢܘܼܡܪܹܐ

ܢܘܼܢܵܐ fisk

ܢܘܼܢܬܵܐ

ܢܘܼܣܵܝܵܐ försök, prov, experiment

ܢܘܼܩܙܵܐ punkt

ܢܘܼܩܙܹܐ

ܢܘܼܪܵܐ eld

ܢܲܚܝܼܪܵܐ näsa

ܢܚܵܫܵܐ koppar

ܢܵܛܘܼܦܬܵܐ regndroppe

ܢܵܛܘܿܪܵܐ vakt

ܢܵܛܘܿܪܬܵܐ ܢܵܛܘܿܪܹܐ

ܢܵܛܸܪ bevaka, skydda

ܢܵܛܪܵܐ ܢܛܵܪܵܐ ܢܛܸܪܹܗ ܢܛܸܪܵܗ̇ ܢܛܝܼܪܵܐ ܢܛܝܼܪܬܵܐ ܢܛܘܿܪ

ܢܛܵܪܬܵܐ bevakning, skyddande

ܢܵܝܸܚ vila

ܢܵܝܚܵܐ ܢܝܵܚܵܐ ܢܝܼܚܠܹܗ ܢܝܼܚܠܵܗ̇ ܢܝܼܚܵܐ ܢܝܼܚܬܵܐ ܢܘܼܚ

ܢܝܼܚܘܼܬܵܐ vila, rast

ܢܝܼܢܘܹܐ Nineveh

ܢܝܼܣܵܢ april

ܢܝܼܫܵܐ mål, syfte

ܢܝܼܫܲܢܩܵܐ märke, symbol

ܢܝܼܫܲܢܩܹܐ

ܢܵܡܘܿܣܵܝܵܐ befogad, berättigad, legitim

ܢܸܡܪܵܐ tiger

ܢܸܡܪܹܐ

ܢܵܢܵܐ mormor, farmor

ܢܸܣܝܵܢܵܐ erfarenhet

ܢܸܣܝܵܢܹܐ

ܢܵܦܸܠ falla, ramla

ܢܵܦܠܵܐ ܢܦܵܠܵܐ ܢܦܸܠܹܗ ܢܦܸܠܵܗ̇ ܢܦܝܼܠܵܐ ܢܦܝܼܠܬܵܐ ܢܦܘܿܠ

ܢܲܦ̮ܫܵܐ själ, anda

ܢܸܦ̮ـܛܵܐ olja, petrol

ܢܨܸܒܼܬܵܐ växt, planta

ܢܸܩܒ݂ܵܐ kvinna, feminin

ܒܲܟ݂ܬܵܐ

ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܐܝܼܬ kvinnlig feminint

ܢܸܩܒܬ݂ܵܢܵܝܵܐ ܢܸܩܒܬ݂ܢܵܝܬܵܐ ܢܸܩܒܬ݂ܵܢܵܝܹܐ

ܢܲܩܕܘܼܬܵܐ ren, hygienisk

ܢܵܩܘܿܫܵܐ kyrkoklocka

ܢܲܩܝܼܦܘܼܬ݂ܵܐ omständighet, relation, anknytning

ܢܲܩܝܼܦܘܵܬ݂ܵܐ

ܢܲܩܪܘܼܙܵܐ näbb

ܢܲܩܪܘܼܙܹܐ

ܢܲܪܥܵܐ yxa

ܢܲܪܓܼܵܐ ܢܲܪܵܓ݇ܐ

ܢܵܫܸܩ kyssa, pussa

ܢܸܫܪܵܐ örn

ܢܵܬ݂ܵܐ öra

ܢܵܬ݂ܝܵܬ݂ܵܐ

ܢܵܬܸܪ falla, ramla

ܢܵܬܪܵܐ ܢܬܵܪܵܐ ܢܬܸܪܹܗ ܢܬܸܪܵܗ̇ ܢܬܝܼܪܵܐ ܢܬܝܼܪܬܵܐ ܢܬܘܿܪ

ܣ

ܣܹܐܡܵܐ silver

ܣܵܒ݂ܵܐ gammal, farfar, morfar

ܣܒ݂ܝܼܣܬܵܐ tät, tjock, koncentrerad

ܣܒ݂ܝܼܣܵܐ ܣܒ݂ܝܼܣܹܐ

ܣܲܒ݂ܪܵܐ förhoppning

ܣܒܲܪܬܵܐ tålamod, hopp

ܣܵܒ݂ܬܵܐ gammal, farmor, mormor

ܣܵܓܸܕ ber, bedja, böja sig

ܣܵܓܼܕܵܐ ܣܓܼܵܕܵܐ ܣܓܸܕܠܹܗ ܣܓܸܕܠܵܗ̇ ܣܓܼܝܼܕܵܐ ܣܓܼܝܼܕܬܵܐ ܣܓܼܘܿܕ

ܣܲܓܝܼ många, mycket

ܣܲܓܝܼܐܘܼܬܼܵܐ mångfald, stor mängd

ܣܲܓܝܼܐܵܝܘܼܬ݂ܵܐ många, de flesta

ܒܘܿܫܵܝܘܼܬ݂ܵܐ

ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ plural

ܣܸܕܪܵܐ klass, lista

ܣܸܕܪܹܐ

ܣܸܕܪܵܝܵܐ ordningstal

ܣܸܕܪܵܝܹܐ

ܣܵܗܸܕ vitna, bli martyr

ܣܵܗܕܵܐ ܣܗܵܕܵܐ ܣܗܸܕܠܹܗ ܣܗܸܕܠܵܗ̇ ܣܗܝܼܕܵܐ ܣܗܝܼܕܬܵܐ ܣܗܘܿܕ

ܣܵܗܕܵܐ martyr, vittne

ܣܵܗܕܹܐ

ܣܲܗܡܵܐ del

ܣܲܗܡܹܐ

ܣܲܗܪܵܐ måne

ܣܲܗܪܹܐ

ܣܘܼܘܵܕܵܐ konversation, samtal

ܣܘܼܘܵܕܹܐ

ܣܘܝܼܕ Sverige

ܣܘܼܝܵܣܵܝܵܐ politisk

ܣܘܼܝܵܣܵܝܹܐ ܫܘܼܝܵܫܵܝܵܐ ܫܘܼܝܵܫܵܝܹܐ

ܣܵܘܟܹܐ grenar, grov kvist

ܣܘܼܟܵܠܵܐ intellekt, förstånd, innebära, betydande

ܣܘܼܟܵܠܹܐ

ܣܘܼܟܵܡܵܐ form, forma, skapa, dana

ܣܘܼܟܵܡܵܝܵܐ ܣܘܼܟܵܡܵܝܬܵܐ ܣܘܼܟܵܡܵܝܹܐ

ܣܘܼܟܵܠܵܝܵܐ intellektuell, abstrakt, uppfattning

ܣܘܼܟܵܠܵܝܬܵܐ ܣܘܼܟܵܠܵܝܹܐ

ܣܘܼܡܣܵܡܵܐ behandling, skötsel, vård

ܣܘܼܡܣܵܡܹܐ

ܣܘܼܣܵܐ häst

ܣܘܼܣܹܐ ܣܘܼܣܵܘܵܬ݂ܵܐ

ܣܘܼܣܢܲܗܵܐ flodhäst

ܣܘܼܣܡܲܪܓܵܐ ܣܘܼܣܝܲܡܵܐ

ܣܘܼܣܬܵܐ sto, märr

ܣܘܼܣܝܵـܬ݂ܵܐ

ܣܘܼܥܪܵܢܵܐ aktion, verksamhet, handling

ܥܒ݂ܵܕܵܐ ܣܘܼܥܪܵܢܹܐ

ܣܘܼܥܪܵܢܵܝܵܐ reella, praktisk, verklig

ܣܘܼܥܪܵܢܵܝܹܐ

ܣܘܼܦܝܵܐ tradition, framförande

ܣܘܼܦܝܼܬܵܐ ܣܘܼܦܝܹܐ

ܣܘܼܪܓܵܕܵܐ kalender, almanacka

ܣܘܼܪܗܵܒ݂ܵܐ hast, fart, snabbt

ܓ̰ܲܠܕܹܐ

ܣܘܼܪܵܝܵܐ assyrier

ܐܵܬ݂ܘܿܪܵܝܵܐ ܐܵܣܘܼܪܵܝܵܐ ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ

ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ syriac

ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ ܐܵܣܘܿܪܵܝܵܐ ܣܘܼܪܵܝܵܐ

ܣܘܼܪܵܦܬܵܐ soppa

ܣܘܼܪܵܦܝܵܬܵܐ

ܣܵܚܹܐ simma, bada

ܣܵܚܝܵܐ ܣܚܵܝܵܐ ܣܚܹܐܠܹܗ ܣܚܹܐܠܵܗ̇ ܣܸܚܝܵܐ ܣܚܝܼܬܵܐ ܣܚܝܼ ܣܚܵܐ

ܣܲܚܒܸܪ besöka

ܣܲܚܒܸܪܵܐ ܣܲܚܒܘܼܪܹܐ ܣܘܼܚܒܸܪܹܗ ܣܘܼܚܒܸܪܵܗ̇ ܣܘܼܚܒܸܪܵܐ ܣܘܼܚܒܸܪܬܵܐ

ܣܲܚܵܝܵܐ simmare

ܣܲܚܵܝܬܵܐ

 ܣܵܝܘܿܡܵܐ författare

ܣܵܝܘܿܡܹܐ

ܣܵܝܘܿܡܘܼܬܵܐ författarskap

ܣܵܝܸܡ sätta, lägga

ܣܵܝܡܵܐ ܣܝܵܡܵܐ ܣܝܼܡܠܹܗ ܣܝܼܡܠܵܗ̇ ܣܝܼܡܵܐ ܣܝܼܡܬܵܐ ܣܘܼܡ

ܣܵܝܸܡ författa, skriva

ܣܵܝܡܵܐ ܣܝܵܡܵܐ ܣܝܼܡܠܹܗ ܣܝܼܡܠܵܗ̇ ܣܝܼܡܵܐ ܣܝܼܡܬܵܐ ܣܘܼܡ

ܣܝܵܡܹܐ plural tecken ( ̈ )

ܣܝܵܡܝܼܕܵܐ invigning, engagemang

ܣܝܼܡܵܢܵܝܘܼܬ݂ܵܐ saklig, objektiv

ܣܝܼܢܲܡܵܐ bio

ܣܝܼܢܲܡܹܐ

ܣܲܝܦܵܐ svärd

ܣܝܼܩܘܿܡܵܐ datum

ܣܵܟ݂ܵܐ gräns, begränsning

ܬܚܘܼܡܵܐ

ܣܟܝܼܢܵܐ kniv

ܣܟܝܼܢܬܵܐ ܣܟܝܼܢܝܵܬ݂ܵܐ

ܣܲܟܸܠ begripa, fatta

ܣܲܟܸܠܵܐ ܣܲܟܘܼܠܹܐ ܣܘܼܟܸܠܹܗ ܣܘܼܟܸܠܵܗ̇ ܣܘܼܟܠܵܐ ܣܘܼܟܸܠܬܵܐ

ܣܵܠܵܡܵܣ Salamas; en assyriska by i Iran

ܣܸܠܩܵܐ mangold

ܣܸܡܕܹܐ skalat korn

ܣܡܘܿܩܵܐ röd

ܣܡܘܿܩܹܐ sumak; röda frukt till en träd som används till mat

ܣܸܡܘܿܪܵܐ ekorre

ܣܸܡܵܠܵܐ vänster

ܣܸܡܵܠܬܵܐ stege

ܣܵܡܸܪܡܵܐ torne, tagg

ܣܵܢܸܕ stötta, att luta sig mot

ܣܵܢܕܵܐ ܣܢܵܕܵܐ ܣܢܸܕܠܹܗ ܣܢܸܕܠܵܗ̇ ܣܢܝܼܕܵܐ ܣܢܝܼܕܬܵܐ ܣܢܘܿܕ

ܣܢܘܿܢܝܼܬܵܐ svala

ܣܢܘܿܢܝܼܵـܬ݂ܵܐ

ܣܸܢܝܘܼܬܼܵܐ hat

ܣܲܢܝܵܢܵܐ hatare

ܣܲܢܝܵܢܹܐ

ܣܢܝܼܩܵܐ behövande

ܣܢܝܼܩܬܵܐ ܣܢܝܼܩܹܐ

ܣܢܝܼܩܘܼܬܵܐ behov

ܣܢܝܼܩܘܵܬ݂ܵܐ

ܣܵܢܸܩ behöva

ܣܵܢܩܵܐ ܣܢܵܩܵܐ ܣܢܸܩܠܹܗ ܣܢܸܩܠܵܗ̇ ܣܢܝܼܩܵܐ ܣܢܝܼܩܬܵܐ ܣܢܘܿܩ

ܣܸܢܬܝܼܡܸܬܪܵܐ centimeter, 100 mm

ܣܵܥܪܹܐ råg

ܣܥܵܪܬܵܐ

ܣܦܝܼܩܵܐ tom, tomt

ܣܦܝܼܩܘܼܬܵܐ tomrum, lufttomt, vakuum

ܣܵܦܸܩ tömma

ܣܵܦܩܵܐ ܣܦܵܩܵܐ ܣܦܸܩܠܹܗ ܣܦܸܩܠܵܗ̇ ܣܦܝܼܩܵܐ ܣܦܝܼܩܬܵܐ ܣܦܘܿܩ

ܣܵܦܸܪ vänta

ܣܵܦܪܵܐ ܣܦܵܪܵܐ ܣܦܸܪܹܗ ܣܦܸܪܵܗ̇ ܣܦܝܼܪܵܐ ܣܦܝܼܪܬܵܐ ܣܦܘܿܪ

 

ܣܵܦܪܵܐ skribent, författare

ܣܵܦܲܪܬܵܐ ܣܵܦܪܹܐ

ܣܦܲܪܙܲܒ݂ܢܵܐ tidskrift

ܣܸܦܪܵܝܵܐ litterär

ܣܸܦܪܵܝܬܵܐ ܣܸܦܪܵܝܹܐ

ܣܦܲܪܝܵܘܡܵܐ tidning

ܣܦܲܪܝܵܘܡܹܐ

ܣܸܦܪܵܝܘܼܬܵܐ litteratur

ܣܵܩܸܕ tråka, bitter

ܣܵܩܕܵܐ ܣܩܵܕܵܐ ܣܩܸܕܠܹܗ ܣܩܸܕܠܵܗ̇ ܣܩܝܼܕܵܐ ܣܩܝܼܕܬܵܐ ܣܩܘܿܕ

ܣܩܘܼܦܬ݂ܵܐ tröskel

ܣܩܘܼܦܝܵܬܵܐ

ܣܵܩܸܛ sitta på; fågel sitter på träden

ܣܵܩܛܵܐ ܣܩܵܛܵܐ ܣܩܸܛܠܹܗ ܣܩܸܛܠܵܗ̇ ܣܩܝܼܛܵܐ ܣܩܝܼܛܬܵܐ ܣܩܘܿܛ

ܣܩܝܼܠܵܐ snygg, vacker

ܣܩܝܼܠܬܵܐ ܣܩܝܼܠܹܐ

ܣܲܩܸܠ snygga, sminka, klä på

ܣܲܩܠܵܐ ܣܲܩܘܼܠܹܐ ܣܘܼܩܸܠܹܗ ܣܘܼܩܸܠܵܗ̇ ܣܘܼܩܠܵܐ ܣܘܼܩܸܠܬܵܐ

 ܣܲܪܓܵܐ sadel

ܣܲܪܓܹܐ

ܣܸܪܛܵܐ linje

ܣܸܪܛܹܐ

ܣܲܪܸܛܠܵܢܵܐ kräfta

ܣܲܪܸܛܠܵܢܹܐ

ܣܪܝܼܕܵܐ rest, återstod

ܣܪܝܼܕܹܐ ܦܵܝܫܵܢܹܐ

ܣܪܝܼܚܵܐ vild

ܣܸܪܟܸܣ cirkus

ܩܲܪܩܝܼܣ

ܣܲܪܢܵܐ axel, pol

ܣܸܪܢܵܐ ܣܸܪܢܹܐ

ܣܲܪܥܸܦ böja

ܣܲܪܥܸܦܵܐ ܣܲܪܥܘܼܦܹܐ ܣܘܼܪܥܸܦܠܹܗ ܣܘܼܪܥܸܦܠܵܗ̇ ܣܘܼܪܥܸܦܵܐ ܣܘܼܪܥܸܦܬܵܐ

ܣܵܪܸܩ kamma

ܣܵܪܩܵܐ ܣܪܵܩܵܐ ܣܪܸܩܠܹܗ ܣܪܸܩܠܵܗ̇ ܣܪܝܼܩܐ ܣܪܝܼܩܬܵܐ ܣܪܘܿܩ

ܣܸܬܘܵܐ vinter

ܣܵـܠܵܐ korg

ܣܲܠܵܐ

ܥ

 ܥܹܐܕܵܐ hyllning, högtidsdag

ܥܵܒܼܵܐ skog

ܡܲܝܫܵܐ

ܥܵܒ݂ܸܕ göra

ܥܵܒ݂ܕܵܐ ܥܒ݂ܵܕܵܐ ܥܒ݂ܸܕܠܹܗ ܥܒ݂ܸܕܠܵܗ̇ ܥܒ݂ܝܼܕܵܐ ܥܒ݂ܝܼܕܬܵܐ ܥܒ݂ܘܿܕ

ܥܲܒ݂ܕܝܼܫܘܿܥ namn på maskulin

ܥܵܒ݂ܘܿܕܘܼܬܵܐ arbete

ܥܵܒ݂ܸܪ stiga in, gå in

ܥܵܒ݂ܪܵܐ ܥܒ݂ܵܪܵܐ ܥܒ݂ܸܪܹܗ ܥܒ݂ܸܪܵܗ̇ ܥܒ݂ܝܼܪܵܐ ܥܒ݂ܝܼܪܬܵܐ ܥܒ݂ܘܿܪ

ܥܸܕܵܢܵܐ tid

ܥܲܕܸܪ hjälpa

ܥܲܕܪܵܐ ܥܲܕܘܼܪܹܐ ܥܘܼܕܸܪܹܗ ܥܘܼܕܸܪܵܗ̇ ܥܘܼܕܪܵܐ ܥܘܼܕܸܪܬܵܐ

ܥܹܕܬܵܐ kyrka

ܥܸܕܵܬܵܐ

ܥܘܼܕܪܵܢܵܐ hjälp

ܥܘܼܕܪܵܢܹܐ

ܥܘܼܠܒܵܐ låda

ܥܘܼܠܒܹܐ

ܥܘܼܡܪܵܐ ålder, kyrka

ܥܘܼܡܪܵܢܹܐ

ܥܵܘܩܵܢܵܐ elände, lidande, besvär

ܥܵܘܩܵܢܹܐ

ܥܘܼܪܒ݂ܵܐ kråka

ܥܘܼܪܒ݂ܹܐ ܩܲܠܹܐ

ܥܘܼܬܪܵܐ rikedom, förmögenhet

ܥܘܼܬܪܹܐ

ܥܸܙܵܐ get

ܥܸـܙܹܐ

ܥܵܙܠܵܟܘܼܫܹܐ trollslända

ܥܵܙܠܵܐ ܟܘܼܫܹܐ

ܥܸܙܲܩܬܵܐ ring

ܥܹܙܲܩܝܵܬܵܐ

ܥܲܝܒܼܵܐ moln

ܥܲܝܒ݂ܹܐ

ܥܝܵܕܵܝܵܐ vanlig, normal

ܥܝܵܕܵܝܬܵܐ ܥܝܵܕܵܝܹܐ

ܥܲܝܢܵܐ öga

ܥܲܝܢܹܐ ܥܲܝܢܵܬ݂ܵܐ

ܥܝܼܪܵܩ Irak

ܥܝܵـܕܵܐ vana

ܥܝܵܕܹܐ

ܥܝܵـܕܵܝܵܐ normalt, vanligt

ܥܝܵܕܵܝܹܐ

ܥܲܠ på, över

ܥܵܠܘܿܠܵܐ gränd, fil, fält

ܥܵܠܘܿܠܹܐ

ܥܸܠܵܝܵܐ högst, högsta, bäst

ܥܸܠܵܝܬܵܐ ܥܸܠܵܝܹܐ

ܥܸܠܵܝܘܼܬܵܐ höghet

ܥܠܲܝܡܵܐ ungdom

ܥܠܲܝܡܹܐ

ܥܠܲܝܡܘܼܬܼܵܐ ungdom

ܥܠܲܝܡܬܵܐ ungdom; feminin

ܥܠܲܝܡܵܬܵܐ

ܥܸܠܸܠ ovanför, över

ܥܘܿܠܠܘܿܠ

ܥܲܠܠܵܬܼܵܐ avkastningar

ܥܵܠܡܵܐ universum, världen

ܬܹܒ݂ܹܝܠ

ܥܸܠܥܵـܠܵܐ storm

ܥܸܠܥܵܠܹܐ

ܥܸܠܬܵܐ orsak, anledning

ܥܸܠܵܐ ܥܸܠܵܠܹܐ

ܥܲܡ med

ܥܲܡܵܐ folk

ܥܲܡܡܹܐ

ܥܲܡܘܼܕܵܐܝܼܬ vertikal

ܥܵܡܘܼܪܵܐ tät, tjock

ܥܵܡܘܼܪܬܵܐ ܥܵܡܘܼܪܹܐ

ܥܲܡܝܼܩܵܐ djup

ܥܲܡܘܼܩܵܐ ܥܲܡܘܼܩܬܵܐ

ܥܲܡܡܵܝܵܐ folklig

ܥܲܡܵܝܵܐ ܥܲܡܵܝܬܵܐ ܥܲܡܵܝܹܐ

ܥܲܡܪܵܐ ull

ܥܲܡܬܵܐ faster

ܥܲܡܬܵܘܵܬ݂ܵܐ

ܥܲܢܒ݂ܹܐ druvor

ܥܲܢܒ݂ܝܼܬܵܐ ܥܲܢܒ݂ܵܐ

ܥܲܢܵܝܘܼܬ݂ܵܐ hyllningssång, religiössång, hymn

ܥܘܼܢܝܼܬܵܐ ܥܘܼܢܝܵܬܵܐ

ܥܣܝܼܪܵܝܵܐ tionde

ܥܣܝܼܪܵܝܬܵܐ ܥܣܝܼܪܵܝܹܐ

ܥܲܣܩܵܐ svårt, hård

ܥܲܣܩܹܐ ܥܲܣܩܘܼܬܵܐ ܥܲܣܩܘܵܬܵܐ

ܥܸܣܪܵܐ tio

ܥܣܲܪ

ܥܸܣܪܝܼ tjugo

ܥܸܣܪܝܼܢ

ܥܸܣܪܝܼܢܵܝܵܐ tjugonde

ܥܸܣܪܝܼܢܵܝܬܵܐ ܥܸܣܪܝܼܢܵܝܹܐ

ܥܦܝܼܦܵܐ dubbel

ܥܦܝܼܦܹܐ

ܥܲܦܪܵܐ jord

ܥܘܼܦܪܵܐ

ܥܵܩܘܼܒܪܵܐ mus

ܥܲܩܘܼܒܪܵܐ

ܥܸܩܵܪܵܐ medicin, läkemedel

ܥܸܩܵܪܹܐ

ܥܸܩܪܵܐ rot

ܥܵܩܸܪܒ݂ܵܐ skorpion

ܥܵܩܸܪܒ݂ܹܐ

ܥܵܪܵܒܵܝܵܐ arab, arabisk

ܥܵܪܝܵܐ regna

ܥܪܵܝܵܐ ܥܪܹܐܠܵܗ̇ ܥܪܝܼܬܵܐ

ܥܲܪܣܵܐ säng

ܥܲܪܣܹܐ

ܥܵܪܸܩ springa

ܥܵܪܩܵܐ ܥܪܵܩܵܐ ܥܪܸܩܠܹܗ ܥܪܸܩܠܵܗ̇ ܥܪܝܼܩܐ ܥܪܝܼܩܬܵܐ ܥܪܘܿܩ

ܥܪܵܩܬܵܐ springa, löpa

ܥܪܵܩܝܵܬ݂ܵܐ

ܥܵܪ̈ܨܵܝܵܐ akut, nödsituation

ܥܵܪܨܵܝܹܐ

ܥܲܫܝܼܢܵܐ stark

ܥܲܫܝܼܢܬܵܐ ܥܲܫܝܼܢܹܐ

ܥܲܬܝܼܩܵܐ gammal, gammalt

ܥܸܬܩܵܐ antik

ܥܸܬܩܹܐ

ܥܲܠܹܗ på honom

ܥܲܠܵܗ̇ ܥܲܠܲܝܗܝ

ܦ

 ܐܸܒܵܐ frukt

ܦܹܐܪܹܐ ܛܥܘܼܢܬܵܐ

ܦܵܐܸܫ ܦܵܝܸܫ bli, kvar

ܦܵܝܫܵܐ ܦܝܵܫܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܦܝܼܫܵܐ ܦܝܼܫܬܵܐ ܦܘܼܫ

ܦܵܓܵܐ hage

ܦܵܓܹܐ

ܦܲܓܼܪܵܐ kropp

ܦܲܓܼܪܵܢܵܝܵܐ kroppslig

ܦܲܓܼܪܵܢܵܝܹܐ

ܦܲܗܠܵܘܵܢܘܼܬܵܐ akrobatik

ܐܲܟܪܘܿܒܵܬ

ܦܵܘܕܵܐ fel, orätt

ܦܘܿܕܹܐ snor, snuva, slem

ܦܵܘܚܵܐ vind

ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܵܐ politisk

ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܬܵܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹܐ

ܦܘܼܡܵܐ mun

ܦܘܼܢܕܵܐ ljus

ܦܬ݂ܝܼܠܬܵܐ

ܦܘܼܢܵܝܵܐ svar

ܦܘܼܢܵܝܹܐ

ܦܘܼܣܩܵܢܵܐ beslut

ܦܘܼܣܩܵܢܹܐ

ܦܘܿܩܵܐ näsborre

ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ räddning, befrielse

ܦܘܼܪܫܘܼܢܝܵܐ skillnad

ܦܘܼܪܫܘܼܢܝܹܐ

ܦܲܚܸܡ jämföra

ܦܲܚܡܵܐ ܦܲܚܘܼܡܹܐ ܦܘܼܚܸܡܠܹܗ ܦܘܼܚܸܡܠܵܗ̇ ܦܘܼܚܡܵܐ ܦܘܼܚܸܡܬܵܐ

ܦܲܚܵܪܵܐ keramik

ܦܲܚܵܪܹܐ

ܦܵܛܘܼܪܬܵܐ svamp

ܦܵܛܘܼܪܝܵـܬ݂ܵܐ

ܦܲܝܘܼܚܵܐ cool

ܦܝܼܠܵܐ elefant

ܦܝܼܠܹܐ

ܦܝܼܠܡܵܐ film

ܦܝܼܠܝܼܡܹܐ

ܦܝܼܠܵܣܘܿܦܵܐ filosof

ܦܝܼܠܵܣܘܿܦܹܐ

ܦܝܼܠܵܣܘܿܦܘܼܬܼܵܐ filosofi

ܦܲܝܪܸܙܵܐ jätte

   ܚܲܡܒܹܫܵܝܵܐ

ܦܝܼܫܵܐ kvarvarande, övrig, kvarstående

ܦܝܼܫܹܐ

ܦܝܼܬܙܵܐ pizza

ܦܲܟܵܐ käke

ܦܲܟܹܐ

ܦܵܠܸܓܼ dela

ܦܵܠܓܼܵܐ ܦܠܵܓܼܵܐ ܦܠܸܓܼܠܹܗ ܦܠܸܓܼܠܵܗ̇ ܦܠܝܼܓܼܵܐ ܦܠܝܼܓܼܬܵܐ ܦܠܘܿܓܼ

ܦܲܠܓܵܐ mitt, halv

ܦܲܠܓܵܓܹܐ

ܦܸܠܓܼܵܐ del

ܣܲܗܡܵܐ ܡܢܵܬ݂ܵܐ

ܦܠܵܓܼܬܵܐ delning

ܦܠܵܓܼܝܵܬ݂ܵܐ

ܦܵܠܸܚ arbeta

ܦܵܠܚܵܐ ܦܠܵܚܵܐ ܦܠܸܚܠܹܗ ܦܠܸܚܠܵܗ̇ ܦܠܝܼܚܵܐ ܦܠܝܼܚܬܵܐ ܦܠܘܿܚ

ܦܲܠܵܚܵܐ arbetare

ܦܲܠܵܚܹܐ

ܦܸܠܚܵܢܵܐ arbete

ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܫܘܼܠܵܐ

ܦܵܠܸܛ gå ut, kom ut

ܦܵܠܛܵܐ ܦܠܵܛܵܐ ܦܠܸܛܠܹܗ ܦܠܸܛܠܵܗ̇ ܦܠܝܼܛܵܐ ܦܠܝܼܛܬܵܐ ܦܠܘܿܛ

ܦܠܵܛܵܐ resultat

ܦܠܵܛܹܐ

ܦܲܠܝܼܛܵܐ planet

ܦܲܠܝܼܛܹܐ

ܦܠܵܫܵܐ bråka, kämpa

ܦܠܵܫܹܐ

ܦܲܢܹܐ svara

ܦܲܢܝܵܐ ܦܲܢܘܼܝܹܐ ܦܘܼܢܹܐܠܹܗ ܦܘܼܢܹܐܠܵܗ̇ ܦܘܼܢܝܵܐ ܦܘܿܢܝܼܬܵܐ ܦܲܢܝܼ

ܦܲܢܕܵܢܵܐ klurig, knepig, listig

ܦܢܝܼܬܵܐ område, trakt, distrikt

ܦܸܢܝܵـܬ݂ܵܐ

ܦܸܢܩܝܼܬܵܐ skrivbok

ܦܸܢܩܝܼܵܬܵܐ

ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ steg

ܦܵܣܘܿܥܝܵـܬܵܐ

ܦܵܣܘܿܩܵܐ kapitel, stycke, avsnitt

ܦܵܣܘܿܩܹܐ

ܦܣܵܣܵܐ tillåta, licens

ܦܣܵܣܹܐ

ܦܵܣܸܩ besluta

ܦܵܣܩܵܐ ܦܣܵܩܵܐ ܦܣܸܩܠܹܗ ܦܣܸܩܠܵܗ̇ ܦܣܝܼܩܵܐ ܦܣܝܼܩܬܵܐ ܦܣܘܿܩ

ܦܸܣܩܵܐ flock; en grupp av getter och fåren

ܦܲܥܘܵܐ gren. kvist, filial

ܦܵܦܵܐ påven

ܦܵܨܘܿܚܵܐ glad

ܦܵܨܘܿܚܬܵܐ ܦܵܨܘܿܚܹܐ

ܦܵܨܘܿܠܝܵܐ böna

ܦܵܨܘܿܠܝܹܐ

ܦܵܨܸܚ glädja

ܦܵܨܚܵܐ ܦܨܵܚܵܐ ܦܨܸܚܠܹܗ ܦܨܸܚܠܵܗ̇ ܦܨܝܼܚܵܐ ܦܨܝܼܚܬܵܐ ܦܨܘܿܚ

ܦܸܨܚܘܼܬܼܵܐ glädje, nöje

ܦܸܨܠܵܐ form, utseende

ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܐܸܣܟܹܝܡܹܐ ܦܸܨܠܹܐ

ܦܸܩܵܐ groda

ܦܸܩܹܐ

ܦܲܩܸܕ befalla, bjuda

ܦܲܩܕܵܐ ܦܲܩܘܼܕܹܐ ܦܘܼܩܸܕܠܹܗ ܦܘܼܩܸܕܠܵܗ̇ ܦܘܼܩܕܵܐ ܦܩܝܼܕܬܵܐ ܦܩܘܿܕ

ܦܵܩܸܚ blomma

ܦܵܩܚܵܐ ܦܩܵܚܵܐ ܦܩܸܚܠܹܗ ܦܩܸܚܠܵܗ̇ ܦܩܝܼܚܵܐ ܦܩܝܼܚܬܵܐ ܦܩܘܿܚ

ܦܸܩܚܵܐ blomma

ܦܸܩܚܹܐ

ܦܲܩܝܼܪܵܐ fattig

ܦܲܩܝܼܪܬܵܐ ܦܲܩܝܼܪܹܐ

ܦܲܪܵܐ fjäder

ܦܲܪܹܐ

ܦܵܪܹܐ överflödig, ökar mer

ܦܵܪܝܵܐ ܦܪܵܝܵܐ ܦܪܹܐܠܹܗ ܦܪܹܐܠܵܗ̇ ܦܸܪܝܵܐ ܦܪܝܼܬܵܐ ܦܪܝܼ

ܦܲܪܕܵܐ gardin

ܣܸܬܪܵܐ

ܦܵܪܘܿܚܵܐ flygande

ܦܵܪܘܿܚܬܵܐ ܦܵܪܘܿܚܹܐ

ܦܪܘܿܦܸܣܘܿܪ professor

ܦܲܪܘܿܩܵܐ frälsare

ܦܲܪܘܿܩܹܐ

ܦܵܪܘܿܫܵܐ skarpsint, insiktsfull

ܦܸܪܙܵܐ smula; småbit

ܦܸܪܙܹܐ

ܦܲܪܙܠܵܐ järn

ܦܲܪܙܠܹܐ

ܦܵܪܸܚ flyga

ܦܵܪܚܵܐ ܦܪܵܚܵܐ ܦܪܸܚܠܹܗ ܦܪܸܚܠܵܗ̇ ܦܪܝܼܚܵܐ ܦܪܝܼܚܬܵܐ ܦܪܘܿܚ

ܦܲܪܚܘܿܢܝܼܬܵܐ fjäril

ܦܲܪܚܘܿܢܝܵـܬ݂ܵܐ

ܦܵܪܚܵܠܲܝܠܹܐ fladdermus

ܦܵܪܚܵܐ ܠܲܝܠܹܐ

ܦܪܝܼܫܵܐ olika

ܦܪܝܼܫܹܐ

ܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ särskilt, speciellt

ܦܪܵܝܬܵܐ överflödig, ökning

ܦܲܪܸܡ förstå, uppfatta, begripa

ܦܲܪܡܵܐ ܦܲܪܡܘܼܝܹܐ ܦܘܼܪܡܹܐܠܹܗ ܦܘܼܪܡܹܐܠܵܗ̇ ܦܘܼܪܡܝܼܵܐ ܦܘܼܪܡܝܼܬܵܐ ܦܲܪܡܝܼ

ܦܵܪܸܡ skära

ܦܵܪܡܵܐ ܦܪܵܡܵܐ ܦܪܸܡܠܹܗ ܦܪܸܡܠܵܗ̇ ܦܪܝܼܡܵܐ ܦܪܝܼܡܬܵܐ ܦܪܘܿܡ

ܦܲܪܡܝܼܵܢܵܐ intelligent

ܦܲܪܡܝܼܵܢܬܵܐ ܦܲܪܡܝܼܵܢܹܐ

ܦܲܪܢܵܣܘܼܬܵܐ administration

ܦܵܪܸܣ sprida, publicera

ܦܵܪܣܵܐ ܦܪܵܣܵܐ ܦܪܸܣܠܹܗ ܦܪܸܣܠܵܗ̇ ܦܪܝܼܣܵܐ ܦܪܝܼܣܬܵܐ ܦܪܘܿܣ

ܦܪܲܣܚܸܙܘܵܐ television

ܬܸܠܦ̮ܸܙܝܘܿܢ

ܦܪܲܣܩܵܠܵܐ radio, radiostation

ܪܵܕܝܘܿ ܒܹܝܬܪܵܕܝܘܿ

ܦܪܵܣܬܵܐ publicering

ܦܪܵܣܝܵܬܵܐ

ܦܵܪܸܥ betala

ܦܵܪܥܵܐ ܦܪܵܥܵܐ ܦܪܸܥܠܹܗ ܦܪܸܥܠܵܗ̇ ܦܪܝܼܥܵܐ ܦܪܝܼܥܬܵܐ ܦܪܝܼ ܝܲܢ ܦܪܘܿܥ

ܦܸܪܥܵܐ gren, filial, kvist

ܦܸܪܥܹܐ

ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ person

ܦܲܪܨܘܿܦܹܐ

ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܵܐ personlig

ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܬܵܐ ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܹܐ

ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܘܼܬܵܐ personlighet

ܦܲܪܸܩ rädda

ܦܲܪܩܵܐ ܦܲܪܘܼܩܹܐ ܦܘܼܪܸܩܠܹܗ ܦܘܼܪܸܩܠܵܗ̇ ܦܘܼܪܩܵܐ ܦܘܼܪܸܩܬܵܐ

ܦܵܪܸܩ sluta, avsluta

ܦܵܪܩܵܐ ܦܪܵܩܵܐ ܦܪܸܩܠܹܗ ܦܪܸܩܠܵܗ̇ ܦܪܝܼܩܵܐ ܦܪܝܼܩܬܵܐ

ܦܪܵܩܬܵܐ slut

ܦܵܪܸܫ skilja

ܦܵܪܫܵܐ ܦܪܵܫܵܐ ܦܪܸܫܠܹܗ ܦܪܸܫܠܵܗ̇ ܦܪܝܼܫܵܐ ܦܪܝܼܫܬܵܐ ܦܪܘܿܫ

ܦܪܵܫܬܵܐ separation

ܦܪܵܬ Eufrat

ܦܪ̈ܵܓܹܐ hirs; småfrö sädesslag

ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܵܝܵܐ personlig

ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܬܵܐ ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܹܐ

ܦܵܫܸܛ börja resa, börja gå

ܦܵܫܛܵܐ ܦܫܵܛܵܐ ܦܫܸܛܠܹܗ ܦܫܸܛܠܵܗ̇ ܦܫܝܼܛܵܐ ܦܫܝܼܛܬܵܐ ܦܫܘܿܛ

 

 

