Author Archives: ܫܡܝܪܡ ܐܬܘܪܬܐ

  • -

ܝܘܡܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܠܫܢܐ ܝܡܝܐ

        ܠܸܫܵܢܵܐ ܝܸܡܵܝܵܐ ܟܠ ܥܕܵܢܵܐ ܗ݇ܘܝܼܵܐ ܝܠܸܗ ܚܲܕ݇ ܫܲܪܒܵܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܵܐ ܒܒܪܝܼܬܵܐ ܘܗܲܪ ܗܵܕܟܼܵܐ ܪܵܒܵܐ ܦܠܵܫܸ̈ܐ ܘܕܘܼܖ̈ܵܫܸܐ ܩܝܼܡܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܒܢܝܼܫܵܐܕܡܛܵܝܬܵܐ ܠܚܸܐܪܘܼܬܵܐ ܒܐܵܗܵܐ ܫܲܪܒܵܐ. ܪܵܒܵܐ ܡܼܢ ܫܘܼܠܛܵܢܸ̈ܐ ܒܐܲܬܖ̈ܵܘܵܬܸ̈ܐ ܕܒܸܚܒܼܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܡܼܢ ܛܘܼܗܡܸ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦܸ̈ܐ، ܚܘܼܦܛܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܟܠ ܥܕܵܢܵܐ ܩܵܐ ܡܲܪܲܡܬܵܐ ܕܚܲܕ݇ ܠܸܫܵܢܵܐ ܪܘܼܫܡܵܝܵܐ ܒܐܲܬܪܲܝܗܝ ܘܦܠܵܛܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܚܘܼܦܵܛܵܐ ܗ݇ܘܝܼܵܐ ܝܠܸܗ ܥܘܼܝܵܦܵܐ (ܥܒܼܵܕܬܵܐ ܡܚܝܼܠܵܐ) ܕܠܸܫܵܢܸ̈ܐ ܦܖ̈ܝܼܫܸܐ ܕܩܲܠܝܼܠܘܵܬܸ̈ܐ (ܚܣܝܼܖ̈ܘܵܬܸܐ) ܥܵܡܖ̈ܵܢܸܐ ܒܐܵܢܝܼ ܐܲܬܖ̈ܵܘܵܬܸܐ.                                            

   ܒܫܸܢ݇ܬܵܐ 2000 ܠܡܵܪܲܢ، ܝܵܘܡܵܐ ܕ21 ܒܫܒܼܲܛ ܦܝܼܫܠܸܗ ܪܫܝܼܡܵܐ ܒܝܲܕ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܕܐܸܡܘܵܬܸ̈ܐ ܡܚܲܝܕܸ̈ܐ ܐܲܝܟܼ ܝܵܘܡܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܝܸܡܵܝܵܐ؛ ܒܗܵܝ ܕܝܲܠܝܼܦܸ̈ܐ ܘܡܠܲܫܢܵܢܵ̈ܐ ܕܒܪܝܼܬܵܐ ܡܸܛܝܸܐ ܝܢܵܐ ܠܐܵܗܵܐ ܩܛܵܥܬܵܐ ܕܟܠ ܚܲܕ݇ ܠܸܫܵܢܵܐ ܚܲܕ݇ ܝܲܪܬܘܼܬܵܐ ܝܠܸܗ ܩܵܐ ܒܲܪܢܵܫܘܼܬܵܐ. ܡܠܲܫܢܵܢܸ̈ܐ ܡܫܲܡܗܸ̈ܐ ܒܬܸܒܼܸܝܠ ܒܸܪܡܵܙܵܐ ܝܢܵܐ ܠܐܵܗܵܐ ܫܪܵܪܵܐ ܕܟܠ ܚܲܕ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐܝܼܬ ܠܸܗ ܕܝܼܠܵܝܵܬܸ̈ܐ ܦܖ̈ܝܼܫܸܐ ܕܒܸܚܒܼܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܡܼܢ ܬܲܫܥܝܼܬܵܐ، ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܘܛܲܟܼܣܸ̈ܐ ܕܗܵܝ ܐܘܼܡܬܵܐ؛ ܘܟܲܕ ܒܸܛܠܵܩܵܐ ܝܠܸܗ ܚܲܕ݇ ܠܸܫܵܢܵܐ، ܐܵܦ ܒܸܛܠܵܩܵܐ ܝܢܵܐ ܛܲܟܼܣܸ̈ܐ ܘܛܘܼܟܵܣܸ̈ܐ، ܝܘܼܠܦܵܢܸ̈ܐ ܘܬܲܫܥܝܼܬܵܐ ܕܗܵܝ ܐܘܼܡܬܵܐ.                                                     

   ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܸܗ ܒܲܠܚܘܼܕ ܡܨܵܝܵܐ ܝܠܸܗ ܕܡܫܲܢܸܐ ܠܝܘܼܠܦܵܢܸܗ ܛܝܼܡܵܢܵܐ ܠܬܵܘܠܕܵܬܸ̈ܘܼܗܝ ܒܕܲܥܬܝܼܕ. ܘܟܲܕ ܠܵܐ ܡܵܨܸܐ ܕܡܲܦܠܸܚܠܸܗ ܠܸܫܵܢܸܗ ܝܸܡܵܝܵܐ ܘܗܵܘܸܐ ܥܸܨܝܵܐ ܕܗܲܡܙܸܡ ܘܦܵܠܸܚ ܒܠܸܫܵܢܸ̈ܐ ܢܘܼܟܼܖ̈ܵܝܸܐ، ܠܸܐ ܗܵܘܸܐ ܡܸܬܡܵܨܝܵܢܵܐ ܕܫܲܢܸܐ ܠܗܘܿܢ ܝܘܼܕܵܥܘܼܗܝ̈ ܠܬܵܘܠܕܵܬܸ̈ܐ ܕܒܵܬ݇ܪ ܕܝܼܸܗ.                           

