Category Archives: Nohadra Post

 • 0

 • 0

ܙܠܓܐ ܕܣܒ݂ܪܐ ܓܘ ܫܠܗܒ݂ܝܬܐ ܕܟܦܘܪܝܐ

ܠܝܠܐ ܒܦܪܣܐ ܠܓܘܠܦܢ̈ܗ ܒܒܝܬܝ

ܠܦ̈ܐ ܕܦܪܬ ܟܦܘܫܐ ܠܫܠܕܝ

ܩܝܡܝܬ̈ܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܝ ܬܚܘܬ ܐܩܠ̈ܐ ܕܛܥܝ̈ܐ

ܘܕܡܥܝ ܡܫܬܘܝܐ ܐܪܥܐ ܕܙܒ݂ܢ̈ܐ ܥܬܝܩ̈ܐ

ܡܫܬܘܝܐ ܕܫܝܬ̈ܐ ܕܢܝܢܘܐ ܓܘ ܒܟ݂ܝܐ.

 

ܡܚܢܝܬܝ ܠܡܝܐ ܕܢܗܪ̈ܝܢ ܒܡܠܝܝ ܠܗܝܩܘܬܐ ܠܚܝܐ

ܣܒ݂ܪܝ ܕܫܠܝ ܥܠܥܠ̈ܐ ܕܚܫܟܐ ܓܘ ܫܡܝܝ

ܘܫܡܥܬܐ ܠܓܚܟܐ ܕܫܒ݂ܪ̈ܐ ܕܡܬܝ

ܘܙܡܪ̈ܝܬܐ ܕܚܕܘܬܐ ܡܠܝ ܡܥܒܪ̈ܐ ܕܦܪܬ.

 

ܠܐ ܫܠܐܠܝ ܠܚܕܪܐ ܠܡܝܐ ܕܡܫܬܝ ܐܝܠܢܬܝ

ܘܡܚܢܝܬܐ ܕܫܒ݂ܪܘܬܝ ܠܩܚܩܚܝܬ̈ܐ ܕܫܒ݂ܪ̈ܐ ܕܡܬܝ.

ܘܕܟ݂ܪ̈ܐ ܕܒܝܬܢܝܣܢ̈ܐ ܘܨܦܪ̈ܐ ܒܡܠܝܐ ܓܢܝܬ̈ܝ

ܒܪܚܛܐ ܒܬ݇ܪ ܙܠܓܐ ܕܣܒ݂ܪܐ ܒܟܠܝܗܝ ܙܒ݂ܢ̈ܐ

ܘܟܕ ܠܗܬܐ ܕܟܦܘܪܝܐ ܒܫܝܦܐ ܠܐܝܬܘܬܝ ܒܐܬܪܝ

ܘܐܢܐ ܬܚܡܢܝܬ̈ܝ ܦܪ̈ܝܣܐ ܒܝܠ ܕܓܠ̈ܐ ܕܐܬܪܝ.

 

ܙܠܓܐ ܕܣܒ݂ܪܢ ܒܩܝܕܐ ܓܘ ܠܗܬܐ ܕܟܦܘܪܝܐ

ܐܪܥܢ ܫܚܬܘܢܘܗ̇ ܒܥܝܪ̈ܝܐ ܦܪ̈ܘܛܐ

ܘܐܚܢܢ ܠܐ ܒܩܘܪܐ ܩܐ ܡܘܕܝ ܚܙܘܩ̈ܐ

ܘܠܐ ܒܐܘܝܘܬܐ ܥܡ ܐܚܘܢܘܬ̈ܢ ܕܓܫܩܝܬ̈ܢ ܟܪ̈ܝܐ

ܒܚܦܩܐ ܠܓܝܢܒ݂̈ܐ ܘܚܡܘܝܐ ܢܘܟ݂ܪ̈ܝܐ ܒܒܬܢ

ܟܠܟܘܠܐ ܠܢܘܟ݂ܪ̈ܝܐ ܘܚܒ݂ܪܘܬܐ ܕܥܪ̈ܒ݂ܐ ܕܒܕܘܝ̈ܐ.

 

ܡܢܝ ܝܠܗ ܫܡܥܐ ܩܥܝܬܘܟܼ ܝܐ ܐܬܪܝ

ܠܝܬ ܦܝܫܐ ܓܘܘܟܼ ܫܒ݂ܘܩ ܚܪܒ݂ܐ ܘܦܬܢ̈ܐ

ܘܦܠܚ̈ܐ ܕܐܠܗܐ ܕܒܝܫܬܐ ܒܩܛܥܝܐ ܩܕܠ̈ܐ ܕܫܒ݂ܪ̈ܐ

ܡܢܝ ܒܕ ܡܟ̰ܡܥ ܢܘܪܐ ܕܙܢܝܘܬܐ ܘܫܢܘܙܝܐ ܕܟܦܘܪ̈ܐ

ܫܢܝܙ̈ܐ ܕܓܢܣܐ ܡ̣ܢ ܦܘܩܕܢ̈ܐ ܕܐܠܗܐ

ܘܙܘܘܓܼܐ ܥܡ ܩܨܝܪܐ ܙܥܘܪܐ ܘܫܒ݂ܪܐ

ܘܣܓ݂ܕܐ ܠܢܡܘܣܐ ܕܦܪ̈ܡܢܐ ܕܣܗܪܐ.

 

ܐܝܟܐ ܝܘܬ ܝܐ ܒܪܘܢܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܒܐܙܠܐ؟

ܠܐ ܝܘܬ ܐܢ݇ܬ ܕܚܙܐܠܘܟܼ ܠܐ݇ܪ̈ܙܐ ܕܫܪܪܐ؟

ܠܐ ܝܘܬ ܩܕܡܝܐ ܒܩܢܘܢ̈ܐ ܕܓܡܝܪܘܬܐ ܫܩܝܠܐ؟

ܠܐ ܝܘܬ ܡܘܪܡܐ ܒܘܪܓ̰ܐ ܕܒܒ݂ܠ ܘܓܢܝܬ̈ܐ ܬܠܝ̈ܐ؟

ܟܠܝ ܐܲܝܟܼ ܐܪܝܐ ܘܦܪܩ ܠܐܪܥܢ ܡܢ ܟܦܘܪ̈ܐ

 

 


 • 0

ܟܘܢܫ ܡܚܪ̈ܐ

ܬܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܢܰܪܡܶܐ ܚܝܳܪܳܐ ܥܰܠ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܢܶܚܙܶܐܐܰܝܟܰܢ ܫܰܚܠܦܘܼܗܿ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܡܢ ܐܘܪܚܳܗܿ ܬܪܝܨܬܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܝܢ ܐܘܪܚܐ ܕܚܘܒܐ ܠܐܘܼܪܰܚ ܣܶܢܐܬ݂ܳܐ ܡܢ ܐܘܪܚܳܐ ܕܒܘܼܝܳܐܳܐ ܠܐܘܼܪܰܚ ܚܰܫܳܐ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܕܣܰܒܪܳܐ ܠܐܘܼܪܰܚ ܩܶܢܛܳܐ ܡܢ ܐܘܪܚܳܐ ܕܰܙܢܰܝܐ̈ ܫܰܦܝܼܪ̈ܐ ܠܐܘܪܰܚ ܣܰܢܝܳܬ̈ܐ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܕܰܡܥܰܕܪܳܢܘܼܬ݂ܐ ܠܐܘܪܰܚ ܫܘܼܢܳܩܳܐ ܡܢ ܥܒܳܕ̈ܐ ܛܒܼܶܐ̈ ܠܣܘܼܥܪ̈ܳܢܶܐ ܒܝܼܫܶܐ̈ ܘܗܟܢܐ ܗܘܰܘ ܥܒܳܕ̈ܐ ܫܝ̈ܛܶܐ ܠܰܪܓܝܼܓ݂ܳܬ̈ܳܐ ܣܶܢܝܳܬ̈ܐ ܕܚܘܼܒ ܡܳܡܘܼܢܳܐ؛

ܐܝܢ ܗܳܟ݂ܝܠ ܣܛܰܘ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܕܕܘܒܳܪ̈ܶܐ ܦܐܰܝܳܐ̈ ܠܡܘܢ ܗܟ݂ܰܢܐ ܗܳܠܶܝܢ ܒܝܫܳܬ̈ܳܐ ܡܶܣܬܰܥܪ̈ܳܢ ܒܫܶܡ ܬܰܘܕܝܬ݂ܳܐ؟

ܡܢܐ ܓܕܰܫ؟ ܡܢܐ ܗܝ ܗܳܕܶܐ ܝܺܕܰܥܬ݂ܳܐ؟

ܡܢܐ ܗܘ ܝܘܠܦܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ؟

ܐܪܐ ܐܝܬ݂ ܦܰܘܕ̈ܐ ܕܬܰܘܕܝܬ݂ܳܐ ܒܝܳܬ݂ܳܗܿ؟

ܐܰܘ ܡܫܰܐܠܰܝ̈ ܬܘܕܝܬܐ ܣܳܥܪܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܥܒܳܕ̈ܐ ܘܣܘܥܪ̈ܢܶܐ ܡܛܠ ܝܘܬ݂ܪܳܢܗܘܿܢ ܕܢܶܡܠܘܢ ܪܓ݂ܝܓ݂ܳܬ݂̈ܗܘܢ ܘܢܰܣܒܥܘܢ ܝܰܨܪܗܘܢ ܣܳܝܡܺܝܢ ܩܶܛܪ̈ܐ ܘܩܰܘܕ̈ܐ ܒܐܺܝܕ̈ܝ ܒܢܰܝ̈ ܐ̄ܢܳܫܳܐ̈ ܕܣܳܒ݂ܠܝܢ ܛܝܡܝ̈ ܟܺܐܦܳܢܳܝܘܼܬ݂ ܠܒܰܝܗܘ̈ܢ ܘܥܡܛܳܢܘܼܬ݂ ܪܶܢܝܰܝܗܘ̈ܢ ܠܡܘܢ ܠܐ ܡܰܠܦܝܢ ܕܣܳܟܳܐ ܕܬ݂ܰܘܕܝܬ݂ܳܐ ܚܘܒܰ݁ܐ ܗܘ؟

ܟܰ݁ܕܘ ܠܟ݂ܘܢ ܡܫܐܠܝ̈ ܬܘܕܝܬܐ ܝܘܠܦܢܐ ܕܠܐ ܡܰܘܬ݁ܰܪ ܝܘܠܦܳܢܳܐ ܕܠܐ ܒܳܢܶܐ ܐܶܠܐ ܣܳܬܰ݁ܪ ܝܘܠܦܢܐܫܰܪܝܪܳܐ ܐܝܬ݂ܰܘܗ̄ܝ̄ (ܐܠܳܗܳܐ ܚܘܼܒ݁ܰܐ ܗܘ ܐܶܢ ܐ̄ܢܳܫ ܠܳܐ ܢܰܚܶܒ ܠܰܐܚܘܼܗ̄ܝ̄ ܕܚܳܙܶܐ ܠܶܗ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܢܰܚܶܒ ܠܐܠܳܗܐ ܕܠܐ ܚܳܙܶܐ ܠܶܗ)؟