ܦܵܫܸܛ sträcka handen

ܦܵܫܛܵܐ ܦܫܵܛܵܐ ܦܫܸܛܠܹܗ ܦܫܸܛܠܵܗ̇ ܦܫܝܼܛܵܐ ܦܫܝܼܛܬܵܐ ܦܫܘܿܛ

ܦܫܝܼܛܘܼܬܵܐ enkelhet

ܦܲܫܸܩ förklara, lösa

ܦܲܫܩܵܐ ܦܲܫܘܼܩܹܐ ܦܘܼܫܸܩܠܹܗ ܦܘܼܫܸܩܠܵܗ̇ ܦܘܼܫܩܵܐ ܦܘܼܫܸܩܬܵܐ

ܦܵܫܸܪ smälta

ܦܵܫܪܵܐ ܦܫܵܪܵܐ ܒܫܸܪܹܗ ܦܫܸܪܵܗ̇ ܦܫܝܼܪܵܐ ܦܫܝܼܪܬܵܐ ܦܫܘܿܪ

ܦܵܬ݂ܵܐ ansikte, sida

ܦܵܐܬ݂ܵܐ

ܦܸܬ݂ܓܼܵܡܵܐ bisats

ܦܸܬ݂ܓܵܡܹܐ

ܦܬ݂ܘܼܠܬܵܐ oskuld, jungfru, ogift

ܦܬܼܘܼܠܝܵܬ݂ܵܐ

ܦܵܬ݂ܘܿܪܵܐ matbord

ܦܵܬܸܚ öppna

ܦܵܬܚܵܐ ܦܬܵܚܵܐ ܦܬܸܚܠܹܗ ܦܬܸܚܠܵܗ̇ ܦܬܝܼܚܵܐ ܦܬܝܼܚܬܵܐ ܦܬܘܿܚ

ܦܬܵܚܬܵܐ invigning, öppning

ܦܸܬܼܷܝܵܐ bred

ܦܬ݂ܝܼܬܼܵܐ

ܦܵܬܟܬܵܒ݂ܵܐ omslag

ܦܵܬܵܐ ܕܟܬܵܒ݂ܵܐ

ܦܵܬܠܚܹܝܦܵܐ påslakan

ܦܵܬܵܐ ܕܠܚܵܝܦܵܐ

ܦܵܬ݂ܵܢܵܐ skamlös, skämmas ej

ܦܵܬ݂ܵܢܬܵܐ ܦܵܬ݂ܵܢܹܐ

ܦܵܬܣܦܵܕܝܼܬܵܐ Örngott

ܦܵܬܒܲܪܸܫܬܵܐ

ܦܸܬܩܵܐ kort, minne, biljett

ܦܵܬܵܬܵܐ potatis

ܟܸܪܬܘܿܦܹܐ

ܦ̮ܘܿܠܘܿܟܠܘܿܪ folkloren

ܦ̮ܘܿܠܘܿܟܠܘܿܪܵܝܵܐ

ܦ̮ܝܼܙܝܵܐ fysik

ܦܲـܠܵܚܵܐ arbetare

ܦܲـܩܵܩܘܼܬܵܐ tjatta, chatta

ܨ

 ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܐ vilja

ܨܸܒܥܵܐ finger

ܨܸܒܥܵܬ݂ܵܐ

ܨܘܿܨܝܼܢܵܐ hagtorn

ܨܘܿܨܝܼܢܹܐ

ܨܘܿܨܝܼܬܵܐ fläta

ܨܘܿܨܝܵܬ݂ܵܐ

ܨܘܼܪܬܵܐ bild

ܨܘܼܪܝܵـܬ݂ܵܐ

ܨܵܘܬ݂ܵܐ prat, tal

ܨܵܘܵܬ݂ܵܐ

ܨܸܚܘܵܐ klar himmel, fin väder

ܨܲܚܘܵܐ

ܨܲܚܨܲܝܬܵܐ examen, tenta

ܨܵܝܸܕ jaga, fiska

ܨܵܝܕܵܐ ܨܝܵـܕܵܐ ܨܝܼܕܠܹܗ ܨܝܼܕܠܵܗ̇ ܨܝܼܕܵܐ ܨܝܼܕܬܵܐ ܨܘܼܕ

ܨܲܝܵܕܵܐ jägare

ܨܲܝܕܵܐ jakt

ܨܲܠܹܐ be; vädja till gud

ܨܲܠܝܵܐ ܨܲܠܘܿܝܹܐ ܨܘܿܠܹܐܠܹܗ ܨܘܿܠܹܐܠܵܗ̇ ܨܘܿܠܝܵܐ ܨܘܿܠܝܼܬܵܐ ܨܲܠܝܼ

ܨܵܠܹܐ landa, gå ner, falla

ܨܵܠܝܵܐ ܨܠܵܝܵܐ ܨܠܹܐܠܹܗ ܨܠܹܐܠܵܗ̇ ܨܸܠܝܵܐ ܨܠܝܼܬܵܐ ܨܠܝܼ ܨܠܵܐ

ܨܠܘܿܬܵܐ bön

ܨܠܵܘܵܬ݂ܵܐ

ܨܠܝܼܒ݂ܵܐ kors

ܨܲܠܝܼܠܵܐ klar, logisk, överkomlig, rimlig

ܨܲܠܝܼܠܹܐ

ܨܲܠܡܵܐ tecken, figur, bild

ܝܲܕܥܵܐ ܕܡܘܼܬ݂ܵܐ ܨܘܼܪܬܵܐ

ܨܲܠܡܲܢܬܵܐ fantasi, inbillning

ܨܲܠܡܲܢܝܵܬ݂ܵܐ

ܨܸܠܦܵܐ sår, spricka

ܨܸܠܦܹܐ

ܨܸܡܕܵܐ väska

ܨܲܢܕܘܼܩܵܐ låda

ܨܵܦܘܿܢܵܐ tvål

ܨܸܦܝܵܐ ren, klar

ܨܸܦܝܹܐ

ܨܸܦܝܘܼܬܵܐ renhet, klarhet

ܨܦܵܝܝܼ bra

ܛܵܒ݂ܵܐ

ܨܲܦܢܵܐ Amadija område i norra Irak

ܨܸܦܪܵܐ sparv

ܨܸܦܪܹܐ

ܨܸܦܸܪܬܵܐ sparv; hona

ܨܸܦܸܪܝܵܬ݂ܵܐ

ܨܸܨܹܐ kilskrift, spikar

ܨܸܨܪܵܐ kackerlacka

ܨܸܨܪܹܐ

ܨܲܪܘܵܐ kaffe

ܨܵܪܘܼܚܵܐ raket

ܨܲܪܘܵܝܵܐ brun

ܩ

 ܩܵܐ för

ܩܵܐܸܡ nu

ܐܵܕܝܼܵܐ

ܩܵܐܸܡ ܩܵܝܸܡ vakna, stå

ܩܵܝܡܵܐ ܩܝܵܡܵܐ ܩܝܼܡܠܹܗ ܩܝܼܡܠܵܗ̇ ܩܝܼܡܵܐ ܩܝܼܡܬܵܐ ܩܘܼܡ

ܩܵܐܸܡܲܝܬܵܐ aktuellt, nu

ܩܵܐܹܡܵܝܵܐ ܩܵܐܹܡܵܝܹܐ

ܩܵܐܸܨ ܩܵܝܸܨ klippa

ܩܵܝܨܵܐ ܩܝܵܨܵܐ ܩܝܼܨܠܹܗ ܩܝܼܨܠܵܗ̇ ܩܝܼܨܵܐ ܩܝܼܨܬܵܐ ܩܘܼܨ

ܩܲܒܸܠ få, acceptera, anta

ܩܲܒܠܵܐ ܩܲܒܘܼܠܹܐ ܩܘܼܒܸܠܹܗ ܩܘܼܒܸܠܵܗ̇ ܩܒܝܼܠܵܐ ܩܒܝܼܠܬܵܐ ܩܒܘܿܠ

ܩܲܕܚܵܐ glas

ܟܵܣܵܐ ܓܠܵܣ

ܩܕܝܼܠܵܐ nyckel

ܩܕܝܼܠܹܐ

ܩܲܕܝܼܫܵܐ helgon

ܩܲܕܝܼܫܬܵܐ ܩܲܕܝܼܫܹܐ ܩܲܕܝܼܫܝܵܬ݂ܵܐ

ܩܕܵܠܵܐ nacke

ܩܕܵܠܹܐ

ܩܲܕ݇ܡ före

ܩܵܕ݇ܡ vid, framför

ܩܵܕ݇ܡܵܐ front, framsida

ܠܩܵܕ݇ܡܵܐ

ܩܲ݇ܕܡܵܝܵܐ första

ܩܲܕܡܵܝܬܵܐ ܩܲܕܡܵܝܹܐ

ܩܲܗܘܵܐ kaffe

ܨܲܪܘܵܐ

ܩܵܘܹܐ hårdna

ܩܵܘܝܵܐ ܩܘܵܝܵܐ ܩܘܹܐܠܹܗ ܩܘܹܐܠܵܗ̇ ܩܘܼܝܵܐ ܩܘܝܼܬܵܐ ܩܘܝܼ ܩܘܵܐ

ܩܘܿܒܘܼܚܬܵܐ kluster, grupp, samling

ܩܘܿܒܘܼܚܝܵـܬܵܐ

ܩܘܼܕܡܹܐ imorgon

ܨܲܦܪܵܐ

ܩܘܼܘܸܡܵܐ hända inträffa

ܓܕܝܼܫܵܐ

ܩܘܼܝܵܐ stark

ܩܘܝܼܬܵܐ ܩܘܼܝܹܐ

ܩܘܼܠܵܣܵܐ respekt, beröm, lovord

ܩܘܼܠܬܵܐ fälla

ܩܘܼܠܝܵܬ݂ܵܐ

ܩܵܘܡܵܐ revolution

ܩܘܼܡܬܵܐ växt, längd

ܩܘܼܪܒܵܐ nära, närhet

ܩܘܼܪܡܸܟ̰ܵܐ rynkig

ܩܘܼܪܡܸܟ̰ܬܵܐ ܩܘܼܪܡܸܟ̰ܹܐ

ܩܘܼܪܢܝܼܬܼܵܐ hörn

ܙܵܘܝܼܬܵܐ

ܩܵܛܘܼ katt

ܩܵܛܘܼܬ݂ܵܐ

ܩܵܛܘܿܥܵܐ kryss

ܩܵܛܘܿܥܬܵܐ ܩܵܛܘܿܥܹܐ

ܩܲܛܝܼܢܬܵܐ minut

ܕܲܩܝܼܩܵܐ ܕܲܩܝܼܩܹܐ ܩܲܛܝܼܢܝܵـܬܵܐ

ܩܵܛܸܠ döda

ܩܵܛܠܵܐ ܩܛܵܠܵܐ ܩܛܸܠܹܗ ܩܛܸܠܵܗ̇ ܩܛܝܼܠܵܐ ܩܛܝܼܠܬܵܐ ܩܛܘܿܠ

ܩܸܛܡܵܝܵܐ grå

ܩܸܛܥܵܐ stycke

ܩܵܛܸܦ plocka

ܩܵܛܦܵܐ ܩܛܸܦܠܹܗ ܩܛܸܦܠܵܗ̇ ܩܛܝܼܦܵܐ ܩܛܝܼܦܬܵܐ ܩܛܘܿܦ

ܩܛܵܪܵܐ tåg

ܩܛܵܪܹܐ

ܩܲܝܕܲܡܬܵܐ morgon

ܩܲܝܕܲܡܝܵܬ݂ܵܐ

ܩܵܝܸܚ gulna, blekna

ܩܵܝܚܵܐ ܩܝܵܚܵܐ ܩܝܼܚܠܹܗ ܩܝܼܚܠܵܗ̇ ܩܝܼܚܵܐ ܩܝܼܚܬܵܐ ܩܘܼܚ

ܩܲܝܛܵܐ sommar

ܩܵܝܸܡ stå upp, vakna

ܩܵܝܡܵܐ ܩܝܵܡܵܐ ܩܝܼܡܠܹܗ ܩܝܼܡܠܵܗ̇ ܩܝܼܡܵܐ ܩܝܼܡܬܵܐ ܩܘܼܡ

ܩܲܝܡܵܢܘܼܬ݂ܵܐ realistisk

ܩܵܝܸܡܬܵܐ staty

ܩܵܝܸܡܝܵܬ݂ܵܐ

ܩܝܵܡܬܵܐ uppståndelse

ܩܝܼܢܵܐ grön

ܝܲܪܘܼܩܵܐ ܩܝܼܢܹܐ

ܩܝܼܢܘܼܬܵܐ grönt

ܝܲܪܘܿܩܘܼܬܵܐ

ܩܲܝܣܵܐ trä, virke, timmer

ܩܵܠܵܐ röst

ܩܵܠܹܐ

ܩܵܠܹܐ steka

ܩܵܠܝܵܐ ܩܠܵܝܵܐ ܩܠܹܐܠܹܗ ܩܠܹܐܠܵܗ̇ ܩܸܠܝܵܐ ܩܠܝܼܬܵܐ ܩܠܝܼ ܩܠܵܐ

ܩܲܠܘܠܵܐ lätt, inte tung, snabb

ܩܲܠܘܼܠܬܵܐ ܩܲܠܘܼܠܹܐ

ܩܠܝܼܡܵܐ provins, landsdel

ܩܠܝܼܡܹܐ

ܩܸܠܵܝܬ݂ܵܐ kammare, vrå; bo plats i bergen

ܩܸܠܵܝܵܬ݂ܵܐ

ܩܵܠܵܡܵܐ penna

ܩܵܠܵܡܹܐ

ܩܵܠܵܢܵܐ bullig, som ljuder

ܩܵܠܵܢܹܐ

ܩܲܠܬ݂ܵܐ korg

ܩܲܠܝܵܬ݂ܵܐ

ܩܲܡܚܵܐ mjöl

ܩܲܡܨܵܐ gräshoppa

ܩܲܡܨܹܐ

ܩܵܢܹܐ skaffa, nå

ܩܵܢܝܵܐ ܩܢܵܝܵܐ ܩܢܹܐܠܗ ܩܢܹܐܠܵܗ̇ ܩܸܢܝܵܐ ܩܢܝܼܬܵܐ ܩܢܝܼ ܩܢܵܐ

ܩܸܢܵܐ bo, rede

ܩܸܢܵܢܹܐ

ܩܢܘܿܡܵܝܵܐ personlig, privat

ܩܢܘܿܡܵܝܹܐ

ܩܵܢܘܿܢܵܐ lag, regel, bestämmelse

ܩܵܢܘܼܢܹܐ

ܩܸܢܛܵܐ fara, allvar

ܩܸܢܛܹܐ

ܩܸܢܛܪܘܿܢ center

ܩܸܢܛܪܘܿܢܹܐ

ܩܸܢܛܪܘܿܢܵܝܵܐ central

ܩܸܢܛܪܘܿܢܵܝܹܐ

ܩܲܢܝܵܐ penna

ܩܲܢܝܹܐ

ܩܢܵܝܬܵܐ förtjänst, vinst

ܩܢܵܝܵܬ݂ܵܐ

ܩܵܢܵܦܵܐ soffa

ܩܵܢܵܦܹܐ

ܩܸܢܸܫܬܵܐ örhänge

ܩܸܢܸܫܝܵܬ݂ܵܐ

ܩܵܦܹܐ fånga

ܩܵܦܝܵܐ ܩܦܵܝܵܐ ܩܦܹܐܠܹܗ ܩܦܹܐܠܵܗ̇ ܩܸܦܝܵܐ ܩܦܝܼܬܵܐ ܩܦܝܼ ܩܦܵܐ

ܩܦܵܝܬܵܐ rimma

ܩܦܵܝܵܬܵܐ

ܩܵܦܸܠ krama

ܩܵܦܠܵܐ ܩܦܵܠܵܐ ܩܦܸܠܹܗ ܩܦܸܠܵܗ̇ ܩܦܝܼܠܵܐ ܩܦܝܼܠܬܵܐ ܩܦܘܿܠ

ܩܸܦܠܵܐ lås

ܩܸܦܠܹܐ

ܩܲܩܒ݂ܵܢܵܐ rapphöna

ܩܲܩܒ݂ܵܢܹܐ

ܩܵܪܹܐ läsa

ܩܵܪܝܵܐ ܩܪܵܝܵܐ ܩܪܹܐܠܹܗ ܩܪܹܐܠܵܗ̇ ܩܸܪܝܵܐ ܩܪܝܼܬܵܐ ܩܪܝܼ ܩܪܵܐ

ܩܵܪܸܒܼ ta nattvardsbröd, närma

ܩܵܪܒ݂ܵܐ ܩܪܵܒ݂ܵܐ ܩܪܸܒ݂ܠܹܗ ܩܪܸܒ݂ܠܵܗ̇ ܩܪܝܼܒ݂ܵܐ ܩܪܝܼܒ݂ܬܵܐ ܩܪܘܿܒ݂

ܩܪܵܒ݂ܵܐ krig

ܩܪܵܒ݂ܹܐ

ܩܲܪܒܸܢ närma sig

ܩܲܪܒܸܢܵܐ ܩܲܪܒܘܿܢܹܐ ܩܘܼܪܒܸܢܹܗ ܩܘܼܪܒܸܢܵܗ̇ ܩܘܼܪܒܸܢܵܐ ܩܘܼܪܒܸܢܬܵܐ

ܩܵܪܘܿܝܵܐ tupp

ܩܵܪܘܿܝܹܐ

ܩܲܪܵܝܵܐ sköldpadda

ܩܲܪܵܝܹܐ

ܩܸܪܝܵܐ kallad

ܩܪܝܼܚܵܐ klar, tidlig, lättbegriplig

ܩܪܝܼܚܬܵܐ ܩܪܝܼܚܹܐ

ܩܪܝܼܚܘܼܬܵܐ tydlighet

ܩܲܪܝܵܢܵܐ läsare

ܩܲܪܝܵܢܬܵܐ ܩܲܪܝܵܢܹܐ

ܩܸܪܝܵܢܵܐ läsning, läsebok

ܩܸܪܝܵܢܹܐ

ܩܲܪܝܼܪܵܐ kall, kallt

ܩܲܪܝܼܪܬܵܐ ܩܲܪܝܼܪܹܐ

ܩܪܵܝܬܵܐ läsning

ܩܵܪܸܡ vinna, segra

ܩܵܪܡܵܐ ܩܪܵܡܵܐ ܩܪܸܡܠܹܗ ܩܪܸܡܠܵܗ̇ ܩܪܝܼܡܵܐ ܩܪܝܼܡܬܵܐ ܩܪܘܿܡ

ܩܲܪܢܵܐ horn

ܩܲܪ݇ܢܵܐ ܩܲܪ݇ܢܵܢܹܐ

ܩܲܪܥܵܐ pumpa

ܩܲܪܥܹܐ

ܩܲܪܬܵܐ kall, kallt

ܩܵܫܵܐ präst

ܩܲܫܝܼܫܵܐ

ܩܸܫܝܵܐ hård, tjock, tät

ܩܸܫܬܵܐ parantes

ܩܸܫܝܵـܬ݂ܵܐ

ܩܸܫܬܝܼܡܵܪܲܢ regnbåge

ܩܸܫܬܝܼܡܸܛܪܵܐ

ܩܲܫ̰ܩܘܼܫ̰ܹܐ ösa, vräka, piska

ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܵܐ katolik

ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹܐ

ܩܸܬ݂ܪܵܐ knut, problem

ܩܸܬܪܹܐ

ܩܵܬـܝܼ för mig

ܩܵܐܠܝܼ ܛܵܐܠܝܼ ܛܵܠܝܼ

ܪ

 ܪܹܐܙܵܐ iordningställ

ܪܵܐܸܣ ܪܵܝܸܣ bespruta, strö

ܪܵܝܣܵܐ ܪܝܵܣܵܐ ܪܝܼܣܠܹܗ ܪܝܼܣܠܵܗ̇ ܪܝܼܣܵܐ ܪܝܼܣܬܵܐ ܪܘܼܣ

ܪܲܒܵܐ stor

ܪܲܒܹܐ ܪܵܒܹܐ

ܪܵܒܵܐ mycket, många

ܪܵܒܹܐ

ܪܵܒ݂ܹܐ växa

ܪܵܒ݂ܝܵܐ ܪܒ݂ܵܝܵܐ ܪܒܹܐܠܹܗ ܪܒ݂ܹܐܠܵܗ̇ ܪܸܒܼܝܵܐ ܪܒ݂ܝܼܬܵܐ ܪܒ݂ܝܼ ܪܒ݂ܵܐ

ܪܲܒܐܸܡܵܐ sekelbefäl, befäl av hundra soldat

ܪܲܒܡܵܐܐ

ܪܲܒܚܲܝܠܵܐ befälhavare

ܦܵܩܘܿܕܵܐ

ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ fjärde

ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܬܵܐ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܹܐ

ܪܵܒܡܸܢܝܵܢܵܐ många

ܪܒ݂ܵܨܵܐ en punkt under o

ܘܼ، ܘܵܘ ܪܒ݂ܵܨܵܐ

ܪܵܓܼܘܿܠܵܐ dal

ܪܵܘܘܿܠܵܐ

ܪܓܼܘܿܡܹܐ stora bönor

ܒܵܩܸܠܹܐ

ܪܓ݂ܝܼܓܼܘܼܬܵܐ aptit

ܪܸܓܼܫܵܐ känsla

ܪܸܓܼܫܹܐ

ܪܸܓ݂ܫܵܢܵܝܵܐ känslomässig, inlevelse

ܪܸܓܼܫܵܢܵܝܬܵܐ ܪܸܓܼܫܵܢܵܝܹܐ

ܪܸܓ̰ܒܵܐ insekt

ܪܸܓ̰ܒܹܐ

ܪܵܕܸܚ koka

ܪܵܕܚܵܐ ܪܕܵܚܵܐ ܪܕܸܚܠܹܗ ܪܕܸܚܠܵܗ̇ ܪܕܝܼܚܵܐ ܪܕܝܼܚܬܵܐ ܪܕܘܿܚ

ܪܲܕܵܝܬܵܐ bil

ܪܲܕܝܵܬ݂ܵܐ

ܪܲܕܵܝܬ݂ܥܵܪܨܵܝܬܵܐ ambulans

ܪܲܕܝܵܬ݂ܵܐ ܥܵܪܨܵܝܹܐ

ܪܗܘܿܡܵܐ rom

ܪܲܗܛܵܐ bud, kurir, räckvidd, avdelning

ܪܘܼܒܥܵܐ kvart

ܪܵܘܕ݂ܵܢܵܐ jordbävning, jordskalv

ܪܘܵܚܵܐ en punkt på o

ܘܿ ܘܵܘ ܪܘܵܚܵܐ

ܪܘܼܚܵܐ själ, ande

ܪܘܼܚܵܬ݂ܵܐ

ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ andlig, själslig

ܪܘܼܚܵܢܵܝܬܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܹܐ

ܪܘܝܼܚܵܐ bred, utsträckt

ܪܘܝܼܚܹܐ

ܪܘܼܟܵܒ݂ܵܐ struktur, sättning, läggning

ܪܘܼܟܵܒ݂ܹܐ

ܪܘܼܟܵܟ݂ܵܐ mjukhet; ett ljud för vissa bokstäver med en punkt under

ܪܘܼܡܚܵܐ spjut

ܪܘܼܡܚܹܐ ܪܘܼܚܵܬ݂

ܪܘܼܡܬܵܐ kulle

ܪܘܼܡܝܵـܬ݂ܵܐ

ܪܘܼܦ̮ܫܵܐ axel

ܪܲܦ̮ܫܵܐ

ܪܘܼܨܵܨܵܐ trauma, stuka

ܪܘܼܨܵܨܹܐ

ܪܘܼܫܡܵܐ symbol, märke

ܪܘܼܫܡܹܐ

ܪܘܼܫܡܵܝܵܐ officiell

ܪܸܙܵܐ ris

ܪܚܘܼܩܝܵܐ avstånd, sträck

ܪܸܚܩܵܝܘܼܬܵܐ ܪܚܘܼܩܝܹܐ

ܪܵܚܸܛ springa

ܪܵܚܛܵܐ ܪܚܵܛܵܐ ܪܚܸܛܠܹܗ ܪܚܸܛܠܵܗ̇ ܪܚܝܼܛܵܐ ܪܚܝܼܛܬܵܐ ܪܚܘܿܛ

ܪܸܚܛܵܐ löpning, springa

ܪܲܚܝܼܩܵܐ långt, sluten

ܪܲܚܡܵܢܵܐ nådig, barmhärtig

ܪܵܚܡܵܢܬܵܐ ܪܵܚܡܵܢܹܐ

ܪܵܚܸܩ avstå, långt från

ܪܵܚܩܵܐ ܪܚܵܩܵܐ ܪܚܸܩܠܹܗ ܪܚܸܩܠܵܗ̇ ܪܚܝܼܩܵܐ ܪܚܝܼܩܬܵܐ ܪܚܘܿܩ

ܪܸܚܩܵܐ långt, avstånd

ܪܸܚܩܵܝܘܼܬܵܐ

ܪܵܚܸܫ gå

ܪܵܚܫܵܐ ܪܚܵܫܵܐ ܪܚܸܫܠܹܗ ܪܚܸܫܠܵܗ̇ ܪܚܝܼܫܵܐ ܪܚܝܼܫܬܵܐ ܪܚܘܿܫ

ܪܲܚܫܵܐ insekt

ܪܲܚܫܹܐ

ܪܚܵܫܬܵܐ gående

ܪܝܼܚܵܐ lukt

ܪܝܼܚܵܢܵܐ basilika

ܪܝܼܚܵܢܹܐ

ܪܝܼܪܹܐ saliv, slem

ܪܵܟܸܒܼ rida

ܪܵܟܒ݂ܵܐ ܪܟܵܒ݂ܵܐ ܪܟܸܒܼܠܹܗ ܪܟܸܒ݂ܠܵܗ̇ ܪܟܝܼܒ݂ܵܐ ܪܟܝܼܒ݂ܬܵܐ ܪܟܘܿܒ݂

ܪܵܡܵܐ hög

ܪܵܡܬܵܐ ܪܵܡܹܐ

ܪܵܡܸܙ peka på, markera, visa

ܪܵܡܙܵܐ ܪܡܵܙܵܐ ܪܡܸܙܠܹܗ ܪܡܸܙܠܵܗ̇ ܪܡܝܼܙܵܐ ܪܡܝܼܙܬܵܐ ܪܡܘܿܙ

ܪܸܡܙܵܐ symbol, tecken

ܐܵܬ݂ܵܐ ܨܲܠܡܵܐ

ܪܵܡܩܘܼܡܬܵܐ längd växt

ܩܘܼܡܬܵܐ ܪܵܡܬܵܐ

ܪܲܡܫܵܐ kväll, afton

ܪܸܢܝܵܐ idén

ܪܸܢܝܹܐ

ܪܵܥܝܵܐ herde

ܪܵܥܝܹܐ

ܪܸܥܝܵܢܵܐ avsikt, förstånd

ܪܸܥܝܵܢܹܐ

ܪܵܥܸܫ känna, vakna

ܪܵܥܫܵܐ ܪܥܵܫܵܐ ܪܥܸܫܠܹܗ ܪܥܸܫܠܵܗ̇ ܪܥܝܼܫܵܐ ܪܥܝܼܫܬܵܐ ܪܥܘܿܫ

ܪܵܦܵܐ hylla, hyllor

ܪܵܦܹܐ

ܪܵܦܵܐ flock; en grupp av fåglar

ܪܲܦܵܐ

ܪܸܦܝܘܼܬ݂ܵܐ löst, försummelse

ܪܦܵܦܵܐ sekond

ܪܦܵܦܹܐ

ܪܵܩܸܕ dansa

ܪܵܩܕܵܐ ܪܩܵܕܵܐ ܪܩܸܕܠܹܗ ܪܩܸܕܠܵܗ̇ ܪܩܝܼܕܵܐ ܪܩܝܼܕܬܵܐ ܪܩܘܿܕ

ܪܸܩܕܵܐ dans

ܪܩܝܼܥܵܐ atmosfär, himlaval

ܪܩܝܼܥܹܐ

ܪܲܩܡܵܐ nummer, antal

ܪܲܩܡܹܐ

ܪܹܫ på, ovanpå, över

ܪܹܫܵܐ huvud

ܪܹܫܵܐ överordnad, högstående, ledare

ܪܹܫܵܢܹܐ

ܪܵܫܘܼܝܵܐ kritiker

ܪܸܫܝܵܢܵܐ ܣܵܬܘܿܪܵܐ

ܪܵܫܘܼܦܬܵܐ stridsvagn, tank

ܪܵܫܘܼܦܝܵܬ݂ܵܐ

ܪܹܫܵܝܵܐ huvudsak, central

ܪܹܫܵܝܬܵܐ ܪܹܫܵܝܹܐ

ܪܵܫܸܡ rita

ܪܵܫܡܵܐ ܪܫܵܡܵܐ ܪܫܸܡܠܹܗ ܪܫܸܡܠܵܗ̇ ܪܫܝܼܡܵܐ ܪܫܝܼܡܬܵܐ ܪܫܘܿܡ

ܪܵܫܸܡ specificera

ܪܵܫܡܵܐ ܪܫܵܡܵܐ ܪܫܸܡܠܹܗ ܪܫܸܡܠܵܗ̇ ܪܫܝܼܡܵܐ ܪܫܝܼܡܬܵܐ ܪܫܘܿܡ

ܪܫܵܡܬܵܐ markering, teckning

ܪܬܵܡܬܵܐ uttala

ܪܸ̈ܓ̰ܒܹܐ insekter

ܪ̈ܲܚܡܹܐ nåd, barmhärtighet

ܫ

 ܫܵܒ݂ܘܿܥܵܐ vecka

ܫܵܒ݂ܘܿܥܹܐ

ܫܒ݂ܵܛ februari

ܐܸܫܒ݂ܵܛ

ܫܒܼܝܼܠܵܐ sätt, väg, bana

ܫܒ݂ܝܼܠܹܐ

ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ sjunde

ܫܒ݂ܝܥܵܝܬܵܐ ܫܒ݂ܝܥܵܝܹܐ

 

ܫܹܒܠܵܐ ax, axen

ܫܹܒܸܠܬܵܐ ܫܸܒܠܹܐ ܫܹܒܸܠܝܵܬܵܐ

ܫܲܒ݂ܥܵܐ sju

ܫܒ݂ܲܥ

ܫܲܒܼܥܝܼ sjuttio

ܫܲܒ݂ܥܝܼܢ

ܫܲܒܼܥܝܼܢܵܝܵܐ sjuttionde

ܫܲܒ݂ܥܝܼܢܵܝܬܵܐ ܫܲܒ݂ܥܝܼܢܵܝܹܐ

ܫܒܲܥܣܲܪ sjutton

ܫܵܒ݂ܸܩ låta, lämna

ܫܵܒ݂ܩܵܐ ܫܒ݂ܵܩܵܐ ܫܒ݂ܸܩܠܹܗ ܫܒ݂ܸܩܠܵܗ̇ ܫܒ݂ܝܼܩܵܐ ܫܒ݂ܝܼܩܬܵܐ ܫܒ݂ܘܿܩ

ܫܲܒ݂ܪܵܐ barn

ܫܲܒ݂ܪܹܐ

ܫܲܒܬ݂ܵܐ lördag

ܫܲܒܵܬ݂ܵܐ

ܫܓܼܘܿܫܝܵܐ orolighet, oordning, oroande

ܫܓܼܘܿܫܝܹܐ

ܫܲܕܸܪ skicka

ܫܲܕܪܵܐ ܫܲܕܘܼܪܹܐ ܫܘܼܕܸܪܹܗ ܫܘܼܕܸܪܵܗ̇ ܫܘܼܕܪܵܐ ܫܘܼܕܸܪܬܵܐ

ܫܸܕܬ݂ܵܐ tjänst

ܫܸܕܵܬ݂ܵܐ

 ܫܸܕܬ݂ܵܢܵܝܵܐ funktionell

ܫܸܕܬ݂ܵܢܵܝܹܐ

ܫܲܗܪܵܐ festival, vaka

ܫܲܗܪܹܐ

ܫܘܼܐܵܠܵܐ fråga

ܫܘܼܐܵܠܹܐ

ܫܘܼܒ݂ܚܵܐ prydhet, ära, hymn

ܫܘܼܓ݇ܠܵܐ arbete, jobb

ܫܘܼܠܵܐ ܦܸܠܚܵܢܵܐ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ

 ܫܘܼܘܫܵܛܵܐ framsteg, ökning, framfart

ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ förändring, årstid

ܫܵܘܝܵܐ lika jämn, rak

ܫܵܘܝܹܐ

ܫܘܝܼܬܼܵܐ sängkläder

ܫܘܼܝܵܬ݂ܵܐ

ܫܘܼܟܵܢܵܐ present, gåva

ܫܘܼܟܵܢܹܐ

ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ myndighet, verk, makthavande

ܫܘܼܠܵܡܵܐ slutet, sist

ܫܘܼܡܵܗܵܐ adjektiv

ܫܘܼܡܵܢܵܐ busig

ܫܘܼܡܵܢܬܵܐ ܫܘܼܡܵܢܹܐ

ܫܘܿܡܵܪܵܝܵܐ sumerer

ܫܘܿܡܵܪܵܝܹܐ

ܫܵܘܦܵܐ plats, ställning

ܫܘܼܦܪܵܐ skönhet finhet

ܫܘܼܦܪܵܝܵܐ ܫܲܦܪܵܢܬܵܐ ܫܘܼܦܪܵܝܹܐ

ܫܘܼܩܵܐ affär, marknad

ܫܘܼܩܵܢܹܐ

ܫܘܼܩܵܝܵܐ affärsmässig

ܫܵܘܸܪ hoppa

ܫܵܘܪܵܐ ܫܘܵܪܵܐ ܫܘܸܪܹܗ ܫܘܸܪܵܗ̇ ܫܘܝܼܪܵܐ ܫܘܝܼܪܬܵܐ ܫܘܘܿܪ

ܫܘܼܪܵܐ mur

ܫܘܼܪܹܐ ܫܘܼܪܵܢܹܐ

ܫܘܼܪܵܝܵܐ början

ܫܲܪܵܝܬܵܐ

ܫܘܼܫܵܐ glas

ܫܘܼܫܹܐ

ܫܲܘܫܸܛ främja

ܫܲܘܫܸܛܵܐ ܫܲܘܫܘܼܛܐ ܫܘܼܫܸܛܠܹܗ ܫܘܼܫܸܛܠܵܗ̇ ܫܘܼܫܸܛܵܐ ܫܘܼܫܸܛܬܵܐ

ܫܘܼܫܸܟܬ݂ܵܐ burk

ܫܘܼܫܸܟܝܵـܬ݂ܵܐ

ܫܘܼܫܲܢ lilja

ܫܘܼܫܲܢܹܐ

ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ etablissemang, verk, anläggning, organisation

ܫܘܼܬܐܵܣܹܐ

ܫܵܘܬܵܦܘܼܬ݂ܵܐ förbindelse, relation, företag

ܫܵܘܬܲܦܘܵܬ݂ܵܐ

ܫܚܘܼܢܝܵܐ värme

ܫܚܘܼܢܬܵܐ ܫܚܘܼܢܝܹܐ

ܫܲܚܝܼܢܵܐ varm

ܫܲܚܝܼܢܬܵܐ ܫܲܚܝܼܢܹܐ

ܫܲܚܠܸܦ ändra, byta

ܫܲܚܠܸܦܵܐ ܫܲܚܠܘܼܦܹܐ ܫܘܼܚܠܸܦܠܹܗ ܫܘܼܚܠܸܦܠܵܗ̇ ܫܘܼܚܠܸܦܵܐ ܫܘܼܚܠܸܦܬܵܐ

ܫܲܚܠܵܦܬܵܐ växling, skiftande, ändra

ܫܲܚܠܵܦܝܵܬܵܐ

ܫܸܚܬܵܢܵܐ smutsig

ܫܸܚܬܵܢܬܵܐ ܫܸܚܬܵܢܹܐ

ܫܵܛܸܚ ligga

ܫܵܛܚܵܐ ܫܛܵܚܵܐ ܫܛܸܚܠܹܗ ܫܛܸܚܠܵܗ̇ ܫܛܝܼܚܵܐ ܫܛܝܼܚܬܵܐ ܫܛܘܿܚ

ܫܸܛܪܵܢܵܐ snygg, vacker

ܫܸܛܪܵܢܬܵܐ ܫܸܛܪܵܢܹܐ

ܫܵܝܹܐ te

ܟ̰ܵܝܹܐ

ܫܲܝܸܢ tämja

ܫܲܝܸܢܵܐ ܫܲܝܘܼܢܹܐ ܫܘܸܝܸܢܹܗ ܫܘܼܝܸܢܵܗ̇ ܫܘܼܝܸܢܵܐ ܫܘܼܝܸܢܬܵܐ

ܫܲܝܢܵܐ tam, trygghet, säkerhet

ܫܲܝܢܵܝܬܵܐ ܫܲܝܢܵܝܹܐ

ܫܝܼܦܵܢܬܵܐ suddgummi

ܫܝܼܦܵܢܝܵܬܵܐ

ܫܸܟܘܵܢܵܐ myra

ܫܸܟܘܵܢܬܵܐ ܫܸܟܘܵܢܹܐ

ܫܵܟܸܚ finna

ܫܵܟܚܵܐ ܫܟܵܚܵܐ ܫܟܸܚܠܹܗ ܫܟܸܚܠܵܗ̇ ܫܟܝܼܚܵܐ ܫܟܝܼܚܬܵܐ ܫܟܘܿܚ

ܫܵܠܵܐ sjal, schal

ܫܵܠܹܐ

ܫܸܠܝܵܐ lugn, lugnt

ܫܠܝܼܚܵܐ apostel, missionär

ܫܠܝܼܚܬܵܐ ܫܠܝܼܚܹܐ

ܫܠܝܼܚܘܼܬܵܐ mission

ܫܠܝܼܚܘܼܝܵܬ݂ܵܐ

ܫܲܠܝܼܛܵܐ härskare

ܫܲܠܝܼܛܬܵܐ ܫܲܠܝܼܛܹܐ

ܫܠܝܼܬ݂ܵܐ bokstav som inte har rörelse

ܫܵܠܸܡ bifall, samtycke

ܫܵܠܡܵܐ ܫܠܵܡܵܐ ܫܠܸܡܠܹܗ ܫܠܸܡܠܵܗ̇ ܫܠܝܼܡܵܐ ܫܠܝܼܡܬܵܐ ܫܠܘܿܡ

ܫܲܠܡܵܐ fullständig, komplett

ܫܠܵܡܵܐ hälsning, salut, hyllning

ܫܵܠܹܢܘܼܢܹܐ fiskmås

ܫܵܠܹܐ ܢܘܼܢܹܐ

ܫܵܠܸܩ koka

ܫܵܠܩܵܐ ܫܠܵܩܵܐ ܫܠܸܩܠܹܗ ܫܠܸܩܠܵܗ̇ ܫܠܝܼܩܵܐ ܫܠܝܼܩܬܵܐ ܫܠܘܿܩ

ܫܲܠܩܘܼ koppor

ܫܸܡܵܐ namn, substantiv

ܫܵܡܸܛ krossa

ܫܵܡܛܵܐ ܫܡܵܛܵܐ ܫܡܸܛܠܹܗ ܫܡܸܛܠܵܗ̇ ܫܡܝܼܛܵܐ ܫܡܝܼܛܬܵܐ ܫܡܘܿܛ

ܫܡܲܝܵܐ himlen

ܫܵܡܸܥ höra

ܫܵܡܥܵܐ ܫܡܵܥܵܐ ܫܡܸܥܠܹܗ ܫܡܸܥܠܵܗ̇ ܫܡܝܼܥܵܐ ܫܡܝܼܥܬܵܐ ܫܡܝܼ ܫܡܵܐ

ܫܲܡܥܵܢܵܐ lyssnare

ܫܲܡܥܵܢܬܵܐ ܫܲܡܥܵܢܹܐ

ܫܸܡܫܵܐ sol

ܫܲܡܫܘܼܡܵܐ vattenfall

ܫܲܢܹܐ flytta

ܫܲܢܝܵܐ ܫܲܢܘܼܝܹܐ ܫܘܼܢܹܐܠܹܗ ܫܘܼܢܹܐܠܵܗ̇ ܫܘܼܢܝܵܐ ܫܘܼܢܝܼܬܵܐ ܫܲܢܝܼ

ܫܢܝܼܙܵܐ överbliven, underlig, märklig

ܫܢܝܼܙܹܐ

ܫܲܢܲܝܬܵܐ flyttande

ܫܲܢܲܫܸܠ ordnade i följd, bli trött

ܫܲܢܫܸܠܵܐ ܫܲܢܫܘܼܠܹܐ ܫܘܼܢܫܸܠܹܗ ܫܘܼܢܫܸܠܵܗ̇ ܫܘܼܢܫܝܼܠܵܐ ܫܘܼܢܫܝܼܠܬܵܐ

ܫܸܢܬܵܐ sömn

ܫܹܢ݇ܬܵܐ år

ܫܸܢܹܐ

ܫܹܢ݇ܬܟܒ݂ܝܼܫܬܵܐ skottår

ܫܹܢ݇ܬܵܐ ܟܒ݂ܝܼܫܬܵܐ

ܫܲܥܘܼܬ݂ܵܐ gul

ܙܲܪܕܵܐ

ܫܵܥܸܫ skaka

ܫܵܥܫܵܐ ܫܥܵܫܵܐ ܫܥܸܫܠܹܗ ܫܥܸܫܠܵܗ̇ ܫܥܝܼܫܵܐ ܫܥܝܼܫܬܵܐ ܫܥܘܿܫ

ܫܲܥܸܬ݂ bleknar

ܫܵܥܬ݂ܵܐ klocka

ܣܵܥܲܬ

ܫܲܦܝܼܪܵܐ snygg, vacker

ܫܲܦܝܼܪܬܵܐ ܫܲܦܝܼܪܹܐ

ܫܲܦܝܼܪܕܘܼܒܵܪܵܐ fin handlare, kunnig organisatör

ܕܘܼܒܵܪܹܐ ܫܲܦܝܼܪܹܐ

ܫܲܦܝܼܪܚܸܙܘܵܐ vacker utseende

ܫܲܦܪܵܢܬܵܐ smickrad, skönhet, smink

ܫܵܩܵܐ ben

ܫܲܩܝܼܬܵܐ bäck

ܫܵܩܸܠ ta

ܫܵܩܠܵܐ ܫܩܵܠܵܐ ܫܩܸܠܹܗ ܫܩܸܠܵܗ̇ ܫܩܝܼܠܵܐ ܫܩܝܼܠܬܵܐ ܫܩܘܿܠ

 ܫܩܵܠܬܵܐ gripande, tagning

ܫܩܵܠܝܵܬ݂ܵܐ

ܫܲܪܹܐ börja

ܫܲܪܝܵܐ ܫܲܪܘܼܝܹܐ ܫܘܼܪܹܐܠܹܗ ܫܘܼܪܹܐܠܵܗ̇ ܫܘܼܪܝܵܐ ܫܘܼܪܝܼܬܵܐ ܫܲܪܝܼ

ܫܵܪܹܐ landa, bo, komma till

ܫܵܪܝܵܐ ܫܪܵܝܵܐ ܫܪܹܐܠܹܗ ܫܪܹܐܠܵܗ ܫܸܪܝܵܐ ܫܪܝܼܬܵܐ ܫܪܝܼ

ܫܵܪܹܐ lossa, lossgöra

ܫܵܪܝܵܐ ܫܪܵܝܵܐ ܫܪܹܐܠܹܗ ܫܪܹܐܠܵܗ̇ ܫܸܪܝܵܐ ܫܪܝܼܬܵܐ ܫܪܝܼ ܫܪܵܐ

ܫܲܪܒܵܐ generation, släkt, ras, art

ܫܲܪܒܵܬ݂ܵܐ ܫܲܪܒܹܐ

ܫܪܵܓܼܵܐ oljelampa

ܫܪܵܓ݇ܝܵܐ

ܫܲܪܘܵܝܵܐ nybörjare, grund

ܫܲܪܘܵܝܬܵܐ ܫܲܪܘܵܝܹܐ

ܫܲܪܘܼܪܹܐ bekräfta, försäkra

ܫܵܪܸܚܬܵܐ kalv

ܫܵܪܸܚܝܵܬ݂ܵܐ

ܫܲܪܛܵܐ krav, avtal, kontrakt

ܫܲܪܛܹܐ

ܫܲܪܝܼܪܵܐ sann, rättrogen, verklig

ܫܲܪܝܼܪܬܵܐ ܫܲܪܝܼܪܹܐ

ܫܲܪܝܼܪܘܼܬܵܐ sanning, riktighet, trovärdighet

ܫܲܪܲܝܬܵܐ början

ܫܪܵܝܬܵܐ anlända, kommer till, boende

ܨܠܹܝܬܵܐ، ܐ݇ܬܵܝܬܵܐ ܠܕܘܼܟܵܐ، ܚܵܝܬܵܐ

ܫܲܪܟܵܐ etcetera, etc.

ܫܪ.

ܫܪܵܪܵܐ sanning

ܫܪܵܪܹܐ

ܫܸܪܫܵܐ rot, original, ursprunglig

ܫܸܪܫܵܝܵܐ rot, ursprunglig

ܫܸܪܫܵܝܬܵܐ ܫܸܪܫܵܝܹܐ

ܫܸܫܸܠܬܵܐ kedja

ܫܸܫܸܠܝܵܬ݂ܵܐ

ܫܸܫܡܵܐ sesam

ܫܸܫܡܹܐ

ܫܵܬܹܐ dricka

ܫܵܬܝܵܐ ܫܬܵܝܵܐ ܫܬܹܐܠܹܗ ܫܬܹܐܠܵܗ̇ ܫܸܬܝܵܐ ܫܬܝܼܬܵܐ ܫܬـܝܼ ܫܬܵܐ

ܫܲܬܐܸܣ bilda, etablera

ܫܲܬܐܸܣܵܐ ܫܲܬܐܘܼܣܹܐ ܫܘܼܬܐܸܣܠܹܗ ܫܘܼܬܐܸܣܠܵܗ̇ ܫܘܼܬܐܸܣܵܐ ܫܘܼܬܐܸܣܬܵܐ

ܫܬܵܝܬܵܐ drink

ܫܬܵܝܵܬܵܐ

ܫܬܝܼܬܵܝܵܐ sjätte

ܫܬܝܼܬܵܝܬܵܐ ܫܬܝܼܬܵܝܹܐ

ܫܬܲܥܣܲܪ sexton

ܫܵܬܸܩ tyst

ܫܵܬܩܵܐ ܫܬܵܩܵܐ ܫܬܸܩܠܹܗ ܫܬܸܩܠܵܗ̇ ܫܬܝܼܩܵܐ ܫܬܝܼܩܬܵܐ ܫܬܘܿܩ

ܫ̃ܵܕܹܐ rufsa, kasta, slunga

ܫ̃ܵܕܝܵܐ ܫ̃ܕܵܝܵܐ ܫ̃ܕܹܐܠܹܗ ܫ̃ܕܹܐܠܵܗ̇ ܫܸ̃ܕܝܵܐ ܫ̃ܕܝܼܬܵܐ ܫ̃ܕܝܼ ܫ̃ܕܵܐ

ܬ

 ܬ bokstav t

ܬܵܘ

ܬܵܐ kom

ܬܹܐܘܿܠܘܿܓܼܝܼܵܐ teologi

ܬܹܐܘܿܠܘܿܓ݂ܝܼܘܼܬܵܐ teologierna

ܬܐܘܿܡܵܐ ܐܘܿܕܘܿ Toma Odo; en biskop och författare samt grundare för assyriska grammatiken

ܬܹܐܢܵܐ fikon

ܬܹܐܢܹܐ

ܬܹܒ݂ܹܝܠ universum, värld

ܬܹܒܹܝܠܵܝܵܐ global, universell, världen

ܬܹܒ݂ܹܝܠܵܝܬܵܐ ܬܹܒ݂ܹܝܠܵܝܹܐ

ܬܒ݂ܝܼܪܵܐ bruten, bräckt

ܬܒ݂ܝܼܪܹܐ

ܬܲܒܲܠܵܐ kula

ܟܸܦܬ݂ܵܐ ܓܘܿܠܠܵܐ

ܬܵܓܼܵܐ krona, krans

ܬܸܓܼܡܵܐ sort, slag

ܬܸܓܼܡܹܐ

ܬܲܓܵܪܵܐ köpman, handelsman

ܬܵܘܕܝܼܬܼܵܐ tro, princip

ܬܵܘܕܝܵܬ݂ܵܐ

ܬܵܘܠܹܐ koriander

ܬܵܘܠܥܵܐ mask

ܬܵܘܠܥܹܐ

ܬܵܘܵܢܵܐ rum, kammare

ܬܵܘܵܢܹܐ

ܬܘܼܢܵܝܵܐ berättelse

ܬܘܼܢܝܼܬܵܐ ܬܘܼܢܝܵܬ݂ܵܐ ܬܘܼܢܵܝܹܐ

ܬܲܘܣܸܦ addera, lägga till

ܬܲܘܣܸܦܵܐ ܬܲܘܣܘܼܦܹܐ ܬܘܼܣܸܦܠܹܗ ܬܘܼܣܸܦܠܵܗ̇ ܬܘܿܣܸܦܵܐ ܬܘܿܣܸܦܬܵܐ

ܬܘܼܩܠܵܐ vikt, tyngd

ܬܘܼܩܵܢܵܐ teknik

ܬܵܘܪܵܐ tjur

ܬܵܘܪܹܐ

ܬܘܼܪܓܵܡܵܐ översättning, tolkning

ܬܘܼܪܓܵܡܹܐ

ܬܘܼܪܟܝܼܵܐ Turkiet

ܬܘܼܪܣܵܝܵܐ försörjning

ܬܘܼܪܣܵܝܹܐ

ܬܘܼܪܥܸܠܹܐ importerad

ܬܘܼܪܵܨܡܲܡܠܠܵܐ grammatik

ܬܵܘܸܪܬܵܐ ko

ܬܵܘܸܪܝܵܬ݂ܵܐ

ܬܘܼܬܼܵܐ mullbär, mullbärsträd

ܬܘܼܬܹܐ

ܬܚܘܼܡܵܐ gräns

ܬܚܘܼܡܹܐ

ܬܚܘܿܬ under

ܬܚܘܿܬܵܐ under, nedanför

ܬܲܚܸܡ begränsa

ܬܲܚܸܡܵܐ ܬܲܚܘܼܡܹܐ ܬܘܼܚܸܡܠܹܗ ܬܘܼܚܸܡܠܵܗ̇ ܬܘܼܚܸܡܵܐ ܬܘܼܚܸܡܬܵܐ

ܬܲܚܡܸܢ tänka

ܬܲܚܡܸܢܵܐ ܬܲܚܡܘܼܢܹܐ ܬܘܼܚܡܸܢܹܗ ܬܘܼܚܡܸܢܵܗ̇ ܬܘܼܚܡܸܢܵܐ ܬܘܼܚܡܸܢܬܵܐ

ܬܲܚܡܲܢܬܵܐ tänkande

ܬܲܝܡܢܵܐ söder

ܬܲܟܠܹܐ önska, få lov

ܚܘܼܙܝܼ

ܬܸܟܢܘܿܠܘܿܓ̰ܝܼܵܐ teknologi

ܬܸܟܬ݂ܵܐ dragsnöre, bälte

ܬܸܟܝܵܬ݂ܵܐ

ܬܵܠܹܐ hänga

ܬܵܠܝܵܐ ܬܠܵܝܵܐ ܬܠܹܐܠܹܗ ܬܠܹܐܠܵܗ̇ ܬܸܠܝܵܐ ܬܠܝܼܬܵܐ ܬܠܝܼ ܬܠܵܐ

ܬܲܠܓܵܐ snö

ܬܸܠܝܼܦ̮ܘܿܢ telefon

ܩܵܥܝܵܐ ܚܘܼܛܡܲܠܵܠܵܐ

ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ tredje

ܬܠܝܼܬܵܝܬܵܐ ܬܠܝܼܬܵܝܹܐ

ܬܲܠܡܝܼܕܵܐ student

ܬܲܠܡܝܼܕܹܐ

ܬܸܠܦܵܐ ögonfrans

ܬܸܠܦܹܐ ܬܸܠܦܵܦܹܐ

ܬܸܠܦ̮ܸܙܝܘܿܢ television

ܦܪܲܣܚܸܙܘܵܐ

ܬܲܠܩܵܢܵܐ tecknet \ över bokstav som ska inte uttalas

ܬܲܠܬܹܐ hänga

ܬܲܠܬܵܐ ܬܲܠܬܘܼܝܹܐ ܬܘܼܠܬܹܐܠܹܗ ܬܘܼܠܬܹܐܠܵܗ̇ ܬܘܼܠܬܝܼܵܐ ܬܘܼܠܬܝܼܬܵܐ ܬܲܠܬـܝܼ ܬܲܠܬܵܐ

ܬܠܵܬ݂ܵܐ tre

ܬܠܵܬ݇ ܬܸܠܵܬ݂

ܬܠܵܬܼܝܼܢܵܝܵܐ trettionde

ܬܠܵܬܼܝܼܢܵܝܬܵܐ ܬܠܵܬ݂ܝܼܢܵܝܹܐ

ܬܸܠܬܲܥܣܲܪ tretton

ܬܠܵܬ݂ـܝܼ trettio

ܬܠܵܬ݂ܝܼܢ

ܬܵܡܵܐ där, dit

ܬܲܡܵܐ

ܬܲܡܘܼܙ juli

ܬܡܝܼܢܵܝܵܐ åttonde

ܬܡܝܼܢܵܝܬܵܐ ܬܡܝܼܢܵܝܹܐ

ܬܲܡܸܡ verkställa, slutföra

ܬܲܡܸܡܵܐ ܬܲܡܘܼܡܹܐ ܬܘܼܡܸܡܠܹܗ ܬܘܼܡܸܡܠܵܗ̇ ܬܘܼܡܸܡܵܐ ܬܘܼܡܸܡܬܵܐ

ܬܲܡܲܡܬܵܐ fullföljande, slutförande

ܬܡܵܢܹܐ åtta; för feminin

ܬܡܵܢܝܼ åttio

ܬܡܵܢܝܼܢ

ܬܡܵܢܝܵܐ åtta; för maskulin

ܬܡܵܢܝܼܢܵܝܵܐ åttionde

ܬܡܵܢܝܼܢܵܝܬܵܐ ܬܡܵܢܝܼܢܵܝܹܐ

ܬܡܵܢܸܥܣܲܪ arton

ܬܲܡܪܹܐ dadlar

ܚܘܼܪܡܹܐ ܩܲܙܒܹܐ

ܬܲܢܹܐ berätta, säga

ܬܲܢܝܵܐ ܬܲܢܘܼܝܹܐ ܬܘܼܢܹܐܠܹܗ ܬܘܼܢܹܐܠܵܗ̇ ܬܘܼܢܝܵܐ ܬܘܼܢܝܼܬܵܐ ܬܵܢܝܼ

ܬܵܢܹܐ repetera

ܬܵܢܝܵܐ ܬܢܵܝܵܐ ܬܢܹܐܠܹܗ ܬܢܹܐܠܵܗ̇ ܬܸܢܝܵܐ ܬܢܝܼܬܵܐ ܬܢܝܼ ܬܢܵܐ

ܬܸܢܵܐ rök

ܬܸܢܓܝܼܓܼܠܵܐ cykel

ܒܵܝܸܣܟܸܠ

ܬܢܵܝܚܘܼܫܵܚܵܐ rehabilitering

ܬܢܵܝ ܚܘܼܫܵܚܵܐ

ܬܢܵܝܬܵܐ upprepande

ܬܢܵܝܵܬܵܐ

ܬܲܣܡܵܐ bälte

ܚܸܪܚܵܨܵܐ

ܬܲܥܒܲܕܬܵܐ operation

ܬܲܥܒܲܕܝܵܬ݂ܵܐ ܬܲܥܒܲܕܵܬܼܵܐ

ܬܲܥܠܵܐ räv

ܬܲܥܠܹܐ

ܬܵܦܸܩ träffa

ܬܵܦܩܵܐ ܬܦܵܩܵܐ ܬܦܸܩܠܹܗ ܬܦܸܩܠܵܗ̇ ܬܦܝܼܩܵܐ ܬܦܝܼܩܬܵܐ ܬܦܘܿܩ

ܬܩܘܼܠܬܵܐ vikt

ܬܩܘܼܠܝܵܬ݂ܵܐ

ܬܲܩܢܘܼܬܼܵܐ teknik

ܬܲܩܢܝܼܩܵܝܵܐ teknisk

ܬܲܪܓܸܡ översätta

ܬܲܪܓܸܡܵܐ ܬܲܪܓܘܼܡܹܐ ܬܘܼܪܓܸܡܠܹܗ ܬܘܼܪܓܸܡܠܵܗ̇ ܬܘܼܪܓܸܡܵܐ ܬܘܼܪܓܸܡܬܵܐ

ܬܲܪܓܲܡܬܵܐ översättning

ܬܸܪܘܲܝܗܝ båda

ܬܪܹܝ två

ܬܪܹܝܢ ܬܲܪܬܹܝ ܬܲܪܬܹܝܢ

ܬܪܲܝܵܢܵܐ andra

ܬܪܲܝܵܢܬܵܐ

ܬܪܹܝܢ݇ܒ݂ܫܲܒܵܐ måndag

ܬܪܲܝܵܢܝܼܬܵܐ andra, gymnasium

ܡܲܪܲܫܬܵܐ ܬܪܲܝܵܢܝܼܬܵܐ

ܬܪܝܼܨܵܐ rätt

ܬܪܝܼܨܬܵܐ ܬܪܝܼܨܹܐ

ܬܪܝܼܨܵܐ fet, tjock

ܛܪܝܼܨܵܐ ܛܪܝܼܨܹܐ ܬܪܝܼܨܬܵܐ ܬܪܝܼܨܹܐ

ܬܪܲܝܵـܢܵܐ andra

ܬܪܲܝܵܢܬܵܐ ܬܪܲܝܵܢܹܐ

ܬܲܪܥܵܐ dörr

ܬܲܪܥܹܐ

ܬܲܪܥܘܼܬܼܵܐ försoning, princip, idé

ܬܲܪܥܘܵܬ݂ܵܐ

ܬܲܪܥܝܼܬܵܐ intelligens, förstånd

ܬܲܪܥܝܵܬܵܐ

ܬܪܸܥܣܝܼܪܵܝܵܐ tolfte

ܬܪܸܥܣܝܼܪܵܝܬܵܐ ܬܪܸܥܣܝܼܪܵܝܹܐ

ܬܪܸܥܣܲܪ tolv

ܬܲܪܸܨ göra, rätta

ܬܲܪܨܵܐ ܬܲܪܘܼܨܹܐ ܬܘܼܪܸܨܠܹܗ ܬܘܼܪܸܨܠܵܗ̇ ܬܘܼܪܨܵܐ ܬܘܼܪܸܨܬܵܐ

ܬܵܪܸܨ bli tjock

ܬܵܪܨܵܐ ܒܸܬܪܵܨܵܐ ܬܪܸܨܠܹܗ ܬܪܸܨܠܵܗ̇ ܬܪܝܼܨܵܐ ܬܪܝܼܨܬܵܐ

ܬܸܫܒܘܿܚܬܵܐ prisa, lovord, ropa, hedra

ܬܸܫܒܘܼܚܝܵܬ݂ܵܐ ܬܸܫܒܚܵܬ݂ܵܐ

ܬܫܝܼܥܵܝܵܐ nionde

ܬܫܝܼܥܵܝܬܵܐ ܬܫܝܼܥܵܝܹܐ

ܬܲܫܡܸܫ servera, göra tjänst

ܬܲܫܡܸܫܵܐ ܬܲܫܡܘܼܫܹܐ ܬܘܼܫܡܸܫܠܹܗ ܬܘܼܫܡܸܫܠܵܗ̇ ܬܘܼܫܡܸܫܵܐ ܬܘܼܫܡܸܫܬܵܐ

ܬܲܫܡܸܫܵܢܵܐ uppassare, betjäna

ܬܲܫܡܸܫܵܢܬܵܐ ܬܲܫܡܸܫܵܢܹܐ

ܬܸܫܡܸܫܬܵܐ tjänst, service

ܬܸܫܡܸܫܝܵܬܵܐ

ܬܸܫܥܵܐ nio

ܬܫܲܥ ܥܸܟ̰ܵܐ

ܬܸܫܥܝܼ nittio

ܬܸܫܥܝܼܢ ܥܸܟ̰ܝܼ

ܬܸܫܥܝܼܢܵܝܵܐ nittionde

ܬܸܫܥܝܼܢܵܝܬܵܐ ܬܸܫܥܝܼܢܵܝܹܐ ܥܸܟ̰ܝܼܢܵܝܵܐ ܥܸܟ̰ܝܼܢܵܝܬܵܐ ܥܸܟ̰ܝܼܢܵܝܹܐ

ܬܲܫܥܝܼܬܵܐ historia

ܬܸܫܥܝܼܵܬܵܐ

ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܵܐ historisk

ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܬܵܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܹܐ

ܬܫܲܥܣܲܪ nitton, 19

ܥܸܟ̰ܲܥܣܲܪ

ܬܸܫܪܝܹܐ höst

ܬܸܫܪܝܼܢ ܚܲܪܵܝܵܐ november

ܬܸܫܪܝܼܢ ܒ

ܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ oktober

ܬܸܫܪܝܼܢ ܐ

ܬܵܬܵܐ tuppkam

ܡܲܣܪܸܩܬܕܝܼܟܵܐ

 