   ܐܸܕܝܘܿܡ ܒܸܪܥܵܫܵܐ ܝܘܲܚ ܕܒܘܼܫܵܝܘܼܬܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܸܐ ܒܒܪܝܼܬܵܐ ܣܢܝܼܩܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܕܝܵܠܦܝܼ ܬܠܵܬ ܠܸܫܵܢܸ̈ܐ ܗ.ܕ ܠܸܫܵܢܵܐ ܝܸܡܵܝܵܐ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐܲܬܪܵܝܵܐ ܘܠܸܫܵܢܵܐ ܬܸܒܼܸܝܠܵܝܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܒܲܗܪܲܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܟܠ ܚܲܕ ܛܲܠܝܵܐ ܣܢܝܼܩܵܐ ܝܠܸܗ ܕܩܲܕܡܵܐܝܼܬ ܝܵܠܸܦ ܠܸܗ ܠܸܫܵܢܵܐ ܕܝܸܡܸܗ ܒܗܵܝ ܕܐܵܗܵܐ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐܝܼܬ ܠܸܗ ܟܡܵܐ ܝܘܼܬܖ̈ܵܢܸܐ:             

ܐ ـ ܠܸܫܵܢܵܐ ܝܸܡܵܝܵܐ ܡܲܚܙܝܼܵܢܵܐ ܕܕܘܼܡܣܵܐ ܕܗܝܼܵܝܘܼܬܵܐ ܕܟܠ ܚܲܕ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܝܠܸܗ ܘܐܵܦܸܢ ܕܒܒܪܝܼܬܵܐ ܐܝܼܬ ܪܵܒܵܐ ܐ݇ܢܵܫܸ̈ܐ ܕܗܲܡܙܘܼܡܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܒܟܡܵܐ ܠܸܫܵܢܸ̈ܐ ܘܡܵܪܵܐ ܕܚܕܵܐ ܗܝܼܵܝܘܼܬܵܐ ܝܢܵܐ ܒܟܡܵܐ ܡܫܘܼܚܝܵܬܸ̈ܐ (ابعاد)؛ ܐܝܼܢܵܐ ܒܟܠܵܗܿ ܐܵܗܵܐ ܠܸܫܵܢܵܐ ܝܸܡܵܝܵܐ ܐܝܼܬ ܠܸܗ ܚܲܕ݇ ܓܲܪܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܒܐܵܗܵܐ ܓܸܓܼܠܵܐ.                    

ܒ ـ ܟܠ ܚܲܕ݇ ܐܢܵܫܵܐ ܟܸܐ ܦܲܪܡܸܐ ܠܵܗܿ ܒܪܝܼܬܵܐ ܘܟܸܐ ܩܵܢܸܐ ܠܖܼ̈ܓܼܫܸܐ ܕܫܲܝܢܵܐ ܒܐܲܝܟܵܢܵܝܘܵܬܸ̈ܐ ܦܖ̈ܝܼܫܸܐ ܕܒܸܬܦܵܩܵܐ ܝܠܸܗ ܒܝܼܝܲܝܗܝ ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܝܸܡܵܝܵܐ. ܒܥܕܵܢܵܐ ܕܡܲܪܥܵܐ، ܚܲܫܵܐ ܝܲܢ ܚܲܕܘܼܬܵܐ ܙܸܐ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܟܸܐ ܗܲܡܙܸܡ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܕܝܸܡܸܗ ܒܗܵܝ ܕܒܘܼܫ ܕܠܝܼܠܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܡܲܕܥܸܠܗ݇ܘܿܢ ܖܸ̈ܓܼܫܘܼܗܝ ܘܡܲܡܛܸܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܦܸܬܓܼܵܡܘܼܗ̈ܝ ܠܐ݇ܚܸܖ̈݇ܢܸܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܢܝܼ ܕܒܸܩܪܵܝܵܐ ܘܒܸܝܠܵܦܵܐ ܝܢܵܐ ܒܠܸܫܵܢܸ̈ܐ ܐ݇ܚܸܖ̈ܢܸܐ ܠܸܐ ܝܢܵܐ ܡܨܵܝܵܐ ܕܦܵܫܩܝܼ ܠܗ݇ܘܿܢ ܖܸ̈ܢܝܲܝܗܝ ܘܖܸ̈ܓܼܫܲܝܗܝ ܘܠܸܐ ܡܵܨܝܼ ܕܒܵܪܝܼ ܝܣܘܼܖܸ̈ܐ ܡܩܵܘܝܵܢܸܐ ܥܲܡ ܐ݇ܚܸܖ̈݇ܢܸܐ.                                

ܓ ـ ܟܠ ܚܲܕ݇ ܫܲܒܼܪܵܐ ܟܲܕ ܝܵܠܸܦ ܠܸܗ ܠܸܫܵܢܵܐ ܕܝܸܡܸܗ، ܒܸܕ ܗܵܘܸܐ ܒܸܫ ܪܵܒܵܐ ܡܲܢܬܝܼܵܢܵܐ ܒܚܲܩܠܵܐ ܕܩܢܵܝܬܵܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܘܡܲܫܟ̰ܲܬܵܐ ܕܫܘܼܓܼܠܵܐ ܘܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܒܚܲܝܘܼܬܸܗ.                                                        

   ܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܬܘܼܪܵܝܵܐ ܠܵܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܠܸܫܵܢܵܐ ܝܸܡܵܝܵܐ ܝܠܸܗ ܩܵܐ ܒܢܲܝ̈ ܐܘܼܡܬܲܢ؛ ܐܸܠܵܐ ܗܵܘ ܠܸܫܵܢܵܐ ܟ̰ܸܡ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ܝܠܸܗ ܒܬܸܒܼܸܝܠ. ܒܲܪ ܥܸܒܼܪܵܝܵܐ ܡܲܕܟܼܘܼܪܵܐ ܝܠܸܗ ܓܵܘ ܟܬܵܒܼܵܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܸܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܗܘܼܡܙܸܡܠܸܗ ܥܲܡ ܐܵܕܲܡ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܪܵܡܵܝܵܐ ܘܟܬܵܒܼܸ̈ܐ ܩܲܕܝܼܫܸ̈ܐ ܙܸܐ ܒܸܣܗܵܕܵܐ ܝܢܵܐ ܕܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܣܘܼܘܸܬܠܸܗ ܒܐܵܗܵܐ ܠܸܫܵܢܵܐ. ܐܲܝܟܼ ܚܲܕ݇ ܐܘܼܡܬܵܐ ܥܲܬܝܼܩܬܵܐ ܕܡܘܼܬܸܒܼܬܘܼܗܝ ܝܠܵܗܿ ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܕܡܲܪܕܘܼܬܵܐ ܘܣܸܦܪܵܝܘܼܬܵܐ ܕܒܪܝܼܬܵܐ، ܘܵܠܸܐ ܝܠܵܗܿ ܕܚܲܡܲܚ ܘܢܵܛܪܲܚܠܸܗ ܠܸܫܵܢܲܢ ܒܗܵܝ ܕܝܼܠܸܗ ܐܸܣܵܐ ܕܗܝܼܵܝܘܼܬܲܢ ܐܵܬܘܼܪܵܝܬܵܐ ܘܗܲܪ ܒܗܵܝ ܥܕܵܢܵܐ ܥܸܠܬܵܐ ܕܚܘܼܝܵܕܵܐ ܘܐܵܘܝܘܼܬܵܐ ܕܟܠܲܝܗܝ ܛܝܘܼܦܸ̈ܐ ܕܐܘܼܡܬܲܢ ܝܠܸܗ. ܘܩܵܐ ܡܛܵܝܬܵܐ ܠܐܵܗܵܐ ܢܝܼܫܵܐ ܣܢܝܼܩܸ̈ܐ ܝܘܲܚ ܠܚܲܕ݇ ܚܘܼܦܵܛܵܐ ܘܠܚܲܕ݇ ܟܘܼܫܵܪܵܐ ܟ̰ܸܡ ܥܸܠܵܝܵܐ ܒܝܲܕ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܸ̈ܐ ܕܐܘܼܡܬܲܢ.  

 ܫܲܡܝܼܪܵܡ ܕܵܘܝܼܕܦܘܼܪܝܵܐܢ


  • -

ܐܲܣܘܼܪܵܐ ܕܢܝܼܣܵܢ ܥܲܡ ܢܵܘܪܘܼܙ

 ܥܲܕܥܸܐܕܵܐ ܕܐܲܟܝܼܬܘܼ ܦܝܼܫܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܢܸܫܝܵܐ ܒܐܲܠܦܸ̈ܐ ܫܸܢܸ̈ܐ ܡܼܢ ܒܵܬ݇ܪ ܢܦܵܠܬܵܐ ܕܐܵܬܘܼܪ ܘܒܵܒܼܸܠ، ܘܐܵܬܘܼܖ̈ܵܝܸܐ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܝܵܖ̈ܘܿܬܸܐ ܫܲܪܝܼܖܸ̈ܐ ܕܐܵܗܵܐ ܛܲܟܼܣܵܐ ܠܵܐ ܡܘܼܣܸܡܠܗ݇ܘܿܢ ܒܵܠܵܐ ܠܢܛܵܪܬܵܐ ܕܐ݇ܖ̈ܵܙܲܝܗܝ ܘܖܸ̈ܐܙܲܝܗܝ ܥܲܬܝܼܩܸ̈ܐ ܘܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܸܐ.

ܐܸܠܵܐ ܐܵܗܵܐ ܛܲܟܼܣܵܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝܠܸܗ ܡܙܘܼܝܸܚܵܐ ܗܵܠܵܐ ܒܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܐܲܬܖ̈ܵܘܵܬܸܐ ܐܲܝܟܼ ܐܝܼܪܵܢ؛ ܐܲܦ̰ܩܵܢܸܣܬܵܢ؛ ܬܵܓ̰ܝܼܟܸܣܬܵܢ، ܥܸܪܵܩ، ܬܘܼܪܟܝܼܵܐ، ܣܘܼܪܝܼܵܐ ܘܫܪ. ܬܚܘܿܬ ܫܸܡܵܐ ܕܢܵܘܪܘܼܙ ܗ.ܕ ܝܵܘܡܵܐ ܚܲܕ݇ܬܵܐ. ܐܕܝܘܿܡ ܝܵܘܡܵܐ ܐܝܼܪܵܢܵܝܸܐ ܗܲܡܘܼܢܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܕܢܵܘܪܘܼܙ ܚܲܕ݇ ܛܲܟܼܣܵܐ ܝܠܸܗ ܐܝܼܪܵܢܵܝܵܐ ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܠܸܗ ܡܼܢ ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܡܲܠܟܸ̈ܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܸ̈ܐ ܕܐܝܼܪܵܢ ܘܫܸܪܫܘܼܗܝ ܝܠܸܗ ܡܼܢ ܬܵܘܕܝܼܬܵܐ ܕܙܘܼܪܘܼܣܛܖ̈ܝܸܐ، ܟܲܕ ܒܐܲܢܸ̈ܐ ܫܸܢܸ̈ܐ ܐ݇ܚܵܖ̈ܵܝܸܐ ܩܘܼܖ̈ܕܵܝܸܐ ܙܸܐ  ܥܒܼܝܼܖܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܓܵܘ ܐܵܗܵܐ ܒܸܝܬ ܕܲܪܵܐ ܘܡܲܕܘܼܥܵܐ ܝܢܵܐ ܕܢܵܘܪܘܼܙ ܒܸܢܒܼܵܥܵܐ ܝܠܸܗ ܡܼܢ ܬܲܫܥܝܼܬܲܝܗܝ ܘܡܼܢ ܡܲܪܕܘܼܬܲܝܗܝ ܩܘܼܪܕܵܝܬܵܐ. ܥܲܠ ܗܵܕܵܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܕܵܪܫܲܚ ܥܲܠ ܥܸܩܖܸ̈ܐ ܘܫܸܖ̈ܫܸܐ ܕܐܵܗܵܐ ܛܲܟܼܣܵܐ ܘܒܲܗܪܸܢܲܚ ܠܵܗܿ ܐܘܼܡܬܲܢ ܘܟܠܵܗܿ ܒܪܝܼܬܵܐ ܩܵܐ ܕܥܸܐܕܵܐ ܕܢܵܘܪܘܼܙ ܕܐܸܕܝܘܿܡ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܸܗ ܪܫܝܼܡܵܐ ܚܲܕ݇ ܛܲܟܼܣܵܐ ܐܝܼܪܵܢܵܝܵܐ (ܒܝܲܕ ܝܘܼܢܸܝܣܟܘܿ)، ܚܲܕ݇ ܛܲܟܼܣܵܐ ܝܠܸܗ ܐܵܬܘܼܪܵܝܵܐ ܒܫܸܪܫܘܼܗܝ.