ܡܳܕܝܢ ܘܳܠܶܐ ܕܟܠܗܘܢ ܐܒܗܬ̈ܐ ܘܪܹܫܳܢܶܐ̈ ܘܰܡܫܰܐ̈ܠܐ ܕܬ݂ܰܘܕܝܬ݂ܳܐ ܐܰܝܕ݁ܐ ܕܗܝ ܘܐܝܢܐ ܐܢܘܢ ܕܢܫܒܩܘܢ ܝܘܠܦܢܐ ܕܠܐ ܡܰܘܬܰܪ ܘܢܰܠܦܘܢ ܘܰܢܣܰܒܪܘܢ ܕܬ݂ܰܘܕܝܬ݂ܐ ܬ݁ܪܝܨܬ݁ܳܐ ܘܫܪܝܪܬ݁ܳܐ ܕܐܝܼܬ݂ܹܝܗܿ ܚܘܒ݁ܳܐ ܘܚܘܒܳ݁ܐ ܒܰܠܚܘܕ݂. ܘܟܰܕܘܼ ܠܰܢ ܣܶܒܠܳܐ ܘܛܘܼܪܳܦܳܐ ܘܫܘܢܳܩܳܐ ܘܰܪܕ݂ܘܼܦܝܳܐ ܘܣܰܝܦܳܐ ܘܚܰܪܒܳ݁ܐ ܘܡܰܘܬ݁ܳܐ ܒܫܶܡ ܬܰ݁ܘܕܝܬ݂ܳܐ ܘܕ݂ܰܥܘ ܟ݁ܽܠܟ݂ܘܢ ܕܚܘܫܒ݂ܳܢܳܐ ܩܰܫܝܰܐ ܢܳܛܪ ܠܟ݂ܘܿܢ ܩܕܳܡ ܐܠܗܐ ܕܐܰܘܟ݁ܶܡܬܘܿܢ ܨܘܼܪܬܶܗ ܩܕܳܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ̈ ܘܰܩܕܳܡ ܒܪܝܬ݂ܹܗ ܘܰܒ݂ܥܰܝܢܰܝܗ̈ܘܢ ܚܰܒܶܠܬܘܼܢܶܗܿ ܫܒ݂ܘܩܘ̄ ܣܶܕܩܶܐ̈ ܘܚܶܪܝܳܢܶܐ̈ ܘܐܶܢܳܢܳܝܘܼܬ݂ܳܐ ܘܝܳܬ݂ܳܢܳܝܘܼܬ݂ܳܐ ܘܪܶܚܡܰܬ݂ ܟܶܣܦ݁ܳܐ ܕܠܳܐ ܡܩܰܘܶܝܢ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܝܘܼܬ݂ܪܳܢ ܘܬ݂ܰܪܶܨܘ̄ ܦܰ݁ܘܕܰܝܟ݁ܘܢ  ܘܕܰܙܒܢܳܐ ܒܚܘܒܐ ܘܪܶܚܡܬ݂ܳܐ ܘܪܰܚܡܶܐ̈ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܕܰܢܝܳܚܳܐ ܚܰܝܶܐ̈ ܕܣܰܒ݂ܪܳܐ ܘܒ݂ܘܼܝܳܐܳܐ ܘܒܶܢܝܳܢܳܐ ܘܟ݂ܘܼܫܰܪܰܐ ܘܐܰܘܝܘܼܬ݂ܳܐ ܘܚܰܕ݂ܘܬ݂ܳܐ

ܕܘܟܬܘܪ ܒܫܝܪ ܛܘܪܝܐ

ܕܡܲ̈ܝܵܐ ܕܚܘܼܒܵܐ

ܠܡܽܘܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܬ݂ܗܰܦܟ݂ܺܝܬܽܘܢ ܥܰܡ ܡܫܺܝܚܳܝܹܶܐ
ܥܰܠ ܕܡܰܚܒܺܝܢܰܢ ܠܗܳܢܳܐ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ݂

ܐܰܪܰܐ ܗܳܢܳܐ ܦܽܘܪܥܳܢ ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܠܕܺܝܠܰܢ ܡܳܬ݂ܶܐ
ܡܳܢܳܐ ܦ݂ܰܕ݁ܢܰܢ ܡܳܢܳܐ ܣܪܰܚܢܰܢ ܡܳܢܳܐ ܚܛܳܝܢܰܢ

ܠܳܐ ܡܰܠܦ݂ܳܢܰܝ̈ܢ ܫܰܪܺܝܪ ܥܰܡܠܗܽܘܢ  ܒܡܰܠܦ݂ܳܢܽܘܬ݂ܳܐ
ܘܠܳܐ ܡܰܚܳܖ̈ܰܝܢ ܬܪܺܝܨܽ ܗ̄ܘ ܥܒ݂ܳܕ݂ܗܽܘܢ ܘܰܒ݂ܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ

ܘܠܳܐ ܐܳܣܳܝܰܝ̈ܢ ܫܳܗܪܺܝܢ ܠܶܠܝܳܐ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܡܰܖ̈ܥܶܐ
ܘܠܳܐ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܣܰܓܺܝ ܒܫܽܘܡܠܳܝ ܥܰܡܠܗܽܘܢ

ܐܰܝܢܳܐ ܡܶܢܰܢ ܓܢܰܒ݂ ܥܶܕܳܢ ܥܰܡܠܶܗ ܘܐܘ̈ܠܝܳܬ݂ܶܗ
ܘܗܳܐ ܣܳܒ݂ܠܺܝܢܢ ܕ݁ܡܰܝ̈ ܗܳܢ ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ݂

ܡܽܘܢ ܝܽܘܠܦ݂ܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܩܶܛܠܳܐ ܐܳܦ ܘܰܟ݂ܦܽܘܪܝܳܐ
ܒܫܶܡ ܬ݁ܰܘܕܺܝܬ݂ܳܐ ܕܡܳܐ ܙܳܠܚܺܝܬܽ݁ܘܢ ܕܰܒ݂ܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ

ܠܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܪܳܐ ܠܰܡ ܐܶܢܽܘܢ ܐܳܬ݂ܳܐ ܕܚܽܘܒ݁ܶܗ
ܘܐܰܢ̄ܬܽܘܢ ܒܰܐܟ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܐ ܡܚܰܒ݂ܠܺܝܬܽܘܢ ܨܽܘܪܬܶܗ ܦ݁ܐܺܝܬ݂ܳܐ

ܒܫܶܡ ܬܰܘܕܺܝܬ݂ܳܐ ܕܰܓ݁ܳܠܳܐܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܠ ܩܳܛܠܺܝܬܽ݁ܘܢ
ܘܥܰܡܳܐ ܕܡܶܣܟܺܝܢ ܘܰܕܠܳܐ ܚܲܘܒܳ݁ܐ ܗܳܐ ܢܳܟ݂ܣܺܝܬܳ݁ܘܢ

ܐܰܪܰܐ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܕܺܐܒ݂ܶܐ̈ ܣܖ̈ܺܝܚܶܐ ܐܳܟ݂ܠܰܝ ܒ݁ܶܣܪܳܐ
ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬ݂ܝ̄ ܠܳܐ ܣܳܒ݂ܥܺܝܬܽܘܢ ܡܶܢ ܗܳܢ ܝܰܨܪܳܐ

ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܙܶܕܩܰܝ̈ ܐ̄ܢܳܫ̈ܳܐ ܒܗܽܘܢ ܡܣܰܒ݁ܪܺܝܬܽ݁ܘܢ
ܩܶܫܥܳܐ ܣܦ݂ܺܝܩܳܐ ܦܩܳܩܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗܝ ܡܰܡܠܠܳܐ ܕܺܝܠܟ݂ܽܘܢ

ܒܫܶܡ ܚܺܐܪܽܘܬ݂ܳܐ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗܳܐ ܕܳܒ݂ܚܺܝܬ݁ܽܘܢ
ܒܫܶܡ ܚܺܐܪܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݂ܢܰܝ̈ܳܐ ܕܐܽܘܡܬ݂ܰܢ ܗܳܐ ܡܒ݂ܰܕ݂ܪܺܝܬ݁ܽܘܢ

ܩܛܶܠܘ̄ ܕܒܲܚܘ̄ ܒܰܕ݂ܰܪܘ ܙܪܶܩܘ ܢܟ݂ܶܣܘ ܢܰܟ݂ܺܝܘ
ܚܽܘܒܰ݁ܢ ܫܰܪܺܝܪ ܚܽܘܒ݁ܰܢ ܥܰܡܺܝܩ ܠܗܳܕ݂ܶܐ ܐܰܪܥܳܐ
 
ܕ ܒܫܝܪ ܛܘܪܝܐ

ܐܘܼܢ ܥܲܡܲܢ ܛܠܝܼܡܵܐ

ܒܫܝܪ ܛܘܪܝܐ

ܐܵܘ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܐܵܪܵܐ ܫܡܲܥܬܘܿܢ ܒܗܵܢܵܐ ܓܘܼܢܚܵܐ

ܕܥܲܡܲܢ ܡܸܬ݂ܩܛܸܠ ܒܲܕ݂ܡܵܐ ܩܘܼܪܵܐ ܘܲܕ݂ܠܵܐ ܖ̈ܚܡܹܐ

ܘܲܡܕܲܒ݂ܖ̈ܢܹܐ ܕܥܹܕܬܲ݁ܢ ܘܥܲܡܲܢ ܫܓ݂ܝܼܡܝܼܢ ܒܕ݂ܝܼܠܗܘܿܢ

ܐܲܝܟ݁ܵܐ ܐܝܼܬ݂ܲܘܗܝ ܩܵܠܵܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ ܟܲܕ݁ܘܼ ܫܸܬ݁ܩܵܐ

ܐܲܪܝܼܡܘ ܩܵܠܟ݂ܘܿܢ ܘܒ݂ܲܕܸܩܘ ܛܠܘܼܡܝܵܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܟ݁ܠܹܗ

ܕܗܵܐ ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܕܟ݂ܠܲܢ ܚܲܒ݂ܠܘܼܗܝ ܒ݁ܝܼ̈ܫܹܐ ܒܣܸܢܐܬ݂ܲܐ

ܒܫܸܡ ܚܹܐܪܘܼܬ݂ܵܐ ܨܘܼܪܲܐ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܗܵܐ ܡܸܨܛܲܥܪܵܐ

ܘܐܲܡܪܝܼܟܲܐ ܕܹܝܢ ܡܸܛܿܠ ܝܵܬ݂ܵܗܿ ܡܲܘܒ݁ܕ݂ܵܐ ܠܥܲܡܲܢ

ܘܥܵܠܡܵܐ ܛܲܒܝܼܥ ܒܲܖ̈ܓ݂ܝܼܓ݂ܵܬ݂ܹܗ ܒܫܸܢܬ݂ܵܐ ܣܪܝܼܬ݂ܵܐ

ܡܲܡܠܠܵܐ ܕܝܼܠܵܗܿ ܦܩܵܩܵܐ ܣܦܝܼܩܵܐ ܕܠܵܐ ܝܘܼܬ݂ܪܵܢܵܐ

ܡܵܢܵܐ ܥܸܒܕܲܬ݂ ܡܸܛܿܠ ܫܲܝܢܵܐ ܐܵܦ ܘܲܫܠܵܡܵܐ

ܡܠܵܬ݂ ܠܲܡ ܐܲܪܥܵܐ ܙܡܵܡܵܐ ܘܨܲܘܬܵ݁ܐ ܒܸܠܥܵܕ݂ ܥܲܡܠܵܐ

ܘܖ̈ܵܥܲܘܵܬ݂ܲܢ ܟܿܠܚܲܕ݂ ܒܕ݂ܝܼܠܹܗ ܦ݁ܨܝܼܚܵܐ ܢܲܦ݂ܫܹܗ

ܘܥܵܢܵ̈ܐ ܣܵܒ݂ܠܵܐ ܪܕ݂ܘܼܦ݂ܝܵܐ ܘܩܸܛܠܵܐ ܘܚܲܪܒ݁ܵܐ ܘܨܲܥܪܵܐ

ܢܘܼܕܘܿܢ ܘܐܸܬ݁ܬ݁ܥܝܼܪܘ ܘܲܚܠܵܦ݂ ܥܵܢ̈ܟ݂ܘܿܢ ܐܲܪܝܼܡܘ ܚܘܼܛܪܵܐ

ܕܪܵܥܝܵܐ ܘܵܠܹܐ ܕܥܝܼܪܵܐ ܢܸܗܘܹܐ ܠܘܼܩܒ݁ܲܠ ܕܹ݁ܐܒ݂ܵܐ

ܘܐܸܠܵܐ ܟܿܠܝܘܿܡ ܡܲܘܒܸ݁ܕ݂ ܥܸܪܒܵܐ ܘܢܸܩܝܵܐ ܘܐܸܡܪܵܐ

ܘܐܲܝܟܲܢ ܢܸܬ݁ܬ݁ܢܝܼܚ ܗܵܢܵܐ ܪܵܥܝܵܐ ܡܵܐ ܕܠܲܡ ܚܵܙܹܐ

ܕ݁ܕ݂ܹܐܒ݂ܵܐ ܪܵܗܹܐ ܠܓ݂ܸܙܪܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܕܢܸܣܲܒ݂ ܦܘܼܪܣܵܐ