 • -

Assyrian English Palm Books Wordlist

ܐ

ܐ         letter a; First letter in Assyrian language

ܐܵܠܲܦ

ܐܵܐܲܪ       air

ܗܵܘܵܐ

ܐܵܐܵܪܵܝܵܐ      airy

ܐܵܐܲܪܢܵܝܵܐ

ܐܵܐܲܪܢܵܐ      aerial

ܐܵܐܲܪܢܹܐ

ܐܵܒ       August

ܛܲܒܵܚ

ܐܲܒ݂ܵܐ       parent

ܐܲܒ݂ܵܗܹܐ

ܐܸܒܵܐ       fruit

ܦܹܐܪܵܐ ܛܥܘܼܢܬܵܐ

ܐܲܒܵܕܝܼܢܘܼܬܵܐ eternity

ܐܲܒܵܕܝܼܢܵܝܵܐ    eternal

ܐܲܒܵܕܝܼܢܵܝܬܵܐ ܐܲܒܵܕܝܼܢܵܝܹܐ

ܐܲܒ݂ܵܗܵܐ      parent

ܐܲܒ݂ܵܗܹܐ ܐܲܒ݂ܵܗܵܬ݂ܵܐ

ܐܲܒ݂ܪܵܢܵܝܵܐ     grey

ܐܲܒ݂ܪܵܢܵܝܬܵܐ ܐܲܒ݂ܪܵܢܵܝܹܐ

ܐܵܓܼܘܢܵܐ     struggle

ܐܵܓܼܘܿܢܹܐ

ܐ݇ܓܵܪܹܐ      roof

ܐ݇ܓܵܪܵܘܵܬ݂ܵܐ

ܐܸܓܲܪܬܵܐ     letter

ܐܸܓܲܪܝܵـܬܵܐ

ܐܸܓ̰ܵܨܵܐ      plum

ܐܸܓ̰ܵܨܹܐ

ܐܵܕܝܼܵܐ      now

ܐܸܕܝܘܿܡ     today

ܐܵܕܼܵܪ       March

ܐܲܕܫܵܐ      type, sort, kind

ܐܲܕܫܹܐ

ܐܵܗܵܐ       this

ܐܵܘ        or

ܝܲܢ

ܐܘܿܗ       oh, ugh

ܐܘܿܚ      oh; an exclamation

ܐܘܼܚܕܬܵܐ   puzzle

ܐܘܼܚܕܵܬ݂ܵܐ

ܐܵܘܝܘܼܬ݂ܵܐ    solidarity

ܐܵܘܝܘܼܬ݂ܩܵܠܵܐ harmony

ܐܵܘܝܘܼܬ݂ ܩܵܠܵܐ

ܐܘܿܠܝܼܬܵܐ   lament, lamentation

ܐܘܿܠܝܼܵܬܵܐ ܐܘܿܠܝܼܬܵܢܵܝܬܵܐ

ܐܘܼܡܵܢܘܼܬܵܐ industry, trade

ܐܘܼܡܵܢܘܵܬ݂ܵܐ

ܐܘܼܡܵܢܵܝܵܐ    industrial, artistic

ܐܘܼܡܵܢܵܝܵܬܵܐ ܐܘܼܡܵܢܵܝܹܐ

ܐܘܼܡܬܵܐ    nation

ܐܸܡܘܵܬ݂ܵܐ

ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܵܐ   national, popular

ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܬܵܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܹܐ

ܐܵܘܵܢܵܐ      hall

ܐܘܿܣܝܼܵܐ     core, center, Essence

ܐܘܿܣܝܼܵܝܵܐ ܐܘܿܣܝܼܵܝܬܵܐ ܐܘܿܣܝܼܵܝܹܐ

ܐܘܼܦܩܵܐܝܼܬ   horizontally

ܐܘܼܦܩـܵܝܵܐ ܐܘܼܦܩـܵܝܬܵܐ ܐܘܼܦܩـܵܝܹܐ

ܐܵܘܨܪܵܐ     storage

ܐܵܘܨܪܹܐ

ܐܘܿܪܹܐ      manger

ܐܘܿܪܵܬ݂ܵܐ

ܐܘܼܪܓܵܢܵܐ    tool

ܐܘܼܪܓܵܢܹܐ

ܐܘܼܪܘܿܦܵܐ    Europe

ܐܘܼܪܘܿܦܢܵܝـܵܐ ܐܘܼܪܘܿܦܢܵܝܬܵܐ ܐܘܼܪܘܿܦܢܵܝܹܐ

ܐܘܼܪܚܵܐ     way

ܐܘܼܪܚܵܬ݂ܵܐ

ܐܘܼܪܡܝܼ    Urmia; an Assyrian area in Iran

ܐܘܼܪܸܣܢܵܝܵܐ   Russian

ܐܘܼܪܸܣܢܵܝܬܵܐ ܐܘܼܪܘܿܣܢܵܝܹܐ

ܐܘܼܫܦܵܐ     help; first help

ܐܵܙܸܠ      go

ܐܵܙܵܠ݇ܐ ܐ݇ܙܵܠܵܐ ܐ݇ܙܸܠܹܗ ܐ݇ܙܸܠܵܗ̇ ܐ݇ܙܝܼܠܵܐ ܐ݇ܙܝܼܠܬܵܐ ܙܹܠ

ܐܵܙܠܵܟܘܼܫܹܐ   dragonfly

ܐܵܙܠܵܐ ܟܘܼܫܹܐ

ܐܲܚܘܿܢܵܐ     brother

ܐܲܚܘܿܢܘܵܬ݂ܵܐ

ܐܲܚܛܵܒܘܼܛܵܐ cuttlefish, octopus

ܐܲܚܛܵܒܘܼܛܹܐ

ܐ݇ܚܝܵܢܘܼܬܵܐ   relationship, kinship

ܐ݇ܚܝܵܢܘܼܝܵܬܵܐ

ܐ݇ܚܝܵـܢܵܐ     family, kin, relatives

ܐ݇ܚܝܵܢܬܵܐ ܐ݇ܚܝܵܢܹܐ

ܐܲܚܟ̰ܝܼ     only, just

ܐܲܚܢܲܢ      we

ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ     last

ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܵܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܹܐ

ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ     other

ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹܐ

ܐܲܚܬܘܿܢ    you; several people

ܐܸܛܵܪܵܐ     frame

ܐܸܛܵܪܹܐ

ܐܸܛܪܘܿܓܵܐ   orange

ܐܸܛܪܘܿܓܹܐ

ܐܸܛܪܘܿܓܵܝܵܐ orange; for color

ܐܸܛܪܘܿܓܵܝܬܵܐ ܐܸܛܪܘܿܓܵܝܹܐ

ܐܸܛܵܪܚܘܼܫܒܘܼܢܝܵܐ        abacus

ܐܸܛܵܪܬܵܒܲܠܹܐ

ܐܝܼܕܵܐ      hand

ܐܝܼܕܹܐ ܐܝܼܕܵܬܵܐ

ܐܝܼܛܵܠܝܵܐ   Italy

ܐܲܝܟܼ       as

ܐܲܝܟܵܐ      where

ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܵܐ situation, occasion

ܐܲܝܟܲܢܘܵܬ݂ܵܐ

ܐܲܝܠܵܐ      moose, elk

ܐܲܝܠܹܐ

ܐܝܼܠܘܼܠ    September

ܐܝܼܠܵܢܵܐ     tree

ܐܝܼܠܵܢܹܐ

ܐܝܼܡܲܢ      when

ܐܝܼܢܵܐ      but

ܐܲܝܢܝܼ      who which

ܐܲܝܢܵܝܘܼܬܵܐ   quality, characteristic

ܐܝܼܩܵܪܵܐ     honor

ܐ݇ܝܵܪ       May

ܐܝܼܵܪ

ܐܝܼܪܵܢ      Iran

ܐܝܼܬ       exist

ܐܝܼܬ݂ܘܼܬ݂ܵܐ    existence, being

ܐܝܼܬܠܝܼ    I have

ܐܲܟ݂ܵܐ       here

ܐܵܟ݂ܸܠ      eat

ܐܵܟ݂ܠܵܐ ܐ݇ܟ݂ܵܠܵܐ ܐ݇ܟܸܠܹܗ ܐ݇ܟ݂ܸܠܵܗ̇ ܐ݇ܟܝܼܵܠܵܐ ܐ݇ܟ݂ܝܼܠܬܵܐ ܟ݂ܘܼܠ

ܐܸܟ݂ܠܵܐ      termite

ܐܵܟ݂ܸܠܩܲܪܨܵܐ   devil, backbiter

ܐܵܟ݂ܸܠܩܲܪܨܹܐ

ܐܲܟܵܪܵܐ      farmer

ܐܲܟܵܪܬܵܐ ܐܲܟܵܪܹܐ

ܐܲܟܵܪܘܼܬܵܐ    agriculture

ܐܸܠܵܐ       but, without

ܐܸܠܹܗ      for him

ܐܲܠܵܗܵܐ     Gud

ܐܸܠܵܗ̇      for her

ܐܲܠܝܼܨܵܐ     distressed, hard pressed

ܐܲܠܝܼܨܬܵܐ ܐܲܠܝܼܨܹܐ

ܐܲܠܦܵܐ      thousand

ܐܲܠܦܹܐ ܐܲܠܦܵܝܹܐ

ܐܸܠܦܵܐ      ferry, ship, boat

ܐܸܠܦܹܐ

ܐܲܠܨܵܝܵܐ     important

ܐܲܠܨܵܝܬܵܐ ܐܲܠܨܵܝܹܐ

ܐܲܠܨܵܝܘ݂ܬܵܐ   essential, necessity

ܐܲܠܩܘܿܫ    city name in Nineveh area

ܐܸܠܬܸܚܬ    down

ܐܸܡܵܐ       hundred

ܡܵܐܐ

ܐܵܡܵܙܘܿܢ    amazon; a river

ܐܸܡܵܝܵܐ      hundredth

ܐܸܡܵܝܬܵܐ ܐܸܡܵܝܹܐ

ܐܲܡܝܼܢܵܐ     always

ܐܲܡܝܼܢܬܵܐ ܐܲܡܝܼܢܹܐ

ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬ   always

ܐܲܡܝܼܢܘܼܬ݂ܵܐ   continuity

ܐܲܡܵܢܵܐ      artist

ܐܲܡܵܢܹܐ

ܐܲܡܢܵܐ      art

ܐܲܡܢܹܐ

ܐܵܡܵܢܵܐ      plate

ܐܵܡܵܢܹܐ

ܐܲܡܢܵܝܵܐ     artistic

ܐܲܡܢܵܝܹܐ

ܐܵܡܸܪ       say

ܐܵܡܪܵܐ ܐ݇ܡܵܪܵܐ ܐ݇ܡܸܪܹܗ ܐ݇ܡܸܪܵܗ̇ ܐ݇ܡܝܼܪܵܐ ܐ݇ܡܝܼܪܬܵܐ ܡܘܼܪ

ܐܲܡܪܝܼܟܵܐ    Amerika

ܐܸܢ       if

ܐܲܢܹܐ       these

ܐܵܢܵܐ       I

ܐܸܢܓܠܸܣ    English

ܐܵܢܝܼ       they

ܐܵܢܵܢܵܣ     pineapple

ܐܵܢܲܢܩܵܝܵܐ     important

ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܹܐ

ܐ݇ܢܵܫܵܐ      person, human being, man

ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹܐ

ܐ݇ܢܵܫܘܼܬܵܐ    humanity

ܐ݇ܢܵܫܵܝܵܐ     human

ܐ݇ܢܵܫܵܝܬܵܐ ܐ݇ܢܵܫܵܝܹܐ

ܐ݇ܢܵܫܬܲܠܓܵܐ Snowman

ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܕܬܲܠܓܵܐ

ܐܲܢ݇ܬ       you; for masculine

ܐܸܢܬܹܪܢܹܝܬ   internet

ܢܵܘܠܵܐ ܓܲܪܕܵܐ ܢܸܫܒ݂ܵܐ

ܐܲܢ݇ܬـܝ     you; for feminine

ܐܸܣܵܐ       base, ground

ܐܸܣܹܐ

ܐܲܣܘܿܪܵܐ     relation, band, contact

ܐܲܣܘܿܪܹܐ

ܐ݇ܣܘܼܪܵܝܵܐ    Syriac

ܐ݇ܣܘܼܪܵܝܹܐ ܐ݇ܣܘܼܪܝܵܝܹܐ

ܐܸܣܛܘܼܟܼܣܵܐ element, item, article

ܐܸܣܛܘܼܟ݂ܣܵܝܵܐ ܐܸܣܛܘܼܟ݂ܣܵܝܬܵܐ ܐܸܣܛܘܼܟ݂ܣܹܐ

ܐܵܣܝܵܐ      doctor

ܐܵܣܝܼܬܵܐ ܐܵܣܝܹܐ

ܐܵܣܝܼܵܐ      Asia

ܐܵܣܝܘܼܬܵܐ    treatment, cure

ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ   figure form

ܐܸܣܟܹܝܡܹܐ ܐܸܣܟܹܝܡܵܝܵܐ ܐܸܣܟܹܝܡܵܝܬܵܐ ܐܸܣܟܹܝܡܵܝܹܐ

ܐܲܣܵܢܹܐ      goods, shopping

ܐܵܣܸܪ       tie, bind

ܐܵܣܪܵܐ ܐ݇ܣܵܪܵܐ ܐ݇ܣܸܪܹܗ ܐ݇ܣܸܪܵܗ̇ ܐ݇ܣܝܼܪܵܐ ܐ݇ܣܝܼܪܬܵܐ ܣܘܼܪ

ܐܵܦ       also, too

ܐܘܼܦ

ܐܵܦܸܢ       even, though, despite

ܐܵܦ ܐܸܢ

ܐܲܦܨܵܐ      gallnut, oak gall

ܐܲܦܨܵܐ، ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܕܐܲܦܨܵܐ

ܐܲܦܬܵܐ      pause, break

ܐܲܦܝܵـܬܵܐ

ܐܲܦ̮ܪܝܼܩܵܐ    African

ܐܲܨܵܪܹܐ      spice

ܒܝܼܒܵܪܹܐ

ܐܹܩܘܿܢܘܿܡܝܼܵܐ economy

ܐܹܩܘܿܢܘܿܡܝܼܹܐ

ܐܹܩܘܿܢܘܿܡܝܼܵܝܵܐ economic

ܐܹܩܘܿܢܘܿܡܝܼܵܝܬܵܐ ܐܹܩܘܿܢܘܿܡܝܼܵܝܹܐ

ܐܲܩܠܵܐ      foot

ܐܲܩܠܹܐ ܐܲܩܠܵܬ݂ܵܐ

ܐܲܩܡܵܐ      season

ܐܲܩܡܹܐ

ܐܲܪܒܥܵܐ     four

ܐܲܪܒܲܥ

ܐܲܪܒܲܥܐܝܼܠܹܐ Erbil

ܐܲܪܒܹܝܠ

ܐܲܪܒܥܝܼ    forty

ܐܲܪܒܥܝܼܢ

ܐܲܪܒܵܥܝܼܢܵܝܵܐ fortieth

ܐܲܪܒܵܥܝܼܢܵܝܬܵܐ ܐܲܪܒܵܥܝܼܢܵܝܹܐ

ܐܲܪܒܲܥܣܲܪ    fourteen

ܐܲܪܕܸܟ݂ܠܵܐ    architect

ܐܲܪܕܸܟ݂ܠܵܝܵܐ ܐܲܪܕܸܟ݂ܠܵܝܬܵܐ ܐܲܪܕܸܟ݂ܠܵܝܹܐ

ܐ݇ܪܵܙܵܐ      church service, secret

ܐܵܪܚܵܐ      guest

ܐܵܪܚܹܐ

ܐܸܪܚܹܐ      mill

ܐܸܪܚܵܘܵܬ݂ܵܐ

ܐܲܪܝܵܐ      lion

ܐܲܪܝܹܐ

ܐܲܪܝܼܟ݂ܘܼܬܵܐ   detail, length

ܐܲܪܟܘܿܠܘܿܓܵܝܵܐ          archaeologist

ܐܲܪܟܘܿܠܘܿܓܵܝܹܐ

ܐܲܪܟܸܣܛܘܼܬܵܐ          clown

ܡܝܼܡܣܵܐ

ܐܲܪܡܘܿܢܬܵܐ pomegranate

ܐܲܪܡܘܿܢܹܐ

ܐܲܪܢܸܒ݂ܵܐ     rabbit

ܐܲܪܢܸـܒ݂ܹܐ

ܐܲܪܥܵܐ      earth

ܐܲܪܥܵܬ݂ܵܐ ܐܲܪܥܵܢܵܝܵܐ ܐܲܪܥܵܢܵܝܬܵܐ ܐܲܪܥܵܢܵܝܹܐ

ܐܲܪܵܪܵܬ      Ararat; mountain name

ܐܵܪܸܫܟܼܵܝܬܼܵܐ   capital

ܐܸܫܬܵܐ     six

ܫܬܵܐ ܐܸܫܸܬ

ܐܸܫܬـܝܼ     sixty

ܐܸܫܬܝܼܢ

ܐܵܬܹܐ       come

ܐܵܬܝܵܐ ܐ݇ܬܵܝܵܐ ܐ݇ܬܹܐܠܹܗ ܐ݇ܬܹܐܠܵܗ̇ ܐ݇ܬܝܼܵܐ ܐ݇ܬܝܼܬܐ ܬܵܐ

ܐܵܬ݂ܵܐ       flag, symbol

ܐܵܬ݂ܵܘܵܬ݂ܵܐ

ܐܵܬ݂ܘܿܪܵܝܵܐ    Assyrian

ܐܵܬ݂ܘܿܪܵܝܬܵܐ ܐܵܬ݂ܘܿܪܵܝܹܐ

ܐܵܬ݂ܘܼܬ݂ܵܐ     letter, symbol

ܐܵܬ݂ܘܵܬ݂ܵܐ

ܐ݇ܬܵܝܬܵܐ     coming

ܐܲܬܠܝܼܛܘܼܬ݂ܵܐ          sports

ܐܲܬܠܝܼܛܘܼܝܵܬ݂ܵܐ

ܐܲܬܠܝܼܛܵܝܵܐ sportsman

ܐܲܬܠܝܼܛܵܝܬܵܐ ܐܲܬܠܝܼܛܵܝܹܐ

ܐ݇ܬܸܡܵܠ    yesterday

ܬܸܡܲܠ

ܐܲܬܪܵܐ      country

ܐܲܬ݂ܪܵܘܵܬ݂ܵܐ

ܒ

ܒܹܐܪܵܐ      well

ܒܹܐܪܵܘܵܬ݂ܵܐ

ܒܵܒܵܐ       father

ܒܵܒܵܘܵܬ݂ܵܐ

ܒܵܒ݂ܝܼܠ     Babylon

ܒܵܒ݂ܝܼܠܵܝܵܐ ܒܵܒ݂ܝܼܠܵܝܬܵܐ ܒܵܒ݂ܝܼܠܵܝܹܐ

ܒܸܒܠܵܐ     flower

ܒܸܒܠܹܐ

ܒܲܓܼܕܵܕ      Baghdad

ܒܵܓܝܼܪܵܐ     bony, skinny

ܒܵܓܝܼܪܬܵܐ ܒܵܓܝܼܪܹܐ

ܒܵܓܸܪ      become thin

ܒܵܓܪܵܐ ܒܓܵܪܵܐ ܒܓܸܪܹܗ ܒܓܸܪܵܗ̇ ܒܓܝܼܪܵܐ ܒܓܝܼܪܬܵܐ ܒܓܘܿܪ

ܒܲܓ̰ܒܸܓ̰     creep

ܒܲܓ̰ܒܸܓ̰ܵܐ ܒܲܓ̰ܒܘܼܓܹܐ ܒܘܼܒܸܓ̰ܠܹܗ ܒܘܼܓ̰ܒܸܓ̰ܠܵܗ̇ ܒܘܼܓ̰ܒܸܓ̰ܵܐ ܒܘܼܓ̰ܒܸܓ̰ܬܵܐ

ܒܸܓ̰ܒܵܓ̰ܵܐ    insect

ܒܸܓ̰ܒܵܓ̰ܹܐ

ܒܲܓ̰ܸܪ      grow

ܒܲܓ̰ܪܵܐ ܒܲܓ̰ܘܼܪܹܐ ܒܘܼܓ̰ܸܪܹܗ ܒܘܼܓ̰ܸܪܵܗ̇ ܒܘܼܓ̰ܪܵܐ ܒܘܼܓ̰ܸܪܬܵܐ ܒܓ̰ܘܿܪ

ܒܸܕ        shall will

ܒܲܕܘܵܝܵܐ     Bedouin

ܒܲܕܘܵܝܬܵܐ ܒܲܕܘܵܝܹܐ

ܒܲܗܸܪ      dawn

ܒܲܗܸܪܵܐ ܒܲܗܘܼܪ݂ܐ ܒܘܼܗܸܪܹܗ ܒܘܼܗܸܪܵܗ̇ ܒܗܝܼܪܵܐ ܒܗܝܼܪܬܵܐ ܒܗܘܿܪ

ܒܲܗܪܵܐ      light

ܒܸܗܪܵܐ

ܒܲܗܪܵܢܵܐ     fair, light

ܒܲܗܪܵܢܬܵܐ ܒܲܗܪܵܢܹܐ ܒܸܗܪܵܢܵܐ ܒܸܗܪܵܢܬܵܐ ܒܸܗܪܵܢܹܐ

ܒܘܓ̰ܸـܪܵܐ    grow up

ܓܘܼܪܘܸܣܵܐ ܪܸܒܼܝܵܐ

ܒܘܼܕܵܩܵܐ     advert, add

ܒܘܼܕܵܩܹܐ

ܒܘܼܝܵܐܵܐ     consolation

ܒܘܼܝܵܐܹܐ

ܒܘܼܡܵܐ     owl

ܒܘܼܡܹܐ ܛܘܿܟܹܐ

ܒܘܼܣܵܡܵܐ    delight, gladness

ܒܘܼܣܵܡܹܐ

ܒܘܼܨܵܝܵܐ     research

ܒܨܵܝܵܐ ܒܘܼܨܵܝܹܐ

ܒܘܿܩܵܐ      onion’s leg which has seed at the top

ܒܘܿܩܹܐ

ܒܘܼܩܵܪܵܐ     question

ܒܘܼܩܵܪܹܐ

ܒܘܼܩܬܵܐ    doll, toy

ܒܘܼܩܝܵܬܵܐ

ܒܘܼܪܸܟܬܼܵܐ   blessing

ܒܘܼܪܟ݂ܵـܬ݂ܵܐ ܒܘܼܪܸܟܝܵܬ݂ܵܐ

ܒܘܼܫ      more

ܒܸܫ

ܒܘܿܫܵܝܘܼܬܵܐ most

ܒܸܙܵܐ       breast, chest

ܒܸܙܵܙܹܐ

ܒܸܙܥܵܐ      hole

ܒܸܙܥܵܙܹܐ

ܒܸܚܕܵܪܵܐ     walking

ܚܕܵܪܵܐ

ܒܵܚܘܿܫܵܐ    ladle

ܒܵܚܘܿܫܬܵܐ

ܒܲܛܵܐ      duck, and

ܒܲܛܹܐ

ܒܵܛܝܼܒܵܛܘܿ ladybird

ܒܲܛܒܵܛܵܐ

ܒܲܛܠܵܢܵܐ    inclined line (/) over the letter which is not pronounced

ܬܲܠܩܵܢܵܐ

ܒܸܛܡܵܐ     terebinth

ܒܸܛܡܹܐ ܒܘܼܛܡܵܐ ܒܘܼܛܡܹܐ

ܒܝܲܕ       by, through

ܒܼܝܼܕܝܘܿ     video

ܙܘܼܠܨܘܼܪܝܵܬ݂ܵܐ

ܒܝܼܠܕܵܪܵܐ    post/mail

ܒܝܼܠܕܵܪܹܐ

ܒܲܝܢܲܝ      between; for plural

ܒܹܝܠ

ܒܲܝܢܵܬ      between; for singular

ܒܹܝܠ

ܒܹܝܬ        abbreviation for home

ܒܲܝܬܵܐ

ܒܲܝܬܵܐ      home, house

ܒܵܬܹܐ

ܒܹܝܬܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ prison, jail

ܒܹܝܬܐܲܪܟܹܐ   library

ܒܹܝܬܟܬܵܒ݂ܹܐ

ܒܹܝܬ݂ܐܵܪ̈ܚܹܐ   living room

ܬܵܘܵܢܵܐ ܕܝܬܵܒ݂ܬܵܐ

ܒܹܝܬ݂ܒܘܼܫܵܠܵܐ kitchen, stove

ܬܵܘܵܢܒܘܼܫܵܠܵܐ

ܒܹܝܬ݂ܒܵܘܬܵܐ hotel, hostel, inn

ܒܹܝܬܓܵܘܣܵܐ camp, refugee camps

ܒܹܝܬ݂ܕܡܵܟܼܵܐ bedroom

ܬܵܘܵܢܕܡܵܟ݂ܵܐ

ܒܹܝܬܕܲܦܵܐ    homepage

ܒܹܝܬܕܲܦܹܐ

ܒܲܝܬܘܼܬܵܐ   family

ܒܲܝܬܘܼܬܵܢܵܝܬܵܐ          domestic, household

ܒܲܝܬܵܝܬܵܐ

ܒܹܝܬܙܵܠܵܛܵܐ salad house

ܒܹܝܬܙܵܠܵܛܹܐ

ܒܹܝܬ݂ܚܝܵܦܵܐ bathroom, washroom

ܬܵܘܵܢܚܝܵܦܵܐ

ܒܹܝܬܚܸܠܝܘܼܬܵܐ          patisserie, café

ܒܹܝܬܛܵܘܣܹܐ airport

ܒܹܝܬܛܲܘܣܹܐ

ܒܲܝܬܵܝܵܐ     domestic, normal, friendly

ܒܲܝܬ݂ܵܝܘܼܬ݂ܵܝܵܐ relation, familiarity

ܒܹܝܬ݇ܝܲܠܕܵܐ   birthday

ܒܹܝܬܝܲܬܡܹ̈ܐ children’s home

ܒܹܝܬܟܪܝܼܗܹܐ hospital

ܒܹܝܬܡܲܪܥܵܢܹܐ

ܒܹܝܬ݂ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ        restaurant

ܒܹܝܬ ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ

ܒܹܝܬ݂ܡܝܼܵܐ   toilet, wc

ܒܹܝܬܐܝܼܩܵܪܵܐ

ܒܹܝܬܢܲܗܪܹܝܢ Mesopotamia

ܒܹܝܬܢܘܼܣܵܝܵܐ laboratory, experiment house

ܒܹܝܬ݇ܢܝܼܣܵܢܹܐ spring

ܒܹܝܢܝܼܣܵܢܹܐ ܒܵܗܵܪ ܪܒ݂ܝܼܥܵܐ ܬܸܕܐܵܐ

ܒܹܝܬܣܚܵܝܵܐ swimming pool

ܒܹܝܬܣܲܚܘܵܐ

ܒܹܝܬܣܸܦܪܹܐ school, institution

ܒܹܝܬ ܣܸܦܪܹܐ

ܒܹܝܬ݂ܦܸܠܚܵܢܵܐ           workroom, workshop

ܬܵܘܵܢܦܸܠܚܵܢܵܐ

ܒܹܝܬܨܵܘܒܹܐ   university

ܒܹܝܬ ܨܵܘܒܹܐ

ܒܹܝܬܨܲܪܘܵܐ   cafeteria, café

ܒܹܝܬܨܲܪܘܹܐ

ܒܹܝܬܩܒ݂ܘܼܪܵܐ grave, graveyard

ܒܹܝܬ ܩܒ݂ܘܼܪܹܐ

ܒܹܝܬܪܲܡܫܹܐ evening hall

ܒܲܝܬܵܐ ܕܪܲܡܫܹܐ

ܒܲܟܼܬܵܐ     lady, woman

ܒܲܟ݂ܬܵܬ݂ܵܐ

ܒܲܠܘܼܛܵܐ    oak; for tree and fruit

ܒܵܡܝܵܐ      Okra

ܒܵܐܡܝܵܐ ܒܵܡܝܹܐ

ܒܵܢܹܐ       to build

ܒܵܢܝܵܐ ܒܢܵܝܵܐ ܒܢܹܐܠܹܗ ܒܢܹܐܠܵܗ̇ ܒܸܢܝܵܐ ܒܢܝܼܬܵܐ ܒܢܝܼ ܒܢܵܐ

ܒܲܢܲܒ݂ܫܵܐ     lilac

ܒܲܢܲܒ݂ܫܵܝܵܐ

ܒܲܢܙܝܼܢ     gasoline, petrol

ܒܢܲܝ       sons

ܒܢܘܿܢܹܐ

ܒܸܢܝܵܢܵܐ     building

ܒܸܢܝܵܢܹܐ

ܒܢܲܝܢܵܫܵܐ    human race, humanity

ܐ݇ܢܵܫܹܐ ܐ݇ܢܵܫܘܼܬܵܐ

ܒܢܵܝܬܵܐ     building

ܒܲܣܝܼܡܵܐ    excellent, pleasant, nice

ܒܲܣܝܼܡܬܵܐ ܒܲܣܝܼܡܹܐ

ܒܲܣܸܡ      cure remedy

ܒܲܣܡܵܐ ܒܲܣܘܼܡܹܐ ܒܘܼܣܸܡܠܹܗ ܒܘܼܣܸܡܠܵܗ̇ ܒܘܼܣܡܵܐ ܒܘܼܣܸܡܬܵܐ

ܒܵܣܵܡܬܵܐ    curing

ܒܵܣܵܡܝܵـܬܵܐ

ܒܸܣܪܵܐ      meat

ܒܸܣܪܹܐ

ܒܵܥܹܐ       want, will

ܒܵܥܝܵܐ ܒܥܵܝܵܐ ܒܥܹܐܠܹܗ ܒܥܹܐܠܵܗ̇ ܒܸܥܝܵܐ ܒܥܝܼܬܵܐ ܒܥܝܼ ܒܝܼ ܒܥܵܐ ܒܵܐ

ܒܸܥܵܐ       egg

ܒܸܥܬܵܐ ܒܸܥܹܐ ܒܸܥܝܹܐ

ܒܵܥܘܼܬܼܵܐ    request, petition, a wish

ܒܲܥܘܵܬ݂ܵܐ

ܒܥܝܼܪܵܐ     beast, wild

ܒܥܝܼܪܹܐ

ܒܥܸܠܕܒ݂ܵܒ݂ܵܐ enemy

ܒܥܸܠܕܒ݂ܵܒ݂ܹܐ

ܒܵܨܹܐ       research

ܒܵܨܝܵܐ ܒܨܵܝܵܐ ܒܨܹܐܠܹܗ ܒܨܹܐܠܵܗ̇ ܒܸܨܝܵܐ ܒܨܝܼܬܵܐ ܒܨܝܼ ܒܨܵܐ

ܒܵܨܘܿܝܵܐ     researcher

ܒܵܨܘܿܝܹܐ

ܒܵܨܘܿܪܵܐ     be missing, minus

ܒܵܨܘܿܪܹܐ ܒܵܨܘܿܪܬܵܐ

ܒܸܨܠܵܐ      onion

ܒܸܨܠܹܐ

ܒܵܨܸܪ       wane, reduce

ܒܵܨܪܵܐ ܒܨܵܪܵܐ ܒܨܸܪܹܗ ܒܨܸܪܵܗ̇ ܒܨܝܼܪܵܐ ܒܨܝܼܪܬܵܐ ܒܨܘܿܪ

ܒܨܵܪܬܵܐ     decrease, reduction

ܒܵܩܵܐ       gnat, sandfly, mosquito

ܒܵܩܬܵܐ ܒܵܩܝܵܬ݂ܵܐ ܒܵܩܹܐ

ܒܲܩܠܵܐ     large beans, broad beans

ܒܲܩܠܹܐ

ܒܲܩܠܵܒ݂ܵܐ    baklava; sweet pastry

ܒܲܩܠܘܿܫܹܐ   stone balls; little balls of stone

ܒܲܩܸܪ       ask

ܒܲܩܪܵܐ ܒܲܩܘܼܪܹܐ ܒܘܼܩܸܪܹܗ ܒܘܼܩܸܪܵܗ̇ ܒܘܼܩܪܵܐ ܒܘܼܩܸܪܬܵܐ

ܒܸܩܪܵܐ      flock; animals collection

ܒܲܪ        son

ܒܪܘܿܢܵܐ

ܒܵܪܹܐ       create

ܒܵܪܝܵܐ ܒܪܵܝܵܐ ܒܪܹܐܠܹܗ ܒܪܹܐܠܵܗ̇ ܒܸܪܝܵܐ ܒܪܝܼܬܵܐ ܒܪܝܼ ܒܪܵܐ

ܒܲܪܒܪܵܝܵܐ    Barbarian, uncivilized

ܒܲܪܒܪܵܝܬ݂ܵܐ ܒܲܪܒܪܵܝܵܬ݂ܵܐ ܒܲܪܒܪܵܝܹܐ

ܒܲܪܕܼܵܐ      hail

ܒܵܪܘܿܝܵܐ     creator

ܒܪܘܿܢܵܐ     son

ܒܢܘܿܢܹܐ

ܒܵܪܸܙ       to dry

ܒܵܪܙܵܐ ܒܪܵܙܵܐ ܒܪܸܙܠܹܗ ܒܪܸܙܠܵܗ̇ ܒܪܝܼܙܵܐ ܒܪܝܼܙܬܵܐ ܒܪܘܿܙ

ܒܸܪܙܵܐ      dry, dry land, ground

ܒܲܪܙܲܒ݂ܢܵܐ    contemporary, occurring at the same time,

ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܙܲܒ݂ܢܵܐ

ܒܲܪܙܵܘܓܵܐ    husband or wife

ܒܲܪ ܙܵܘܓܵܐ

ܒܲܪܙܲܪܥܵܐ    seed

ܒܲܪܙܲܪܥܹܐ

ܒܲܪܵܝܹܐ      outside

ܒܲܪܝܼܵܐ      desert, wilderness

ܒܸܪܝܵܐ      a creature, human being

ܒܪܝܼܬܵܐ ܒܸܪܝܹܐ ܒܸܪܝܵܬ݂ܵܐ

ܒܪܝܼܟ݂ܵܐ     blessed, fortunate, nice fellow; for masculine

ܒܪܝܼܟ݂ܬܵܐ    blessed, fortunate, nice fellow; for feminine

ܒܸܪܝܵܢܝܼ     biryani; a kind of food

ܒܸܪܟܵܐ      knee

ܒܸܪܟܵܟܹܐ

ܒܲܪܡܝܼܵـܝܹܐ   amphibian

ܒܸܪܵܢܹܐ      play with two teams, one run after other to get touch someone.

ܒܲܪܢܵܫܵܐ     a man, a human

ܒܲܪܢܵܫܘܼܬܵܐ

ܒܲܪܣܸܡ     smile

ܒܲܪܣܸܡܵܐ ܒܲܪܣܘܼܡܹܐ ܒܘܼܪܣܸܡܠܹܗ ܒܘܼܪܣܸܡܠܵܗ̇ ܒܘܼܪܣܸܡܵܐ ܒܘܼܪܣܸܡܬܵܐ

ܒܲܪܥܵܢܵܐ     he-goat

ܒܲܪܥܵܢܹܐ

ܒܲܪܦܸܚܡܵܐ   similar, same

ܡܲܕܡܸܝܵܢܵܐ

ܒܲܪܦܸܩ     export

ܒܲܪܦܸܩܵܐ ܒܲܪܦܘܼܩܹܐ ܒܘܼܪܦܸܩܠܹܗ ܒܘܼܪܦܸܩܠܵܗ̇ ܒܘܼܪܦܸܩܵܐ ܒܘܼܪܦܸܩܬܵܐ

ܒܲܪܩܵܐ      electricity, flash

ܟܲܗܪܒ݂ܵܐ

ܒܲܪܩܘܼܒ݂ܠ   against, opposite

ܒܲܪܩܘܼܩܝܵܐ   apricot

ܒܲܪܩܘܼܩܝܹܐ

ܒܲܪܩܝܵܡܵܐ    allied, united

ܒܲܪܩܝܵܡܹܐ

ܒܲܪܫܸܡܵܐ    namesake

ܒܲܪܫܵܐ

ܒܲܪܫܹܢ݇ܬܵܐ    a child under one year

ܒܲܪ ܫܹܢ݇ܬܵܐ

ܒܪܵܬ       girl; abbreviation of girl

ܒܪܵܬܵܐ

ܒܪܵܬܵܐ      girl

ܒܢܵܬ݂ܵܐ

ܒܪܵܬ݇ܐܝܼܕܵܐ   glove

ܒܪܵܬ݇ܐܝܼܕܹܐ

ܒܪܵܬ݇ܨܸܒܥܵܐ thimble

ܒܪܵܬ݇ܨܸܒܥܹܐ

ܒܪܵܬ݇ܩܵܠܵܐ   echo

ܒܪܵܬ݇ܩܵܠܹܐ

ܒܸܫ       more

ܒܘܼܫ

ܒܲܫܝܼܠܵܐ    melon

ܒܲܫܝܼܠܹܐ

ܒܫܲܝܢܵܐ     welcome

ܒܲܫܸܠ      to cook

ܒܲܫܠܵܐ ܒܲܫܘܼܠܹܐ ܒܘܼܫܸܠܹܗ ܒܘܼܫܸܠܵܗ̇ ܒܘܼܫܠܵܐ ܒܘܼܫܲܠܬܵܐ

ܒܵܫܸܠ      ready, ripe

ܒܵܫܠܵܐ ܒܫܵܠܵܐ ܒܫܸܠܹܗ ܒܫܸܠܵܗ̇ ܒܫܝܼܠܵܐ ܒܫܝܼܠܬܵܐ ܒܫܘܿܠ

ܒܬܼܘܼܠܬܵܐ   virgin

ܒܵܬ݇ܪ      after

ܒܵܬ݂ܪܵܐ      the back

ܓ

ܓܹܐܪܵܐ      arrow

ܓܹܐܪܹܐ

ܓܲܒܹܐ       to vote

ܓܲܒܝܵܐ ܓܲܒܘܼܝܹܐ ܓܘܼܒܹܐܠܹܗ ܓܘܼܒܹܐܠܵܗ̇ ܓܘܼܒܝܵܐ ܓܘܼܒܝܼܬܵܐ ܓܵܒܝܼ

ܓܲܒܲܝܬܵܐ    an election

ܓܘܼܒܵܝܵܐ

ܓܵܒ݂ܸܪ      to marry

ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܓܒ݂ܵܪܵܐ ܓܒ݂ܸܪܹܗ ܓܒ݂ܸܪܵܗ̇ ܓܒ݂ܝܼܪܵܐ ܓܒ݂ܝܼܪܬܵܐ ܓܒ݂ܘܿܪ

ܓܲܒܼܪܵܐ      husband, brave

ܓܲܕܵܐ       fortune, luck

ܓܕܼܘܿܕܼܵܐ     hedgehog

ܓܕܼܘܿܕܹܐ ܩܘܼܦܕܵܐ ܩܘܼܦܕܹܐ

ܓܕܼܝܼܠܵܐ     ice

ܓܠܝܼܕܵܐ

ܓܕܝܼܡܘܼܬܵܐ abbreviation

ܓܵܕܸܠ      wrestle

ܓܵܕܠܵܐ ܓܕܵܠܵܐ ܓܕܸܠܹܗ ܓܕܸܠܵܗ̇ ܓܕܝܼܠܵܐ ܓܕܝܼܠܬܵܐ ܓܕܘܿܠ

ܓܸܕܼܥܵܐ     stem

ܫܵܩܵܐ ܕܐܝܼܠܵܢܵܐ

ܓܵܕܸܫ      to happen, to occur

ܓܵܕܫܵܐ ܓܕܵܫܵܐ ܓܕܸܫܠܹܗ ܓܕܸܫܠܵܗ̇ ܓܕܝܼܫܐ ܓܕܝܼܫܬܵܐ ܓܕܘܿܫ

ܓܸܕܫܵܐ      accident

ܓܸܕܫܹܐ

ܓܵܗܵܐ      a time, once

ܓܵܗܹܐ

ܓܵܘ       in, into, within

ܓܵܘܵܗ̇ ܓܵܘܹܗ ܓܵܘܲܝܗܝ

ܓܵܘܵܐ      inside, inner, inward

ܓܵܘܵܝܹܐ

ܓܘܼܒܬܵܐ    cheese

ܓܘܼܕܵܐ      wall

ܓܘܼܕܵܢܹܐ

ܓܘܼܕܵܐ      a band, a choir

ܓܘܼܕܹܐ

ܓܵܘܙܵܐ      walnut

ܓܵܘܙܹܐ

ܓܘܼܙܥܵܐ     stump, root

ܥܸܩܪܵܐ

ܓܘܼܠܦܵܐ    wing

ܓܘܼܠܦܵܢܹܐ

ܓܘܿܡܵܐ     stable, barn, pen

ܓܘܿܡܹܐ

ܓܘܼܡܠܵܐ    camel

ܓܘܼܡܠܹܐ

ܓܲܘܸܢ      color

ܓܲܘܸܢܵܐ ܓܲܘܘܼܢܹܐ ܓܘܼܘܸܢܗ ܓܘܼܘܸܢܵܗ̇ ܓܘܼܘܸܢܵܐ ܓܘܼܘܸܢܬܵܐ

ܓܲܘܢܵܐ      a color

ܓܵܘܢܵܐ

ܓܵܘܵܢܵܐܝܼܬ    generally, usually

ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ     universal, overall, general

ܓܵܘܵܢܵܝܬܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܹܐ

ܓܘܼܪܵܐ      big, great

ܓܘܼܪܬܵܐ ܓܘܼܪܹܐ

ܓܘܼܪܓܘܼܪ   boiled and crushed grains of wheat

ܓܲܪܓܘܼܪ

ܓܘܼܫܡܵܐ    body

ܓܘܼܫܡܹܐ

ܓܘܼܬܬܵܐ    ball

ܓܘܼܬܵܬܵܐ

ܓܘܼܬܵܬܐܲܩܠܵܐ           football

ܓܘܼܬܬܵܐ ܕܐܲܩܠܵܐ

ܓܘܼܬܵܬܓܲܪܕܵܐ           tennis

ܓܘܼܬܬܵܐ ܕܓܲܪܕܵܐ، ܬܸܢܝܼܣ

ܓܹܙܵܪܵܐ      carrot

ܓܹܙܵܪܹܐ

ܓܝܼܓܼܠܵܐ    wheel

ܓܝܼܓܼܠܹܐ

ܓܲܝܣܵܐ      army

ܚܲܝܠܵܘܵܬ݂ܵܐ

ܓܵܠܹܐ      reveal, disclose, uncover

ܓܵܠܝܵܐ ܓܠܵܝܵܐ ܓܠܹܐܠܹܗ ܓܠܹܐܠܵܗ̇ ܓܸܠܝܵܐ ܓܠܝܼܬܵܐ ܓܠܝܼ ܓܠܵܐ

ܓܸܠܵܐ      grass

ܓܸܠܵܠܹܐ

ܓܠܘܿܠܵܐ    round spherical, circular

ܓܠܘܿܠܬܵܐ

ܓܠܘܿܠܘܼܬܵܐ roundness, sphericity

ܓܠܘܿܦܘܼܬܵܐ carving, sculpture

ܓܵܠܘܼܬܵܐ    exile

ܡܵܫܵܚܲܛܘܼܬܵܐ

ܓܸܠܝܘܿܢܵܪܵܐ   journalist

ܓܸܠܝܘܿܢܵܪܹܐ

ܓܵܡܘܼܫܵܐ    buffalo

ܓܵܡܘܼܫܝܵܬ݂ܵܐ

ܓܡܝܼܪܵܐ    finished, completed

ܓܡܝܼܪܬܵܐ ܓܡܝܼܪܹܐ

ܓܡܝܼܪܘܼܬܵܐ completeness, perfection

ܓܵܢܵܐ       self

ܓܵܢܹܐ       sloping, inclined, tilt

ܓܵܢܝܵܐ ܓܢܵܝܵܐ ܓܢܹܐܠܹܗ ܓܢܹܐܠܵܗ̇ ܓܸܢܝܵܐ ܓܢܝܼܬܵܐ ܓܢܝܼ ܓܢܵܐ

ܓܵܢܸܒܼ      to steal, to rob

ܓܵܢܒ݂ܵܐ ܓܢܵܒ݂ܵܐ ܓܢܸܒܼܠܹܗ ܓܢܹܒ݂ܠܵܗ̇ ܓܢܝܼܒܼܵܐ ܓܢܝܼܒ݂ܬܵܐ ܓܢܘܿܒ݂

ܓܹܢܵܒ݂ܵܐ      thief

ܓܹܢܵܒ݂ܬܵܐ ܓܹܢܵܒ݂ܹܐ

ܓܹܢ݇ܒܵܐ      the side, the edge

ܓܹܒܵܢܹܐ

ܓܲܢ݇ܒܵܪܵܐ     a giant, a hero

ܓܲܢ݇ܒܵܪܬܵܐ ܓܲܢ݇ܒܵܪܹܐ

ܓܵܢܝܵܐ      sundown, sunset

ܓܢܹܐܠܵܗ̇ ܓܢܝܼܬܵܐ

ܓܸܢܣܵܐ      gender, sex

ܓܲܢܬ݂ܵܐ     garden

ܓܲܪܵܐ       pool

ܓܵܪܵܐ       gara; mountain name north of Iraq

ܓܲܪܒܝܵܐ     north

ܓܸܪܒ݂ܝܼܬܵܐ   sock, stocking

ܓܸܪܒ݂ܹܐ

ܓܲܪܓܲܡܬܵܐ thunder, growl

ܓܲܪܓܲܡܝܵܬ݂ܵܐ

ܓܲܪܘܸܣ     grow

ܓܲܪܘܸܣܵܐ ܓܲܪܘܘܼܣܹܐ ܓܘܼܪܘܸܣܠܹܗ ܓܘܼܪܘܸܣܠܵܗ̇ ܓܘܼܪܘܸܣܵܐ ܓܘܼܪܘܸܬܵܐ

ܓܪܘܿܣܵܐ    large, big

ܓܵܪܘܿܣܵܐ

ܓܵܪܘܿܪܵܐ     tractor

ܓܵܪܘܿܪܹܐ

ܓܲܪܡܵܐ     bone

ܓܪܲܡܚܵܨܵܐ   the spine, the backbone

ܫܸܫܸܠܬܵܐ ܕܚܵܨܵܐ

ܓܪܲܡܥܘܼܩܒܵܐ          heel

ܓܲܪܡܵܐ ܕܥܘܼܩܒܵܐ

ܓܪܲܡܦܝܼܠܵܐ ivory

ܩܲܪܢܦܝܼܠܵܐ، ܩܲܪܢܵܐ ܕܦܝܼܠܵܐ

ܓܵܪܸܫ      pull

ܓܲܪܫܵܐ ܓܪܵܫܵܐ ܓܪܸܫܠܹܗ ܓܪܸܫܠܵܗ̇ ܓܪܝܼܫܵܐ ܓܪܝܼܫܬܵܐ ܓܪܘܿܫ

ܓܫܝܼܡܵܐ    corporal, having a body, embodied

ܓܘܼܫܡܵܢܵܝܵܐ

ܓܲܫܸܩ      look

ܓܲܫܩܵܐ ܓܲܫܘܼܩܹܐ ܓܘܼܫܸܩܠܹܗ ܓܘܼܫܸܩܠܵܗ̇ ܓܘܼܫܩܵܐ ܓܘܼܫܸܩܬܵܐ

ܓܲܫܲܩܬܵܐ    looking, a glance

ܓܲܫܲܩܝܵـܬܵܐ

ܓܲܫ̰ܸܢ      dizzy, giddy

ܓ̰ܹܐܘܿܓܪܵܦܝܼܵܐ geography

ܓ̰ܹܐܘܿܓܪܵܦܝܼܵܝܵܐ ܓ̰ܹܐܘܿܓܪܵܦܝܼܵܝܬܵܐ ܓ̰ܹܐܘܿܓܪܵܦܝܼܵܝܹܐ

ܓ̰ܵܘܸܓ̰     move

ܓ̰ܵܘܓ̰ܵܐ ܓ̰ܘܵܓ̰ܵܐ ܓ̰ܘܸܓ̰ܠܹܗ ܓ̰ܘܸܓ̰ܠܵܗ̇ ܓ̰ܘܝܼܓ̰ܵܐ ܓ̰ܘܝܼܓ̰ܬܵܐ ܓ̰ܘܘܿܓ̰

ܓ̰ܘܲܢܩܵܐ     youth

ܓ̰ܘܲܢܩܹܐ

ܓ̰ܘܿܪܹܐ      urine, piss

ܓ̰ܲܠܕܹܐ     quick, rapid, hasty

ܓ̰ܲܪܓܵܐ     a line

ܓ̰ܲܪܓܹܐ

ܓ̰ܵܪܸܛ     slip, glide, slide

ܓ̰ܵܪܛܵܐ ܓ̰ܪܵܛܵܐ ܓ̰ܪܸܛܠܹܗ ܓܪܸܛܠܵܗ̇ ܓ̰ܪܝܼܛܵܐ ܓ̰ܪܝܼܛܬܵܐ ܓ̰ܪܘܿܛ

ܕ

ܕܹܐܒ݂ܵܐ      wolf

ܕܹܐܒ݂ܹܐ

ܕܵܐܟ݂ܝܼ      how

ܕܵܐܟܼܝܼܘܼܬܵܐ   style, way, situation

ܕܵܐܸܢ      judge

ܕܐܵܢܵܐ ܕܐܸܢܹܗ ܕܐܸܢܵܗ̇ ܕܐܝܼܢܵܐ ܕܐܝܼܢܬܵܐ ܝܲܢ ܕܵܝܸܢ ܕܝܵܢܵܐ ܕܝܼܢܹܗ ܕܝܼܢܵܗ̇ ܕܝܼܢܵܐ ܕܝܼܢܬܵܐ ܕܘܼܢ

