Category Archives: Nohadra Post

 • -

 • -

 • -

 • -

 • -

ܕܘܪܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܢ ܓܘ ܡܬܛܘܪܢܘܬܐ

ܠܐܟ݂ܐ ܐܠܨܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܕܗܡܙܡܚ ܘܕܪܫܚ ܥܠ ܕܘܪܐ ܕܓܒ̈ܐ ܘܛܘܟܣ̈ܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܘܡܘܬܒ݂̈ܐ ܘܩܢܛܪ̈ܘܢܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܓܘܪܬܐ ܥܠ ܡܪܕܘܬܢ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܘܐܡܝܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܢ ܓܘ ܟܠܗ ܟܘܬܫܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝܐ ܐܢ ܕܝܠܗ ܐܗܐ ܟܘܬܫܐ ܕܘܟܬܢܝܐ ܐܘ ܬܒ݂ܝܠܝܐ. ܠܐܟ݂ܐ ܒܕ ܡܦܠܚܢ ܠܚܫܚܬܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܥܠ ܟܠܝܗܝ ܓܒ̈ܐ ܘܛܘܟܣ̈ܐ ܘܡܘܬܒ݂̈ܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܐܝܢܝ ܕܒܦܠܚܐ ܝܠܝܗܝ ܡܛܠ ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܢ ܒܝܢܬ݂ ܡܕܝܢܝܘܬ̈ܐ ܕܦܢܝܬܢ ܘܡܣܬܪܢܬܐ ܠܙܕܩ̈ܐ ܕܥܡܢ ܘܚܡܝܬܐ ܕܐܗܐ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܘܡܩܝܡܬܗ̇ ܘܓܪܘܣܬܗ̇ ܕܡܨܝܐ ܗܘܝܐ ܐܡܝܢܬܐ ܒܝܢܬ݂ ܟܠܝܗܝ ܡܕܝܢܝܘܬ̈ܐ ܕܥܠܡܐ ܕܩܐܡ.

ܠܐ ܝܠܗ ܚܕ ܡܢܕܝ ܛܫܝܐ ܐܢ ܐܡܪܚ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕܠܐ ܡܨܐ ܠܡܛܟܘܣ̈ܐ ܢܦ̮ܫܗ ܓܘ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܐܝܢܝ ܕܕܒ݂ܩܝ ܒܝܕ ܪ̈ܢܝܐ ܘܚܙܝܬ̈ܐ ܘܐܝܕܝܘܠܘܓ̰ܝ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܕܐܩܢܘܡܝܐ ܘܢܝܫ̈ܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܘܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܩܪ̈ܝܚܐ ܘܨܦܝ̈ܐ ܟܐ ܦܐܫ ܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܫܦܝܠܐ ܘܟܐ ܦܫܪ ܓܘ ܟܢܘܫܝ̈ܐ ܕܒܚܝܐ ܝܠܗ ܘܚܪܕܘܝܐ ܝܠܗ ܥܠܗ ܥܡ ܙܒ݂ܢܐ، ܒܥܠܬܐ ܕܠܐ ܡܨܝܬܐ ܕܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܠܡܬܘܒ݂̈ܐ ܩܐ ܢܦ̮ܫܗ ܚܕ ܛܟ݂ܣܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܓܡܝܪܐ ܕܟܐ ܚܒ݂ܫ ܐܣܘܪ̈ܐ ܘܣܢܝܩܘܬ̈ܐ ܘܢܝܫ̈ܐ ܡܫܘܬܦ̈ܐ ܒܝܢܝ ܩܢܘܡ̈ܐ[1] ܕܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ. ܐܗܐ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܟܐ ܡܥܒ݂ܕܐ ܦܪܣܬܐ ܕܐܢ̈ܐ ܩܢܘܡ̈ܐ ܓܘ ܚܕ ܡܫܛܚܐ ܐܘ ܡܫܘܚܬܐ[2] ܓܘܪܬܐ ܘܪܘܝܚܬܐ ܘܠܐ ܡܬܘܚܡܬܐ ܘܒܝܢܝ ܟܢܘܫܝ̈ܐ ܕܡܪܕܘܬܝܗܝ ܘܡܕܝܢܝܘܬܝܗܝ ܦܪ̈ܝܫܐ ܡ̣ܢ ܡܕܝܢܝܘܬܗ ܘܐܗܐ ܥܒ݂ܕܐ ܝܠܗ ܗ̇ܘ ܥܒ݂ܕܐ ܡܥܒܕܢܐ ܪܫܝܐ ܡܪܝܡܢܐ ܕܝܠܗ ܗ̇ܘ ܒܫ ܚܝܠܢܐ ܘܩܘܝܐ ܥܠ ܟܢܘܫܝ̈ܐ ܠܐ ܥܒ݂ܘܕ̈ܐ.

ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܗ̇ܘ ܕܘܪܐ ܓܘܪܐ ܘܪܫܝܐ ܓܘ ܡܛܟܣܢܘܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܘܡܦܥܠܬܐ ܕܟܠܝܗܝ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܘܩܢܛܪ̈ܘܢܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܐ݇ܚܪ̈ܢܐ ܓܘ ܟܢܘܫܝܐ. ܐܢܝ ܝܠܝܗܝ ܡܗܕܝܢ̈ܐ ܘܦܩܘܕ̈ܐ ܐܝܢܝ ܕܡܗܕܝ ܘܦܩܕܝ ܟܠܝܗܝ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܠܓܢ݇ܒܐ ܘܨܘܒܐ ܕܢܝܫ̈ܐ ܩܪ̈ܝܚܐ[3] ܕܟܐ ܦܠܚܝ ܠܚܡܝܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܓܘ ܐܛܪܐ ܐ݇ܢܫܝܐ ܘܡܛܘܪܢܘܬܗ̇ ܠܦܘܬ݂ ܢܩܝܦܘܬ̈ܐ ܘܐܝܟܢܘܬ݂̈ܐ ܙܒ݂ܢܢܝ̈ܐ ܘܝܕܥܬܝ̈ܐ ܕܘܟܬܢܝ̈ܐ ܐܝܢܐ ܕܠܐ ܬܠܩܬܐ ܕܐܘܣܝܗ̇ ܘܦܫܪܬܗ̇ ܓܘ ܡܕܝܢܝܘܬ̈ܐ ܐ݇ܚܪ̈ܢܐ.

ܓܫܩܬܐ ܘܚܝܪܬܐ ܕܫܘܐܣ̈ܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܘܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܐܠܝܨ ܕܗܘܐ ܠܗܘܢ ܚܝܪ̈ܝܬܐ ܝܕܥܬܢܝ̈ܐ ܚܒ݂ܝܫܐ ܓܘ ܗܢܝܢ̈ܐ ܕܥܡܢ ܐܬܘܪܝܐ ܘܚܡܝܬܐ ܠܡܕܝܢܝܘܬܗ، ܘܐܗܐ ܚܝܪܬܐ ܐܠܝܨ ܕܗܘܐ ܠܗ̇ ܟܠܝܗܝ ܚܘܫܒܘܢܝ̈ܐ ܕܢܩܝܦܘܬ̈ܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܘܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܕܩܐܡ ܘܕܕܥܬܝܕ ܕܦܢܝܬܐ ܘܬܒ݂ܝܠ ܘܡܘܕܝ ܝܠܝܗܝ ܗܢܝܢ̈ܝܗܝ ܘܣܘܟܝܝܗܝ[4]، ܘܐܠܝܨ[5] ܕܗܘܐ ܠܗܘܢ ܫܘܬܐܣ̈ܢ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܡܛܝܒ݂ܘܬܐ[6] ܓܡܝܪܬܐ ܠܫܘܚܠܦ̈ܐ ܒܪ̈ܝܐ ܠܦܘܬ݂ ܚܘܫܒܘܢܝܝܗܝ ܘܩܪܝܬܝܗܝ ܠܐܢ̈ܐ ܢܩܝܦܘܬ̈ܐ ܘܐܝܟܢܘܬ݂̈ܐ ܕܚܪܕܘܝܐ ܝܠܝܗܝ ܒܥܡܢ ܐܬܘܪܝܐ ܘܡܫ݇ܟ̰ܚܬܐ ܕܐܘܪ̈ܚܬܐ ܘܫܒ݂ܝܠ̈ܐ ܚܫܝܚ̈ܐ ܘܠܚܝܡ̈ܐ ܡܛܠ ܣܘܡܣܡܐ[7] ܕܫܘܚܠܦ̈ܐ ܡܪ̈ܝܡܢܐ[8] ܐܢ ܓܕܫܠܗܘܢ ܒܐܝܢܝ ܢܩܝܦܘܬܐ ܘܐܝܟܢܝܘܬܐ ܐܘ ܙܒ݂ܢܐ.

ܚܬܝܬܐ[9] ܝܘܢ ܕܪܒܐ ܡ̣ܢ ܛܢܢ̈ܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܐܬܘܪܝܬܐ ܒܩܘܪܐ ܝܠܝܗܝ ܠܥܠܬ̈ܐ ܕܟܠܝܬܐ ܘܟܡܫܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܢ ܓܘ ܐܬܪܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ؟ ܐܪܐ[10] ܐܢ̈ܐ ܥܠܬ̈ܐ ܝܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܐܝܬܘܬܐ ܕܢܘܩܙ̈ܐ ܕܡܚܝܠܘܬܐ[11] ܓܘ ܡܕܝܢܝܘܬܢ ܬܫܥܝܬܢܝܬܐ، ܘܠܐ ܡܨܝܬܗ̇ ܠܫܘܚܠܦܐ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܐܙܠ݇ܐ ܥܡ ܡܕܝܢܝܘܬ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܓܘ ܦܢܝܬܐ ܘܬܒ݂ܝܠ؟ ܘܡܘܕܝ ܝܠܗ ܕܘܪܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܘܫܘܬܐܣ̈ܗ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܡܛܠ ܡܩܝܡܬܐ ܕܐܗܐ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܘܚܡܝܬܗ̇ ܩܐ ܕܡܨܝܐ ܐܙܠ݇ܐ ܠܩܕ݇ܡܐ ܘܚܝܗ̇ ܥܡ ܟܢܘܫܝ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܥܠ ܐܣ̈ܐ ܕܡܚܠܦܬܐ ܕܝܘܬܪܐ ܠܐ ܥܠ ܐܣ̈ܐ ܕܫܘܥܒܕܐ ܘܩܒܠܬܐ ܒܬܢܘ̈ܐ ܐܘ ܫܪ̈ܛܐ ܐܝܢܝ ܕܒܕ ܡܥܒ݂ܕܝ ܒܫܘܠܡܐ ܡܫܝܬܐ ܘܦܪܩܬܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܢ ܘܕܥܬܝܕ ܕܥܡܢ ܐܬܘܪܝܐ ܓܘ ܐܬܪܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ؟

ܠܐ ܝܘܢ ܒܚܫܒ݂ܐ ܕܦܘܢܝܐ ܥܠ ܐܢ̈ܐ ܒܘܩܪ̈ܐ ܝܠܗ ܥܣܩܐ ܘܥܨܝܐ ܩܐ ܟܠ ܒܪܢܫܐ ܐܢ ܕܝܠܗ ܡ̣ܢ ܒܢ̈ܝ ܥܡܢ ܐܘ ܡ̣ܢ ܒܢ̈ܝ ܥܡܡ̈ܐ ܕܒܚܝܐ ܝܘܚ ܥܡܝܗܝ، ܐܢ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܩܠܝܠܐ ܐܘ ܚܕܟ̰ܐ ܝܕܥܬܐ ܘܢܣܝܢܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܐܝܢܝ ܕܡܨܐ ܠܗܘܢ ܠܚܡܘܝܐ ܠܡܕܝܢܝܘܬܝܗܝ ܘܐܡܝܢܘܬܗ̇ ܐܘ ܢܦܠܬܗ̇ ܘܦܪܩܬܗ̇ ܘܐܝܢܝ ܕܠܐ ܦܝܫܠܗ ܩܬܗ̇ ܐܠܐ ܥܩܒ݂ܬ̈ܐ ܓܘ ܒܝܬܥܬܩ̈ܐ[12] ܘܝܘܠܦܢ ܥܩܒ݂ܬ̈ܐ[13].

