Category Archives: Grammar

 • -

ܫܘܡܗܐ ܘܡܫܬܡܗܢܐ

ܫܘܼܡܵܗܵܐ ܚܲܕ݇ ܚܲܒܪܵܐ ܝܠܹܗ ܕܟܹܐ ܡܲܕܸܥ ܠܕܝܼܠܵܝܬ݂ܵܐ ܝܲܢ ܕܵܐܟ݂ܝܼـܘܼܬ݂ܵܐ ܕܚܲܕ݇ ܫܸܡܵܐ ܘܟܹܐ ܐܵܬܹܐ ܒܵܬ݇ܪ ܫܸܡܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܘܲܪܕܵܐ ܣܡܘܿܩܵܐ، ܘܲܪ̈ܕܹܐ ܣܡܘܿܩܹ̈ܐ، ܛܘܼܪܵܐ ܪܵܡܵܐ، ܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܪ̈ܵܡܹܐ، ܟܲܠܒܵܐ ܟܘܼܡܵܐ، ܟܲܠܒܹ̈ܐ ܟܘܼܡܹ̈ܐ، ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܟܲܫܝܼܪܵܐ، ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܟܲܫܝܼܪܹ̈ܐ، ܢܲܓܵܪܵܐ ܡܗܝܼܪܵܐ، ܢܲܓܵܪܹ̈ܐ ܡܗܝܼܪܹ̈ܐ، ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܛܝܼܡܵܢܵܐ، ܟܬܵܒܹ̈ܐ ܛܝܼܡܵܢܹ̈ܐ، ܒܪܵܬܵܐ ܗܵܘܢܵܢܬܵܐ، ܒܢܵـܬ݂ܵܐ ܗܵܘܢܵܢܹ̈ܐ، ܚܘܼܪܬܵܐ ܪܵܡܬܵܐ، ܚܘܼܪ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ ܪ̈ܵܡܹܐ، ܒܲܟ݂ܬܵܐ ܦܵܨܘܿܚܬܵܐ، ܒܲܟ݂ܬܵܬܼܵܐ ܦܵܨܘܿܚܹ̈ܐ ..ܘܫܪ.

ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ: ܘܲܪܕܵܐ، ܘܲܪ̈ܕܹܐ، ܛܘܼܪܵܐ، ܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ، ܟܲܠܒܵܐ، ܟܲܠܒܹ̈ܐ، ܐ݇ܢܵܫܵܐ، ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ، ܢܲܓܵܪܵܐ، ܢܲܓܵܪܹ̈ܐ، ܟܬܵܒ݂ܵܐ، ܟܬܵܒܹ݂̈ܐ ܦܝܼܫܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܩܸܪܝܹܐ ܡܸܫܬܲܡܗܵܢܹ̈ܐ.

ܚܲܒܪܹ̈ܐ: ܣܡܘܿܩܵܐ، ܣܡܘܿܩܹ̈ܐ، ܪܵܡܵܐ، ܪ̈ܵܡܹܐ، ܟܘܼܡܵܐ، ܟܘܼܡܹ̈ܐ ܟܲܫܝܼܪܵܐ، ܟܲܫܝܼܪܹ̈ܐ، ܡܗܝܼܪܵܐ، ܡܗܝܼܪܹ̈ܐ، ܛܝܼܡܵܢܵܐ، ܛܝܼܡܵܢܹ̈ܐ، ܗܵܘܢܵܢܬܵܐ، ܗܵܘܢܵܢܹ̈ܐ، ܪܵܡܬܵܐ، ܪ̈ܵܡܹܐ، ܦܵܨܘܿܚܬܵܐ، ܦܵܨܘܿܚܹ̈ܐ ܦܝܼܫܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܩܸܪ̈ܝܹܐ ܫܘܼܡܵܗܹ̈ܐ.

 1. ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܵܐ ܕܫܘܼܡܵܗܵܐ ܚܕܵܢܵܝܵܐ

ܒܸܚܙܵܝܵܐ ܝܘܲܚ ܓܵܘ ܛܘܼܦ̮ܣܹ̈ܐ ܕܕܲܥܒܲܪ ܕܫܘܼܡܵܗܵܐ ܘܡܸܫܬܲܡܗܵܢܵܐ ܡܲܕܒ݂ܘܿܩܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܥܲܡ ܚܕܵܕܹܐ ܒܚܲܕ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܪܵܒܵܐ ܦܫܝܼܛܵܐ.

ܐ. ܫܘܼܡܵܗܵܐ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܵܐ ܟܹܐ ܗܵܘܹܐ ܒܸܡܬܲܘܣܸܦܬ݂ܵܐ ܕܐܵܬ݂ܘܼܬܼܵܐ ܕܬܵܘ ܠܕܸܟܼܪܵܢܵܝܵܐ ܕܫܘܼܡܵܗܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܟܲܠܒܵܐ ܟܘܼܡܵܐ، ܟܲܠܒܬܵܐ ܟܘܼܡܬܵܐ، ܚܵܠܵܐ ܛܵܒ݂ܵܐ، ܚܵܠܬܵܐ ܛܵܒ݂ܬܵܐ، ܥܲܡܵܐ ܡܲܟܝܼܟ݂ܵܐ، ܥܲܡܬܵܐ ܡܲܟܝܼܟ݂ܬܵܐ.

ܒ. ܐܝܼܬ ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܚܲܫܚܵܬ݂ܵܐ ܠܹܐ ܫܲܚܠܸܦܝܼ ܒܢܸܩܒܬ݂ܵܢܵܝܲܝܗܝ ܐܲܝܟܼ: ܚܸܪܒܵܐ، ܨܦܵܝܝܼ ..ܘܫܪ.

ܓ. ܐܝܼܬ ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܚܲܫܚܵܬܼܵܐ ܕܫܘܼܡܵܗܵܐ ܕܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܵܐ ܟܹܐ ܫܵܩܸܠ ܙܠܵܡܵܐ ܩܸܫܝܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܡܲܪܕܵܐ ܒܲܟ݂ܬܵܐ ܡܲܪܕܹܐ، ܝܵـܠܵܕ݇ܐ ܙܲܚܡܵܐ، ܒܪܵܬܵܐ ܙܲܚܡܹܐ ..ܘܫܪ.

 1. ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܕܫܘܼܡܵܗܵܐ

ܫܘܼܡܵܗܵܐ ܡܸܬ݂ܫܲܠܡܵܢܵܐ ܝܠܹܗ ܠܓܸܢܣܵܐ ܘܡܸܢܝܵـܢܵܐ ܕܡܸܫܬܲܡܗܵܢܹܗ. ܫܘܼܡܵܗܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬ ܟܹܐ ܢܵܦܸܠ ܒܵܬ݇ܪ ܡܸܫܬܲܡܗܵܢܹܗ. ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܕܫܘܼܡܵܗܵܐ ܟܹܐ ܗܵܘܹܐ ܡ̣ܢ ܬܪܹܝ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܘܝܲܬܝܼܪ.

ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܕܵܪܵܝܵܐ ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܕܫܘܼܡܵܗܵܐ ܟܹܐ ܗܵܘܹܐ ܒܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܙܩܵܦܵܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ ܕܫܘܼܡܵܗܵܐ ܕܸܟ݂ܪܵܢܵܝܵܐ ܠܙܠܵܡܵܐ ܩܸܫܝܵܐ، ܘܟܹܐ ܢܵܦܠܵܐ ܬ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܵܐ ܕܫܘܼܡܵܗܵܐ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܵܐ ܘܟܹܐ ܫܵܩܸܠ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܕܸܟ݂ܪܵܢܵܝܵܐ ܒܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܹܗ ܐܲܝܟܼ: ܝܵـܠܵܕ݇ܐ ܓܘܼܪܵܐ ܝܵܠܹܕ̈݇ܐ ܓܘܼܪܹ̈ܐ ، ܒܪܵܬܵܐ ܓܘܼܪܬܵܐ ܒܢܵܬܼܵܐ ܓܘܼܪܹ̈ܐ ، ܚܲܒ݂ܪܵܐ ܚܘܼܒܵܢܵܐ ܚܲܒ݂ܪ̈ܵܢܹܐ ܚܘܼܒܵܢܹ̈ܐ ، ܚܒ݂ܲܪܬܵܐ ܚܘܼܒܵܢܬܵܐ ܚܒ݂ܲܪ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ ܚܘܼܒܵܢܹ̈ܐ، ܥܸܙܵܐ ܟܘܼܡܬܵܐ ܥܸܙܹ̈ܐ ܟܘܼܡܹ̈ܐ ، ܡܵܬܼܵܐ ܫܲܦܝܼܪܬܵܐ ܡܵܬ݂ܘܵܬ݂ܵܐ ܫܲܦܝܼܪܹ̈ܐ.

ܕܘܪ̈ܫܐ

 1. ܟܬܘܿܒ݂ ܫܘܼܡܵܗܹ̈ܐ ܠܚܝܼܡܹ̈ܐ ܩܵܐ ܡܸܫܬܲܡܗܵܢܹ̈ܐ ܕܐܸܠܬܸܚܬ:

ܐ. ܩܲܝܣܹ̈ܐ          .    ܒ. ܣܘܼܣܵܐ           .

ܓ. ܝܸܡܵܐ          .    ܕ. ܫܸܡܫܵܐ           .  

ܗ. ܟܲܪܡܵܐ         .    ܘ. ܚܵܬ݂ܵܐ             .

ܙ. ܥܵܒ݂ܵܐ           .    ܚ. ܚܘܼܪܒܼܵܐ           .

 1. ܟܬܘܿܒ݂ ܡܸܫܬܲܡܗܵܢܹ̈ܐ ܠܚܝܼܡܹ̈ܐ ܩܵܐ ܫܘܼܡܵܗܹ̈ܐ ܕܐܸܠܬܸܚܬ:

ܐ.             ܚܲܪܘܼܦܬܵܐ  ܒ.            ܦܵܬܼܵܢܹ̈ܐ  

ܓ              ܟܸܪ̈ܝܹܐ   ܕ.             ܫܲܚܝܼܢܵܐ  

ܗ.             ܩܲܪܝܼܪܹ̈ܐ   ܘ.             ܫܸܚܬܵܢܵܐ

ܙ.             ܛܪܝܼܨܵܐ  ܚ.             ܛܝܼܡܵܢܹ̈ܐ

 1. ܓܵܒܝܼ ܠܚܲܒܪܵܐ ܬܪܝܼܨܵܐ.

ܐ.  ܒܸܩܪܵܐ               (ܓܘܼܪܬܵܐ، ܓܘܼܪܹ̈ܐ، ܓܘܼܪܵܐ).

ܒ.              ܚܸܠܝܵܐ  (ܥܲܢܒܹ̈ܐ، ܬܲܡܪܹ̈ܐ، ܕܸܒ݂ܫܵܐ).

ܓ. ܠܲܝܠܹܐ               (ܒܲܗܪܵܢܵܐ، ܚܸܫܟܵـܢܵܐ، ܝܲܪ̈ܝܼܟܹܐ).

ܕ. ܡܕܝܼܢܵـܬ݂ܵܐ              (ܓܘܼܪܹ̈ܐ، ܓܘܼܪܬܵܐ، ܓܘܼܪܵܐ).

ܗ.               ܪ̈ܵܡܹܐ  (ܩܲܢܝܵܐ، ܛܘܼܪܹ̈ܐ، ܛܘܼܪܵܐ).

 1. ܦܪܘܿܫ ܠܚܕܵܢܵܝܵܐ ܘܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܕܫܘܼܡܵܗܵܐ ܕܦܸܬ݂ܓܵܡܹ̈ܐ ܕܐܸܠܬܸܚܬ:

               ܚܕܵܢܵܝܵܐ ܕܫܘܼܡܵܗܵܐ     ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܕܫܘܼܡܵܗܵܐ

ܐ. ܫܸܡܫܵܐ ܚܲܡܝܼܡܬܵܐ.                              .

ܒ. ܥܲܢܒܹ̈ܐ ܒܲܣܝܡܹ̈ܐ.                               .

ܓ. ܦܵܬܼܵܐ ܩܘܼܪܡܸܟ̰ܬܵܐ.                               .

ܕ. ܛܲܪ̈ܦܹܐ ܟ̰ܘܼܪ̈ܡܸܟ̰ܹܐ.                               .

ܗ. ܓܸܠܵܐ ܒܪܝܼܙܵܐ.                                 .

 1. ܬܲܪܸܨ ܠܦܵܘܕܹ̈ܐ ܕܦܸܬ݂ܓܼܵܡܹ̈ܐ ܕܐܸܠܬܸܚܬ:

ܐ. ܝܲܠܘܼܕܵܐ ܫܘܼܡܵܢܬܵܐ                              .

ܒ. ܬܵܘܪܬܵܐ ܛܪܝܼܨܵܐ                              .

ܓ. ܪܵܡܵܐ ܓܘܼܕܵܐ                                 .

ܕ. ܒܵܓܝܼܪܵܐ ܣܘܼܣܝܵـܬ݂ܵܐ                              .

ܗ. ܐܲܒܼܵܗܹ̈ܐ ܚܘܼܒܵܢܵܐ                                .

ܘ. ܝܲܪܝܼܟܼܬܵܐ ܪ̈ܘܼܡܚܹܐ                               .

ܙ. ܝܵܠܘܿܦܝܵـܬܼܵܐ ܗܵܘܢܵܢܬܵܐ                             .

ܚ. ܥܝܼܪܵܩ ܚܸܡܵܢܵܐ                                .


 • -

ܫܡܢ̈ܐ ܡܬܚܫܒܢܢ̈ܐ ܘܠܐ ܡܬܚܫܒܢܢ̈ܐ

ܓܵܘ ܠܸܫܵܢܲܢ ܐܝܼܬ ܫܸܡܵܢܹܐ ܕܡܵܨܲܚ ܚܲܫܒܸܢܲܚܠܗܘܿܢ ܘܐܝܼܬ ܫܸܡܵܢܹܐ ܕܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܸܬܡܲܨܝܵܢܬܵܐ ܠܚܲܫܒܘܼܢܲܝܗܝ.

1. ܫܸܡܵܢܹܐ ܡܸܬܚܲܫܒܸܢܵܢܹܐ

ܫܸܡܵܢܹܐ ܡܸܬܚܲܫܒܸܢܵܢܹܐ ܐܵܢܝܼ ܝܠܲܝܗܝ ܕܡܵܨܲܚ ܚܲܫܒܸܢܲܚܠܗܘܿܢ ܒܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕܪܲܩܡܹܐ، ܘܐܵܢܝܼ ܐܝܼܬܠܲܝܗܝ ܚܕܵܢܵܝܵܐ ܘܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܚܙܹܐ ܠܲܢ ܒܕܲܥܒ݂ܲܪ. ܚܕܵܢܵܝܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܟܹܐ ܡܲܦܠܸܚܲܚ ܥܲܡܹܗ ܡܫܲܪܸܪܵܢܵܐ[1] ܚܲܕ݇ ܝܲܢ ܚܕܵܐ. ܐܸܢ ܒܵܥܲܚ ܒܲܩܪܲܚ ܠܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܡܸܬܚܲܫܒܸܢܵܢܵܐ، ܟܹܐ ܒܲܩܪܲܚ ܟܡܵܐ (ܡܵܐܩܵܐ ܡܵܩܲܕܪܵܐ) ܥܲܡ ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܡܸܬܚܲܫܒܸܢܵܢܵܐ.