ܠܡܸܚܛܲܦ ܠܡܸܬ݂ܒܲܪ ܥܸܪܒܵܐ ܘܐܸܡܪܵܐ ܒܥܵܗܸܢ ܦܸ݁ܠܥܵܐ

ܥܕ݂ܲܡܵܐ ܠܐܸܡܲܬ݂ܝ ܗܵܢܵܐ ܣܸܒ݂ܠܵܐ ܘܗܵܢ ܛܘܼܪܵܦܵܐ

ܟܲܕ݁ܘܼ ܣܸܕ݂ܩܵܐ ܒܲܝܢܵܬ݂ ܓܲܒܹ̈݁ܐ ܕܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܥܲܡܲܢ

ܟܲܕ݁ܘܼ ܣܸܕ݂ܩܹ̈ܐ ܘܐܵܦ݂ ܚܸܖ̈ܝܵܢܹܐ ܒܹܝܬ݂ ܥܹܕܵ̈ܬ݂ܲܢ

ܗܘܲܝܬ݁ܘܿܢ ܒܸܙܚܵܐ ܘܐܵܦ݂ ܡܘܼܚܵܫܵܐ ܐܵܦ݂ ܘܲܙܥܘܼܖܹ̈ܐ

ܒܲܝܢܵܬ݂ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܘܒܹܝܬ݂ ܐܸܡ̈ܘܵܬ݂ܵܐ ܒܗܵܢܵܐ ܗܦ݁ܘܼܟ݂ܝܵܐ

ܠܵܐ ܝܵܕ݂ܥܝܼܬ݁ܘܿܢ ܕܚܲܪܬ݂ܵܐ ܐܵܬ݂ܝܵܐ ܘܲܕ݂ܡܵܐ ܕܥܲܡܵܐ

ܡܸܬ݂ܒܥܹܐ ܡܸܢܟ݂ܘܿܢ ܒܝܘܿܡ ܦܘܿܪܥܵܢܵܐ ܡܵܢܵܐ ܬܦܲܢܘܿܢ

ܩܘܿܡܘܿܢ ܩܘܿܡܘܿܢ ܠܘܼܩܒ݁ܲܠ ܒܝܼܫܬ݂ܵܐ ܒܲܚܕܵܐ ܩܲܘܡܬ݂ܵܐ

ܕܚܘܼܝܵܕ݂ ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܘܥܲܡܠܵܐ ܕܚܘܼܒ݁ܵܐ ܡܲܘܠܸܕ݂ ܚܲܝܠܵܐ

ܠܵܐ ܐܝܼܬ݂ܲܝܟ݁ܘܿܢ ܒܢܲܝ̈ ܛܲܢܵܢܹ̈ܐ ܘܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܣܵܗ̈ܕܹܐ

ܠܡܵܐ ܕܵܚܠܝܼܬ݁ܘܿܢ ܐܹܡܲܪܘ ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ

ܘܩܘܿܡܘܿܢ ܢܚܲܕܸܬ݂ ܫܘܼܒ݂ܚܲܢ ܕܐܹܒܲܕ݂ ܒܲܦ݂ܠܝܼܓ݂ܘܼܬ݂ܵܐ

ܘܐܵܦ ܘܲܨܠܘܼܬ݂ܵܐ ܕܲܦ݂ܠܝܼܓ݂ ܠܸܒ݁ܵܐ ܠܵܐ ܡܵܫܬܲܡܥܵܐ

ܕܘܟܬܘܪ ܒܫܝܪ ܛܘܪܝܐ

ܒܓܕܐܕ ܟܕ ܫܒܛ ܒ̄ܝ

ܒܝܬ ܐܠܗܢ ܘܐܠܗܗܘܢ

ܚܘܼܒ ܐܰܠܗܐ ܟܰܕ ܫܳܓܰܪ ܗܘܳܐ ܒܠܶܒ ܒܰܪܢܳܫܳܐ

ܡܫܰܚܠܶܦ ܠܚܰܝܰܘܗ̈ܝ ܡܢ ܟܡܝܪܘܬ݂ܳܐ ܠܚܰܕ݂ܘܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ

 ܒܪܰܡ ܐܝܢܐܗܘ ܕܠܒܗ ܪܵܬܚ ܒܣܢܐܬܐ ܘܐܠܡܐ

ܬܥܝܼܫܳܐ ܚܵܝܶܐ ܘܠܰܝܬ ܠܹܗ ܦܘܼܪܣܵܐ ܘܰܠܢܝܼܚܘܬܐ

 ܥܲܒܕܵܐ ܐܝܬ݂ܲܘܗܝ ܕܣܵܛܵܢ ܐܲܟ݁ܬ݂ܵܐ ܒܨܝܼܪܵܐ ܘܫܲܦܠܵܐ

ܘܨܒܝܢ ܡܪܹܗ ܒܝܼܫܵܐ ܫܹܐܕܵܐ ܦܵܠܲܚ ܟܠܫܵܥ

 ܕ݁ܘܓ݁ܵܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܫܵܡܲܥ ܗܘܐ ܐܠܐ ܠܩܠܐ

ܕܲܒܥܸܠܙܒܘܒ ܗܲܘ ܩܛܘܠܐ ܕܡܢ ܫܘܪܝܐ

 ܠܐ ܪܵܢܶܐ ܗܘܐ ܐܠܐ ܐܝܟܢ ܡܲܒܐܸܫ ܠܐܚܘܼܗܝ

ܐܶܢ ܗܘ ܕܡܵܪܝܐ ܚܳܕܶܐ ܒܩܛܠܐ ܘܒܛܘܼܪܵܦܵܐ

 ܐܝܟ ܗܵܢ ܡܪܝܐ ܒܗܵܡܵܢ ܢܸܗܘܹܐ ܘܒ݂ܓ݂ܲܘ ܢܘܼܪܵܐ

ܡܪܢ ܐܝܬܘܗܝ ܚܘܒ݁ܵܐ ܡܓ݂ܲܫܡܵܐ ܘܦܳܪܶܣ ܠܚܘܒܗ

 ܒܝܢܬ ܐܢܫܐ̈ ܘܡܠܦ ܠܟܠܗܘܢ ܪܚܡܬܐ ܟܠܝܘܡ

ܠܐ ܐܲܝ̄ܟ݂ ܡܪܗܘܢ ܫܲܦܠܐ ܒܨܝܼܪܐ ܘܲܡܠܹܐ ܐܟ݁ܬ݂ܵܐ

 ܡܪܗܘܢ ܛܥܝܐ ܘܡܛܥܐ ܐܢܘܢ ܒܥܒܵܕ ܒܝܫܬܐ

ܡܪܢ ܡܗܕܐ ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ̈ ܠܐܘܪܚܐ ܕܩܘܫܬܐ

 ܚܘܒܐ ܚܝܠܐ ܘܐܟܬܐ ܫܦܠܐ ܐܦ ܒܘܨܪܐ

ܡܳܕܶܝܢ ܘܳܠܶܐ ܕܢܝܚܐ ܒܚܘܒܐ ܚܝܐ̈ ܕܚܝܠܐ

ܡܫܡ ܐܘܢܓܠܣܛܐ

ܒܫܝܪ ܡܬܝ ܛܘܪܝܐ

ܛܠ ܫܡܟ ܡܪܝܐ

ܒܝܕ ܕܟܬܘܪ ܒܫܝܪ ܡܬܝ ܛܘܪܝܐ

ܡܛܠ ܫܡܟ ܡܪܝܐ̣ ܟܠܝܘܡ ܡܬܚܣܕܝܢܢ

ܡܛܠ ܫܡܟ ܡܪܝܐ ܟܠܫܥ ܡܙܕܥܪܝܢܢ

ܡܛܠ ܫܡܟ ܡܪܝܐ ܟܠܝܘܡ ܡܬܒܨܪܝܢܢ

ܡܛܠ ܫܡܟ ܡܪܝܐ ܟܠܫܥ ܡܬܪܕܦܝܢܢ

ܡܛܠ ܫܡܟ ܡܪܝܐ ܟܠܝܘܡ ܡܨܛܥܪܝܢܢ

ܡܛܠ ܫܡܟ ܡܪܝܐ ܟܠܫܥ ܡܬܒܙܚܝܢ ܒܢ

ܡܛܠ ܫܡܟ ܡܪܝܐ ܟܠܝܘܡ ܡܬܒܕܪܝܢܢ

ܡܛܠ ܫܡܟ ܡܪܝܐ ܒܟܠܕܘܟ ܡܙܕܪܩܝܢܢ

ܡܛܠ ܫܡܟ ܡܪܝܐ ܟܠܫܥ ܡܬܕܒܚܝܢܢ

ܡܛܠ ܫܡܟ ܡܪܝܐ ܟܠܝܘܡ ܡܬܩܛܠܝܢ

ܡܛܠ ܫܡܟ ܡܪܝܐ ܟܠܫܥ ܡܬܛܪܦܝܢܢ

ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܗܢ ܫܘܢܩܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ

ܒܓܕܐܕ   ܟܐ ܟܢܘܢ ܚܪܝ ܫܢܬ ܒܝܐ

ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܡܪܝܐ

ܒܝܕ ܕܘܟܬܘܪ ܒܫܝܪ ܡܬܝ ܬܐܘܡܐ ܛܘܪܝܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܗܳܢ ܛܘܪܳܦܳܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܗܢܳ ܫܘܢܳܩܳܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܗܢܳ ܦܘܠܳܓܳܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܣܶܒܠܐ ܗܢܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܨܥܪܐ ܗܢܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܩܛܪܐ ܗܢܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܪܘܓܙܐ ܗܢܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܗܢܐ ܥܫܘܩܝܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܗܢܐ ܪܕܘܦܝܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܗܢܐ ܛܠܘܡܝܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܚܫܐ ܗܢܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܚܪܒܐ ܗܢܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܩܛܠܐ ܗܢܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܡܘܬܐ ܗܢܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܫܬܩܐ ܗܢܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܠܝܬ ܐܺܝܳܠܳܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܠܝܬ ܥܘܕܪܢܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܠܝܬ ܦܘܩܢܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܠܝܬ ܦܘܨܝܐ

ܕܡܶܢ ܛܠܘܡܐ̈ ܘܡܢܶ ܪܕܘܦܐ̈ ܘܡܶܢ ܩܛܘܠܐ̈

ܦܢܐ ܒܪܚܡܝܟ̈ ܠܨܠܘܬ̈ܢ ܘܰܠܒܥܘܬ̈ܢ

ܕܗܢܐ ܥܡܐ ܣܓܝ ܣܒܠ ܗܘܐ ܡܢ ܗܳܢ ܛܠܘܡܝܐ

ܦܪܘܩܝܗܝ ܡܪܢ ܡܢ ܗܢ ܚܫܐ ܘܡܢ ܟܪܝܘܬܐ

ܕܫܘܒܚܐ ܡܩܪܒ ܒܟܠܥܕܢܝܢ̈ ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܡܪܝܐ


 • -

Abdulwahab albayaty

Poeter abdulwahab albayaty

 • Han är föd i Bagdad 1926
 • 1959 fick han sin examen från lärarinstitutionen och samma år fick han ut sitt första verk änglar och satan.
 • Han fick sparken från sitt arbete på altheqafa aljadida magasinet och blev arresterad 1954, efter detta händelse lämnade han Irak och levde i exil Syrien, Lebanon och Egypten
 • Han återvände till Irak 1958, då Irak blev republik
 • Han fick tjänst som chef på kunskapsministeriet
 • Han representerade Irak i många kulturseminarium och konferenser

Abdulwahabs verk

 • Han skrev över ett trettio tal poesi böcker och hans flesta böckerna handlar om kärlek och politik

Några tips av hans verk

 • De fattigas kärleks almenacka
 • Kärleks poesier vid sjunde världens gränder
 • Aeshas födelse ninevehs gränder
 • Återkomsten från babylon

 

 

Några verser från Abdulwahab dikter

 

Vändning från Babylon

 

Babylon under nattens tält

vid ruinerna ylar vargar

fyller hennes tomma ögon

med torra jord.