[1]  ܩܢܘܡܐ: ܐܢܫܐ، ܦܪܨܘܦܐ

[2]ܡܫܘܚܬܐ: ܡܣܐܗܐ، ܪܘܝܚܘܬܐ

[3]  ܩܪܝܚܐ: ܨܦܝܐ، ܘܐܕܼܗ،

[4] ܣܘܟܝܐ: ܛܡܘܗ، ܒܥܝܬܐ ܕܡܢܬܝܬܐ

[5] ܐܠܝܨ: ܓܪܓ

[6] ܡܛܝܒ݂ܐ: ܗܙܪ، ܗܕܝܪܐ

[7] ܣܘܡܣܡܐ: ܒܣܡܬܐ، ܡܥܐܠܓ̰ܐ

[8] ܡܪܝܡܢܐ: ܒܨܘܪܐ، ܣܠܒܝܐ

[9] ܚܬܝܬܐ: ܚܬܪܓ̰ܡ

[10] ܐܪܐ: ܗܠ، ܐܢ

[11] ܡܚܝܠܘܬܐ: ܙܒܘܢܘܬܐ

[12] ܒܝܬܥܬܩ̈ܐ، ܡܐܬܗܦ̮، ܡܘܣܝܘܡ

[13] ܥܩܒ݂ܬ݂̈ܐ: ܫܘܦܦ̈ܐ، ܐܬ݂ܐܪ


 • -

ܫܘܬܐܣ̈ܢ ܓܘܝܐ ܕܐܬܪܐ

ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܟܠ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܟܐ ܗܘܝܐ ܬܟ݂ܝܠܬܐ ܥܠ ܥܒ݂ܕܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܘܕܐܟ݂ܝܘܬܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܡܥܠ ܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܐ݇ܢܫܝܬܐ. ܐܢ ܡܨܐ ܠܗ̇ ܚܕܐ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܐܙܠ݇ܐ ܠܒܘܬ݂ ܩܢܘܢ̈ܐ ܕܛܘܪܐ ܟܝܢܝܐ ܐ݇ܢܫܝܐ ܐܠܨܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܐܝܬܘܬܐ ܕܦܪܝܬܐ ܕܟܠܝܗܝ ܥܒ݂ܕ̈ܐ ܘܦܣܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܓܘ ܗ̇ܘ ܟܢܘܫܝܐ ܕܒܚܝܐ ܝܠܗ ܥܡ ܗ̇ـܝ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܚܝܬܐ.

ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܟܠܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܥܠ ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܠܛܘܪܐ ܕܛܟ݂ܣܗ ܟܢܘܫܝܝܐ ܘܡܠܚܡܢܘܬ݂ܐ ܒܝܢܬ݂ ܩܘܒܘܚܝܬ̈ܗ ܦܪ̈ܝܫܐ ܘܫܘܬܐܣ̈ܗ ܐܘܡܢܝ̈ܐ ܘܡܪܕܘܬܢܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܘܡܠܝܬܐ ܕܣܦܝܩܘܬ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܘܣܢܝܩܘܬ̈ܐ ܓܘ ܗ̇ܘ ܐܛܪܐ ܕܡܛܟܣܢܘܬܐ ܟܢܘܫܝܝܬܐ. ܐܝܢܐ ܗ̇ـܝ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܠܐ ܝܠܗ̇ ܒܡܨܝܐ ܠܐܙܠܐ ܘܫܚܠܘܦܐ ܠܦܘܬ݂ ܡܛܟܣܢܘܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܘܒܢܝܬܐ ܘܐ݇ܣܪܬܐ ܕܐܢ̈ܐ ܐܣܘܪ̈ܐ ܘܣܢܝܩܘܬ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܒܚܕܕ̈ܐ ܗܕܟ݂ܐ ܒܕ ܚܙܚ ܚܠܩܐ ܕܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܝܠܗ ܒܦܪܩܐ ܡ̣ܢ ܓܘ ܥܠܡܐ ܕܣܘܟܠܐ ܡܕܝܢܝܐ ܐ݇ܢܫܝܐ ܘܐ݇ܬܝܬܐ ܒܫܘܦܗ ܡܕܝܢܝܘܬ̈ܐ ܚܕܬ̈ܐ، ܘܩܐ ܕܗܘܐ ܪܢܝܐ ܒܫ ܩܪܝܚܐ ܘܨܦܝܐ ܠܬܥܒܕܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܢ ܘܦܝܫܬܝܗܝ ܡܨܚ ܕܟ݂ܪܚ ܠܐܟ݂ܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܘܡܥܒܕܢܘܬܝܗܝ ܥܠ ܡܕܝܢܝܘܬܢ، ܘܣܘܟܠܢ ܡ̣ܢ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܐܝܟܼ ܟܢܘܫܝܬ̈ܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ، ܟܢܘܫܝܬ̈ܐ ܐܘܡܢܝ̈ܐ ܒܦܨܠܝܗܝ ܦܪ̈ܝܫܐ ܘܟܢܘܫܝܬ̈ܐ ܕܥܘܕܪ̈ܢܐ ܘܐ݇ܢܫܝ̈ܐ ..ܘܫܪ. ܐܢ ܡܨܐ ܠܗ݇ܘܢ ܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܕܟܠ ܚܕ ܦܠܚ ܓܘ ܚܩܠܐ ܕܝܠܢܝܐ ܕܝܗ ܘܠܐ ܦܟ̰ܠ ܡ̣ܢ ܫܪܫܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܐܘ ܐܘܡܢܝܐ ܘܠܐ ܗܘܐ ܐܘܪܓܢܐ ܐܘ ܡܐܢܐ ܒܐܝܕܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ، ܡܛܠ ܡܢܬܝܬܗ ܘܫܘܘܫܛܗ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܗ ܓܘ ܦܘܠܚܢܗ، ܘܚܪܬܐ ܕܗܘܐ ܕܘܪܗ ܥܒ݂ܘܕܐ ܘܡܥܒܕܢܐ ܓܘ ܣܘܥܪܢܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܘܐܡܝܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܘܦܝܫܬܗ.

ܐܢ ܓܫܩܚ ܐܕܝܘܡ ܠܟܢܘܫܝܢ ܐܬ݂ܘܪܝܐ ܐܝܢܝ ܕܐܕܝܘܡ ܦܝܫܠܗ ܡܫܘܡܗܐ ܒܬܘܕܝܬ̈ܐ ܕܫܩܝܠܐ ܝܠܗ ܥܠ ܓܢܗ ܘܐܝܢܝ ܕܒܩܪܝܐ ܝܠܝܗܝ ܟܠܕܝܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܬܘܪܝܐ  ܘܟܡܝܘܬܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ  ܕܦܝܫܠܗܘܢ ܕܟ݂ܝܪ̈ܐ ܒܕܥܒ݂ܪ ܒܕ ܚܙܚ ܐܝܬܘܬܐ ܕܗܕܟ݂ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܫܚܠܘܦܐ ܝܠܗ ܒܫܚܠܦܬܐ ܕܢܩܝܦܘܬ̈ܐ ܕܙܒ݂ܢܐ ܥܠ ܥܡܢ.

ܐܢ ܐܢ̈ܐ ܢܩܝܦܘܬ݂̈ܐ ܝܠܝܗܝ ܨܦܝܝ ܘܛܒ݂̈ܐ ܒܕ ܡܒܝܢܝ ܚܕܟܡܐ ܡ̣ܢ ܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܓܘ ܥܡܢ ܓܘ ܐܬܪ̈ܘܬܢ ܫܪ̈ܫܝܐ ܘܓܘ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܓܠܘܬܐ ܐܝܢܐ ܐܚܟ̰ܝ ܓܘ ܫܪܒܬ݂ܐ ܩܕ݇ܡܝܬܐ. ܐܝܢܐ ܒܘܩܪܐ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܒܚܕܪܐ ܝܠܗ ܓܘ ܟܢܘܫܝܢ ܐܪܐ ܝܢ ܗܠ ܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܒܩܝܡܐ ܝܠܝܗܝ ܒܕܘܪܝܗܝ ܐܣܝ̈ܐ ܕܐܬܝ̈ܐ ܝܠܝܗܝ ܡܛܠ ܕܝܗ ܘܐܢ ܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܩܝܡܐ ܝܠܝܗܝ ܥܠ ܐܣ̈ܐ ܝܘܠܦܢܝ̈ܐ ܬܪ̈ܝܨܐ ܕܣܘܟܠܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܘܐܝܬܘܬܐ ܕܟܠܝܗܝ ܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܐܝܢܝ ܐܠܝܨܬܐ ܗܘܐ ܕܗܘܝ ܗܘܘ ܓܘ ܟܢܘܫܝܢ ܡܛܠ ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܢ ܘܐܝܬܘܬܗ̇ ܒܝܢܬ݂ ܡܕܝܢܝܘܬ̈ܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܐ݇ܢܫܝܐ؟

ܟܠܝܗܝ ܚܙܝܬ̈ܐ ܐܘ ܬܐܘܪ̈ܝܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܚܕܬ̈ܐ ܘܥܬܝܩܐ ܫܪܘܪܐ ܝܠܝܗܝ ܐܢ ܐܝܬ ܚܕܐ ܩܘܒܘܚܬܐ ܐ݇ܢܫܝܬܐ ܥܠ ܚܕܐ ܩܛܥܐ ܕܐܪܥܐ ܟܡܐ ܕܗܘܝܐ ܙܥܘܪܬܐ ܐܘ ܓܘܪܬܐ ܐܠܝܨܬܐ ܝܠܗ̇ ܕܗܘܐ ܓܘܗ̇ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܕܩܝܡܝ ܒܕܘܪܝܗܝ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܟܠܝܗܝ ܣܢܝܩܘܬ̈ܐ ܘܣܘܟܝ̈ܐ ܕܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܘܕܗܘܐ ܒܝܢܝ ܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܐܣܘܪ̈ܐ ܘܐ݇ܚܝܢܘܬ̈ܐ ܛܒ݂̈ܐ ܘܡܣܝܡܢ̈ܐ ܕܥܒ݂ܕ ܠܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܦܪܝܫܬܐ ܡ̣ܢ ܡܕܝܢܝܘܬ̈ܐ ܘܡܨܐ ܦܠܚ ܡܛܠ ܩܪܒܢܬܐ ܘܓܡܝܪܘܬܐ ܥܡ ܡܕܝܢܝܘܬ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܠܐ ܡܙܝܕ ܟ̰ܠܦ̈ܐ ܕܦܘܪܫܘܢܝܐ ܘܪܚܩܢܬܐ ܒܝܢܬ݂ ܡܕܝܢܝܘܬ̈ܢ ܐ݇ܢܫܝ̈ܐ ܘܕܗܘܝܐ ܟܠ ܚܕܐ ܡܓܡܪܢܬܐ ܕܗ̇ـܝ ܐܚܪܬܐ ܘܡܬܩܒܠܢܬܐ ܠܫܩܠܐ ܘܝܗܒ݂ܐ.

ܦܪܝܬܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܡܕܡܝܢ̈ܐ ܓܘ ܚܕ ܟܢܘܫܝܐ ܙܥܘܪܐ ܐܝܟܼ ܟܢܘܫܝܢ ܐܝܬ ܠܗ ܡܥܒܕܢܘܬ̈ܐ ܡܪ̈ܝܡܢܐ ܓܘܪ̈ܐ ܥܠ ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܢ ܘܚܕܝܘܬܗ̇ ܓܘ ܟܘܬܫܐ ܕܦܝܫܬܐ. ܘܪܒܐ ܩܪܝܚܬܐ ܝܠܗ̇ ܘܨܦܝܬܐ ܕܦܪܝܘܬܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܕܡܝܢ̈ܐ ܒܕ ܡܥܒ݂ܕ ܠܒܪܒܙܬܐ ܕܚܝܠܢ ܓܘܢܐܝܬ ܘܚܪܬܐ ܒܕ ܡܥܒ݂ܕ ܟܘܬܫ̈ܐ ܦܪ̈ܨܘܦܝ̈ܐ ܘܩܘܒܘܚܬܢܝ̈ܐ ܟܕ ܟܠ ܩܘܒܘܚܬܐ ܐܘ ܦܪܨܘܦܐ ܒܕ ܡܚܦܛܐ ܠܓܪܫܐ ܦܪܣܬܐ ܡ̣ܢ ܬܚܘܬ ܐܩܠ̈ܐ ܕܗ̇ـܝ ܐܚܪܬܐ ܕܡܨܐ ܗ̇ܘ ܦܪܨܘܦܐ ܐܘ ܕܡܨܝܐ ܗ̇ـܝ ܩܘܒܘܚܬܐ ܓܘ ܬܚܡܢܬܗ̇ ܐܙܠ݇ܐ ܠܩܕ݇ܡܐ ܘܐܗܐ ܒܕ ܡܥܒ݂ܕ ܠܚܕ݇ܟܡܐ ܕܣܢܕܝ ܥܠ ܓܒ̈ܐ ܘܟܢܘܫܝ̈ܐ ܒܪܝܐ ܡ̣ܢ ܗܢܝܢܐ ܕܟܢܘܫܝܢ ܘܐܗܐ ܒܟܠ ܚܬܝܬܘܬܐ[1] ܒܕ ܡܝܬܐ ܡܚܝܬ̈ܐ ܡܡܪ̈ܥܢܐ ܠܬܥܒܕܬܐ[2] ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܪܒܐ ܡ̣ܢ ܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܕܥܡܢ ܘܚܪܬܐ ܥܣܩܘܬܐ ܕܡܐܙܠܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܕܥܡܢ ܘܟܘܬܫܗ ܡܛܠ ܦܝܫܬܐ ܥܠ ܐܪܥܗ.

ܐܢ ܓܫܩܚ ܠܚܕܟܡܐ ܡ̣ܢ ܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܕܡܝܢ̈ܐ ܓܘ ܐܬܪܐ، ܩܐ ܛܘܦ̮ܣܐ ܐܝܬ ܠܢ ܟܢܘܫܝܬ̈ܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝ̈ܐ ܟܠܕܝ̈ܐ، ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܐܬ݂ܘܪ̈ܝܐ ܘܐܦܢ ܟܠܝܗܝ ܟܐ ܫܪܪܝ ܕܐܚܢܢ ܝܘܚ ܚܕ ܥܡܐ ܘܐܝܬ ܠܢ ܚܕܐ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܘܡܪܕܘܬܐ ܐܦܢ ܕܐܝܬܠܢ ܦܘܪܫܘܢܝܐ ܓܘ ܡܫܡܗܬܐ، ܐܝܢܐ ܥܠܬ݂ܐ ܕܐܗܐ ܝܠܗ̇ ܡ̣ܢ ܠܐ ܗܘܝܬܢ ܓܘܫܡ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܬܪ̈ܝܨܐ ܘܓܡܝܪ̈ܐ ܕܡܨܝ ܕܟܦܫܝ ܟܠܝܗܝ ܚܦܝܛܘܬ̈ܐ ܕܥܡܢ ܥܠ ܐܪܥܗ ܒܡܨܥܝܘܬܐ ܕܒܢܘܢ̈ܗ ܫܪܝܪ̈ܐ ܕܦܝܫܐ ܝܠܝܗܝ ܓܘܒܝ̈ܐ ܡ̣ܢ ܟܢܫܢ.

ܩܐ ܡܘܕܝ ܠܐ ܡܨܝ ܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܕܡܝܢ̈ܐ ܡ̣ܢ ܠܝܬܒ݂ܐ ܥܠ ܚܕܐ ܛܒ݂ܠܝܬܐ ܘܠܕܪܫܐ ܠܣܪ̈ܛܐ ܘܢܘܩܙ̈ܐ ܡܫܘܬܦ̈ܐ ܒܝܢܬܝܗܝ ܘܡܬܒ݂ܬܐ ܕܚܕ ܚܘܪܙܐ ܕܦܘܠܚܢܐ ܡܫܘܬܦܐ ܘܚܪܬܐ ܚܝܕܬܝܗܝ ܓܘ ܚܕ ܫܘܬܐܣܐ ܡܛܠ ܫܪܪܬܐ ܕܢܝܫ̈ܐ ܡܫܘܬܦ̈ܐ ܓܘ ܚܕܝܘܬܐ ܕܥܡܢ ܘܐܡܝܢܘܬܐ ܕܦܝܫܬܐ ܕܡܕܢܝܘܬܗ ܓܢ݇ܒܪܬܐ.

ܬܥܒܕܬܐ ܕܦܪܝܬܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܕܡܝܢ̈ܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܬܥܒܕܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܘܡܣܝܡܢܬܐ ܓܘ ܬܥܒܕܬܐ ܕܚܡܝܬܐ ܘܐܡܝܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܢ ܟܡܐ ܕܪ̈ܫܢܐ ܕܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܝܗܒ݂ܝ ܥܠܬ݂̈ܐ ܡܛܠ ܕܫܪܪܐ ܒܪܡܙܐ ܝܠܗ ܘܒܕܪܝܗ ܓܘ ܚܕ ܣܘܟܠܐ ܘܗ̇ܘ ܕܝܠܗ ܦܘܪܫܘܢܝܐ ܘܫܒ݂ܛܝܘܬܐ ܘܗܢܝܢ̈ܐ ܦܪ̈ܨܘܦܝܐ، ܐܝܢܐ ܗ̇ܘ ܕܒܫ ܫܩܠ ܝܘܬܪܢܐ ܡܢܗܘܢ ܝܠܗ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܒܥܐ ܕܐܗܐ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܗܘܝܐ ܐܡܝܢܬܐ ܘܐܙܠ݇ܐ ܠܩܕ݇ܡܐ ܘܡܕܥܪܬܐ ܕܕܘܪܗ̇ ܘܡܨܝܬ̈ܗ̇ ܒܝܢܝ ܡܕܝܢܝܘܬ̈ܐ ܐ݇ܢܫܝ̈ܐ.

ܥܠܬܐ ܐ݇ܚܪ̈݇ܬܐ ܕܦܪܝܬܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܕܡܝܢ̈ܐ ܝܠܗ̇ ܡܐܙܠܬܢ ܠܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܬܐ ܓܘ ܒܢܝܬܐ ܕܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܟܕ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܐܕܫ̈ܐ ܡܕܡܪ̈ܢܐ[3] ܓܘ ܣܘܥܪܢܐ ܕܩܝܡܬܐ ܕܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܕܠܐ ܝܘܚ ܚܙܝܝܗܝ ܒܕܥܒ݂ܪ ܐܘ ܓܘ ܟܢܘܫܝ̈ܐ ܢܘܟ݂ܪ̈ܝܐ ܒܩܐܡ ܓܘ ܟܠܝܗܝ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܫܩܝܠܐ ܝܠܝܗܝ ܐܘܪܚܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܘܫܘܘܫܛܐ ܓܘ ܒܢܝܬܐ ܕܫܘܬܐܣܝܗܝ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܝܢ ܐܦ ܓܘ ܫܘܬܐܣܝܗܝ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܓܘ ܐܬܪ̈ܘܬܝܗܝ.

ܗ̇ܘ ܡܢܕܝ ܡܕܡܪܢܐ ܐ݇ܚܪ̈݇ܢܐ ܕܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܐܕܝܘܡ ܓܘ ܬܥܒܕܬܐ ܕܡܐܙܠܬܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܘܬܐ ܘܐܝܬܘܬܐ ܕܦܘܪܣܐ ܠܩܝܡܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܡܛܠ ܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܐܝܢܐ ܠܐ ܝܘܚ ܒܚܙܝܐ ܕܐܢܝ ܩܝܡܐ ܝܠܝܗܝ ܥܠ ܐܣ̈ܐ ܘܣܘܟܠ̈ܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܐܝܢܝ ܕܟܐ ܡܫܘܬܦܝ ܓܘ ܡܗܘܝܬܝܗܝ ܟܠ ܡܢܝ ܕܐܝܬ ܓܘܗ ܫܪ̈ܛܐ ܕܗܕܡܝܘܬܐ ܓܘ ܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܘܩܛܪܬܐ ܕܠܘܡܕܐ ܡܛܠ ܓܒܝܬܐ ܕܓܘܫܡܐ ܡܕܒܪܢܐ ܘܩܐ ܚܕ ܙܒ݂ܢܐ ܡܬܘܚܒܐ ܠܦܘܬ݂ ܛܟ݂ܣܐ ܘܢܝܫܐ ܕܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ. ܘܟܕ ܓܘܫܡܐ ܓܘܢܝܐ ܝܠܗ ܟܠܝܗܝ ܗܕܡ̈ܗ ܥܒ݂ܘܕ̈ܐ ܘܐܠܝܨܬܐ ܝܠܗ̇ ܕܗܘܝ ܐܡܝܢ̈ܐ ܓܘ ܡܦܪܝܢܘܬܝܗܝ ܐܝܢܝ ܕܝܠܗ̇ ܓܘ ܐܛܪܐ ܕܢܝܫ̈ܐ ܕܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ.

ܐܝܢܐ ܡܢܕܝ ܕܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܓܘ ܫܘܬܐܣ̈ܢ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܕܐܢܝ ܒܫܪܪܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܝܠܝܗܝ ܥܠ ܐܣ̈ܐ ܘܣܘܟܠ̈ܐ ܕܒܝܬܣܡܟ݂̈ܐ ܕܡܪܝܗܝ ܝܠܗ ܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܐܘ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܕܦܪ̈ܨܘܦܐ ܡܛܠ ܡܦܪܝܢܘܬܐ ܕܐܣܢ̈ܐ[4] ܐܘ ܐܕܫ̈ܐ ܕܝܠܢܝ̈ܐ ܠܙܒܘܢܝܗܝ ܘܠܩܢܝܐ ܡܢܝܗܝ ܡܛܠ ܚܝܘܬܝܗܝ ܦܪܨܘܦܝܬܐ.

ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܒܢܝܢܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܒܐܗܐ ܨܘܪܬܐ ܒܕ ܡܘܬܪ ܠܦܘܠܓܼ̈ܐ ܘܣܢܝܬ̈ܐ ܫܒ݂ܛܝ̈ܐ ܘܒܝܬܝ̈ܐ ܘܡܒܪܝ ܓܘ ܟܢܘܫܝܢ ܡܪ̈ܕܘܬܐ ܘܡܕܝܢܝܘܬ̈ܐ ܒܝܬܝ̈ܐ ܘܦܪ̈ܨܘܦܝܐ ܐܝܢܝ ܕܒܕ ܡܥܒ݂ܕ ܠܪܚܩܢܬܐ ܡ̣ܢ ܡܪܕܘܬܐ ܘܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܟܢܘܫܝܢ ܥܡ ܙܒ݂ܢܐ. ܐܗܐ ܐܦܙܐ ܒܕ ܡܥܒ݂ܕ ܕܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܒܕ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܫܩܠܬܐ ܘܝܗܒ݂ܠܬܐ ܥܡ ܕܘܟܢ̈ܐ ܘܫܘܦܦ̈ܐ ܘܓܒܢ̈ܐ ܕܡܥܕܪܢܝܠܝܗܝ ܘܣܢܕܝܠܝܗܝ ܡܛܠ ܚܠܢܬܐ ܕܗܢܝܢܝܗܝ ܦܪ̈ܨܘܦܝܐ ܘܪܝܡܬܐ ܕܕܘܟܝܗܝ ܓܘ ܐܬܪܐ ܘܚܪܬܐ ܫܢܝܬܐ ܠܡܫܩܠܐ ܕܝܠܗ ܒܫ ܩܢܛܐ[5] ܩܐ ܢܝܫܐ ܕܥܡܢ ܘܐܝܬܘܬܗ ܘܗ̇ܘ ܝܠܗ ܕܣܘܟܠܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܕܥܡܢ ܒܦܪܩܐ ܝܠܗ ܘܒܛܠܩܐ ܘܡܓܒܗ ܒܐܬܝܐ ܝܠܗ ܡܫܩܠܐ ܕܩܘܒܘܚܝܬ̈ܐ ܕܗܢܝܢ̈ܐ ܦܪ̈ܨܘܦܝܐ ܐܝܢܝ ܕܝܠܝܗܝ ܐ݇ܣܝܪ̈ܐ ܒܥܘܫܢ̈ܐ ܘܓܘܫܡ̈ܐ ܕܠܐ ܒܥܝ ܡܢܬܝܬܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܢ ܘܡܪܕܘܬܢ ܘܕܥܬܝܕ ܒܗܪܢܐ ܩܐ ܥܡܢ ܥܠ ܐܪܥܗ ܫܪܫܝܬܐ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ.