ܐܲܝܟܼ ܕܟܸܐ ܝܵܕܥܲܚ؛ ܐܲܢܸܐ ܐܲܬܖ̈ܵܘܵܬܸ̈ܐ ܒܐܲܠܦܸ̈ܐ ܫܸܢܸ̈ܐ ܬ݇ܚܘܿܬ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܐܵܫܘܼܪ ܘܒܵܒܼܸܠ ܒܸܚܵܝܵܐ ܗ݇ܘܵܘ ܘܒܐܵܗܵܐ ܡܸܬܚܵܐ ܫܩܝܼܠܸ̈ܐ ܗ݇ܘܵܘ ܠܟܠܲܝܗܝ ܐ݇ܖ̈ܵܙܸܐ ܘܖܸ̈ܐܙܸ̈ܐ ܕܐܵܬܘܼܖ̈ܵܝܸܐ ܘܒܵܒܼܠܵܝܸ̈ܐ ܐܲܝܟܼ ܛܲܟܼܣܲܝܗܝ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܸ̈ܐ. ܚܫܝܼܚܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܠܡܲܕܟܼܘܼܪܸܐ ܕܗܲܠ ܐܸܕܝܘܿܡ ܝܵܘܡܵܐ ܐܝܼܬ ܦܝܵܫܵܐ ܒܐܸܡܵܝܸ̈ܐ ܕܚܲܒܖ̈ܵܢܸܐ ܘܚܲܫܚܵܬܸ̈ܐ ܐܲܟܵܕܵܝܸ̈ܐ ܘܐܵܖ̈ܵܡܵܝܸܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܦܵܪܣܵܝܵܐ ܕܦܝܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܦܠܸܚܸ̈ܐ ܝܵܘܡܵܐܝܼܬ ܟܲܕ ܠܸܐ ܝܠܵܗܿ ܦܝܼܫܬܵܐ ܓܠܝܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܫܸܪܫܲܝܗܝ ܐܵܬܘܼܪܵܝܵܐ.

   ܟܲܕ ܡܲܕܒܼܸܩܲܚܠܗ݇ܘܿܢ ܡܠܘܼܐܸ̈ܐ ܕܬܸܪܘܲܝܗܝ ܙܘܼܝܵܚܸ̈ܐ ܗ.ܕ ܥܸܐܕܵܐ ܕܢܝܼܣܵܢ ܘܥܸܐܕܵܐ ܕܢܵܘܪܘܼܙ ܒܸܕ ܪܵܥܫܲܚ ܠܐ݇ܣܘܼܪܵܐ ܕܐܲܢܸܐ ܬܪܸܝܢ ܙܘܼܝܵܚܸ̈ܐ. ܟܵܬܘܿܒܼܵܐ ܡܫܲܡܗܵܐ ܐܝܼܪܵܢܵܝܵܐ “ܐܵܪܝܵܢܦܘܼܪ” ܗܵܕܟܼܵܐ ܟܬܝܼܒܼܵܐ ܝܠܸܗ ܕܢܵܘܪܘܼܙ ܠܸܐ ܝܠܸܗ ܚܲܕ݇ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܐܵܖ̈ܝܵܢܵܝܸܐ ܐܸܠܵܐ ܢܒܼܝܼܥܵܐ ܝܠܸܗ ܡܼܢ ܒܸܝܬ ܢܲܗܖܸ̈ܝܢ.                              

   “ܗܵܫܸܡ ܪܲܙܝܼ” ܕܐܵܦ ܗܵܘ ܝܼܠܸܗ ܚܲܕ݇ ܣܵܝܘܿܡܵܐ ܡܫܲܡܗܵܐ ܐܝܼܪܵܢܵܝܵܐ ܒܸܟܬܵܒܼܵܐ ܝܠܸܗ: ܙܘܼܝܵܚܸ̈ܐ ܕܐܝܼܪܵܢ ܥܲܬܝܼܩܬܵܐ ܘܙܘܼܝܵܚܸܐ ܕܡܝܼܵ̈ܐ؛ ܘܟܠܲܝ ܖ̈ܘܼܫܡܸܐ ܕܢܵܘܪܘܼܙ ܕܦܵܖ̈ܣܵܝܸܐ ܗܲܠ ܐܸܕܝܘܿܡ ܢܛܝܼܖ̈ܲܝܗܝ ܝܢܵܐ، ܦܝܼܫܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܚܸܙܝܸ̈ܐ ܒܲܝܢܵܬ ܥܵܡܖ̈ܵܢܸܐ ܕܒܸܝܬ ܢܲܗܖܸ̈ܝܢ.            

    ܠܲܐܟܼܵܐ ܒܸܕ ܡܲܢܗܸܪܲܚ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܵܢܝܼ ܖ̈ܘܼܫܡܸ̈ܐ ܕܡܫܲܪܘܼܖܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܕܢܵܘܪܘܼܙ ܗܲܪ ܗܵܘ ܙܘܼܝܵܚܵܐ ܕܢܝܼܣܵܢ ܝܠܸܗ ܕܫܩܝܼܠܵܐ ܝܠܸܗ ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܸ̈ܐ ܒܲܪܵܝܸ̈ܐ ܥܲܠ ܓܵܢܸܗ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕ3000 ܫܸܢܸ̈ܐ ܡܼܢ ܒܵܬ݇ܪ ܢܦܵܠܬܵܐ ܕܐܵܬܘܼܪ ܘܒܵܒܼܸܝܠ.                                  

ܐ: ܣܝܼܩܘܼܡܵܐ ܕܙܘܼܝܵܚܵܐ: ܬܸܪܘܲܝܗܝ ܙܘܼܝܵܚܸ̈ܐ ܩܲܘܘܼܡܸܐ ܝܢܵܐ ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܪܒܼܝܼܥܵܐ (ܒܸܝܬ ܢܝܼܣܵܢܸ̈ܐ). ܐܵܦܸܢ ܕܐܸܕܝܘܿܡ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܢܝܼܣܵܢ ܫܲܘܝܵܐ ܝܠܸܗ ܥܲܡ 12ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܦ̰ܲܪܘܲܪܕܝܼܢ ܕܐܝܼܖ̈ܵܢܵܝܸܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܒܙܲܒܼܢܸ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩܸ̈ܐ ܘܡܼܢ ܩܲܕ݇ܡ ܫܠܵܡܬܵܐ ܠܣܘܼܪܓܵܕܵܐ ܪܗ݇ܘܿܡܵܝܵܐ؛ ܝܵܘܡܵܐ ܕ1 ܒܢܝܼܣܵܢ ܫܲܘܝܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܥܲܡ 1 ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܦܲܪܘܲܪܕܝܼܢ ܕܦܵܪܣܵܝܸ̈ܐ.   