 

Babylon under tidens fötter

vänta på ashtars uppståndelse

vaknar fyllda med dragande krafter

och fukta de sårande lejonets läppar.

 

Väntar med vargarna

stormarna jämrar

att regna över ledsna ruiner

Men ashtar står vid vargarna med sårade händer.

där tystanden på ängen

rinner tårar över ledsna och blekna kinder.

 

Min älskade återvänd

till den gyllene tiden

vetes axet, solen utan ljus

och den goda kraften återvänder ej till livet

ack, ack, ack.

 

Babylon under mörka natten

utan näringen eller vatten

övertäckt med aska

och stenarna ropar

Ashtar, Ashtar, Ashtar

väggarna skakar

månen försvinner bakom ruiner

himlen mörknar

och regnen faller

Ashtar stiger ur frusen tider

och stenarna skriker nu börjar livet.

 

Översättning från arabiska

Pauls Dinka


 • -

 • -

 • -

 • -

ܒܪܝܬܐ ܚܕܬܐ

ܫܠܡܐ ܥܠܘܟܼ ܣܗܕܐ ܕܐܘܡܬܐ ܒܪܝܢܐ

ܢܝܚܐ ܪܘܚܘܟܼ ܢܥܘܡ ܦ̮ܐܝܩ ܓܘ ܫܝܢܐ

ܡܨܐ ܠܘܟܼ ܕܡܩܡܬ ܛܟܼܣܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܡܩܘܝܢܐ

ܣܒ݂ܪܐ ܕܥܪܬܢ ܗܘܐ ܚܕ ܒܢܝܢܐ.

ܢܥܘܡ ܦ̮ܐܝܩ ܫܒ݂ܩܠܘܟܼ ܩܬـܝ ܝܪܬܘܬܐ

ܕܒܢܢ ܒܝܬـܝ

ܙܪܥܢ ܐܪܥܝ

ܡܫܬܢ ܠܓܢܬـܝ

ܚܡܢ ܒܐܬܘܪ ܡܕܝܢܝܘܬـܝ.

ܢܥܘܡ ܦ̮ܐܝܩ ܒܕ ܒܪܬ ܡܢܕܪܫ ܩܬـܝ

ܒܕ ܒܪܬ ܓܘ ܥܘܡܩܐ ܒܝܢܬ݂ ܕܪ̈ܒܬـܝ

ܒܕ ܒܪܬ ܒܐܬܘܪ ܡ̣ܢ ܣܗܕ̈ܐ ܕܡܐܙܠܬـܝ

ܒܕ ܒܪܬ ܡ̣ܢ ܥܪܩܬـܝ

ܘܡ̣ܢ ܐܪܥܝ ܫܒ݂ܩܬـܝ.

ܢܥܘܡ ܦܐܝܩ ܒܕ ܒܪܬ ܡܥܕܬܝ ܩܝܕܬܐ

ܒܕ ܒܪܬ ܡ̣ܢ ܡܬـܝ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܬܠܝܚܬܐ

ܘܦܫܪܬـܝ ܒܓܠܘܬܐ

ܘܡܘܬܝ ܒܢܘܟ݂ܪܝܘܬܐ.

ܢܥܘܡ ܦ̮ܐܝܩ ܪܢܝܘܟܼ ܒܩܝܕܐ ܒܐܬܪܝ

ܝܘܠܦܢܘܟܼ ܒܛܡܪܐ ܓܘ ܐܪܥܝ ܘܡܬـܝ

ܘܐܢܐ ܒܬܘܫܢܩܐ ܕܗ̇ܘ ܛܥܢܐ ܕܫܢܝܬـܝ

ܬܘܫܢܩܐ ܕܚܙܘܩܝܝ ܒܥܠܝܡܘܬـܝ

ܬܘܫܢܩܐ ܕܡܚܝܠܘܬܐ ܕܦܠܚܬـܝ

ܬܘܫܢܩܐ ܕܦܣܩ ܣܒ݂ܪܐ ܕܢܚܡܬـܝ

ܘܒܐܪܥܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܡܢܕܪܫ ܒܗܘܝܐ ܩܝܡܬـܝ.

ܢܥܘܡ ܦ̮ܐܝܩ ܒܙܪܩܬ ܡܐܘܦܩܐ ܕܡܕܢܚܐ

ܘܐܢܐ ܪܩܕܐ ܡܥܠ ܡܢ̈ܐ ܕܒܥܠܕܒ݂ܒ݂̈ܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ

ܘܓܪ̈ܡܐ ܕܣܗܕ̈ܐ ܕܐܘܡܬـܝ ܣܝܓܼ̈ܐ ܩܐ ܩܪ̈ܒ݂ܐ

ܒܗܪܐ ܡܢܝ ܪܚܩܐ ܒܪܓ݂ܘܠܐ ܣܒ݂̈ܐ

ܘܙܩܙܩܬܐ ܕܨܦܪ̈ܐ ܒܥܘܡܩ̈ܐ ܟܘܡ̈ܐ ܪܚܩܐ

ܘܓܪ̈ܡܝ ܒܐܪܥܐ ܕܐܬܘܪ ܡܠܚܐ ܫܒ݂ܩܐ.

ܢܥܘܡ ܦ̮ܐܝܩ ܒܒܪܬ ܚܘܪܕܝܐ ܒܒܥܠܕܒ݂ܒ݂̈ܐ

ܘܒܢܘܢ̈ܐ ܕܐܬܘܪ ܥܡ ܚܕܕ̈ܐ ܐܡܝܢ ܒܩܪܒ݂̈ܐ

ܚܕܟܡܐ ܦܠܚܐ ܠܩܝܡܬܐ ܕܐܬܘܪ ܓܢ݇ܒܪܬܐ

ܘܐܢܝ ܐܚܪ̈ܢܐ ܒܦܠܚܐ ܠܦܘܠܓܼܐ ܕܐܘܡܬܐ

ܚܕܟܡܐ ܒܫܩܠܐ ܡܪܕܘܬ݂ܐ ܢܘܟ݂ܪܝܬܐ

ܘܗܘܝܐ ܥܬ݂ܝܬ݂̈ܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܡܩܘܕܫܬܐ.

ܢܥܘܡ ܦ̮ܐܝܩ ܒܕ ܒܪܬ ܒܒܝܬ ܢܝܣܢ̈ܐ

ܒܕ ܒܪܬ ܒܚܩܠ̈ܐ ܕܐܬܘܪ ܘܒܝܬ݂ܓܢ̈ܐ ܩܝܢ̈ܐ

ܓܘ ܡܝܫ̈ܐ ܘܥܒ݂̈ܐ ܨܦܪ̈ܐ ܩܢ̈ܐ ܒܢܝ̈ܐ

ܡܥܠ ܛܘܪ̈ܐ ܘܪ̈ܡܐ ܩܝܢܬ݂̈ܐ ܕܩܩܘܢ̈ܐ

ܘܐܢܐ ܒܕܪܓܘܫܬܐ ܒܡܪܟܒ݂ܐ ܕܠܚ݇ܦ̈ܐ ܕܥܢܢ̈ܐ

ܠܩܠܐ ܕܡܙܡܘܪ̈ܐ ܕܟܠܬ݂ܐ ܕܐܫܘܪ ܒܪܘܦ̮ܫܝ ܙܝܢ̈ܐ.


 • -

ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܢ ܥܠ ܡܕܝܢܝܘܬܢ

ܐܠܨܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܐܝܟܼ ܕܒܚܙܝܐ ܝܘܢ ܕܡܢܗܪܢ ܟܡܐ ܕܡܬܡܨܝܢܬܐ ܝܠܗ̇ ܠܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܥܠ ܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܢ ܘܐܡܝܢܘܬܗ̇ ܓܘ ܐܬܪܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ. ܘܡܨܚ ܠܓܕܡܐ ܠܐܢ̈ܐ ܥܠܬ̈ܐ ܘܕܠܐ ܓܫܩܬܐ ܠܐܪ̈ܝܟ݂ܘܐ ܒܙܒ݂ܢܐ ܕܩܐܡ ܐܝܟܼ ܕܒܐܬܝܐ ܝܠܝܗܝ:

܀ ܠܐ ܡܨܝܬܐ ܕܦܩܘܕܘܬ̈ܢ ܫܒ݂ܛܝ̈ܐ ܓܘ ܕܪ̈ܐ ܕܕܥܒ݂ܪ ܠܡܬܐܘܝܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܘܒܢܝܬܐ ܕܚܕܐ ܦܩܘܕܘܬܐ ܡܚܘܝܕܬܐ ܩܐ ܟܠܝܗܝ ܒܢ̈ܝ ܥܡܢ ܕܟܠܝܗܝ ܥܕܬܘܬ̈ܐ ܘܒܫܡܐ ܕܥܡܐ ܐܬܘܪܝܐ ܪܚܩܐ ܡ̣ܢ ܡܥܒܕܢܘܬ̈ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܘܫܒ݂ܛܝ̈ܐ ܩܐ ܕܗܘܝ ܗܘܘ ܩܒܝܠ̈ܐ ܒܟܠܝܗܝ ܛܝܦ̈ܐ ܘܓܘܢ̈ܐ ܕܥܡܢ ܘܥܕܬ̈ܗ ܘܬܚܘܬ ܚܕܐ ܡܛܠܬܐ[1] ܘܚܕܐ ܦܩܘܕܘܬܐ ܥܫܝܢܬܐ ܘܥܒ݂ܘܕܬܐ.

܀ ܒܪܩܝܡܘܬܐ ܠܐ ܬܩܝܠܬܐ ܘܗܘܢܢܬܐ ܕܫܒ݂ܛ̈ܐ ܥܡ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܒܪ̈ܝܐ ܕܬܚܘܡ̈ܐ ܕܟܐ ܚܝܝ ܗܘܘ ܘܫܟܢܝ ܗܘܘ ܓܘܗ̇، ܥܡ ܝܕܥܬܐ ܕܐܢܝ ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܡܨܝܬܐ ܒܪܢܫܝܬܐ ܝܢ ܡܛܟܣܢܝܬܐ ܐܘ ܓܝܣܝܬܐ ܒܫܘܝܐ ܛܠܝܒܐ ܒܦܘܚܡܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܘܫܒ݂ܛ̈ܐ ܠܐ ܐܬܘܪ̈ܝܐ.