ܕܸܒܵܐ       bear

ܕܸܒܹܐ ܕܸܒܵـܬ݂ܵܐ

ܕܸܒܘܿܪܵܐ     hornet; a big bee kind

ܕܸܒܘܼܪܬܵܐ ܕܸܒܘܿܪܹܐ

ܕܵܒ݂ܸܩ      hold, catch, grip

ܕܵܒ݂ܩܵܐ ܕܒ݂ܵܩܵܐ ܕܒ݂ܸܩܠܹܗ ܕܒ݂ܸܩܠܵܗ̇ ܕܒ݂ܝܼܩܵܐ ܕܒ݂ܝܼܩܬܵܐ ܕܒ݂ܘܿܩ

ܕܵܒ݂ܸܪ       shut, close

ܕܵܒ݂ܪܵܐ ܕܒ݂ܵܪܵܐ ܕܒ݂ܸܪܹܗ ܕܒ݂ܸܪܵܗ̇ ܕܒ݂ܝܼܪܵܐ ܕܒ݂ܝܼܪܬܵܐ ܕܒ݂ܘܿܪ

ܕܵܒܸܫ      glue, paste

ܕܵܒܫܵܐ ܕܒܵܫܵܐ ܕܒܸܫܠܹܗ ܕܒܸܫܠܵܗ̇ ܕܒܝܼܫܵܐ ܕܒܝܼܫܬܵܐ ܕܒܘܿܫ

ܕܲܒܵܫܵܐ      bee, honeybee

ܕܸܒ݂ܫܵܐ      honey

ܕܲܓܵܠܘܼܬܵܐ   lying

ܕܸܕܒܼܵܐ      a fly

ܕܸܕܒ݂ܹܐ

ܕܲܗܒܼܵܐ      gold

ܕܲܗܒ݂ܹܐ

ܕܲܗܒ݂ܵܢܵܝܵܐ    golden

ܕܵܗܒ݂ܵܢܵܝܬܵܐ ܕܵܗܒ݂ܵܢܵܝܹܐ

ܕܘܼܒܵܩܵܐ     volume, section, book

ܕܘܼܒܵܩܹܐ

ܕܘܼܒܵܪܵܐ     action, work, acting

ܕܘܼܒܵܪܹܐ ܕܘܼܒܵܪܵܝܵܐ ܕܘܼܒܵܪܵܝܬܵܐ ܕܘܼܒܵܪܵܝܹܐ

ܕܘܼܟܵܐ      place, position

ܕܘܼܟܬܵܐ ܕܘܼܟܵܢܹܐ

ܕܘܼܟ݂ܪܵܢܵܐ    memory, sacrifice

ܕܘܼܟ݂ܪܵܢܹܐ

ܕܘܼܟܵܬ݂ܚܲܠܲܠܬܵܐ         plate rack, dish drainer

ܕܘܿܠܡܵܐ    dolma; food kind

ܕܘܼܠܦ̮ܝܼܢܵܐ   dolphin

ܕܘܼܠܦ̮ܝܼܢܹܐ

ܕܘܼܡܝܵܐ     similarity, likeness

ܕܵܘܪܵܐ      a turn, change

ܕܲܘܪܵܐ ܓܲܪܵܐ

ܕܘܼܪܵܓܵܝܬܵܐ   anthem, hymn; a religious song

ܕܘܼܪܵܫܵܐ     exercise, discussion

ܕܘܼܪܵܫܹܐ

ܕܘܿܫܲܟܵܐ     mattress

ܫܘܝܼܬܼܵܐ

ܕܲܚܫܵܐ     police

ܕܲܚܫܬܵܐ ܕܲܚܫܹܐ

ܕܝܼܟܵܐ      cock

ܩܵܪܘܿܝܵܐ

ܕܝܼܠܵܝܬܵܐ    character, property

ܕܝܼܠܵܝܵـܬ݂ܵܐ

ܕܝܼܠܢܵܐܝܼܬܼ   peculiarity, particularly

ܕܝܼܠܵܢܵܝܵܐ    particular, special, own

ܕܝܼܠܵܢܵܝܬܵܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܹܐ

ܕܲܝܵܪܘܼܬܵܐ    tourism

ܕܸܟ݂ܝܵܐ      clean, pure

ܕܟ݂ܝܼܬܵܐ ܕܸܟ݂ܝܹܐ

ܕܵܟ݂ܸܪ       remember

ܕܵܟ݂ܪܵܐ ܕܟ݂ܵܪܵܐ ܕܟ݂ܸܪܪܹܗ ܕܟ݂ܸܪܵܗ̇ ܕܟ݂ܝܼܪܵܐ ܕܟ݂ܝܼܪܬܵܐ ܕܟ݂ܘܿܪ

ܕܸܟܼܪܵܐ      male, masculine

ܐܘܼܪܙܵܐ

ܕܸܟܼܪܵܢܵܐܝܼܬ   masculine

ܕܸܟܼܪܵܢܵܝܵܐ    masculine, of the male sex

ܕܸܟ݂ܪܵܢܵܝܹܐ

ܕܵܡܹܐ       to be like, to look like

ܕܵܡܝܵܐ ܕܵܡܝܵـܢܵܐ ܕܵܡܝܵܢܬܵܐ ܕܵܡܝܵܢܹܐ

ܕܸܡܵܐ       blood

ܕܸܡܵܢܵܐ ܕܸܡܵܢܬܵܐ

ܕܡܘܼܬܡܸܨܛܲܠܝܵܢܵܐ       rhomb

ܕܡܘܼܬܡܸܬ݂ܡܲܛܚܵܢܵܐ

ܕܵܡܸܟܼ      to sleep, to go to bed

ܕܵܡܟ݂ܵܐ ܕܡܵܟ݂ܵܐ ܕܡܸܟ݂ܠܹܗ ܕܡܸܟ݂ܠܵܗ̇ ܕܡܝܼܟ݂ܵܐ ܕܡܝܼܟ݂ܬܵܐ ܕܡܘܿܟܼ

ܕܡܵܟ݂ܬܵܐ    sleeping

ܕܡܵܟ݂ܝܵـܬ݂ܵܐ

ܕܵܡܸܪ      to wonder, to amaze

ܕܵܡܪܵܐ ܕܡܵܪܵܐ ܕܡܸܪܹܗ ܕܡܸܪܵܗ̇ ܕܡܝܼܪܵܐ ܕܡܝܼܪܬܵܐ ܕܡܘܿܪ

ܕܲܢܒ݂ܵܐ      the tail

ܕܲܢܒ݂ܹܐ

ܕܲܢܕܸܢܵܐ      hmmm… sound without opening the mouth

ܕܲܥܒ݂ܲܪ      the past

ܡܓ̰ܲܠܕܹܐ

ܕܵܥܸܪ       return

ܕܵܥܪܵܐ ܕܥܵܪܵܐ ܕܥܸܪܹܗ ܕܥܸܪܵܗ̇ ܕܥܝܼܪܵܐ ܕܥܝܼܪܬܵܐ ܕܥܘܿܪ

ܕܲܥܬܝܼܕ     the future

ܕܲܦܵܐ       site; place on internet

ܕܲܦܹܐ

ܕܸܦܢܵܐ      the side

ܕܲܦܪܵܢܵܐ     juniper; a tree

ܕܵܩܘܿܩܵܐ     mortar

ܗܵܘܲܢ

ܕܸܩܠܵܐ      palm; date tree

ܕܸܩܠܲܬ     Tigris; a river in Iraq

ܕܸܩܢܵܐ      beard

ܕܸܩܢܹܐ

ܕܵܪܵܐ       century, generation, a period

ܕܵܪܹܐ

ܕܵܪܹܐ       to put, to place

ܕܵܪܝܵܐ ܕܪܵܝܵܐ ܕܪܹܐܠܹܗ ܕܪܹܐܠܵܗ̇ ܕܸܪܝܵܐ ܕܪܝܼܬܵܐ ܕܪܝܼ ܕܪܵܐ

ܕܵܪܹܐ       to pour

ܕܵܪܝܵܐ ܕܪܵܝܵܐ ܕܪܹܐܠܹܗ ܕܪܹܠܵܗ̇ ܕܸܪܝܵܐ ܕܪܝܼܬܵܐ ܕܪܝܼ ܕܪܵܐ

ܕܲܪܓܼܵܐ      degree, state, level

ܕܲܪܓܹܐ

ܕܲܪܓܘܼܫܬܵܐ cradle, cot for baby

ܕܲܪܓܘܼܫܝܵܬ݂ܵܐ

ܕܵܪܵܝܵܐ      modern

ܕܵܪܵܝܬܵܐ ܕܵܪܵܝܹܐ

ܕܪܵܡܵܐ      drama

ܕܪܵܡܹܐ

ܕܪܵܥܢܵܐ     arm

ܕܪܵܥܢܹܐ

ܕܲܪܩܘܒ݂ܠ   against, opposite

ܕܪܵܫܵܐ      lesson, discussion

ܗܸܪܓܵܐ ܕܪܵܫܹܐ

ܕܵܪܬܵܐ      a yard, a court

ܕܵܪܵܬܹܐ

ܕܲܫܬܵܐ     plain, open field

ܕܲܫܝܵـܬ݂ܵܐ ܕܸܫܬܵܐ ܕܸܫܝܵـܬ݂ܵܐ

ܗ

ܗܵܐ        here, have a look, behold

ܗܹܐ        yes

ܗܲܒܵܒ݂ܵܐ      flower

ܗܲܒܵܒ݂ܹܐ

ܗܲܓܹܐ      spell, interpret

ܗܲܓܝܵܐ ܗܲܓܹܐ ܗܲܓܘܝܹܐ ܗܘܼܓܹܐܠܹܗ ܗܘܼܓܹܐܠܵܗ̇ ܗܘܼܓܝܵܐ ܗܘܼܓܝܼܬܵܐ ܗܵܓܝܼ

ܗܸܓܝܵܢܵܐ     syllable

ܗܸܓܝܵܢܹܐ

ܗܲܓܵܝܬܵܐ    spelling

ܗܲܓܵܝܵـܬܵܐ

ܗܵܕܵܐ       so, thus, that way

ܗܵܕܵܟܼ

ܗܲܕܟ݂ܵܐ      so, on this manner

ܗܲܕܵܡܵܐ     an organ

ܗܲܕܵܡܹܐ

ܗܘܹܵܐ       to be, to exist

ܗܵܘܓܵܐ     steam, vapor

ܗܘܼܓܵܝܵܐ    spelling

ܗܵܘܝܵܐ      to be, to exist

ܗܘܼܠܵܐ     matter, substance

ܗܘܼܠܹܐ

ܗܘܼܠܵܢܵܝܵܐ    material

ܗܘܼܡܵܣܵܐ    an epic

ܗܘܼܡܵܣܵܝܵܐ ܗܘܼܡܵܣܵܝܬܵܐ ܗܘܼܡܵܣܵܝܹܐ

ܗܵܘܲܢ      mortar; Arabic origin

ܗܵܘܢܵܐ      intellect, mind

ܗܵܘܢܵܢܵܐ     wise, intelligent, reasonable

ܗܵܘܢܵܢܬܵܐ ܗܵܘܢܵܢܹܐ

ܗܵܘܦܵܐ     exhalation, steam

ܗܝܵܝܘܼܬܵܐ    identity, essence

ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ belief, principle, trust

ܗܲܠ       to, until

ܗܵܠܵܐ      yet, still

ܗܵܠܘܼܟܵܐ    damson, a kind of plum

ܗܵܠܘܼܟ̰ܵܐ

ܗܲܠܘܲܣܢܹܐ   raspberries

ܗܸܠܡܵܐ     vapor, steam

ܗܲܡܙܸܡ     speak, talk

ܗܲܡܙܸܡܵܐ ܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܗܘܼܡܙܸܡܠܹܗ ܗܘܼܡܙܸܡܠܵܗ̇ ܗܘܼܡܙܸܡܵܐ ܗܘܼܡܙܸܡܬܵܐ

ܗܹܡܸܙܡܵܢ    word

ܨܵܘܬ݂ܵܐ ܡܸܠܬ݂ܵܐ

ܗܲܡܸܢ      believe, indeed, certainly

ܗܲܡܸܢܵܐ ܗܲܡܘܼܢܹܐ ܗܘܼܡܸܢܹܗ ܗܘܼܡܸܢܵܗ̇ ܗܘܼܡܸܢܵܐ ܗܘܼܡܸܢܬܵܐ

ܗܸܢܕܘܵܝܵܐ    an Indian

ܗܵܦܸܟܼ      to return to go back

ܗܵܦܟ݂ܵܐ ܗܦܵܟ݂ܵܐ ܗܦܸܟ݂ܠܹܗ ܗܦܸܟ݂ܠܵܗ̇ ܗܦܝܼܟܼܐ ܗܦܝܼܟ݂ܬܵܐ ܗܦܘܿܟܼ

ܗܸܦܟܵܐ     reverse

ܗܦܵܟ݂ܬܵܐ

ܗܲܩܹܐ       tell

ܗܲܩܝܵܐ ܗܲܩܘܼܝܹܐ ܗܘܼܩܹܐܠܹܗ ܗܘܼܩܹܐܠܵܗ̇ ܗܘܼܩܝܵܐ ܗܘܼܩܝܼܬܵܐ ܗܵܩܝܼ

ܗܲܩܝܲܬ     story, fable

ܗܲܩܝܵܬ݂ܵܐ

ܗܲܪ        just, exactly

ܗܸܪܓܵܐ     lesson

ܗܸܪܓܹܐ

ܗܵܪܝܼܣܵܐ     harisa; a kind of Assyrian food

ܗܲܪܡܘܿܢܝܼܵܐ   harmony

ܐܵܘܝܘܼܬ݂ܩܵܠܵܐ

ܗ̇ܘ       he

ܗ̇ܝܓܵܗ̇     then

ܗ̇ـܝ       she

ܘ

ܘܲܙܵܐ       swan

ܘܵܠܹܐ       ought, should, must

ܘܵܠܝܼܬܵܐ    homework, duty

ܘܵܠܝܵܬ݂ܵܐ

ܘܲܥܢܵܐܵ      ewe; female sheep

ܥܵܢܵܐ

ܘܲܪܕܵܐ      rose

ܘܲܪܕܹܐ

ܘܲܪܕܝܵܘܡܵܐ   sunflower

ܘܲܪܕܵܐ ܕܝܵܘܡܵܐ

ܘܲܪܕܵܢܵܝܵܐ     rose, pink

ܘܲܪܕܵܢܵܝܬܵܐ ܘܲܪܕܵܢܵܝܹܐ

ܘܵܪܵܩܵܐ      paper

ܘܵܪܵܩܹܐ

ܙ

ܙܲܒܸܢ       sell

ܙܲܒܢܵܐ ܙܲܒܘܼܢܹܐ ܙܘܼܒܸܢܹܗ ܙܘܼܒܸܢܵܗ̇ ܙܘܼܒܢܵܐ ܙܘܼܒܸܢܬܵܐ

ܙܲܒܼܢܵܐ      time

ܙܲܒ݂ܢܹܐ

ܙܲܒ݂ܢܵܢܵܐ     buyer, purchaser

ܙܲܒ݂ܢܵܢܬܵܐ ܙܲܒ݂ܢܵܢܹܐ ܙܲܒ݂ܵܢܵܐ

ܙܲܒܢܵܢܵܐ     seller

ܙܲܒܢܵܢܬܵܐ ܙܲܒܢܵܢܹܐ

ܙܲܒ݂ܢܵܢܵܝܵܐ     seasonable, temporary

ܙܲܒ݂ܢܵܢܵܝܬܵܐ ܙܲܒ݂ܢܵܢܵܝܹܐ ܒܲܪܥܸܕܵܢܵܐ

ܙܲܒܲܢܬܵܐ     selling

ܙܲܒܲܢܝܵܬܵܐ

ܙܒ݂ܵܢܬܵܐ     buying

ܙܒ݂ܵܢܝܵܬܵܐ

ܙܲܓܵܐ       bell

ܙܵܓܵܐ ܙܵܓܹܐ ܙܲܓܹܐ

ܙܕܘܿܥܬܵܐ    fear

ܙܲܕܝܩܘܼܬܼܵܐ   justice

ܙܵܕܸܥ      to be afraid

ܙܵܕܥܵܐ ܙܕܵܥܵܐ ܙܕܸܥܠܹܗ ܙܕܸܥܠܵܗ̇ ܙܕܝܼܥܵܐ ܙܕܝܼܥܬܵܐ ܙܕܸܥ ܝܲܢ ܙܕܝܼ

ܙܸܕܩܵܐ      right

ܙܸܕܩܹܐ

ܙܲܗܪܝܼܪܵܐ    a ray, beam of light, flash

ܙܲܗܪܝܼܪܹܐ

ܙܵܘܓܵܐ      pair

ܙܘܵܕܵܐ      food , provisions

ܙܘܵܕܹܐ

ܙܘܼܙܹܐ      money

ܙܵܘܥܵܐ      motion, movement

ܙܵܘܥܹܐ

ܙܵܘܥܵܝܵܐ     movement supporter

ܙܵܘܥܵܝܬܵܐ ܙܵܘܥܵܝܹܐ

ܙܲܚܡܵܐ     strong, big

ܙܲܚܡܹܐ

ܙܲܝܬ݂ܵܐ      olive

ܙܲܝܬܘܼܢܹܐ

ܙܵܟܼܘܿ       zacho; a city north Iraq

ܙܠܵܒܝܵܐ     zlabia; sweet baking

ܙܠܵܡܵܐ     two points under the letter

ܙܠܵܡܵܐ ܦܫܝܼܩܵܐ، ܙܠܵܡܵܐ ܩܸܫܝܵܐ

ܙܵܡܸܪ       sing

ܙܵܡܪܵܐ ܙܡܵܪܵܐ ܙܡܸܪܹܗ ܙܡܸܪܵܗ̇ ܙܡܝܼܪܵܐ ܙܡܝܼܪܬܵܐ ܙܡܘܿܪ

ܙܲܡܵܪܵܐ      singer

ܙܲܡܵܪܬܵܐ ܙܲܡܵܪܹܐ

ܙܸܡܪܵܐ      song

ܙܸܡܪܹܐ

ܙܡܵܪܬܵܐ     song

ܙܡܵܪܝܵܬ݂ܵܐ ܙܘܼܡܵܪܵܐ ܙܘܼܡܵܪܹܐ

ܙܢܲܝܵܐ       sort, type

ܙܢܲܝܹܐ ܦܸܨܠܹܐ ܬܲܗܵܪܹܐ

ܙܥܘܿܪܵܐ     little, young

ܙܥܘܿܪܬܵܐ ܙܥܘܿܪܹܐ

ܙܥܘܿܪܘܼܬܵܐ   reduction, youth

ܙܲܥܝܵܐ      chicken

ܙܲܥܝܹܐ ܙܵܓ݇ܝܵܐ ܙܵܓ݇ܝܹܐ

ܙܲܩܙܸܩ      squeak, sing

ܙܲܩܙܸܩܵܐ ܙܲܩܙܘܼܩܹܐ ܙܘܼܩܙܸܠܹܗ ܙܘܼܩܙܸܩܠܵܗ̇ ܙܘܼܩܙܸܩܵܐ ܙܘܼܩܙܸܩܬܵܐ

ܙܩܵܦܵܐ      two points over the letter, it pronounce as a

ܙܸܩܪܵܐ      weave

ܙܸܩܪܹܐ

ܙܵܩܪܵܩܘܿܕܹܐ   spider

ܙܵܩܪܵܐ ܩܘܿܕܹܐ

ܙܲܪܕܵܐ      yellow

ܫܵܥܘܼܬ݂ܵܐ

ܙܲܪܕܸܢ      fade, turn pale

ܙܲܪܕܸܢܵܐ ܙܲܪܕܘܼܢܹܐ ܙܘܼܪܕܸܢܹܗ ܙܘܼܪܕܸܢܵܗ̇ ܙܘܼܪܕܸܢܵܐ ܙܘܼܪܕܸܢܬܵܐ

ܙܪܘܿܥܬܵܐ    agriculture, sowing

ܐܲܟܵܪܘܼܬܵܐ

ܙܪܘܿܥܬܵܢܵܝܵܐ farming

ܙܪܘܿܥܬܵܢܵܝܬܵܐ ܙܪܘܿܥܬܵܢܵܝܹܐ

ܙܪܝܼܙܘܼܬܵܐ   courage, bravery

ܙܵܪܸܥ      sow, plant

ܙܵܪܥܵܐ ܙܪܵܥܵܐ ܙܪܸܥܠܹܗ ܙܪܸܥܠܵܗ̇ ܙܪܝܼܥܵܐ ܙܪܝܼܥܬܵܐ ܙܪܝܼ ܝܲܢ ܙܪܸܥ

ܙܵܪܸܩ       shine, rise

ܙܵܪܩܵܐ ܙܪܵܩܵܐ ܙܪܸܩܠܹܗ ܙܪܸܩܠܵܗ̇ ܙܪܝܼܩܵܐ ܙܪܝܼܩܬܵܐ ܙܪܘܿܩ

ܙܲܪܩܵܐ      blue

ܡܝܼܠܵܢܵܐ

ܙܲܪܸܩܛܵܐ     wasp

ܙܲܪܸܩܛܹܐ

ܚ

ܚܹܐܪܵܐ      free

ܚܹܐܪܬܵܐ ܚܹܐܪܹܐ

ܚܹܐܪܘܼܬܵܐ    freedom

ܚܵܒ݂ܹܐ       be dark

ܚܲܒܘܼܫܵܐ    apple

ܚܲܒܘܼܫܹܐ

ܚܲܒܝܼܒ݂ܵܐ     love, beloved

ܚܲܒܝܼܒ݂ܬܵܐ ܚܲܒܝܼܒܹܐ ܚܲܒܝܼܒ݂ܝܵـܬܵܐ

ܚܒ݂ܝܼܫܵܐ    contents

ܚܒ݂ܝܼܫܬܵܐ ܚܒ݂ܝܼܫܹܐ ܚܒ݂ܝܼܫܵܬܵܐ

ܚܲܒܼܠܵܐ     rope

ܚܲܒ݂ܠܹܐ

ܚܒ݂ܵܨܵܐ     a point under the letter youth

ܝܼ

ܚܲܒ݂ܪܵܐ      friend

ܚܒ݂ܲܪܬܵܐ ܚܲܒ݂ܪܵܢܹܐ ܚܒ݂ܲܪܝܵܬܵܐ

ܚܲܒܪܵܐ      word

ܗܹܡܸܙܡܲܢ ܨܵܘܬ݂ܵܐ ܡܸܠܬܵܐ

ܚܲܒ݂ܪܘܼܬܼܵܐ   friendship

ܚܵܒ݂ܸܫ      contain

ܚܵܒ݂ܫܵܐ ܚܒ݂ܵܫܵܐ ܚܒ݂ܸܫܠܹܗ ܚܒ݂ܸܫܠܵܗ̇ ܚܒ݂ܝܼܫܵܐ ܚܒ݂ܝܼܫܬܵܐ ܚܒ݂ܘܿܫ

ܚܲܕ݇       one

ܚܕܵܐ

ܚܵܕܹܐ       happy

ܚܵܕܝܵܐ ܚܕܵܝܵܐ ܚܕܹܐܠܹܗ ܚܕܹܐܠܵܗ̇ ܚܸܕܝܵܐ ܚܕܝܼܬܵܐ ܚܕܝܼ ܚܕܵܐ

ܚܲܕ݇ܒܼܫܲܒܵܐ   Sunday

ܚܕܵܕܹܐ      together

ܥܲܡ ܚܕܵܕܹܐ

ܚܲܕܘܼܬܵܐ    happiness

ܚܲܕܘܼܝܵܬܵܐ

ܚܸܕܝܵܐ      glad, happy

ܚܕܝܼܬܵܐ ܚܸܕܝܹܐ

ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ    few

ܚܲܕ݇ܟ̰ܵܐ      little, few

ܩܸܨܵܐ؛ ܠܲܥܙܵܐ ܕܕܲܫܬܵܐ

ܚܕܵܢܵܝܵܐ     singular

ܚܕܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ eleventh

ܚܕܲܥܣܝܼܪܵܝܬܵܐ ܚܕܲܥܣܝܼܪܵܝܹܐ

ܚܲܕܸܥܣܲܪ    eleven

ܚܵܕܸܪ       revolve, turn round

ܚܵܕܪܵܐ ܚܕܵܪܵܐ ܚܕܸܪܹܗ ܚܕܸܪܵܗ̇ ܚܕܝܼܪܵܐ ܚܕܝܼܪܬܵܐ ܚܕܘܿܪ

ܚܵܕܸܪ       walk

ܚܵܕܪܵܐ ܚܕܵܪܵܐ ܚܕܸܪܹܗ ܚܕܸܪܵܗ̇ ܚܕܝܼܪܵܐ ܚܕܝܼܪܬܵܐ ܚܕܘܿܪ

ܚܕܵܪܵܐ      walking

ܚܕܵܪܬܵܐ

ܚܵܕܸܪܘܵܢܵܐ    around

ܚܲܕ݇ܬܵܐ     new

ܚܲܕܬܵܐ ܚܲܕ݇ܬܹܐ

ܚܘܼܒܵܐ     love

ܚܘܼܒܵܢܵܐ     full of love

ܚܘܼܒܵܢܬܵܐ ܚܘܼܒܵܢܹܐ

ܚܘܼܓܬܵܐ    circle

ܚܘܼܓܝܵـܬ݂ܵܐ

ܚܘܼܕܪܵܐ     circle, ring

ܚܘܼܕܪܹܐ

ܚܘܼܕܪܵܢܵܝܵܐ   circular

ܚܘܼܕܪܵܢܵܝܬܵܐ ܚܘܼܕܪܵܢܵܝܹܐ

ܚܘܼܕܵܬܵܐ    renewing, change

ܚܘܼܘܵܐ     snake

ܚܘܼܘܹܐ

ܚܵܘܚܵܐ     peach

ܚܵܘܚܹܐ

ܚܘܼܠܡܵܢܵܐ   health

ܚܘܼܠܡܵܢܹܐ

ܚܵܘܩܵܐ     stair, line, verse

ܚܵܘܩܹܐ

ܚܘܵܪܵܐ      white

ܚܘܵܪܬܵܐ ܚܘܵܪܹܐ

ܚܘܼܪܒ݂ܵܐ     stork

ܠܲܓܠܵܓܵܐ

ܚܘܵܪܕܸܩܢܵܐ   senior

ܚܘܼܪܙܵܐ     program

ܚܘܼܪܙܹܐ

ܚܘܵܪܟܵܘܣܵܐ senior for lady

ܚܵܙܹܐ       see

ܚܵܙܝܵܐ ܚܙܵܝܵܐ ܚܙܹܐܠܹܗ ܚܙܹܐܠܵܗ̇ ܚܸܙܝܵܐ ܚܙܝܼܬܵܐ

ܚܸܙܘܵܐ      vision

ܚܸܙܘܹܐ

ܚܵܙܘܿܩܵܐ     traveler, wayfarer

ܚܵܙܘܿܩܹܐ

ܚܙܘܿܩܝܵܐ    a travel, a trip

ܚܙܘܿܩܝܹܐ

ܚܙܘܼܪܵܐ     pig

ܚܙܘܼܪܹܐ

ܚܙܝܼܪܵܢ     June

ܚܵܙܸܩ      travel

ܚܵܙܩܵܐ ܚܙܵܩܵܐ ܚܙܸܩܠܹܗ ܚܙܸܩܠܵܗ̇ ܚܙܝܼܩܵܐ ܚܙܝܼܩܬܵܐ ܚܙܘܿܩ

ܚܸܛܝܼܬܵܐ    a corn of wheat

ܚܸܛܹܐ

ܚܸܛܪܗ݇ܘܿܡܵܝܵܐ          maize

ܚܸܛܫܹܡܵܝܹܐ ܟܘܼܢܬ݂ܵܐ

ܚܲܝܹܐ       life

ܚܵܝܵܐ       living

ܚܵܝܬܵܐ

ܚܵܝܹܐ       live, stay

ܚܵܝܵܐ ܚܝܹܐܠܹܗ ܚܝܹܐܠܵܗ̇ ܚܝܼܵܐ ܚܝܼܬܵܐ ܚܝܝܼ ܚܝܵܐ

ܚܲܝܘܼܬܵܐ    life, livelihood

ܚܲܝܹܐ

ܚܲܝܘܬܵܐ    animal

ܚܲܝܘܵܬܵܐ

ܚܵܝܸܛ     sew

ܚܵܝܛܵܐ ܚܝܵܛܵܐ ܚܝܼܛܠܹܗ ܚܝܼܛܠܵܗ̇ ܚܘܼܛ

ܚܲܝܠܵܐ     strength, power, force

ܚܲܝܠܹܐ ܚܲܝܠܵܘܵܬ݂ܵܐ

ܚܲܝܠܵܢܵܐ     strong

ܚܲܝܠܵܢܬܵܐ ܚܲܝܠܵܢܹܐ

ܚܵܝܸܪ       look

ܚܵܝܪܵܐ ܚܝܵـܪܵܐ ܚܝܼܪܹܗ ܚܝܼܪܵܗ̇ ܚܝܼܪܵܐ ܚܝܼܪܬܵܐ ܚܘܼܪ

ܚܝܵܪܬܵܐ     looking, reflection

ܚܝܵܪܝܵܬ݂ܵܐ

ܚܲܟܝܼܡܵܐ    wise

ܚܲܟܝܼܡܬܵܐ ܚܲܟܝܼܡܹܐ

ܚܵܠܵܐ      uncle; brother of the mother

ܚܲܠܒ݂ܵܐ     milk

ܚܸܠܛܵܐ     mistake, error

ܚܸܠܛܹܐ

ܚܸܠܝܵܐ     sweet

ܚܠܝܼܬܵܐ ܚܸܠܝܹܐ

ܚܠܝܼܠܘܬ݂ܵܐ vacuum, nostril

ܚܠܝܼܡܵܐ    thick, wide

ܚܲܠܸܠ     wash up

ܚܲܠܸܠܵܐ ܚܲܠܘܼܠܹܐ ܚܘܼܠܸܠܹܗ ܚܘܼܠܸܠܵܗ̇ ܚܘܼܠܸܠܵܐ ܚܘܼܠܸܠܬܵܐ

ܚܸܠܡܵܐ     dream

ܚܲܠܸܢ      strengthen, reinforce

ܚܲܠܸܢܵܐ ܚܲܠܘܼܢܹܐ ܚܘܼܠܸܢܹܗ ܚܘܼܠܸܢܵܗ̇ ܚܘܼܠܸܢܵܐ ܚܘܼܠܸܢܬܵܐ

ܚܠܵܦܫܸܡܵܐ pronoun

ܚܠܵܦܫܡܵܗܹܐ

ܚܵܠܸܨ      tighten, stress

ܚܵܠܨܵܐ ܚܠܵܨܵܐ ܚܠܸܨܠܹܗ ܚܠܸܨܠܵܗ̇ ܚܠܝܼܨܵܐ ܚܠܝܼܨܬܵܐ ܚܠܘܿܨ

ܚܸܠܩܵܐ     destiny, fate

ܚܵܠܬܵܐ     maternal aunt; sister of the mother

ܚܵܠܬܵܬ݂ܵܐ

ܚܲܡܹܐ      keep, protect, save

ܚܲܡܝܵܐ ܚܲܡܘܼܝܹܐ ܚܘܼܡܹܐܠܹܗ ܚܘܼܡܹܐܠܵܗ̇ ܚܘܼܡܝܵܐ ܚܘܿܡܝܼܬܵܐ ܚܲܡܝܼ

ܚܵܡܹܐ      ferment, rise

ܚܡܵܝܵܐ ܚܡܹܐܠܹܗ ܚܸܡܝܵܐ

ܚܸܡܵܐ      warm

ܚܡܵܛܵܐ    needle

ܡܚܵܛܵܐ ܚܡܵܛܹܐ

ܚܲܡܝܼܡܵܐ    hot

ܚܲܡܝܼܡܬܵܐ

ܚܡܝܼܪܵܐ    yeast

ܚܡܝܼܫܵܝܵܐ   fifth

ܚܡܝܼܫܵܝܬܵܐ ܚܡܝܼܫܵܝܹܐ

ܚܲܡܲܝܬܵܐ    protection, maintenance

ܚܵܡܸܠ     please, tolerate

ܚܲܡܠܵܐ ܚܡܵܠܵܐ ܚܡܸܠܹܗ ܚܡܸܠܵܗ̇ ܚܡܝܼܠܵܐ ܚܡܝܼܠܬܵܐ ܚܡܘܿܠ

ܚܡܵܠܵܐ     enjoyment, wait

ܚܡܵܠܬܵܐ

ܚܸܡܵܢܵܐ     hot, warm

ܚܸܡܵܢܬܵܐ ܚܸܡܵܢܹܐ

ܚܲܡܪܵܐ     wine

ܚܡܵܪܵܐ     donkey

ܚܡܵܪܬܵܐ ܚܡܵܪܹܐ ܚܡܵܪܝܵـܬ݂ܵܐ

ܚܡܲܪܒܲܪܝܼܵܐ   zebra

ܚܡܵܪܵܐ ܕܒܲܪܝܼܵܐ، ܙܸܒܪܵܐ

ܚܡܵܪܬܵܐ    she-donkey

ܚܡܵܪܝܵܬ݂ܵܐ

ܚܲܡܫܵܐ     five

ܚܲܡܸܫ

ܚܲܡܫܝܼ    fifty

ܚܲܡܫܝܼܢ ܚܲܡܫܝܼܢܵܝܵܐ ܚܲܡܫܝܼܢܵܝܬܵܐ ܚܲܡܫܝܼܢܵܝܹܐ

ܚܲܡܫܲܥܣܲܪ fifteen

ܚܲܡܬܵܐ     young woman, youth

ܚܸܡܬ݂ܵܢܵܐ    warm, ill-tempered

ܚܸܡܬ݂ܵܢܵܐܝܼܬ

ܚܵܢܵܐ       knee, bottom piece of clothing

ܚܢܵܢܝܼܫܘܿܥ name of a man

ܚܲܣܵܐ      a lettuce , a salad

ܚܲܦܸܛ     to attempt, to struggle

ܚܲܦܛܵܐ ܚܲܦܘܼܛܹܐ ܚܘܼܦܸܛܠܹܗ ܚܘܼܦܸܛܠܵܗ̇ ܚܦܝܼܛܵܐ ܚܦܝܼܛܬܵܐ ܚܦܘܿܛ

ܚܵܦܸܩ      hug, embrace

ܚܵܦܩܵܐ ܚܦܵܩܵܐ ܚܦܸܩܠܹܗ ܚܦܸܩܠܵܗ̇ ܚܦܝܼܩܵܐ ܚܦܝܼܩܬܵܐ ܚܦܘܿܩ

ܚܦܵܪܬܵܐ    digging

ܚܦܵܪܝܵܬ݂ܵܐ

ܚܵܨܸܕ      reap, harvest

ܚܵܨܕܵܐ ܚܨܵܕܵܐ ܚܨܸܕܠܹܗ ܚܨܸܕܠܵܗ̇ ܚܨܝܼܕܵܐ ܚܨܝܼܕܬܵܐ ܚܨܘܿܕ

ܚܲܨܵܕܵܐ      reaper, harvester

ܚܲܨܵܕܹܐ

ܚܸܨܕܵܐ      harvest

ܚܵܨܘܿܕܵܐ     harvester

ܚܵܨܘܿܕܬܵܐ

ܚܲܩܠܵܐ     field

ܚܲܩܠܹܐ ܚܲܩܠܵܢܹܐ

ܚܵܩܸܪ      boast, honor, dignify

ܚܵܩܪܵܐ ܚܩܵܪܵܐ ܚܩܸܪܹܗ ܚܩܸܪܵܗ̇ ܚܩܝܼܪܵܐ ܚܩܝܼܪܬܵܐ ܚܩܘܿܪ

ܚܩܵܪܬܵܐ    commendation, praise

ܚܸܩܪܵܐ

ܚܸܪܒܵܐ      bad, not good

ܚܲܪܕܵܢܵܐ     crocodile

ܚܲܪܕܵܢܹܐ

ܚܲܪܘܼܦܵܐ    keen, sharp

ܚܲܪܘܼܦܬܵܐ ܚܲܪܘܼܦܹܐ

ܚܲܪܵܝܵܐ      last

ܚܲܪܵܝܬܵܐ ܚܲܪܵܝܹܐ

ܚܲܪܝܼܦܵܐ     sharp, wise

ܚܲܪܝܼܦܬܵܐ

ܚܲܪܝܼܦܘܼܬܵܐ sharpness, wisely

ܚܲܪܝܼܦܘܵܬ݂ܵܐ

ܚܲܪܡܵܢܵܐ    adder, python

ܢܘܼܫܵܦܵܐ ܬܲܢܝܼܢܵܐ ܚܘܼܘܵܐ

ܚܲܪܲܡܫܵܐ    supper

ܐ݇ܟ݂ܲܠܪܲܡܫܵܐ

ܚܲܪܫܵܐ     magician

ܚܸܪܫܵܐ ܚܸܪܫܹܐ

ܚܲܪܬܵܐ     later, then

ܚܲܫܵܐ      sorrow

ܚܸܫܵܐ ܚܲܫܹܐ

ܚܵܫܸܒ݂      think, believe, guess

ܚܵܫܒ݂ܐ ܚܫܵܒ݂ܵܐ ܚܫܸܒ݂ܠܹܗ ܚܫܸܒ݂ܠܵܗ̇ ܚܫܝܼܒ݂ܵܐ ܚܫܝܼܒ݂ܬܵܐ ܚܫܘܿܒ݂

ܚܲܫܒܸܢ     calculate

ܚܲܫܒܸܢܵܐ ܚܲܫܒܘܼܢܹܐ ܚܘܼܫܒܸܢܹܗ ܚܘܼܫܒܸܢܵܗ̇ ܚܘܼܫܒܸܢܵܐ ܚܘܼܫܒܸܢܬܵܐ

ܚܫܵܒ݂ܬܵܐ    thinking, thought, considering

ܚܵܫܘܿܒܼܵܐ    computer

ܚܵܫܸܚ     worthy, suit, fit

ܚܵܫܚܵܐ ܚܫܵܚܵܐ ܚܫܸܚܠܹܗ ܚܫܸܚܠܵܗ̇ ܚܫܝܼܚܵܐ ܚܫܝܼܚܬܵܐ ܚܫܘܿܚ

ܚܫܲܚܬ݂ܵܐ    term, word

ܚܲܫܚܵܬ݂ܵܐ

ܚܫܝܼܠܵܐ    inflection

ܚܫܝܼܠܬܵܐ ܚܫܲܠܝܵـܬ݂ܵܐ

ܚܸܫܟܵܐ     darkness

ܚܲܫܟܸܢ     to be dark

ܚܲܫܟܘܿܢܹܐ ܚܘܼܫܟܸܢܹܗ ܚܘܼܫܟܸܢܵܗ̇ ܚܘܼܫܟܸܢܵܐ ܚܘܼܫܟܸܢܬܵܐ

ܚܸܫܟܵـܢܵܐ    dark, gloomy

ܚܸܫܟܵܢܬܵܐ ܚܸܫܟܵܢܹܐ

ܚܵܫܸܠ     inflect

ܚܵܫܠܵܐ ܚܫܵܠܵܐ ܚܫܸܠܹܗ ܚܫܸܠܵܗ̇ ܚܫܝܼܠܵܐ ܚܫܝܼܠܬܵܐ ܚܫܘܿܠ

ܚܵܫܸܠ     mill, grind

ܚܵܫܠܵܐ ܚܫܵܠܵܐ ܚܫܸܠܹܗ ܚܫܸܠܵܗ̇ ܚܫܝܼܠܵܐ ܚܫܝܼܠܬܵܐ ܚܫܘܿܠ

ܚܸܫܵܢܵܐ     sad

ܚܸܫܵܢܬܵܐ ܚܸܫܵܢܹܐ ܚܲܫܵܢܵܐ ܚܲܫܵܢܬܵܐ ܚܲܫܵܢܹܐ

ܚܵܬܵܐ      sister

ܚܵܬ݂ܘܵܬ݂ܵܐ

ܚܬܼܝܼܪܵܐ    proud, showy

ܚܬ݂ܝܪܬܵܐ ܚܬ݂ܝܼܪܹܐ

ܚܬܵܡܵܐ     complete, finish

ܚܵـܠܵܐ      uncle on the mother’s side

ܚܵܠܵܘܵܬ݂ܵܐ

ܛ

ܛܵܐ       for

ܛܲܐܸܠ      play

ܛܲܐܠܵܐ ܛܲܐܘܼܠܹܐ ܛܘܼܐܸܠܗ ܛܘܼܐܸܠܵܗ̇ ܛܘܼܐܸܠܵܐ ܛܘܼܐܸܠܬܵܐ

ܛܲܐܠܵܢܵܐ    player

ܡܛܲܐܠܵܢܵܐ

ܛܵܒ݂ܵܐ      good, nice, fine

ܛܵܒ݂ܬܵܐ ܛܵܒ݂ܹܐ

ܛܵܒ݂ܘܼܬ݂ܵܐ    goodness, kindness

ܛܵܒ݂ܵܬ݂ܵܐ

ܛܲܒܵܚ     august

ܐܵܒ

ܛܒ݂ܝܼܒ݂ܘܼܬ݂ܵܐ fame, renown

ܛܲܒ݂ܠܝܼܬܵܐ   table

ܛܲܒ݂ܠܝܼܵܬܵܐ

ܛܵܒ݂ܸܥ     print

ܛܵܒ݂ܥܵܐ ܛܒ݂ܵܥܵܐ ܛܒ݂ܸܥܠܹܗ ܛܒ݂ܸܥܠܵܗ̇ ܛܒ݂ܝܼܥܵܐ ܛܒ݂ܝܼܥܬܵܐ ܛܒ݂ܘܿܥ

ܛܲܒ݂ܥܵܐ     stamp

ܛܲܒ݂ܥܹܐ

ܛܵܒ݂ܥܒ݂ܵܕܵܐ   nice person, nice effort

ܥܒ݂ܵܕܵܐ ܛܵܒ݂ܵܐ

ܛܒ݂ܵܥܬܵܐ    print, press

ܛܘܼܘܵܪܵܐ    development, change

ܡܛܵܘܲܪܬܵܐ

ܛܘܼܝܵـܠܵܐ    outing, picnic

ܦܘܼܪܓܵܝܵܐ

ܛܘܼܟܲܣܚܘܼܠܡܵܢܵܐ       health’s organization

ܛܘܼܟܲܣ ܚܘܼܠܡܵܢܵܐ

ܛܵܘܣܵܐ     peacock

ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ    example

ܛܘܼܦ̮ܣܹܐ

ܛܘܼܪܵܐ     mountain

ܛܘܼܪܵܢܹܐ

ܛܲܝܸܒܼ      prepare, get

ܛܲܝܸܒ݂ܵܐ ܛܲܝܘܿܒ݂ܹܐ ܛܘܼܝܸܒܼܠܹܗ ܛܘܼܝܸܒ݂ܠܵܗ̇ ܛܘܼܝܸܒܼܵܐ ܛܘܼܝܸܒܼܬܵܐ

ܛܝܼܡܵܐ     value, cost, price

ܛܝܼܡܹܐ ܛܝܼܡܵܢܹܐ

ܛܝܼܡܵܢܵܐ    dear, valuable

ܛܝܼܡܵܢܬܵܐ ܛܝܼܡܵܢܹܐ

ܛܝܼܢܵܐ      mud

ܛܝܼܢܵܢܵܐ ܛܝܼܢܵܢܬܵܐ ܛܝܼܢܵܢܹܐ

ܛܲܝܵܣܬܵܐ    airplane

ܛܲܝܵܣܝܵـܬ݂ܵܐ

ܛܲܝܪܵܐ      bird

ܛܲܝܪܹܐ

ܛܲܟ݂ܣܵܐ     system, arrangement

ܛܲܟܲܣܬܵܐ   organization

ܛܸܠܵܐ      shadow

ܛܵܠܸܒ     request, to want

ܛܵܠܒܵܐ ܛܠܵܒܵܐ ܛܠܸܒܠܹܗ ܛܠܸܒܠܵܗ̇ ܛܠܝܼܒܵܐ ܛܠܝܼܒܬܵܐ ܛܠܘܿܒ

ܛܠܵܒܬܵܐ   asking, requesting

ܛܠܘܼܡܝܵܐ   injustice, oppression

ܙܠܘܼܡܝܵܐ ܛܠܘܼܡܝܹܐ

ܛܠܲܦ̮ܚܹܐ   lentil

ܛܡܝܼܪܵܐ    buried

ܛܲܢܵܢܵܐ      jealous, zealous

ܛܲܢܵܢܬܵܐ ܛܲܢܵܢܹܐ

ܛܵܥܘܿܢܬܵܐ   lorry, tanker

ܛܥܝܼܢܵܐ    fruitful

ܛܥܲܡܬܵܐ   breakfast

ܛܲܥܡܬܵܐ

ܛܥܵܢܵܐ     carry

ܛܸܦܵܐ      point

ܛܸܦܹܐ ܛܸܦܵܦܹܐ

ܛܸܦܪܵܐ     nail

ܛܸܦܪܹܐ ܛܸܦܪܵܬ݂ܵܐ

ܛܵܪܹܐ      drive

ܛܵܪܝܵܐ ܛܪܵܝܵܐ ܛܪܹܐܠܹܗ ܛܪܹܐܠܵܗ̇ ܛܸܪܝܵܐ ܛܪܝܼܬܵܐ ܛܪܝܼ ܛܪܵܐ

ܛܲܪܦܵܐ     leaf, sheet of paper

ܛܲܪܦܹܐ

ܛܵܫܹܐ      hide

ܛܵܫܝܵܐ ܛܫܵܝܵܐ ܛܫܹܐܠܹܗ ܛܫܹܐܠܵܗ̇ ܛܸܫܝܵܐ ܛܫܝܼܬܵܐ ܛܫܝܼ ܛܫܵܐ

ܝ

ܝܵܐ        Oh, O; used in calling a person

ܝܲܒܝܼܫܬܵܐ    continent

ܝܲܒܝܼܫܝܵـܬ݂ܵܐ

ܝܲܕܘܿܥܵܐ     learned, expert

ܝܲܕܘܿܥܹܐ ܝܲܕܘܿܥܬܵܢܵܐ ܝܲܕܘܿܥܬܵܢܹܐ

ܝܲܕܝܼܕܵܐ     dear, darling

ܝܕܝܼܕܬܵܐ ܝܲܕܝܼܕܹܐ

ܝܵܕܸܠ      give birth

ܝܵܕܠܵܐ ܝܕܵܠܵܐ ܝܕܸܠܹܗ ܝܕܸܠܵܗ̇ ܝܕܝܼܠܵܐ ܝܕܝܼܠܬܵܐ ܝܕܘܿܠ

ܝܵܕܸܥ      know, learn

ܝܵܕܥܵܐ ܝܕܵܥܵܐ ܝܕܸܥܠܹܗ ܝܕܸܥܠܵܗ̇ ܝܕܝܼܥܵܐ ܝܕܝܼܥܬܵܐ ܝܕܝ ܝܕܘܿܥ

ܝܕܲܥܬܵܐ     knowledge

ܝܵܗܸܒ݂      give

ܝܵܗܒ݂ܵܐ ܝܗܵܒ݂ܵܐ ܝܸܗܒ݂ܸܠܹܗ ܝܸܗܒ݂ܸܠܵܗ̇ ܝܗܝܼܒ݂ܵܐ ܝܗܝܼܒ݂ܬܵܐ ܗܲܒ݂ܠ

ܝܲܗܒ݂ܐܲܠܵܗܵܐ man’s name

ܝܲܗܒ݂ܸܠ     give

ܝܲܗܒ݂ܵܐ ܝܲܗܒ݂ܘܼܠܹܐ ܝܗ݇ܘܿܒ݂ܸܠܹܗ ܝܘܼܗܒ݂ܸܠܵܗ̇ ܝܗ݇ܒ݂ܝܼܠܵܐ ܝܗ݇ܒ݂ܝܼܠܬܵܐ ܗܲܒ݂ܠ

ܝܵܗ݇ܒܼܵܠܬܵܐ   giving

ܝܲܗܒ݂ܢܵـܬ݂ܵܐ   listener

ܝܲܗܠܵܐ     band, chorus, group

ܝܘܼܕܵܥܵܐ     media, means of media

ܝܼܘܲܚ      we are

ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ    learning, knowledge

ܝܘܼܠܦܵܢܵܝܵܐ   scientific, scholarly

ܝܘܼܠܦܵܢܵܝܬܵܐ ܝܘܼܠܦܵܢܵܝܹܐ

ܝܵܘܡܵܐ      day

ܝܵܘܡܹܐ ܝܵܘܡܵܢܹܐ

ܝܵܘܡܵܝܵܐ     daily

ܝܵܘܡܵܝܬܵܐ ܝܵܘܡܵܝܹܐ

ܝܼܘܵܢ       I am; for feminine

ܝܼܘܲܢ

ܝܼܘܸܢ       I am; for masculine

ܝܵܘܢܵܐ      dove

ܝܵܘܢܹܐ ܝܵܘܢܵـܬ݂ܵܐ

ܝܘܼܩܪܵܐ     weight

ܝܘܼܩܪܹܐ

ܝܘܼܪܘܿܦܢܵܝܵܐ European

ܝܘܼܪܘܿܦܢܵܝܬܵܐ ܝܘܼܪܘܿܦܢܵܝܹܐ

ܝܘܼܪܬܵܢܵܐ    heritage, inheritance

ܝܘܼܪܬܵܢܹܐ

ܝܼܘܸܬ       you are; masculine

ܝܼܘܲܬܝ     you are; for feminine

ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ    advantage

ܝܘܼܬܪܵܢܹܐ

ܝܼܠܹܗ      he is; for masculine

ܝܼܠܗ݇ܘܿܢ    they are

ܝܼܠܲܝܗܝ

ܝܼܠܵܗ̇      she is; for feminine

ܝܲܠܘܼܕܵܐ     child, kid, baby

ܝܲܠܘܼܕܹܐ

ܝܲܠܘܿܕܘܼܬܵܐ childbirth, babyhood

ܝܵܠܘܿܦܵܐ     pupil, student

ܝܵܠܘܿܦܬܵܐ ܝܵܠܘܿܦܝܵـܬܵܐ ܝܵܠܘܿܦܹܐ

ܝܠܝܼܕܵܐ     born

ܝܼܠܝܼܕܹܐ

ܝܼܠܲܝܗܝ    they are

ܝܼܠܗܘܿܢ

ܝܵܠܸܦ      learn

ܝܵܠܦܵܐ ܝܠܵܦܵܐ ܝܠܸܦܠܹܗ ܝܠܸܦܠܵܗ̇ ܝܠܝܼܦܵܐ ܝܠܝܼܦܬܵܐ ܝܠܘܿܦ

ܝܠܵܦܵܐ      learning

ܝܠܵܦܬܵܐ

ܝܲܡܵܐ       sea, ocean

ܝܵܡܵܐ ܝܲܡܹܐ ܝܵܡܵܬ݂ܵܐ

ܝܵܡܹܐ       swear

ܝܵܡܝܵܐ ܝܡܵܝܵܐ ܝܡܹܐܠܹܗ ܝܡܹܐܠܵܗ̇ ܝܸܡܝܵܐ ܝܡܝܼܬܵܐ ܝܡܝܼ

ܝܸܡܵܐ       mother

ܝܸܡܵܝܵܐ      motherly

ܝܲܡܝܼܢܵܐ     right

ܝܲܡܢܹܐ

ܝܲܢ        or

ܝܼܢܵܐ       they are

ܝܼܠܲܝܗܝ

ܝܵܦܹܐ       to bake

ܝܵܦܝܵܐ ܝܦܵܝܵܐ ܝܦܹܐܠܹܗ ܝܦܹܐܠܵܗ̇ ܝܸܦܝܵܐ ܝܦܝܼܬܵܐ ܝܦܝܼ ܝܦܵܐ

ܝܵܨܘܿܦܵܐ     nurse, sister

ܝܵܨܘܿܦܬܵܐ ܝܵܨܘܿܦܹܐ ܝܵܨܘܿܦܝܵܬ݂ܵܐ

ܝܲܨܝܼܠܵܐ     joint, elbow

ܝܲܨܝܼܠܹܐ

ܝܲܨܝܼܦܘܼܬܵܐ   care, health-care

ܝܲܨܝܼܦܘܵܬ݂ܵܐ

ܝܲܨܝܼܦܘܼܬܚܘܼܠܡܵܢܵܐ       health care, health service

ܝܲܨܝܼܦܘܼܬܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ

ܝܵܨܸܦ      look after, engage, regard

ܝܵܨܦܵܐ ܝܨܵܦܵܐ ܝܨܸܦܠܹܗ ܝܨܸܦܠܵܗ̇ ܝܨܝܼܦܵܐ ܝܨܝܼܦܬܵܐ ܝܨܘܿܦ

ܝܲܩܝܼܪܘܼܬܵܐ   dignity, burden

ܝܲܪܘܼܩܵܐ     green

ܝܲܪܘܼܩܹܐ

ܝܲܪܚܵܐ      month

ܝܲܪܚܹܐ

ܝܲܪܝܼܟ݂ܵܐ     long

ܝܲܪܝܼܟ݂ܬܵܐ ܝܲܪܝܼܟ݂ܹܐ

ܝܵܪܸܟܼ       extend, lengthen

ܝܵܪܟ݂ܵܐ ܝܪܵܟ݂ܵܐ ܝܪܸܟ݂ܠܹܗ ܝܪܸܟ݂ܠܵܗ̇ ܝܪܝܼܟ݂ܵܐ ܝܪܝܼܟ݂ܬܵܐ ܝܪܘܿܟܼ

ܝܲܪܩܵܐ      vegetable

ܝܲܪܩܹܐ

ܝܵܪܬܘܼܬܵܐ    inheritance

ܝܼܫܘܿܥ     Jesus

ܝܵܬܵܐ       self, essence, nature, object

ܝܵܬܸܒ݂      sit

ܝܵܬܒ݂ܵܐ ܝܬܵܒ݂ܵܐ ܝܬܸܒ݂ܠܹܗ ܝܬܸܒ݂ܠܵܗ̇ ܝܬܝܼܒ݂ܵܐ ܝܬܝܼܒ݂ܬܵܐ ܝܬܘܿܒ݂

ܝܼܬܘܿܢ     you are

ܝܲܬܝܼܪ      more

ܝܲܬܝܼܪܵܐ ܝܲܬܝܼܪܘܼܬܵܐ

ܝܵـܠܵܕ݇ܐ     a boy

ܝܵـܠܵܐ

ܟ

ܟܹܐ        prefix before the subjunctive of the verb

ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܥܝܵܕܵܝܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܟܠܝܘܿܡ ܟܹܐ ܐܵܙܸܠ݇ܢ ܠܦܸܠܚܵܢܵܐ.