ܒ: ܡܸܬܚܵܐ ܕܙܘܼܝܵܚܵܐ: ܬܸܪܘܲܝܗܝ ܙܘܼܝܵܚܸ̈ܐ ܒܸܡܬܵܚܵܐ ܝܢܵܐ ܠܬܪܸܥܣܲܪ ܝܵܘܡܵܢܸ̈ܐ. ܗܲܠ ܐܸܕܝܘܿܡ ܙܸܐ ܡܸܬܚܵܐ ܕܥܸܐܕܵܐ ܕܢܵܘܪܘܼܙ ܓܵܘ ܐܝܼܪܵܢ 12 ܝܵܘܡܵܢܸ̈ܐ ܝܠܸܗ ܘܟܠܲܝܗܝ ܐܲܢܸܐ، ܝܵܘܡܵܢܸ̈ܐ ܕܒܘܼܛܠܵܢܵܐ ܝܢܵܐ ܒܣܘܼܪܓܵܕܵܐ ܐܝܼܪܵܢܵܝܵܐ.        

   ܓ: ܫܓܼܵܪܬܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ: ܡܲܕܟܼܘܼܪܵܐ ܝܠܸܗ “ܗܵܫܸܡ ܪܲܙܝܼ” ܕܫܓܼܵܪܬܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܚܲܕ݇ ܡܼܢ ܛܲܟܼܣܸ̈ܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܸ̈ܐ ܕܙܘܼܝܵܚܵܐ ܕܙܲܓܡܘܼܓ (ܪܸܫ ܢܝܼܣܵܢ ܕܒܵܒܼܠܵܝܸ̈ܐ) ܗ݇ܘܵܐ. ܐܵܗܵܐ ܛܲܟܼܣܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܸܗ ܫܩܝܼܠܵܐ ܡܼܢ ܝܵܘܡܵܐ ܬܡܝܼܢܵܝܵܐ ܕܙܘܼܝܵܚܵܐ ܕܐܲܟܝܼܬܘܼ ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܲܠܟܵܐ ܟܸܐ ܕܵܒܼܸܩ ܗ݇ܘܵܐ ܠܵܗܿ ܐܝܼܕܵܐ ܕܡܲܪܕܘܼܟ ܘܟܸܐ ܡܲܕܸܥ ܗ݇ܘܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܲܠܵܗܸ̈ܐ ܐ݇ܚܸܖ̈݇ܢܸܐ ܕܐܸܬܝܸ̈ܐ ܗ݇ܘܵܘ ܠܗܲܝܟܠܵܐ ܕܐܸܣܵܓܝܼܠܵܐ ܩܵܐ ܫܵܘܬܘܼܦܸܐ ܒܟܢܘܼܫܝܵܐ ܕܐܲܠܵܗܸ̈ܐ. ܒܐܝܼܪܵܢ ܝܵܘܡܵܐ ܕܬܠܵܬ݇ܒܫܲܒܵܐ ܐ݇ܚܲܪܵܝܵܐ ܡܼܢ ܩܲܕ݇ܡ ܝܵܘܡܵܐ ܕܥܸܐܕܵܐ ܒܥܕܵܢܵܐ ܕܪܲܡܫܵܐ، ܐ݇ܢܵܫܸ̈ܐ ܟܸܐ ܓ̰ܵܡܥܝܼ ܒܥܵܠܘܿܠܵܢܸ̈ܐ ܘܐܘܼܖ̈ܚܵܬܸܐ ܘܟܸܐ ܫܵܓܼܖ̈ܝܼ ܢܘܼܪܵܐ ܘܟܸܐ ܫܵܘܪܝܼ ܡܼܢ ܥܲܠܸܗ. ܘܟܸܐ ܗܲܡܸܢܝܼ ܕܢܘܼܪܵܐ ܒܸܕ ܡܲܪܚܸܩ ܠܟܠ ܚܲܕ݇ ܦܸܨܠܵܐ ܕܡܲܪܥܵܐ ܘܛܲܢܦܘܼܬܵܐܡܸܢܲܝܗܝ.      

ܕ: ܗܲܕܲܪܬܵܐ ܕܣܲܒܙܵܐ (ܝܲܖ̈ܩܘܼܢܸܐ): ܥܸܣܪܸܝܢ ܝܵܘܡܵܢܸ̈ܐ ܡܼܢ ܩܲܕ݇ܡ ܙܘܼܝܵܚܵܐ ܕܢܵܘܪܘܼܙ ܐܝܼܖ̈ܵܢܵܝܸܐ ܟܸܐ ܙܵܖ̈ܥܝܼ ܠܒܼܲܪܙܲܖ̈ܥܸܐ ܕܚܸܛܸ̈ܐ، ܛܠܲܦ̰ܚܸ̈ܐ، ܟܘܼܫܢܸ̈ܐ ܘܫܪ. ܘܟܸܐ ܚܲܡܝܼܠܗ݇ܘܿܢ ܗܲܠ ܝܵܘܡܵܐ ܕ13 ܘܒܐܵܗܵܐ ܝܵܘܡܵܐ ܟܲܕ ܦܵܠܛܝܼ ܠܕܸܫܬܵܐ، ܟܸܐ ܖ̈ܲܦܝܼ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܓܵܘ ܡܝܼܵ̈ܐ ܖ̈ܵܕܝܸܐ ܐܲܝܟܼ ܢܲܗܖ̈ܵܘܵܬܸܐ ܝܲܢ ܫܵܩܝܼܵܬܸ̈ܐ ܘܢܝܼܫܲܝܗܝ ܝܠܸܗ ܡܲܪܚܲܩܬܵܐ ܕܒܝܼܫܬܵܐ ܡܼܢ ܓܵܢܲܝܗܝ ܘܡܼܢ ܚܲܝܘܼܬܲܝܗܝ.                    