ܠܝܬܝܘܬܐ ܕܛܘܟܣ̈ܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܩܝܡ̈ܐ ܥܠ ܐܣ̈ܐ ܛܘܟܣܝ̈ܐ ܕܪ̈ܝܐ ܕܡܨܝ ܗܘܘ ܠܚܕܘܬܐ ܢܦ̮ܫܝܗܝ ܘܠܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܛܘܟܣܝܗܝ ܘܬܠܡܕܬܐ ܕܫܪ̈ܒܢ ܥܠ ܪܘܚܐ ܕܠܒ݂ܝܒ݂ܘܬܐ ܘܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܙܕܩܗ ܘܚܝܘܬܐ ܚܐܪܬܐ ܥܠ ܐܪܥܗ ܘܐܬܪܗ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ.

܀ ܝܬܝܪܘܬܐ ܕܛܘܟܣ̈ܢ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܝܠܝܗܝ ܥܠ ܐܣ̈ܐ ܢܒ݂ܗܝ̈ܐ[2] ܘܪ̈ܓܼܫܬܢܝ̈ܐ ܐܘ ܒܝܬܝ̈ܐ ܠܐ ܥܠ ܐܣ̈ܐ ܕܝܕܥܬܐ ܘܝܘܠܦܢܐ ܠܐܗܐ ܥܠܬܐ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܕܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܡ̣ܢ ܓܒܐ ܕܓܪܘܣܝ ܘܚܠܢܝ ܘܚܝܕܝ ܒܦܨܪܐ ܝܠܝܗܝ ܘܒܦܪܩܐ ܡܥܒܕܢܘܬܝܗܝ ܘܐܘܝܘܬܐ ܕܟܢܫܢ ܥܡܝܗܝ ܘܒܗ̇ـܝ ܚܪܬܐ ܦܪܩܬܝܗܝ ܡ̣ܢ ܦܠܚܢܐ ܘܬܫܡܫܬܐ ܕܢܝܫܐ ܩܢܛܪܘܢܝܐ ܕܥܡܢ ܐܬܘܪܝܐ ܠܐܗܐ ܥܠܬܐ ܫܘܬܐܣ̈ܢ ܙܒ݂ܢܢܝ̈ܐ ܝܠܝܗܝ ܠܐ ܐܡܝܢܝ̈ܐ.

܀ ܫܦܠܬܐ ܕܛܘܟܣ̈ܢ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܘܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܠܒܪܝܬܐ ܕܚܕܐ ܡܛܠܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܬܒ݂ܝܠܝܬܐ ܕܐܝܬ ܠܗ̇ ܢܝܫܐ ܩܪܝܚܐ ܘܚܘܪܙܐ ܕܦܘܠܚܢܐ ܡܘܕܒ݂ܩܐ ܘܠܚܝܡܐ ܥܡ ܙܒ݂ܢܐ، ܕܗܘܝܐ ܡܬܡܨܝܢܬܐ ܠܫܘܬܘܦ̈ܐ ܓܘܗ ܟܠܝܗ ܓܒܢ̈ܐ ܕܥܡܢ ܡܛܠ ܫܪܪܬܐ ܕܚܘܪܙܐ ܕܐܗܐ ܡܛܠܬܐ ܝܢ ܩܕܡܐ ܘܟܠ ܚܕ ܐܝܟܼ ܕܛܠܒܐ ܝܠܗ̇ ܕܘܟܗ ܘܕܝܠܢܝܘܬܐ ܕܦܠܚܢܗ ܓܘ ܟܢܫܢ ܘܩܐ ܝܘܬܪܢܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܕܥܡܢ ܓܘ ܒܝܬܢܗܪܝܢ.

܀ ܠܝܬܝܘܬܐ ܕܛܘܟܣ̈ܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܩܘܡܝ̈ܐ ܕܒ݂ܝܚܢܦ̮ܫܝ̈ܐ ܐܝܟܼ ܟܠܝܗܝ ܥܡܡ̈ܐ ܐ݇ܚܪ̈ܢܐ ܡܛܠ ܕܝܢܬܐ ܘܡܪܚܩܬܐ ܕܣܪ̈ܒ݂ܢܐ ܘܚܪ̈ܝܒ݂ܐ ܘܥܬ݂ܝܬ݂̈ܐ ܐܘ ܢܟ݂ܝܠ̈ܐ[3] ܕܐܘܡܬܢ، ܘܐܦܢ ܕܐܝܬ ܗܘܝܐ ܚܕܟܡܐ ܡܢܣܝܢܘܬ̈ܐ ܦܫܝܛܐ ܒܕܥܒ݂ܪ، ܐܝܢܐ ܦܘܠܚܢܝܗܝ ܝܗܘܐ ܓܘ ܬܚܘܡܐ ܚܝܪܬܢܝܐ ܐܘ ܬܐܘܪܝܝܐ، ܘܠܐ ܡܨܐ ܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܠܪܚܫܐ ܠܩܕ݇ܡܐ ܒܥܠܬܐ ܕܠܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܦܩܘܕܘܝܬܝܗܝ ܒܢܝܫ̈ܐ ܕܛܘܟܣܐ ܘܠܝܬܝܘܬܐ ܕܚܘܪܙܐ ܣܘܥܪܢܝܐ ܓܘ ܛܘܟܣܝܗܝ.

 

ܩܪܝܢܐ ܡܘܚܒܐ ܩܘܝܡܐ ܕܟܠ ܐܘܡܬܐ ܟܠܝܐ ܝܠܗ ܟܡܐ ܗ̇ـܝ ܐܘܡܬܐ ܝܠܗ̇ ܡܛܘܟܣܬܐ ܘܟܡܐ ܝܠܗ̇ ܚܠܝܨܬܐ ܠܢܝܫܗ̇، ܟܡܐ ܒܡܨܝܐ ܝܠܗ̇ ܠܦܪܡܘܝܐ ܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܒܪܢܫܘܬܐ ܥܠ ܕܐܗܐ ܓܠܘܠܘܬܐ، ܟܡܐ ܝܠܗ̇ ܐܗܐ ܐܘܡܬܐ ܐ݇ܣܝܪܬܐ ܒܚܕܕܐ ܒܫܒ݂ܝܠ̈ܐ ܗܘܠܢܝ̈ܐ ܘܪ̈ܘܚܢܝܐ ܘܡܪܕܘܬܐ ܡܫܘܬܦܬܐ ܘܠܫܢܐ ܦܫܝܛܐ ܕܦܪܡܝܬܐ ܠܚܕܕܐ ܘܚܪܬܐ ܐܩܢܘܡܝܐ ܚܝܠܢܐ ܡܛܠ ܚܡܝܬܐ ܠܐܪܥܐ ܕܓܘܗ ܢܒ݂ܥܬܐ ܝܠܗ̇ ܬܫܥܝܬܐ، ܡܪܕܘܬܐ ܘܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܥܡܐ.

[1] ܡܛܠܬܐ: ܡܛ̇ܠܐ، ܬܚܘܬ ܚܕ ܐ݇ܓܪܐ

[2] ܢܒ݂ܗܝܐ: ܥܐܛܦ̮ܝ، ܪܓܼܫܢܝܐ

[3] ܥܬ݂ܝܬ݂ܐ ܐܘ ܢܟ݂ܝܠܐ: ܚܐܝܢ، ܠܐ ܫܪܝܪܐ ܠܢܝܫܐ ܒܪܢܫܝܐ


 • -

 • -

 • -

 • -

 • -

ܒܥܘܬܐ ܐܬܪܝܬܐ ܕܥܡܢ

ܠܐ ܝܠܗ ܡܬܗܘܝܢܬܐ ܕܟܠ ܚܕ ܒܪܢܫܐ ܥܝܪܩܝܐ ܕܐܝܬܠܗ ܚܕ ܢܬܪܐ ܕܦܪܡܝܬܐ ܘܚܘܒܐ ܐܬܪܝܐ ܕܡܨܐ ܣܪܒܼ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܟܬܬܘܪܝܐ ܘܦ̮ܫܝܐ ܡܘܬ݂ܝܐ ܝܠܗ ܥܠ ܥܝܪܩ ܚܕ ܚܪܒܼܐ ܓܘܪܐ ܕܦܝܫܠܗ ܐܬܪܢ ܠܒܬܪܐ ܩܘܪܒܐ ܠܐܡܐܐ ܫܢ̈ܐ. ܐܗܐ ܫܘܠܛܢܐ ܛܠܘܡܐ ܡܘܥܒܼܪܗ ܠܟܠ ܒܝܬܐ ܚܫܐ ܘܦܘܪܦܣܠܗ ܠܣܘܥܪܢܐ ܕܥܝܕ̈ܐ ܘܐܝܬܝܩܘܢ ܕܟܠܗܘܢ ܐܡܘܬ̈ܐ ܐܚ̈ܐ ܕܥܝܪܩ. ܒܝܕ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܠܐ ܫܪܝܪ̈ܐ ܕܨܕܡ ܩܛܘܠܐ ܒܪܐܠܗ ܓܘ ܟܠ ܒܝܬܐ ܥܝܪܩܝܐ ܦܘܠܓܼܐ ܘܦܘܫܟܼܐ(ܫܟܘܬܐ) ܒܝܕ ܦܪܣܬܗ ܠܓܫܘܫ̈ܗ ܒܟܠ ܚܕܐ ܦܢܝܬܐ ܘܕܘܟܬܐ.

ܐܗܐ ܫܘܠܛܢܐ ܕܣܚܐܠܗ ܒܕܡܐ ܕܥܡܐ ܥܝܪܩܝܐ ܠܐ ܟܠܐܠܗ ܨܗܘܗ ܒܕܐܗܐ ܛܠܘܡܝܐ ܠܥܡܗ ܐܝܢܐ ܫܘܪܐܠܗ ܒܡܬܚܐ ܕܪ̈ܥܢܗ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܫܒܼܒܼ̈ܐ ܕܩܘܪܒܐ ܘܕܪܚܩܐ. ܫܘܪܐܠܐ ܠܫܦܚܐ ܘܦܠܘܥܐ ܠܥܘܬܪܐ ܕܥܝܪܩ ܩܐ ܪ̈ܗܒܼܬܢܐ ܘܩܛܘܠ̈ܐ ܕܙܘܥܐ ܕܡܫܠܡܢܘܬܐ ܩܐ ܡܚܪܒܼܬܐ ܕܟܠ ܙܗܪܝܪܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܓܘ ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܐ ܕܡܨܐ ܗ̇ܘ ܚܕܐ ܓܗܐ ܐܚܪܬܐ ܡܫܠܛܢ ܘܡܣܒܼܥ ܨܗܘܗ ܒܕܡܐ ܕܐܢ̈ܐ ܥܡܡ̈ܐ ܡܛܠ ܕܨܗܘܗ ܠܐ ܣܒܼܥܠܗ ܡ̣ܢ ܛܠܘܡܝ̈ܐ ܘܓܘܢܚ̈ܐ ܕܒܥܒܼܕܐ ܝܗܘܐ ܥܠ ܥܡܢ ܥܝܪܩܝܐ. ܐܗܐ ܥܒܼܕܐ ܘܩܫܕܪܬܐ ܒܫܠܡܐ ܘܫܝܢܐ ܕܐ݇ܢܫܘܬܐ ܡܘܪܥܫܠܗ ܠܡܚܒܢ̈ܐ ܕܫܠܡܐ ܘܫܝܢܐ ܘܚܡܝܢ̈ܐ ܕܚܘܡܣܢ̈ܐ(ܐܣܬܩܪܐܪ) ܓܘ ܬܒܼܝܠ ܘܫܘܪܐܠܗ ܟܠܗ ܥܠܡܐ ܒܪܓܼܫܐ ܒܝܕ ܨܸܠܦܹ̈ܐ (ܒܪ̈ܝܢܐ) ܕܥܡܢ.