[1] ܚܬܝܬܘܬܐ: ܚܬܪܓ̰

[2] ܬܥܒܕܬܐ: ܥܡܠܝܬ

[3] ܡܕܡܪܢܐ: ܡܥܓ̰ܒܢܐ

[4] ܐܣܢ̈ܐ: ܒܝܕܼܐܥܐ

[5] ܩܢܛܐ: ܚܛܪ، ܡܪ ܚܘܙܕܓܐ


 • -

ܙܘܥܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܟܢܘܫܝܢ

ܐܢ ܪܦܚ ܚܕܐ ܓܫܩܬܐ ܥܠ ܡܐܙܠܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܕܡܛܟܣܢܘܬܐ ܕܟܢܘܫܝܢ ܡ̣ܢ ܥܕܢܐ ܕܢܦܠܬܐ ܕܫܘܠܛܢܘܬܢ ܦܘܠܝܛܝܩܝܬܐ ܫܢ݇ܬܐ 612 ܩ.ܡ ܓܘ ܐܬܪܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܒܕ ܚܙܚ ܕܗ̇ـܝ ܝܠܗ̇ ܚܕܐ ܡܐܙܠܬܐ ܡܠܝܬܐ ܡ̣ܢ ܕܝܠܝܬ̈ܐ ܕܚܒ݂ܛܬܐ ܘܠܐ ܥܩܠܕܪܘܬܐ ܘܝܘܠܦܢܘܬܐ ܓܘ ܦܘܠܚܢܐ ܕܟܠܝܗܝ ܫܘܬܐܣ̈ܢ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܐܢ ܕܝܠܝܗܝ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܐܘ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ. ܟܕ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܠܐܟ݂ܐ ܐܬ݂̈ܐ ܕܡܪܘܡܐ ܝܠܝܗܝ ܠܐ ܝܠܝܗܝ ܡܕܒ݂ܘܩܐ ܘܠܐ ܒܠܚܡܐ ܥܡ ܫܪܪܐ ܕܦܘܠܚܢܝܗܝ ܡܪܗܛܝܐ ܫܪܝܪܐ.

ܡ̣ܢ ܩܕ݇ܡ ܥܒ݂ܪܬܐ ܓܘ ܕܪܫܬܐ ܕܐܗܐ ܡܠܘܐܐ ܡܨܚ ܠܦܪܫܐ ܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܠܬܪܝ ܟܘܢܫ̈ܐ، ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܒܪ̈ܝܐ ܘܫܬܐܣ̈ܐ ܓܘܝ̈ܐ ܕܐܬܪܐ.

 ܀ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܒܪ̈ܝܐ ܕܐܬܪܐ

ܟܠܝܗܝ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܕܒܦܠܚܐ ܝܠܝܗܝ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ، ܟܕ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܝܗܝ ܕܐܢܝ ܒܦܠܚܐ ܝܠܝܗܝ ܡܛܠ ܚܡܝܬܐ ܕܥܝܕ̈ܐ ܘܡܣܦܝܢܘܬ̈ܐ ܘܠܫܢܐ ܘܕܝܠܝܬ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܡܬܕܝܠܢܝ̈ܐ ܝܠܝܗܝ ܕܥܡܢ، ܘܐܦ ܡܪܘܡܐ ܝܠܝܗܝ ܐܬ̈ܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܕܒܢܒ݂ܥܐ ܝܠܝܗܝ ܡ̣ܢ ܫܪܫܐ ܕܒܥܘܝܬ̈ܐ ܕܐܗܐ ܥܡܐ ܐܝܢܝ ܕܦܝܫܠܗ ܡܦܘܠܛܐ ܡ̣ܢ ܐܬܪܗ.

ܐܝܢܐ ܫܪܪܐ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ ܕܦܠܚܢܐ ܕܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܠܐ ܝܠܗ ܡܕܒ݂ܘܩܐ ܘܠܐ ܒܗܦܟ݂ܐ ܠܐܬ̈ܐ ܕܡܘܪܡܐ ܝܠܝܗܝ ܘܒܥܘܝܬ̈ܐ ܘܣܢܝܩܘܬ̈ܐ ܕܥܡܢ. ܠܐ ܡܨܝܬܐ ܕܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ، ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܐܘ ܛܘܟܣ̈ܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܠܡܛܟܘܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܢ ܓܘ ܓܠܘܬܐ ܘܦܩܘܕܗ ܠܐܘܪܚܐ  ܕܚܕܢܝܘܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܐܬܪܝܬܐ ܕܗܘܐ ܠܗ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܕܡܨܝ ܦܠܚܝ ܠܦܘܬ݂ ܢܩܝܦܘܬ̈ܐ ܘܡܚܕܘܪܐ  ܚܕܬܐ ܘܕܪܝܐ ܡܘܕܒ݂ܩܐ ܘܒܠܚܡܐ ܥܡ ܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܗ̇ܘ ܐܬܪܐ ܕܒܚܝܐ ܝܠܗ ܓܘܗ.

ܐܝܬ ܛܘܦ̮ܣ̈ܐ ܕܪܒܐ ܡ̣ܢ ܙܘܥ̈ܐ ܘܥܡܡ̈ܐ ܐܝܢܝ ܕܟܐ ܡܕܡܐ ܐܝܟܢܝܘܬܝܗܝ ܘܩܐܡ ܕܝܝܗܝ ܠܥܡܢ ܘܐܢ̈ܐ ܥܡܡ̈ܐ ܦܝܫܐ ܝܠܝܗܝ ܛܠܝܡܐ ܘܪ̈ܕܝܦܐ ܘܚܪ̈ܝܡܐ ܡ̣ܢ ܙܕܩܝܗܝ ܓܘ ܐܬܪ̈ܘܬܝܗܝ، ܐܝܢܐ ܡܨܐܠܗܘܢ ܠܫܥܠܘܠܐ[1] ܠܢܩܝܦܘܬ̈ܐ ܕܝܡܘܩܪ̈ܛܝܐ ܘܐܩܢܘܡܝܝ̈ܐ ܘܐ݇ܢܫܝ̈ܐ ܓܘ ܥܠܡܐ ܡܘܪܕܢܐ ܘܡܕܝܢܝܐ، ܗܘܐܠܗ ܩܬܝܗܝ ܫܘܪ̈ܝܐ ܡܘܢܬܝ̈ܐ ܠܡܕܥܘܪܐ ܙܕܩܝܗܝ ܣܠܝܒ̈ܐ.

ܥܠܠ̈ܐ ܕܠܐ ܡܢܬܝܬܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܢ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܓܘ ܓܠܘܬܐ ܠܫܪܘܪܐ ܦܠܛ̈ܐ ܡܣܝܡܢ̈ܐ[2] ܥܠ ܫܘܝܐ ܕܙܕܩ̈ܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܓܘ ܐܬܪܢ ܝܠܝܗܝ ܕܫܘܬܐܣ̈ܢ ܒܓܠܘܬܐ ܟܐ ܡܪܡܝ ܐܬ̈ܐ ܗܓܓܼܝ̈ܐ ܘܪܚܩܐ ܡ̣ܢ ܫܪܪܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܓܘ ܐܬܪ̈ܘܬܢ ܘܪܒܐ ܓܗ̈ܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܓܫܩܝܬ̈ܐ ܫܒ݂ܛܝ̈ܐ، ܛܘܗܡܝ̈ܐ ܘܒܝܬܝ̈ܐ ܣܡܝ̈ܐ ܐܝܢܝ ܕܟܐ ܠܒܠܗܘܢ ܠܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܪܚܩܢܬܐ ܕܟܠܗ ܟܢܫܐ ܡܘܪܕܢܐ ܘܡܨܝܢܐ ܘܟܕܪܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝܐ ܘܐܩܢܘܡܝܝܐ ܡܥܒܕܢܐ ܓܘ ܐܢܝ ܐܬܪ̈ܘܬܐ.

 ܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܠܐ ܐܚܟ̰ܝ ܟܐ ܗܘܝ ܪܚܩܐ ܡ̣ܢ ܟܢܫܐ ܕܥܡܢ ܐܝܢܐ ܐܦ ܟܐ ܪܚܩܢܝ ܡ̣ܢ ܟܠܝܗܝ ܙܘܥ̈ܐ ܘܫܘܬܐܣ̈ܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܕܟܐ ܚܝܚ ܗܘܘ ܥܡܝܗܝ ܓܘ ܐܬܪ̈ܘܬܢ ܫܪ̈ܫܝܐ ܘܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܒܚܐ ܝܘܚ ܓܘܝܗܝ ܓܘ ܓܠܘܬܐ ܒܩܐܡ.

ܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܠܐ ܝܠܝܗܝ ܒܕܒ݂ܩܐ ܒܝܕ ܐܣ̈ܐ ܕܡܛܟܣܢܘܬܐ ܝܘܠܦܢܝܬܐ ܕܪܝܬܐ، ܟܕ ܐܢܝ ܗܠܐ ܕܒ݂ܝܩܐ ܝܠܝܗܝ ܒܬܚܡܢܝܬ̈ܐ ܘܪ̈ܢܝܐ ܕܡܛܟܣܢܘܬ̈ܐ ܥܬܝܩ̈ܐ ܘܠܐ ܚܫܝܚ̈ܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܐܬܝܐ ܝܠܝܗܝ ܡܢܝܗܝ، ܘܒܫܪܪܐ ܐܢܝ ܝܠܝܗܝ ܪ̈ܢܝܐ ܘܫܒ݂ܝܠ̈ܐ ܘܐܘܪ̈ܚܬܐ ܥܬܝܩ̈ܐ ܕܠܐ ܚܫܚܝ ܩܐ ܒܪܢܫܐ ܕܪܝܐ ܐܝܢܝ ܕܦܬܚܠܝܗܝ ܩܕ݇ܡܗ ܟܠܝܗܝ ܐܘܪ̈ܚܬܐ ܘܫܒ݂ܝܠ̈ܐ ܕܡܘܕܥܢܘܢܘܬܐ ܘܦܪܡܠܗ ܠܗܢܝܢܗ ܘܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬܡܨܝܢܬܐ ܕܦܐܫ ܡܫܘܥܠܠܐ ܡܛܠ ܟܐ ܚܝܐ ܓܘ ܚܕ ܥܠܡܐ ܡܠܝܐ ܡ̣ܢ ܣܘܟܠ̈ܐ ܕܝܡܘܩܪ̈ܛܝܐ ܘܚܐܪܘܬܐ ܦܪܨܘܦܝܬܐ ܘܫܠܝܛܘܬ݂ ܝܬܐ ܐ݇ܢܫܝܬܐ.