ܛܘܼܦ̮ܣܹ̈ܐ:

܀ ܫܡܘܿܢܝܼ ܐܝܼܬ ܠܵܗ̇ ܚܲܕ݇ ܝܵܠܵܕ݇ܐ. (ܚܕܵܢܵܝܵܐ)         

܀ ܚܲܢܵܐ ܐܝܼܬ ܠܵܗ ܬܸܠܵܬ݇ ܒܢܵܬ݂ܵܐ. (ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ)

܀ ܢܝܼܡܘܿ ܐܝܼܬ ܠܵܗ̇ ܚܲܡܸܫ ܒܢܵܬ݂ܵܐ. (ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ)

܀ ܐܵܫܘܿܪܝܼܢܵܐ ܐܝܼܬ ܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܒܪܵܬܵܐ. (ܚܕܵܢܵܝܵܐ)

ܒܓܕܝܼܡܘܼܬܵܐ ܟܹܐ ܡܲܦܠܸܚܲܚ ܡܫܲܪܸܪܵܢܹܐ ܪܲܩܡܵܝܹܐ ܥܲܡ ܫܸܡܵܢܹܐ ܡܸܬܚܲܫܒܸܢܵܢܹܐ ܐܲܝܟܼ:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12… 20 21 22 23 24… 30 31 32 33 34 35..  ܘܫܪ.

ܝܲܢ ܚܲܕ ܚܕܵܐ ܬܪܹܝ ܬܲܪܬܹܝ ܬܠܵܬ݂ܵܐ ܬܠܵܬ݇ ܐܲܪܒܥܵܐ ܐܲܪܒܲܥ ܚܲܡܫܵܐ ܚܲܡܸܫ ܐܸܫܬܵܐ ܐܸܫܸܬ.. ܘܫܪ.

2. ܫܸܡܵܢܹܐ ܠܵܐ ܡܸܬܚܲܫܒܸܢܵܢܹܐ

ܐܵܢܝܼ ܝܠܲܝܗܝ ܕܠܹܐ ܡܵܨܲܚ ܠܚܲܫܘܼܢܲܝܗܝ، ܘܠܹܐ ܡܵܨܲܚ ܕܐܵܡܪܲܚ ܚܲܕ݇ ܝܲܢ ܚܕܵܐ ܩܵܐ ܐܲܢܹܐ ܫܸܡܵܢܹܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܡܵܨܲܚ ܡܲܦܠܸܚܲܚ ܚܲܕܟܡܵܐ ܡܫܲܪܸܪܵܢܹܐ ܕܝܵܗܒ݂ܝܼ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܗ̇ܘ ܫܸܡܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܪܵܒܵܐ، ܚܲܕܟ̰ܵܐ، ܚܕܵܐ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܓܘܼܪܬܵܐ، ܚܲܕ ܟܵܣܵܐ، ܚܕܵܐ ܬܸܪܡܵܠܵܐ، 1ܟܓܼ، 1ܠ، 1ܟܲܦܵܐ، ܚܕܵܐ ܫܵܥܬ݂ܵܐ، ܚܲܕ ܝܵܘܡܵܐ.

ܘܐܸܢ ܒܵܥܸܬ ܒܲܩܪܸܬ ܠܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܘܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܚܲܕ ܫܸܡܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܚܲܫܒܸܢܵܢܵܐ ܡܵܨܸܬ ܐܵܡܪܸܬ ܟܡܵܐ، ܡܵܐܩܵܐ ܝܲܢ ܡܵܩܲܕܪܵܐ؟ ܘܠܐܲܟ݂ܵܐ ܒܸܟܬܵܒ݂ܵܐ ܝܘܲܚ ܠܚܲܕܟܡܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܢܹܐ ܫܸܡܵܢܹܐ ܠܵܐ ܡܸܬܚܲܫܒܸܢܵܢܹܐ ܐܲܝܟܼ: ܫܹܟܲܪ، ܟ̰ܵܝܹܐ (ܫܵܝܹܐ)، ܪܸܙܵܐ، ܩܲܡܚܵܐ، ܡܝܼܵܐ، ܐܵܐܲܪ، ܦܵܘܚܵܐ، ܝܕܵܥܬܵܐ، ܫܘܼܦܪܵܐ، ܟܲܪܒܵܐ، ܙܕܘܿܥܬܵܐ، ܚܘܼܒܵܐ، ܦܪܵܓܹܐ، ܥܲܦܪܵܐ (ܥܘܼܦܪܵܐ)، ܕܸܚܢܵܐ، ܟܘܼܚܠܵܐ[2]، ܣܦܝܼܪܬܘܿ، ܟܵܘܣܵܐ، ܡܸܠܚܵܐ، ܫܲܟ݂ܪܵܐ[3].. ܘܫܪ.

ܛܘܼܦ̮ܣܹܐ:

܀ ܐܝܼܬ  ܠܲܢ ܬܪܹܝ ܟܘܵܪܹܐ ܕܪܸܙܵܐ.

܀ ܫܬܹܐܠܝܼ ܬܪܹܝ ܟܵܣܹܐ ܕܡܝܼܵܐ.

܀ ܕܪܝܼ ܚܕܵܐ ܡܲܛܲܥܡܬܵܐ ܕܫܹܟܲܪ ܓܵܘ ܟ̰ܵܝܝܼ.

܀ ܠܲܚܡܵܐ ܟܹܐ ܗܵܘܹܐ ܡ̣ܢ ܩܲܡܚܵܐ.

܀ ܟܵܘܣܵܐ ܕܒܪܵܬܵܐ ܝܲܪܝܼܟ݂ܵܐ ܝܠܹܗ.

܀ ܝܸܡܝܼ ܕܪܹܐ ܠܵܗ̇ 5 ܕܠ. (ܕܹܣܝܼܠܲܬܪܹܐ) ܡܸܠܚܵܐ ܓܵܘ ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ.

܀ ܒܢܵܬܹܐ ܕܡܵܬܲܢ ܐܝܼܬ ܠܗܘܿܢ ܪܵܒܵܐ ܫܘܼܦܪܵܐ.

܀ ܫܲܟ݂ܪܵܐ ܟܹܐ ܡܲܪܘܹܐ ܠܐ݇ܢܵܫܵܐ.

܀ ܚܘܼܒܵܐ ܕܒܪܵܬܵܐ ܪܵܒܵܐ ܝܠܹܗ ܩܵܐ ܝܵܠܵܕ݇ܐ.

܀ ܥܲܦܪܲܢ ܦܝܼܫܠܹܗ ܫܩܝܼܠܵܐ ܒܛܵܠܘܿܡܹܐ.

[1] ܡܫܪܪܢܐ: ܦܵܣܩܵܢܵܐ، ܩܵܛܥܵܢܵܐ

[2] ܟܘܼܚܠܵܐ: ܟܹܗܘܼܠ

[3] ܫܟ݂ܪܐ: ܥܲܪܲܩ


 • -

ܡܢܝܢܐ ܣܕܪܝܐ

ܡܸܢܝܵـܢܵܐ ܣܸܕܪܵܝܵܐ  ܗ̇ܘ ܝܠܹܗ ܕܟܹܐ ܡܲܕܸܥ ܠܕܲܪܓܼܵܐ ܘܣܸܕܪܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܝܵܠܘܿܦܵܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ، ܝܵܠܘܿܦܬܵܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܬܵܐ، ܝܵܘܢܲܢ ܝܼܠܹܗ ܓܵܘ ܣܸܕܪܵܐ ܚܡܝܼܫܵܝܵܐ ܐܝܼܢܵܐ ܪܵܡܝܼܢܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܓܵܘ ܣܸܕܪܵܐ ܫܬܝܼܬܵܝܵܐ …ܘܫܪ.

ܣܲܓܝܐܵܢܵܝܵܐ ܕܕܸܟ݂ܪܵܢܵܝܵܐ ܘܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܵܐ ܟܹܐ ܦܵܪܸܩ ܒܙܠܵܡܵܐ ܩܸܫܝܵܐ ܕܩܲܕ݇ܡ ܐܵܠܲܦ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܹ̈ܐ، ܬܡܝܼܢܵܝܹ̈ܐ، ܬܫܝܼܥܵܝܹ̈ܐ، ܥܣܝܼܪ̈ܵܝܹܐ، ܐܸܡܵܝܹ̈ܐ، ܐܲܠܦܵܝܹ̈ܐ، ܡܸܠܝܘܿܢܵܝܹ̈ܐ.

 ܠܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܫܸܪܫܵܝܵܐ ܠܡܸܢܝܵܢܵܐ ܣܸܕܪܵܝܵܐ ܡܵܨܲܚ ܡܲܦܠܸܚܲܚ ܐܵܬܘܼܬܵܐ ܕܵܠܲܬ (ܕ) ܥܲܡ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܫܸܪܫܵܝܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܕܫܲܒ݂ܥܵܐ، ܕܬܡܵܢܝܵܐ، ܕܬܸܫܥܵܐ، ܕܐܸܡܵܐ، ܕܐܲܠܦܵܐ، ܕܡܸܠܝܘܿܢܵܐ، ܕܥܸܣܪܝܼ ܚܲܕ݇، ܕܬܠܵܬـܝܼ ܬܪܹܝ، ܕܚܲܡܫܝܼ ܐܸܫܸܬ.. ܘܫܪ.

ܛܘܼܦ̮ܣܹܐ: ܚܲܡܫܵܐ ܝܵܠܹܕ݇ܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܹܐ. ܬܠܵܬ݇ ܒܢܵܬ݂ܵܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܹܐ، ܒܪܵܬܵܐ ܬܠܝܼܬܵܝܬܵܐ، ܝܵܠܵܕ݇ܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܝܲܢ ܪܲܚܵܛܵܐ ܕܚܲܕ݇، ܪܲܚܵܛܬܵܐ ܕܬܪܹܝ، ܫܵܡܝܼܪܵܡ ܝܼܠܵܗ̇ ܕܚܕܵܐ ܓܵܘ ܝܵܠܘܿܦܹܐ ܕܣܸܕܪܵܗ̇.. ܘܫܪ.

܀ ܐܝܼܡܲܢ ܕܒܸܢܦܵܠܵܐ ܝܠܲܝܗܝ 1- 9 ܥܲܡ 20، 30… 100، 200… 1000، 2000…1000000 ܡܲܨܚ ܡܲܦܠܸܚܲܚ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܐܵܬܘܼܬܵܐ ܕܵܠܲܬ (ܕ) ܠܸܥܒ݂ܵܕܲܗܝ ܡܸܢܝܵܢܹܐ ܣܸܕܪܵܝܹܐ ܐܲܝܟ: ܕܥܸܣܪܝܼ ܚܲܕ݇، ܕܬܠܵܬ݂ـܝܼ ܚܕܵܐ، ܕܐܸܡܐ ܘܚܲܕ݇.. ܘܫܪ. ܚܙܝܼ ܠܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܕܐܸܠܬܸܚܬ:

܀ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܕܡܸܢܝܵܢܵܐ ܣܸܕܪܵܝܵܐ

 

ܕܸܟܼܪܢܵܝܵܐ

1= ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ

2= ܬܪܲܝܵـܢܵܐ

3= ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ

4= ܪܒܼܝܼܥܵܝܵܐ

5= ܚܡܝܼܫܵܝܵܐ

6= ܫܬܝܼܬܵܝܵܐ

7= ܫܒܼܝܼܥܵܝܵܐ

8= ܬܡܝܼܢܵܝܵܐ

9= ܬܫܝܼܥܵܝܵܐ

10= ܥܣܝܼܪܵܝܵܐ

11= ܚܕܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ

12=ܬܪܸܥܣܝܼܪܵܝܵܐ

 

 

ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܵܐ

1= ܩܲܕ݇ܡܵܝܬܵܐ

2= ܬܪܲܝܵܢܬܵܐ

3=ܬܠܝܼܬܼܵܝܬܵܐ

4= ܪܒܼܝܼܥܵܝܬܵܐ

5= ܚܡܝܼܫܵܝܬܵܐ

6= ܫܬܝܼܬܵܝܬܵܐ

7= ܫܒܼܝܼܥܵܝܬܵܐ

8= ܬܡܝܼܢܵܝܬܵܐ

9= ܬܫܝܼܥܵܝܬܵܐ

10=ܥܣܝܼܪܵܝܬܵܐ

11=ܚܕܲܥܣܝܼܪܵܝܬܵܐ

12=ܬܪܸܥܣܝܼܪܵܝܬܵܐ

ܕܸܟܼܪܵܢܵܝܵܐ

20= ܥܸܣܪܝܼܢܵܝܵܐ

30= ܬܠܵܬܼܝܼܢܵܝܵܐ

40= ܐܲܪܒܵܥܝܼܢܵܝܵܐ

50= ܚܲܡܫܝܼܢܵܝܵܐ

60= ܐܸܫܬܝܼܢܵܝܵܐ

70= ܫܲܒܼܥܝܼܢܵܝܵܐ

80= ܬܡܵܢܝܼܢܵܝܵܐ

90= ܬܸܫܥܝܼܢܵܝܵܐ

100= ܐܸܡܵܝܵܐ

1000= ܐܲܠܦܵܝܵܐ

21= ܕܥܸܣܪܝܼ ܚܲܕ݇

23= ܕܥܸܣܪܝܼ ܬܠܵܬ݂ܵܐ

101= ܕܐܸܡܵܐ ܘܚܲܕ݇

ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܵܐ

20= ܥܸܣܪܝܼܢܵܝܬܵܐ

30=ܬܠܵܬܼܝܼܢܵܝܬܵܐ

40=ܐܲܪܒܥܝܼܢܵܝܬܵܐ

50=ܚܲܡܫܝܼܢܵܝܬܵܐ

60=ܐܸܫܬܝܼܢܵܝܬܵܐ

70=ܫܲܒܼܥܝܼܢܵܝܬܵܐ

80=ܬܡܵܢܝܼܢܵܝܬܵܐ

90=ܬܸܫܥܝܼܢܵܝܬܵܐ

100=ܐܸܡܵܝܬܵܐ

1000=ܐܲܠܦܵܝܬܵܐ

21= ܕܥܸܣܪܝܼ ܚܕܵܐ

23= ܕܥܸܣܪܝܼ ܬܠܵܬ݇

1001= ܕܐܲܠܦܵܐ ܘܚܕܵܐ

ܕܘܪ̈ܫܐ

 1. ܟܬܘܿܒ݂ ܠܡܸܢܝܵـܢܵܐ ܕܸܟ݂ܪܵܢܵܝܵܐ ܣܸܕܪ̈ܵܝܵܐ ܕ 13، 15،

                                               .