ܬܘܕܝ ܠܥܡܡ̈ܐ ܕܦܫܛܠܗܘܢ ܕܪ̈ܥܢܐ ܕܥܘܕܪܢܐ ܩܐ ܥܡܢ. ܬܘܕܝ ܩܐ ܥܡܡ̈ܐ ܕܫܡܥܠܗܘܢ ܠܡܩܘܚܝܬ̈ܐ ܕܐܪ̈ܡܠܝܬܐ ܘܝܡܬ̈ܐ ܕܣܗܕ̈ܐ ܕܓܘܢܚܐ ܕܨܕܡ. ܬܘܕܝ ܠܓܝܣܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܚܐܪܘܬܐ ܕܡܨܐܠܗܘܢ ܠܚܪܘܪܐ ܐܬܪܢ ܘܦܪܘܩܐ ܠܥܡܢ ܡ̣ܢ ܚܫܟܐ ܥܡܛܢܐ ܘܛܠܘܡܝܐ ܕܨܕܡ ܩܛܘܠܐ ܘܬܘܕܝ ܩܐ ܟܠ ܚܐܪܐ ܘܚܙܝܢܐ ܘܪܓܼܫܢܐ ܕܫܪܪܐ ܘܟܐܢܘܬܐ ܕܣܢܕܠܗ ܘܡܣܘܬܪܢܗ ܡܩܘܚܬܐ ܕܚܐܪܘܬܐ ܓܘ ܐܬܪܢ ܚܒܝܒܼܐ ܥܝܪܩ.

ܐܕܝܘܡ ܥܡܢ ܦܪܩܠܗ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܡܫܩܠܐ ܒܘܫ ܥܣܩܐ ܓܘ ܚܝܘܬܗ ܘܒܥܒܼܪܐ ܝܠܗ ܓܘ ܗ̇ܘ ܡܫܩܠܐ ܒܘܫ ܐܠܨܝܐ ܓܘ ܚܝܘܬܗ ܘܕܝܠܗ ܡܫܩܠܐ ܕܒܢܝܬܐ ܘܡܢܬܝܬܐ ܘܟܢܫܬܐ ܘܚܠܠܬܐ ܕܟܠ ܪܗܝܒ݂ܝܐ ܡ̣ܢ ܥܝܪܩ ܡܛܠ ܡܢܬܝܬܐ ܕܬܪܡܝܬܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܬܐ ܓܘ ܐܬܪܢ. ܘܩܐ ܕܐܗܐ ܬܪܡܝܬܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܬܐ ܡܢܬܝܐ ܘܐܙܠ݇ܐ ܠܩܕ݇ܡܐ ܘܠܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܥܠ ܩܕܠܐ ܕܟܠܗ ܥܡܐ ܥܝܪܩܝܐ ܡ̣ܢ ܥܪ̈ܒܝܐ، ܩܘܪ̈ܕܝܐ، ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܬܘܪ̈ܟܡܢܝܐ ܕܦܣܥܝ ܠܩܕܡܐ ܘܗܘܝ ܡܬܐܘܝܢ̈ܐ ܓܘ ܣܘܥܪܢܐ ܕܝܡܘܩܪ̈ܛܝܐ ܘܡܢܬܝܬܐ ܕܐܗܐ ܬܪܡܝܬܐ. ܣܒܼܪܢ ܓܘܪܐ ܝܠܗ ܕܟܠܝܗܝ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܕܟܠܝܗܝ ܐܡܘܬ̈ܐ ܐܚ̈ܐ ܕܥܡܐ ܥܝܪܩܝܐ ܫܪܝ ܠܚܠܘܢܐ ܘܡܩܘܘܝܐ ܝܘܠܦܢܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܐ ܓܘ ܛܟܼܣ̈ܐ ܘܫܒܼܝܠ̈ܐ ܕܓܒܝܗ̈ܝ ܡܛܠ ܡܢܬܝܬܐ ܘܚܐܪܘܬܐ ܕܟܠܗ ܥܡܢ ܥܝܪܩܝܐ.

ܘܠܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܥܠ ܩܕܠܐ ܕܟܠܝܗܝ ܫܘܬܐܣ̈ܢ ܥܝܪ̈ܩܝܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܕܦܠܚܝ ܒܩܫܝܘܬܐ ܒܠܝܠ̈ܐ ܘܐܝܡܡ̈ܐ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ ܕܥܦܪܐ ܕܐܬܪܐ ܕܥܝܪܩ ܘܚܘܝܕܐ ܕܟܠܗ ܥܡܢ ܥܝܪܩܝܐ ܒܟܠܗ ܐܡܘܬ̈ܗ ܐܚ̈ܐ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܕܐܗܐ ܚܘܝܕܐ ܘܦܠܚܢܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬܗܘܝܢܬܐ ܘܠܐ ܡܬܡܨܝܢܬܐ ܕܡܨܐ ܥܡܢ ܒܟܠܗ ܐܡܘܬ̈ܗ ܐܚ̈ܐ ܕܚܝܐ ܚܝ̈ܐ ܕܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܘܚܝ̈ܐ ܒܣܝܡ̈ܐ ܘܡܘܢܬܝ̈ܐ.

ܡܛܠ ܕܥܡܐ ܕܒܝܬ݂ܢܗܪ̈ܝܢ ܗܘܐ ܡܫܘܬܦܐ ܘܡܓܡܪ ܠܘܠܝܬܗ ܓܘ ܬܪܡܝܬܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܬܐ ܕܥܝܪܩ ܘܠܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܥܠ ܩܕܠܐ ܕܟܠܝܗܝ ܫܘܬܐܣ̈ܢ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܕܗܘܝ ܦܬܝܚ̈ܐ ܘܩܒܠܝ ܠܪ̈ܥܝܢܐ ܘܬܚܡܢܝܬ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܕܚܕܕܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܩܒܠܬܐ ܕܦܪܝܫܘܬܐ ܕܬܚܡܢܝܬ̈ܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬܗܘܝܢܬܐ ܕܡܨܝ ܗܘܝ ܥܘܕܪܢܐ ܩܐ ܡܢܬܝܬܐ ܕܬܪܡܝܬܐ ܘܣܘܥܪܢܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܐ ܓܘ ܐܬܪܐ، ܐܝܢܐ ܒܗܦܟܐ ܕܐܗܐ ܐܢ ܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܡܨܐܠܗܘܢ ܕܩܒܠܝ ܠܚܕܕܐ ܘܝܬܒܼܝ ܥܠ ܚܕܐ ܛܒܼܠܝܬܐ ܠܕܪܫܐ ܕܐܟܼܝܘܬܐ ܕܡܢܬܝܬܐ ܕܐܘܝܘܬܐ ܐܬܪܝܬܐ. ܘܐܝܡܢ ܡܨܐܠܗ ܥܡܢ ܡܒܪܘܝܐ ܠܐܗܐ ܐܘܝܘܬܐ ܗ̇ܝܓܗ ܒܡܨܝܐ ܝܠܗ ܠܩܪܡܐ ܠܟܠܝܗܝ ܐܘܪ̈ܚܬܐ ܕܡܚܝܠܘܬܐ ܘܚܠܘܢ̈ܐ ܠܫܒܼܝܠ̈ܐ ܕܩܘܝܡܐ ܕܐܘܡܬܢ ܘܫܪܪܬܐ ܕܙܕܩ̈ܢ ܕܝܡܘܩܪ̈ܛܝܐ ܢܡܘܣܝ̈ܐ ܥܠ ܐܪܥܢ ܚܒܝܒܼܬܐ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ.

ܐܚܟ̰ܝ ܒܐܗܐ ܐܘܪܚܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܬܐ ܡܨܐ ܥܡܢ ܒܢܐ ܘܡܛܘܪ ܠܐܬܪܐ ܕܥܝܪܩ ܘܡܛܝ ܟܠܝܗܝ ܐܡܘܬ̈ܐ ܕܒܚܝܐ ܝܠܝܗܝ ܓܘ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܠܙܕܩܝܗ̈ܝ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܢܡܘܣܝ̈ܐ.

ܒܫܘܠܡܐ ܣܒܼܪܢ ܗܕܟܼܐ ܓܘܪܐ ܝܠܗ ܕܥܡܢ ܥܝܪܩܝܐ ܐܝܬܠܗ ܢܣܝܢܐ ܕܠܐ ܫܒܼܩ ܐܗܐ ܦܘܪܣܐ ܥܒܼܪܐ ܥܠܗ ܐܝܢܐ ܗܘܝܐ ܚܕܐ ܦܘܪܣܐ ܕܫܪܪܬܐ ܘܡܢܬܝܬܐ ܕܬܪܡܝܬܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܬܐ ܓܘ ܐܬܪܢ ܘܫܠܡܐ ܘܫܝܢܐ ܘܡܢܬܝܬܐ ܕܚܝܘܬܐ ܘܒܘܣܡܐ ܘܪܘܚܢܐ ܩܐ ܟܠܗ ܥܡܢ ܥܝܪܩܝܐ ܕܠܐ ܦܘܪܫܘܢܝܐ.

ܐܕܝܘܡ ܥܕܢܐ ܝܠܗ̇ ܕܟܠ ܫܪܝܪܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܕܦܣܥ ܠܩܕ݇ܡܐ ܡܛܠ ܡܚܠܢܬܐ ܘܡܩܘܝܬܐ ܕܦܠܚܢܐ ܣܘܥܪܢܝܐ ܒܐܪܥܐ ܕܐܒܼܗܬ̈ܢ ܘܫܪܪܬܐ ܕܐܬ̈ܐ ܕܡܘܪܡܐ ܝܠܝܗܝ ܐܡܝܢܐܝܬ ܫܘܬܐܣ̈ܢ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܘܕܝܠܗ̇ ܐܝܬܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ، ܝܠܗ ܗ̇ܘ ܐܣܛܘܟܼܣܐ ܒܫ ܐܢܢܩܝܐ ܘܐܠܨܝܐ ܩܐ ܦܠܚܢܐ ܫܪܝܪܐ ܓܘ ܕܐܗܐ ܡܫܩܠܐ.

ܠܐ ܐܚܟ̰ܝ ܦܠܚܢܐ ܩܐ ܐܝܬܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܐܠܨܝܬܐ ܐܝܢܐ ܐܦ ܦܠܚܢܐ ܩܐ ܚܡܝܬܐ ܕܕܝܡܘܩܪܛܝܘܬܐ ܘܡܪܘܚܬܗ̇ ܡܛܠ ܗ̇ـܝ ܝܠܗ̇ ܕܚܡܝܐ ܐܝܬܘܬܐ ܕܟܠܝܗܝ ܐܡܘܬ̈ܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܘܓܘܪܐ ܘܡܛܝܬܐ ܕܥܡܢ ܠܙܕܩ̈ܗ ܢܡܘܣܝ̈ܐ ܕܦܠܝܚܐ ܝܠܗ ܥܠܝܗܝ ܡ̣ܢ ܕܪܐ ܕܬܡܢܥܣܪ ܘܕܡܨܐ ܥܡܢ ܚܡܐ ܠܥܝܕ̈ܗ ܘܢܛܪ ܠܬܫܥܝܬܗ ܘܐܝܬܝܩܘܢܗ ܘܩܐ ܕܐܗܐ ܥܠܬܐ ܐܠܨܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܫܪܪܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܝܬܝܐ ܩܐ ܥܡܢ ܕܗܘܝܐ ܬܪܡܝܬܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܬܐ ܓܡܝܪܬܐ ܓܘ ܐܬܪܢ ܥܝܪܩ.