   ܡܲܒܘܼܥܸ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦܸ̈ܐ ܒܸܣܗܵܕܵܐ ܝܢܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܛܲܟܼܣܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܸܗ ܡܼܢ ܙܘܼܝܵܚܵܐ ܕܢܝܼܣܵܢ ܟܲܕ ܒܗܿܘ ܙܲܒܼܢܵܐ ܡܼܢ ܩܲܕ݇ܡ ܫܲܪܲܝܬܵܐ ܕܙܘܼܝܵܚܵܐ؛ ܐܲܟܵܖܸ̈ܐ ܟܸܐ ܙܵܪܥܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܚܕܵܐ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܙܥܘܿܪܬܵܐ ܡܼܢ ܒܲܖ̈ܙܲܪܥܸܐ ܕܟܡܵܐ ܐܲܕܫܸ̈ܐ ܕܒܲܩܠܸ̈ܐ، ܘܢܝܼܫܲܝܗܝ ܐܵܗܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܕܝܵܕܥܝܼ ܕܐܲܝܢܝܼ ܡܸܢܲܝܗܝ ܒܸܕ ܒܵܓ̰ܸܪ ܘܒܸܕ ܝܵܗܒܼܸܠ ܛܥܘܿܢܬܵܐ ܒܦܸܪܝܘܼܬܵܐ ܕܙܵܪܥܝܼ ܠܸܗ ܒܫܸܢ݇ܬ ܕܲܥܬܝܼܕ. ܗܵܝܓܵܗ ܒܵܬ݇‍ܪ ܦܪܵܩܬܵܐ ܕܙܘܼܝܵܚܵܐ ܘܒܥܕܵܢܵܐ ܕܕܝܵܪܬܵܐ ܠܒܲܝܬܲܝܗ ܘܠܐܲܬܪܲܝܗܝ، ܟܸܐ ܖ̈ܲܦܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܗ݇ܘܿܢ ܓܵܘ ܢܲܗܖ̈ܵܘܵܬܸܐ ܘܗܵܕܟܼܵܐ ܟܸܐ ܛܵܠܒܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܡܸܛܖ̈ܵܬܸܐ ܒܦܸܪܝܘܼܬܵܐ ܡܼܢ ܐܲܠܵܗܘܿܢܸܐ.                      

ܗ: ܚܪܵܙܬܵܐ ܕܣܘܼܦܪܵܐ ܕܗܲܦ̰ܬ ܣܝܼܢ (ܫܲܒܼܥܵܐ ܣܸܡܟܵܬܸ̈ܐ). ܐܲܝܟܼ ܕܒܸܟܬܵܒܼܵܐ ܝܢܵܐ ܣܵܝܘܿܡܸ̈ܐ ܡܫܲܡܗܸ̈ܐ ܐܝܼܪܵܢܵܝܸܐ، ܐܘܼܦ ܐܵܗܵܐ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܟܸܐ ܚܵܫܒܼܲܚ ܗ݇ܘܵܐ ܠܸܗ ܐܝܼܪܵܢܵܝܵܐ، ܐܵܬܘܼܪܵܝܵܐ ܝܠܸܗ ܫܸܪܫܵܐܝܼܬ. ܐܝܼܖ̈ܵܢܵܝܸܐ ܟܸܐ ܗܲܕܪܝܼ ܚܕܵܐ ܣܘܼܦܪܵܐ (ܐܵܦܝܼܬܵܐ) ܘܟܸܐ ܚܵܖ̈ܙܝܼ ܥܲܠܸܗ ܫܲܒܼܥܵܐ ܡܸܢܕܝܵܢܸ̈ܐ ܕܫܸܡܲܝܗܝ ܟܸܐ ܫܵܪܸܐ ܒܐܵܬܘܼܬܵܐ ܕܣܝܼܢ (ܣܸܡܟܲܕ). ܘܐܵܗܵܐ ܣܘܼܦܪܵܐ ܟܸܐ ܗܲܕܪܝܼ ܠܸܗ ܩܵܐ ܥܕܵܢܵܐ ܕܫܲܚܠܲܦܬܵܐ ܕܫܸܢ݇ܬܵܐ.        

   ܗܵܕܟܼܵܐ ܒܸܟܬܵܒܼܵܐ ܝܠܸܗ “ܗܵܫܸܡ ܪܲܙܝܼ” ܕܒܙܲܒܼܢܸ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩܸ̈ܐ ܟܸܐ ܡܲܬܒܼܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܫܲܒܼܥܵܐ ܩܸܛܥܵܛܸ̈ܐ ܙܥܘܿܖܸ̈ܐ ܡܼܢ ܟܡܵܐ ܐܲܕܫܸ̈ܐ ܕܐܝܼܠܵܢܸ̈ܐ ܦܩܝܼܚܸ̈ܐ ܓܵܘ ܚܲܕ݇ ܡܵܐܢܵܐ ܘܥܲܠ ܣܘܼܦܪܵܐ. ܘܐܵܗܵܐ ܚܲܕ݇ ܫܘܼܪܵܪܵܐ ܝܠܸܗ ܠܫܸܪܫܵܐ ܕܢܵܘܪܘܼܙ، ܒܗܵܝ ܕܐܵܬܘܼܖ̈ܵܝܸܐ ܘܒܲܒܼܠܵܝܸܐ ܟܸܐ ܚܵܫܒܼܝܼ ܗ݇ܘܵܐ ܕܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕ7 ܚܲܕ݇ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܡܩܘܼܕܫܵܐ ܝܠܸܗ ܘܗܲܝܟܠܸ̈ܐ ܕܟܸܐ ܒܵܢܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܵܪܵܐ ܕܫܲܒܼܥܵܐ ܡܸܕܝܵܖܸ̈ܐ ܗ݇ܘܵܘ.         

ܘ:ܦܪܵܫܬܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܙܝܼܦܵܢܵܐ ܝܲܢ ܡܝܼܪܸܐ ܢܵܘܪܘܼܙܝܼ: ܗܲܠ ܟܡܵܐ ܫܸܢܸ̈ܐ ܡܼܢ ܩܲܕ݇ܡ ܐܵܕܝܼܵܐ ܓܵܘ ܡܕܝܼܢܵܬܸ̈ܐ ܘܡܵܬܘܵܬܸ̈ܐ ܕܐܝܼܪܵܢ ܒܥܕܵܢܵܐ ܕܢܵܘܪܘܼܙ ܟܸܐ ܦܵܖ̈ܫܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܚܲܕ݇ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܫܚܝܼܡܵܐ ܘܒܘܿܪܵܐ ܘܟܸܐ ܡܫܲܡܗܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܸܗ ܡܲܠܟܵܐ ܘܟܸܐ ܫܵܒܼܩܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܕܫܲܠܛܸܢ ܥܲܠܲܝܗܝ. ܘܟܲܕ ܗܿܘ ܠܸܐ ܗ݇ܘܵܐ ܪܵܒܵܐ ܨܲܠܝܼܠܵܐ ܘܟܸܐ ܦܵܩܸܕ ܗ݇ܘܵܐ ܦܘܼܩܕܵܢܸ̈ܐ ܦܵܘܕܸ̈ܐ، ܟܸܐ ܡܲܒܣܸܡܝܼ ܗ݇ܘܵܐ ܒܝܼܸܗ. ܘܐܵܗܵܐ ܛܲܟܼܣܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܸܗ ܡܼܢ ܒܸܝܬ ܢܲܗܪܸܝܢ ܟܲܕ ܬܵܡܵܐ ܟܸܐ ܦܵܖ̈ܫܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܚܲܕ݇ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܗܵܘܸܐ ܗ݇ܘܵܐ ܥܲܒܼܕܵܐ ܝܲܢ ܡܚܲܝܒܼܵܐ ܘܒܸܕ ܦܵܐܸܫ ܗ݇ܘܵܐ ܩܛܝܼܠܵܐ ܒܕܲܥܬܝܼܕ. ܘܟܸܐ ܢܵܨܒܼܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܸܗ ܡܲܠܟܵܐ ܘܟܸܐ ܫܵܒܼܩܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܕܦܵܩܸܕ ܦܘܼܩܕܵܢܸ̈ܐ ܡܲܓܚܸܟܵܢܸ̈ܐ.          

    ܐܵܗܵܐ ܛܲܟܼܣܵܐ ܙܸܐ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܸܗ ܫܩܝܼܠܵܐ ܡܼܢ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܝܵܘܡܵܐ ܚܡܝܼܫܵܝܵܐ ܕܐܲܟܝܼܬܘܼ ܟܲܕ ܡܲܠܟܵܐ ܟܸܐ ܫܵܠܸܚ ܗ݇ܘܵܐ ܠܸܗ ܚܘܼܛܪܸܗ ܘܣܲܝܦܸܗ ܡܲܠܟܵܝܵܐ ܘܟܸܐ ܝܵܗܒܼܸܠ ܗ݇ܘܵܐ ܠܸܗ ܠܐܝܼܕܵܐ ܕܪܲܒ ܟܵܗܢܸ̈ܐ، ܘܗܵܘ ܟܸܐ ܕܵܝܸܢ ܗ݇ܘܵܐ ܠܡܲܠܟܵܐ ܘܟܸܐ ܬܲܥܠܸܡ ܗ݇ܘܵܐ ܠܸܗ ܘܟܸܐ ܡܵܚܸܐ ܗ݇ܘܵܐ ܟ̰ܵܦܘܼܠܵܐ ܠܦܲܐܬܸܗ ܘܟܸܐ ܨܲܚܨܸܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠܸܗ ܒܘܼܬ ܦܘܼܠܚܵܢܸܗ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܚܕܵܐ ܫܸܢ݇ܬܵܐ ܕܲܥܒܼܲܪ. ܘܟܲܕ ܪܲܒ ܟܵܗܢܸ̈ܐ ܫܵܡܸܥ ܗ݇ܘܵܐ ܠܦܘܼܢܵܝܸܗ، ܐܸܢ ܨܵܒܸܥ ܗ݇ܘܵܐ ܒܝܼܸܗ ܡܸܢ݇ܕܪܸܫ݇ ܟܸܐ ܡܲܕܝܸܪ ܗ݇ܘܵܐ ܠܣܲܝܦܸܗ ܘܠܚܘܼܛܪܸܗ ܘܡܸܢ݇ܕܪܸܫ݇ ܟܸܐ ܣܵܝܸܡ ܗ݇ܘܵܐ ܠܸܗ ܡܲܠܟܵܐ.                                   

ܙ: ܦܠܵܛܬܵܐ ܕܗܲܓ̰ܝܼ ܦ̰ܝܼܪܘܼܙ: ܒܐܝܼܪܵܢ ܒܥܕܵܢܵܐ ܕܥܸܐܕܵܐ ܕܢܵܘܪܘܼܙ ܟܸܐ ܦܵܠܛܝܼ ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܐ݇ܢܵܫܸ̈ܐ ܓܵܘ ܥܵܠܘܼܠܵܢܸ̈ܐ ܘܫܘܼܩܸ̈ܐ ܟܲܕ ܟܸܐ ܗܵܘܝܼ ܡܘܼܟܸܡܸ̈ܐ ܠܦܲܐܬܲܝܗܝ ܘܐܝܼܕܵܬܲܝ̈ܗܝ ܘܟܸܐ ܠܵܒܼܫܝܼ ܠܒܼܘܼܫܸ̈ܐ ܣܡܘܼܩܸ̈ܐ ܘܟܸܐ ܗܵܘܝܼ ܒܸܢܩܵܫܵܐ ܠܚܲܕ݇ ܦܠܲܓܵܐ (ܕܲܗܘܼܠܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ)، ܒܸܙܡܵܪܵܐ ܘܒܸܪܩܵܕܵܐ ܘܥܵܠܡܵܐ ܟܸܐ ܝܵܗܒܼܸܠ ܙܘܼܙܸ̈ܐ ܩܵܬܲܝܗܝ.                    