 

 1. ܟܬܘܿܒ݂ ܠܡܢܸܝܵـܢܵܐ ܫܸܪ̈ܫܵܝܵܐ ܕ 80، 9، 12، 40، 120، 1000

    ܬܡܵܢܝܼ                                  .

 

                                           .

 

 1. ܟܬܘܿܒ݂ ܡܸܢܝܵـܢܵܐ ܫܸܪ̈ܫܝܵܐ ܥܲܡ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܐܸܠܬܸܚܬ.

   ܝܵـܠܵܕ݇ܐ، ܣܲܗܪܵܐ، ܨܸܨܪܹ̈ܐ، ܟܲܪ̈ܡܵܢܹܐ، ܪܘܼܡܬܵܐ، ܐܲܬܪ̈ܵܘܵܬ݂ܵܐ.

ܚܲܕ݇ ܝܵـܠܵܕ݇ܐ                                   .

                                           .

                                           .

 

 1. ܟܬܘܿܒ݂ ܡܸܢܝܵـܢܵܐ ܣܸܕܪ̈ܵܝܵܐ ܥܲܡ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܐܸܠܬܸܚܬ.

   ܒܪܵܬܵܐ، ܫܸܡܫܵܐ، ܩܲܡܨܵܐ، ܚܲܩܠܹ̈ܐ، ܛܘܼܪܵܐ، ܬܵܘܪܹ̈ܐ

 ܒܪܵܬܵܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܬܵܐ                              .

                                          .

                                          .

 

 1.  ܟܬܘܿܒ݂ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܠܵܚܘܼܡܹ̈ܐ ܥܲܡ ܡܸܢܝܵـܢܹ̈ܐ ܫܸܪ̈ܫܵܝܹܐ ܕܐܸܠܬܸܚܬ.

   ܬܠܵܬܼܵܐ، ܐܲܪܒܲܥ، ܥܣܲܪ، ܫܒܲܥ، ܚܲܕܸܥܣܲܪ، ܥܸܣܪܝܼ.

  ܬܠܵܬ݂ܵܐ ܥܠܲܝܡܹܐ                             .

                                          .

                                          .

 

 


 • -

ܡܢܝܢܐ ܕܫܡܢ̈ܐ

1. ܫܸܡܵܐ ܚܕܵܢܵܝܵܐ

ܟܹܐ ܡܲܕܸܥ ܚܲܕ݇ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ، ܚܕܵܐ ܕܘܼܟܵܐ، ܚܕܵܐ ܚܲܝܘܬܵܐ ܐܵܘ ܚܲܕ݇ ܡܸܢܕܝܼ ܐܲܝܟܼ: ܒܵܒܵܐ ܝܸܡܵܐ ܟܹܐܦܵܐ ܐܲܪܢܸـܒ݂ܵܐ ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܕܹܐܒܼܵܐ ܐܵܬ݂ܵܐ ܚܲܒܘܼܫܵܐ ܚܵܘܚܵܐ ܐܲܪܡܘܼܢܬܵܐ ܣܲܗܪܵܐ ܟܬ݂ܵܒ݂ܵܐ ܟܵܘܹܐ ܩܘܼܪܢܝܼܬܼܵܐ ܚܘܿܬ݇ܫܟܘܼܪܹܐ ܡܲܣܵܐܬ݂ܵܐ، ܒܸܪܩܵܐ ܢܲܗܪܵܐ ܚܢܵܢܝܼܫܘܿܥ ܥܲܒ݂ܕܝܼܫܘܿܥ ܓܪܸܡܚܵܨܵܐ، ܒܹܝܬܟܪ̈ܝܼܗܹܐ ܓܪܸܡܦܝܼܠܵܐ.. ܘܫܪ.

2. ܫܸܡܵܐ ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ

ܟܹܐ ܡܲܕܸܥ ܪܵܒܵܐ ܦܲܪܨܘܿܦܹܐ، ܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ، ܚܲܝ̈ـܘܵܬ݂ܵܐ ܘܡܸܢܕܝܵـܢܹ̈ܐ ܐܲܝܟܼ: ܒܵܒܵܘܵܬܼܵܐ ܝܸܡܵܘܵܬ݂ܵܐ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܒܲܛܹ̈ܐ ܒܵܬܲܝܟܪ̈ܝܼܗܹܐ ܐܲܪ̈ܢܸܒ݂ܹܐ ܚܢܵܢܝܼܫܘܿܥܹ̈ܐ ܟܬ݂ܵܒܹܐ .. ܘܫܪ.

ܪܘܼܫܡܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ ܕܣܲܓܝܼܐܵܢܵـܝܵܐ ܣܝܵܡܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ، ܘܣܘܼܟܵܠܲܢ ܝܼܠܹܗ ܟܹܐ ܡܲܬܒ݂ܲܚ ܬܪܹܝ ܢܘܼܩܙܹ̈ܐ ܓܵܪ̈ܘܿܣܹܐ ܥܲܠ ܐܵܬܼܘܼܬܼܵܐ ܕܩܲܕ݇ܡ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܟܬܼܵܒܹ̈ܐ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ.. ܘܫܪ. ܐܝܼܢܵܐ ܒܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܓܵܘܲܝܗܝ ܐܵܬ݂ܘܼܬܼܵܐ ܪ ܟܹܐ ܡܲܬܒ݂ܲܚ ܚܲܕ݇ ܢܘܼܩܙܵܐ ܒܕܸܦܢܵܐ ܕܗ̇ܘ ܕܝܼܵܗ̇ ܐܲܝܟܼ: ܝܲܪ̈ܚܹܐ ܟܲܪ̈ܡܵܢܹܐ ܐܘܼܪ̈ܚܵـܬ݂ܵܐ ܚܵܘ̈ܚܹܐ ܐܲܪ̈ܡܘܿܢܹܐ ܟܵܘ̈ܵܬ݂ܵܐ ܟܬ݂ܵܒܹ̈ܐ ܣܸܡܘܿܪܹ̈ܐ ܨܸܦܪܹ̈ܐ.. ܘܫܪ. ܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܲܠܨܵܝܬܵܐ ܠܡܲܬܘܿܒ݂ܹܐ ܣܝܵܡܹܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܲܦܠܘܿܚܹܐ ܝܘܲܚ ܙܵܘܥܹܐ ܐܝܼܢܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܠܹܐ ܝܘܲܚ ܡܲܦܠܘܿܚܹܐ ܙܵܘܥܹܐ ܐܲܠܨܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܡܲܬܘܿܒ݂ܹܐ ܣܝܵܡܹܐ ܩܵܐ ܕܦܵܪܫܲܚ ܒܲܝܢܲܝ ܫܸܡܵܢܹܐ ܚܕܵܢܵܝܹܐ ܘܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܹܐ.

ܫܸܡܵܐ ܣܲܓܝܼܐܵܢܵـܝܵܐ ܦܠܝܼܓܼܵܐ ܝܠܹܗ ܠܬܠܵܬ݇ ܡܢܵܘܵܬ݂ܵܐ:

ܐ. ܫܸܡܵܐ ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܫܲܠܡܵܐ

ܗ̇ܘ ܝܼܠܹܗ ܕܫܲܚܠܘܿܦܹܐ ܝܠܹܗ ܙܵܘܥܹ̈ܗ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܠܵܐ ܐܵܬܘܵܬܹ̈ܗ ܒܡܸܢܝܵܢܵܐ، ܠܵܐ ܒܸܙܝܵܕܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܘܠܵܐ ܒܸܒܨܵܪܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܟܹܐܦܵܐ ܟܹܐܦܹ̈ܐ، ܕܹܐܒܼܵܐ ܕܹܐܒܹ̈ܐ، ܟܲܠܒܵܐ ܟܲܠܒܹ̈ܐ، ܡܲܠܟܵܐ ܡܲܠܟܹ̈ܐ، ܕܵܪܬܵܐ ܕܵܪ̈ܵܬܵܐ، ܨܠܘܿܬܼܵܐ: ܨܠܵܘܵܬ݂ܵܐ.. ܘܫܪ. ܒܐܸܠܬܸܚܬ ܡܲܕܟܼܘܼܪܹܐ ܝܘܲܚ ܠܐܵܢܝܼ ܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܐܲܠܨܵܝܹ̈ܐ ܕܫܸܡܵܐ ܣܲܓܝܼܐܵܢܵـܝܵܐ ܫܲܠܡܵܐ:

 1. ܫܸܡܵܐ ܕܸܟ݂ܪܵܢܵـܝܵܐ ܫܲܠܡܵܐ ܟܹܐ ܫܲܚܠܸܦ ܙܩܵܦܵܐ ܕܐܵܬ݂ܘܼܬܼܵܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܵܐ ܕܩܲܕ݇ܡ ܐܵܠܲܦ ܠܙܠܵܡܵܐ ܩܸܫܝܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܬܲܥܠܵܐ ܬܲܥܠܹ̈ܐ، ܦܹܐܪܵܐ ܦܹܐܪܹ̈ܐ، ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܟܬܵܒܹ̈ܐ، ܫܪܵܪܵܐ ܫܪܵܪܹ̈ܐ، ܦܲܪܘܿܩܵܐ ܦܲܪ̈ܘܿܩܹܐ.. ܘܫܪ.
 2. ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܹܐ ܫܲܠܡܹ̈ܐ ܕܦܪܵܩܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܒܬܵܘ ܕܩܲܕ݇ܡ ܐܵܠܲܦ ܠܹܐ ܫܲܚܠܸܦ ܙܵܘܥܵܐ ܕܐܵܬ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܵܐ ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܬ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܫܠܝܼܬ݂ܵܐ ܒܸܫܩܵܠܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܙܩܵܦܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܕܵܪܬܵܐ ܕܵܪܵܬܵܐ، ܟܵܪܬܵܐ ܟܵܪܵܬܵܐ، ܟܵܠܬ݂ܵܐ ܟܵــܠܵـܬ݂̈ܵܐ، ܫܲܒܬ݂ܵܐ ܫܲܒܵـܬ݂̈ܵܐ، ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܡܕܝܼܢܵـܬܵܐ، ܥܸܕܬܵܐ ܥܸܕܵܬܵܐ، ܥܸܠܬܼܵܐ ܥܸܠܵـܬ݂ܵܐ، ܩܸܠܵܝܬ݂ܵܐ ܩܸܠܵܝܵـܬ݂ܵܐ… ܘܫܪ.
 3. ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܹ̈ܐ ܫܲܠܡܹ̈ܐ ܦܪܝܼܩܹܐ ܒܝܲܕ (ܘܼܬܵܐ ܘܿܬܵܐ ܝܼܬܵܐ) ܒܸܢܦܵـܠܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܙܲܘܥܹ̈ܐ ܕܪܒ݂ܵܨܵܐ، ܪܘܵܚܵܐ ܘܚܒ݂ܵܨܵܐ ܘܒܸܫܩܵܠܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܒܫܵܘܦܲܝܗܝ ܙܩܵܦܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܒܵܥܘܼܬܼܵܐ ܒܵܥ̈ـܘܵܬ݂ܵܐ، ܫܵܘܬܵܦܘܼܬ݂ܵܐ ܫܵܘܬܵܦ̈ـܘܵܬ݂ܵܐ، ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܨܠܵܘܵܬ݂ܵܐ، ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܒܸܪ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ، ܡܲܫܪܝܼܬ݂ܵܐ ܡܲܫܪ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ.. ܘܫܪ.
 4. ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܫܲܠܡܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܣܘܼܟܵـܠܹ̈ܐ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܠܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܦܪܵܩܵܐ ܒܐܵܬ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܬ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܬܵܐ ܕܩܲܕ݇ܡ ܐܵܠܲܦ، ܫܲܚܠܘܼܦܹܐ ܝܠܹܗ ܙܩܵܦܵܐ ܠܙܠܵܡܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܐܲܪܢܸܒ݂ܵܐ ܐܲܪ̈ܢܸـܒܹܐ، ܕܸܒܵܐ ܕܸܒܹ̈ܐ، ܝܵܘܢܵܐ ܝܵܘܢܹ̈ܐ.. ܘܫܪ.

ܒ. ܫܸܡܵܐ ܣܲܓܝܼܐܵܢܵـܝܵܐ ܬܒ݂ܝܼܪܵܐ

ܗ̇ܘ ܝܼܠܹܗ ܕܫܲܚܠܘܿܦܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܐܵܬ݂ܘܵܬ݂ܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܚܕܵܢܵـܝܵܐ ܗ.ܕ ܒܸܗܘܵܝܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܒܸܫ ܝܲܬܝܼܪ ܝܲܢ ܒܵܨܘܿܪܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܡܸܢܝܵـܢܵܐ ܕܐܵܬ݂ܘܵܬ݂ܵܐ ܕܚܕܵܢܵـܝܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܛܘܼܪܵܐ ܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ، ܓܘܼܕܵܐ ܓܘܼܕܵܢܹ̈ܐ، ܒܹܥܬܵܐ ܒܹܥܹ̈ܐ، ܒܲܝܬܵܐ ܒܵـ̈ܬܹܐ ܝܲܢ ܒܵـܬܘܵܬܵܐ، ܩܘܼܠܬܵܐ ܩܘܼܠ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ، ܩܲܠܬܼܵܐ ܩܲܠ̈ܝܵـܬܼܵܐ… ܘܫܪ. ܒܐܸܠܬܸܚܬ ܡܲܕܟܼܘܼܪܹܐ ܝܘܲܚ ܠܐܵܢܝܼ ܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܐܲܠܨܵܝܹ̈ܐ ܕܫܸܡܵܐ ܣܲܓܝܼܐܵܢܵـܝܵܐ ܬܒܼܝܼܪܵܐ:

 1. ܒܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܟܹܐ ܬܵܘܣܸܦܲܚ ܥܲܠܲܝܗܝ ܐܵܬ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܢܘܼܢ ܐܲܝܟܼ: ܛܘܼܪܵܐ ܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ، ܓܹܒܵܐ ܓܹܒܵܢܹ̈ܐ، ܓܘܼܕܵܐ ܓܘܼܕܵܢܹ̈ܐ، ܟܲܪܡܵܐ ܟܲܪ̈ܡܵܢܹܐ… ܘܫܪ.
 2. ܒܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܸܟ݂ܪ̈ܵܢܵـܝܹܐ ܝܲܢ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵـܝܹ̈ܐ ܟܹܐ ܬܵܘܣܸܦܲܚ ܥܲܠܲܝܗܝ ܘܵܬ݂ܵ ܩܲܕ݇ܡ ܐܵܠܲܦ ܕܫܘܼܠܵܡܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܐܘܿܪܹܐ ܐܘܿܪ̈ܵܘܵܬ݂ܵܐ، ܐܸܪܚܹܐ ܐܸܪ̈ܚܵܘܵܬ݂ܵܐ، ܚܵܬ݂ܵܐ ܚܵܬ݂̈ܘܵܬ݂ܵܐ، ܐ݇ܓܵܪܹܐ ܐ݇ܓܵܪ̈ܵܘܵܬ݂ܵܐ.. ܘܫܪ.
 3. ܒܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܢܸܩܒܬܼܢܵـܝܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܐܵܬ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܫܠܝܼܬܼܵܐ ܩܲܕ݇ܡ ܬ ܕܒܸܢܦܵـܠܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܩܲܕ݇ܡ ܐܵܠܲܦ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܵܐ، ܘܒܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܬܪܹܝ ܘܬܠܵܬ݂ܵܐ ܗܸܓܝܵܢܹܐ ܟܹܐ ܬܵܘܣܸܦܲܚ ܚܕܵܐ ܝܘܼܬ ܙܩܝܼܦܬܵܐ (ܝܵ) ܐܲܝܟܼ: ܓܵܡܘܿܫܬܵܐ ܓܵܡܘܿܫ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ، ܕܸܒܘܼܪܬܵܐ ܕܸܒܘܼܪ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ، ܕܲܪܓܘܼܫܬܵܐ ܕܲܪ̈ܓܘܼܫܝܵـܬ݂ܵܐ، ܚܡܵܪܬܵܐ ܚܡܵܪ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ، ܟܲܠܒܬܵܐ ܟܲܠܒ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ، ܣܘܼܣܬܵܐ ܣܘܼܣܝܵܬ݂ܵܐ، ܬܵܘܪܬܵܐ ܬܵܘܪ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ، ܬܩܘܼܠܬܵܐ ܬܩܘܼܠܝܵـܬ݂ܵܐ، ܟܢܘܿܫܬܵܐ ܟܢܘܿܫ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ، ܦܬ݂ܘܠܬܵܐ ܦܬܘܼܠ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ، ܩܲܕܝܼܫܬܵܐ ܩܲܕܝܼܫ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ، ܬܸܟܬܼܵܐ ܬܸܟ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ، ܙܡܵܪܬܵܐ ܙܡܵܪ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ، ܓܲܪܓܲܡܬܵܐ ܓܲܪ̈ܓܲܡܝܵـܬ݂ܵܐ، ܫܲܪܚܬܵܐ ܫܲܪ̈ܚܝܵـܬ݂ܵܐ، ܢܵـܬ݂ܵܐ ܢܵܬ݂ܝܵـܬ݂ܵܐ.. ܘܫܪ.
 4. ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܠܲܝܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܬܵܘ ܕܢܩܒܬܼܵܢܵܝܘܼܬܵܐ ܟܹܐ ܬܵܘܣܸܦܲܚ ܥܲܠܲܝܗܝ ܒܣܲܓܝܼܐܵܢܵـܝܵܐ ܚܕܵܐ ܬܵܘ ܙܩܝܼܦܬܵܐ ܩܲܕ݇ܡ ܐܵܠܲܦ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܝܵܘܢܵܐ ܝܵܘ̈ܢܵـܬ݂ܵܐ، ܐܘܼܪܚܵܐ ܐܘܼܪ̈ܚܵـܬ݂ܵܐ، ܐܲܩܠܵܐ ܐܲܩܠܵـ̈ـܬ݂ܵܐ، ܛܸܦܪܵܐ ܛܸܦܪ̈ܵܬ݂ܵܐ، ܐܲܪܥܵܐ ܐܲܪ̈ܥܵـܬ݂ܵܐ، ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܢܲܦ̮̈ܫܵـܬ݂ܵܐ، ܥܲܝܢܵܐ ܥܲܝ̈ـܢܵـܬ݂ܵܐ، ܪܘܼܚܵܐ ܪ̈ܘܼܚܵـܬ݂ܵܐ، ܨܸܒܥܵܐ ܨܸܒ̈ܥܵـܬ݂ܵܐ، ܝܲܡܵܐ ܝܲܡܵـܬ݂ܵܐ.. ܘܫܪ.
 5. ܒܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܟܹܐ ܢܵܦܠܵܐ ܚܕܵܐ ܝܲܢ ܬܲܪܬܹܝ ܐܵܬ݂̈ܘܵܬ݂ܵܐ ܒܣܲܓܝܼܐܵܢܵـܝܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܒܸܥܬܵܐ ܒܸܥܹ̈ܐ، ܒܲܝܬܵܐ ܒܵـܬܹ̈ܐ، ܣܥܵܪܬܵܐ ܣܥܵܪܹ̈ܐ، ܫܹܢ݇ܬܵܐ ܫܸܢܹ̈ܐ، ܓܸܪܒ݂ܝܼܬܵܐ ܓܸܪ̈ܒܹܐ، ܚܸܛܝܼܬܵܐ ܚܸܛܹ̈ܐ.. ܘܫܪ.
 6. ܒܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܬܢܝܼܬܵܐ ܐܵܬ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܵܐ ܕܩܲܕ݇ܡ ܐܵܠܲܦ ܕܫܘܼܠܵܡܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܒܸܪܟܵܐ ܒܸܪ̈ܟܵܟܹܐ، ܒܸܙܵܐ ܒܸܙܵܙܹ̈ܐ، ܦܲܠܓܵܐ ܦܲܠܓܵܓܹ̈ܐ، ܦܘܿܩܵܐ ܦܘܿܩܵܩܹ̈ܐ، ܬܸܠܦܵܐ ܬܸܠܦܵܦܹ̈ܐ، ܛܸܦܵܐ ܛܸܦܵܦܹ̈ܐ، ܒܸܙܥܵܐ ܒܸܙܥܵܙܹ̈ܐ… ܘܫܪ.
 7. ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܕܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܟܹܐ ܗܵܘܹܐ ܐܲܝܟܼ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܐܘܼܡܬܼܵܐ ܐܸܡ̈ܘܵܬ݂ܵܐ، ܬܸܫܒܘܿܚܬܵܐ ܬܸܫܒ̈ܚܵܬ݂ܵܐ، ܡܫܘܼܚܬܵܐ ܡܘܼܫ̈ܚܵܬ݂ܵܐ .. ܘܫܪ.
 8. ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܟܡܵܝܘܼܬ݂ܵܐ ܘܕܠܹܐ ܡܵܨܲܚ ܠܚܲܫܒܘܼܢܲܝܗܝ ܝܼܠܲܝܗܝ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܒܐܸܣܟܹܝܡܲܝܗܝ ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܡܝܼܵܐ، ܣܡܘܿܩܹ̈ܐ، ܦܘܿܕܹ̈ܐ، ܪܝܼܪܹ̈ܐ، ܓ̰ܘܿܪܹ̈ܐ، ܙܘܵܕܹ̈ܐ، ܬܵܘܠܹ̈ܐ، ܚܲܝܹ̈ܐ، ܕܸܚܢܵܐ.. ܘܫܪ.
 9. ܐܝܼܬ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܐܲܕܫܹ̈ܐ ܫܸܪ̈ܫܵܝܹܐ ܓܵܘ ܟܝܵـܢܵܐ ܦܝܼܫܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܡܘܼܦܠܸܚܹܐ ܒܚܕܵܢܵܝܵܐ ܘܠܲܝܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܒܲܗܪܵܐ، ܒܸܣܪܵܐ، ܕܸܒ݂ܫܵܐ، ܩܲܡܚܵܐ، ܕܸܚܢܵܐ، ܚܘܼܒܵܐ، ܟܲܪܒܵܐ، ܡܸܫܚܵܐ، ܛܝܼܢܵܐ.. ܘܫܪ.
 10. ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܕܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܦܪܝܼܩܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܒܘܵܘ ܪܒܼܝܼܨܬܵܐ ܝܲܢ ܙܥܘܿܪܘܼܬܵܐ ܕܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܟܹܐ ܗܵܘܝܼ ܒܬܵܘܣܲܦܬܼܵܐ (ܢܝܵـܬ݂ܵܐ) ܐܲܝܟܼ ܫܲܠܩܘܼ ܫܲܠܩ̈ܘܼܢܝܵـܬ݂ܵܐ، ܩܵܛܘܼ ܩܵܛ̈ܘܼܢܝܵـܬ݂ܵܐ.. ܘܫܪ.
 1. ܐܝܼܬ ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܬܲܪܬܹܝ ܨܘܼܪ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ ܕܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܐܝܼܕܵܐ ܐܝܼܕܹ̈ܐ ܐܝܼܕܵܬ݂ܵܐ، ܐܲܒ݂ܵܗܵܐ ܐܲܒ݂ܵܗܹ̈ܐ ܐܲܒ݂ܵܗܵܬ݂ܵܐ، ܚܲܝܠܵܐ ܚܲܝܠܹ̈ܐ ܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬ݂ܵܐ، ܬܸܠܦܵܐ ܬܸܠܦܹ̈ܐ ܬܸܠܦܵܦܹ̈ܐ، ܝܵܘܢܵܐ ܝܵܘܢܹ̈ܐ ܝܵܘܢܵـ̈ـܬ݂ܵܐ.. ܘܫܪ.

ܓ. ܫܸܡܵܐ ܣܲܓܝܼܐܵܢܵـܝܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ

ܕܟ݂ܸܪܲܢ ܒܕܲܥܒ݂ܲܪ ܓܵܘ ܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܕܗ̇ܘ ܝܼܠܹܗ ܒܸܬܪܵܨܵܐ ܡ̣ܢ ܬܲܪ̈ܬܹܝ ܗܹܡܸܙܡܵܢܹ̈ܐ ܝܲܢ ܝܲܬܝܼܪ.

 1. ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܒܲܪ ܝܲܢ ܒܪܵܬ ܘܚܲܕ ܫܸܡܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܣܲܗܡܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܠܹܐ ܫܲܚܠܸܦ ܐܝܼܢܵܐ ܣܲܗܡܵܐ ܬܪܲܝܵـܢܵܐ ܟܹܐ ܫܲܚܠܸܦ ܠܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܒܪܵܬ݇ܐܝܼܕܵܐ، ܒܪܵܬ݇ܐܝܼܕܹ̈ܐ. ܒܪܵܬ݇ܨܸܒܥܵܐ، ܒܪܵܬ݇ܨܸܒܥܹ̈ܐ. ܒܲܪܙܲܪܥܵܐ، ܒܲܪܙܲܪ̈ܥܹܐ. ܒܲܪܩܝܵܡܵܐ، ܒܲܪܩܝܵܡܹ̈ܐ.. ܘܫܪ.
 1. ܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܡܵܪ، ܡܵܪܵܐ ܝܲܢ ܡܵܪܵܬ݂ ܘܚܲܕ ܫܸܡܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܠܹܐ ܗܵܘܹܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܥܲܠܲܝܗܝ ܐܲܝܟܼ: ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܡܵܪ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܡܵܪ ܙܘܼܙܹ̈ܐ، ܥܠܲܝܡܵܐ ܡܵܪ ܠܸܒܵܐ ܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܡܵܪ ܠܸܒܵܐ، ܒܲܟ݂ܬܵܐ ܡܵܪܵܬ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܒܲܟ݂ܬܵܬܵܐ ܡܵܪܵܬ ܙܘܼܙܹ̈ܐ، ܥܠܲܝܡܬܵܐ ܡܵܪܵܬ ܠܸܒܵܐ ܥܠܲܝܡܵܬܵܐ ܡܵܪܵܬ ܠܸܒܵܐ.
 2. ܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬ ܘܚܲܕ ܫܸܡܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܚܕܵܢܵܝܵܐ، ܗ̇ܘ ܟܹܐ ܫܲܚܠܸܦ ܠܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܒܹܝܬܪܲܡܫܵܐ ܒܹܝܬܪܲܡܫܹܐ، ܒܹܝܬܝܲܠܕܵܐ ܒܹܝܬܝܲܠܕܹܐ، ܒܹܝܬܩܒ݂ܘܼܪܵܐ ܒܹܝܬܩܒ݂ܘܼܪܹܐ، ܒܹܝܬܓܵܘܣܵܐ ܒܹܝܬܓܵܘܣܹܐ ܐܝܼܢܵܐ ܐܸܢ ܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܝܠܹܗ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬ ܘܚܲܕ ܫܸܡܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܒܸܫ ܛܵܒ݂ܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܘܠܵܚܘܼܡܬܵܐ ܠܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ، ܒܹܝܬ ܟܹܐ ܫܲܚܠܸܦ ܠܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܒܵܬܲـܝ ܐܲܝܟܼ ܛܘܼܦ̮ܣܹ̈ܐ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܠܲܝܗܝ:

ܒܹܝܬܟܪ̈ܝܼܗܹܐ ܒܵܬܲܝܟܪ̈ܝܼܗܹܐ، ܒܹܝܬܐܲܪ̈ܟܹܐ ܒܵܬܲܝܐܲܪ̈ܟܹܐ، ܒܹܝܬܨܵܘܒܹ̈ܐ ܒܵܬܲܝܨܵܘܒܹ̈ܐ، ܒܹܝܬܢܝܼܣܵܢܹ̈ܐ ܒܵܬܲܝܢܝܼܣܵܢܹ̈ܐ، ܒܹܝܬܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ ܒܵܬܲܝܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ، ܒܹܝܬܝܲܬܘܼܡܹ̈ܐ ܒܵܬܲܝܝܲܬܘܼܡܹ̈ܐ.. ܘܫܪ.

 1. ܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܚܲܕ ܫܘܼܡܵܗܵܐ ܘܫܸܡܵܐ: ܫܘܼܡܵܗܵܐ ܠܹܐ ܫܲܚܠܸܦ ܐܝܼܢܵܐ ܫܸܡܵܐ ܟܹܐ ܫܲܚܠܸܦ ܠܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܐܲܝܟܼ:

ܚܘܵܪܟܵܘܣܵܐ ܚܘܵܪܟܵܘܣܹ̈ܐ، ܚܘܵܪܕܸܩܢܵܐ ܚܘܵܪܕܸܩܢܹ̈ܐ، ܫܲܦܝܼܪܚܸܙܘܵܐ ܫܲܦܝܼܪܚܸܙܘܹ̈ܐ، ܪܵܡܩܘܼܡܬܵܐ ܪܵܡܩܘܼܡܝܵـܬܵܐ، ܛܵܒ݂ܥܒ݂ܵܕܵܐ ܛܵܒ݂ܥܒ݂ܵܕܹ̈ܐ، ܫܲܦܝܼܪܕܘܼܒܵܪܵܐ ܫܲܦܝܼܪܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ..ܘܫܪ.