 • -

 • -

 • -

ܕܪ̈ܐ ܛܠܘܡܐ

ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ ܚܘܿܪ ܠܬܲܫܥܝܼܬܘܼܟ݂ ܡܘܼܕܝ݇ ܒܸܚܙܵܝܵܐ

ܫܒ̣ܘܿܩ ܡ̣ܢ ܛܠܘܿܡܝܹ̈ܐ ܘܦܸܪ̈ܡܹܐ ܒܪܹܫܘܼܟܼ ܠܲܝܬ ܒܹܐܬܵܝܵܐ

ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܐܝܼܠܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܪܹ̈ܫܲܝܗܝ ܩܸܛܥܝܹ̈ܐ

ܕܝܼܗܘܵܘ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܒܥܹܕܬܵܐ ܘܐܘܼܡܬܵܐ ܘܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ.

 

ܓܵܘ ܗܵܟܵܪܝܼ ܐܲܪܥܵܐ ܕܓܲܒܼܪܹ̈ܐ ܘܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܕܐܘܼܡܬܵܐ

ܫܦܸܟ݂ܠܹܗ ܕܸܡܵܐ ܕܡܵܪܝ ܒܸܢܝܵܡܝܼܢ ܒܥܲܬܝܼܬܘܼܬܵܐ[1]

ܡܸܛܠ ܕܝܼܗܘܵܐ ܗ̇ܘ ܦܵܪܘܿܩܵܐ ܕܣܘܼܪܵܝܘܼܬܵܐ

ܘܙܪܵܩܬܵܐ ܕܣܲܒܼܪܵܐ ܡܥܲܠ ܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܚܹܐܪܬܵܐ

ܘܒܲܗܪܵܐ ܠܕܲܥܬܝܼܕ ܕܐܵܬܘܿܪ ܝܸܡܲܢ ܒܕܵܪܹ̈ܐ ܛܠܝܼܡܬܵܐ

 

ܓܵܘ ܛܘܼܪܥܲܒܕܝܼܢ ܫܦܸܟ݂ܠܹܗ ܛܪܘܿܢܵܐ ܕܗܘܿܠܵܟܵܝܵܐ

ܦܪܸܣܠܹܗ ܪܗܲܒܼܬܵܐ ܠܙܥܘܿܪܵܐ ܘܓܘܼܪܵܐ ܒܲܪܸܒܪܵܝܵܐ

ܒܣܲܝܦܵܐ ܕܢܚܵܫܵܐ ܠܵܐ ܒܸܦܪܵܫܵܐ ܠܒܲܟܼܬܵܐ ܘܓܲܒܼܪܵܐ

ܕܘܼܡܝܹ̈ܐ ܠܥܘܼܪ̈ܒܹܐ ܨܦܵܚܵܐ ܠܫܠܲܕܹ̈ܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܫܘܵܝܵܐ

ܨܸܗܝܹ̈ܐ ܠܕܸܡܵܐ ܢܗܵܫܵܐ ܒܫܠܲܕܵܐ ܕܡܝܼܬܵܐ ܘܚܵܝܵܐ.

 

ܫܸܡܫܵܐ ܓܢܹܐܠܵܗ̇ ܘܚܸܫܟܵܐ ܦܪܸܣܠܹܗ ܓܵܘ ܣܸܡܹܝܠܹܐ

ܩܵܠܵܐ ܕܛܘܿܦܹܐ ܘܡܵܘܬܵܐ ܘܦܢܵܝܬܵܐ ܗܵܐ ܡܘܼܬ݂ܝܹܐܠܹܗ

ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܐܵܫܘܿܪ ܡܟܠ ܚܕܵܐ ܦܢܝܼܬܵܐ ܕܡܨܹܐ ܟܘܼܦܫܹܐܠܹܗ

ܠܣܸܕܪܵܐ ܕܣܲܗܕܹ̈ܐ ܐܵܬܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ܟܲܕ ܣܘܼܦܝܹܐܠܹܗ.

 

ܥܲܠ ܣܸܡܹܝܠܹܐ ܫܦܸܟ݂ܠܹܗ ܛܪܘܿܢܵܐ ܒܬܘܿܦܹܐ ܘܢܝܼܙܵܐ

ܓܲܒܼܪܹ̈ܐ ܘܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܘܒܢܵܬ݂ܵܐ ܕܐܘܼܡܬܵܐ ܡܘܼܟܠܹܐ ܪܹܐܙܵܐ

ܚܲܕ ܢܸܣܝܵܢܵܐ ܠܬܘܿܦܹ̈ܐ ܕܒܪܹܝܬܸܢ ܟܡܵܐ ܒܸܕ ܚܵܪܙܵܐ

ܘܓܲܝܣܵܐ ܕܐܸܢܓܠܸܣ ܟܲܕ ܦܵܪܘܼܓ̰ܹܐ ܒܫܵܘܦܹܗ ܪܘܵܙܵܐ.

 

ܝܵܐ ܚܲܒܝܼܒܼܝܼ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ ܕܟܼܘܿܪ ܠܣܸܡܹܝܠܹܐ

ܟܡܵܐ ܪ̈ܘܼܡܝܵܬܵܐ ܗ̇ܘ ܛܵܠܘܿܡܵܐ ܡܓܲܪ̈ܡܘܼܟ݂ ܒܢܹܐܠܹܗ

ܐܵܢܝ݇ ܕܸܫܝܵـܬܵܐ ܘܛܘܼܪܹ̈ܐ ܒܕܸܡܘܼܟܿ ܟܲܕ ܡܘܼܫܬܹܐܠܹܗ

ܒܩܲܪ̈ܩܲܦـܝܵܬܵܐ ܕܣܲܗܕܘܿܟܼ ܠܓܵܢܹܗ ܓܲܢܹ̈ܐ ܣܝܹܓ݇ܠܹܗ.

 

ܓܵܘ ܨܘܿܪܝܼܵܐ ܓܲܝܣܵܐ ܕܒܵܥܲܬܼ ܦܪܸܣܠܹܗ ܪܗܲܒܼܬܵܐ

ܫܬܸܩܠܹܗ ܩܵܠܵܐ ܕܫܲܒܼܪܹ̈ܐ ܙܥܘܿܪܹܐ ܡܓܵܘ ܕܲܪܓܘܿܫܬܵܐ

ܡܩܵܠܵܐ ܕܛܘܿܦܹ̈ܐ ܠܵܐ ܒܸܦܪܵܫܵܐ ܠܘܲܠܘܲܠܝܵـܬܵܐ

ܥܒܸܕܠܹܗ ܠܒܵـܬܹ̈ܐ ܐܵܢܝ݇ ܪ̈ܘܼܡܝܵـܬܵܐ ܕܟܼܵܪܵܐ ܚܲܕܬܵܐ

ܘܐܵܢܝ݇ ܓܲܢܝܵـܬ݂ܵܐ ܘܚܲܩܠܹ̈ܐ ܕܙܪܘܿܥܬܵܐ ܕܠܵܐ ܥܲܩܒܼܵـܬܵܐ.

 

ܡ̣ܢ ܢܦܠܬܐ ܕܐܬ݂ܘܪ ܫܠܛܢ ܠܐܪܥܢ ܪܗܝܒ݂ܝܐ

ܟܠ ܕܪܐ ܣܝܦܐ ܥܠ ܩܕܠܐ ܕܟܢܫܢ ܟܠܝܐ

ܒܢܬ݂̈ܢ ܒܙܬ݂̈ܐ[2] ܕܥܘܫܢ̈ܐ ܕܚܢܦܘܬ݂ܐ ܗܘܝܐ

ܟܒ݂ܝܫܝܐ ܕܐܪܥܢ ܡܩܘܕܐ ܠܩܝܢܐ ܘܚܝܐ

ܘܐܚܢܢ ܒܣܦܪܐ ܠܦܘܪܩܢܐ ܡ̣ܢ ܢܘܟ݂ܪܝܐ

ܟܠ ܚܕ ܬܚܡܘܢܐ ܦܪܩܠܗ ܪܫܗ ܡܣܝܦܐ

ܟܠ ܚܕ ܛܥܘܝܐ ܠܡܫܟܢܐ ܕܡܥܪܒ݂ܐ ܫܝܢܝܐ.

 

ܡ̣ܢ ܢܦܠܬܐ ܕܐܬ݂ܘܪ ܫܒ݂ܩܠܢ ܠܚܝܠܐ ܙܝܢܝܐ

ܫܠܡܠܢ ܠܗ̇ܘ ܣܝܦܐ ܘܡܪܢ ܕܗܘܐ ܟܒ݂ܝܫܝܐ

ܡܘܟܪܙܠܢ ܫܠܡܐ ܘܩܒܠܢ ܡܪܢ ܒܪܒܪܝܐ

ܦܠܓܼܠܢ ܥܡܢ ܠܥܕܬ݂̈ܐ ܒܫܡܐ ܡܫܝܚܝܐ

ܫܒ݂ܩܠܢ ܠܫܡܐ ܕܒܪܘܝܐ ܕܗ̇ܘ ܐܬ݂ܘܪܝܐ

ܗ̇ܘ ܕܒܪܐ ܠܗ ܠܨܠܡܢ  ܘܩܘܕܫܐ ܠܐܪܥܐ ܕܫܘܪܝܐ.

ܚܕܘܬܢ ܐܡܝܢ ܐܢܝ݇ ܒܟ݂ܝ̈ܐ ܘܘܠܘܠܝܬ̈ܐ.

 

ܐܘܢ̈ܢ ܡܠܝ̈ܐ ܡܩܪ̈ܒ݂ܢܐ ܕܒܘܝܐ̈ܐ

ܐܚܢܢ ܠܐ ܡܬܣܟܠܢ̈ܐ ܕܠܝܬ ܠܢ ܡܣܬܪ̈ܢܐ

ܘܠܐ ܡܛܟܣܢ̈ܐ ܫܪܝܪ̈ܐ ܕܗܘܝ ܦܘܪ̈ܩܢܐ

ܐܚܟ̰ܝ ܥܒ݂ܝܪ̈ܐ ܒܕܘܪ̈ܫܐ ܕܐܢܝ ܫܝܕܢ̈ܐ.

 

ܝܐ ܒܪܝܐ ܕܐܪܥܐ ܕܚܟܝܡ̈ܐ ܘܐܢܝ݇ ܫܪܝܪ̈ܐ

ܕܐܟ݂ܝ ܩܒܠܬ ܕܫܠܛܢܝ ܠܐܪܥܘܟܼ ܩܛܘܠ̈ܐ

ܕܐܟ݂ܝ ܩܒܠܬ ܪ̈ܕܘܦܝܐ ܘܦܪ̈ܡܐ ܒܟܠܝܗܝ ܕܪ̈ܐ

ܟܦܫ ܒܢܘܢܘܟܼ ܘܡܕܟ݂ܝ ܚܩܠܘܟܼ ܡ̣ܢ ܙܝܘܢ̈ܐ

ܡܛܟܣ ܥܠܝܡܘܬ݂ܐ ܘܚܪܪ ܐܪܥܘܟܼ ܡܪ̈ܗܝܒ݂ܝܐ

ܕܚܝܐ ܥܡܢ ܒܐܪܥܗ ܘܙܘܡܪ̈ܐ ܕܐܬ݂ܘܪ̈ܝܐ.