ܟܹܐܢܘܼܬ݂ܵܐ    justice, right

ܟܹܐܦܵܐ      stone

ܟܹܐܦܹܐ

ܟܵܒܵܒܹܐ      kebab; food kind

ܟܲܕ        while, whilst

ܟܵܕܵܐ       Christmas cake

ܟܵܗܢܵܐ      priest

ܟܵܗܢܹܐ

ܟܵܘܹܐ       window

ܟܵܘܵܬ݂ܵܐ

ܟܵܘܟ݂ܒ݂ܵܐ    star

ܟܵܘܟ݂ܒ݂ܹܐ

ܟܘܿܡܵܐ     black

ܟܘܼܡܬܵܐ ܟܘܿܡܹܐ

ܟܘܿܡܦܝܘܼܬܸܪ           computer

ܚܲܫܘܿܒ݂ܵܐ

ܟܘܼܡܦܵܬܵܐ   back face, bad person

ܦܵܬܵܐ ܟܘܼܡܬܵܐ

ܟܘܼܢܵܝܵܐ     surname, family name

ܟܘܼܢܵܝܹܐ

ܟܘܼܢܵܫܵܐ     collection, collect

ܟܵܘܣܵܐ      hair

ܟܘܿܦܢܲܦ̮ܫܵܐ bad behavior, have no respect

ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܟܘܿܦܵܢܬܵܐ

ܟܘܼܪܣܝܵܐ    chair

ܟܘܼܪܣܝܹܐ

ܟܘܼܫܵܐ     a hand-spindle; it is used to make thread from wool and cotton

ܟܘܼܬܠܵܬ݂ܵܐ   kotlata; food sort

ܟܵܘܸܬܼܪܵܐ     lunch

ܟܘܼܬܼܵܪܵܐ

ܟܝܘܼܠܵܐ     measure, rhythm

ܟܵܝܠܵܐ ܟܝܘܼܠܹܐ

ܟܹܝܟܵܐ      cake

ܟܹܐܟܵܐ، ܟܲܝܟܵܐ

ܟܝܼܠܘܿܡܸܬܪܵܐ          kilometer, 1000 m

ܟܝܼܡܝܵܐ     chemistry

ܟܝܵܢܵܐ      nature

ܟܝܵܢܵܝܵܐ     natural

ܟܝܵܢܵܝܬܵܐ ܟܝܵܢܵܝܹܐ

ܟܵܝܸܦ      to bend down

ܟܵܝܦܵܐ ܟܝܵܦܵܐ ܟܝܼܦܠܹܗ ܟܝܼܦܠܵܗ̇ ܟܝܼܦܵܐ ܟܝܼܦܬܵܐ ܟܘܼܦ

ܟܵܟܵܐ       teeth

ܟܵܟܹܐ

ܟܲܟܪܵܐ      talent, ability

ܡܨܵܝܬܵܐ

ܟܵܟ̰ܸܚ      tire

ܟܵܟ̰ܚܵܐ ܟܟ̰ܵܚܵܐ ܟܟ̰ܸܚܠܹܗ ܟܟ̰ܸܚܠܵܗ̇ ܟܟ̰ܝܼܚܵܐ ܟܟ̰ܝܼܚܬܵܐ ܟܟ̰ܘܿܚ

ܟܠ       every

ܟܘܿܠ

ܟܵܠܹܐ      stay, stop

ܟܵܠܝܵܐ ܟܠܵܝܵܐ ܟܠܹܐܠܹܗ ܟܠܹܐܠܵܗ̇ ܟܸܠܝܵܐ ܟܠܝܼܬܵܐ ܟܠܝܼ ܟܠܵܐ

ܟܲܠܒܵܐ     dog

ܟܲܠܒܹܐ

ܟܲܠܸܒܬܵܐ    bitch; dog feminine

ܟܲܠܸܒܝܵـܬ݂ܵܐ

ܟܠܹܗ      entirely

ܟܠܵܗ̇

ܟܠܗ݇ܘܿܢ    all, all of them

ܟܠܲܝܗܝ

ܟܠܵܗ̇      entirely; for feminine

ܟܘܿܠܠܵܗ̇

ܟܠܲܝܗܝ    all

ܟܠܗܘܿܢ

ܟܠܝܘܿܡ    every day

ܟܠ ܝܵܘܡܵܐ

ܟܸܠܹܝܟ̰ܹܐ    Christmas cake

ܟܸܠܹܝܟ̰ܹܐ

ܟܠܵܝܬܵܐ    stopping, staying

ܟܠܵܝܵܬܵܐ

ܟܠܹܡܲܢܬܝܼܢܵܐ clementine

ܟܠܹܡܲܢܬܝܼܢܹܐ

ܟܠܵܣܝܼܟܵܝܵܐ classical

ܟܠܵܣܝܼܟܵܝܹܐ

ܟܸܠܫܵܐ     calcium oxide, lime

ܟܵܠܬ݂ܵܐ     bride

ܟܵܠܵܬ݂ܵܐ

ܟܡܵܐ      how many, how much

ܟܡܵܐ ܥܕܵܢܹܐ

ܟܡܵܝܘܼܬ݂ܵܐ   quantity, amount

ܟܵܡܲܬ݂ܪܵܐ    pear

ܟܵܡܲܬ݂ܪܹܐ

ܟܵܢܘܿܢ ܚܲܪܵܝܵܐ          January

ܟܵܢܘܿܢ ܒ

ܟܵܢܘܿܢ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ         December

ܟܵܢܘܿܢ ܐ

ܟܢܘܼܫܝܵܐ    community, society

ܟܢܘܼܫܝܹܐ

ܟܢܘܼܫܝܵܝܵܐ   social

ܟܢܘܼܫܝܵܝܹܐ

ܟܢܘܿܫܬܵܐ   assembly, society

ܟܢܘܼܫܝܵܬ݂ܵܐ

ܟܸܢܵܪܵܐ      harp; music instrument

ܟܸܢܵܪܹܐ ܟܸܢܵܪܵܝܵܐ ܟܸܢܵܪܵܝܬܵܐ

ܟܵܢܸܫ      sweep

ܟܵܢܫܵܐ ܟܢܵܫܵܐ ܟܢܸܫܠܹܗ ܟܢܸܫܠܵܗ̇ ܟܢܝܼܫܵܐ ܟܢܝܼܫܬܵܐ ܟܢܘܿܫ

ܟܵܣܵܐ       cup, beaker

ܟܵܣܹܐ

ܟܵܦܸܢ      hungry

ܟܵܦܢܵܐ ܟܦܵܢܵܐ ܟܦܸܢܹܗ ܟܦܸܢܵܗ̇ ܟܦܝܼܢܵܐ ܟܦܝܼܢܬܵܐ ܟܦܘܿܢ

ܟܵܦܸܫ      collect, gather

ܟܵܦܫܵܐ ܟܦܵܫܵܐ ܟܦܸܫܠܹܗ ܟܦܸܫܠܵܗ̇ ܟܦܝܼܫܵܐ ܟܦܝܼܫܬܵܐ ܟܦܘܿܫ

ܟܸܦ̮ܬܹـܐ     Assyrian food sort

ܟܵܪܸܒ      angry

ܟܵܪܒܵܐ ܟܪܵܒܵܐ ܟܪܸܒܠܹܗ ܟܪܸܒܠܵܗ̇ ܟܪܝܼܒܵܐ ܟܪܝܼܒܬܵܐ ܟܪܘܿܒ

ܟܸܪܝܵܐ      short

ܟܪܝܼܬܼܵܐ ܟܸܪܝܹܐ

ܟܪܝܼܗܵܐ     sick, ill

ܡܪܸܥܝܵܐ

ܟܪܝܼܗܬܵܐ   sick, ill; feminine

ܡܪܝܼܥܬܵܐ

ܟܸܪܝܘܼܬܵܐ    shortness

ܟܲܪܟ݂ܵܐ      area, territory, municipality

ܟܲܪܟ݂ܘܼܬܵܐ

ܟܲܪܡܵܐ     vineyard

ܟܲܪܡܵܢܹܐ

ܟܲܪ݇ܣܵܐ      stomach

ܟܲܪ݇ܣܵܬ݂ܵܐ

ܟܵܪܬܵܐ      burden, load

ܟܵܪܵܬ݂ܵܐ

ܟܵܪܬܘܿܢ    cartoon; cartoon film

ܟܸܪܬܘܿܦܵܐ   potato

ܟܸܪܬܘܿܦܬܵܐ ܟܸܪܬܘܿܦܹܐ

ܟܲܫܝܼܪܵܐ     striving , energetic

ܟܲܫܝܼܪܘܼܬܵܐ capability, achievement

ܟܵܬܸܒ݂      write

ܟܵܬܒ݂ܵܐ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܟܬܸܒ݂ܠܹܗ ܟܬܸܒ݂ܠܵܗ̇ ܟܬܝܼܒ݂ܵܐ ܟܬܝܼܒ݂ܬܵܐ ܟܬܘܿܒ݂

ܟܲܬܵܒ݂ܵܐ     writer

ܟܵܬܘܿܒ݂ܵܐ ܟܵܬܘܿܒ݂ܹܐ ܟܲܬܵܒ݂ܹܐ

ܟܬܵܒ݂ܵܐ     book

ܟܬܵܒ݂ܹܐ

ܟܬܵܒ݂ܬܵܐ    writing, script

ܟܬܵܝܬܵܐ    hen

ܟܬ݂ܵܝܵـܬ݂ܵܐ

ܟܬܵܢܵܐ      cotton

ܟ̰ܘܼܟܵܐ      chicken

ܟ̰ܘܟܹܐ

ܟ̰ܵܝܸܕ       invite

ܟ̰ܵܝܕܵܐ ܟ̰ܝܵܕܵܐ ܟ̰ܝܼܕܠܹܗ ܟ̰ܝܼܕܠܵܗ̇ ܟ̰ܝܼܕܵܐ ܟ̰ܝܼܕܬܵܐ ܟ̰ܘܼܕ

ܟ̰ܸܡ       very, entirely, quite

ܪܵܒܵܐ ܪܵܒܵܐ

ܟ̰ܵܡܸܥ     put out, slake, quench

ܟ̰ܡܵܥܵܐ ܟ̰ܡܸܥܠܹܗ ܟ̰ܡܸܠܵܗ̇ ܟ̰ܡܝܼܥܵܐ ܟ̰ܡܝܼܥܬܵܐ ܟ̰ܡܝܼ

ܟ̰ܲܦܹܐ       applause, clap

ܟ̰ܲܪܟ̰ܲܪ      shout, shriek, cry

ܟ̰ܲܟ̰ܸܪܵܐ ܟ̰ܲܪܟ̰ܘܼܪܹܐ ܟ̰ܘܼܪܟ̰ܸܪܹܗ ܟ̰ܘܼܪܟ̰ܸܪܵܗ̇ ܟ̰ܘܼܪܟ̰ܸܪܵܐ ܟ̰ܘܼܟ̰ܸܪܬܵܐ

ܠ

ܠܵܐ        no

ܠܹܐ        no

ܠܸܒܵܐ       heart

ܠܒ݂ܝܼܒ݂ܘܼܬܵܐ bravery, courage

ܠܸܒܵܢܵܐ

ܠܲܒܸܠ     take away, conduct, lead

ܠܲܒܠܵܐ ܠܲܒܘܼܠܹܐ ܠܘܼܒܸܠܹܗ ܠܘܼܒܸܠܵܗ̇ ܠܘܼܒܠܵܐ ܠܘܼܒܸܠܬܵܐ

ܠܲܒܲܠܬܵܐ    taking away, bearing, carrying

ܠܵܒ݂ܸܫ      wear, put on, to cloth

ܠܵܒ݂ܫܵܐ ܠܒ݂ܵܫܵܐ ܠܒ݂ܸܫܠܹܗ ܠܒ݂ܸܫܠܵܗ̇ ܠܒ݂ܝܼܫܵܐ ܠܒ݂ܝܼܫܬܵܐ ܠܒ݂ܘܿܫ

ܠܒ݂ܸܫܬܵܐ    clothes

ܠܲܓܠܵܓܵܐ    stork

ܠܹܗ       for him, till him

ܠܗܘܿܢ     for them, till them

ܠܗܝܼܩܘܼܬܼܵܐ eagerness, longing desire

ܡܲܚܢܲܝܬ݂ܵܐ

ܠܸܗܟܣܝܼܟܘܿܢ          lexicon, dictionary

ܠܲܗܬܵܐ     flame

ܠܵܗ̇       for her, to her

ܠܘܼܚܵܐ     board, painting

ܠܘܼܚܹܐ

ܠܘܼܟܼ      for you

ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ    for you; plural

ܠܘܵܬ݂      with, among, at

ܟܸܣ ܓܹܒ

ܠܚܘܿܕܵܐܝܼܬ alone, solely

ܒܢܲܦ̮ܫܹܐ ܒܓܵܢܹܗ

ܠܵܚܘܼܡܵܐ    proper, suitable, befitting

ܠܵܚܘܼܡܬܵܐ

ܠܚܝܼܡܵܐ    fit, suitable

ܠܚܹܝܦܵܐ    covering; bed cover filling of wool or cotton

ܚܠܵܝܦܵܐ

ܠܵܚܸܡ     suit, fit

ܠܚܵܡܵܐ ܠܚܸܡܠܹܗ ܠܚܝܼܡܵܐ ܠܚܝܼܡܬܵܐ ܠܚܘܿܡ

ܠܲܚܡܵܐ     bread

ܠܝܼ       for me

ܠܲܝܠܹܐ     night

ܠܲܝܠܵܘܵܬ݂ܵܐ

ܠܲܝܡܘܿܢ    lemon

ܠܲܝܡܘܼܢܬܵܐ

ܠܵܝܸܫ      knead

ܠܵܝܫܵܐ ܠܝܵܫܵܐ ܠܝܼܫܠܹܗ ܠܝܼܫܠܵܗ̇ ܠܝܼܫܵܐ ܠܝܼܫܬܵܐ ܠܘܼܫ

ܠܲܝܬ      doesn’t exist, there is not

ܠܵܟ݂ܝ      for you; feminine

ܠܵܠܵܐ      dumb, mute

ܠܸܥܙܵܐ     dialect

ܠܦܘܼܬ     according to, in harmony with

ܠܦܵܦܵܐ     envelope

ܠܦܵܦܹܐ

ܠܵܩܸܛ     peck

ܠܵܩܛܵܐ ܠܩܸܛܠܹܗ ܠܩܸܛܠܵܗ̇ ܠܩܝܼܛܵܐ ܠܩܝܼܛܬܵܐ ܠܩܘܿܛ

ܠܵܩܸܛ     embroider

ܠܵܩܛܵܐ ܠܩܵܛܵܐ ܠܩܸܛܠܹܗ ܠܩܸܛܠܵܗ̇ ܠܩܝܼܛܵܐ ܠܩܝܼܛܬܵܐ ܠܩܘܿܛ

ܠܲܩܠܵܩܵܐ    stork

ܠܸܫܵܢܵܐ      language, tongue

ܠܸܫܵܢܵܝܵܐ     lingual

ܠܸܫܵܢܵܝܬܵܐ ܠܸܫܵܢܵܝܹܐ

ܡ

ܡܵܐܐ       hundred

ܡܹܐܙܵܠܬܵܐ   march, action

ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ food

ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܝܵܬ݂ܵܐ

ܡܲܐܟ݂ܸܠ    feed

ܡܲܐܟ݂ܠܵܐ ܡܲܐܟ݂ܘܼܠܹܐ ܡܘܼܟ݂ܸܠܹܗ ܡܘܼܟ݂ܸܠܵܗ̇ ܡܘܼܟ݂ܠܵܐ ܡܘܼܟ݂ܸܠܬܵܐ

ܡܹܐܡܪܵܐ    article, sentence

ܡܹܐܡܪܹܐ

ܡܵܐܢܵܐ      instrument

ܡܵܐܢܹܐ

ܡܒܲܗܪܸܢ    shine, be bright, enlightened

ܡܒܲܗܪܸܢܵܐ ܡܒܲܗܪܘܼܢܹܐ ܡܒܘܼܗܪܹܢܹܗ ܡܒܘܼܗܪܸܢܵܗ̇ ܡܒܘܼܗܪܸܢܵܐ ܡܒܘܼܗܪܸܢܬܵܐ

ܡܲܒܘܼܥܵܐ    source, fountain

ܡܲܒܝܸܢ     appear, seem, visible

ܡܲܒܝܸܢܵܐ ܡܲܒܝܘܼܢܹܐ ܡܘܼܒܝܸܢܹܗ ܡܘܼܒܝܸܢܵܗ̇ ܡܘܼܒܝܸܢܵܐ ܡܘܼܒܝܸܢܬܵܐ

ܡܲܒܣܸܡ    give pleasure, pleasing, cheer

ܡܲܒܣܸܡܵܐ ܡܲܒܣܘܼܡܹܐ ܡܘܼܒܣܸܡܠܹܗ ܡܘܼܒܣܸܡܠܵܗ̇ ܡܘܼܒܣܸܡܵܐ ܡܘܼܒܣܸܡܬܵܐ

ܡܲܒܪܹܐ     give birth, create

ܡܲܒܪܵܐ ܡܲܒܪܘܼܝܹܐ ܡܘܼܒܪܹܐܠܹܗ ܡܘܼܒܪܹܐܠܵܗ̇ ܡܘܼܒܪܝܼܴܵܐ ܡܘܼܒܪܝܼܬܵܐ ܡܲܒܪܝܼ ܡܲܒܪܵܐ

ܡܒܵܫܸܠ    cook

ܡܒܵܫܠܵܐ ܡܒܵܫܘܼܠܹܐ ܡܒܘܼܫܸܠܹܗ ܡܒܘܼܫܸܠܵܗ̇ ܡܒܘܼܫܠܵܐ ܡܒܘܼܫܵܠܬܵܐ

ܡܒܲܫܠܵܢܵܐ   stove, cooker

ܡܒܲܫܠܵܢܹܐ

ܡܒܲܫܠܵܢܵܐ   a cook

ܡܒܲܫܠܵܢܬܵܐ ܡܒܲܫܠܵܢܹܐ

ܡܓܹܒ     instead

ܡܓܹܒܵܐ

ܡܲܓܕܸܠ    freeze

ܡܲܓܕܸܠܵܐ ܡܲܓܕܘܼܠܹܐ ܡܘܼܓܕܸܠܹܗ ܡܘܼܓܕܸܠܵܗ̇ ܡܘܼܓܕܸܠܵܐ ܡܘܼܓܕܸܠܬܵܐ

ܡܲܓܕܸܠܵܢܬܵܐ freezer

ܡܓܼܲܠܬܵܐ   magazine, periodical

ܡܓܼܲܠܝܵܬܵܐ

ܡܲܓܡܸܪ     perform, fulfill

ܡܲܓܡܸܪܵܐ ܡܲܓܡܘܼܪܹܐ ܡܘܼܓܡܸܪܹܗ ܡܘܼܓܡܸܪܵܗ̇ ܡܘܼܓܡܸܪܵܐ ܡܘܼܓܡܸܪܬܵܐ

ܡܲܓܡܲܪܬܵܐ   discharge, execution

ܡܲܓܪܸܫ    extend, prolong

ܡܲܓܪܸܫܵܐ ܡܲܓܪܘܼܫܹܐ ܡܘܼܓܪܸܫܠܹܗ ܡܘܼܓܪܸܫܠܵܗ̇ ܡܘܼܓܪܸܫܵܐ ܡܘܼܓܪܸܫܬܵܐ

ܡܲܓ̰ܠܸܝܵـܢܵܐ   the sign ~ which soften

ܡܲܓ̰ܪܸܛ    ski, skiing

ܡܲܓ̰ܪܸܛܵܐ ܡܲܓ̰ܪܘܼܛܹܐ ܡܲܘܼܓ̰ܪܸܛܠܹܗ ܡܘܼܓ̰ܪܸܛܠܵܗ̇ ܡܘܼܓ̰ܪܸܛܵܐ ܡܘܼܓ̰ܪܸܛܬܵܐ

ܡܲܓ̰ܪܲܛܬܵܐ skiing

ܡܕܲܒܪܵܢܵܐ    administrator, manager

ܡܕܲܒܪܵܢܬܵܐ ܡܕܲܒܪܵܢܹܐ

ܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ leadership, managing

ܡܲܕܘܼܥܹܐ    inform, let know

ܡܲܕܝܸܢ      borrow

ܡܲܕܝܸܢܵܐ ܡܲܕܝܘܿܢܹܐ ܡܘܼܕܝܸـܢܹܗ ܡܘܼܕܝܸܢܵܗ̇ ܡܘܼܕܝܸܢܵܐ ܡܘܼܕܝܸܢܬܵܐ

ܡܕܝܼܢܵܝܵܐ    civilized

ܡܕܝܼܢܵܝܬܵܐ ܡܕܝܼܢܵܝܹܐ

ܡܕܝܼܢܵܝܘܼܬܵܐ civilization

ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ    city

ܡܕܝܼܢܵـܬܵܐ

ܡܲܕܟ݂ܸܪ     remind

ܡܲܕܟ݂ܸܪܵܐ ܡܲܕܟ݂ܘܼܪܹܐ ܡܘܼܕܟ݂ܸܪܹܗ ܡܘܼܕܟ݂ܸܪܵܗ̇ ܡܘܼܕܟ݂ܸܪܵܐ ܡܘܼܕܟ݂ܸܪܬܵܐ

ܡܲܕܡܸܟܼ     to put to bed, to lay down

ܡܲܕܡܸܟ݂ܵܐ ܡܲܕܡܘܼܟ݂ܹܐ ܡܘܼܕܡܸܟ݂ܠܹܗ ܡܘܼܕܡܸܟ݂ܠܵܗ̇ ܡܘܼܕܡܸܟ݂ܵܐ ܡܘܼܕܡܸܟ݂ܬܵܐ

ܡܲܕܡܲܟ݂ܬܵܐ   putting to bed, putting to sleep

ܡܕܲܡܪܵܢܵܐ   wonderful, surprising

ܡܕܲܡܪܵܢܬܵܐ ܡܕܡܪܵܢܹܐ

ܡܲܕܢܚܵܐ    east

ܡܲܕܢܚܵܝܵܐ    easterly, eastern

ܡܲܕܸܥ      inform, let know

ܡܲܕܸܥܵܐ ܡܲܕܘܼܥܹܐ ܡܘܼܕܸܥܠܹܗ ܡܘܼܕܸܥܠܵܗ̇ ܡܘܼܕܸܥܵܐ ܡܘܼܕܸܥܬܵܐ

ܡܲܕܥܵܝܵܐ    understanding, insight

ܡܲܕܥܸܪ     return

ܡܲܕܥܸܪܵܐ ܡܲܕܥܘܼܪܹܐ ܡܘܼܕܥܸܪܹܗ ܡܘܼܕܥܸܪܵܗ̇ ܡܘܼܕܥܸܪܵܐ ܡܘܼܕܥܸܪܬܵܐ

ܡܸܕܪܹܐ      again

ܡܸܢܕܪܸܫ

ܡܲܕܪܸܣ     correct, to set right, organize

ܡܲܕܪܸܣܵܐ ܡܲܕܪܘܼܣܹܐ ܡܘܼܕܪܸܣܠܹܗ ܡܘܼܕܪܸܣܠܵܗ̇ ܡܘܼܕܪܸܣܵܐ ܡܘܼܕܪܸܣܬܵܐ

ܡܲܕܪܲܫܬܵܐ   school

ܡܲܕܪܲܫܝܵܬ݂ܵܐ

ܡܲܕܪܲܫܬܫܲܪܘܵܝܬܵـܐ       elementary school, nine year school

ܡܲܕܪܲܫܬܵܐ ܫܲܪܘܵܝܬܵܐ

ܡܗܲܕܝܵـܢܵܐ   leader, guide

ܡܗܲܕܝܵܢܬܵܐ ܡܗܲܕܝܵܢܹܐ

ܡܗܘܼܡܢܵܐ   confidence, trust, faith

ܡܗܘܼܡܸܢܬܵܐ ܡܗܘܼܡܢܹܐ

ܡܗܝܼܪܵܐ    skilled, skillful

ܡܗܝܼܪܬܵܐ ܡܗܝܼܪܹܐ

ܡܗܝܼܪܘܼܬܼܵܐ skillfulness

ܡܗܲܢܝܵܢܵܐ    comfortable, , pleasant

ܡܗܲܢܝܵܢܬܵܐ ܡܗܲܢܝܵܢܹܐ

ܡܵܗܸܪ      skill, to practice, capability

ܡܵܗܪܵܐ ܡܗܵܪܵܐ ܡܗܸܪܹܗ ܡܗܸܪܵܗ̇ ܡܗܝܼܪܵܐ ܡܗܝܼܪܬܵܐ ܡܗܘܿܪ

ܡܵܘܒܠܵܢܘܼܬܼܵܐ          transport

ܡܘܿܕܝܼ     what

ܡܵܐ

ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ information

ܡܘܼܙܵܐ      banana

ܡܘܼܙܹܐ

ܡܘܼܚܸܒܵܐ    beloved, darling

ܡܘܼܚܢܝܼܬܼܵܐ miss, yearn, long

ܡܘܼܛܵܝܵܐ    communication, contact

ܡܘܼܛܵܝܹܐ

ܡܵܘܠܵܕܵܐ    giving birth; the act of bringing forth a young

ܒܪܵܝܬܵܐ

ܡܘܿܣܝܼܩܵܐ   music

ܡܘܿܣܝܼܩܝܼ

ܡܘܼܨܸܠ    Musol; city north or Iraq

ܡܘܼܪܵܝܵܐ     competition

ܡܘܼܪܵܝܹܐ

ܡܵܘܬ݂ܵܐ     death

ܡܵܘܬܒ݂ܵܐ    a sitting, congress, a seat

ܡܵܘܬܒ݂ܹܐ

ܡܘܼܬܒ݂ܵܐ    placed, put

ܡܘܼܬܒ݂ܹܐ

ܡܵܘܬ݂ܘܿܪܹܐ   give benefit, provide

ܡܵܘܬ݂ܸܪ

ܡܵܘܬܪܝܼ    give advantage

ܡܵܘܬܪܵܢܘܼܬ݂ܵܐ abundance, big amount

ܡܙܝܼܓܼܠܵܐ   motorcycle

ܡܘܼܬܘܼܪܣܸܟܸܠ

ܡܙܝܼܥܵܢܵܐ    motor, engine

ܡܙܝܼܥܵܢܹܐ

ܡܲܙܡܘܿܪܵܐ   psalm

ܡܲܙܡܘܿܪܹܐ

ܡܲܚܹܐ      revive, provide, maintain

ܡܲܚܵܐ ܡܲܚܘܼܝܹܐ ܡܘܼܚܹܐܠܹܗ ܡܘܼܚܹܐܠܵܗ̇ ܡܘܼܚܝܼܵܐ ܡܘܼܚܝܼܬܵܐ ܡܲܚܝܼ

ܡܵܚܹܐ      hit, strike

ܡܵܚܝܵܐ ܡܚܵܝܵܐ ܡܚܹܐܠܹܗ ܡܚܹܐܠܵܗ̇ ܡܸܚܝܵܐ ܡܚܝܼܬܵܐ ܡܚܝܼ ܡܚܵܐ

ܡܲܚܸܒ     love, like

ܡܲܚܒܵܐ ܡܲܚܘܼܒܹܐ ܡܘܼܚܸܒܠܹܗ ܡܘܼܚܸܒܠܵܗ̇ ܡܘܼܚܒܵܐ ܡܘܼܚܸܒܬܵܐ

ܡܲܚܕܘܿܪܵܐ   environment

ܡܲܚܕܘܿܪܹܐ

ܡܸܚܕܵܝܵܐ    immediately, instantly

ܡܲܚܕܸܪ     to surround, to walk with

ܡܲܚܕܸܪܵܐ ܡܲܚܕܘܿܪܹܐ ܡܘܼܚܕܸܪܹܗ ܡܘܼܚܕܸܪܵܗ̇ ܡܘܼܚܕܸܪܵܐ ܡܘܼܚܕܸܪܬܵܐ

ܡܵܚܘܿܪܵܐ    poet

ܡܵܚܘܿܪܬܵܐ ܡܵܚܘܿܪܹܐ

ܡܲܚܙܹܐ     show

ܡܲܚܙܵܐ ܡܲܚܙܘܼܝܹܐ ܡܘܼܚܙܹܐܠܹܗ ܡܘܼܚܙܹܐܠܵܗ̇ ܡܘܼܚܙܝܼܬܵܐ ܡܲܚܙܝܼ

ܡܲܚܙܝܵܢܵܐ    needle; on the watch

ܡܲܚܙܝܵܢܬܵܐ ܡܲܚܙܝܵܢܹܐ

ܡܲܚܙܵܝܬܵܐ   show up

ܡܚܲܠܵܢܬܵܐ dishwasher

ܡܚܲܠܵܢܝܼܬܵܐ

ܡܲܚܢܹܐ     miss, long, yearn

ܡܲܚܢܵܐ ܡܲܚܢܘܼܝܹܐ ܡܘܼܚܢܹܐܠܹܗ ܡܘܼܚܢܹܐܠܵܗ̇ ܡܘܼܚܢܝܼܵܐ ܡܘܼܚܢܝܼܬܵܐ ܡܲܚܢܝܼ

ܡܚܵܦܸܛ    strive, endeavor

ܡܚܵܦܛܵܐ ܡܚܵܦܘܿܛܹܐ ܡܚܘܼܦܸܛܠܹܗ ܡܚܘܼܦܸܛܠܵܗ̇ ܡܚܘܼܦܛܵܐ ܡܚܘܼܦܸܛܬܵܐ

ܡܚܲܦܛܵܢܘܼܬܵܐ          spur, struggle, attempt

ܡܲܚܵܪܘܼܬ݂ܵܐ   poetry, engineering

ܡܲܚܫܲܚܬܵܐ proposal

ܡܲܚܫܲܚܝܵܬ݂ܵܐ

ܡܵܛܹܐ      reach, come, arrive

ܡܵܛܝܵܐ ܡܛܵܝܵܐ ܡܛܹܐܠܹܗ ܡܛܹܐܠܵܗ̇ ܡܸܛܝܵܐ ܡܛܝܼܬܵܐ

ܡܵܛܹܐ      ready, ripe

ܡܵܛܝܵܐ ܡܵܛܝܼ

ܡܛܵܘܪܵܢܘܼܬܵܐ          development

ܛܘܼܘܵܪܵܐ ܛܘܼܘܵܪܹܐ

ܡܸܛܝܵܐ     ripe, mature

ܡܛܝܼܬܵܐ ܡܸܛܝܹܐ

ܡܛܲܝܒ݂ܵܐ    prepared, finished

ܡܛܲܝܒ݂ܹܐ

ܡܛܵܟܸܣ    arrange, organize

ܡܛܵܟܣܵܐ ܡܛܵܟܘܼܣܹܐ ܡܛܘܼܟܸܣܠܹܗ ܡܛܘܼܟܸܣܠܵܗ̇ ܡܛܘܼܟܣܵܐ ܡܛܘܼܟܸܣܬܵܐ

ܡܸܛܠ     because, due to

ܡܲܛܥܲܡܬܵܐ sked

ܟ̰ܲܡܟ̰ܵܐ، ܡܲܛܲܥܡܬܵܐ

ܡܸܛܪܵܐ     rain

ܡܸܛܪܵܬܵܐ

ܡܝܼܵܐ       water

ܡܲܝܕܵܢ     arena, an open place

ܡܲܝܕܵܢܹܐ

ܡܝܘܼܩܪܵܐ    respectable, honor

ܡܝܘܼܩܸܪܬܵܐ ܡܝܘܼܩܪܹܐ

ܡܝܼܛܪܵܦܘܿܠܝܼܛܵܐ        metropolitan

ܡܝܼܟܪܘܿ    microwave oven, micro

ܡܝܼܠܝܼܡܸܬܪܵܐ          millimeter

ܡܝܼܠܵܢܵܐ    blue

ܡܝܼܠܵܢܬܵܐ ܡܝܼܠܵܢܹܐ

ܡܲܝܫܵܐ     forest trees

ܡܲܝܬܹܐ     bring

ܡܲܝܬܵܐ ܡܲܝܬ݂ܘܿܝܹܐ ܡܘܼܬܹܐܠܹܗ ܡܘܼܬܹܠܵܗ̇ ܡܘܼܬܝܵܐ ܡܘܼܬܝܼܬܵܐ ܡܲܝܬـܝܼ

ܡܲܟܝܼܟܼܵܐ    kind, gentle, mild

ܡܲܟܝܼܟܼܬܵܐ ܡܲܟܝܼܟ݂ܹܐ

ܡܲܟܝܼܟܼܘܼܬܵܐ mildness, gentleness, good temper

ܡܵܟܝܼܢܵܐ     machine

ܡܵܟܝܼܢܹܐ

ܡܲܟ̰ܸܚ     find

ܡܲܟ̰ܚܵܐ ܡܲܟ̰ܘܼܚܹܐ ܡܘܼܟ̰ܸܚܠܹܗ ܡܘܼܟ̰ܸܚܠܵܗ̇ ܡܘܼܟ̰ܚܵܐ ܡܘܼܟ̰ܸܚܬܵܐ

ܡܵܠܹܐ      fill

ܡܵܠܝܵܐ ܡܠܵܝܵܐ ܡܠܹܐܠܹܗ ܡܠܹܐܠܵܗ̇ ܡܸܠܝܵܐ ܡܠܝܼܬܵܐ ܡܠܝܼ ܡܠܵܐ

ܡܠܘܿܐܵܐ    material, substance

ܡܠܘܿܐܹܐ

ܡܠܘܿܐܵܬܵܢܵܝܵܐ objective, substantial

ܡܸܠܚܵܐ     salt

ܡܲܠܚܸܡ    to suit, fit, modify

ܡܲܠܚܸܡܵܐ ܡܲܠܚܘܼܡܹܐ ܡܘܼܠܚܸܡܠܹܗ ܡܘܼܠܚܸܡܠܵܗ̇ ܡܘܼܠܚܸܡܵܐ ܡܘܼܠܚܸܡܬܵܐ

ܡܲܠܚܲܡܬܵܐ composition

ܡܲܠܚܲܡܝܵـܬܵܐ

ܡܸܠܝܵܐ     full

ܡܸܠܝܘܿܢܵܐ   million

ܡܸܠܝܘܿܢܹܐ

ܡܸܠܝܘܼܬ݂ܵܐ   abundance , plenty

ܡܵܠܝܵܢܵܐ    enough

ܡܲܠܝܵܢܵܐ

ܡܲܠܝܸܨ     torture, torment, affect,

ܡܲܠܝܸܨܵܐ ܡܲܠܝܘܼܨܹܐ ܡܘܼܝܸܨܠܹܗ ܡܘܼܝܸܨܠܵܗ̇ ܡܘܼܠܝܸܨܵܐ ܡܘܼܝܸܨܬܵܐ

ܡܠܵܝܬܵܐ    satiety, completeness

ܡܲܠܟܵܐ     king

ܡܲܠܟܬܵܐ

ܡܲܠܟܘܼܬܵܐ   kingdom, state

ܡܲܠܟܘܵܬ݂ܵܐ

ܡܲܠܟ݂ܵܢܘܼܬܵܐ advice, guidance

ܡܲܠܸܠ     speak

ܡܲܠܸܠܵܐ ܡܲܠܘܼܠܹܐ ܡܘܼܠܸܠܹܗ ܡܘܼܠܸܠܵܗ̇ ܡܘܼܠܸܠܵܐ ܡܘܼܠܸܠܬܵܐ

ܡܲܠܵܠܘܼܬ݂ܵܐ conversation, rhetoric

ܡܲܠܸܦ     teach

ܡܲܠܦܵܐ ܡܲܠܘܼܦܹܐ ܡܘܼܠܸܦܠܹܗ ܡܘܼܠܸܦܠܵܗ̇ ܡܘܼܠܦܵܐ ܡܘܼܠܸܦܬܵܐ

ܡܵܠܵܦܵܐ     sheet, bedspreads

ܡܵܠܵܦܹܐ

ܡܲܠܦܵܢܵܐ    teacher

ܡܲܠܦܵܢܬܵܐ ܡܲܠܦܵܢܹܐ

ܡܲܠܦܵܢܘܼܬܵܐ teaching

ܡܲܠܵܦܬܵܐ    teaching

ܡܲܠܩܲܛܬܵܐ pecking, to peck

ܡܸܠܲܬ      people, nation

ܐܘܼܡܬܵܐ ܥܲܡܵܐ ܥܲܠܡܵܐ

ܡܸܠܬ݂ܵܐ     verb, talk, word

ܡܸܠܵܠܹܐ ܡܸܠܹܐ

ܡܲܡܛܹܐ    drive, give a lift

ܡܲܡܛܵܐ ܡܲܡܛܘܼܝܹܐ ܡܘܼܡܛܹܐܠܹܗ ܡܘܼܡܛܹܐܠܵܗ̇ ܡܘܼܡܛܝܼܵܐ ܡܘܼܡܛܝܼܬܵܐ ܡܲܡܛܝܼ

ܡܲܡܠܠܵܐ   word, speech, logic

ܡܲܡܠܠܹܐ

ܡܵܢܹܐ       count, calculate

ܡܵܢܝܵܐ ܡܢܵܝܵܐ ܡܢܹܐܠܹܗ ܡܢܹܐܠܵܗ̇ ܡܸܢܝܵܐ ܡܢܝܼܬܵܐ ܡܢܝܼ ܡܢܵܐ

ܡܸܢܕܝܼ     thing

ܡܸܢܕܝܵܢܹܐ

ܡܵܢܝܼ      who, whom, which

ܡܸܢܝܼ      from me

ܡܢܵܝܵܐ      count

ܡܢܵܝܬܵܐ

ܡܵܢܲܝܘܲܪܕܹܐ   jar, jug

ܡܵܐܢܵܐ ܕܘܲܪܕܹܐ

ܡܲܢܵܝܘܼܬ݂ܵܐ   calculation

ܡܲܢܝܸܚ     rest, relieve

ܡܲܢܝܸܚܵܐ ܡܲܢܝܘܼܚܹܐ ܡܘܼܢܝܸܚܠܹܗ ܡܘܼܢܝܸܚܠܵܗ̇ ܡܘܼܢܝܸܚܵܐ ܡܘܼܢܝܸܚܬܵܐ

ܡܲܢܝܲܚܬܵܐ   resting, break, pause

ܡܸܢܝܵܢܵܐ     number

ܡܸܢܝܵܢܹܐ

ܡܢܝܼܫܟ݂ܵܐ   violet

ܡܢܝܼܫܟ݂ܵܝܵܐ

ܡܢܲܦܫܵܐ    breathe, living

ܡܢܲܦܫܹܐ

ܡܲܢܫܹܐ     forget

ܡܲܢܫܵܐ ܡܲܢܫܘܼܝܹܐ ܡܘܼܢܫܹܐܠܹܗ ܡܘܼܢܫܹܐܠܵܗ̇ ܡܘܼܢܫܵܐ ܡܘܼܢܫܝܼܬܵܐ ܡܲܢܫܝܼ

ܡܲܢܬܹܐ     succeed, prosper

ܡܲܢܬܵܐ ܡܲܢܬܘܼܝܹܐ ܡܘܼܢܬܹܐܠܹܗ ܡܘܼܢܬܹܐܠܵܗ̇ ܡܘܼܢܬܵܐ ܡܘܼܢܬܝܼܬܵܐ ܡܲܢܬـܝܼ

ܡܢܵܬ݂ܵܐ     part, portion

ܡܢܵܘܵܬ݂ܵܐ

ܡܲܢܬܝܵܢܵܐ    successful, prosperous

ܡܲܢܬܝܵܢܬܵܐ ܡܲܢܬܝܵܢܹܐ

ܡܣܝܼܡܵܢܵܐ   positive, affirmative

ܡܣܝܼܡܵܢܬܵܐ ܡܣܝܼܡܵܢܹܐ

ܡܸܣܟܹܢܵܐ    poor, needy

ܡܸܣܟܸܢܬܵܐ ܡܸܣܟܹܢܹܐ

ܡܲܣܡܸܩ    redden

ܡܲܣܡܸܩܵܐ ܡܲܣܡܘܼܩܹܐ ܡܘܼܣܡܸܩܠܹܗ ܡܘܼܣܡܸܩܠܵܗ̇ ܡܘܼܣܡܸܩܵܐ ܡܘܼܣܡܸܩܬܵܐ

ܡܲܣܥܵܪܵܐ    health center, clinic

ܡܲܣܥܵܪܹܐ

ܡܲܣܩܸܕܵܢܵܐ    tedious, boring

ܡܣܲܪܗܒ݂ܵܝܵܐ rush, hurry

ܡܣܲܗܒ݂ܵܝܬܵܐ ܡܣܲܪܗܒ݂ܵܝܹܐ

ܡܲܣܸܪܩܕܝܼܟܵܐ mohawk

ܡܲܣܪܸܩܬܵܐ ܕܕܝܼܟܵܐ

ܡܸܣܬܲܟܘܼܠܹܐ understand, perceive

ܦܲܪܡܘܼܝܹܐ

ܡܲܥܒܕܵܢܘܼܬܵܐ effect

ܡܲܥܒܕܵܢܘܵܬ݂ܵܐ

ܡܲܥܒ݂ܸܪ     across, pass over, go in

ܡܲܥܒ݂ܸܪܵܐ ܡܲܥܒ݂ܘܿܪܹܐ ܡܘܼܥܒ݂ܸܪܹܗ ܡܘܼܥܒ݂ܸܪܵܗ̇ ܡܘܼܥܒ݂ܸܪܵܐ ܡܘܼܥܒ݂ܸܪܬܵܐ

ܡܥܲܕܪܸܢ    help

ܡܥܲܕܪܸܢܵܐ ܡܥܲܕܪܘܼܢܹܐ ܡܥܘܼܕܪܸܢܹܗ ܡܥܘܼܕܪܸܢܵܗ̇ ܡܥܘܼܕܪܸܢܵܐ ܡܥܘܼܕܪܸܢܬܵܐ

ܡܥܲܕܪܵܢܵܐ    helper

ܡܥܲܕܪܵܢܬܵܐ ܡܥܲܕܪܵܢܹܐ

ܡܲܥܪܒ݂ܵܐ    west

ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܵܐ   western

ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܬܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܝܹܐ

ܡܦܲܚܡܵܢܵܐ   comparative, compare

ܡܦܲܚܡܵܢܬܵܐ ܡܦܲܚܡܵܢܹܐ

ܡܦܵܚܲܡܬܵܐ comparison

ܡܲܦܠܸܚ    employ

ܡܲܦܠܸܚܵܐ ܡܲܦܠܘܿܚܹܐ ܡܘܼܦܠܸܚܠܹܗ ܡܘܼܦܠܸܚܠܵܗ̇ ܡܘܼܦܠܸܚܵܐ ܡܘܼܦܠܸܚܬܵܐ

ܡܲܦܠܲܚܬܵܐ use

ܡܦܵܠܲܛܬܵܐ production, manufacture

ܡܲܦܪܹܐ     abundant, plentiful

ܡܲܦܪܵܐ ܡܲܦܪܘܼܝܹܐ ܡܘܼܦܪܹܐܠܹܗ ܡܘܼܦܪܹܐܠܵܗ̇ ܡܘܼܦܪܝܼܵܐ ܡܘܼܦܪܝܼܬܵܐ ܡܲܦܪܝܼ

ܡܲܦܪܝܵܢܘܼܬܼܵܐ production, propagation

ܡܵܨܹܐ      can

ܡܵܨܝܵܐ ܡܨܵܝܵܐ ܡܨܹܐܠܹܗ ܡܨܹܐܠܵܗ̇ ܡܸܨܝܵܐ ܡܨܝܼܬܵܐ

ܡܨܵܘܸܬ     talk, speak

ܡܨܵܘܬ݂ܵܐ ܡܨܵܘܘܿܬܹܐ ܡܨܘܼܘܸܬܠܹܗ ܡܨܘܼܘܸܬܠܵܗ̇ ܡܨܘܼܬ݂ܵܐ ܡܨܘܼܘܸܬ݂ܬܵܐ

ܡܨܵܝܬܵܐ    ability

ܡܨܵܝܵܬܵܐ

ܡܲܨܝܵـܢܵܐ    capable

ܡܲܨܝܵܢܹܐ

ܡܸܨܥܵܝܵܐ    middle, average, median

ܡܸܨܥܵܝܬܵܐ ܡܸܨܥܵܝܹܐ

ܡܸܨܥܵܝܘܼܬ݂ܵܐ through, middle part, mediation

ܡܨܲܦܝܵܢܬܵܐ refinery

ܡܨܲܪܘܵܢܬܵܐ percolator, coffee maker

ܡܸܨܪܵܝܵܐ     Egyptian

ܡܸܨܪܵܝܹܐ

ܡܩܲܕܡܵܐ    previous, past

ܡܲܩܘܹܐ     strengthen, affirm

ܡܲܩܘܵܐ ܡܲܩܘܘܼܝܹܐ ܡܘܼܩܘܹܐܠܹܗ ܡܘܼܩܘܹܐܠܵܗ̇ ܡܘܼܩܘܝܼܵܐ ܡܘܼܩܘܝܼܬܵܐ

ܡܲܩܘܸܚ     shout, cry

ܡܲܩܘܸܚܵܐ ܡܲܩܘܘܼܚܹܐ ܡܘܼܩܘܸܚܠܹܗ ܡܘܼܩܘܸܚܠܵܗ̇ ܡܘܼܩܘܸܚܵܐ ܡܘܼܩܘܸܚܬܵܐ

ܡܲܩܝܸܪܵܢܬܵܐ   refrigerator

ܡܲܩܠܝܵܐ    pan, frying pan

ܡܩܲܠܥܵܢܵܐ   artillery piece, cannon

ܡܩܲܠܥܵܢܹܐ

ܡܲܩܸܡ      raise, stand up, wake

ܡܲܩܸܡܵܐ ܡܲܩܘܼܡܹܐ ܡܘܼܩܸܡܠܹܗ ܡܘܼܩܸܡܠܵܗ̇ ܡܘܼܩܸܡܵܐ ܡܘܼܩܸܡܬܵܐ

ܡܲܩܲܨܬܵܐ    scissors

ܡܲܩܲܨܝܵܬ݂ܵܐ

ܡܲܩܪܹܐ     teach

ܡܲܩܪܵܐ ܡܲܩܪܘܼܝܹܐ ܡܘܼܩܪܹܐܠܹܗ ܡܘܼܩܪܹܐܠܵܗ̇ ܡܘܼܩܪܵܐ ܡܘܼܩܪܝܼܬܵܐ ܡܲܩܪܝܼ

ܡܲܩܪܸܒܼ     give, offer, Sacrament

ܡܲܩܪܸܒ݂ܵܐ ܡܲܩܪܘܿܒ݂ܹܐ ܡܘܼܩܪܸܒܼܠܹܗ ܡܘܼܩܪܸܒ݂ܠܵܗ̇ ܡܘܼܩܪܸܒ݂ܵܐ ܡܘܼܩܪܸܒ݂ܬܵܐ

ܡܲܩܪܵܒ݂ܬܵܐ   giving, contributing, Sacrament

ܡܲܩܪܵܒ݂ܝܵܬ݂ܵܐ

ܡܲܩܪܲܝܬܵܐ   teaching

ܡܵܪ       own, , saint, master

ܡܵܪܵܐ ܡܵܪܝ

ܡܵܪܵܐ       to own

ܡܵܪܵܘܵܬܵܐ

ܡܪܲܒܥܵܐ    square

ܡܪܲܒܥܹܐ

ܡܲܪܓܵܐ     pasture, meadow

ܡܲܪܓܹܐ ܡܲܪܓܵܢܹܐ

ܡܲܪܕܵܐ      generous, manly

ܡܲܪܕܹܐ

ܡܲܪܕܘܼܬܵܐ   cultivation, education, culture

ܡܲܪܕܘܼܬ݂ܵܢܵܝܬܵܐ          cultural, cultural purpose

ܡܲܪܕܸܚܵܢܬܡܝܼܵܐ          kettle

ܡܲܪܕܸܚܵܢܬܵܐ ܕܡܝܼܵܐ

ܡܲܪܗܵܛܵܐ    division, aspiration

ܡܲܪܗܵܛܹܐ

ܡܪܘܼܟܲܒ݂ܬܵܐ compound, composition

ܡܵܪܙܘܼܙܹܐ    rich, wealthy

ܥܲܬܝܼܪܵܐ

ܡܲܪܚܲܛܬܵܐ operate, run

ܠܲܒܲܠܬܵܐ

ܡܵܪܚܲܝܠܵܐ   has power

ܐܝܼܬܠܹܗ ܚܲܝܠܵܐ

ܡܲܪܛܘܼܛܵܐ coat, rock

ܐܲܒܪܵܐ ܩܲܦܘܼܛܵܐ

ܡܵܪܝ      saint, master

ܡܲܪܝܸܙ      arrange, organize

ܡܲܪܝܸܙܵܐ ܡܲܪܝܘܼܙܹܐ ܡܘܼܪܝܸܙܠܹܗ ܡܘܼܪܝܸܙܠܵܗ̇ ܡܘܼܪܝܸܙܵܐ ܡܘܼܪܝܸܙܬܵܐ

ܡܪܝܼܡܵܢܵܐ   negative

ܡܪܝܼܡܵܢܹܐ

ܡܲܪܝܼܪܵܐ     bitter

ܡܲܪܟ݂ܸܒܼ     composite, compound

ܡܲܪܟܸܒܼܵܐ ܡܲܪܟܘܿܒ݂ܹܐ ܡܘܼܪܟܸܒ݂ܠܹܗ ܡܘܼܪܟܸܒܼܾܠܵܗ̇ ܡܘܼܪܟܸܒܼܵܐ ܡܘܼܪܟܸܒܼܬܵܐ

ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ    assembling, compound

ܡܲܪܟܲܒ݂ܬܵܐ   vehicle

ܡܲܪܟܲܒܼܝܵܬܼܵܐ

ܡܵܪܠܸܒܵܐ    courageous, brave

ܠܒ݂ܝܼܒܼܵܐ

ܡܲܪܸܡ      lift

ܡܲܪܡܵܐ ܡܲܪܘܼܡܹܐ ܡܘܼܪܸܡܠܹܗ ܡܘܼܪܸܡܠܵܗ̇ ܡܘܼܪܡܵܐ ܡܘܼܪܸܡܬܵܐ

ܡܪܲܡܙܵܢܵܐ    clock arm, clock needle, to point

ܡܪܲܡܙܵܢܫܲܥܬ݂ܵܐ ܡܪܲܡܙܵܢܕܲܩܝܼܩܹܐ ܡܪܲܡܙܵܢܩܵܛܝܼܢܢܝܵܬ݂ܵܐ

ܡܲܪܡܲܪ     marble, lime

ܡܲܪܲܡܬܵܐ    raising, lift

ܡܵܪܲܢ      lord, master

ܡܲܪܥܵܐ     disease, sickness

ܡܲܪܥܹܐ

ܡܲܪܥܹܐ     shepherd, posture, to herd

ܡܲܪܥܵܐ ܡܲܪܥܘܼܝܹܐ ܡܘܼܪܥܹܐܠܹܗ ܡܘܼܪܥܹܐܠܵܗ̇ ܡܘܼܪܥܝܼܵܐ ܡܘܼܪܥܝܼܬܵܐ

ܡܲܪܥܝܼܬ݂ܵܐ   assembly, diocese; members of a church

ܡܲܪܥܝܼܵܬܵܐ

ܡܲܪܥܵܢܵܐ    sick

ܡܲܪܥܵܢܹܐ

ܡܵܪܲܬ      owner, lady of the house

ܡܵܪܬ݂ܵܐ

ܡܵܪܬ݂ܵܐ     lady, woman

ܡܵܪܵܬ݂ܵܐ

ܡܵܪܬܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ        socially, companionable

ܫܵܘܬܵܦܵܝܵܐ ܫܵܘܬܵܦܵܝܬܵܐ ܫܵܘܬܵܦܵܝܹܐ

ܡܫܘܼܕܪܵܐ   envoy, mission

ܡܫܘܼܕܸܪܬܵܐ ܡܫܘܼܕܪܹܐ

ܡܫܘܼܚܬܵܐ poem

ܡܘܼܫܚܵܬܵܐ ܡܫܘܼܚܝܵܬ݂ܵܐ

ܡܫܘܼܚܬܵܢܵܝܬܵܐ         poetic

ܡܫܵܘܬܸܦܵܐ   associated

ܡܫܵܘܬܸܦܵܢܵܐ participator

ܡܵܫܸܚ     measure, massage with oil, consecrate

ܡܲܫܚܵܐ ܡܫܵܚܵܐ ܡܫܸܚܠܹܗ ܡܫܸܚܠܵܗ̇ ܡܫܝܼܚܵܐ ܡܫܝܼܚܬܵܐ

ܡܸܫܚܵܐ     oil

ܡܲܫܚܸܛ    emigrate

ܡܲܫܚܸܛܵܐ ܡܲܫܚܘܼܛܹܐ ܡܘܼܫܚܸܛܠܹܗ ܡܘܼܫܚܸܛܠܵܗ̇ ܡܘܼܫܚܸܛܵܐ ܡܘܼܫܚܸܛܬܵܐ

ܡܫܲܚܸܠܦܵܐ different

ܡܫܲܚܸܠܦܹܐ

ܡܲܫܚܸܢ     heat, warm

ܡܲܫܚܸܢܵܐ ܡܲܫܚܘܼܢܹܐ ܡܘܼܫܚܸܢܹܗ ܡܘܼܫܚܸܢܵܗ̇ ܡܘܼܫܚܸܢܵܐ ܡܘܼܫܚܸܢܬܵܐ

ܡܫܵܚܬܵܐ   measurement

ܡܫܵܚܝܵـܬܵܐ

ܡܸܫܛܵܚܵܐ   area, surface, a slope

ܡܫܝܼܚܵܐ    messiah, Christ

ܡܫܝܼܚܵܝܹܐ   Christian

ܡܲܫܟܲܚܬܵܐ finding, discovering

ܡܲܟ̰ܲܚܬܵܐ

ܡܲܫܟܢܵܐ    tent, housing

ܕܘܼܝܵܪܵܐ ܡܲܥܡܪܵܐ

ܡܲܫ݇ܟ̰ܸܚ    find

ܡܲܫ݇ܟ̰ܚܵܐ ܡܲܫ݇ܟ̰ܘܼܚܹܐ ܡܘܼܫ݇ܟ̰ܸܚܠܹܗ ܡܘܼܫ݇ܟ̰ܸܚܠܵܗ̇ ܡܘܼܫ݇ܟ̰ܸܚܵܐ ܡܘܼܫ݇ܟ̰ܸܚܬܵܐ

ܡܲܫܠܝܘܿܢܵܐ fork

ܟ̰ܲܢܓܵܠ ܡܲܫܠܝܘܿܢܹܐ

ܡܫܲܡܗܵܐ   fame, recognition

ܡܫܲܡܲܗܬܵܐ ܡܫܲܡܗܹܐ

ܡܫܲܡܠܵܝܵܐ   complete, perfect

ܡܫܲܡܠܵܝܬܵܐ ܡܫܲܡܠܵܝܹܐ

ܡܫܲܢܹܐ     move, move out

ܡܫܲܢܝܵܐ ܡܫܲܢܘܼܝܹܐ ܡܫܘܼܢܹܐܠܹܗ ܡܫܘܼܢܹܐܠܵܗ̇ ܡܫܘܼܢܝܵܐ ܡܫܘܼܢܝܼܬܵܐ ܡܫܲܢܝܼ ܡܫܵܢܵܐ

ܡܫܲܢܲܝܬܵܐ   moving

ܡܲܫܩܠܵܐ    stage

ܡܫܲܪܝܵܢܵܐ    beginner

ܡܫܲܪܝܵܢܹܐ

ܡܲܫܪܝܼܬ݂ܵܐ   camp, encampment

ܡܲܫܪܝܵܬ݂ܵܐ

ܡܲܫܪܸܩ     whistle

ܡܲܫܪܸܩܵܐ ܡܲܫܪܘܿܩܹܐ ܡܘܼܫܪܸܩܠܹܗ ܡܘܼܫܪܸܩܠܵܗ̇ ܡܘܼܫܪܸܩܵܐ ܡܘܼܫܪܸܩܬܵܐ

ܡܫܲܬܐܸܣ   establish, set up

ܡܫܲܬܐܸܣܵܐ ܡܫܲܬܐܘܼܣܹܐ ܡܫܘܼܬܐܸܣܠܹܗ ܡܫܘܼܬܐܸܣܠܵܗ̇ ܡܫܘܼܬܐܸܣܵܐ ܡܫܘܼܬܐܸܣܬܵܐ

ܡܫܲܬܐܲܣܬܵܐ establishment

ܡܸܫܬܵܘܫܛܵܢܵܐ          progressive, forward advancing

ܡܸܫܬܲܚܠܸܦܵܢܵܐ          changeable, modifiable

ܡܸܫܬܲܡܗܵܢܵܐ substantive

ܡܸܫܬܲܡܗܵܢܹܐ

ܡܵܬ݂ܵܐ      village

ܡܲܬ݂ܘܵܬ݂ܵܐ

ܡܲܬܸܒ݂     put, to place, to set

ܡܲܬܒ݂ܵܐ ܡܲܬܘܿܒ݂ܹܐ ܡܘܼܬܸܒ݂ܠܹܗ ܡܘܼܬܸܒ݂ܠܵܗ̇ ܡܘܼܬܒ݂ܵܐ ܡܘܼܬܸܒ݂ܬܵܐ

ܡܲܬܲܒ݂ܬܵܐ    putting, placing

ܡܸܬܕܝܼܠܵܢܵܝܵܐ particular, special

ܡܸܬܕܝܼܠܵܢܵܝܹܐ

ܡܸܬܕܲܪܟܵܢܵܐ noticeable, observable

ܡܸܬܕܲܪܟܵܢܬܵܐ ܡܸܬܕܲܪܟܵܢܹܐ

ܡܸܬܗܵܘܝܵܢܵܐ probable, possible

ܡܸܬܗܵܘܝܵܢܬܵܐ ܡܸܬܗܵܘܝܵܢܹܐ

ܡܸܬܗܵܘܢܵܢܵܐ understandable, logical

ܡܬܘܼܚܡܵܐ limited

ܡܬܘܼܚܸܡܬܵܐ ܡܬܘܼܚܡܹܐ

ܡܸܬܼܚܵܐ     a while, a time, range

ܡܸܬܼܚܹܐ

ܡܸܬ݂ܚܵܙܝܵـܢܵܐ apparent, visible

ܡܸܬܼܚܵܙܝܵܢܹܐ

ܡܬܲܚܡܵܐ   limited, finite

ܡܬܲܚܡܹܐ

ܡܸܬܛܲܘܪܵܢܵܐ developed

ܡܸܬܛܲܘܪܵܢܘܼܬܵܐ         development, evolution

ܡܸܬܛܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ         evaluation

ܡܸܬܛܲܝܡܵܢܬܵܐ          evaluate

ܡܬ݂ܝܼܚܵܐ    rectangle, extend, distance

ܡܲܬܠܵܐ     tale, story

ܡܬ݂ܲܠܬ݂ܵܐ   triangle

ܡܸܬܡܲܠܟ݂ܵܢܵܐ consultation

ܡܸܬܡܲܠܟ݂ܵܢܹܐ

ܡܸܬܡܲܨܝܵܢܵܐ capable, competence

ܡܸܬܡܲܨܝܵܢܬܵܐ ܡܸܬܡܲܨܝܵܢܹܐ

ܡܸܬ݂ܣܲܟܠܵܢܵܐ understandable

ܦܲܪܡܸܝܵܢܵܐ

ܡܸܬܩܲܒܠܵܢܵܐ acceptable

ܡܸܬܩܲܒܠܵܢܬܵܐ ܡܸܬܩܲܒܠܵܢܹܐ

ܡܸܬ݂ܩܵܪܝܵـܢܵܐ readable, legible

ܡܸܬܪܵܐ     meter, 100 cm

ܡܬܵܪܸܨ     manufacture, do

ܡܬܵܪܨܵܐ ܡܬܵܪܘܼܨܹܐ ܡܬܘܼܪܸܨܠܹܗ ܡܬܘܼܪܸܨܠܵܗ̇ ܡܬܘܼܪܨܵܐ ܡܬܘܼܪܸܨܬܵܐ

ܡܬܵܪܲܨܬܵܐ   manufacturing, production

ܡܸܬ݂ܫܲܠܡܵܢܵܐ willing, go with

ܡܸܬ݂ܫܵܡܥܵܢܵܐ audience, listener

ܡܬܲܫܡܸܫܵܢܵܐ served by, servant

ܡܬܲܫܡܸܫܵܢܬܵܐ ܡܬܲܫܡܸܫܵܢܹܐ

ܡ̣ܢ       from

ܢ

ܢܵܓܸܣܬܲܢ    suddenly

ܡܸܢܫܸܠܬܵܢܹܐ

ܢܲܓܵܪܵܐ      carpenter

ܢܵܕܹܐ       jump, bound

ܢܵܕܝܵܐ ܢܕܼܵܝܵܐ ܢܕܹܐܠܹܗ ܢܕܹܐܠܵܗ̇ ܢܸܕܝܵܐ ܢܕܝܼܬܵܐ ܢܕܝܼ

ܢܲܗܸܪ       light, shine

ܢܲܗܸܪܵܐ ܢܲܗܘܼܹܪܹܐ ܢܘܼܗܸܪܹܗ ܢܘܼܗܸܪܵܗ̇ ܢܘܼܗܸܪܵܐ ܢܘܼܗܸܪܬܵܐ

ܢܲܗܪܵܐ      river

ܢܲܗܪܵܘܵܬ݂ܵܐ

ܢܘܼܗܲܕܪܵܐ    Duhok name in Assyrian

ܢܘܼܗܵܪܵܐ     commentary, clarification

ܢܘܼܟ݂ܪܵܝܵܐ    strange, foreign

ܢܵܘܠܵܐ      web, net

ܓܲܪܕܵܐ

ܢܘܼܡܪܵܐ     number

ܢܘܼܡܪܹܐ

ܢܘܼܢܵܐ      fish

ܢܘܼܢܬܵܐ

ܢܘܼܣܵܝܵܐ     trial, testing, experiment

ܢܘܼܩܙܵܐ     point

ܢܘܼܩܙܹܐ

ܢܘܼܪܵܐ      fire

ܢܲܚܝܼܪܵܐ     nose

ܢܚܵܫܵܐ     copper

ܢܵܛܘܼܦܬܵܐ   drop, raindrop

ܢܵܛܘܿܪܵܐ    guard

ܢܵܛܘܿܪܬܵܐ ܢܵܛܘܿܪܹܐ

ܢܵܛܸܪ      to guard, to keep

ܢܵܛܪܵܐ ܢܛܵܪܵܐ ܢܛܸܪܹܗ ܢܛܸܪܵܗ̇ ܢܛܝܼܪܵܐ ܢܛܝܼܪܬܵܐ ܢܛܘܿܪ

ܢܛܵܪܬܵܐ    guarding

ܢܵܝܸܚ      to rest, to be dead

ܢܵܝܚܵܐ ܢܝܵܚܵܐ ܢܝܼܚܠܹܗ ܢܝܼܚܠܵܗ̇ ܢܝܼܚܵܐ ܢܝܼܚܬܵܐ ܢܘܼܚ

ܢܝܼܚܘܼܬܵܐ    rest, relief, comfort

ܢܝܼܢܘܹܐ     Nineveh

ܢܝܼܣܵܢ      April

ܢܝܼܫܵܐ      aim, goal, purpose

ܢܝܼܫܲܢܩܵܐ    signal, sign, mark

ܢܝܼܫܲܢܩܹܐ

ܢܵܡܘܿܣܵܝܵܐ    lawful, legal

ܢܸܡܪܵܐ      tiger

ܢܸܡܪܹܐ

ܢܵܢܵܐ       grandmother

ܢܸܣܝܵܢܵܐ     experience

ܢܸܣܝܵܢܹܐ ܢܘܼܣܵܝܹܐ

ܢܵܦܸܠ      fall, crumble

ܢܵܦܠܵܐ ܢܦܵܠܵܐ ܢܦܸܠܹܗ ܢܦܸܠܵܗ̇ ܢܦܝܼܠܵܐ ܢܦܝܼܠܬܵܐ ܢܦܘܿܠ

ܢܲܦ̮ܫܵܐ      soul, self, breath

ܢܸܦ̮ـܛܵܐ     naphtha, petroleum

ܢܨܸܒܼܬܵܐ     plant, growth

ܢܸܩܒ݂ܵܐ      woman, female

ܒܲܟ݂ܬܵܐ

ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܐܝܼܬ female, womanly

ܢܸܩܒܬ݂ܵܢܵܝܵܐ ܢܸܩܒܬ݂ܢܵܝܬܵܐ ܢܸܩܒܬ݂ܵܢܵܝܹܐ

ܢܲܩܕܘܼܬܵܐ    hygienic, purity

ܢܵܩܘܿܫܵܐ     bell, church bell

ܢܲܩܝܼܦܘܼܬ݂ܵܐ   circumstance

ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬ݂ܵܐ

ܢܲܩܪܘܼܙܵܐ    beak, pecker

ܢܲܩܪܘܼܙܹܐ

ܢܲܪܥܵܐ      axe

ܢܲܪܓܼܵܐ ܢܲܪܵܓ݇ܐ

ܢܵܫܸܩ      kiss

ܢܸܫܪܵܐ      eagle

ܢܵܬ݂ܵܐ       ear

ܢܵܬ݂ܝܵـܬ݂ܵܐ

ܢܵܬܸܪ       fall

ܢܵܬܪܵܐ ܢܬܵܪܵܐ ܢܬܸܪܹܗ ܢܬܸܪܵܗ̇ ܢܬܝܼܪܵܐ ܢܬܝܼܪܬܵܐ ܢܬܘܿܪ

ܣ

ܣܹܐܡܵܐ      silver

ܣܵܒ݂ܵܐ       old, grandfather

ܣܒ݂ܝܼܣܬܵܐ   tight, thick

ܣܒ݂ܝܼܣܵܐ ܣܒ݂ܝܼܣܹܐ

ܣܲܒ݂ܪܵܐ      hope

ܣܒܲܪܬܵܐ    patience, hope

ܣܵܒ݂ܬܵܐ     old, grandmother

ܣܵܓܸܕ      appeal, plead, bow down

ܣܵܓܼܕܵܐ ܣܓܼܵܕܵܐ ܣܓܸܕܠܹܗ ܣܓܸܕܠܵܗ̇ ܣܓܼܝܼܕܵܐ ܣܓܼܝܼܕܬܵܐ ܣܓܼܘܿܕ

ܣܲܓܝܼ      many, much

ܣܲܓܝܼܐܘܼܬܼܵܐ   lots, masses, great number

ܣܲܓܝܼܐܵܝܘܼܬ݂ܵܐ most, many

ܒܘܿܫܵܝܘܼܬ݂ܵܐ

ܣܲܓܝܼܐܵܢܵـܝܵܐ   plural

ܣܸܕܪܵܐ      class, list

ܣܸܕܪܹܐ

ܣܸܕܪܵܝܵܐ     serial, in a lineup

ܣܸܕܪܵܝܹܐ

ܣܵܗܸܕ      whiten, be martyr

ܣܵܗܕܵܐ ܣܗܵܕܵܐ ܣܗܸܕܠܹܗ ܣܗܸܕܠܵܗ̇ ܣܗܝܼܕܵܐ ܣܗܝܼܕܬܵܐ ܣܗܘܿܕ

ܣܵܗܕܵܐ     martyr, witness

ܣܵܗܕܹܐ

ܣܲܗܡܵܐ     part

ܣܲܗܡܹܐ

ܣܲܗܪܵܐ     moon

ܣܲܗܪܹܐ

ܣܘܼܘܵܕܵܐ     conversation, to talk

ܣܘܼܘܵܕܹܐ

ܣܘܝܼܕ      Sweden

ܣܘܼܝܵܣܵܝܵܐ    political

ܣܘܼܝܵܣܵܝܹܐ ܫܘܼܝܵܫܵܝܵܐ ܫܘܼܝܵܫܵܝܹܐ

ܣܵܘܟܹܐ      branch, limb of a tree

ܣܘܼܟܵܠܵܐ    intellect, mean

ܣܘܼܟܵܠܹܐ

ܣܘܼܟܵܡܵܐ    form, shape, create

ܣܘܼܟܵܡܵܝܵܐ ܣܘܼܟܵܡܵܝܬܵܐ ܣܘܼܟܵܡܵܝܹܐ

ܣܘܼܟܵـܠܵܝܵܐ   intellect, abstract, understanding

ܣܘܼܟܵـܠܵܝܬܵܐ ܣܘܼܟܵܠܵܝܹܐ

ܣܘܼܡܣܵܡܵܐ   treatment, healing

ܣܘܼܡܣܵܡܹܐ

ܣܘܼܣܵܐ     horse

ܣܘܼܣܹܐ ܣܘܼܣܵܘܵܬ݂ܵܐ

ܣܘܼܣܢܲܗܵܐ   hippo

ܣܘܼܣܡܲܪܓܵܐ ܣܘܼܣܝܲܡܵܐ

ܣܘܼܣܬܵܐ    mare

ܣܘܼܣܝܵـܬ݂ܵܐ

ܣܘܼܥܪܵܢܵܐ    action, activity

ܥܒ݂ܵܕܵܐ ܣܘܼܥܪܵܢܹܐ

ܣܘܼܥܪܵܢܵܝܵܐ   practical

ܣܘܼܥܪܵܢܵܝܹܐ

ܣܘܼܦܝܵܐ     delivered, turned over others

ܣܘܼܦܝܼܬܵܐ ܣܘܼܦܝܹܐ

ܣܘܼܪܓܵܕܵܐ    calendar, almanack

ܣܘܼܪܗܵܒ݂ܵܐ    haste, speed

ܓ̰ܲܠܕܹܐ

ܣܘܼܪܵܝܵܐ     Assyrian

ܐܵܬ݂ܘܿܪܵܝܵܐ ܐܵܣܘܼܪܵܝܵܐ ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ

ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ    Syriac

ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ ܐܵܣܘܿܪܵܝܵܐ ܣܘܼܪܵܝܵܐ

ܣܘܼܪܵܦܬܵܐ   soup

ܣܘܼܪܵܦܝܵܬܵܐ

ܣܵܚܹܐ      swim, bathe

ܣܵܚܝܵܐ ܣܚܵܝܵܐ ܣܚܹܐܠܹܗ ܣܚܹܐܠܵܗ̇ ܣܸܚܝܵܐ ܣܚܝܼܬܵܐ ܣܚܝܼ ܣܚܵܐ

ܣܲܚܒܸܪ     visit

ܣܲܚܒܸܪܵܐ ܣܲܚܒܘܼܪܹܐ ܣܘܼܚܒܸܪܹܗ ܣܘܼܚܒܸܪܵܗ̇ ܣܘܼܚܒܸܪܵܐ ܣܘܼܚܒܸܪܬܵܐ

ܣܲܚܵܝܵܐ      swimmer

ܣܲܚܵܝܬܵܐ

ܣܵܝܘܿܡܵܐ    author, writer

ܣܵܝܘܿܡܹܐ

ܣܵܝܘܿܡܘܼܬܵܐ authorship

ܣܵܝܸܡ      place, set up, write

ܣܵܝܡܵܐ ܣܝܵܡܵܐ ܣܝܼܡܠܹܗ ܣܝܼܡܠܵܗ̇ ܣܝܼܡܵܐ ܣܝܼܡܬܵܐ ܣܘܼܡ

ܣܝܵܡܹܐ     plural sign ( ̈ )

ܣܝܵܡܝܼܕܵܐ    consecration,  blessing

ܣܝܼܡܵܢܵܝܘܼܬ݂ܵܐ substantial, objective

ܣܝܼܢܲܡܵܐ     cinema, movies

ܣܝܼܢܲܡܹܐ

ܣܲܝܦܵܐ      sword

ܣܝܼܩܘܿܡܵܐ   date

ܣܵܟ݂ܵܐ       bound, limit

ܬܚܘܼܡܵܐ

ܣܟܝܼܢܵܐ     knife

ܣܟܝܼܢܬܵܐ ܣܟܝܼܢܝܵܬ݂ܵܐ

ܣܲܟܸܠ     understand

ܣܲܟܸܠܵܐ ܣܲܟܘܼܠܹܐ ܣܘܼܟܸܠܹܗ ܣܘܼܟܸܠܵܗ̇ ܣܘܼܟܸܠܵܐ ܣܘܼܟܸܠܬܵܐ

ܣܵܠܵܡܵܣ    Salamas; an Assyrian village in Iran

ܣܸܠܩܵܐ     chard

ܣܸܡܕܹܐ     peeled grain

ܣܡܘܿܩܵܐ    red

ܣܡܘܿܩܹܐ    sumac; the red fruits of a tree

ܣܸܡܘܿܪܵܐ    squirrel

ܣܸܡܵܠܵܐ     left

ܟ̰ܲܦܹܐ

ܣܸܡܵܠܬܵܐ   ladder

ܣܵܡܸܪܡܵܐ    thorns for lighting fire

ܣܵܢܸܕ       support, lean against

ܣܵܢܕܵܐ ܣܢܵܕܵܐ ܣܢܸܕܠܹܗ ܣܢܸܕܠܵܗ̇ ܣܢܝܼܕܵܐ ܣܢܝܼܕܬܵܐ ܣܢܘܿܕ

ܣܢܘܿܢܝܼܬܵܐ   swallow bird

ܣܢܘܿܢܝܼܵـܬ݂ܵܐ

ܣܸܢܝܘܼܬܼܵܐ    hate, dislike

ܣܲܢܝܵܢܵܐ     hater

ܣܲܢܝܵܢܹܐ

ܣܢܝܼܩܵܐ     needy, needing

ܣܢܝܼܩܬܵܐ ܣܢܝܼܩܹܐ

ܣܢܝܼܩܘܼܬܵܐ   need, necessity

ܣܢܝܼܩܘܵܬ݂ܵܐ

ܣܵܢܸܩ      need, lack

ܣܵܢܩܵܐ ܣܢܵـܩܵܐ ܣܢܸܩܠܹܗ ܣܢܸܩܠܵܗ̇ ܣܢܝܼܩܵܐ ܣܢܝܼܩܬܵܐ ܣܢܘܿܩ

ܣܸܢܬܝܼܡܸܬܪܵܐ centimeter, 100 mm

ܣܵܥܪܹܐ     rye

ܣܥܵܪܬܵܐ

ܣܦܝܼܩܵܐ     empty

ܣܦܝܼܩܘܼܬܵܐ vacuum

ܣܵܦܸܩ      to be empty

ܣܵܦܩܵܐ ܣܦܵܩܵܐ ܣܦܸܩܠܹܗ ܣܦܸܩܠܵܗ̇ ܣܦܝܼܩܵܐ ܣܦܝܼܩܬܵܐ ܣܦܘܿܩ

ܣܵܦܸܪ      wait

ܣܵܦܪܵܐ ܣܦܵܪܵܐ ܣܦܸܪܹܗ ܣܦܸܪܵܗ̇ ܣܦܝܼܪܵܐ ܣܦܝܼܪܬܵܐ ܣܦܘܿܪ

ܣܵܦܪܵܐ      writer, author

ܣܵܦܲܪܬܵܐ ܣܵܦܪܹܐ

ܣܦܲܪܙܲܒ݂ܢܵܐ   periodical newspaper

ܣܸܦܪܵܝܵܐ     literary

ܣܸܦܪܵܝܬܵܐ ܣܸܦܪܵܝܹܐ

ܣܦܲܪܝܵܘܡܵܐ newspaper, daily paper

ܣܦܵܪܝܵܘܡܵܐ

ܣܸܦܪܵܝܘܼܬܵܐ   literature

ܣܵܩܸܕ       bitter, be tired

ܣܵܩܕܵܐ ܣܩܵܕܵܐ ܣܩܸܕܠܹܗ ܣܩܸܕܠܵܗ̇ ܣܩܝܼܕܵܐ ܣܩܝܼܕܬܵܐ ܣܩܘܿܕ

ܣܩܘܼܦܬ݂ܵܐ   threshold, doorstep

ܣܩܘܼܦܝܵܬܵܐ

ܣܵܩܸܛ     sit on; the bird sit on the tree

ܣܵܩܛܵܐ ܣܩܵܛܵܐ ܣܩܸܛܠܹܗ ܣܩܸܛܠܵܗ̇ ܣܩܝܼܛܵܐ ܣܩܝܼܛܬܵܐ ܣܩܘܿܛ

ܣܩܝܼܠܵܐ     beautiful, nice

ܣܩܝܼܠܹܐ

ܣܲܩܸܠ      decorate, make up

ܣܲܩܠܵܐ ܣܲܩܘܼܠܹܐ ܣܘܼܩܸܠܹܗ ܣܘܼܩܸܠܵܗ̇ ܣܘܼܩܠܵܐ ܣܘܼܩܸܠܬܵܐ

ܣܲܪܓܵܐ      saddle

ܣܲܪܓܹܐ

ܣܸܪܛܵܐ     line

ܣܸܪܛܹܐ

ܣܲܪܸܛܠܵܢܵܐ   crayfish

ܣܲܪܸܛܠܵܢܹܐ

ܣܪܝܼܕܵܐ     remaining, remainder

ܣܪܝܼܕܹܐ ܦܵܝܫܵܢܹܐ

ܣܪܝܼܚܵܐ     wild

ܣܸܪܟܸܣ     circus

ܩܲܪܩܝܼܣ

ܣܲܪܢܵܐ      axle, pole

ܣܸܪܢܵܐ ܣܸܪܢܹܐ

ܣܲܪܥܸܦ     conjugation

ܣܲܪܥܸܦܵܐ ܣܲܪܥܘܼܦܹܐ ܣܘܼܪܥܸܦܠܹܗ ܣܘܼܪܥܸܦܠܵܗ̇ ܣܘܼܪܥܸܦܵܐ ܣܘܼܪܥܸܦܬܵܐ

ܣܵܪܸܩ      to comb

ܣܵܪܩܵܐ ܣܪܵܩܵܐ ܣܪܸܩܠܹܗ ܣܪܸܩܠܵܗ̇ ܣܪܝܼܩܐ ܣܪܝܼܩܬܵܐ ܣܪܘܿܩ

ܣܸܬܘܵܐ     winter

ܣܵـܠܵܐ      basket

ܣܲܠܵܐ

ܥ

ܥܹܐܕܵܐ      feast, custom, celebration

ܥܵܒܼܵܐ       forest

ܡܲܝܫܵܐ

ܥܵܒ݂ܸܕ      do

ܥܵܒ݂ܕܵܐ ܥܒ݂ܵܕܵܐ ܥܒ݂ܸܕܠܹܗ ܥܒ݂ܸܕܠܵܗ̇ ܥܒ݂ܝܼܕܵܐ ܥܒ݂ܝܼܕܬܵܐ ܥܒ݂ܘܿܕ

ܥܲܒ݂ܕܝܼܫܘܿܥ name; name of a person

ܥܵܒ݂ܘܿܕܘܼܬܵܐ work

ܥܵܒ݂ܸܪ      get in, pass, cross

ܥܵܒ݂ܪܵܐ ܥܒ݂ܵܪܵܐ ܥܒ݂ܸܪܹܗ ܥܒ݂ܸܪܵܗ̇ ܥܒ݂ܝܼܪܵܐ ܥܒ݂ܝܼܪܬܵܐ ܥܒ݂ܘܿܪ

ܥܸܕܵܢܵܐ      time, moment

ܥܲܕܸܪ       to help

ܥܲܕܪܵܐ ܥܲܕܘܼܪܹܐ ܥܘܼܕܸܪܹܗ ܥܘܼܕܸܪܵܗ̇ ܥܘܼܕܪܵܐ ܥܘܼܕܸܪܬܵܐ

ܥܹܕܬܵܐ     church

ܥܸܕܵܬܵܐ

ܥܘܼܕܪܵܢܵܐ    help

ܥܘܼܕܪܵܢܹܐ

ܥܘܼܠܒܵܐ    package, box

ܥܘܼܠܒܹܐ

ܥܘܼܡܪܵܐ    age, church

ܥܘܼܡܪܵܢܹܐ

ܥܵܘܩܵܢܵܐ     misery, affliction, state of pain,

ܥܵܘܩܵܢܹܐ

ܥܘܼܪܒ݂ܵܐ     crow

ܥܘܼܪܒ݂ܹܐ ܩܲܠܹܐ

ܥܘܼܬܪܵܐ    wealth, riches

ܥܘܼܬܪܹܐ

ܥܸܙܵܐ       goat

ܥܸـܙܹܐ

ܥܵܙܠܵܟܘܼܫܹܐ dragonfly

ܥܵܙܠܵܐ ܟܘܼܫܹܐ

ܥܸܙܲܩܬܵܐ    ring,

ܥܹܙܲܩܝܵܬܵܐ

ܥܲܝܒܼܵܐ      cloud

ܥܲܝܒ݂ܹܐ

ܥܝܵܕܵܐ      habit

ܥܝܵܕܹܐ

ܥܝܵܕܵܝܵܐ     accustomed, natural, normal

ܥܝܵܕܵܝܬܵܐ ܥܝܵܕܵܝܹܐ

ܥܲܝܢܵܐ      eye

ܥܲܝܢܹܐ ܥܲܝܢܵܬ݂ܵܐ

ܥܝܼܪܵܩ     Iraq

ܥܲܠ       on, upon, above

ܥܵܠܘܿܠܵܐ    thoroughfare, lane, way

ܥܵܠܘܿܠܹܐ

ܥܸܠܵܝܵܐ     Hight, above all, highest in place

ܥܸܠܵܝܬܵܐ ܥܸܠܵܝܹܐ

ܥܸܠܵܝܘܼܬܵܐ   highness, the higher, high level

ܥܠܲܝܡܵܐ    youth

ܥܠܲܝܡܹܐ

ܥܠܲܝܡܘܼܬܼܵܐ youth, adolescent

ܥܠܲܝܡܬܵܐ   youth; feminine

ܥܠܲܝܡܵܬܵܐ

ܥܸܠܸܠ     up, above

ܥܘܿܠܠܘܿܠ

ܥܲܠܠܵܬܼܵܐ    the yield, the produce

ܥܵܠܡܵܐ     the world, the universe

ܬܹܒ݂ܹܝܠ

ܥܸܠܥܵـܠܵܐ   storm, whirlwind

ܥܸܠܥܵܠܹܐ

ܥܸܠܬܵܐ     a cause, reason

ܥܸܠܵܐ ܥܸܠܵܠܹܐ

ܥܲܡ       with

ܥܲܡܵܐ      people, folk

ܥܲܡܡܹܐ

ܥܲܡܘܼܕܵܐܝܼܬ vertical

ܥܵܡܘܼܪܵܐ    tight, thick

ܥܵܡܘܼܪܹܐ

ܥܲܡܝܼܩܵܐ    deep, profound

ܥܲܡܘܼܩܵܐ ܥܲܡܘܼܩܬܵܐ

ܥܲܡܡܵܝܵܐ    popular, national

ܥܲܡܵܝܵܐ ܥܲܡܵܝܬܵܐ ܥܲܡܵܝܹܐ

ܥܲܡܪܵܐ     wool

ܥܲܡܬܵܐ     aunt; father’s sister

ܥܲܡܬܵܘܵܬ݂ܵܐ

ܥܲܢܒ݂ܹܐ      grape

ܥܲܢܒ݂ܝܼܬܵܐ ܥܲܢܒ݂ܵܐ

ܥܲܢܵܝܘܼܬ݂ܵܐ    anthem, religious song, hymn

ܥܘܼܢܝܼܬܵܐ ܥܘܼܢܝܵܬܵܐ

ܥܣܝܼܪܵܝܵܐ    tenth

ܥܣܝܼܪܵܝܬܵܐ ܥܣܝܼܪܵܝܹܐ

ܥܲܣܩܵܐ     difficult

ܥܲܣܩܹܐ ܥܲܣܩܘܼܬܵܐ ܥܲܣܩܘܵܬܵܐ

ܥܸܣܪܵܐ     ten

ܥܣܲܪ

ܥܸܣܪܝܼ     twenty

ܥܸܣܪܝܼܢ

ܥܸܣܪܝܼܢܵܝܵܐ   twentieth

ܥܸܣܪܝܼܢܵܝܬܵܐ ܥܸܣܪܝܼܢܵܝܹܐ

ܥܦܝܼܦܵܐ     double

ܥܦܝܼܦܹܐ

ܥܲܦܪܵܐ      earth, dust

ܥܘܼܦܪܵܐ

ܥܵܩܘܼܒܪܵܐ    mouse

ܥܵܩܘܼܒܪܹܐ

ܥܸܩܵܪܵܐ      medicine

ܥܸܩܵܪܹܐ

ܥܸܩܪܵܐ      root

ܥܵܩܸܪܒ݂ܵܐ     scorpion

ܥܵܩܸܪܒ݂ܹܐ

ܥܵܪܵܒܵܝܵܐ     an Arab, Arabian

ܥܵܪܝܵܐ      to rain

ܥܪܵܝܵܐ ܥܪܹܐܠܵܗ̇ ܥܪܝܼܬܵܐ

ܥܲܪܣܵܐ      bed

ܥܲܪܣܹܐ

ܥܵܪܸܩ      run

ܥܵܪܩܵܐ ܥܪܵܩܵܐ ܥܪܸܩܠܹܗ ܥܪܸܩܠܵܗ̇ ܥܪܝܼܩܐ ܥܪܝܼܩܬܵܐ ܥܪܘܿܩ

ܥܪܵܩܬܵܐ    running

ܥܪܵܩܝܵܬ݂ܵܐ

ܥܵܪ̈ܨܵܝܵܐ     acute, emergency

ܥܵܪܨܵܝܹܐ

ܥܲܫܝܼܢܵܐ     strong

ܥܲܫܝܼܢܬܵܐ ܥܲܫܝܼܢܹܐ

ܥܲܬܝܼܩܵܐ    old, ancient

ܥܸܬܩܵܐ     antique

ܥܸܬܩܹܐ

ܥܲـܠܹܗ     on it, on her, on him

ܥܲܠܵܗ̇ ܥܲܠܲܝܗܝ

ܦ

ܦܵܐܸܫ ܦܵܝܸܫ be, remain

ܦܵܝܫܵܐ ܦܝܵܫܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܦܝܼܫܵܐ ܦܝܼܫܬܵܐ ܦܘܼܫ

ܦܵܓܵܐ      enclosed pasture, field

ܦܵܓܹܐ

ܦܲܓܼܪܵܐ     body

ܦܲܓܼܪܵܢܵܝܵܐ    bodily

ܦܲܓܼܪܵܢܵܝܹܐ

ܦܲܗܠܵܘܵܢܘܼܬܵܐ          acrobatics

ܐܲܟܪܘܿܒܵܬ

ܦܵܘܕܵܐ      error, fault

ܦܘܿܕܹܐ      snot, nasal catarrh, slime

ܦܵܘܚܵܐ     wind

ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܵܐ          political

ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܬܵܐ ܦܘܿܠܝܼܛܝܼܩܵܝܹܐ

ܦܘܼܡܵܐ     mouth

ܦܘܼܢܕܵܐ     candle

ܦܬ݂ܝܼܠܬܵܐ

ܦܘܼܢܵܝܵܐ     answer

ܦܘܼܢܵܝܹܐ

ܦܘܼܣܩܵܢܵܐ    decision

ܦܘܼܣܩܵܢܹܐ

ܦܘܿܩܵܐ      nostril

ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ    salvation, rescue, save

ܦܘܼܪܫܘܼܢܝܵܐ difference

ܦܘܼܪܫܘܼܢܝܹܐ

ܦܲܚܸܡ      compare

ܦܲܚܡܵܐ ܦܲܚܘܼܡܹܐ ܦܘܼܚܸܡܠܹܗ ܦܘܼܚܸܡܠܵܗ̇ ܦܘܼܚܡܵܐ ܦܘܼܚܸܡܬܵܐ

ܦܲܚܵܪܵܐ     ceramic

ܦܲܚܵܪܹܐ

ܦܵܛܘܼܪܬܵܐ   mushroom, fungus

ܦܵܛܘܼܪܝܵـܬ݂ܵܐ

ܦܲܝܘܼܚܵܐ     cool

ܦܝܼܠܵܐ      elephant

ܦܝܼܠܹܐ

ܦܝܼܠܡܵܐ    film

ܦܝܼܠܝܼܡܹܐ

ܦܝܼܠܵܣܘܿܦܵܐ philosopher

ܦܝܼܠܵܣܘܿܦܹܐ

ܦܝܼܠܵܣܘܿܦܘܼܬܼܵܐ         philosophy

ܦܲܝܪܸܙܵܐ     giant

ܦܲܝܪܸܙܹܐ ܚܲܡܒܹܫܵܝܵܐ

ܦܝܼܫܵܐ      remained

ܦܝܼܫܹܐ

ܦܝܼܬܙܵܐ     pizza

ܦܲܟܵܐ       jaws

ܦܲܟܹܐ

ܦܵܠܸܓܼ     divide

ܦܵܠܓܼܵܐ ܦܠܵܓܼܵܐ ܦܠܸܓܼܠܹܗ ܦܠܸܓܼܠܵܗ̇ ܦܠܝܼܓܼܵܐ ܦܠܝܼܓܼܬܵܐ ܦܠܘܿܓܼ

ܦܲܠܓܵܐ     half, middle

ܦܲܠܓܵܓܹܐ

ܦܸܠܓܼܵܐ     part

ܣܲܗܡܵܐ ܡܢܵܬ݂ܵܐ

ܦܠܵܓܼܬܵܐ    division, sharing

ܦܠܵܓܼܝܵܬ݂ܵܐ

ܦܵܠܸܚ      work

ܦܵܠܚܵܐ ܦܠܵܚܵܐ ܦܠܸܚܠܹܗ ܦܠܸܚܠܵܗ̇ ܦܠܝܼܚܵܐ ܦܠܝܼܚܬܵܐ ܦܠܘܿܚ

ܦܲܠܵܚܵܐ     worker

ܦܲܠܵܚܹܐ

ܦܸܠܚܵܢܵܐ    work, job

ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܫܘܼܠܵܐ

ܦܵܠܸܛ     go out, come out

ܦܵܠܛܵܐ ܦܠܵܛܵܐ ܦܠܸܛܠܹܗ ܦܠܸܛܠܵܗ̇ ܦܠܝܼܛܵܐ ܦܠܝܼܛܬܵܐ ܦܠܘܿܛ

ܦܠܵܛܵܐ     result, departure

ܦܠܵܛܹܐ

ܦܲܠܝܼܛܵܐ    planet

ܦܲܠܝܼܛܹܐ

ܦܠܵܫܵܐ     fight

ܦܠܵܫܹܐ

ܦܲܢܹܐ       answer

ܦܲܢܝܵܐ ܦܲܢܘܼܝܹܐ ܦܘܼܢܹܐܠܹܗ ܦܘܼܢܹܐܠܵܗ̇ ܦܘܼܢܝܵܐ ܦܘܿܢܝܼܬܵܐ ܦܲܢܝܼ

ܦܲܢܕܵܢܵܐ     tricky, artful

ܦܢܝܼܬܵܐ     region, district

ܦܸܢܝܵـܬ݂ܵܐ

ܦܸܢܩܝܼܬܵܐ    writing book, writing tablet

ܦܸܢܩܝܼܵܬܵܐ

ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ   step

ܦܵܣܘܿܥܝܵـܬܵܐ

ܦܵܣܘܿܩܵܐ    chapter, section

ܦܵܣܘܿܩܹܐ

ܦܣܵܣܵܐ     permit, license

ܦܣܵܣܹܐ

ܦܵܣܸܩ      decide, cut

ܦܵܣܩܵܐ ܦܣܵܩܵܐ ܦܣܸܩܠܹܗ ܦܣܸܩܠܵܗ̇ ܦܣܝܼܩܵܐ ܦܣܝܼܩܬܵܐ ܦܣܘܿܩ

ܦܸܣܩܵܐ     flock, herd

ܦܲܥܘܵܐ     branch, twig

ܦܵܦܵܐ       pope; dad

ܦܵܨܘܿܚܵܐ    pleased, happy

ܦܵܨܘܿܚܬܵܐ ܦܵܨܘܿܚܹܐ

ܦܵܨܘܿܠܝܵܐ    bean

ܦܵܨܘܿܠܝܹܐ

ܦܵܨܸܚ      glad

ܦܵܨܚܵܐ ܦܨܵܚܵܐ ܦܨܸܚܠܹܗ ܦܨܸܚܠܵܗ̇ ܦܨܝܼܚܵܐ ܦܨܝܼܚܬܵܐ ܦܨܘܿܚ

ܦܸܨܚܘܼܬܼܵܐ   joy, delight

ܦܸܨܠܵܐ     form, shape

ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܐܸܣܟܹܝܡܹܐ ܦܸܨܠܹܐ

ܦܸܩܵܐ       frog

ܦܸܩܹܐ

ܦܲܩܸܕ       to order, invite

ܦܲܩܕܵܐ ܦܲܩܘܼܕܹܐ ܦܘܼܩܸܕܠܹܗ ܦܘܼܩܸܕܠܵܗ̇ ܦܘܼܩܕܵܐ ܦܩܝܼܕܬܵܐ ܦܩܘܿܕ

ܦܵܩܸܚ      flower, bloom

ܦܵܩܚܵܐ ܦܩܵܚܵܐ ܦܩܸܚܠܹܗ ܦܩܸܚܠܵܗ̇ ܦܩܝܼܚܵܐ ܦܩܝܼܚܬܵܐ ܦܩܘܿܚ

ܦܸܩܚܵܐ     blossom, bloom

ܦܸܩܚܹܐ

ܦܲܩܝܼܪܵܐ     poor

ܦܲܩܝܼܪܬܵܐ ܦܲܩܝܼܪܹܐ

ܦܲܪܵܐ       feather

ܦܲܪܹܐ

ܦܵܪܹܐ       abundant, plentiful

ܦܵܪܝܵܐ ܦܪܵܝܵܐ ܦܪܹܐܠܹܗ ܦܪܹܐܠܵܗ̇ ܦܸܪܝܵܐ ܦܪܝܼܬܵܐ ܦܪܝܼ

ܦܲܪܕܵܐ      drapery, curtain

ܣܸܬܪܵܐ

ܦܵܪܘܿܚܵܐ    flying

ܦܵܪܘܿܚܬܵܐ ܦܵܪܘܿܚܹܐ

ܦܪܘܿܦܸܣܘܿܪ professor

ܦܲܪܘܿܩܵܐ     savior, Jesus Christ

ܦܲܪܘܿܩܹܐ

ܦܵܪܘܿܫܵܐ     discerning, sharp-sighted

ܦܸܪܙܵܐ      crumb, bit

ܦܸܪܙܹܐ

ܦܲܪܙܠܵܐ     iron

ܦܲܪܙܠܹܐ

ܦܵܪܸܚ      fly

ܦܵܪܚܵܐ ܦܪܵܚܵܐ ܦܪܸܚܠܹܗ ܦܪܸܚܠܵܗ̇ ܦܪܝܼܚܵܐ ܦܪܝܼܚܬܵܐ ܦܪܘܿܚ

ܦܲܪܚܘܿܢܝܼܬܵܐ butterfly

ܦܲܪܚܘܿܢܝܵـܬ݂ܵܐ

ܦܵܪܚܵܠܲܝܠܹܐ bat

ܦܵܪܚܵܐ ܠܲܝܠܹܐ

ܦܪܝܼܫܵܐ     different

ܦܪܝܼܫܹܐ

ܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ   particular, special

ܦܪܵܝܬܵܐ     superfluous, increase

ܦܲܪܸܡ      understand, catch, perceive

ܦܲܪܡܵܐ ܦܲܪܡܘܼܝܹܐ ܦܘܼܪܡܹܐܠܹܗ ܦܘܼܪܡܹܐܠܵܗ̇ ܦܘܼܪܡܝܼܵܐ ܦܘܼܪܡܝܼܬܵܐ ܦܲܪܡܝܼ

ܦܵܪܸܡ      cut, slice, intersect

ܦܵܪܡܵܐ ܦܪܵܡܵܐ ܦܪܸܡܠܹܗ ܦܪܸܡܠܵܗ̇ ܦܪܝܼܡܵܐ ܦܪܝܼܡܬܵܐ ܦܪܘܿܡ

ܦܲܪܡܝܼܵܢܵܐ    intelligent, clever

ܦܲܪܡܝܼܵܢܬܵܐ ܦܲܪܡܝܼܵܢܹܐ

ܦܲܪܢܵܣܘܼܬܵܐ administration

ܦܲܪܢܵܣܘܵܬ݂ܵܐ

ܦܵܪܸܣ      spread, publish

ܦܵܪܣܵܐ ܦܪܵܣܵܐ ܦܪܸܣܠܹܗ ܦܪܸܣܠܵܗ̇ ܦܪܝܼܣܵܐ ܦܪܝܼܣܬܵܐ ܦܪܘܿܣ

ܦܪܲܣܚܸܙܘܵܐ television, tv

ܬܸܠܦ̮ܸܙܝܘܿܢ

ܦܪܲܣܩܵܠܵܐ   radio, radio station

ܪܵܕܝܘܿ ܒܹܝܬܪܵܕܝܘܿ

ܦܪܵܣܬܵܐ    publishing

ܦܪܵܣܝܵܬܵܐ

ܦܵܪܸܥ      pay

ܦܵܪܥܵܐ ܦܪܵܥܵܐ ܦܪܸܥܠܹܗ ܦܪܸܥܠܵܗ̇ ܦܪܝܼܥܵܐ ܦܪܝܼܥܬܵܐ ܦܪܝܼ ܦܪܘܿܥ

ܦܸܪܥܵܐ      branch

ܦܸܪܥܹܐ

ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ    person

ܦܲܪܨܘܿܦܹܐ

ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܵܐ   personal

ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܬܵܐ ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܹܐ

ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܘܼܬܵܐ          personality

ܦܲܪܸܩ      save

ܦܲܪܩܵܐ ܦܲܪܘܼܩܹܐ ܦܘܼܪܸܩܠܹܗ ܦܘܼܪܸܩܠܵܗ̇ ܦܘܼܪܩܵܐ ܦܘܼܪܸܩܬܵܐ

ܦܵܪܸܩ      finish, end

ܦܵܪܩܵܐ ܦܪܵܩܵܐ ܦܪܸܩܠܹܗ ܦܪܸܩܠܵܗ̇ ܦܪܝܼܩܵܐ ܦܪܝܼܩܬܵܐ

ܦܪܵܩܬܵܐ    over, finished, at end

ܦܵܪܸܫ      separate

ܦܵܪܫܵܐ ܦܪܵܫܵܐ ܦܪܸܫܠܹܗ ܦܪܸܫܠܵܗ̇ ܦܪܝܼܫܵܐ ܦܪܝܼܫܬܵܐ ܦܪܘܿܫ

ܦܪܵܫܬܵܐ    separation

ܦܪܵܬ      Euphrates river

ܦܪ̈ܵܓܹܐ      millet

ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܵܝܵܐ   personal

ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܬܵܐ ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܹܐ

ܦܵܫܸܛ     begin to travel, begin to go

ܦܵܫܛܵܐ ܦܫܵܛܵܐ ܦܫܸܛܠܹܗ ܦܫܸܛܠܵܗ̇ ܦܫܝܼܛܵܐ ܦܫܝܼܛܬܵܐ ܦܫܘܿܛ

ܦܵܫܸܛ     stretch out hand

ܦܵܫܛܵܐ ܦܫܵܛܵܐ ܦܫܸܛܠܹܗ ܦܫܸܛܠܵܗ̇ ܦܫܝܼܛܵܐ ܦܫܝܼܛܬܵܐ ܦܫܘܿܛ

ܦܫܝܼܛܘܼܬܵܐ simplicity

ܦܲܫܸܩ      explain

ܦܲܫܩܵܐ ܦܲܫܘܼܩܹܐ ܦܘܼܫܸܩܠܹܗ ܦܘܼܫܸܩܠܵܗ̇ ܦܘܼܫܩܵܐ ܦܘܼܫܸܩܬܵܐ

ܦܵܫܸܪ      smelt, dissolve

ܦܵܫܪܵܐ ܦܫܵܪܵܐ ܒܫܸܪܹܗ ܦܫܸܪܵܗ̇ ܦܫܝܼܪܵܐ ܦܫܝܼܪܬܵܐ ܦܫܘܿܪ

ܦܵܬ݂ܵܐ      face, side

ܦܵܐܬ݂ܵܐ

ܦܸܬ݂ܓܼܵܡܵܐ    clause

ܦܸܬ݂ܓܵܡܹܐ

ܦܬ݂ܘܼܠܬܵܐ   virgin, unmarried

ܦܬܼܘܼܠܝܵܬ݂ܵܐ

ܦܵܬ݂ܘܿܪܵܐ    food, dining table

ܦܵܬܸܚ      open, start

ܦܵܬܚܵܐ ܦܬܵܚܵܐ ܦܬܸܚܠܹܗ ܦܬܸܚܠܵܗ̇ ܦܬܝܼܚܵܐ ܦܬܝܼܚܬܵܐ ܦܬܘܿܚ

ܦܬܵܚܬܵܐ    opening, consecration

ܦܸܬܼܷܝܵܐ      wide

ܦܬ݂ܝܼܬܼܵܐ

ܦܵܬܟܬܵܒ݂ܵܐ   book cover

ܦܵܬܵܐ ܕܟܬܵܒ݂ܵܐ

ܦܵܬܠܚܹܝܦܵܐ sheet, duvet cover

ܦܵܬܵܐ ܕܠܚܵܝܦܵܐ

ܦܵܬ݂ܵܢܵܐ      shameless

ܦܵܬ݂ܵܢܬܵܐ ܦܵܬ݂ܵܢܹܐ

ܦܵܬܣܦܵܕܝܼܬܵܐ pillowcases

ܦܵܬܒܲܪܸܫܬܵܐ

ܦܸܬܩܵܐ     card, ticket

ܦܵܬܵܬܵܐ     potato

ܟܸܪܬܘܿܦܹܐ

ܦ̮ܘܿܠܘܿܟܠܘܿܪ          folklore

ܦ̮ܘܿܠܘܿܟܠܘܿܪܵܝܵܐ

ܦ̮ܝܼܙܝܵܐ     physics

ܦܲـܠܵܚܵܐ    worker

ܦܲـܩܵܩܘܼܬܵܐ   chat

ܨ

ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܐ     will

ܨܸܒܥܵܐ      finger

ܨܸܒܥܵܬ݂ܵܐ

ܨܘܿܨܝܼܢܵܐ    hawthorn

ܨܘܿܨܝܼܢܹܐ

ܨܘܿܨܝܼܬܵܐ    braided hair, lock of hair

ܨܘܿܨܝܵܬ݂ܵܐ

ܨܘܼܪܬܵܐ     picture

ܨܘܼܪܝܵـܬ݂ܵܐ

ܨܵܘܬ݂ܵܐ      talk, speech

ܨܵܘܵܬ݂ܵܐ

ܨܸܚܘܵܐ     clear sky, not cloudy

ܨܲܚܘܵܐ

ܨܲܚܨܲܝܬܵܐ   examination

ܨܵܝܸܕ       hunt, fishing

ܨܵܝܕܵܐ ܨܝܵـܕܵܐ ܨܝܼܕܠܹܗ ܨܝܼܕܠܵܗ̇ ܨܝܼܕܵܐ ܨܝܼܕܬܵܐ ܨܘܼܕ

ܨܲܝܵܕܵܐ      hunter, fisherman

ܨܲܝܕܵܐ      hunt

ܨܲܠܹܐ       pray, beg

ܨܲܠܝܵܐ ܨܲܠܘܿܝܹܐ ܨܘܿܠܹܐܠܹܗ ܨܘܿܠܹܐܠܵܗ̇ ܨܘܿܠܝܵܐ ܨܘܿܠܝܼܬܵܐ ܨܲܠܝܼ

ܨܵܠܹܐ       land, go down, fall

ܨܵܠܝܵܐ ܨܠܵܝܵܐ ܨܠܹܐܠܹܗ ܨܠܹܐܠܵܗ̇ ܨܸܠܝܵܐ ܨܠܝܼܬܵܐ ܨܠܝܼ ܨܠܵܐ

ܨܠܘܿܬܵܐ    prayer

ܨܠܵܘܵܬ݂ܵܐ

ܨܠܝܼܒ݂ܵܐ     cross

ܨܲܠܝܼܠܵܐ    clear, logical, reasonable

ܨܲܠܝܼܠܹܐ

ܨܲܠܡܵܐ     sign, character, figure

ܝܲܕܥܵܐ ܕܡܘܼܬ݂ܵܐ ܨܘܼܪܬܵܐ

ܨܲܠܡܲܢܬܵܐ   imagination, fantasy

ܨܲܠܡܲܢܝܵܬ݂ܵܐ

ܨܸܠܦܵܐ     wound, cut

ܨܸܠܦܹܐ

ܨܸܡܕܵܐ      bag

ܨܲܢܕܘܼܩܵܐ    box

ܨܵܦܘܿܢܵܐ     soap

ܨܸܦܝܵܐ      clear, clean

ܨܸܦܝܹܐ

ܨܸܦܝܘܼܬܵܐ    clearness, clarity

ܨܦܵܝܝܼ     good, fine

ܛܵܒ݂ܵܐ

ܨܲܦܢܵܐ      Ahmadiyya region in north of Iraq

ܨܸܦܪܵܐ      sparrow

ܨܸܦܪܹܐ

ܨܸܦܸܪܬܵܐ     sparrow; feminine

ܨܸܦܸܪܝܵܬ݂ܵܐ

ܨܸܨܹܐ       cuneiform, nail

ܨܸܨܪܵܐ      cockroach

ܨܸܨܪܹܐ

ܨܲܪܘܵܐ      coffee

ܨܵܪܘܼܚܵܐ     rocket

ܨܲܪܘܵܝܵܐ     brown

ܩ

ܩܵܐ        for, to

ܩܵܐܸܡ      now

ܐܵܕܝܼܵܐ

ܩܵܐܸܡ ܩܵܝܸܡ awake, stand

ܩܵܝܡܵܐ ܩܝܵܡܵܐ ܩܝܼܡܠܹܗ ܩܝܼܡܠܵܗ̇ ܩܝܼܡܵܐ ܩܝܼܡܬܵܐ ܩܘܼܡ

ܩܵܐܸܡ ܩܵܝܸܡ rise, stand up, waken

ܩܵܝܡܵܐ ܩܝܵܡܵܐ ܩܝܼܡܠܹܗ ܩܝܼܡܠܵܗ̇ ܩܝܼܡܵܐ ܩܝܼܡܬܵܐ ܩܘܼܡ

ܩܵܐܸܡܲܝܬܵܐ   actually, the news

ܩܵܐܹܡܵܝܵܐ ܩܵܐܹܡܵܝܹܐ

ܩܵܐܸܨ ܩܵܝܸܨ   cut, clip

ܩܵܝܨܵܐ ܩܝܵܨܵܐ ܩܝܼܨܠܹܗ ܩܝܼܨܠܵܗ̇ ܩܝܼܨܵܐ ܩܝܼܨܬܵܐ ܩܘܼܨ

ܩܲܒܸܠ      receive, accept, get

ܩܲܒܠܵܐ ܩܲܒܘܼܠܹܐ ܩܘܼܒܸܠܹܗ ܩܘܼܒܸܠܵܗ̇ ܩܒܝܼܠܵܐ ܩܒܝܼܠܬܵܐ ܩܒܘܿܠ

ܩܲܕܚܵܐ      glass

ܟܵܣܵܐ ܓܠܵܣ

ܩܕܝܼܠܵܐ     key

ܩܕܝܼܠܹܐ

ܩܲܕܝܼܫܵܐ     saint

ܩܲܕܝܼܫܬܵܐ ܩܲܕܝܼܫܹܐ ܩܲܕܝܼܫܝܵܬ݂ܵܐ

ܩܕܵܠܵܐ      neck

ܩܕܵܠܹܐ

ܩܲܕ݇ܡ      before

ܩܵܕ݇ܡ      in front of, before

ܩܵܕ݇ܡܵܐ      front

ܠܩܵܕ݇ܡܵܐ

ܩܲ݇ܕܡܵܝܵܐ     first

ܩܲܕܡܵܝܬܵܐ ܩܲܕܡܵܝܹܐ

ܩܲܗܘܵܐ     coffee

ܨܲܪܘܵܐ

ܩܵܘܹܐ       harden, be strong

ܩܵܘܝܵܐ ܩܘܵܝܵܐ ܩܘܹܐܠܹܗ ܩܘܹܐܠܵܗ̇ ܩܘܼܝܵܐ ܩܘܝܼܬܵܐ ܩܘܝܼ ܩܘܵܐ

ܩܘܿܒܘܼܚܬܵܐ cluster, group, collection

ܩܘܿܒܘܼܚܝܵـܬܵܐ

ܩܘܼܕܡܹܐ     tomorrow

ܨܲܦܪܵܐ

ܩܘܼܘܸܡܵܐ    happen, occur

ܓܕܝܼܫܵܐ

ܩܘܼܝܵܐ      strong

ܩܘܝܼܬܵܐ ܩܘܼܝܹܐ

ܩܘܼܠܵܣܵܐ    respect, commendation

ܩܘܼܠܬܵܐ    trap, pitfall

ܩܘܼܠܝܵܬ݂ܵܐ

ܩܵܘܡܵܐ     revolution

ܩܘܼܡܬܵܐ    height and a human, growth

ܩܘܼܪܒܵܐ     near, neighborhood

ܩܘܼܪܡܸܟ̰ܵܐ   wrinkly

ܩܘܼܪܡܸܟ̰ܬܵܐ ܩܘܼܪܡܸܟ̰ܹܐ

ܩܘܼܪܢܝܼܬܼܵܐ   corner, angle

ܙܵܘܝܼܬܵܐ

ܩܵܛܘܼ      cat

ܩܵܛܘܼܬ݂ܵܐ

ܩܵܛܘܿܥܵܐ    cross

ܩܵܛܘܿܥܬܵܐ ܩܵܛܘܿܥܹܐ

ܩܲܛܝܼܢܬܵܐ   minute

ܕܲܩܝܼܩܵܐ ܕܲܩܝܼܩܹܐ ܩܲܛܝܼܢܝܵـܬܵܐ

ܩܵܛܸܠ     kill, murder

ܩܵܛܠܵܐ ܩܛܵܠܵܐ ܩܛܸܠܹܗ ܩܛܸܠܵܗ̇ ܩܛܝܼܠܵܐ ܩܛܝܼܠܬܵܐ ܩܛܘܿܠ

ܩܸܛܡܵܝܵܐ    grey

ܩܸܛܥܵܐ     piece

ܩܵܛܸܦ     pick, pluck

ܩܵܛܦܵܐ ܩܛܸܦܠܹܗ ܩܛܸܦܠܵܗ̇ ܩܛܝܼܦܵܐ ܩܛܝܼܦܬܵܐ ܩܛܘܿܦ

ܩܛܵܪܵܐ     train

ܩܛܵܪܹܐ

ܩܲܝܕܲܡܬܵܐ   morning

ܩܲܝܕܲܡܝܵܬ݂ܵܐ

ܩܵܝܸܚ      yellow, fade

ܩܵܝܚܵܐ ܩܝܵܚܵܐ ܩܝܼܚܠܹܗ ܩܝܼܚܠܵܗ̇ ܩܝܼܚܵܐ ܩܝܼܚܬܵܐ ܩܘܼܚ

ܩܲܝܛܵܐ     summer

ܩܲܝܡܵܢܘܼܬ݂ܵܐ realistic

ܩܵܝܸܡܬܵܐ    statue

ܩܵܝܸܡܝܵܬ݂ܵܐ

ܩܝܵܡܬܵܐ    resurrection; Jesus rising

ܩܝܼܢܵܐ      green

ܝܲܪܘܼܩܵܐ ܩܝܼܢܹܐ

ܩܝܼܢܘܼܬܵܐ    greenness

ܩܲܝܣܵܐ      wood

ܩܵܠܵܐ       voice, sound

ܩܵܠܹܐ

ܩܵܠܹܐ       roast

ܩܵܠܝܵܐ ܩܠܵܝܵܐ ܩܠܹܐܠܹܗ ܩܠܹܐܠܵܗ̇ ܩܸܠܝܵܐ ܩܠܝܼܬܵܐ ܩܠܝܼ ܩܠܵܐ

ܩܲܠܘܠܵܐ    light, quick, not heavy

ܩܲܠܘܼܠܬܵܐ

ܩܠܝܼܡܵܐ    province, district

ܩܠܝܼܡܹܐ

ܩܸܠܵܝܬ݂ܵܐ    chamber, little room, corner

ܩܸܠܵܝܵܬ݂ܵܐ

ܩܵܠܵܡܵܐ     pencil, pen

ܩܵܠܵܡܹܐ

ܩܵܠܵܢܵܐ      noise

ܩܵܠܵܢܹܐ

ܩܲܠܬ݂ܵܐ     basket

ܩܲܠܝܵܬ݂ܵܐ

ܩܲܡܚܵܐ     flour

ܩܲܡܨܵܐ     grasshopper

ܩܲܡܨܹܐ

ܩܵܢܹܐ       get, obtain

ܩܵܢܝܵܐ ܩܢܵܝܵܐ ܩܢܹܐܠܗ ܩܢܹܐܠܵܗ̇ ܩܸܢܝܵܐ ܩܢܝܼܬܵܐ ܩܢܝܼ ܩܢܵܐ

ܩܸܢܵܐ       nest

ܩܸܢܵܢܹܐ

ܩܢܘܿܡܵܝܵܐ    real, personal, existent

ܩܢܘܿܡܵܝܹܐ

ܩܵܢܘܿܢܵܐ     law, rule

ܩܵܢܘܼܢܹܐ

ܩܸܢܛܵܐ     danger

ܩܸܢܛܹܐ

ܩܸܢܛܪܘܿܢ   center, middle point

ܩܸܢܛܪܘܿܢܹܐ

ܩܸܢܛܪܘܿܢܵܝܵܐ central

ܩܸܢܛܪܘܿܢܵܝܹܐ

ܩܲܢܝܵܐ      pen, pencil

ܩܲܢܝܹܐ

ܩܢܵܝܬܵܐ     gain, profit

ܩܢܵܝܵܬ݂ܵܐ

ܩܵܢܵܦܵܐ      sofa, couch

ܩܵܢܵܦܹܐ

ܩܸܢܸܫܬܵܐ    earring, eardrop

ܩܸܢܸܫܝܵܬ݂ܵܐ

ܩܵܦܹܐ       catch

ܩܵܦܝܵܐ ܩܦܵܝܵܐ ܩܦܹܐܠܹܗ ܩܦܹܐܠܵܗ̇ ܩܸܦܝܵܐ ܩܦܝܼܬܵܐ ܩܦܝܼ ܩܦܵܐ

ܩܦܵܝܬܵܐ     rhyme, fit

ܩܦܵܝܵܬܵܐ

ܩܵܦܸܠ      hug

ܩܵܦܠܵܐ ܩܦܵܠܵܐ ܩܦܸܠܹܗ ܩܦܸܠܵܗ̇ ܩܦܝܼܠܵܐ ܩܦܝܼܠܬܵܐ ܩܦܘܿܠ

ܩܸܦܠܵܐ     lock

ܩܸܦܠܹܐ

ܩܲܩܒ݂ܵܢܵܐ     partridge

ܩܲܩܒ݂ܵܢܹܐ

ܩܵܪܹܐ       read, learn

ܩܵܪܝܵܐ ܩܪܵܝܵܐ ܩܪܹܐܠܹܗ ܩܪܹܐܠܵܗ̇ ܩܸܪܝܵܐ ܩܪܝܼܬܵܐ ܩܪܝܼ ܩܪܵܐ

ܩܵܪܸܒܼ      Sacrament, approach

ܩܵܪܒ݂ܵܐ ܩܪܵܒ݂ܵܐ ܩܪܸܒ݂ܠܹܗ ܩܪܸܒ݂ܠܵܗ̇ ܩܪܝܼܒ݂ܵܐ ܩܪܝܼܒ݂ܬܵܐ ܩܪܘܿܒ݂

ܩܪܵܒ݂ܵܐ      war, approach

ܩܪܵܒ݂ܹܐ

ܩܲܪܒܸܢ      come closer

ܩܲܪܒܸܢܵܐ ܩܲܪܒܘܿܢܹܐ ܩܘܼܪܒܸܢܹܗ ܩܘܼܪܒܸܢܵܗ̇ ܩܘܼܪܒܸܢܵܐ ܩܘܼܪܒܸܢܬܵܐ

ܩܵܪܘܿܝܵܐ     cock, reader

ܩܵܪܘܿܝܹܐ

ܩܲܪܵܝܵܐ      turtle

ܩܲܪܵܝܹܐ

ܩܸܪܝܵܐ      called, read

ܩܪܝܼܚܵܐ     obvious, explicit

ܩܪܝܼܚܬܵܐ ܩܪܝܼܚܹܐ

ܩܪܝܼܚܘܼܬܵܐ clarity, clearance

ܩܲܪܝܵܢܵܐ     reader

ܩܲܪܝܵܢܬܵܐ ܩܲܪܝܵܢܹܐ

ܩܸܪܝܵܢܵܐ     reading, reading book

ܩܸܪܝܵܢܹܐ

ܩܲܪܝܼܪܵܐ     cold

ܩܲܪܝܼܪܬܵܐ ܩܲܪܝܼܪܹܐ

ܩܪܵܝܬܵܐ     reading

ܩܵܪܸܡ      win, overcome

ܩܵܪܡܵܐ ܩܪܵܡܵܐ ܩܪܸܡܠܹܗ ܩܪܸܡܠܵܗ̇ ܩܪܝܼܡܵܐ ܩܪܝܼܡܬܵܐ ܩܪܘܿܡ

ܩܲܪܢܵܐ      horn

ܩܲܪ݇ܢܵܐ ܩܲܪ݇ܢܵܢܹܐ

ܩܲܪܥܵܐ      pumpkin

ܩܲܪܥܹܐ

ܩܲܪܬܵܐ      cold

ܩܵܫܵܐ       priest

ܩܲܫܝܼܫܵܐ

ܩܸܫܝܵܐ      hard, thick, tight

ܩܸܫܬܵܐ     bow, bracket

ܩܸܫܝܵـܬ݂ܵܐ

ܩܸܫܬܝܼܡܵܪܲܢ rainbow

ܩܸܫܬܝܼܡܸܛܪܵܐ

ܩܲܫ̰ܩܘܼܫ̰ܹܐ   strike, fall abundantly, the sound of leaves because of the rain

ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܵܐ catholic

ܩܵܬ݂ܘܿܠܝܼܩܵܝܹܐ

ܩܸܬ݂ܪܵܐ      knot, tie

ܩܸܬܪܹܐ

ܩܵܬـܝܼ      for me

ܩܵܐܠܝܼ ܛܵܐܠܝܼ ܛܵܠܝܼ

ܪ

ܪܹܐܙܵܐ      an order, an arrangement

ܪܵܐܸܣ ܪܵܝܸܣ sprinkle, scatter

ܪܵܝܣܵܐ ܪܝܵܣܵܐ ܪܝܼܣܠܹܗ ܪܝܼܣܠܵܗ̇ ܪܝܼܣܵܐ ܪܝܼܣܬܵܐ ܪܘܼܣ

ܪܲܒܵܐ       big

ܪܲܒܹܐ ܪܵܒܹܐ

ܪܵܒܵܐ       much, many

ܪܵܒܹܐ

ܪܵܒ݂ܹܐ       grow

ܪܵܒ݂ܝܵܐ ܪܒ݂ܵܝܵܐ ܪܒܹܐܠܹܗ ܪܒ݂ܹܐܠܵܗ̇ ܪܸܒܼܝܵܐ ܪܒ݂ܝܼܬܵܐ ܪܒ݂ܝܼ ܪܒ݂ܵܐ

ܪܲܒܐܸܡܵܐ     officer of hundred soldiers

ܪܲܒܡܵܐܐ

ܪܲܒܚܲܝܠܵܐ   a general; a command of army

ܦܵܩܘܿܕܵܐ

ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ    fourth

ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܬܵܐ ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܹܐ

ܪܵܒܡܸܢܝܵܢܵܐ   many

ܪܒ݂ܵܨܵܐ      a point under (o)

ܘܼ، ܘܵܘ ܪܒ݂ܵܨܵܐ

ܪܵܓܼܘܿܠܵܐ    valley

ܪܵܘܘܿܠܵܐ

ܪܓܼܘܿܡܹܐ    large beans

ܒܵܩܸܠܹܐ

ܪܓ݂ܝܼܓܼܘܼܬܵܐ desire, longing

ܪܸܓܼܫܵܐ      feeling, sense

ܪܸܓܼܫܹܐ

ܪܸܓ݂ܫܵܢܵܝܵܐ    emotional

ܪܸܓܼܫܵܢܵܝܬܵܐ ܪܸܓܼܫܵܢܵܝܹܐ

ܪܸܓ̰ܒܵܐ      insect

ܪܸܓ̰ܒܹܐ

ܪܵܕܸܚ      boil

ܪܵܕܚܵܐ ܪܕܵܚܵܐ ܪܕܸܚܠܹܗ ܪܕܸܚܠܵܗ̇ ܪܕܝܼܚܵܐ ܪܕܝܼܚܬܵܐ ܪܕܘܿܚ

ܪܲܕܵܝܬܵܐ     car

ܪܲܕܝܵܬ݂ܵܐ

ܪܲܕܵܝܬ݂ܥܵܪܨܵܝܬܵܐ         ambulance

ܪܲܕܝܵܬ݂ܵܐ ܥܵܪܨܵܝܹܐ

ܪܗܘܿܡܵܐ    Rome

ܪܲܗܛܵܐ     courier, division, range

ܪܘܼܒܥܵܐ     quarter

ܪܵܘܕ݂ܵܢܵܐ     earthquake, tsunami

ܪܘܵܚܵܐ      a point on (o)

ܘܿ ܘܵܘ ܪܘܵܚܵܐ

ܪܘܼܚܵܐ      soul, spirit

ܪܘܼܚܵܬ݂ܵܐ

ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ    spiritual, mental

ܪܘܼܚܵܢܵܝܬܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܹܐ

ܪܘܝܼܚܵܐ     extended, broad

ܪܘܝܼܚܹܐ

ܪܘܼܟܵܒ݂ܵܐ     structure, composition

ܪܘܼܟܵܒ݂ܹܐ

ܪܘܼܟܵܟ݂ܵܐ     softening; a new sound of a letter with a point under it

ܪܘܼܡܚܵܐ    a long spear

ܪܘܼܡܚܹܐ

ܪܘܼܡܬܵܐ    hill

ܪܘܼܡܝܵـܬ݂ܵܐ

ܪܘܼܦ̮ܫܵܐ     shoulder

ܪܲܦ̮ܫܵܐ

ܪܘܼܨܵܨܵܐ     trauma, sprain

ܪܘܼܨܵܨܹܐ

ܪܘܼܫܡܵܐ    symbol, mark

ܪܘܼܫܡܹܐ

ܪܘܼܫܡܵܝܵܐ    official, formal

ܪܸܙܵܐ       rice

ܪܚܘܼܩܝܵܐ    distance

ܪܸܚܩܵܝܘܼܬܵܐ ܪܚܘܼܩܝܹܐ

ܪܵܚܸܛ     run

ܪܵܚܛܵܐ ܪܚܵܛܵܐ ܪܚܸܛܠܹܗ ܪܚܸܛܠܵܗ̇ ܪܚܝܼܛܵܐ ܪܚܝܼܛܬܵܐ ܪܚܘܿܛ

ܪܸܚܛܵܐ     run

ܪܲܚܝܼܩܵܐ     far, end

ܪܲܚܡܹܐ     grace, mercifulness

ܪܲܚܡܵܢܵܐ    merciful, gracious

ܪܵܚܡܵܢܬܵܐ ܪܵܚܡܵܢܹܐ

ܪܵܚܸܩ      keep far, go away

ܪܵܚܩܵܐ ܪܚܵܩܵܐ ܪܚܸܩܠܹܗ ܪܚܸܩܠܵܗ̇ ܪܚܝܼܩܵܐ ܪܚܝܼܩܬܵܐ ܪܚܘܿܩ

ܪܸܚܩܵܐ      far, far away

ܪܸܚܩܵܝܘܼܬܵܐ

ܪܵܚܸܫ      go, move

ܪܵܚܫܵܐ ܪܚܵܫܵܐ ܪܚܸܫܠܹܗ ܪܚܸܫܠܵܗ̇ ܪܚܝܼܫܵܐ ܪܚܝܼܫܬܵܐ ܪܚܘܿܫ

ܪܲܚܫܵܐ     insect; in classic language

ܪܲܚܫܹܐ

ܪܚܵܫܬܵܐ    pedestrian

ܪܝܼܚܵܐ      smell

ܪܝܼܚܵܢܵܐ     basil, basilica

ܪܝܼܚܵܢܹܐ

ܪܝܼܪܹܐ      saliva, slime

ܪܵܟܸܒܼ      ride

ܪܵܟܒ݂ܵܐ ܪܟܵܒ݂ܵܐ ܪܟܸܒܼܠܹܗ ܪܟܸܒ݂ܠܵܗ̇ ܪܟܝܼܒ݂ܵܐ ܪܟܝܼܒ݂ܬܵܐ ܪܟܘܿܒ݂

ܪܵܡܵܐ       high

ܪܵܡܬܵܐ ܪܵܡܹܐ

ܪܵܡܸܙ       symbolize, signify, indicate

ܪܵܡܙܵܐ ܪܡܵܙܵܐ ܪܡܸܙܠܹܗ ܪܡܸܙܠܵܗ̇ ܪܡܝܼܙܵܐ ܪܡܝܼܙܬܵܐ ܪܡܘܿܙ

ܪܸܡܙܵܐ      indication, symbol, sign

ܐܵܬ݂ܵܐ ܨܲܠܡܵܐ

ܪܵܡܩܘܼܡܬܵܐ height, length, growth

ܩܘܼܡܬܵܐ ܪܵܡܬܵܐ

ܪܲܡܫܵܐ     evening, nightfall

ܪܸܢܝܵܐ      ideas, thought, concept

ܪܸܢܝܹܐ

ܪܵܥܝܵܐ      shepherd, leader

ܪܵܥܝܹܐ

ܪܸܥܝܵܢܵܐ     mind, intention, thought

ܪܸܥܝܵܢܹܐ

ܪܵܥܸܫ      awake, sense

ܪܵܥܫܵܐ ܪܥܵܫܵܐ ܪܥܸܫܠܹܗ ܪܥܸܫܠܵܗ̇ ܪܥܝܼܫܵܐ ܪܥܝܼܫܬܵܐ ܪܥܘܿܫ

ܪܵܦܵܐ       shelf

ܪܵܦܹܐ

ܪܵܦܵܐ       flock; group of birds

ܪܲܦܵܐ

ܪܸܦܝܘܼܬ݂ܵܐ    looseness, softness

ܪܦܵܦܵܐ      second

ܪܦܵܦܹܐ

ܪܵܩܸܕ       dance

ܪܵܩܕܵܐ ܪܩܵܕܵܐ ܪܩܸܕܠܹܗ ܪܩܸܕܠܵܗ̇ ܪܩܝܼܕܵܐ ܪܩܝܼܕܬܵܐ ܪܩܘܿܕ

ܪܸܩܕܵܐ      a dance

ܪܩܝܼܥܵܐ     sky, upper atmosphere

ܪܩܝܼܥܹܐ

ܪܲܩܡܵܐ      number

ܪܲܩܡܹܐ

ܪܹܫ       on, over, upon

ܪܹܫܵܐ       head

ܪܹܫܵܐ       superior, leader, head

ܪܹܫܵܢܹܐ

ܪܵܫܘܼܝܵܐ     critic, opponent

ܪܸܫܝܵܢܵܐ ܣܵܬܘܿܪܵܐ

ܪܵܫܘܼܦܬܵܐ   tank

ܪܵܫܘܼܦܝܵܬ݂ܵܐ

ܪܹܫܵܝܵܐ      main, central

ܪܹܫܵܝܬܵܐ ܪܹܫܵܝܹܐ

ܪܵܫܸܡ      draw, design

ܪܵܫܡܵܐ ܪܫܵܡܵܐ ܪܫܸܡܠܹܗ ܪܫܸܡܠܵܗ̇ ܪܫܝܼܡܵܐ ܪܫܝܼܡܬܵܐ ܪܫܘܿܡ

ܪܵܫܸܡ      specify

ܪܵܫܡܵܐ ܪܫܵܡܵܐ ܪܫܸܡܠܹܗ ܪܫܸܡܠܵܗ̇ ܪܫܝܼܡܵܐ ܪܫܝܼܡܬܵܐ ܪܫܘܿܡ

ܪܫܵܡܬܵܐ    mark, drawing

ܪܬܵܡܬܵܐ    pronounce

ܪܸ̈ܓ̰ܒܹܐ      insects

ܫ

ܫܵܒ݂ܘܿܥܵܐ    week

ܫܵܒ݂ܘܿܥܹܐ

ܫܒ݂ܵܛ     February

ܐܸܫܒ݂ܵܛ

ܫܒܼܝܼܠܵܐ    manner, way, path

ܫܒ݂ܝܼܠܹܐ

ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ    seventh

ܫܒ݂ܝܥܵܝܬܵܐ ܫܒ݂ܝܥܵܝܹܐ

ܫܹܒܠܵܐ     ear

ܫܹܒܸܠܬܵܐ ܫܸܒܠܹܐ ܫܹܒܸܠܝܵܬܵܐ

ܫܲܒ݂ܥܵܐ     seven

ܫܒ݂ܲܥ

ܫܲܒܼܥܝܼ     seventy

ܫܲܒ݂ܥܝܼܢ

ܫܲܒܼܥܝܼܢܵܝܵܐ   seventieth, 70

ܫܲܒ݂ܥܝܼܢܵܝܬܵܐ ܫܲܒ݂ܥܝܼܢܵܝܹܐ

ܫܒܲܥܣܲܪ    seventeen, 17

ܫܵܒ݂ܸܩ      leave, give up, divorce

ܫܵܒ݂ܩܵܐ ܫܒ݂ܵܩܵܐ ܫܒ݂ܸܩܠܹܗ ܫܒ݂ܸܩܠܵܗ̇ ܫܒ݂ܝܼܩܵܐ ܫܒ݂ܝܼܩܬܵܐ ܫܒ݂ܘܿܩ

ܫܲܒ݂ܪܵܐ      child; under five years

ܫܲܒ݂ܪܹܐ

ܫܲܒܬ݂ܵܐ     Saturday, week

ܫܲܒܵܬ݂ܵܐ

ܫܓܼܘܿܫܝܵܐ   disturbance, disorder, worrying

ܫܓܼܘܿܫܝܹܐ

ܫܲܕܸܪ       send

ܫܲܕܪܵܐ ܫܲܕܘܼܪܹܐ ܫܘܼܕܸܪܹܗ ܫܘܼܕܸܪܵܗ̇ ܫܘܼܕܪܵܐ ܫܘܼܕܸܪܬܵܐ

ܫܸܕܬ݂ܵܐ      service, job, post

ܫܸܕܵܬ݂ܵܐ

ܫܸܕܬ݂ܵܢܵܝܵܐ    of service, of job, in a post

ܫܸܕܬ݂ܵܢܵܝܹܐ

ܫܲܗܪܵܐ     festival, stay up

ܫܲܗܪܹܐ

ܫܘܼܐܵܠܵܐ    question

ܫܘܼܐܵܠܹܐ

ܫܘܼܒ݂ܚܵܐ    anthem, hymn, honor

ܫܘܼܓ݇ܠܵܐ    work, job

ܫܘܼܠܵܐ ܦܸܠܚܵܢܵܐ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ

ܫܘܼܘܫܵܛܵܐ   advance, progress, forward move

ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ   changing, season

ܐܲܩܡܵܐ

ܫܵܘܝܵܐ      equal, flat, straight

ܫܲܘܝܵܐ

ܫܘܝܼܬܼܵܐ    bed, bedclothes

ܫܘܼܝܵܬ݂ܵܐ

ܫܘܼܟܵܢܵܐ     present, donation, gift

ܫܘܼܟܵܢܹܐ

ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ   jurisdiction, authority, government

ܫܘܼܠܵܡܵܐ    end, last

ܫܘܼܡܵܗܵܐ    adjective

ܫܘܼܡܵܢܵܐ    mischievous, rowdy, bad

ܫܘܼܡܵܢܬܵܐ ܫܘܼܡܵܢܹܐ

ܫܘܿܡܵܪܵܝܵܐ    Sumerian

ܫܘܿܡܵܪܵܝܹܐ

ܫܵܘܦܵܐ     place, position

ܫܘܼܦܪܵܐ     beauty, prettiness

ܫܘܼܦܪܵܝܵܐ ܫܲܦܪܵܢܬܵܐ ܫܘܼܦܪܵܝܹܐ

ܫܘܼܩܵܐ      market, marketplace

ܫܘܼܩܵܢܹܐ

ܫܘܼܩܵܝܵܐ     businesslike

ܫܵܘܸܪ       jump

ܫܵܘܪܵܐ ܫܘܵܪܵܐ ܫܘܸܪܹܗ ܫܘܸܪܵܗ̇ ܫܘܝܼܪܵܐ ܫܘܝܼܪܬܵܐ ܫܘܘܿܪ

ܫܘܼܪܵܐ      wall

ܫܘܼܪܹܐ ܫܘܼܪܵܢܹܐ

ܫܘܼܪܵܝܵܐ     beginning

ܫܲܪܵܝܬܵܐ

ܫܘܼܫܵܐ     glass

ܫܘܼܫܹܐ

ܫܲܘܫܸܛ    forward

ܫܲܘܫܸܛܵܐ ܫܲܘܫܘܼܛܐ ܫܘܼܫܸܛܠܹܗ ܫܘܼܫܸܛܠܵܗ̇ ܫܘܼܫܸܛܵܐ ܫܘܼܫܸܛܬܵܐ

ܫܘܼܫܸܟܬ݂ܵܐ   tin, jar, pot

ܫܘܼܫܸܟܝܵـܬ݂ܵܐ

ܫܘܼܫܲܢ     lily

ܫܘܼܫܲܢܹܐ

ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ   establishment, organization

ܫܘܼܬܐܵܣܹܐ

ܫܵܘܬܵܦܘܼܬ݂ܵܐ relationship, society, company

ܫܵܘܬܲܦܘܵܬ݂ܵܐ

ܫܚܘܼܢܝܵܐ    warmth

ܫܚܘܼܢܬܵܐ ܫܚܘܼܢܝܹܐ

ܫܲܚܝܼܢܵܐ     warm

ܫܲܚܝܼܢܬܵܐ ܫܲܚܝܼܢܹܐ

ܫܲܚܠܸܦ    change, exchange

ܫܲܚܠܸܦܵܐ ܫܲܚܠܘܼܦܹܐ ܫܘܼܚܠܸܦܠܹܗ ܫܘܼܚܠܸܦܠܵܗ̇ ܫܘܼܚܠܸܦܵܐ ܫܘܼܚܠܸܦܬܵܐ

ܫܲܚܠܵܦܬܵܐ exchange, changing

ܫܲܚܠܵܦܝܵܬܵܐ

ܫܸܚܬܵܢܵܐ    dirty

ܫܸܚܬܵܢܬܵܐ ܫܸܚܬܵܢܹܐ

ܫܵܛܸܚ     lie, stretch

ܫܵܛܚܵܐ ܫܛܵܚܵܐ ܫܛܸܚܠܹܗ ܫܛܸܚܠܵܗ̇ ܫܛܝܼܚܵܐ ܫܛܝܼܚܬܵܐ ܫܛܘܿܚ

ܫܸܛܪܵܢܵܐ    beautiful, nice looking

ܫܸܛܪܵܢܬܵܐ ܫܸܛܪܵܢܹܐ

ܫܵܝܹܐ       tea

ܟ̰ܵܝܹܐ

ܫܲܝܸܢ       tame

ܫܲܝܸܢܵܐ ܫܲܝܘܼܢܹܐ ܫܘܸܝܸܢܹܗ ܫܘܼܝܸܢܵܗ̇ ܫܘܼܝܸܢܵܐ ܫܘܼܝܸܢܬܵܐ

ܫܲܝܢܵܐ      tame, security, safety

ܫܲܝܢܵܝܬܵܐ ܫܲܝܢܵܝܹܐ

ܫܝܼܦܵܢܬܵܐ    rubber, eraser

ܫܝܼܦܵܢܝܵܬܵܐ

ܫܸܟܘܵܢܵܐ     ant

ܫܸܟܘܵܢܬܵܐ ܫܸܟܘܵܢܹܐ

ܫܵܟܸܚ      find, come across

ܫܵܟܚܵܐ ܫܟܵܚܵܐ ܫܟܸܚܠܹܗ ܫܟܸܚܠܵܗ̇ ܫܟܝܼܚܵܐ ܫܟܝܼܚܬܵܐ ܫܟܘܿܚ

ܫܵܠܵܐ      scarf,

ܫܵܠܹܐ

ܫܸܠܝܵܐ      quiet, calm

ܫܠܝܼܚܵܐ    apostle, missionary

ܫܠܝܼܚܬܵܐ ܫܠܝܼܚܹܐ

ܫܠܝܼܚܘܼܬܵܐ mission

ܫܠܝܼܚܘܼܝܵܬ݂ܵܐ

ܫܲܠܝܼܛܵܐ    emperor, governor

ܫܲܠܝܼܛܬܵܐ ܫܲܠܝܼܛܹܐ

ܫܠܝܼܬ݂ܵܐ    letter that is silent

ܫܵܠܸܡ      agree, consent

ܫܵܠܡܵܐ ܫܠܵܡܵܐ ܫܠܸܡܠܹܗ ܫܠܸܡܠܵܗ̇ ܫܠܝܼܡܵܐ ܫܠܝܼܡܬܵܐ ܫܠܘܿܡ

ܫܲܠܡܵܐ     entire, complete

ܫܠܵܡܵܐ     salute, Hello

ܫܠܵܡܹܐ

ܫܵܠܹܢܘܼܢܹܐ    seagull

ܫܵܠܹܐ ܢܘܼܢܹܐ

ܫܵܠܸܩ      boil

ܫܵܠܩܵܐ ܫܠܵܩܵܐ ܫܠܸܩܠܹܗ ܫܠܸܩܠܵܗ̇ ܫܠܝܼܩܵܐ ܫܠܝܼܩܬܵܐ ܫܠܘܿܩ

ܫܲܠܩܘܼ     pox

ܫܸܡܵܐ      noun

ܫܵܡܸܛ     crush

ܫܵܡܛܵܐ ܫܡܵܛܵܐ ܫܡܸܛܠܹܗ ܫܡܸܛܠܵܗ̇ ܫܡܝܼܛܵܐ ܫܡܝܼܛܬܵܐ ܫܡܘܿܛ

ܫܡܲܝܵܐ     sky

ܫܵܡܸܥ     hear

ܫܵܡܥܵܐ ܫܡܵܥܵܐ ܫܡܸܥܠܹܗ ܫܡܸܥܠܵܗ̇ ܫܡܝܼܥܵܐ ܫܡܝܼܥܬܵܐ ܫܡܝܼ ܫܡܵܐ

ܫܲܡܥܵܢܵܐ    listener

ܫܲܡܥܵܢܬܵܐ ܫܲܡܥܵܢܹܐ

ܫܸܡܫܵܐ     sun

ܫܲܡܫܘܼܡܵܐ   waterfall

ܫܲܢܹܐ       move

ܫܲܢܝܵܐ ܫܲܢܘܼܝܹܐ ܫܘܼܢܹܐܠܹܗ ܫܘܼܢܹܐܠܵܗ̇ ܫܘܼܢܝܵܐ ܫܘܼܢܝܼܬܵܐ ܫܲܢܝܼ

ܫܢܝܼܙܵܐ     strange, odd

ܫܢܝܼܙܹܐ

ܫܲܢܲܝܬܵܐ     removal

ܫܲܢܲܫܸܠ     tired, hanging

ܫܲܢܫܸܠܵܐ ܫܲܢܫܘܼܠܹܐ ܫܘܼܢܫܸܠܹܗ ܫܘܼܢܫܸܠܵܗ̇ ܫܘܼܢܫܝܼܠܵܐ ܫܘܼܢܫܝܼܠܬܵܐ

ܫܸܢܬܵܐ     sleep

ܫܹܢ݇ܬܵܐ     year

ܫܸܢܹܐ

ܫܹܢ݇ܬܟܒ݂ܝܼܫܬܵܐ          leap year

ܫܹܢ݇ܬܵܐ ܟܒ݂ܝܼܫܬܵܐ

ܫܲܥܘܼܬ݂ܵܐ    yellow

ܙܲܪܕܵܐ

ܫܵܥܸܫ     shake

ܫܵܥܫܵܐ ܫܥܵܫܵܐ ܫܥܸܫܠܹܗ ܫܥܸܫܠܵܗ̇ ܫܥܝܼܫܵܐ ܫܥܝܼܫܬܵܐ ܫܥܘܿܫ

ܫܲܥܸܬ݂      fade, turn pale

ܫܵܥܬ݂ܵܐ     clock, watch

ܣܵܥܲܬ

ܫܲܦܝܼܪܵܐ     beautiful, pretty

ܫܲܦܝܼܪܬܵܐ ܫܲܦܝܼܪܹܐ

ܫܲܦܝܼܪܕܘܼܒܵܪܵܐ           competent organizer, nice dealer,

ܕܘܼܒܵܪܹܐ ܫܲܦܝܼܪܹܐ

ܫܲܦܝܼܪܚܸܙܘܵܐ nice appearance

ܫܲܦܪܵܢܬܵܐ   make up, flattered, beauty

ܫܵܩܵܐ       leg

ܫܲܩܝܼܬܵܐ    irrigation channel, brook, rivulet

ܫܵܩܸܠ      take

ܫܵܩܠܵܐ ܫܩܵܠܵܐ ܫܩܸܠܹܗ ܫܩܸܠܵܗ̇ ܫܩܝܼܠܵܐ ܫܩܝܼܠܬܵܐ ܫܩܘܿܠ

ܫܩܵܠܬܵܐ    taking, grasping

ܫܩܵܠܝܵܬ݂ܵܐ

ܫܲܪܹܐ       begin

ܫܲܪܝܵܐ ܫܲܪܘܼܝܹܐ ܫܘܼܪܹܐܠܹܗ ܫܘܼܪܹܐܠܵܗ̇ ܫܘܼܪܝܵܐ ܫܘܼܪܝܼܬܵܐ ܫܲܪܝܼ

ܫܵܪܹܐ       land, live, arrive

ܫܵܪܝܵܐ ܫܪܵܝܵܐ ܫܪܹܐܠܹܗ ܫܪܹܐܠܵܗ ܫܸܪܝܵܐ ܫܪܝܼܬܵܐ ܫܪܝܼ

ܫܵܪܹܐ       loose, untie, release

ܫܵܪܝܵܐ ܫܪܵܝܵܐ ܫܪܹܐܠܹܗ ܫܪܹܐܠܵܗ̇ ܫܸܪܝܵܐ ܫܪܝܼܬܵܐ ܫܪܝܼ ܫܪܵܐ

ܫܲܪܒܵܐ      generation, genealogy, race

ܫܲܪܒܵܬ݂ܵܐ ܫܲܪܒܹܐ

ܫܪܵܓܼܵܐ      lamp, oil lamp, light

ܫܪܵܓ݇ܝܵܐ

ܫܲܪܘܵܝܵܐ     beginner, novice

ܫܲܪܘܵܝܬܵܐ ܫܲܪܘܵܝܹܐ

ܫܲܪܘܼܪܹܐ     affirm, hold firmly to

ܫܵܪܸܚܬܵܐ    calf; young female of cow

ܫܵܪܸܚܝܵܬ݂ܵܐ

ܫܲܪܛܵܐ     contract, agreement, claim

ܫܲܪܛܹܐ

ܫܲܪܝܼܪܵܐ     true, faithful, real

ܫܲܪܝܼܪܬܵܐ ܫܲܪܝܼܪܹܐ

ܫܲܪܝܼܪܘܼܬܵܐ   truth, right, credibly

ܫܲܪܲܝܬܵܐ     beginning, start

ܫܪܵܝܬܵܐ     arrive, housing

ܨܠܹܝܬܵܐ، ܐ݇ܬܵܝܬܵܐ ܠܕܘܼܟܵܐ، ܚܵܝܬܵܐ

ܫܲܪܟܵܐ      etcetera, etc.

ܫܪ.