 1. ܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܐ ܡ̣ܢ ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܘܫܸܡܵܐ ܓܵܘܵܢܵܐܝܼܬ ܠܹܐ ܫܲܚܠܸܦ ܡܸܛܠ ܗ̇ܘ ܝܼܠܹܗ ܒܨܘܼܪܬܵܐ ܕܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܘܼܬܵܐ. ܠܡܲܕܘܿܥܹܐ ܠܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܘܼܬܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܡܵܨܲܚ ܡܲܬܒ݂ܲܚ ܩܲܕ݇ܡ ܫܸܡܵܐ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܡܬܲܚܡܵܐ ܐܲܝܟܼ:

ܬܲܪܬܹܝ ܥܵܙܠܵܟܘܼܫܹ̈ܐ، ܬܠܵܬ݇ ܙܵܩܪܵܩܘܿܕܹ̈ܐ، ܚܲܡܫܵܐ ܫܵܠܹܢܘܼܢܹ̈ܐ.. ܘܫܪ.

 1. ܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܬܪܹܝ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܠܹܐ ܫܲܚܠܸܦ ܣܲܗܡܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܐܝܼܢܵܐ ܣܲܗܡܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܟܹܐ ܫܵܩܸܠ ܨܘܼܪܬܵܐ ܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܬܵܐ ܐܲܝܟܼ:

ܓܪܸܡܥܘܼܩܒܵܐ[1] ܓܪܸܡܥܘܼܩܒܹ̈ܐ، ܓܪܸܡܦܝܼܠܵܐ[2] ܓܪܸܡܦܝܼܠܹ̈ܐ، ܚܡܲܪܒܲܪܝܼܵܐ ܚܡܲܪܒܲܪ̈ܝܼـܹܐ، ܓܪܸܡܚܲܨܵܐ[3] ܓܪܸܡܚܵܨܹ̈ܐ، ܒܥܸܠܕܒ݂ܵܒ݂ܵܐ[4] ܒܥܸܠܕܒ݂ܵܒ݂̈ـܹܐ.

 1. ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܵܝܹܐ ܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܟܬܝܼܒ݂̈ـܹܐ ܒܣܲܓܝܼܐܵܢܵܝܵܐ ܐܲܝܟܼ:

ܝܲܗܒ݂ܐܲܠܵܗܵܐ: ܝܲܗܒ݂ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ، ܚܢܵܢܝܼܫܘܿܥ: ܚܢܵܢܝܼܫܘܿܥܹ̈ܐ، ܥܲܒ݂ܕܝܼܫܘܿܥ: ܥܲܒ݂ܕܝܼܫܘܿܥܹ̈ܐ.. ܘܫܪ.

 1. ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܡܪ̈ܲܟܒ݂ـܹܐ ܫܢܝܼܙܹܐ ܠܩܵܢܘܿܢܹܐ ܕܕܲܥܒ݂ܲܪ ܐܲܝܟܼ:

ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܟܘܼܡܦܵܬܵܐ: ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܟܘܼܡܦܵܬܵܐ، ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܒܢܲܝܢܵܫܵܐ، ܣܝܵܡܝܼܕܵܐ، ܣܝܵܡܝܼܕܹ̈ܐ.. ܘܫܪ.

[1] ܓܪܲܡܥܘܼܩܒܵܐ: ܓܲܪܡܵܐ ܕܥܘܼܩܒܵܐ

[2] ܓܪܲܡܦܝܼܠܵܐ: ܓܲܪܡܵܐ ܕܦܝܼܠܵܐ، ܥܵܐܓ̰

[3] ܓܲܪ̈ܡܹܐ ܕܫܸܫܸܠܬܵܐ ܕܚܲܨܵܐ

[4] ܒܥܸܠܕܒܵܒ݂ܵܐ: ܕܸܫ̃ܡܸܢ


 • -

ܓܢܣܐ ܕܫܡܢ̈ܐ

 ܓܢܣܐ ܕܫܡܢ̈ܐ

ܒܠܸܫܵܢܲܢ ܐܝܼܬ ܬܪܹܝ ܓܸܢܣܹ̈ܐ ܕܫܸܡܵܢܹܐ: ܕܸܟ݂ܪܵܢܵܝܵܐ ܘܢܸܩܒܬ݂ܵܢܵܝܵܐ ܘܐܲܢܹܐ ܬܪܹܝ ܓܸܢܣܹܐ ܡܵܨܲܚ ܦܵܪܫܲܚܠܗ݇ܘܿܢ ܐܲܝܟܼ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܠܵܗ̇:

 1. ܫܲܚܠܲܦܬܵܐ ܕܕܸܟ݂ܪܵܐ ܠܢܸܩܒ݂ܵܐ

ܒܝܲܕ ܬܵܘܣܲܦܬ݂ܵܐ ܕܐܵܬ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܬܵܘ ܙܩܝܼܦܬܵܐ ܩܲܕ݇ܡ ܐܵܠܲܦ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܵܐ ܠܪܵܒܵܐ ܫܸܡܵܢܹܐ ܫܲܚܠܘܼܦܹܐ ܝ݇ܠܹܗ ܫܸܡܵܐ ܕܸܟ݂ܪܵܢܵܝܵܐ ܠܫܸܡܵܐ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܡܲܠܟܵܐ ـ ܡܲܠܟܬܵܐ، ܚܲܒܼܪܵܐ ـ ܚܲܒ݂ܪܬܵܐ، ܚܵـܠܵܐ ـ ܚܵܠܬܵܐ، ܥܲܡܵܐ ـ ܥܲܡܬܵܐ، ܢܵܘܸܓܵܐ ـ ܢܵܘܸܓܬܵܐ، ܒܲܪܸܚܡܵܝܵܐ ـ ܒܲܪܸܚܡܵܝܬܵܐ، ܐܸܕܼܡܵܐ ـ ܐܸܕܲܡܬܵܐ، ܣܘܼܣܵܐ ـ ܣܘܼܣܬܵܐ، ܬܵܘܪܵܐ ـ ܬܵܘܪܬܵܐ، ܟܲܠܒܵܐ ـ ܟܲܠܒܬܵܐ، ܚܡܵܪܵܐ ـ ܚܡܵܪܬܵܐ.. ܘܫܲܪ.

2. ܫܸܡܵܢܹܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܩܵܐ ܕܸܟ݂ܪܹܐ ܘܢܸܩܒ݂ܹܐ

ܪܵܒܵܐ ܡ̣ܢ ܫܸܡܵܢܹܐ ܦܝܼܫܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܡܘܼܦܠܸـܚܹܐ ܩܵܐ ܕܸܟ݂ܪܹ̈ܐ ܘܢܸܩܒ݂ܹܐ ܐܲܝܟܼ: ܒܵܒܵܐ ܘܝܸܡܵܐ، ܐܲܚܘܿܢܵܐ ܘܚܵـܬ݂ܵܐ، ܝܵـܠܵܕ݇ܐ ܘܒܪܵܬܵܐ، ܓܲܒܼܪܵܐ ܘܒܲܟܼܬܵܐ، ܚܸܬܢܵܐ ܘܟܲܠܬܵܐ، ܕܝܼܟܵܐ ܘܟܬܵܝܬܵܐ، ܥܸܙܵܐ ܘܢܹܪܝܼܵܐ، ܒܲܪܥܵܢܵܐ ܘܘܲܥܢܵܐ.. ܘܫܪ.

3. ܫܸܡܵܢܹܐ ܕܚܲܕ݇ ܫܸܡܵܐ ܓܸܢܣܵܢܵܝܵܐ

ܪܵܒܵܐ ܡ̣ܢ ܫܸܡܵܢܹܐ ܐܝܼܬܠܗ݇ܘܿܢ ܚܲܕ݇ ܫܸܡܵܐ ܓܸܢܣܵܢܵܝܵܐ ܘܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܐܲܝܟܼ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܠܵܗ̇:

ܐ. ܫܸܡܵܢܹܐ ܕܚܲܕ݇ ܫܸܡܵܐ ܓܸܢܣܵܢܵܝܵܐ ܕܸܟ݂ܪܵܢܵܝܵܐ ܐܲܝܟܼ:

 ܬܲܥܠܵܐ، ܕܸܕܒܼܵܐ، ܢܸܡܪܵܐ، ܐܲܪܝܵܐ، ܚܘܼܘܵܐ، ܕܹܐܒܼܵܐ، ܐܲܝܠܵܐ، ܢܸܫܪܵܐ، ܩܲܡܨܵܐ، ܥܘܼܪܒ݂ܵܐ، ܕܲܒܵܫܵܐ، ܩܲܪܵܝܵܐ، ܫܸܟܘܵܢܵܐ، ܩܲܩܘܵܢܵܐ، ܕܸܒܘܿܪܵܐ، ܨܸܦܪܵܐ، ܦܝܼܠܵܐ، ܓܘܼܡܠܵܐ.. ܘܫܪ.

ܒ. ܐܝܼܬ ܚܲܝܘܵܬ݂ܵܐ ܕܫܸܡܵܢܲܝܗܝ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ܐܲܝܟܼ:

ܐܲܪܢܸܒܼܵܐ، ܦܸܩܵܐ، ܝܵܘܢܵܐ، ܣܢܘܿܢܝܼـܬܼܵܐ، ܦܵܪܚܵܠܲܝܠܹܐ، ܕܸܒܵܐ،، ܒܘܼܡܵܐ، ܙܲܪܩܛܵܐ، ܬܵܘܠܥܵܐ.. ܘܫܪ.

4. ܓܸܢܣܵܐ ܕܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܡܸܢܕܝܵـܢܹ̈ܐ ܠܵܐ ܡܢܲܦܫܹܐ.

ܐܲܢܹܐ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܠܵܐ ܡܢܲܦܫܹܐ ܠܲܝܬ ܠܗ݇ܘܿܢ ܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܪ̈ܫܝܼܡܹܐ ܘܟܹܐ ܡܲܦܠܸܚܲܚ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܲܝܟܼ ܕܦܝܼܫܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ܡܘܼܦܠܸـܚܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܐܲܒܼܵܗܵܬܲܢ.

ܐ. ܐܝܼܬ ܡܸܢܕܝܵـܢܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ܡܘܼܦܠܸܚܹ̈ܐ ܕܸܟܼܪܵܢܵܐܝܼܬ ܐܲܝܟܼ:

ܟܹܐܦܵܐ، ܓܕܼܝܼܠܵܐ، ܬܲܠܓܵܐ، ܟܲܪܡܵܐ، ܒܲܝܬܼܵܐ، ܟܬܼܵܒܼܵܐ، ܩܲܝܣܵܐ، ܦܸܩܚܵܐ، ܒܸܪܩܵܐ..ܘܫܲܪ.

ܒ. ܐܝܼܬ ܡܸܢܕܝܵـܢܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ܡܘܼܦܠܸܚܹ̈ܐ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܐܝܼܬ ܐܲܝܟܼ:

ܫܸܫܸܠܬܵܐ، ܚܡܵܛܵܐ، ܓܸܪܒܼܝܼـܬܼܵܐ، ܒܪܵܬ݂ܐܝܼܕܵܐ، ܒܪܵܬ݂ܨܸܒܥܵܐ، ܩܸܢܸܫܬܵܐ، ܥܸܙܲܩܬܵܐ، ܐܲܪܥܵܐ، ܚܲܩܠܵܐ، ܟܲܪ݇ܣܵܐ، ܫܡܲܝܵܐ، ܒܲܪܕܼܵܐ.. ܘܫܪ.

5. ܓܸܢܣܵܐ ܕܫܸܡܵܢܹܐ ܣܘܼܟܵܠܵܝܹܐ

ܐ. ܫܸܡܵܢܹܐ ܣܘܼܟܵܠܵܝܹܐ ܢܸܩܒܬܵܢܵܝܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܐܸܢ ܐܝܼܬ ܠܲܝܗܝ ܚܕܵܐ ܬܵܘ ܒܚܲܪܵܝܬܵܐ ܕܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܬܵܘ ܥܸܩܪܵܢܵܝܬܵܐ ܐܲܝܟܼ:

ܛܵܒ݂ܬܵܐ، ܒܝܼܫܬܵܐ، ܡܪܲܚܡܵܢܘܼܬ݂ܵܐ، ܩܲܕܝܼܫܘܼܬܵܐ، ܚܘܵܪܘܼܬ݂ܵܐ، ܢܲܓܵܪܘܼܬ݂ܵܐ، ܐܲܪܕܸܟ݂ܠܘܼܬ݂ܵܐ، ܐܲܟܵܪܘܼܬ݂ܵܐ، ܐܵܣܝܘܼܬ݂ܵܐ، ܡܲܚܵܪܘܼܬ݂ܵܐ، ܨܲܝܵܪܘܼܬ݂ܵܐ.. ܘܫܪ.

ܒ. ܫܸܡܵܢܹܐ ܣܘܼܟܵܠܵܝܹܐ ܕܸܟ݂ܪܵܢܵܝܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܐܸܢ ܠܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܦܪ̈ܝܼܩܹܐ ܒܚܕܵܐ ܬܵܘ ܕܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܵܬܘܼܬܵܐ ܕܥܸܩܪܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܚܘܼܒܵܐ، ܕܘܼܪܵܫܵܐ، ܩܸܛܠܵܐ، ܦܸܨܠܵܐ، ܫܪܵܪܵܐ، ܒܘܼܩܵܪܵܐ.. ܘܫܪ.

6. ܓܸܢܣܵܐ ܒܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܕܘܼܟܵـܢܹ̈ܐ ܘܪܸ̈ܡܙܹܐ

ܐ. ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܐܵܬܼܘܵܬܼ̈ܵܐ ܝܼܠܲܝܗܝ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܹ̈ܐ ܐܲܝܟܼ: ܐܒܓܕ ܗܘܙ ܚܛܝ ܟܠܡܢ ܣܥܦܨ ܩܪܫܬ.

ܒ. ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܘܟܘܼܢܵܝܹ̈ܐ ܕܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ ܡܕܝܼܢܵـܬܼ̈ܵܐ ܡܵܬܼܘܵܬܼ̈ܵܐ ܓܵܙܲܪܝܵܬ݂ܵܐ ܝܼܠܲܝܗܝ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܹ̈ܐ ܐܲܝܟܼ: ܥܝܼܪܵܩ ܒܲܓܼܕܵܕ ܐܲܠܩܘܿܫ ܢܘܼܗܲܕܪܵܐ ܐܲܦ̮ܪܝܼܩܝܵܐ ܩܸܦܪܘܼܣ ܘܫܲܪܟܵܐ.