ܩܐ ܕܐܗܐ ܥܠܬܐ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܕܦܘܠܚܢܐ ܕܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܓܘ ܓܠܘܬܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܚܒ݂ܝܫܐ ܥܠ ܚܕܟܡܐ ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܕܦܠܚܢܝܗܝ ܝܠܗ ܒܥܕܢ̈ܐ ܣܦܝܩ̈ܐ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ، ܘܠܝܬ ܒܗ ܠܐ ܚܕ ܡܛܟܣܢܘܬܐ ܐܘ ܪܐܙܐ ܠܦܘܬ ܢܝܫܐ ܕܗ̇ܘ ܫܘܬܐܣܐ، ܗܕܟ݂ܐ ܠܐ ܝܠܗ ܒܡܨܝܐ ܠܝܗܒ݂ܐ ܦܠܛ̈ܐ ܡܣܝܡܢ̈ܐ ܐܢ ܕܝܠܗ ܐܗܐ ܥܠ ܫܘܝܐ ܕܣܘܟܝ̈ܐ[3] ܕܥܡܢ ܐܘ ܥܠ ܫܘܝܐ ܕܐܬ̈ܐ ܗܓܓܼܝ̈ܐ ܘܠܐ ܒܢܝܐ ܥܠ ܫܪܪܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܘܝܘܠܦܢܐ ܕܡܛܟܣܢܘܬܐ ܥܠܡܝܬܐ.

ܐܢ ܓܫܩܚ ܥܠ ܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܡ̣ܢ ܙܘܝܬܐ ܥܠܡܝܬܐ ܘܫܪܝܬܐ ܘܗܓܝܬܐ ܡܠܝܠܬܐ، ܫܪܪܐ ܥܠܡܝܐ ܒܕ ܐܡܪܢ ܕܐܢܝ ܐܬܝܐ ܝܠܝܗܝ ܠܐܝܬܘܬܐ ܒܥܠܬܐ ܕܪܓܼܫܝܗܝ ܠܐ ܡܘܢܬܝܐ ܓܘ ܚܝܘܬܝܗܝ ܚܕܬܐ ܘܠܐ ܡܬܡܨܝܢܘܬܝܗܝ ܠܫܘܚܠܦܐ ܡܛܠ ܦܪܡܝܬܐ ܕܛܘܪܐ ܐܡܝܢܝܐ ܓܘ ܐܬܪܐ ܕܒܚܝܐ ܝܠܝܗܝ ܓܘܗ ܒܙܒ݂ܢܐ ܕܩܐܡ ܡܛܠ ܐܢ ܐܢܝ ܡܨܝ ܗܘܘ ܠܦܪܡܘܝܐ ܠܐܝܟܢܝܘܬܐ ܚܕܬܐ ܘܝܘܬܪܢܐ ܕܐܗܐ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܒܕ ܡܨܝ ܗܘܘ ܠܡܪܝܘܙܐ ܠܦܘܠܚܢܝܗܝ ܐܘܡܬܢܝܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝܐ ܘܒܢܝ ܗܘܘ ܠܗ ܥܠ ܐܣ̈ܐ ܝܘܠܦܢܝ̈ܐ ܘܬܪ̈ܝܨܐ ܠܦܘܬ݂ ܢܩܝܦܘܬ̈ܐ ܡܣܝܡܢ̈ܐ ܡܛܠ ܢܝܫ̈ܐ ܕܥܡܢ ܐܬܪ̈ܝܐ ܘܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܚܠܩܝ̈ܐ[4].

ܘܟܕ ܐܢܝ ܠܐ ܝܠܝܗܝ ܫܪܝܪ̈ܐ ܓܘ ܦܘܠܚܢܝܗܝ ܡܛܠ ܢܝܫܢ ܐܘܡܬܢܝܐ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܕܐܢܝ ܚܦܘܛܐ ܝܠܝܗܝ ܒܪܝܬܐ ܘܥܒ݂ܕܬܐ ܩܐ ܓܢܝܗܝ ܕܘܟܐ ܒܝܢܬ݂ ܟܢܘܫܝܬ݂̈ܐ ܕܡܘܫܚܛܐ ܝܠܝܗܝ ܩܐ ܕܐܢ̈ܐ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܒܫܢ̈ܐ ܚܪ̈ܝܐ ܡܛܠ ܕܡܨܝ ܚܝܝ ܓܘ ܐܐܪ ܘܡܚܕܘܪܐ ܕܐܬܝܐ ܝܠܝܗܝ ܡܢܗ. ܐܝܢܐ ܟܢܘܫܝܬ̈ܐ ܕܥܒ݂ܝܪܐ ܝܠܗ ܥܠܝܗܝ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܦܠܓܐ ܕܕܪܐ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܕܝܠܗ̇ ܦܫܪܬܝܗܝ ܘܚܒ݂ܛܬܝܗܝ ܓܘ ܟܢܘܫܝ̈ܐ ܚܕ݇ܬܐ ܕܒܚܝܐ ܝܠܝܗܝ ܓܘܗ ܒܩܐܡ ܘܦܝܫܐ ܝܠܝܗܝ ܩܛܥܝ̈ܐ ܟܠܢܐܝܬ ܡ̣ܢ ܟܢܘܫܝܐ ܕܥܡܝܗܝ ܫܪܫܝܐ ܓܘ ܐܬܪ̈ܘܬܝܗܝ ܕܫܒ݂ܝܩܐ ܝܠܝܗܝ ܐܠܝܗܝ.

ܦܘܠܚܢܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܢ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܠܝܬ ܠܗ ܚܘܪ̈ܙܐ ܒܟܡܝܘܬܐ ܕܡܨܝܬ̈ܐ ܕܦܪ̈ܨܘܦܐ ܕܒܦܠܚܐ ܝܠܝܗܝ ܓܘܗ، ܟܕ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܕܐܢ̈ܐ ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܠܐ ܝܠܝܗܝ ܒܫܒ݂ܩܐ ܬܪܥܐ ܦܬܝܚܐ ܩܕ݇ܡ ܐܢܝ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܕܝܠܢܘܬ݂̈ܐ ܕܐܢ̈ܐ ܦܘܠܚܢ̈ܐ ܡܛܠ ܣܟ݂ܠܘܬܝܗܝ ܒܚܩܠܐ ܕܒܦܠܚܐ ܝܠܝܗܝ ܓܘܗ. ܐܗܐ ܣܟ݂ܠܘܬܐ ܢܦ̮ܫܢܝܬܐ ܘܒܨܘܪܘܬܐ ܕܡܨܝܬ̈ܐ ܕܝܝܗܝ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܕܐܢܝ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܝܗܝ ܩܐ ܢܘܟ݂ܪܝܐ ܘܩܘܪܒܐ ܕܐܢܝ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܝܕܥܬܐ ܘܦܪܡܝܬܐ ܒܟܠܝܗܝ ܫܘܐܠ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܘܐܘܡܢܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ، ܐܝܢܐ ܫܪܪܐ ܕܦܘܠܚܢܝܗܝ ܠܐ ܡܢܬܝܢܐ ܠܝܬ ܠܗ ܗܝܟ̰ ܐܣܐ ܕܛܘܪܐ ܕܟܢܘܫܝ̈ܐ ܘܫܘܬܦܬܐ ܕܟܢܫܐ ܓܘ ܐܗܐ ܣܘܥܪܢܐ ܐܠܨܝܐ ܕܟܠ ܚܕ ܠܦܘܬ݂ ܝܕܥܬܗ ܘܡܨܝܬ̈ܗ ܐܘܡܢܝ̈ܐ ܘܝܕܘܥܬܢܝ̈ܐ.

ܠܐ ܝܕܥܬܐ ܕܦܘܠܚܢܐ ܒܢܝܐ ܥܠ ܐܣ̈ܐ ܚܕܬ̈ܐ ܓܘ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܘܪ̈ܕܢܐ ܘܡܘܢܬܝ̈ܐ ܒܡܢܕܝܢܝܘܬܝܗܝ ܒܕ ܡܫܦܠ ܠܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܕܐܘܡܬܢ ܡܥܠ ܙܒ݂ܢܐ ܘܚܪܬܐ ܦܪܩܬܝܗܝ ܘܡܝܬܝܗܝ ܘܐܗܐ ܩܪܝܚܬܐ ܝܠܗ̇ ܘܨܦܝܬܐ ܩܬܢ ܡ̣ܢ ܬܫܥܝܬܐ ܕܡܐܙܠܬܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܢ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܘܕܐܟ݂ܝ ܝܠܗ̇ ܐܗܐ ܡܐܙܠܬܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܠܒܬܪܐ ܘܚܪܬܐ ܦܪܩܬܐ ܠܚܝܘܬܐ ܕܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܒܚܩܠܐ ܕܥܒ݂ܘܕܘܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܡܛܠ ܐܝܬܘܬܢ ܘܙܕܩ̈ܢ ܢܡܘܣܝ̈ܐ ܒܐܬ݂ܪܐ ܕܒܝܬ݂ܢܗܪ̈ܝܢ.

[1] ܫܥܠܘܠܐ: ܐܣܬܓܼܠܐܠ

[2] ܡܣܝܡܢ̈ܐ: ܐܝܓ̰ܐܒܝ

[3] ܣܘܟܝ̈ܐ: ܒܥܘܝܬ̈ܐ، ܛܹܡܘܗܐܬ

[4] ܚܠܩܝ̈ܐ: ܡܐܨܝܪܐܝܐ


 • -

ܪܘܟܒ݂ܐ ܓܟܢܘܫܝܢ ܓܘ ܡܬܛܘܪܢܘܬܐ

ܟܠ ܟܢܘܫܝܐ ܟܡܐ ܕܗܘܐ ܕܪܓ݂ܐ ܕܡܬܩܕܡܢܘܬ݂ܗ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܗ ܟܢܘܫܝܝܐ ܘܡܕܝܢܝܐ ܐܝܬ ܓܘܗ ܟܢܘܫܝܬ݂̈ܐ ܐܘ ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܕܐܝܬܠܝܗܝ ܡܬ݂ܗܘܝܢܘܬ݂̈ܐ ܘܡܨܝܬ݂̈ܐ ܓܘ ܨܢܝܥܘܬ݂̈ܐ ܘܕܝܠܢܘܬ݂̈ܐ ܡܫܘܬܦ̈ܐ ܓܘ ܒܢܝܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܗ ܓܘ ܟܠܝܗܝ ܚܩܠ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ، ܝܘܠܦܢܝ̈ܐ، ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ … ܘܫܪ.

ܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬܡܨܝܢܬܐ ܕܩܝܡ ܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܕܐܝܬܠܗ ܣܦܩܘܬ݂ܐ [1]ܥܠܝܬܐ ܓܘ ܚܩܠܐ ܕܐܪܕܟ݂ܠܘܬܐ ܕܒܢܝܬܐ ܠܣܘܟܡܘܬ݂ܐ[2] ܘܡܬܪܨܬܐ ܕܪ̈ܕܝܬ݂ܐ ܘܛܝܣܝܬ݂̈ܐ، ܐܦ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬܡܨܝܢܬܐ ܠܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܕܐܝܬܠܗ ܨܢܝܥܬ݂ܐ ܦ̮ܝܙܝܝܬ݂ܐ ܐܘ ܡܢܝܝܬܐ ܕܩܝܡ ܒܣܘܥܪܢܐ ܕܡܠܦܬܐ ܓܘ ܚܩܠܐ ܕܡܠܘܐ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܐܘ ܒܗܦܟܐ[3]. ܐܝܢܐ ܕܐܟܼܝ ܒܗܘܝܐ ܠܐܢܝ ܫܘܐܠ̈ܐ ܐܢ ܐܚܢܢ ܐܙܠ݇ܚ ܒܫ ܪܚܩܐ ܘܐܡܪܚ ܕܚܕ ܐܪܕܟ݂ܠܐ ܕܒܢܝܬܐ ܐܝܬܠܗ ܙܕܩܐ ܠܫܩܠܐ ܕܘܪܐ ܕܦܪ̈ܨܘܦܐ ܥܕܬܢܝ̈ܐ ܘܥܒ݂ܪ ܓܘ ܟܠ ܙܥܘܪܐ ܘܓܘܪܐ ܕܫܘܐܠ̈ܐ ܘܡܠܘܐ̈ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܘܝܘܠܦܢܘܬ݂ ܐܠܗܝܬ݂ܐ ܘܟܕ ܗ̇ܘ ܠܝܬܠܗ ܡܨܝܬ̈ܐ ܘܡܘܕܥܢܘܬ݂̈ܐ ܓܘ ܚܩܠܐ ܬܘܕܝܬܢܝܐ ܘܐܓܪܬܐ ܐܠܗܝܬܐ.