[1] ܥܬܝܬܘܬܐ: ܚܝܝܢܘܬܐ

[2] ܒܙܬ݂ܗܐ: ܓܼܢܝܡܐ، ܡܢܕܝ ܫܩܝܠܐ ܓܘ ܦܠܫܐ


 • -

ܐܝܬܘܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܥܠ ܐܪܥܗ

ܦܘܠܘܣ ܕܢܚܐ

ܐܣܛܘܟܼܣܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܕܚܕ ܟܢܘܫܝܐ ܥܠ ܐܪܥܗ ܝܠܗ ܚܕ ܐܣܛܘܟܼܣܐ ܪܒܐ ܐܠܨܝܐ ܡܛܠ ܕܐܗܐ ܐܝܬܘܬܐ ܝܠܗ̇ ܕܡܥܒܼܕܐ ܚܝܬܐ ܕܚܕܐ ܐܘܡܬܐ ܘܐܡܝܢܘܬܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܗ̇ ܘܫܘܘܫܛܗ̇ ܡܐܝܟܿ ܚܕ ܗܕܡܐ ܠܐ ܦܪܝܫܐ ܡ̣ܢ ܟܢܘܫܝܐ ܬܒܼܝܠܝܐ. ܐܝܡܢ ܕܚܕ ܥܡܐ ܒܚܝܐ ܝܠܗ ܡܥܠ ܙܒܼܢ̈ܐ ܝܪ̈ܝܟܼܐ ܥܠ ܐܪܥܗ، ܒܡܨܝܐ ܝܠܗ ܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܠܟܦܘܫܐ ܟܠܝܗܝ ܩܘܒܘܚܝܬ̈ܐ ܘܫܒܼܛ̈ܐ ܘܠܫܝܦܐ ܟܠܝܗܝ ܬܚܘܡ̈ܐ ܒܝܠܝܗܝ ܘܦܫܘܪܝܗܝ ܓܘ ܚܕ ܣܘܟܠܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܡܬܩܕܡܢܐ ܘܡܬܛܘܪܢܐ ܘܡܪܘܡܐ ܘܓܪܘܘܣܐ ܠܡܕܝܢܝܘܬܗ ܥܡ ܫܘܝܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ.

ܟܕ ܐܕܝܘܡ ܐܘܡܬܢ ܒܥܠܬܐ ܕܛܠܘܡܝ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܕܓܘܝ̈ܐ ܡܼܢ ܟܘܬܫ̈ܐ ܒܝܠ ܩܘܒܘܚܝܬ̈ܐ ܘܫܒܼܛ̈ܐ ܩܕܡ ܢܦܠܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝܐ ܕܥܡܢ ܓܘ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܘܟܘܬܫ̈ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܓܘ ܒܢܝ̈ ܐܘܡܬܢ ܒܙܪܩܬܐ ܕܡܫܝܚܝܘܬܐ، ܘܒܬ݇ܪܝܐ ܡ̣ܢ ܛܠܘܡܝ̈ܐ ܕܙܘܥܐ ܕܡܫܠܡܢܘܬܐ، ܘܒܕܪ̈ܐ ܐ݇ܚܪ̈ܝܐ ܡ̣ܢ ܠܘܚܫ̈ܐ(ܒܘܨ̈ܐ) ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܓܘܪ̈ܐ ܕܡܘܥܒܼܕܠܗܘܢ ܕܚܕܐ ܡܢܬܐ ܦܫܠܗ̇ ܩܛܝܠܬܐ، ܚܕܐ ܡܢܬܐ ܐܚܪܬܐ ܦܫܪܗ̇ ܓܘ ܐܡܘܬ̈ܐ ܫܒܼܒܼ̈ܐ ܘܐ݇ܚܪܬܐ ܒܕܩܠܗ̇ ܘܦܪܣܠܗ̇ ܘܡܘܫܚܛܠܗ̇ ܒܪܒܐ ܡ̣ܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܬܒܼܝܠ.

ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܕܛܠܘܡܝ̈ܐ ܐܚܪ̈ܝܐ ܥܠ ܒܢܝ̈ ܐܘܡܬܢ ܓܘ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܡ̣ܢ ܫܘܠܛܢܐ ܡܠܟܝܐ ܘܫܘܠܛܢܐ ܩܘܛܢܝܐ ܒܬܪ ܩܘܡܐ ܕ1958 ܒܘܫ ܗܘܐܠܗ̇ ܝܬܝܪܘܬܐ ܕܬܘܬܒܼܘܬܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܘܡܬܢ ܡ̣ܢ ܐܬܪܝܗܝ. ܠܕܐܗܐ ܥܠܬܐ ܪܒܐ ܐܠܨܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܕܟܠ ܚܕ ܫܪܝܪܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܘܡܬܢ ܘܟܠܝܗܝ ܫܘܬܐܣ̈ܢ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܕܐܣܪܝ ܬܚܡܢܝܬܝ̈ܗܝ ܘܥܒܼܘܕܝܬܝ̈ܗܝ ܡܛܠ ܚܠܢܬܐ ܘܡܩܘܝܬܐ ܠܐܝܬܘܬܐ ܕܐܘܡܬܢ ܥܠ ܐܪܥܗ̇ ܝܡܝܬܐ. ܐܝܬܘܬܢ ܥܠ ܐܪܥܢ ܠܐ ܦܝܫܐ ܚܘܡܝܬܐ ܘܢܛܪܬܐ ܐܢ ܟܠܝܗܝ ܫܪܝܪ̈ܐ ܡ̣ܢ ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܘܫܘܬܐܣ̈ܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܘܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܠܐ ܪܚܛܝ ܒܣܘܪܗܘܐ ܘܛܠܒܝ ܙܕܩܐ ܕܡܥܪܬܐ ܕܐܪ̈ܥܬܢ ܘܢܛܪܬܐ ܠܕܐܢ̈ܐ ܡܘܠܟܢ̈ܐ ܘܡܬܘܬ̈ܐ ܡ̣ܢ ܡܬܥܒܼܪ̈ܢܐ ܘܡܫܠܛܢܢ̈ܐ ܕܡܘܠܟܢ̈ܢ ܐܢ ܗܘܝܐ ܡ̣ܢ ܫܒܼܒܼܢ ܕܩܘܪܒܐ ܝܢ ܕܪܚܩܐ ܒܬܪ ܬܚܘܡ̈ܐ، ܘܥܕܪܢܬܐ ܡܦܪܝܬܐ ܕܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܩܐ ܕܐܢܝ ܕܒܚܝܐ ܝܢܐ ܘܕܒܥܝ ܕܥܪܝ ܠܒܬܝܗܝ ܒܐܬܪܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ.

ܐܢ ܡܨܐܠܗ ܥܡܢ ܥܡ ܫܘܬܐܣ̈ܗ ܘܩܘܒܘܚܝܬ̈ܗ ܦܪ̈ܝܫܐ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܓܠܘܬܐ ܠܦܠܚܐ ܥܠ ܐܗܐ ܢܝܫܐ ܩܘܢܛܪܘܢܝܐ ܩܕܝܫܐ ܗ̇ܝܓܗܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬܗܘܝܢܬܐ ܕܐܢ̈ܐ ܦܠܚܢ̈ܗ ܘܥܒܼܘܕܝܬ̈ܗ ܠܐ ܝܗܒܼܝ ܚܕܐ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܘܦܠܛܐ ܛܒܼܐ ܘܓܘܪܐ ܩܐ ܝܘܬܪܢܐ ܕܐܘܡܬܢ ܘܕܥܬܝܕܗ̇ ܥܠ ܐܪܥܢ ܬܫܥܝܬܢܝܬܐ، ܡܛܠ ܐܦ ܒܥܠܕܒܼܒܼܐ ܗ̇ܝܓܗܐ ܠܐ ܗܘܐܠܗ ܠܒܼܝܒܼܘܬܐ ܠܡܢܣܘܝܐ ܐ݇ܟܼܠܬܐ ܝܢ ܒܠܥܬܐ ܙܕܩ̈ܐ ܕܥܡܢ ܢܡܘܣܝ̈ܐ ܒܐܪܥܢ ܝܡܝܬܐ، ܐܝܢܐ ܒܗܦܟܐ ܕܐܗܐ ܟܡܐ ܕܐܚܢܢ ܦܠܝܓܼ̈ܐ ܝܘܚ ܠܐܚܕܕ̈ܐ ܡܐܝܟ̇ ܦܪ̈ܨܘܦܐ، ܒܬ̈ܐ، ܩܘܒܘܚܝܬ̈ܐ ܘܛܘܟܣ̈ܐ ܘܠܐ ܝܘܚ ܒܡܨܝܐ ܠܦܠܚܐ ܥܠ ܚܕ ܪܐܙܐ ܘܛܟܼܣܐ ܕܪܝܐ ܒܢܝܐ ܥܠ ܐܣ̈ܐ ܕܝܡܘܩܪ̈ܛܝܐ ܘܢܣܝܢܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܘܢܬܝ̈ܐ ܒܥܠܕܒܼܒܼ̈ܢ ܒܘܫ ܒܕ ܡܦܪܐ ܘܡܝܬܝܪ ܛܠܘܡܝܗ ܥܠܢ ܘܣܠܒ ܐܪܥܬ̈ܢ ܘܐܚܪܝܬܐ ܦܪܩܬܐ ܕܐܝܬܘܬܢ ܡ̣ܢ ܥܠ ܐܪܥܢ ܡܐܝܟ̇ ܚܕ ܥܡܐ ܘܚܕܐ ܐܘܡܐ. ܩܐ ܕܐܗܐ ܥܠܬܐ ܐܠܨܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܥܕܪܢܬܐ ܘܣܢܕܬܐ ܕܟܠ ܙܗܪܝܪܐ ܕܒܦܠܛܐ ܝܠܗ ܥܠ ܐܪܥܢ ܩܕܝܫܬܐ ܕܒܦܠܚܐ ܝܠܗ ܡܛܠ ܚܠܢܬܐ ܕܢܝܫܐ ܕܐܘܡܬܢ ܘܐܝܬܘܬܢ ܥܠ ܕܐܗܐ ܐܪܥܐ ܘܐܝܡܢ ܕܟܠܗ ܥܡܢ ܘܫܘܬܐܣ̈ܗ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܒܦܠܚܐ ܝܢܐ ܩܐ ܚܠܢܬܐ ܘܡܩܘܝܬܐ ܕܐܝܬܘܬܢ ܥܠ ܐܪܥܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܗܝܓܗܐ ܒܡܨܝܐ ܝܢܐ ܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܒܡܛܝܐ ܠܕܪܓܼܐ ܕܡܫܬܐܠܢܘܬܐ ܠܦܩܘܕܐ ܥܡܢ ܠܐܘܪܚܐ ܕܙܟܼܘܬܐ ܡܛܠ ܫܪܪܬܐ ܕܙܕܩ̈ܐ ܕܐܘܡܬܢ ܢܡܘܣܝ̈ܐ ܒܐܪܥܢ ܩܕܝܫܬܐ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ.

 


 • -

 • -

Recent Post

ܒܓܘܠܘܬܐ

ܒܪܚܸܫ

ܒܪܙܒ݂ܢܐ

ܒܚܝܪܐ

ܒܘܟܝܢܐ

ܐܣܝܘܬ݂ܚܡܛ̈ܐ

ܐܟܬ݂݂ܐ