ܓ. ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܕܝܼܠܲܝܗܝ ܙܵܘܓܵܐ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ܐܲܝܟܼ: ܥܲܝܢܵܐ ܢܵܬܼܵܐ ܐܝܼܕܵܐ ܐܲܩܠܵܐ ܥܸܛܡܵܐ ܩܘܼܪܨܘܼܠܬܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܫܢܝܼܙܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ܐܲܢܹ̈ܐ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ: ܓܘܼܠܦܵܐ ܕܪܵܥܢܵܐ ܦܲܟܵܐ (ܠܵܘܘܿܣܵܐ، ܠܵܥܘܿܣܵܐ).. ܘܫܪ.

ܕ. ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܢܲܗܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ ܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܝܲܪܚܹܐ ܝܵܘܡܵܢܹܐ ܕܫܵܒ݂ܘܥܵܐ  ܝܼܠܲܝܗܝ ܕܸܟܼܪ̈ܵܢܵܝܹܐ ܐܲܝܟ݂: ܕܸܩܠܵܬ ܦܪܵܬ ܐܵܡܵܙܘܿܢ ܐܲܪܵܪܵܬ ܓܵܪܵܐ. ܝܲܪ̈ܚܹܐ: ܟܵܢܘܼܢ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܫܒ݂ܲܛ ܐܵܕܵܪ ܢܝܼܣܵܢ ܐ݇ܝܵܪ ܚܙܝܼܪܵܢ ܬܲܡܘܼ ܛܲܒܵܚ (ܐܵܒ) ܐܝܼܠܘܼܠ ܬܸܫܪܝܼܢ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ، ܬܸܫܪܝܼܢ ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ ܟܵܢܘܼܢ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ. ܝܵܘܡܵܢܹܐ ܕܫܵܒ݂ܘܿܥܵܐ: ܚܲܕ݇ܫܲܒܵܐ ܬܪܹܝܢ݇ܒ݂ܫܲܒܵܐ ܬܠܵܬ݇ܒ݂ܫܲܒܵܐ ܐܲܪܒܲܥܒ݂ܫܲܒܵܐ ܚܲܡܫܸܒ݂ܫܲܒܵܐ. ܫܢܝܼܙܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܝܵܘܡܵܢܹܐ ܕܫܲܒܬܵܐ ܘܥܪܘܼܒ݂ܬܵܐ ܘܐܲܢܹܐ ܬܪܹܝ ܝܼܠܲܝܗܝ ܢܸܩܒܬ݂ܵܢܵܝܹܐ.

ܗ. ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܠܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܦܪܵܩܵܐ ܒܐܵܠܲܦ ܝܼܠܲܝܗܝ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܹ̈ܐ ܐܲܝܟܼ: ܬܹܒܹܝܠ ܫܲܠܩܘܼ ܦܵܬܠܘܼ ܩܵܛܘܼ ܓܸܪܕܘܼ ܒܸܠܟ̰ܘܼ.. ܘܫܪ.

7. ܫܸܡܵܢܹܐ ܓܵܘܵܢܵܝܹܐ ܒܓܸܢܣܵܐ

ܐܝܼܬ ܫܸܡܵܢܹܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܫܸܡܵܢܲܝܗܝ ܡܘܼܦܠܸـܚܹܐ ܕܸܟܼܪܵܢܵܐܝܼܬ ܒܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܘܢܸܩܒܬܼܵܢܵܐܝܼܬ ܒܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ̈݇ܢܹܐ ܐܲܝܟܼ: ܗ̇ܘ ܓܘܼܡܠܵܐ ܝܲܢ ܗ̇ـܝ ܓܘܼܡܠܵܐ، ܗ̇ܘ ܢܘܼܢܵܐ ܝܲܢ ܗ̇ـܝ ܢܘܼܢܵܐ ܗ̇ܘ ܬܵܘܠܥܵܐ ܝܲܢ ܗ̇ـܝ ܬܵܘܠܥܵܐ. ܐܵܦܙܹܐ ܡܵܨܲܚ ܐܵܡܪܲܚ ܐܘܼܪܙܵܐ ܕܓܘܼܡܠܵܐ ܝܲܢ ܢܸܩܒ݂ܵܐ ܕܓܘܼܡܠܵܐ ܐܘܼܪܙܵܐ ܕܢܘܼܢܵܐ ܝܲܢ ܢܸܩܒ݂ܵܐ ܕܢܘܼܢܵܐ، ܘܐܲܢܹܐ ܫܸܡܵܢܹܐ ܡܵܨܲܚ ܡܲܦܠܸܚܲܚܠܗܘܿܢ ܕܸܟ݂ܪܵܢܵܐܝܼܬ ܝܲܢ ܢܸܩܒܬܵܢܵܐܝܼܬ: ܡܲܕܢܚܵܐ ܡܲܥܪܒ݂ܵܐ ܓܲܪܒܝܵܐ ܬܲܝܡܢܵܐ ܫܸܡܫܵܐ.. ܘܫܪ.


 • -

ܡܢܝܢܐ ܫܪܫܝܐ

ܡܸܢܝܵـܢܵܐ ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ݇ ܪܘܼܫܡܵܐ ܕܟܹܐ ܦܵܐܸܫ ܡܘܼܦܠܸܚܵܐ ܩܵܐ ܡܢܵܝܬܵܐ ܕܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ، ܚܲܝܘܵܬܼܵܐ، ܡܸܢܕܝܵـܢܹ̈ܐ ܘܓܘܼܫܡܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܓܵܘ ܕܐܵܗܵܐ ܟܝܵـܢܵܐ. ܐܝܼܬ ܓܵܘ ܠܸܫܵܢܲܢ ܬܲܪ̈ܬܹܝ ܨܘܼܪ̈ܝܵـܬܼܵܐ ܕܡܸܢܝܵـܢܹ̈ܐ ܘܐܵܢܝܼ ܝܼܠܲܝܗܝ ܡܸܢܝܵـܢܹ̈ܐ ܫܸܪ̈ܫܵܝܹܐ ܘܡܸܢܝܵـܢܹ̈ܐ ܣܸܕܪ̈ܵܝܹܐ ܘܓܵܘ ܕܐܵܗܵܐ ܕܪܵܫܵܐ ܒܸܕ ܫܵܩܠܲܚ ܠܡܸܢܝܵـܢܹ̈ܐ ܫܸܪ̈ܫܵܝܹܐ.

ܕܸܟܼܪܢܵܝܵܐ

1= ܚܲܕ݇

2= ܬܪܹ̈ܝ

3= ܬܠܵܬܼܵܐ

4= ܐܲܪܒܥܵܐ

5= ܚܲܡܫܵܐ

6= ܐܸܫܬܵܐ ܫܬܵܐ

7= ܫܲܒܼܥܵܐ

8= ܬܡܵܢܝܵܐ

9= ܬܸܫܥܵܐ

10= ܥܸܣܪܵܐ

ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܵܐ

1= ܚܕܵܐ

2= ܬܲܪܬܹܝ

3= ܬܠܵܬܼ݇

4= ܐܲܪܒܲܥ

5= ܚܲܡܸܫ

6= ܐܸܫܸܬ

7= ܫܒܲܥ

8= ܬܡܵܢܹܐ

9= ܬܫܲܥ

10= ܥܣܲܪ

ܕܸܟܼܪܵܢܵܝܵܐ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܵܐ

11= ܚܲܕܸܥܣܲܪ

12= ܬܪܸܥܣܲܪ

13= ܬܸܠܬܲܥܣܲܪ

14= ܐܲܪܒܲܥܣܲܪ

15= ܚܲܡܫܲܥܣܲܪ

16= ܫܬܲܥܣܲܪ

17= ܫܒܲܥܣܲܪ

18= ܬܡܵܢܸܥܣܲܪ

19= ܬܫܲܥܣܲܪ

20= ܥܸܣܪܝܼ

ܕܸܟܼܪܵܢܵܝܵܐ ܢܸܩܒܬܼܵܢܵܝܵܐ

30=ܬܠܵܬܼـܝܼ

40=ܐܲܪܒܥܝܼ

50=ܚܲܡܫܝܼ

60=ܐܸܫܬـܝܼ

70=ܫܲܒܼܥܝܼ

80=ܬܡܵܢܝܼ

90=ܬܸܫܥܝܼ

100=ܐܸܡܵܐ،ܡܵܐܐ

1000=ܐܲܠܦܵܐ

 

 

ܕܘܪ̈ܫܐ

 1. ܡܲܓܡܸܪ ܠܡܸܢܝܵـܢܹ̈ܐ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝ݇ـܠܲܝܗܝ:

 

ܥܸܣܪܵܐ = 10

ܥܸܣܪܝܼ =

12=

ܬܸܫܥܵܐ =

ܚܲܡܫܝܼ=

26=

ܚܲܡܫܵܐ =

ܬܠܵܬܼـܝܼ ܘܚܲܕ݇ =

85=

ܬܪܹ̈ܝ =

ܐܲܪܒܲܥܣܲܪ =

150=

ܚܲܕ݇ =

ܬܡܵܢܸܥܣܲܪ =

200=

ܫܲܒܼܥܵܐ =

ܫܲܒܼܥܝܼ ܘܬܪܹܝ=

600=

ܐܲܪܒܥܵܐ =

15=

1000=

ܬܠܵܬܼܵܐ =

16=

28=

ܐܸܫܬܵܐ =

11=

92=

ܬܡܵܢܝܵܐ =

33=

100=

 

 1. ܫܪܝܼ ܠܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝ݇ـܠܲܝܗܝ:

ܐ. ܟܡܵܐ ܕܸܟܼـܪܹ̈ܐ ܘܟܡܵܐ ܢܸܩܒ݂ـܹܐ ܐܝܼܬ ܓܵܘ ܣܸܕܪܘܼܟܼ܆ܣܸܕܪܵܟܼܝ؟

ܦܘܼܢܵܝܵܐ:                                      .

ܒ. ܟܡܵܐ ܐܲܚܘܿܢܘܵܬ݂ܵܐ ܘܚܵܬ݂ܘܵܬ݂ܵܐ ܐܝܼܬ ܓܵܘ ܒܲܝܬܘܼܟܼ܆ܒܲܝܬܵܟ݂ܝ

ܦ:                                         .

ܓ. ܟܡܵܐ ܫܸܢܹ̈ܐ ܐܝܼܬܠܵܟܼܝ܆ܐܝܼܬܠܘܼܟܼ؟

ܦ:                                         .

ܕ. ܟܡܵܐ ܫܸܢܹ̈ܐ ܩܸܪܝܵܐ ܝܘܸܬ ܓܵܘ ܡܲܕܪܲܫܬܵܐ؟

ܦ:                                         .

ܗ. ܟܡܵܐ ܫܸܢܹܐ ܩܪܝܼܬܵܐ ܝܘܲܬܝ ܠܸܫܵܢܵܐ ܕܝܸܡܵܐ؟

ܦ:                                         .

 


 • -

ܪܘܟܒ݂ܐ ܕܡܡܠܠܐ

ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܲܠܘܼܠܹܐ ܝܠܹܗ ܗ.ܕ ܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܝܠܹܗ، ܟܹܐ ܡܲܦܠܸܚ ܓܵܘ ܡܲܡܠܠܹܗ ܐܵܬ݂ܘܵܬ݂ܵܐ، ܙܵܘܥܹ̈ܐ، ܗܹܡܸܙܡܵܢܹܐ، ܦܸܬ݂ܓ݂ܵܡܹܐ ܘܡܹܐܡܪܹܐ ܘܓܵܘ ܕܐܵܗܵܐ ܕܪܵܫܵܐ ܒܸܕ ܝܵܗܒܼܲܚ ܡܲܢܗܲܪ̈ܝܵـܬ݂ܵܐ ܠܡܢܵܘܵܬ݂ܵܐ ܕܪܘܼܟܵܒ݂ܵܐ ܕܡܲܡܠܠܵܐ.

ܐ. ܐܵܬ݂ܘܵܬ݂ܵܐ ܝܼܠܲܝܗܝ ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܨܲܠܡܹ̈ܐ ܝܲܢ ܪܹ̈ܡܙܹܐ ܕܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܦܠܸܚܹܐ ܩܵܐ ܪܘܼܟܵܒ݂ܵܐ ܕܚܲܒܪܵܐ ܕܟܹܐ ܡܲܦܠܸܚܲܚ ܠܹܗ ܓܵܘ ܗܸܡܸܙܡܵܢܲܢ ܘܡܲܡܠܠܲܢ ܝܵܘܡܵܐܝܼܬ݂ ܓܵܘ ܫܩܵܠܬܲܢ ܘܝܵܗܒܼܵܠܬܲܢ ܥܲܡ ܚܕܵܕܹܐ.

ܓܵܘ ܠܸܫܵܢܲܢ ܐܝܼܬ 22 ܐܵܬ݂ܘܵܬܼܵܐ ܘܐܵܢܝܼ ܝܼܠܲܝܗܝ: ܐ ܒ ܓ ܕ ܗ ܘ ܙ ܚ ܛ ܝ ܟـ ـܟ ܟ ܠ ܡـ ܡ ܢـܢ ܢ ܣ ܥ ܦ ܨ ܩ ܪ ܫ ܬ.

ܦܝܼܫܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܡܘܼܪܝܸܙܹܐ ܐܲܢܹܐ ܐܵܬ݂ܘܵܬ݂ܵܐ ܓܵܘ ܚܲܒܪܹ̈ܐ ܝܲܢ ܗܹܡܸܙܡܵܢܹܐ : ܐܲܒܓܲܕ ܗܲܘܲܙ ܚܲܛܲܝ ܟܲܠܡܲܢ ܣܲܥܦܲܨ ܩܲܪܫܲܬ.