ܐܢ ܗܦܟ݂ܚ ܠܐܢܝ ܫܘܐܠ̈ܐ ܘܐܡܪܚ ܕܦܪܨܘܦܐ ܬܘܕܝܬܢܝܐ ܫܩܠܗ ܠܕܘܪܐ ܕܐܪܕܟ݂ܠܐ ܕܒܢܝܬܐ ܐܘ ܕܘܪܐ ܕܐܪܕܟ݂ܠܐ ܕܛܝܣܝܬ݂̈ܐ ܐܘ ܒܚܩܠ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܐܝܢܝ ܕܠܐ ܝܠܝܗܝ ܡ̣ܢ ܕܝܠܢܝܘܬ݂ܐ ܕܐܗܐ ܦܪܨܘܦܐ. ܠܐ ܝܠܗ ܐܗܐ ܚܕ ܥܒ݂ܕܐ ܗܓܓܼܝܐ[4] ܝܢ ܚܙܘܝܐ ܘܦܠܛܬܐ ܡ̣ܢ ܟܠܝܗܝ ܐܚܝܕܘܬ݂̈ܐ[5] ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܘܨܢܝܥܬ݂ܝ̈ܐ ܘܐܢܝ ܒܕ ܠܒܠܝ ܠܬܠܚܬܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܟܢܘܫܝܝܬܐ ܘܫܒܼܩܬܗ ܕܗܘܐ ܫܪܘܝܐ ܒܦܘܚܡܐ ܥܡ ܟܢܘܫܝ̈ܐ ܐ݇ܚܪ̈ܢܐ ܐܝܢܝ ܕܪܚܫܠܘܢ ܥܠ ܫܒ݂ܝܠܐ ܝܘܠܦܢܝܐ ܘܝܕܥܬܐ ܓܘ ܣܘܥܪܢܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܘܡܬ݂ܩܕܡܢܘܬܗ ܡܕܝܢܝܬܐ ܒܝܢܬ݂ ܟܢܘܫܝ̈ܐ ܕܥܠܡܢ.

ܟܕ ܦܪܐܠܗܘܢ ܓܘ ܥܕܢ̈ܐ ܚܪ̈ܝܐ ܠܐܟ݂ܐ ܘܬܡܐ ܓܘ ܬܪܘܝܗܝ ܥܕܬ݂̈ܐ ܕܒܒ݂ܠܝܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܘܡܕܢܚܝܬܐ ܐܬ݂ܘܪܝܬܐ ܡܙܥܩܢܘܬ݂̈ܐ[6] ܘܒܘܝܢ̈ܐ ܕܠܝܬܠܝܗܝ ܐܣܘܪܐ ܚܕ݇ ܪܫܐ ܐܘ ܠܐ ܚܕ݇ ܪܫܐ ܒܫܘܐܠ̈ܐ ܘܘܠܝܬ݂̈ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܐܝܢܝ ܕܝܠܝܗܝ ܡ̣ܢ ܘܠܝܬܝܗܝ ܠܫܪܘܪܝܗܝ ܩܕ݇ܡ ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܘܩܕ݇ܡ ܡܪܢ. ܡܙܥܩܢܘܬ݂̈ܐ ܕܡܫܬܐܠܢ̈ܐ ܓܘ ܕܐܢ̈ܐ ܥܕܬ݂̈ܐ ܝܠܝܗܝ ܡܙܥܩܢܘܬ݂̈ܐ ܠܐ ܡܫܬܐܠܢ̈ܐ ܘܠܐ ܝܠܝܗܝ ܒܥܒ݂ܪܐ ܓܘ ܚܩܠܐ ܕܥܒ݂ܘܕܝܬܝܗܝ ܘܪܚܩܐ ܝܠܝܗܝ ܡ̣ܢ ܐܓܪܬܐ ܕܐܢܝ ܛܥܝܢܐ ܝܠܝܗܝ.

ܪܒܐ ܓܗ̈ܐ ܘܓܘ ܪܒܐ ܦܘܪ̈ܣܐ ܒܕܟ݂ܪܐ ܝܠܗ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܩܐ ܬܠܡܝܕܼܗ ܘܟܢܫܐ ܡܗܘܡܢܐ ܕܠܐ ܡܨܐ ܐ݇ܢܫܐ ܠܬܫܡܘܫܐ ܠܬܪ̈ܝܢ ܡܪ̈ܘܬ݂ܐ. ܡܛܠ ܐܘ ܒܕ ܣܢܐ ܚܕ ܡܢܝܗܝ ܘܡܚܒ ܠܐ݇ܚܪ݇ܢܐ. ܘܒܐܡܪܐ ܝܠܗ ܠܐ ܡܨܝܬܘܢ ܠܬܫܡܘܫܐ ܠܐܠܗܐ ܘܡܡܘܢܐ.

ܘܠܝܬܐ ܕܥܠܢ̈ܐ ܕܥܕܬܐ ܝܠܗ̇ ܬܫܡܫܬܐ ܕܐܓܪܬܐ ܐܝܢܝ ܕܦܝܫܬܐ ܝܠܗ̇ ܡܣܘܦܝܬܐ ܥܠܝܗܝ ܘܡܟܪܙܬܐ ܒܝܗ̇ ܘܦܪܣܬܗ̇ ܒܝܢܬ݂ ܐ݇ܢܫ̈ܐ. ܠܐ ܝܠܗ̇ ܘܠܝܬܝܗܝ ܠܥܒ݂ܪܐ ܓܘ ܫܘܠܢ̈ܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܘܥܠܡܝ̈ܐ ܡܛܠ ܕܐܢܝ ܠܐ ܝܠܝܗܝ ܓܡܝܪ̈ܐ ܒܝܗ̇ ܘܐܗܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܡ̣ܢ ܘܠܝܬܝ̈ܗܝ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܡܛܠ ܕܥܒ݂ܪܬܝܗܝ ܓܘ ܕܐܢ̈ܐ ܫܘܐܠ̈ܐ ܒܕ ܡܢܦܠܐ ܡܢܝܗܝ ܐܓܪܬܐ ܓܒ݂ܝܬܐ ܘܡܥܒ݂ܪܝ ܠܢܦ̮ܫܝܗܝ ܓܘ ܫܘܐܠ̈ܐ ܘܟܪ̈ܘܟ݂ܝܐ ܕܡܪܚܩܝܠܝܗܝ ܡ̣ܢ ܐܘܣܝܐ ܕܗܝܡܢܘܬ݂ܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܝܗܝ ܒܝܢܝ ܟܢܫܐ ܕܥܡܢ ܡܗܘܡܢܐ.

ܟܢܫܐ ܕܥܡܐ ܕܒܝܬ݂ܢܗܪ̈ܝܢ ܐܝܬܠܗ ܐܝܩܪܐ ܘܡܛܝܡܢܘܬ݂ܐ ܠܟܠܝܗܝ ܥܠܢ̈ܐ ܕܬܘܕܝܬ̈ܐ ܘܡ̣ܢ ܐܝܢܝ ܥܕܬܐ ܕܝܠܝܗܝ ܕܠܐ ܦܘܪܫܘܢܝܐ. ܐܢ ܒܫܪܪܐ ܐܢܝ ܒܥܒ݂ܕܐ ܝܠܝܗܝ ܠܘܠܝܬܝ̈ܗܝ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܩܕ݇ܡ ܡܪܝܐ، ܐܝܢܐ ܐܢ ܐܢܝ ܒܦܠܛܐ ܝܠܝܗܝ ܠܡܐ ܕܦܝܫܐ ܝܠܗ ܝܘܗܒ݂ܐ ܩܬܝܗܝ ܡ̣ܢ ܡܪܢ ܘܐܠܗܢ، ܗܕܟ݂ܐ ܐܢܝ ܒܕ ܓ̰ܪܛܝ ܘܥܒ݂ܪܝ ܓܘ ܫܘܐܠ̈ܐ ܘܟܪ̈ܘܟ݂ܝܐ ܕܠܝܬܠܝܗܝ ܝܘܬܪܢܐ ܡܢܝܗܝ ܘܒܚܪܬܐ ܡܥܒ݂ܪܬܝܗܝ ܓܘ ܟܘܬܫ̈ܐ[7] ܕܠܝܬܠܝܗܝ ܐܣܘܪ̈ܐ ܡ̣ܢ ܪܚܩܐ ܐܘ ܩܘܪܒܐ ܒܫܘܐܠ̈ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܘܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܡܗܘܡܢܐ.

[1] ܣܦܩܘܬ݂ܐ: ܡܨܝܬ݂̈ܐ، ܟܦ̮ܐܬ

[2] ܣܘܟܡܘܬ݂ܐ: ܬܨܡܝܡ، ܕܝܙܐܝܢ

[3] ܒܗܦܟܐ: ܒܪܚܪܚܬ، ܒܝܠܥܟܣ

[4] ܗܓܓܼܝܐ: ܡܝܬ݂ܐܠܝ

[5] ܐܚܝܕܘܬ݂̈ܐ: ܕܼܐܘܐܒܐ̇ܛ

[6]ܬܐܨܪܝܗܐܬ ܡܙܥܩܢܘܬ̈ܐ:

[7] ܟܘܬܫ̈ܐ: ܨܝܪܐܥܐܬ


 • -

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܓܘܝ̈ܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܓܘܝ̈ܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܡܕܝܢܝܬܐ ܕܥܡܢ ܫܪܫܝܐ ܓܘ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܝܠܝܗܝ ܐܢܝ ܡܥܒܕܢܘܬ̈ܐ ܕܝܠܢܝ̈ܐ ܒܟܢܘܫܝܢ ܘܡܐܙܠܬܐ ܕܐܗܐ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܟܐ ܗܘܝܐ ܠܦܘܬ݂ ܕܐܟ݂ܝܘܬܐ ܕܡܛܟܣܬܐ ܠܚܝܘܬܐ ܕܐ݇ܚܝܢܘܬ݂̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܘܕܘܪܐ ܕܡܪܕܘܬ݂ܐ ܕܟܢܘܫܝܢ ܘܐ݇ܚܝܢܘܬܗ ܘܡܥܒܕܢܘܬܗ ܥܠ ܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܟܢܘܫܝܢ ܘܦܝܫܬܗ ܘܐܡܝܢܘܬܗ ܓܘ ܓܫܩܬـܝ ܡܨܚ ܦܠܓ݂ܚܠܝܗܝ ܠܡܢܘܬ݂̈ܐ ܕܒܐܬܝܐ ܠܝܗܝ: ܐ. ܡܥܒܕܢܘܬ̈ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ،ܒ. ܪܘܟܒ݂ܐ ܕܟܢܘܫܝܐ، ܓ. ܙܘܥܐ ܡܛܟܣܢܐ،

ܐ. ܡܥܒܕܢܘܬ̈ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ

ܗܐ ܡ̣ܢ ܢܦܠܬܐ ܕܫܘܠܛܢܢ ܦܘܠܝܛܝܩܝܐ ܫܢܘܝܐ ܠܗ ܐܗܐ ܫܘܠܛܢܐ ܠܐ݇ܢܫ̈ܐ ܥܕܬܢܝ̈ܐ ܐܝܟܼ ܕܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ̇ ܬܫܥܝܬܢ، ܘܗܐ ܡ̣ܢ ܫܩܠܬܗ ܠܬܘܕܝܬܐ ܡܫܝܚܝܬܐ ܝܢ ܫܪܟܐ ܕܬܘܕܝܬ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܓܘ ܡܫܩܠ̈ܐ ܕܟܠܝܗܝ ܐܢ̈ܐ ܬܘܕܝܬ̈ܐ ܥܒ݂ܕܠܝܗܝ ܠܥܡܢ ܐܠܝܨܐ[1] ܕܗܘܐ ܢܩܘܦܐ[2] ܠܬܘܕܝܬ݂ܐ ܝܢ ܠܫܪܒܬ݂ܐ، ܘܚܪܡܠܗ ܡ̣ܢ ܡܦܠܚܬܐ ܕܥܝܕ̈ܐ ܘܐܝܬܝܩܘܢ̈ܐ ܕܐܒ݂ܗ̈ܗ ܘܫܘܗܪܗ ܒܝܝܗܝ ܡܛܠ ܕܟܐ ܦܝܫܝ ܗܘܘ ܚܒ݂ܝܫ̈ܐ ܓܘ ܣܘܟܠܐ ܚܢܦܝܐ ܘܦܬ݂ܟ݂ܪܝܐ[3].