   ܡܝܘܼܩܸܪܬܵܐ “ܟܲܬܵܝܘܼܢ ܡܲܙܕܵܦܘܼܪ” ܕܝܼܠܵܗܿ ܚܕܵܐ ܡܲܠܦܵܢܝܼܬܵܐ ܥܸܠܵܝܬܵܐ  ܒܒܸܝܬ ܨܵܘܒܸ̈ܐ ܕܐܝܼܪܵܢ ܡܲܢܗܘܼܪܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܐܵܗܵܐ ܪܘܼܫܡܵܐ ܚܲܕ݇ ܢܝܼܫܵܢܩܵܐ ܝܠܸܗ ܡܼܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܬܲܡܘܼܙ ܟܲܕ ܗܸܫ ܦܠܝܼܛܵܐ ܝܠܸܗ ܡܼܢ ܕܘܼܢܝܸ̈ܐ ܕܡܝܼܬܸ̈ܐ ܘܝܣܝܼܩܵܐ ܝܠܸܗ ܠܦܲܐܬܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܘܦܲܐܬܸܗ ܐ݇ܟܘܼܡܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܒܗܵܝ ܕܚܝܼܵܐ ܝܠܸܗ ܚܲܕ݇ ܡܸܬܚܵܐ ܝܲܪܝܼܟܼܵܐ ܒܕܘܼܢܝܸ̈ܐ ܕܬܚܘܼܬ ܐܲܪܥܵܐ.                                    

ܚ: ܡܲܣܡܲܩܬܵܐ ܕܒܸܥܸ̈ܐ ܘܐ݇ܣܵܩܬܵܐ ܥܲܠ ܒܸܝܬ ܩܒܼܘܼܖܸ̈ܐ ܕܐܲܒܼܵܗܸ̈ܐ ܘܚܸܙܡܵܢܸ̈ܐ: ܡܸܢ݇ܕܪܸܫ݇ “ܗܵܫܸܡ ܪܲܙܸܐ” ܒܸܟܬܵܒܼܵܐ ܝܠܸܗ ܕܐܲܢܸܐ ܬܪܸܝܢ ܛܲܟܼܣܸ̈ܐ ܙܸܐ ܦܝܼܫܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܡܼܢ ܙܘܼܝܵܚܵܐ ܕܐܲܟܝܼܬܘܼ.

ܛ: ܣܝܼܙܕܵܗ ܒܸܕܲܪ: ܒܐܵܬܘܼܪ ܘܒܵܒܼܸܠ ܒܵܬ݇ܪ ܦܪܵܩܬܵܐ ܕܙܘܼܝܵܚܵܐ ܕܐܲܟܝܼܬܘܼ ܘܒܝܵܘܡܵܐ ܕܬܸܠܬܲܥܣܲܪ ܡܫܵܘܬܦܵܢܸ̈ܐ ܟܸܐ ܕܵܝܖ̈ܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܡܕܝܼܢܵܬܲܝܗܝ، ܐܵܗܵܐ ܝܵܘܡܵܐ ܗ.ܕ ܝܵܘܡܵܐ ܕܬܸܠܬܲܥܣܲܪ ܒܐܝܼܪܵܢ ܦܝܵܫܵܐ ܝܠܸܗ ܩܸܪܝܵܐ ܣܝܼܙܕܲܗ ܒܸܕܲܪ ܘܦܘܼܫܵܩܸܗ ܝܠܸܗ ܡܲܥܒܼܲܪܬܵܐ ܕܝܵܘܡܵܐ ܕܬܸܠܬܲܥܣܲܪ ܓܵܘ ܕܸܫܬܵܐ. ܒܐܵܗܵܐ ܝܵܘܡܵܐ ܥܵܠܡܵܐ ܐܝܼܪܵܢܵܝܵܐ ܟܸܐ ܦܵܠܸܛ ܠܕܸܫܬܵܐ ܘܟܸܐ ܗܵܘܸܐ ܠܸܗ ܒܘܼܣܵܡܵܐ ܡܼܢ ܐ݇ܟܼܵܠܬܵܐ ܘܫܬܵܝܬܵܐ ܘܪܸܩܕܵܐ ܘܫܘܵܪܵܐ. ܣܵܝܘܿܡܵܐ”ܗܵܫܸܡ ܪܲܙܝܼ” ܗܲܡܘܼܢܵܐ ܝܠܸܗ ܕܒܐܵܬܘܼܪ ܘܒܵܒܼܸܠ ܙܸܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܬܸܠܬܲܥܣܲܪ ܥܵܠܡܵܐ ܟܸܐ ܡܲܒܣܸܡ ܗ݇ܘܵܐ ܒܪܸܩܕܵܐ، ܫܘܵܪܵܐ، ܐ݇ܟܼܵܠܬܵܐ ܘܫܬܵܝܬܵܐ.

   ܟܲܕ ܒܸܪܥܵܫܵܐ ܝܘܲܚ ܠܐܵܗܵܐ ܫܪܵܪܵܐ ܕܥܸܐܕܵܐ ܕܢܵܘܪܘܼܙ ܠܸܐ ܝܠܸܗ ܫܒܼܘܿܩ ܡܼܢ ܥܸܐܕܵܐ ܕܐܲܟܝܼܬܘܼ، ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܚܵܦܛܲܚ ܠܢܛܵܪܬܸܗ ܘܒܐܵܗܵܐ ܫܒܼܝܼܠܵܐ ܟܸܐ ܡܵܨܲܚ ܕܡܲܦܠܸܚܲܚ ܠܗ݇ܘܿܢ ܟܠܲܝܗܝ ܐܵܢܝܼ ܖ̈ܘܼܫܡܸ̈ܐ ܕܢܝܼܣܵܢ ܐܲܝܟܼ ܗܲܦ̰ܬ ܣܝܼܢ، ܒܲܩܠܸ̈ܐ ܡܘܼܩܝܸܢܸ̈ܐ ܘܫܪ. ܒܚܲܕ݇ ܐܸܣܟܝܼܡܵܐ ܕܗܵܘܸܐ ܡܲܚܙܝܼܵܢܵܐ ܕܗܝܼܵܝܘܼܬܲܢ ܐܵܬܘܼܪܵܝܬܵܐ. ܢܝܼܣܵܢ ܒܪܝܼܟܼܐ!

ܫܡܝܪܡ ܕܘܝܕܦܘܪܝܐܢ


Recent Post

ܒܓܘܠܘܬܐ

ܒܪܚܸܫ

ܒܪܙܒ݂ܢܐ

ܒܚܝܪܐ

ܒܘܟܝܢܐ

ܐܣܝܘܬ݂ܚܡܛ̈ܐ

ܐܟܬ݂݂ܐ