ܒ. ܙܵܘܥܹ̈ܐ: ܐܝܼܬ ܠܲܢ ܫܲܒ݂ܥܵܐ ܙܵܘܥܹ̈ܐ (ܢܘܼܩܙܹ̈ܐ) ܕܟܹܐ ܡܲܦܠܸܚܲܚ ܠܗ݇ܘܿܢ ܓܵܘ ܪܘܼܟܵܒ݂ܵܐ ܕܚܲܒܪܵܐ ܡܓܹܒܵܐ ܕܪܸ̈ܡܙܹܐ ܩܵܠܵܢܹ̈ܐ ܘܐܵܢܝܼ ܝܼܠܲܝܗܝ:

 1. ܙܩܵܦܵܐ (ܵ) ܝܼܠܹܗ ܬܪܹܝ ܢܘܼܩܙܹ̈ܐ ܓܸܢܝܹܐ ܠܣܸܡܵܠܵܐ ܡܘܼܬܒܹ݂ܐ ܥܲܠ ܐܵܬ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܩܵـܠܵܐ ܐܵܢܵܐ ܝܲܡܵܐ ܫܠܵܡܵܐ … ܘܫܪ.
 2. ܦܬ݂ܵܚܵܐ (ܲ) ܝܼܠܹܗ ܬܪܹܝ ܢܘܼܩܙܹ̈ܐ ܚܲܕ݇ ܥܲܠ ܐܵܬܼܘܼܬ݂ܵܐ ܘܚܲܕ݇ ܬܚܘܿܬܵܗ̇ ܐܲܝܟܼ: ܡܲܪܡܵܪ ܐܲܩܠܵܐ ܟܲܠܒܵܐ ܟܲܪܡܵܐ … ܘܫܪ.
 3. ܙܠܵܡܵܐ ܩܸܫܝܵܐ (ܹ) ܝܼܠܹܗ ܬܪܹܝ ܢܘܼܩܙܹ̈ܐ ܓܸܢܝܹܐ ܠܣܸܡܵܠܵܐ ܡܘܼܬܒܹܐ ܬܚܘܿܬ ܐܬ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܟܹܐܦܵܐ ܪܹܫܵܐ ܕܹܐܒ݂ܵܐ ܒܹܐܪܵܐ … ܘܫܪ.
 4. ܙܠܵܡܵܐ ܦܫܝܼܩܵܐ (ܸ) ܝܼܠܹܗ ܬܪܹܝ ܢܘܼܩܙܹ̈ܐ ܙܵܘܓܵܐ ܡܘܼܬܒ݂ـܹܐ ܬܚܘܿܬ ܐܵܬ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܝܸܡܵܐ ܫܸܡܫܵܐ ܥܸܪܒܵܐ ܬܸܢܵܐ ܢܸܡܪܵܐ .. ܘܫܪ.
 5. ܪܘܵܚܵܐ (ܘܿ) ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ݇ ܢܘܼܩܙܵܐ ܡܘܼܬܒ݂ܵܐ ܥܲܠ ܐܵܬ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܘܵܘ ܐܲܝܟܼ: ܙܡܘܿܪ ܕܥܘܿܪ ܫܩܘܿܠ ܒܘܿܩܵܐ ܣܡܘܿܩܵܐ … ܘܫܪ.
 6. ܪܒ݂ܵܨܵܐ (ܘܼ) ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ݇ ܢܘܼܩܙܵܐ ܡܘܼܬܒ݂ܵܐ ܬܚܘܿܬ ܐܵܬ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܘܵܘ ܐܲܝܟܼ: ܢܘܼܢܵܐ ܫܘܼܫܵܐ ܫܘܼܩܵܐ ܬܘܼܬܼܵܐ ܢܘܼܪܵܐ … ܘܫܪ.
 7. ܚܒ݂ܵܨܵܐ (ܝܼ) ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ݇ ܢܘܼܩܙܵܐ ܡܘܼܬܒ݂ܵܐ ܬܚܘܿܬ ܐܵܬ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܝܘܼܕܼ ܐܲܝܟܼ: ܝܼܠܹܗ ܐܝܼܕܵܐ ܐܝܼܬ ܩܪܝܼ ܫܬـܝܼ ܟܠܝܼ … ܘܫܪ.

ܓ. ܚܲܒܪܵܐ ܝܼܠܹܗ ܗ̇ـܝ ܗܹܡܸܙܡܵܢ ܡܪܘܼܟܲܒ݂ܬܵܐ ܡ̣ܢ ܚܲܕ݇ ܗܸܓܝܵـܢܵܐ ܝܲܢ ܝܲܬܝܼܪ. ܟܠ ܗܸܓܝܵـܢܵܐ ܒܸܬܪܵܨܵܐ ܝܠܹܗ ܡ̣ܢ ܚܕܵܐ ܐܵܬܼܘܼܬܼܵܐ ܝܲܢ ܝܲܬܝܼܪ ܕܟܹܐ ܪܵܬܼܡܲܚ ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܚܲܕ݇ ܩܵܠܵܐ ܐܲܝܟܼ ܛܘܼܦ̮ܣܹ̈ܐ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܠܲܝܗܝ:

 1. ܚܲܒܪܹ̈ܐ ܕܚܲܕ݇ ܗܸܓܝܵـܢܵܐ: ܗܹܐ، ܠܵܐ، ܩܵܐ، ܟܹܐ، ܟܲܕ، ܩܪܝܼ، ܝܠܘܿܦ، ܟܬܘܿܒ݂، ܙܡܘܿܪ، ܫܬـܝܼ … ܘܫܲܪܟܵܐ.
 2. ܚܲܒܪܹ̈ܐ ܕܬܪܹܝ ܗܸܓܝܵـܢܹ̈ܐ: ܪܵܡܵܐ، ܪܹܫܵܐ، ܟܸܢܫܵܐ، ܟܹܐܦܵܐ، ܩܵܠܵܐ، ܫܸܡܫܵܐ، ܩܪܵܝܵܐ، ܐܲܩܠܵܐ ܠܲܚܡܵܐ … ܘܫܪ.
 3. ܚܲܒܪܹ̈ܐ ܕܬܠܵܬ݂ܵܐ ܗܸܓܝܵـܢܹ̈ܐ: ܫܸܟܘܵܢܵܐ، ܕܲܒܵܫܵܐ، ܢܘܼܗܲܕܪܵܐ، ܠܸܫܵܢܵܐ، ܒܲܪܩܘܿܩܝܵܐ[1]، ܟܵܡܲܬ݂ܪܵܐ … ܘܫܪ.
 4. ܚܲܒܪܹ̈ܐ ܕܐܲܪܒܥܵܐ ܗܸܓܝܵـܢܹ̈ܐ: ܫܲܚܝܼܢܘܼܬܵܐ، ܩܲܪܝܼܪܘܼܬܵܐ، ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ، ܡܲܠܚܸܡܵܢܵܐ، ܡܲܒܪܸܩܵܢܵܐ … ܘܫܪ.

ܕ. ܦܸܬ݂ܓ݂ܵܡܵܐ ܝܼܠܹܗ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܗܸܡܸܙܡܵܢܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܘܕܠܵܐ ܣܘܼܟܵܠܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܩܵܕ݇ܡ ܬܲܪܥܵܐ، ܬܚܘܿܬ ܐ݇ܓܵܪܹܐ، ܒܵܬ݇ܪ ܒܲܝܬܵܐ، ܪܸܚܩܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܕܪܲܫܬܵܐ … ܘܫܪ.

ܗ. ܡܹܐܡܪܵܐ  ܝܼܠܹܗ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܗܸܡܸܙܡܵܢܹ̈ܐ ܕܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܘܐܝܼܬ ܠܹܗ ܣܘܼܟܵܠܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܝܵܠܘܿܦܵܐ ܒܸܩܪܵܝܵܐ ܝܠܹܗ، ܫܸܡܫܵܐ ܒܸܙܪܵܩܵܐ ܝܠܵܗ̇ … ܘܫܪ.

 

ܕܘܪ̈ܫܐ

 1. ܟܬܘܿܒ݂ ܦܘܼܢܵܝܹ̈ܐ ܠܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܕܐܸܠܬܸܚܬ:

ܐ. ܟܡܵܐ ܐܵܬ݂ܘܵܬ݂ܵܐ ܐܝܼܬ ܠܲܢ؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ܒ. ܟܡܵܐ ܙܵܘܥܹ̈ܐ ܐܝܼܬ ܠܲܢ؟ ܟܬܘܿܒ݂ ܚܲܕ݇ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܩܵܐ ܟܠ ܙܵܘܥܵܐ.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ܓ. ܟܬܘܿܒ݂ ܛܘܼܦ̮ܣܹ̈ܐ ܥܲܠ ܗܸܡܸܙܡܵܢܹ̈ܐ ܕܚܲܕ݇، ܬܪܹܝ، ܬܠܵܬ݂ܵܐ ܘܐܲܪܒܥܵܐ ܗܸܓܝܵـܢܹ̈ܐ: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ܕ. ܗܲܒ݂ܠ ܛܘܼܦ̮ܣܹ̈ܐ ܥܲܠ ܦܸܬ݂ܓ݂ܵܡܵܐ ܘܥܲܠ ܡܹܐܡܪܵܐ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ܗ. ܡܲܬܘܿܒ݂ ܙܵܘܥܹ̈ܐ ܥܲܠ ܐܵܬ݂ܘܵܬ݂ܵܐ ܕܡܹܐܡܪܹ̈ܐ ܕܐܸܠܬܸܚܬ:

܀ ܝܠܘܦ̈ܐ ܒܐܙܠܐ ܝܠܝܗܝ ܠܡܕܪܫܬܐ ܩܐ ܕܝܠܦܝ ܠܫܢܐ ܕܝܡܐ.

܀ ܫܡܫܐ ܟܐ ܙܪܩܐ ܡ̣ܢ ܡܕܢܚܐ ܘܓܢܝܐ ܠܡܥܪܒ݂ܐ.

ܐܪ̈ܡܘܢܐ ܕܓܢܬܢ ܚܠܝ̈ܐ ܝܠܝܗܝ ܘܒܣܝܡ̈ܐ.

 

[1]  ܒܪܩܘܩܝܐ: ܡܫܡܫܐ


 • -

ܫܡܐ

ܫܡܐ     Noun

ܫܸܡܵܐ ܚܕܵܐ ܚܫܲܚܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܡܘܼܦܠܸܚܬܐ ܩܵܐ ܡܲܕܲܥܬܵܐ ܕܟܠ ܓܘܼܫܡܵܐ ܡ̣ܢ ܚܵܝܵܐ ܘܠܵܐ ܚܵܝܵܐ ܓܵܘ ܐܵܗܵܐ ܟܝܵܢܵܐ. ܫܸܡܵܐ ܟܹܐ ܦܵܐܸܫ ܦܠܝܼܓ݂ܵܐ ܠܫܲܒ݂ܥܵܐ ܣܲܗܡܹܐ ܘܐܵܢܝܼ ܝܼܠܲܝܗܝ:

ܫܸܡܵܐ ܓܫܝܼܡܵܐ، ܫܸܡܵܐ ܣܘܼܟܵܠܵܝܵܐ، ܫܸܡܵܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܵܐ، ܫܸܡܵܐ ܩܢܘܿܡܵܝܵܐ،  ܫܸܡܵܐ ܗܘܼܠܵܢܵܝܵܐ، ܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ، ܫܸܡܵܐ ܡܸܠܬܵܢܵܝܵܐ. ܓܵܘ ܦܵܬ݂ܘܵܬ݂ܵܐ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܒܸܕ ܩܵܪܲܚ ܠܟܠܚܲܕ݇ ܫܸܡܵܐ ܒܐܲܪܝܼܟ݂ܘܼܬܵܐ.

 1. ܫܸܡܵܐ ܓܫܝܼܡܵܐ  Concrete noun

ܫܸܡܵܐ ܓܫܝܼܡܵܐ ܝܼܠܹܗ ܗ̇ܘ ܫܸܡܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ ܕܟܹܐ ܦܵܐܸܫ ܡܘܼܦܠܸܚܵܐ ܩܵܐ ܟܠܲܝܗܝ ܓܘܼܫܡܹ̈ܐ ܚܵܝܹܐ ܘܠܵܐ ܚܵܝܹܐ ܕܐܝܼܬ ܠܗܘܿܢ ܐܝܼܬܘܼܬܵܐ ܓܘܼܫܡܵܢܵܝܬܵܐ ܘܡܣܲܬܬ݂ܵܐ1 ܓܵܘ ܟܝܵܢܵܐ ܐܲܝܟܼ: ܟܵܡܲܬ݂ܪܵܐ، ܟܘܼܪܣܝܵܐ، ܡܵܬ݂ܵܐ، ܟܲܠܒܵܐ، ܒܲܝܬ݂ܵܐ، ܛܲܝܪܵܐ، ܝܵܠܵܐ، ܢܸܡܪܵܐ، ܩܵܛܘܼ، ܐܲܪܝܵܐ، ܐܝܼܠܵܢܵܐ، ܩܲܢܝܵܐ.. ܘܫܪ.

 1. ܫܸܡܵܐ ܣܘܼܟܵܠܵܝܵܐ  Abstract noun

ܫܸܡܵܐ ܣܘܼܟܵـܠܵܝܵܐ ܟܹܐ ܦܵܐܸܫ ܝܕܸܥܝܵܐ ܒܚܕܵܐ ܕܝܼܠܵܝܬܵܐ ܕܠܲܝܬ ܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܐܝܼܬܘܼܬܵܐ ܒܲܪܵܝܬܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܫܸܡܵܐ ܦܘܼܪܡܝܼܵܐ ܒܣܘܼܟܵܠܵܐ ܘܗܵܘܢܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܐܲܝܟܿ: ܡܲܟܝܼܟܼܘܼܬܵܐ، ܚܘܼܒܵܐ، ܟܲܪܒܵܐ، ܕܲܓܵܠܘܼܬܵܐ، ܙܲܕܝܩܘܼܬܼܵܐ، ܫܲܪܝܼܪܘܼܬܵܐ، ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ، ܚܘܼܒܵܐ ܘܫܲܪܟܵܐ.

 1. ܫܸܡܵܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܵܐ  Collective noun

ܫܸܡܵܐ ܟܢܘܼܫܝܵـܝܵܐ ܒܸܚܒܼܵܫܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܪܵܒܵܐ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܘܡܸܢܕܝܵـܢܹ̈ܐ ܐܵܦܸܢ ܕܗܵܘܹܐ ܒܨܘܼܪܬܹܗ ܚܕܵܢܵܝܵܐ ܐܲܝܟܿ: ܒܸܩܪܵܐ، ܥܲܡܵܐ، ܦܸܣܩܵܐ، ܓܲܝܣܵܐ، ܪܵܦܵܐ، ܐܘܼܡܬܵܐ، ܟܢܘܿܫܝܵܐ.. ܘܫܪ.

 1. ܫܸܡܵܐ ܩܢܘܿܡܵܝܵܐ2  Proper noun

ܫܸܡܵܐ ܩܢܘܿܡܵܝܵܐ ܝܼܠܹܗ ܗ̇ܘ ܫܸܡܵܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܵܐ ܕܟܹܐ ܦܵܐܸܫ ܡܘܼܦܠܸܚܵܐ ܠܡܲܕܘܼܥܹܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܚܲܕ݇ ܐܸܬܝܵܐ ܚܵܝܵܐ ܐܵܘ ܠܵܐ ܚܵܝܵܐ ܠܚܘܿܕܵܐܝܼܬ ܓܵܘ ܕܐܵܗܵܐ ܟܝܵܢܵܐ ܐܲܝܟܿ: ܙܵܟܼܘܿ، ܝܵܘܣܸܦ، ܟܸܬܪܝܼܢܵܐ، ܐܘܼܪܡܝܼ، ܐܝܼܪܵܢ، ܥܝܼܪܵܩ، ܦܪܵܬ، ܒܲܓܼܕܵܕ.