ܢܩܘܦܘܬ݂ܐ ܠܡܪ̈ܕܘܬܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܬܠܚܠܝܗܝ ܘܩܛܠܝܗܝ ܠܟܠܝܗܝ ܡܬܫܡܗܘܬ݂̈ܐ ܘܕܝܠܝܬ݂̈ܐ ܕܠܒ݂ܝܒ݂ܘܬܐ[4] ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܦܪܨܘܦܝܬܐ ܘܡܣܬܪܢܘܬܐ[5] ܠܢܦ̮ܫܐ ܒܥܕܢ̈ܐ ܕܩܢܛ̈ܐ[6]، ܘܥܒ݂ܕܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܐܗܐ ܒܪܢܫܐ ܕܝܗܘܐ ܐ݇ܬܡܠ ܪܫܗ ܪܡܐ ܡܬܣܬܪܢܐ ܡܛܠ ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܗ ܘܦܝܫܬܗ ܘܙܕܩܗ ܟܝܢܝܐ ܕܚܝܐ ܚܕ ܗܕܡܐ ܥܒ݂ܘܕܐ ܓܘ ܟܢܘܫܝܐ ܐ݇ܢܫܝܐ، ܗ̇ܘ ܦܝܫܠܗ ܚܕ݇ ܒܪܢܫܐ ܠܐ ܓܫܩܢܐ ܠܥܠܠ ܘܠܐ ܒܟܠܝܐ ܕܪܩܘܒ݂ܠ ܟܒ݂ܘܫܝܐ[7] ܕܐܪܥܗ ܘܠܐ ܒܟܠܝܐ ܕܪܩܘܒ݂ܠ ܗ̇ܘ ܕܐܲܠܸܨܠܗ[8] ܠܛܡܘܪܐ ܠܡܕܝܢܝܘܬܗ ܘܛܠܩܬܗ̇.

ܡܪܕܘܬ݂ܐ ܬܘܕܝܬܢܝܬܐ ܗ̇ـܝ ܝܠܗ̇ ܕܥܒ݂ܕܠܗ̇ ܠܩܛܠܐ ܠܥܫܝܢܘܬܐ ܕܢܦ̮ܫܐ ܘܒܪܐܠܗ̇ ܡܢܗ ܚܕ ܒܪܢܫܐ ܡܚܝܠܐ ܕܠܐ ܗܡܢ ܒܚܝܘܬܐ ܘܥܒ݂ܕܠܗ̇ ܐܠܗ ܚܣܝܟ݂ܐ[9] ܘܗ̇ܘ ܝܠܗ ܐܪܚܐ ܥܠ ܕܐܗܐ ܓܠܘܠܘܬܐ ܘܚܝܘܬܐ ܝܠܗ̇ ܒܗ̇ܘ ܥܠܡܐ ܐܚܪܢܐ ܘܦܝܫܠܗ ܫܩܝܠܐ ܡܢܗ ܟܠ ܙܗܪܝܪܐ ܕܠܒ݂ܝܒ݂ܘܬܐ ܘܡܣܬܪܢܘܬܐ ܠܢܦ̮ܫܗ ܘܠܒܝܬܘܬܗ ܡܛܠ ܡܘܬ݂ܐ ܝܠܗ ܩܬܗ ܚܝܘܬܐ ܘܚܝܘܬܐ ܥܠ ܕܐܗܐ ܐܪܥܐ ܠܝܬ ܠܗ̇ ܛܝܡܐ ܩܬܗ.

ܡܢܕܝ ܕܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܓܘ ܬܫܥܝܬܐ ܕܟܠܝܗܝ ܥܡܡ̈ܐ ܕܡܨܐ ܠܗܘܢ ܠܢܛܪܐ ܠܗܝܡܢܘܬܝܗܝ ܘܐܡܝܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܝܗܝ ܘܡܣܬܪܢܘܬܐ ܥܠܗ̇ ܒܟܠ ܚܝܠܐ ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܕܠܐ ܢܛܪܬܐ ܘܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܚܕ ܥܡܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬܗܘܝܢܬܐ ܠܐܡܝܢܘܬܐ ܕܚܝܬܐ ܕܗ̇ـܝ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܓܘ ܡܐܙܠܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬ݂̈ܐ ܘܟܘܬܫ̈ܐ ܩܫܝ̈ܐ ܡܛܠ ܦܝܫܬܐ.

ܩܪܡܬܐ ܕܡܪܕܘܬ݂ܐ ܬܘܕܝܬ݂ܢܝܬܐ ܡܘܥܒ݂ܕܠܗ̇ ܠܒܪܝܐ ܟܘܬܫ̈ܐ ܫܪ̈ܒܬ݂ܝܐ ܐܝܢܝ ܕܝܗܘܘ ܦܪ̈ܦܣܢܐ ܠܚܕܝܘܬ݂ ܥܡܢ ܘܡܓܒܐ ܕܦܠܚ ܗܘܐ ܥܡܢ ܒܣܘܥܪܢܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬ݂ܐ ܡ̣ܢ ܩܢܛ̈ܐ ܕܪܩܘܒ݂ܠ ܐܝܬܘܬܗ ܘܐܡܝܢܘܬܗ ܩܕ݇ܡ ܡܪ̈ܕܘܬ݂ܐ ܕܙܥܘܦܘܬ݂ܐ ܘܡܕܝܢܝܘܬ݂̈ܐ ܡܚܪ̈ܒ݂ܢܐ ܘܬܠܚܢ̈ܐ ܐܝܢܝ ܕܐ݇ܬܐ ܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܒܪܝܐ ܕܬܚܘܡ̈ܐ ܕܥܡܢ، ܫܘܪܐܠܗ ܥܡܢ ܒܦܠܓܼܐ ܘܡܬܘܒ݂ܠܗ ܬܚܘܡ̈ܐ ܒܝܢܝ ܐܢ̈ܐ ܡܪ̈ܕܘܬ݂ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܫܪ̈ܒܬܝܐ[10] ܕܒܚܪܬܐ ܢܦܠܬܐ ܕܣܘܟܠܐ ܓܡܝܪܐ ܕܚܕ ܥܡܐ ܘܦܠܛܬܐ ܕܡܪ̈ܕܘܬ݂ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ  ܫܪ̈ܒܬ݂ܝܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܕܫܩܠܝ ܫܘܦܐ ܕܣܘܟܠܐ ܕܥܡܐ ܘܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܐܬ݂ܪܐ ܕܒܝܬ݂ܢܗܪ̈ܝܢ.

ܠܐ ܟܠܐܠܗ̇ ܡܪܕܘܬ݂ܐ ܬܘܕܝܬܢܝܬܐ ܫܪܒܝܬ݂ܐ ܐܚܟ̰ܝ ܒܝܕ ܦܠܓܼܬܐ ܕܥܡܢ ܠܩܘܒܘܚܝܬ̈ܐ ܫܪ̈ܒܬܝܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܐܝܢܐ ܐ݇ܙܠܗ̇ ܒܫ ܝܬܝܪ ܟܕ ܗ̇ـܝ ܫܘܪܐܠܗ̇ ܡܥܒ݂ܘܪܐ ܠܐܢ̈ܐ ܫܪ̈ܒܝܬ݂ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܓܘ ܦܘܠܝܛܝܩܝ ܐܦܢ ܕܐܗܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬ݂ܕܝܠܢܝܘܬ݂ܐ ܕܬܘܕܝܬܐ ܘܝܘܠܦܢܐ ܐܠܗܝܐ. ܡܓܒܐ ܕܐܢ̈ܐ ܫܪ̈ܒܝܬ݂ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܦܠܚܝ ܗܘܘ ܠܦܪܣܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬ݂ܐ ܘܚܘܒܐ ܐܠܗܝܐ ܩܝܡܠܗܘܢ ܐܢ̈ܐ ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܕܬܘܕܝܬܐ ܠܡܥܒ݂ܘܪܐ ܪܫܝܗܝ ܓܘ ܫܘܠܢ̈ܐ ܥܠܡܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ، ܘܦܠܛܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܡܢܕܝ ܕܐܬܝܐ ܝܠܗ ܒܝܗ ܣܘܟܠܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܘܝܘܠܦܢܐ ܡܫܝܚܝܐ ܕܦܝܫܠܗ ܡܣܘܦܝܐ ܩܐ ܬܠܡܝܕ̈ܐ.

ܥܒ݂ܪܬܐ ܕܫܪ̈ܒܝܬ݂ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܓܘ ܫܘܠܢ̈ܐ ܥܠܡܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܪܚܩܠܗܘܢ ܪܒܐ ܡ̣ܢ ܥܕܬܘܬ̈ܐ ܡ̣ܢ ܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܢܦ̮ܫܝܗܝ ܘܦܪܣܬܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܡܫܝܚܝܐ ܠܥܡܢ ܒܠܫܢܗ ܥܡܝܐ ܝܘܡܝܐ ܐܝܢܝ ܕܟܐ ܡܦܠܚܠܗ ܝܘܡܐܝܬ ܓܘ ܒܝܬܘܬܗ، ܘܐ݇ܙܠܗܘܢ ܒܫ ܝܬܝܪ ܪܚܩܐ ܡ̣ܢ ܕܐܗܐ ܟܕ ܪܒܐ ܡ̣ܢ ܬܘܕܝܬ݂̈ܢ ܫܪ̈ܒܬܝܐ ܟܐ ܛܒ݂ܥܝ ܟܬܒ݂̈ܐ ܕܛܟ݂ܣܐ ܘܩܝܡܬܐ ܒܩܘܕܫ̈ܐ ܒܠܫܢܐ ܟܠܣܝܟܝܐ ܕܥܒ݂ܝܪܐ ܝܠܗ ܥܠܗ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܬܪܝܢ ܐܠܦ̈ܐ ܫܢ̈ܐ ܐܘ ܒܡܦܠܚܬܐ ܕܠܫܢ̈ܐ ܢܘܟ݂ܪ̈ܝܐ ܕܠܐ ܝܠܝܗܝ ܦܝܫ̈ܐ ܐܢ̈ܐ ܠܫܢ̈ܐ ܡܘܦܠܚ̈ܐ ܓܘ ܚܝܘܬܗ ܒܝܬܝܬܐ ܐܘ ܡܦܠܚܬܗ ܥܡ ܒܢܘܢ̈ܐ ܕܥܡܢ ܕܒܚܝܐ ܝܠܝܗܝ ܓܘ ܐܬ݂ܪܐ ܐܘ ܒܓܠܘܬܐ. ܠܐܗܐ ܥܠܬܐ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܕܬܚܘܡ̈ܐ ܕܦܝܫܠܗܘܢ ܡܘܬܒ݂̈ܐ ܒܝܕ ܐܢ̈ܐ ܫܪ̈ܒܝܬ݂ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܦܝܫܠܗܘܢ ܢܝܚܐ ܢܝܚܐ ܬܚܘܡ̈ܐ ܕܦܪܫܬܐ ܘܟ̰ܠܦܬܐ ܒܝܢܝ ܐܢ̈ܐ ܬܘܕܝܬ݂̈ܐ ܘܚܪܬܐ ܦܫܪܬܐ ܕܚܕ ܡܢܬ݂ܐ ܓܘܪܬܐ ܡ̣ܢ ܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܓܘ ܐܡܘܬ݂̈ܐ ܘܥܡܡ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ.