ܫܪܵܪܵܐ      truth

ܫܪܵܪܹܐ

ܫܸܪܫܵܐ      root, original

ܫܸܪܫܵܝܵܐ     root, originally

ܫܸܪܫܵܝܬܵܐ ܫܸܪܫܵܝܹܐ

ܫܸܫܸܠܬܵܐ    chain

ܫܸܫܸܠܝܵܬ݂ܵܐ

ܫܸܫܡܵܐ     sesame

ܫܸܫܡܹܐ

ܫܵܬܹܐ      drink

ܫܵܬܝܵܐ ܫܬܵܝܵܐ ܫܬܹܐܠܹܗ ܫܬܹܐܠܵܗ̇ ܫܸܬܝܵܐ ܫܬܝܼܬܵܐ ܫܬـܝܼ ܫܬܵܐ

ܫܲܬܐܸܣ     establish, set up, lay the foundation

ܫܲܬܐܸܣܵܐ ܫܲܬܐܘܼܣܹܐ ܫܘܼܬܐܸܣܠܹܗ ܫܘܼܬܐܸܣܠܵܗ̇ ܫܘܼܬܐܸܣܵܐ ܫܘܼܬܐܸܣܬܵܐ

ܫܬܵܝܬܵܐ    drink

ܫܬܵܝܵܬܵܐ

ܫܬܝܼܬܵܝܵܐ   sixth

ܫܬܝܼܬܵܝܬܵܐ ܫܬܝܼܬܵܝܹܐ

ܫܬܲܥܣܲܪ    sixteen, 16

ܫܵܬܸܩ      silent, quiet

ܫܵܬܩܵܐ ܫܬܵܩܵܐ ܫܬܸܩܠܹܗ ܫܬܸܩܠܵܗ̇ ܫܬܝܼܩܵܐ ܫܬܝܼܩܬܵܐ ܫܬܘܿܩ

ܫ̃ܵܕܹܐ       throw, cast, fling

ܫ̃ܵܕܝܵܐ ܫ̃ܕܵܝܵܐ ܫ̃ܕܹܐܠܹܗ ܫ̃ܕܹܐܠܵܗ̇ ܫܸ̃ܕܝܵܐ ܫ̃ܕܝܼܬܵܐ ܫ̃ܕܝܼ ܫ̃ܕܵܐ

ܫܸـܢܹܐ      years

ܬ

ܬ        letter t; it is the last letter

ܬܵܘ

ܬܵܐ        come

ܬܹܐܘܿܠܘܿܓܼܝܼܵܐ theology

ܬܹܐܘܿܠܘܿܓ݂ܝܼܘܼܬܵܐ         theology

ܬܐܘܿܡܵܐ ܐܘܿܕܘܿ         Toma Odo; a bishop is writer and founder of the Assyrian grammar

ܬܹܐܢܵܐ      a fig; fruit of the fig tree

ܬܹܐܢܹܐ

ܬܹܒ݂ܹܝܠ     universe, world

ܬܹܒܹܝܠܵܝܵܐ    global, universal, international

ܬܹܒ݂ܹܝܠܵܝܬܵܐ ܬܹܒ݂ܹܝܠܵܝܹܐ

ܬܒ݂ܝܼܪܵܐ     broken, sundered

ܬܒ݂ܝܼܪܹܐ

ܬܲܒܲܠܹܐ     marbles, balls; little glass balls

ܬܲܒܲܠܵܐ

ܬܵܓܼܵܐ      crown

ܬܸܓܼܡܵܐ     sort, type, category

ܬܸܓܼܡܹܐ

ܬܲܓܵܪܵܐ     merchant, storekeeper, tradesman

ܬܵܘܕܝܼܬܼܵܐ    belief, principle

ܬܵܘܕܝܵܬ݂ܵܐ

ܬܵܘܠܹܐ     coriander, cilantro

ܬܵܘܠܥܵܐ    worm

ܬܵܘܠܥܹܐ

ܬܵܘܵܢܵܐ      room

ܬܵܘܵܢܹܐ

ܬܘܼܢܵܝܵܐ     story, tale

ܬܘܼܢܝܼܬܵܐ ܬܘܼܢܝܵܬ݂ܵܐ ܬܘܼܢܵܝܹܐ

ܬܲܘܣܸܦ     add, append

ܬܲܘܣܸܦܵܐ ܬܲܘܣܘܼܦܹܐ ܬܘܼܣܸܦܠܹܗ ܬܘܼܣܸܦܠܵܗ̇ ܬܘܿܣܸܦܵܐ ܬܘܿܣܸܦܬܵܐ

ܬܘܼܩܠܵܐ    weight

ܬܘܼܩܵܢܵܐ     technique

ܬܵܘܪܵܐ      ox, bull

ܬܵܘܪܹܐ

ܬܘܼܪܓܵܡܵܐ   translation, interpretation

ܬܘܼܪܓܵܡܹܐ

ܬܘܼܪܟܝܼܵܐ    turkey

ܬܘܼܪܣܵܝܵܐ    maintenance, support; with food

ܬܘܼܪܣܵܝܹܐ

ܬܘܼܪܥܸܠܹܐ   importer

ܬܘܼܪܵܨܡܲܡܠܠܵܐ         grammar

ܬܵܘܸܪܬܵܐ    cow

ܬܵܘܸܪܝܵܬ݂ܵܐ

ܬܘܼܬܼܵܐ     mulberry, mulberry tree

ܬܘܼܬܹܐ

ܬܚܘܼܡܵܐ    border, boundary

ܬܚܘܼܡܹܐ

ܬܚܘܿܬ     under

ܬܚܘܿܬܵܐ    under, below

ܬܲܚܸܡ      define, specify

ܬܲܚܸܡܵܐ ܬܲܚܘܼܡܹܐ ܬܘܼܚܸܡܠܹܗ ܬܘܼܚܸܡܠܵܗ̇ ܬܘܼܚܸܡܵܐ ܬܘܼܚܸܡܬܵܐ

ܬܲܚܡܸܢ     think

ܬܲܚܡܸܢܵܐ ܬܲܚܡܘܼܢܹܐ ܬܘܼܚܡܸܢܹܗ ܬܘܼܚܡܸܢܵܗ̇ ܬܘܼܚܡܸܢܵܐ ܬܘܼܚܡܸܢܬܵܐ

ܬܲܚܡܲܢܬܵܐ   thinking, thought

ܬܲܝܡܢܵܐ     south

ܬܲܟܠܹܐ     may, wish, let me hope

ܚܘܼܙܝܼ

ܬܸܟܢܘܿܠܘܿܓ̰ܝܼܵܐ          Teknik, technology

ܬܸܟܬ݂ܵܐ     drawstring, a string which hold up trousers

ܬܸܟܝܵܬ݂ܵܐ

ܬܵܠܹܐ      hang, hang up

ܬܵܠܝܵܐ ܬܠܵܝܵܐ ܬܠܹܐܠܹܗ ܬܠܹܐܠܵܗ̇ ܬܸܠܝܵܐ ܬܠܝܼܬܵܐ ܬܠܝܼ ܬܠܵܐ

ܬܲܠܓܵܐ     snow

ܬܸܠܝܼܦ̮ܘܿܢ   telephone

ܩܵܥܝܵܐ ܚܘܼܛܡܲܠܵܠܵܐ

ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ   third

ܬܠܝܼܬܵܝܬܵܐ ܬܠܝܼܬܵܝܹܐ

ܬܲܠܡܝܼܕܵܐ   scholar, student

ܬܲܠܡܝܼܕܹܐ

ܬܸܠܦܵܐ     eyelash

ܬܸܠܦܹܐ ܬܸܠܦܵܦܹܐ

ܬܸܠܦ̮ܸܙܝܘܿܢ television

ܦܪܲܣܚܸܙܘܵܐ

ܬܲܠܩܵܢܵܐ    character \ over the letter which is not pronounced

ܬܲܠܬܹܐ     hang, suspend

ܬܲܠܬܵܐ ܬܲܠܬܘܼܝܹܐ ܬܘܼܠܬܹܐܠܹܗ ܬܘܼܠܬܹܐܠܵܗ̇ ܬܘܼܠܬܝܼܵܐ ܬܘܼܠܬܝܼܬܵܐ ܬܲܠܬـܝܼ ܬܲܠܬܵܐ

ܬܠܵܬ݂ܵܐ     three, 3

ܬܠܵܬ݇ ܬܸܠܵܬ݂

ܬܠܵܬܼܝܼܢܵܝܵܐ   thirtieth

ܬܠܵܬܼܝܼܢܵܝܬܵܐ ܬܠܵܬ݂ܝܼܢܵܝܹܐ

ܬܸܠܬܲܥܣܲܪ thirteen, 13

ܬܠܵܬ݂ـܝܼ    thirty, 30

ܬܠܵܬ݂ܝܼܢ

ܬܵܡܵܐ      there

ܬܲܡܵܐ

ܬܲܡܘܼܙ     July

ܬܡܝܼܢܵܝܵܐ    eighth

ܬܡܝܼܢܵܝܬܵܐ ܬܡܝܼܢܵܝܹܐ

ܬܲܡܸܡ     perform, implement, fulfill

ܬܲܡܸܡܵܐ ܬܲܡܘܼܡܹܐ ܬܘܼܡܸܡܠܹܗ ܬܘܼܡܸܡܠܵܗ̇ ܬܘܼܡܸܡܵܐ ܬܘܼܡܸܡܬܵܐ

ܬܲܡܲܡܬܵܐ   fulfilment, completion, finishing

ܬܡܵܢܹܐ     eight; for feminine

ܬܡܵܢܝܼ     eighty, 80

ܬܡܵܢܝܼܢ

ܬܡܵܢܝܵܐ     eight; for masculine

ܬܡܵܢܝܼܢܵܝܵܐ   eightieth

ܬܡܵܢܝܼܢܵܝܬܵܐ ܬܡܵܢܝܼܢܵܝܹܐ

ܬܡܵܢܸܥܣܲܪ   eighteen, 18

ܬܲܡܪܹܐ     dates; the fruit of date tree

ܚܘܼܪܡܹܐ ܩܲܙܒܹܐ

ܬܲܢܹܐ       retile, tell

ܬܲܢܝܵܐ ܬܲܢܘܼܝܹܐ ܬܘܼܢܹܐܠܹܗ ܬܘܼܢܹܐܠܵܗ̇ ܬܘܼܢܝܵܐ ܬܘܼܢܝܼܬܵܐ ܬܵܢܝܼ

ܬܵܢܹܐ       repeat

ܬܵܢܝܵܐ ܬܢܵܝܵܐ ܬܢܹܐܠܹܗ ܬܢܹܐܠܵܗ̇ ܬܸܢܝܵܐ ܬܢܝܼܬܵܐ ܬܢܝܼ ܬܢܵܐ

ܬܸܢܵܐ       smoke

ܬܸܢܓܝܼܓܼܠܵܐ bicycle

ܒܵܝܸܣܟܸܠ

ܬܢܵܝܚܘܼܫܵܚܵܐ rehabilitation

ܬܢܵܝ ܚܘܼܫܵܚܵܐ

ܬܢܵܝܬܵܐ     repeating

ܬܢܵܝܵܬܵܐ

ܬܲܣܡܵܐ     belt

ܚܸܪܚܵܨܵܐ

ܬܲܥܒܲܕܬܵܐ   operation

ܬܲܥܒܲܕܝܵܬ݂ܵܐ ܬܲܥܒܲܕܵܬܼܵܐ

ܬܲܥܠܵܐ     fox

ܬܲܥܠܹܐ

ܬܵܦܸܩ      meet, happen

ܬܵܦܩܵܐ ܬܦܵܩܵܐ ܬܦܸܩܠܹܗ ܬܦܸܩܠܵܗ̇ ܬܦܝܼܩܵܐ ܬܦܝܼܩܬܵܐ ܬܦܘܿܩ ܬܵܦܩܵܐ ܬܦܵܩܵܐ ܬܦܸܩܠܹܗ ܬܦܸܩܠܵܗ̇ ܬܦܝܼܩܵܐ ܬܦܝܼܩܬܵܐ ܬܦܘܿܩ

ܬܩܘܼܠܬܵܐ   weight

ܬܩܘܼܠܝܵܬ݂ܵܐ

ܬܲܩܢܘܼܬܼܵܐ   technique

ܬܲܩܢܝܼܩܵܝܵܐ   technical

ܬܲܪܓܸܡ     translate

ܬܲܪܓܸܡܵܐ ܬܲܪܓܘܼܡܹܐ ܬܘܼܪܓܸܡܠܹܗ ܬܘܼܪܓܸܡܠܵܗ̇ ܬܘܼܪܓܸܡܵܐ ܬܘܼܪܓܸܡܬܵܐ

ܬܲܪܓܲܡܬܵܐ   translation

ܬܸܪܘܲܝܗܝ   both

ܬܪܹܝ      two, 2

ܬܪܹܝܢ ܬܲܪܬܹܝ ܬܲܪܬܹܝܢ

ܬܪܲܝܵܢܵܐ     second

ܬܪܲܝܵܢܬܵܐ

ܬܪܹܝܢ݇ܒ݂ܫܲܒܵܐ Monday

ܬܪܲܝܵܢܝܼܬܵܐ   high school, secondary school

ܡܲܪܲܫܬܵܐ ܬܪܲܝܵܢܝܼܬܵܐ

ܬܪܝܼܨܵܐ     right

ܬܪܝܼܨܬܵܐ ܬܪܝܼܨܹܐ

ܬܪܝܼܨܵܐ     fat, thick

ܛܪܝܼܨܵܐ ܛܪܝܼܨܹܐ ܬܪܝܼܨܬܵܐ ܬܪܝܼܨܹܐ

ܬܲܪܥܵܐ      door

ܬܲܪܥܹܐ

ܬܲܪܥܘܼܬܼܵܐ   reconciliation, principle, ide

ܬܲܪܥܘܵܬ݂ܵܐ

ܬܲܪܥܝܼܬܵܐ   intelligence, sense

ܬܲܪܥܝܵܬܵܐ

ܬܪܸܥܣܝܼܪܵܝܵܐ twelfth

ܬܪܸܥܣܝܼܪܵܝܬܵܐ ܬܪܸܥܣܝܼܪܵܝܹܐ

ܬܪܸܥܣܲܪ    twelve, 12

ܬܲܪܸܨ       do, to correct

ܬܲܪܨܵܐ ܬܲܪܘܼܨܹܐ ܬܘܼܪܸܨܠܹܗ ܬܘܼܪܸܨܠܵܗ̇ ܬܘܼܪܨܵܐ ܬܘܼܪܸܨܬܵܐ

ܬܵܪܸܨ       thick, fat

ܬܵܪܨܵܐ ܒܼܬܪܵܨܵܐ ܬܪܸܨܠܹܗ ܬܪܸܨܠܵܗ̇ ܬܪܝܼܨܵܐ ܬܪܝܼܨܬܵܐ

ܬܸܫܒܘܿܚܬܵܐ praise, honor, glory

ܬܸܫܒܘܼܚܝܵܬ݂ܵܐ ܬܸܫܒܚܵܬ݂ܵܐ

ܬܫܝܼܥܵܝܵܐ    ninth

ܬܫܝܼܥܵܝܬܵܐ ܬܫܝܼܥܵܝܹܐ

ܬܲܫܡܸܫ    serve, do job

ܬܲܫܡܸܫܵܐ ܬܲܫܡܘܼܫܹܐ ܬܘܼܫܡܸܫܠܹܗ ܬܘܼܫܡܸܫܠܵܗ̇ ܬܘܼܫܡܸܫܵܐ ܬܘܼܫܡܸܫܬܵܐ

ܬܲܫܡܸܫܵܢܵܐ   waiter, serve

ܬܲܫܡܸܫܵܢܬܵܐ ܬܲܫܡܸܫܵܢܹܐ

ܬܸܫܡܸܫܬܵܐ favor, service

ܬܸܫܡܸܫܝܵܬܵܐ

ܬܸܫܥܵܐ     nine, 9

ܬܫܲܥ ܥܸܟ̰ܵܐ

ܬܸܫܥܝܼ     ninety, 90

ܬܸܫܥܝܼܢ ܥܸܟ̰ܝܼ

ܬܸܫܥܝܼܢܵܝܵܐ   ninetieth

ܬܸܫܥܝܼܢܵܝܬܵܐ ܬܸܫܥܝܼܢܵܝܹܐ ܥܸܟ̰ܝܼܢܵܝܵܐ ܥܸܟ̰ܝܼܢܵܝܬܵܐ ܥܸܟ̰ܝܼܢܵܝܹܐ

ܬܲܫܥܝܼܬܵܐ   history

ܬܸܫܥܝܼܵܬܵܐ

ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܵܐ historical

ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܬܵܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܹܐ

ܬܫܲܥܣܲܪ    nineteen, 19

ܥܸܟ̰ܲܥܣܲܪ

ܬܸܫܪܝܹܐ     autumn

ܬܸܫܪܝܼܢ ܚܲܪܵܝܵܐ          November

ܬܸܫܪܝܼܢ ܒ

ܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ        October

ܬܸܫܪܝܼܢ ܐ

ܬܵܬܵܐ      mohawk, crest

ܡܲܣܪܸܩܬܕܝܼܟܵܐ

Total number of entries: 1971

 


 • -

 • -

 • -

ܒܪܬܩܠܐ ܕܣܗܕ̈ܐ

ܡܥܲܠ ܒܪܬܩܠܐ ܕܣܵܗܕܹ̈ܐ ܩܲܕܘܼܡܬܵܢܹܐ

ܝܵܘܣܸܦ ܘܝܘܼܒܵܪܬ ܘܝܘܿܚܲܢܵܐ ܩܪ̈ܵܒܼܬܵܢܹܐ

ܘܫܲܪܫܘܿܪܵܐ ܕܡܝܼܵܐ ܘܢܸܙܘܵܐ ܕܫܲܒܼܪ̈ܘܿܢܹܐ

ܘܲܠܘܲܠܬܵܐ ܘܒܸܟܼܝܵܐ ܡܵܬܼܵܐ ܕܣܸܡܹܝܠܹܐ

ܘܦـܩܵܥܵܬܼܵܐ ܕܛܘܿܦܹ̈ܐ ܒܡܵܬܵܐ ܕܨܘܿܪܝܼܵܐ

ܘܓܘܿܢܚܵܐ ܕܦ̮ܵܫܵܝܹ̈ܐ ܒܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ

ܒܪܵܝܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܠܘܼܝܹ̈ܐ[1]

ܒܪܵܝܵܐ ܠܕܒܼܝܼܚܢܲܦ̮ܫܹ̈ܐ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܘܼܦܵܛܵܐ

ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܩܘܼܝܵܡܵܐ

ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܵܓܼܘܿܢܵܐ

ܡܸܛܠ ܚܐܹܪܘܼܬܵܐ

ܡܸܛܠ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ.

ܥܲܠ ܗ̇ܘ ܒܪܬܩܠܐ ܕܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬܵܐ

ܥܲܠ ܗ̇ܘ ܒܪܬܩܠܐ ܕܫܲܒܼܪܹ̈ܐ ܙܲܟܵܝܹ̈ܐ

ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܣܸܡܹܝܠܹܐ

ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܨܘܿܪܝܼܵܐ

ܒܪܹܐܠܹܗ ܚܲܕ݇ ܪܸܢܝܵܐ ܓܵܘ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܩܝܵܡܬܵܐ

ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܙܵܟܼܘܬܵܐ ܘܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܕܐܘܼܡܬܵܐ.

ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܵܓܼܘܿܢܵܐ ܕܣܵܗܕܹ̈ܐ ܓܲܢ݇ܒܵܪܹ̈ܐ

ܝܵܘܣܸܦ ܘܝܘܼܒܲܪܬ ܘܝܘܿܚܲܢܵܐ ܩܪܲܒ݂ܬܵܢܹ̈ܐ

ܘܚܘܼܦܵܛܵܐ ܡܗܘܼܡܢܵܐ

ܚܘܼܦܵܛܵܐ ܕܫܪܵܪܵܐ

ܒܪܹܐܠܗ݇ܘܿܢ ܕܒ݂ܝܼܚܢܲܦ̮ܫܹ̈ܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܩܘܼܝܵـܡܵܐ

ܩܵܐ ܕܬܵܠܚܲܚ ܫܘܼܪܵܐ ܕܪܲܗܒܼܬܵܐ ܘܟܘܼܦܘܼܬܵܐ

ܘܡܵܪܡܲܚ ܡ̣ܢ ܐܲܬܪܲܢ ܪܗܲܒܼܬܵܐ ܘܛܪܘܿܢܘܼܬܵܐ

ܕܣܚܵܝܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܒܕܸܡܵܐ ܕܫܲܒܼܪ̈ܘܿܢܹܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ

ܘܙܪܵܥܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܒܐܲܪܥܲܢ ܟܘܼܪܗܵܢܵܐ ܘܣܲܡܵܐ

ܕܚܲܝܘܼܬܵܐ ܒܕܲܥܬܝܼܕ ܒܒܹܝܬ ܢܲܗܪܹ̈ܝܢ ܦܵܢܝܵܐ.

ܠܵܐ ܠܵܐ ܘܐܲܠܦܹܐ ܕܠܵܐ ܩܵܐ ܛܠܘܿܡܝܵܐ ܘܛܪܘܿܢܵܐ

ܠܵܐ ܠܵܐ ܘܐܲܠܦܹܐ ܕܠܵܐ ܩܵܐ ܥܢܵܢܹ̈ܐ ܟܘܿܡܹ̈ܐ

ܓܵܘ ܪܩܝܼܥܵܐ ܕܐܲܬܪܲܢ

ܡܸܛܠ ܗ̇ܘ ܥܲܡܵܐ ܕܒܸܢܝܵܐ ܝܠܹܗ ܠܒܵܒ݂ܹܝܠ

ܗ̇ܘ ܥܲܡܵܐ ܕܨܪܹܐܠܹܗ ܠܫܲܩܝܵܬ݂ܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ

ܗ̇ܘ ܥܲܡܵܐ ܕܒܢܹܐܠܹܗ ܩܘܼܝܵܡܵܐ ܕܐܵܬܘܿܪ

ܗ̇ܘ ܥܡܵܐ ܕܒܪܹܐܠܹܗ ܠܗ̇ܘ ܩܵܘܡܵܐ ܕܬܲܡܘܿܙ

ܒܚܘܼܦܵܛܵܐ ܕܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܠܹܐ ܫܵܬܸܩ ܠܛܠܘܿܡܝܹ̈ܐ.

ܝܵܘܣܸܦ ܘܝܘܼܒܲܪܬ ܘܝܘܚܲܢܵܐ ܩܪܲܒ݂ܬܵܢܹܐ

ܦܲܠܵܚܹ̈ܐ ܛܲܪ̈ܩܹܐ ܒܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܒܸܪ̈ܝܹܐ

ܒܸܕ ܫܵܦܟܼܝܼ ܒܐܲܪܥܲܢ ܘܡܕܵܟܼܝܼܠܹܐ ܒܲܝܬܲܢ

ܒܸܕ ܡܲܟܠܝܼ ܠܦܸܪ̈ܡܹܐ ܘܦܘܼܢܵܝܹ̈ܐ ܕܥܲܡܲܢ

ܕܙܵܪܩܵܐ ܚܹܐܪܘܼܬܵܐ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ

ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܩܘܼܝܵܡܲܢ

ܒܐܲܪܥܲܢ ܫܲܡܝܼܢܬܵܐ

ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬܵܐ ܕܒܹܝܬܢܲܗܪܹ̈ܝܢ ܚܲܡܬܵܐ.

ܡܢܸܣܝܵܢܵܐ ܕܣܵܗܕܲܢ ܕܸܬܠܝܼܬܵܝܘܼܬܵܐ

ܘܐܵܓܼܘܿܢܵܐ ܕܥܲܡܲܢ ܒܥܸܠܕܒ݂ܵܒ݂ܵܐ ܕܝܼܫܬܵܐ

ܒܸܕ ܒܵܢܲܚ ܓܸܫܪܵܐ ܡܙܲܗܪܝܼܪܹ̈ܐ ܕܒܲܗܪܵܐ

ܕܡܲܡܛܹܐܠܲܢ ܠܒܸܒܠܹ̈ܐ ܕܙܸܪܥܝܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܣܵܗܕܹ̈ܐ

ܒܹܝܠ ܫܩܝܼܦܹ̈ܐ ܘܩܵܝܹ̈ܐ ܘܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ

ܒܹܝܠ ܟܹܐܦܹܐ ܕܩܲܒܼܪܹ̈ܐ ܕܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܣܸܡܹܝܠܹܐ

ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܨܘܿܪܝܼܵܐ

ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬܵܐ ܒܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܫܸܪ̈ܝܹܐ.

ܐܲܚܢܲܢ ܒܓܵܠܘܼܬܵܐ ܒܕܘܿܟܼܪܵܢܵܐ ܕܣܵܗܕܹ̈ܐ

ܝܵܘܣܸܦ ܘܝܘܼܒܲܪܬ ܘܝܘܿܚܲܢܵܐ ܩܪܲܒ݂ܬܵܢܹܐ

ܣܵܗܕܲܢ ܓܲܢ݇ܒܵܪܹ̈ܐ ܕܚܦܝܼܩܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܠܢܝܼܢܘܹܐ

ܒܥܸܠܬܵܐ ܕܦܘܼܢܵܝܹ̈ܐ ܥܲܠ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ ܘܕܵܪܹ̈ܐ

ܘܓܘܼܢܚܵܐ ܕܗܸܦܟܵܝܹ̈ܐ ܕܦܸܪܡܵܐ ܕܣܸܡܹܝܠܹܐ

ܘܓܘܼܢܚܵܐ ܕܦ̮ܵܫܵܝܹ̈ܐ ܠܫܲܒܼܪ̈ܘܿܢܹܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ

ܒܡܵܬܵܐ ܕܨܘܿܪܝܼܵܐ ܘܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ.

ܚܕܵܐ ܡܢܵܬܵܐ ܕܥܲܡܲܢ ܚܢܝܼܩܵܐ ܓܵܘ ܫܸܬܩܵܐ

ܠܛܠܘܿܡܝܵܐ ܕܪ̈ܗܝܼܒ݂ܵܝܹܐ ܘܣܪܵܒܼܬܵܐ ܕܐܝܼܬܘܼܬܲܢ

ܘܫܲܠܛܲܢܬܵܐ ܠܒܲܝܬܲܢ

ܫܲܠܛܲܢܬܵܐ ܠܡܵܬܲܢ

ܛܪܵܕܵܐ ܠܒܢܲܝ̈ ܥܲܡܲܢ ܒܐܲܪ̈ܥܹܐ ܢܘܿܟܼܪ̈ܵܝܹܐ

ܘܗ̇ـܝ ܡܢܵܬܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ ܥܒܼܝܼܪܹ̈ܐ ܒܚܘܼܦܵܛܵܐ

ܠܗ̇ܝ ܐܘܼܪܚܵܐ ܘܢܝܼܫܵܐ ܕܐܵܢܝ݇ ܣܵܗܕܹܐ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ

ܒܪܸܢܝܵܐ ܕܕܘܼܪܵܪܵܐ ܒܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ.

ܝܵܐ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܐܵܫܘܿܪ ܘܝܵܪ̈ܘܿܬܹܐ ܕܒܵܒ݂ܹܝܠ

ܓܲܪܛܲܚ ܕܪ̈ܵܥܢܵܢܲܢ ܠܦܵܣܘܿܥܬܵܐ ܕܢܝܼܫܵܐ

ܡܲܟܠܲܚ ܠܗ̇ܘ ܛܠܘܿܡܝܵܐ ܒܪܹܫ ܥܲܡܲܢ ܬܢܵܝܵܐ

ܨܵܠܲܚ ܒܡܸܫܛܵܚܵܐ ܕܦܸܠܚܵܢܵܐ ܚܵܝܵܐ

ܗܵܘܲܚ ܟܲܫܝܼܪܹ̈ܐ

ܗܵܘܲܚ ܥܵܒܼܘܿܕܹܐ

ܗܵܘܲܚ ܟ̰ܸܡ ܠܒܼܝܼܒܹ̈ܐ ܡܸܛܠ ܬܲܡܵܡܬܵܐ

ܠܐܸܓܲܪܬܵܐ ܕܣܵܗܕܹܐ

ܝܵܘܣܸܦ ܘܝܘܼܒܲܪܬ ܘܝܘܼܚܲܢܵܐ ܩܪܲܒ݂ܬܵܢܹܐ.

ܠܵܐ ܩܵܒܠܲܚ ܡܵܪܲܢ ܗܵܘܹܐ ܢܘܼܟܼܪܵܝܵܐ

ܡܸܛܠ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܝܘܲܚ ܕܒܸܢܝܹܐ ܠܫܘܼܪܵܝܵܐ

ܐܲܚܢܲܢ ܗ̇ܘ ܥܲܡܵܐ ܕܒܸܢܝܵܐ ܠܡܲܪܕܘܼܬܵܐ

ܠܹܐ ܗܵܘܲܚ ܥܲܒܼܕܹ̈ܐ ܠܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܛܲܢܦܘܼܬܵܐ

ܒܸܕ ܦܵܪܣܲܚ ܠܪܸܢܝܵܐ ܕܐܵܫܘܿܪ ܒܟܠ ܦܢܝܼܬܵܐ.

ܒܚܘܼܦܵܛܲܢ ܓܵܪܫܲܚ ܠܓܸܫܪܵܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬܵܐ

ܕܡܲܡܛܹܐ ܒܹܝܠ ܥܲܡܲܢ ܘܐܲܪܥܲܢ ܘܝܵܪܬܘܼܬܲܢ

ܘܡܵܪܡܲܚܠܵܗ̇ ܐܵܬܲܢ ܪܘܼܫܡܵܐ ܕܩܘܼܝܵܡܲܢ

ܘܫܘܼܘܫܵܛܵܐ ܕܐܘܼܡܬܲܢ

ܘܚܲܕܘܼܬܵܐ ܕܫܲܒܼܪܹ̈ܐ ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܣܸܡܹܝܠܹܐ

ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܨܘܿܪܝܼܵܐ

ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬܵܐ ܒܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ.

ܒܪܸܢܝܵܐ ܩܵܘܡܵܝܵܐ

ܪܸܢܝܵܐ ܕܕܘܼܪܵܪܵܐ ܕܸܬܠܝܼܬܵܝܘܼܬܵܐ

ܝܵܘܣܸܦ ܘܝܘܼܒܲܪܬ ܘܝܘܼܚܲܢܵܐ ܩܪܲܒ݂ܬܵܢܹܐ

ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܘܼܦܵܛܲܢ ܐܵܢܝܼ ܒܘܼܗܪܸܢܹܐ

ܘܡܵܘܠܵܕܵܐ ܚܲܕܬܵܐ ܗܵܐ ܒܐܲܪܥܲܢ ܦܪܸܣܠܗ݇ܘܿܢ

ܕܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ ܒܵܓ̰ܪܵܐ ܚܲܝܘܼܬܵܐ

ܥܲܠ ܒܢܘܼܢܹ̈ܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ.

ܩܘܼܡܘܼܢ ܝܵܐ ܥܠܲܝܡܹ̈ܐ

ܟܵܦܫܘܼܢ ܗܲܕܵܡܲܢ ܕܦܪ̈ܝܼܣܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܒܥܲܠܡܵܐ

ܕܪܲܦܪܸܦܵܐ ܐܵܬܵܐ ܕܩܘܼܝܵܡܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ

ܡܥܲܠ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ ܘܕܵܪܹ̈ܐ

ܙܵܡܪܝܼ ܥܠܲܝܡܵܬܲܢ ܙܘܼܡܵܪܵܐ ܚܹܐܪܵܐ

ܫܠܵܡܵܐ ܘܐܵܘܝܘܼܬܵܐ ܘܚܹܐܪܘܼܬܵܐ ܠܥܲܡܲܢ

ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܒܹܝܬܢܲܗܪܹ̈ܝܢ ܒܗܵܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܫܲܪܝܵܐ

[1] ܠܘܝ̈ܐ: ܪ̈ܚܡܐ، ܚܒ݂ܪ̈ܐ، ܪܝܦ̮ܐܩ


 • -

ܐܣ̈ܐ ܫܪ̈ܫܝܐ ܕܦܘܠܚܢܐ ܐܘܡܬܢܝܐ ܐܬܪܝܐ

ܐܣ̈ܐ ܫܪ̈ܫܝܐ ܕܦܘܠܚܢܐ ܐܘܡܬܢܝܐ ܐܬܪܝܐ

ܦܘܠܚܢܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܐܬܪܝܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܒܢܝܐ ܝܠܗ ܠܐܣ̈ܐ ܫܪ̈ܫܝܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܕܚܕ݇ ܥܡܐ ܕܟܐ ܚܝܐ ܓܘ ܚܕܐ ܦܢܝܬܐ ܐܘ ܥܠ ܚܕܐ ܐܪܥܐ ܡܬܘܚܡܬܐ. ܘܐܝܡܢ ܕܒܐܡܪܐ ܝܘܚ ܐܣ̈ܐ ܫܪ̈ܫܝܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܕܚܕ ܥܡܐ ܣܘܟܠܢ ܝܠܗ ܒܘܫܝܘܬܐ ܕܚܕ݇ ܟܢܫܐ ܕܒܚܝܐ ܝܠܗ ܥܠ ܚܕܐ ܐܪܥܐ ܕܟܐ ܗܡܙܡ ܒܗ̇ܘ ܠܫܢܐ ܦܪܡܝܢܐ ܕܒܝܗ ܟܐ ܡܨܐ ܫܪܐ ܠܟܠܝܗܝ ܩܬܪ̈ܐ ܕܡܐܙܠܬܐ ܕܚܝܘܬܗ ܒܗ̇ـܝ ܦܢܝܬ݂ܐ، ܐܝܬ ܠܗ ܥܝܕ̈ܐ ܘܐܝܬܝܩܘܢ̈ܐ، ܬܫܥܝܬܐ ܡܫܘܬܦܬܐ، ܐܣܘܪ̈ܐ ܐܬܪ̈ܝܐ ܡܩܘܕܫ̈ܐ ܕܟܐ ܗܡܢ ܘܚܦܛ ܠܚܡܝܬܐ ܘܡܣܬܪܢܬܐ ܠܒܝܬܗ ܘܐܪܥܗ ܘܟܐ ܝܗܒ݂ܠ ܕܘܒ݂ܚ̈ܐ ܒܐܓܼܘܢܗ ܡܛܠ ܫܘܘܫܛܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܗ ܒܐܬܪܗ.

ܐܢ̈ܐ ܕܝܠܝܬ݂̈ܐ ܕܡܒܝܘܢܐ ܝܠܝܗܝ ܓܘ ܟܠ ܟܢܘܫܬܐ ܕܒܪܢܫܘܬܐ ܝܠܗܘܢ ܕܝܠܝܬ݂̈ܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ، ܐܝܢܐ ܐܢ ܐܢ̈ܐ ܕܝܠܝܬ݂ܐ ܘܐܣ̈ܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܚܕ݇ ܟܢܘܫܝܐ ܠܐ ܝܠܝܗܝ ܡܒܝܘܢܐ ܓܘ ܚܕܐ ܩܘܒܘܚܬܐ ܐܘ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܕܐ݇ܢܫ̈ܐ ܕܒܚܝܐ ܝܠܝܗܝ ܓܘ ܚܕܐ ܦܢܝܬܐ ܣܘܟܠܐ ܕܐܗܐ ܝܠܗ ܕܐܗܐ ܟܢܘܫܬܐ ܐܘ ܩܘܒܘܚܬܐ ܠܝܬ ܠܗ̇ ܐܢܝ݇ ܕܝܠܝܬ݂̈ܐ ܘܐܣ̈ܐ ܟܝܢܝ̈ܐ ܡܛܠ ܡܬܛܘܪܢܘܬܗ̇ ܘܦܝܫܬܗ̇ ܓܘ ܡܐܙܠܬܐ ܐ݇ܢܫܝܬܐ ܘܒܕ ܩܝܡܝ ܫܘܦܗ̇ ܩܘܒܘܚܝܬ݂̈ܐ ܘܟܢܘܫܝܬ݂̈ܐ ܐ݇ܚܪ̈݇ܢܐ ܡܬܗܘܝܢܬܐ ܝܠܗ̇ ܕܗܘܝ ܡܪܐ ܠܝܪܬܘܬܗ̇ ܒܗ̇ـܝ ܦܢܝܬܐ ܐܘ ܡܬܗܘܝܢܬܐ ܝܠܗ̇ ܕܗ̇ـܝ ܟܢܘܫܬܐ ܐܘ ܩܘܒܘܚܬܐ ܚܕܬܬܐ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܦܘܪܫܘܢܝܐ ܓܘܪܐ ܡܢܗ̇ ܠܐܗܐ ܥܠܬܐ ܒܕ ܫܝܦܐ ܘܦܢܝܐ ܠܟܠܝܗܝ ܥܩܒ݂ܬ݂̈ܐ[1] ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܠܐ ܝܠܝܗܝ ܕܝܗ̇ ܘܒܕ ܚܦܛܐ ܒܟܠܝܗܝ ܫܒ݂ܝܠ̈ܐ ܘܐܘܪ̈ܚܬܐ ܠܡܪ̈ܚܘܩܐ ܘܠܦܪܩܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܥܡܐ ܡ̣ܢ ܐܪܥܗ ܫܪܫܝܬܐ ܕܠܐ ܗܘܝܐ ܚܕ ܝܘܡܐ ܕܡܨܐ ܒܩܪ ܠܬܫܥܝܬܗ ܘܡܪܕܘܬܗ ܘܙܕܩ̈ܗ ܩܢܘܢܝ̈ܐ ܒܐܪܥܗ.

ܝܕܝܕܢ[2] ܐܬܘܪܝܐ ܫܪܝܪܐ ܟܡܐ ܕܙܒ݂ܢܐ ܒܪܝܟ݂ܐ ܝܠܗ ܥܠ ܥܣܩܘܬ݂̈ܐ ܕܚܝܘܬܐ ܕܟܢܫܢ ܥܠ ܐܪܥܗ ܒܙܝܕܐ ܝܠܝܗܝ ܥܠܬ݂̈ܐ ܕܒܨܪܬܐ ܕܥܡܢ ܥܠ ܐܪܥܗ ܫܪܫܝܬܐ ܘܐܗܐ ܗܠܒܬܐ ܡܥܒ݂ܘܕܐ ܝܠܗ̇ ܡܚܝܠܘܬܐ ܕܟܠܝܗܝ ܥܡܠ̈ܐ ܐܘ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܦܝܫܬܐ ܥܠ ܐܪܥܢ، ܡܥܒ݂ܘܕܐ ܝܠܗ̇ ܕܚܝܚ ܒܩܘܒܘܚܝܬ݂̈ܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܘܒܘܪ̈ܒܙܐ ܒܐܪ̈ܥܬ݂ܐ ܢܘܟ݂ܪ̈ܝܐ ܠܬܫܥܝܬܢ، ܠܡܪܕܘܬܢ، ܘܒܨܪܬܐ ܕܪܓܼܫܢ ܐܘܡܬܢܝܐ ܐܬ݂ܪܝܐ ܕܐܪܥܢ ܫܪܫܝܬܐ، ܡܥܒ݂ܘܕܐ ܝܠܗ̇ ܚܝܘܬܐ ܚܕܬܬܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܚܕܬܬܐ ܘܒܬܚܡܢܬܐ ܚܕܬܬܐ ܕܠܝܬ ܠܗ ܟܢܫܢ ܐܚܪ݇ܢܐ ܐܣܘܪܐ ܒܐܪܥܗ ܫܪܫܝܬܐ ܘܠܝܬ ܠܗ ܗ̇ـܝ ܣܢܝܩܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܕܚܦܛ ܡܛܠ ܡܪܕܘܬܗ ܘܠܫܢܗ.

ܐܗܐ ܝܠܗ ܫܪܪܐ ܟܝܢܝܐ ܓܘ ܡܐܙܠܬܐ ܕܫܘܘܫܛܐ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܒܪܢܫܘܬܐ ܘܐܝܡܢ ܕܡܨܐ ܠܢ ܠܦܪܡܘܝܐ ܘܒܝܕܥܐ ܠܐܗܐ ܫܪܪܐ ܘܕܐܟ݂ܝ ܒܢܚ ܘܡܩܡܚ ܩܐ ܓܢܢ ܚܕ ܛܟ݂ܣܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܥܫܝܢܐ ܘܡܬܐܘܝܢܘܬܐ ܕܟܠܝܗܝ ܡܢܘܬ݂̈ܗ ܡܛܠ ܦܘܠܚܢܐ ܐܘܡܬܢܝܐ ܐܬ݂ܪܝܐ ܠܚܝܡܐ ܘܡܘܕܒ݂ܩܐ ܥܡ ܢܩܝܦܘܬ̈ܐ ܘܡܚܕܘܪ̈ܐ ܒܥܠܕܒ݂ܒܼܝ̄ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܕܒܚܝܐ ܝܘܚ ܓܘܝܗܝ، ܗ̇ـܝ ܥܕܢܐ ܒܕ ܡܨܚ ܠܢܛܪܐ ܐܝܬܘܬܢ ܘܚܡܝܬܐ ܕܐܪ̈ܥܬܢ ܡ̣ܢ ܥܘܫܢ̈ܐ ܕܪܗܝܒ݂ܝܘܬܐ ܓܘ ܦܢܝܬܐ ܕܚܝܘܬܢ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ.

[1] ܥܩܒ݂ܬ݂̈ܐ: ܫܘܦܦ̈ܐ، ܐܬ݂ܐܪ ܕܝܗ̇

[2] ܝܕܝܕܢ: ܥܙܝܙܢ، ܡܘܚܒܢ


 • -

 • -

 • -

 • -

 • -

 • -

 • -

 • -

ܥܠܬܐ ܕܠܐ ܡܢܬܝܬܐ

ܢܦܠܬܐ ܘܠܐ ܡܢܬܝܬܐ ܕܟܠ ܥܡܐ ܟܐ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܥܠܬ݂̈ܐ، ܘܐܢ̈ܐ ܥܠܬ݂̈ܐ ܪ̈ܫܝܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܟܐ ܗܘܝ ܥܠܬ݂̈ܐ ܓܘܝ̈ܐ ܐܦܢ ܕܪܒܐ ܡ̣ܢ ܥܡܡ̈ܐ ܘܐܡܘܬ݂̈ܐ ܟܐ ܕܪܝܠܝܗܝ ܘܪܦܝܠܝܗܝ ܠܥܠܬ݂̈ܐ ܒܪ̈ܝܐ ܘܐܗܐ ܝܠܗ ܗ̇ܘ ܦܘܕܐ[1] ܒܫ ܓܘܪܐ ܘܪܒܐ ܘܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ ܡܚܝܠܘܬܐ ܕܦܪܡܝܬܐ ܘܠܐ ܡܨܝܬܐ ܕܦܩܘܕܘܬ̈ܐ ܕܐܗܐ ܟܢܫܐ ܠܗܓܘܝܐ ܘܠܫܪܝܐ ܠܫܘܐܠܐ ܕܢܦܠܬܐ ܘܠܐ ܡܢܬܝܬܐ ܕܟܢܫܐ ܘܬܘܚܪܬܗ[2] ܓܘ ܡܐܙܠܬܐ ܕܫܘܘܫܛܐ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܗ ܘܡܕܝܢܝܘܬܗ ܒܗ̇ܘ ܙܒ݂ܢܐ ܘܗ̇ـܝ ܕܘܟܬܐ ܕܒܚܝܐ ܝܠܗ، ܘܬܫܥܝܬܗ ܘܡܪܕܘܬܗ ܓܒ݂ܝܠܐ ܝܠܝܗܝ ܒܟܠ ܢܬ݂ܪܐ[3] ܕܥܦܪܐ ܕܚܝܘܬܗ.

ܩܪܝܢܐ ܝܕܝܕܐ[4] ܡܢܗܪܬܢ ܒܥܠܠ ܒܠܚܡܐ ܝܠܗ̇ ܘܡܕܒ݂ܘܩܐ ܝܠܗ̇ ܠܥܡܢ ܐܬ݂ܘܪܝܐ ܐܡܐ ܒܐܡܐ ܡܛܠ ܡ̣ܢ ܢܦܠܬܐ ܕܫܘܠܛܢܢ ܘܗܠ ܙܒ݂ܢܐ ܕܩܐܡ ܟܠܝܗܝ ܦܩܘܕܘܬ̈ܢ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ، ܥܕܬܢܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܠܐ ܝܠܝܗܝ ܡܨܝ̈ܐ ܠܗܓܘܝܐ ܘܠܫܪܝܐ ܠܫܘܐܠܐ ܕܐܝܬܘܬܢ ܘܚܡܝܬܐ ܕܟܢܫܢ ܓܘ ܐܪܥܗ ܕܪܓܼܫ ܗ̇ܘ ܒܚܝܐ ܝܠܗ ܐܝܟܼ ܚܕ ܒܪܢܫܐ ܪܫܗ ܪܡܐ، ܕܪܓܼܫ ܕܗ̇ܘ ܝܠܗ ܡܫܬܐܠܢܐ ܠܡܣܩܠܬܐ ܕܩܒ݂ܪܐ ܕܝܡܗ ܘܒܒܗ ܒܗܒܒ݂̈ܐ ܕܒܝܬ݂ܢܝܣܢ̈ܐ، ܕܪܓܼܫ ܡܫܬܐܠܢܐ ܝܠܗ ܠܢܛܪܬܐ ܕܒܝܬܘܬܗ ܒܕܡܗ، ܕܪܓܼܫ ܡܫܬܐܠܢܐ ܝܠܗ ܠܢܛܪܐ ܐܪܥܐ ܕܓܘܪܘܣܐ ܝܠܗ ܥܠܗ̇، ܡܛܠ ܐܪܥܗ ܫܪܫܝܬܐ ܗ̇ـܝ ܝܠܗ̇ ܚܝܘܬܗ ܐܢ ܒܫܒ݂ܩܐ ܝܠܗ ܠܐܪܥܗ ܛܠܘܩܐ ܝܠܗ ܠܟܠܝܗܝ ܕܝܠܝܬ̈ܐ ܐ݇ܢܫܝ̈ܐ ܘܒܚܝܐ ܝܠܗ ܐܝܟܼ ܚܕ ܒܪܝܐ ܕܠܐ ܣܘܟܝ̈ܐ[5] ܘܬܠܝܩܐ ܕܠܐ ܚܕ ܢܝܫܐ ܓܘ ܚܝܘܬܐ ܘܒܚܝܐ ܐܝܟܼ ܚܕ ܒܪܢܫܐ ܫܢܝܙܐ[6] ܓܘ ܥܠܡܐ ܡܕܝܢܝܐ ܕܩܐܡ.

ܚܕܐ ܡܢ ܥܠܬ݂̈ܐ ܪ̈ܫܝܐ ܕܠܐ ܡܢܬܝܬܢ ܠܒܪܝܐ ܦܩܘܕܘܬܐ ܡܪ ܚܟ݂ܡܬ݂ܐ ܘܫܪܝܪܬܐ ܝܠܗ̇ ܡܫܬܐܠܢܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܐܬ݂ܘܪܝܐ، ܡܛܠ ܐܗܐ ܟܢܫܐ ܠܐ ܝܠܗ ܝܗܒ݂ܐ ܐܠܨܝܘܬܐ ܘܠܐ ܒܦܠܚܐ ܠܡܟܠܝܬܐ ܠܐܢܝ ܕܛܐܘܠܐ ܝܠܝܗܝ ܒܚܠܩܐ[7] ܕܥܡܢ ܘܐܝܬܘܬܗ ܒܐܪܥܗ ܫܪܫܝܬܐ، ܘܒܚܘܬܡܐ ܗܝܡܢܘܬܝ ܓܘܪܬܐ ܝܠܗ̇ ܐܢ ܟܠ ܚܕ ܡܢܢ ܝܗܒ݂ܠ ܚܕܟܡܐ ܩܛܝܢܝܬ̈ܐ (ܕܩܝܩ̈ܐ) ܓܘ ܝܘܡܐ ܡ̣ܢ ܥܕܢܗ ܘܕܪܫ ܘܗܓܐ ܥܡ ܐ݇ܚܝܢܗ، ܚܒ݂ܪܗ ܘܫܒ݂ܒ݂ܗ ܐܢ ܝܠܝܗܝ ܦܩܘܕ̈ܐ ܕܓܒ̈ܢ ܘܫܘܬܐܣ̈ܢ ܡܕܝܢܝ̈ܐ ܓܘ ܚܕ ܫܘܦܐ ܕܦܩܘܕܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܐܘ ܠܐ؟ ܐܗܐ ܫܘܐܠܐ ܕܠܐ ܡܢܬܝܬܢ ܠܚܡܝܬܐ ܕܐܝܬܘܬܢ ܒܐܪܥܢ ܘܚܠܩܐ ܕܥܡܢ ܐܬ݂ܘܪܝܐ، ܘܦܠܚܬܐ ܥܠܗ ܒܕ ܝܗܒ݂ܠ ܛܥܘܢܬܐ ܘܦܠܛܐ ܓܘܪܐ ܠܨܘܒܐ ܕܢܝܫܢ ܐܘܡܬܢܝܐ ܒܐܪܥܢ ܫܪܫܝܬܐ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ.

[1] ܦܘܕܐ: ܚܠܛܐ

[2] ܬܘܚܪܬܐ: ܕܥܪܬܐ ܠܒܬܪܐ، ܬܐܚܪ

[3] ܢܬ݂ܪܐ: ܩܛܥܐ ܪܒܐ ܙܥܘܪܐ، ܕܼܪܐ

[4] ܝܕܝܕܐ: ܥܙܝܙܐ

[5] ܣܘܟܝ̈ܐ: ܒܥܘܝܬ̈ܐ ܒܕܥܬܝܕ، ܛܡܘܗܐܬ

[6] ܫܢܝܙܐ: ܠܐ ܥܝܕܝܐ، ܒܨܘܪܐ، ܫܐܕܼ

[7] ܚܠܩܐ: ܡܨܝܪ، ܡܛܝܬܐ ܠܚܕ ܦܠܛܐ ܛܒ݂ܐ


 • -

Recent Post

Echo introduction

Free Thought

Tpaqta Paulus Dinkha

Kotasha politiqaya

ܕܪ̈ܐ ܛܠܘܡܐ