 1. ܫܸܡܵܐ ܗܘܼܠܵܢܵܝܵܐ Material noun

ܫܸܡܵܐ ܗܘܼܠܵܢܵܝܵܐ ܒܸܚܒܼܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܗܘܼܠܹ̈ܐ ܘܐܸܣܛܘܼܟܼܣܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܓܵܘ ܕܐܵܗܵܐ ܟܝܵـܢܵܐ ܐܲܝܟܿ: ܕܲܗܒܼܵܐ، ܩܲܝܣܵܐ، ܣܹܐܡܵܐ، ܢܚܵܫܵܐ، ܡܝܼܵܐ، ܦܲܪܙܠܵܐ، ܟܸܠܫܵܐ، ܘܲܪܵܩܵܐ، ܒܸܕܝܘܼܬ݂ܵܐ، ܚܲܡܪܵܐ، ܫܡܸܢܬܵܐ.. ܘܫܪ.

 1. ܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ   Compound noun

ܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܒܸܬܪܵܨܵܐ ܝܠܹܗ ܡ̣ܢ ܬܪܹܝ ܚܲܫܚܵܬ݂ܵܐ ܝܲܢ ܝܲܬܝܼܪ ܘܟܹܐ ܦܵܐܸܫ ܬܘܼܪܨܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܢܹܐ ܡܢܵܘܵܬ݂ܵܐ:

ܐ. ܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܬܪܹܝ ܫܸܡܵܢܹܐ

ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ:

ܒܹܝܬܐܲܪ̈ܟܹܐ، ܒܹܝܬܟܪ̈ܝܼܗܹܐ، ܒܹܝܬܐܹܝܠ، ܓܪܸܡܚܵܨܵܐ، ܒܲܪܬܵܓ݂ܵܐ، ܒܪܵܬ݂ܐܝܼܕܵܐ، ܒܪܵܬ݂ܙܵܘܓܵܐ (ܒܲܟ݂ܬܵܐ)، ܒܲܪܙܵܘܓܵܐ (ܓܲܒ݂ܪܵܐ)، ܒܪܵܬ݂ܨܸܒܥܵܐ، ܓܪܸܡܦܝܼܠܵܐ، ܒܲܪܢܵܫܵܐ.. ܘܫܪ.

ܢܘܼܗܵܪܵܐ: ܒܹܝܬ ܡ̣ܢ ܒܲܝܬܵܐ، ܓܪܸܡ ܡ̣ܢ ܓܲܪܡܵܐ، ܒܲܪ ܡ̣ܢ ܒܪܘܿܢܵܐ، ܒܪܵܬ ܡ̣ܢ ܒܪܵܬܵܐ.

ܒ. ܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܫܘܼܡܵܗܵܐ ܘܫܸܡܵܐ

 ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ: ܚܘܵܪܕܸܩܢܵܐ، ܟܘܼܡܦܵܬ݂ܵܐ، ܫܲܦܝܼܪܩܵܘܡܵܐ، ܫܦܝܼܥܐܝܼܕ݂ܵܐ3، ܫܦܝܼܥܥܲܝܢܵܐ4.. ܘܫܪ.

ܓ. ܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܘܫܸܡܵܐ

 ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ: ܙܵܩܪܵܩܘܿܕܹܐ، ܐܵܙܠܵܟܘܼܫܹܐ، ܣܝܵܡܝܼܕ݂ܵܐ، ܫܩܲܠܛܵܥܢܵܐ، ܐܵܟ݂ܸܠܩܲܪܨܵܐ، ܝܲܗ݇ܒ݂ܢܵܬ݂ܵܐ ܩܛܲܠܥܲܡܵܐ.. ܘܫܪ.

 1.   ܫܸܡܵܐ ܡܸܠܬܵܢܵܝܵܐ Verbal noun

ܫܸܡܵܐ ܡܸܠܬܵܢܵܝܵܐ (ܫܸܡ ܣܘܼܥܪܵܢܵܐ) ܒܸܬܪܵܨܵܐ ܝܠܹܗ ܡ̣ܢ ܡܸܠܬܵܐ ܘܐܝܼܬܠܹܗ ܟܠܲܝܗܝ ܕܝܼܠܵܝܵܬ݂ܵܐ ܕܚܲܕ݇ ܫܸܡܵܐ ܐܝܼܢܵܐ ܠܲܝܬܠܹܗ ܕܝܼܠܵܝܵܬ݂ܵܐ ܕܡܸܠܬ݂ܵܐ. ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ: ܟܬ݂ܵܒ݂ܵܐ ܡ̣ܢ ܟܵܬ݂ܸܒ݂، ܩܸܪܝܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܩܵܪܹܐ، ܦܸܠܚܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܦܵܠܸܚ، ܚܸܦܵܪܬܵܐ ܡ̣ܢ ܚܵܦܸܪ، ܨܲܝܵܕܵܐ ܡ̣ܢ ܨܵܝܸܕ، ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ ܡ̣ܢ ܐܵܟ݂ܸܠ، ܦܘܼܣܩܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܦܵܣܸܩ، ܛܲܝܵܣܬܵܐ ܡ̣ܢ ܛܲܝܸܣ.. ܘܫܪ.

ܡܣܲܬܬ݂ܵܐ1: ܛܡܝܼܡܵܐ، ܣܡܝܼܟ݂ܐ، ܠܐ ܡܬܫܚܠܦܢܐ، ܬ݂ܐܒܬ

ܩܢܘܡܝܐ2: ܕܝܠܢܝܐ، ܚܐܨ

ܫܦܝܥܐܝܕ݂ܐ3: ܝܗܒ݂ܢܐ ܘܡܪܚܡܢܐ ܠܐ݇ܢܫ̈ܐ

ܫܦܝܥܥܝܢܐ4: ܗ̇ܘ ܕܥܝܢܐ ܣܒ݂ܝܥܬܐ ܝܠܗ̇

 

 ܕܘܼܪܵܫܹܐ

1. ܡܲܪܝܸܙ ܠܗܹܡܸܙܡܵܢܹܐ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܬܚܘܿܬ ܫܸܡܵܢܹܐ ܒܐܸܠܬܸܚܬ: ܡܕܝܼܢܬܵܐ ܐܲܪܝܵܐ ܢܘܼܗܲܕܪܵܐ ܕܸܩܠܵܬ ܦܸܣܩܵܐ ܥܲܡܵܐ ܒܪܵܬܐܝܼܕܵܐ ܒܹܝܬܟܪܝܼܗܹܐ ܡܲܟܝܼܟ݂ܘܼܬܵܐ ܚܘܼܒܵܐ ܒܲܝܬܵܐ ܛܲܝܪܵܐ ܩܲܢܝܵܐ ܫܲܪܝܼܪܘܼܬܵܐ ܐܘܼܡܬܵܐ ܝܵܘܣܸܦ  ܕܲܗܒ݂ܵܐ ܢܚܵܫܵܐ ܟܸܠܫܵܐ ܓܪܸܡܚܵܨܵܐ ܚܸܦܵܪܬܵܐ ܦܸܠܚܵܢܵܐ ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ.

 ܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ   ܫܸܡܵܐ ܗܘܼܠܵܢܵܝܵܐ   ܫܸܡܵܐ ܩܢܘܿܡܵܝܵܐ   ܫܸܡܵܐ ܟܢܘܿܫܝܵܝܵܐ   ܫܸܡܵܐ ܓܫܝܼܡܵܐ   ܫܸܡܵܐ ܡܸܠܬܵܢܵܝܵܐ   ܫܸܡܵܐ ܣܘܼܟܵܠܵܝܵܐ

2. ܦܪܘܼܫ ܠܐܲܕܫܹ̈ܐ ܕܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܓܵܘ ܡܹܐܡܪܹ̈ܐ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܠܲܝܗܝ:

ܐ. ܟܬܵܝܬܵܐ ܒܸܠܩܵܛܵܐ ܝ݇ـܠܵܗ̇ ܣܵܥܪܹ̈ܐ.                  .

ܒ. ܝܵـܠܵܕ݇ܐ ܛܲܐܘܼܠܹܐ ܝ݇ܠܹܗ ܓܵܘ ܕܵܪܬܵܐ.               .

ܓ. ܪܵܡܣܝܼܢ ܒܸܩܪܵܝܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܗܸܪܓܹܗ.                 .

ܕ. ܒܲܓܼܕܵܕ ܝܼܠܵܗ̇ ܐܵܪܸܫܟܼܵܝܬܼܵܐ ܕܥܝܼܪܵܩ.                 .

ܗ. ܒܸܩܪܵܐ ܕܡܵܬܲܢ ܓܘܼܪܬܵܐ ܝ݇ـܠܵܗ̇.                  .

ܘ. ܚܙܹܐܠܝܼ ܚܲܕ݇ ܪܵܦܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܕܛܲܝܪܹ̈ܐ.               .

ܙ. ܚܘܼܒܵܐ ܟܹܐ ܒܵܪܹܐ ܫܠܵܡܵܐ ܘܟܲܪܒܵܐ ܟܹܐ ܒܵܪܹܐ ܣܸܢܝܘܼܬܼܵܐ.                 .

ܚ. ܣܲܪܵܐ ܐܝܼܬ ܠܵܗ ܥܸܙܲܩܬܵܐ ܕܕܲܗܒܼܵܐ.                .

ܛ. ܒܲܝܬܲܢ ܒܸܢܝܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܘܩܲܝܣܹ̈ܐ.             .

ܝ. ܫܠܹܝܡܘܿܢ ܒܸܩܪܵܝܵܐ ܝ݇ܠܹܗ ܓܵܘ ܒܹܝܬܼܨܵܘܒܹܐ.              .

ܝܐ. ܐܝܼܬ ܚܕܵܐ ܒܹܝܬܟܪ̈ܝܼܗܹܐ ܓܘܼܪܬܵܐ ܓܘ ܡܕܝܼܢ݇ܬܲܢ.             .

3. ܟܬܘܿܒܼ ܬܠܵܬ݂ܵܐ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܐܲܕܫܵܐ ܕܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܐܸܠܬܸܚܬ:

ܐ. ܫܸܡܵܐ ܓܫܝܼܡܵܐ (ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ)                           .

ܒ. ܫܸܡܵܐ ܩܢܘܿܡܵܝܵܐ (ܕܝܼܠܵܢܵܝܵܐ)                         .

ܓ. ܫܸܡܵܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܵܐ                                .

ܕ. ܫܸܡܵܐ ܣܘܼܟܵـܠܵܝܵܐ                                 .

ܗ. ܫܸܡܵܐ ܗܘܼܠܵܢܵܝܵܐ (ܐܸܣܛܘܼܟܼܣܵܝܵܐ)                      .

ܘ. ܫܸܡܵܐ ܡܪܲܟܒܼܵܐ                                   .

ܙ. ܫܸܡܵܐ ܡܸܠܬܵܢܵܝܵܐ                                 .

4. ܓܲܒܝܼ ܠܚܲܒܪܵܐ ܬܪܘܿܨܵܐ ܡ̣ܢ ܒܲܝܢܵܬ݂ ܩܸܫ̈ܝܵܬܼܵـܐ.

ܐ. ܐܵܢܝܼ ܝܼܠܲܝܗܝ ܬܵܘܪܹ̈ܐ، ܬܵܘܪ̈ܝܵܬܼܵܐ، ܚܡܵܪܹ̈ܐ ܘܚܡܵܪ̈ܝܵܬܼܵـܐ ܟܹܐ ܐܵܟܼܠܝܼ ܓܸܠܵܐ ܥܲܡ ܚܕܵܕܹ̈ܐ ܘܟܹܐ ܩܵܪܲܚ ܠܗ݇ܘܿܢ ܒܚܲܕ݇ ܫܸܡܵܐ.

ܦܝܼܫܹ̈ܐ ܝܠܲܝܗܝ ܩܸܪ̈ܝܹܐ              ( ܦܸܣܩܵܐ، ܪܵܦܵܐ، ܒܸܩܪܵܐ).

ܒ. ܪܵܥܝܵܐ ܟܹܐ ܡܲܪܥܹܐ ܘܲܥܢܹ̈ܐ، ܒܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܘܥܸـܙܹ̈ܐ ܥܲܡ ܚܕܵܕܹܐ ܘܐܲܢܹܐ ܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܩܸܪ̈ܝܹܐ               (ܒܸܩܪܵܐ، ܦܸܣܩܵܐ، ܪܵܦܵܐ).                                            

ܓ. ܚܕܵܐ ܚܲܝܘܬܼܵܐ ܢܵܬܼܝܵـܬܼܵܗ̇ ܝܲܪ̈ܝܼܟܹܐ، ܟܹܐ ܚܵܝܵܐ ܓܵܘ ܥܵܒܼܵܐ ܘܡܵܨܹܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܠܸܥܒܼܵܕܵܗ̇ ܫܲܝܢܵܐ ܘܝܵܠܹܕ̈݇ܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܟܹܐ ܡܲܚܸܒܝܼܠܵܗ̇.

ܫܸܡܵܗ̇ ܝܼܠܹܗ                 (ܬܲܥܠܵܐ، ܐܲܪܢܸܒܼܵܐ، ܟܬܵܝܬܵܐ).

ܕ. ܗ̇ـܝ ܟܹܐ ܡܲܒܝܸܢܵܐ ܓܠܘܿܠܬܵܐ، ܟܹܐ ܝܵܗܒܼܵܐ ܫܚܘܿܢܬܵܐ ܘܒܲܗܪܵܐ ܠܐܲܪܥܵܐ ܘܟܠܵܗ̇ ܚܲܝܘܼܬܵܐ ܣܢܝܼܩܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܸܠܵܗ̇.

ܫܸܡܵܗ̇ ܝܼܠܹܗ                (ܟܵܘܟܼܒܼܵܐ، ܣܲܗܪܵܐ، ܫܸܡܫܵܐ).

ܗ. ܐܝܼܬ ܠܵܗ̇ ܬܪܸܥܣܲܪ ܝܲܪ̈ܚܹܐ، 365 ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܘܐܲܪܒܥܵܐ ܐܲܩܡܹ̈ܐ.

ܫܸܡܵܗ̇ ܝܼܠܹܗ             (ܒܹܝܬܼܢܝܼܣܵܢܹ̈ܐ، ܫܹܢ݇ܬܵܐ، ܫܵܥܬܼܵܐ).

ܘ. ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܟܹܐ ܚܵܝܹܐ ܥܲـܠܵܗ̇ ܘܟܹܐ ܚܵܕܪܵܐ ܚܵܕܸܪܘܵܢܵܐ ܕܣܸܪܢܵܗ̇ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬܼ ܘܕܠܵܐ ܟܠܵܝܬܵܐ.

ܫܸܡܵܗ̇ ܝܼܠܹܗ               ( ܣܲܗܪܵܐ، ܫܸܡܫܵܐ، ܐܲܪܥܵܐ).