ܚܕ ܓܕܫܐ ܡܬܕܡܪܢܐ ܓܕܫܠܗ ܓܘ ܦܠܓܼܬܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܟܕ ܠܐ ܝܘܚ ܚܙܝܐ ܐܝܟܼ ܕܝܗ ܓܘ ܟܠܗ ܥܠܡܐ ܘܗ̇ܘ ܝܠܗ ܕܐܢ̈ܐ ܥܕܬ݂̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܕܦܠܛܠܗܘܢ ܟܠܝܗܝ ܡ̣ܢ ܚܕ ܝܘܠܦܢܐ ܡܫܝܚܝܐ ܟܠ ܚܕ ܡܢܝܗܝ ܫܩܠܗ̇ ܠܢܦ̮ܫܗ̇ ܚܕ ܫܡܐ ܡ̣ܢ ܫܡܢ̈ܐ ܕܩܘܒܘܚܝܬ̈ܐ ܕܒܚܝܐ ܝܗܘܘ ܓܘ ܒܝܬ݂ܢܗܪ̈ܝܢ ܘܐܗܐ ܒܫܪܪܐ ܝܠܗ ܕܪܩܘܒ݂ܠ ܟܠܝܗܝ ܣܘܟܠ̈ܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܡܛܠ ܟܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܘ ܬܘܕܝܬܐ ܡܬܗܘܝܢܬܐ ܝܠܗ̇ ܕܗܘܝܐ ܡ̣ܢ ܐܡܘܬ݂̈ܐ ܘܐܬ݂ܪ̈ܘܬ݂ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܐܝܟܼ ܐܬ݂ܘܪܝܐ، ܥܪܒܝܐ، ܐܢܓܠܣܢܝܐ ..ܘܫܪ. ܘܫܪܪܐ ܝܠܗ ܕܟܠ ܐܘܡܬ݂ܐ ܐܘ ܐܬܪܐ ܐܝܬܠܗ ܠܫܢܐ ܕܝܠܢܝܐ ܕܝܗ. ܘܐܝܟܼ ܚܕ ܛܘܦ̮ܣܐ ܡܗܝܡܢ̈ܐ ܕܥܕܬܐ ܦܪܘܬܣܬܢܬܝܬܐ ܓܘ ܒܪܝܛܢܝܐ ܟܐ ܦܝܫܐ ܩܪܝܬܐ ܥܕܬܐ ܦܪܘܬܣܬܢܬܝܬܐ ܐܢܓܠܣܢܝܬܐ ܘܐܕܡܪܝܟܐ ܐܡܪܟܝܬܐ ܘܕܗܢܕ ܗܢܕܘܝܬܐ ܗܪ ܗܕܟܼ ܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ ܟܐ ܦܝܫܐ ܩܪܝܬܐ ܒܫܡܐ ܕܗܘ ܐܬܪܐ ܐܝܟܼ ܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ ܕܣܘܝܕ، ܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ..ܘܫܪ.

ܠܐܟܼܐ ܝܠܗ ܒܘܩܪܐ ܩܐ ܡܘܕܝ ܥܕܬܘܬ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܓܘ ܡܕܢܚܐ ܦܝܫܠܗܘܢ ܩܪ̈ܝܐ ܒܫܡܢ̈ܐ ܕܩܘܒܘܚܝܬ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܐܝܟܼ ܕܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ ܒܥܝܪܩ ܦܝܫܠܗ̇ ܩܪܝܬܐ ܥܕܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܒܫܡܐ ܕܩܘܒܘܚܬܐ ܕܒܚܝܐ ܝܗܘܐ ܓܘ ܒܒܠ ܡܓܒܐ ܕܦܝܫܐ ܗܘܐ ܩܪܝܬܐ ܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ ܕܐܬ݂ܘܪ ܐܘ ܕܒܝܬ݂ܢܗܪ̈ܝܢ ܐܘ ܕܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ. ܐܗܐ ܝܗܘܐ ܚܕܐ ܥܠܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܦܝܫܠܗ̇ ܡܪܝܡܢܬܐ ܩܐ ܚܘܝܕܐ ܕܥܡܢ ܘܡܐܙܠܬܗ ܓܘ ܐܓܼܘܢܗ ܥܣܩܐ ܕܪܩܘܒ݂ܠ ܒܥܠܕܒ݂ܒ݂ܐ ܩܫܝܐ ܓܘ ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ.

 ܫܩܠܬܐ ܕܥܕܬ̈ܐ ܓܘ ܡܕܢܚܐ ܠܫܘܡܗ̈ܐ ܕܘܟܬܢܝ̈ܐ ܬܫܥܝܬܢܝ̈ܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܥܠܬܐ ܠܫܦܠܬܐ ܕܩܘܝܡܢ ܐܘܡܬܢܝܐ ܓܘ ܐܬ݂ܪܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܨܐ ܠܗ ܥܡܢ ܕܗܘܐ ܠܗ ܚܘܝܕܐ ܓܘ ܐܓܼܘܢܗ ܘܚܘܦܛܗ ܡܛܠ ܦܝܫܬܗ ܥܠ ܐܪܥܗ ܘܦܝܫܠܗ̇ ܐܪܥܗ ܫܩܝܠܬܐ ܡܢܗ ܒܝܕ ܡܪ̈ܕܘܬ݂ܐ ܢܘܟ݂ܪ̈ܝܐ ܥܠ ܡܪܕܘܬ݂ܐ ܕܒܝܬ݂ܢܗܪ̈ܝܢ ܕܗܘܐܠܝܗܝ ܥܠܬܐ ܠܣܦܩܬܐ ܕܐܬܪܢ ܡ̣ܢ ܥܡܗ ܫܪܫܝܐ ܘܐܡܝܢܘܬܐ ܕܦܫܪܬܢ ܓܘ ܡܪ̈ܕܘܬ݂ܐ ܢܘܟ݂ܪ̈ܝܐ.

ܩܐ ܕܡܨܚ ܦܪܩܚ ܠܐܠܦܢ ܡ̣ܢ ܠܚܪܩܐ ܐܠܨܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܠܪܚܩܢܬܐ ܕܐܢ̈ܐ ܬܘܕܝܬ̈ܐ ܡ̣ܢ ܠܥܒ݂ܪܐ ܒܦܘܠܚܢ̈ܐ ܕܠܐ ܝܠܝܗܝ ܡܬ݂ܕܝܠܢܝ̈ܐ ܒܝܝܗܝ ܘܠܬܡܡܬܐ ܠܐܓܪܬܐ ܕܫܩܝܠܐ ܝܠܝܗܝ ܥܠ ܩܕܠܝܗܝ ܘܕܝܠܗ̇ ܐܓܪܬܐ ܕܦܪܣܬܐ ܘܬܫܡܫܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܡܫܝܚܝܬܐ.

ܥܒ݂ܪܬܐ ܕܐ݇ܢܫ̈ܐ ܕܥܕܬܐ ܓܘ ܫܘܓ݇ܠܢ̈ܐ ܥܠܡܝ̈ܐ ܐܘ ܦܘܠܝܛܝܩܝܐ ܒܦܠܚܐ ܝܠܝܗܝ ܕܪܩܘܒ݂ܠ ܘܠܝܬܐ ܕܫܩܝܠܐ ܝܠܝܗܝ ܥܠ ܩܕܠܝܗܝ ܘܬܡܡܬܗ̇، ܘܒܗ̇ـܝ ܥܕܢܐ ܪܚܩܘܢܐ ܝܠܝܗܝ ܡ̣ܢ ܐܓܪܬܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܡܫܝܚܝܐ ܘܠܐ ܝܠܝܗܝ ܚܫܝܚ̈ܐ ܠܬܫܡܘܫܐ ܓܘ ܥܕܬܘܬ̈ܢ ܩܕܝܫ̈ܐ.

ܚܕ ܟܢܘܫܝܐ ܠܐ ܐܙܠ ܠܩܕܡܐ ܘܠܐ ܫܘܫܛ ܐܢ ܠܐ ܟܠ ܚܕ ܗܕܡܐ ܡ̣ܢ ܗܕܡ̈ܗ ܫܩܠ ܠܘܠܝܬܗ ܘܦܠܚ ܗ̇ܘ ܡܢܕܝ ܕܐܝܬܠܗ ܐܘܡܢܘܬܐ ܒܝܗ ܩܐ ܛܘܦ̮ܣܐ ܠܐ ܡܨܐ ܚܕ ܐܪܕܟ݂ܠܐ[11] ܕܫܩܠ ܫܘܦܐ ܕܚܕ ܩܫܝܫܐ ܘܠܐ ܚܕ ܩܫܝܫܐ ܡܨܐ ܫܩܠ ܫܘܦܐ ܕܚܕ ܐܪܕܟ݂ܠܐ ܡܛܠ ܕܟܠ ܚܕ ܐܝܬܠܗ ܕܝܠܢܝܘܬܐ ܦܪܝܫܬܐ ܒܚܩܠܐ ܐܘܡܢܝܐ[12] ܕܦܠܚܢܐ ܘܡܓܡܪܬܗ.

 ܐܢ ܡܨܐܠܢ ܠܡܛܝܐ ܠܫܘܝܐ ܕܦܪܡܝܬܐ ܕܟܠ ܒܪܢܫܐ ܐܠܝܨܐ[13] ܝܠܗ ܠܡܓܡܪܬܐ ܠܗ̇ܘ ܫܘܓ݇ܠܐ ܕܝܠܢܝܐ ܒܝܗ، ܗ̇ܝܓܗܐ ܒܡܛܝܐ ܝܘܚ ܠܚܕ ܣܘܟܠܐ[14] ܟܢܘܫܝܝܐ ܡܫܘܫܛܐ ܕܡܨܐ ܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܫܪܐ ܠܟܠܝܗܝ ܩܬ݂ܪ̈ܐ ܘܥܣܩܘܬ݂̈ܐ ܕܒܬܦܩܐ ܝܠܝܗܝ ܓܘ ܐܘܪܚܗ، ܩܐ ܕܐܗܐ ܐܢ ܡܨܐܠܢ ܠܡܛܝܐ ܠܐܗܐ ܕܪܓܼܐ[15] ܕܦܪܡܝܬܐ ܕܪܘܟܒ݂ܐ ܕܚܕ ܟܢܘܫܝܐ ܘܘܠܝܬ̈ܗ ܦܪ̈ܝܫܐ ܗܝܓܗܐ ܒܡܛܝܐ ܝܘܚ ܠܣܘܟܠܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܓܡܝܪܐ ܘܕܥܬܝܕ ܒܗܪܢܐ ܩܐ ܥܡܐ ܕܒܝܬ݂ܢܗܪ̈ܝܢ ܫܪܫܝܐ.

[1] ܐܠܝܨܐ: ܡܓ̰ܒܘܪ

[2] ܢܩܘܦܐ: ܗܘܐ ܒܬܪ، ܬܒܥ

[3] ܦܬ݂ܟ݂ܪܝܐ: ܡ̣ܢ ܨܢܡܐ ܝܢ ܨܢܡܝܐ

[4] ܠܒ݂ܝܒ݂ܘܬ݂ܐ: ܠܒܢܐ، ܫܓ̰ܐܥ

[5] ܡܣܬܪܢܘܬ݂ܐ: ܚܡܝܬܐ ܠܓܢܐ، ܕܦ̮ܐܥ

[6] ܩܢܛܐ: ܩܪܒܢܬܐ ܕܚܘܙܕܓܐ، ܚܛܘܪܐ

[7] ܟܒ݂ܘܫܝܐ: ܫܩܠܬܐ ܕܐܪܥܐ ܒܚܝܠܐ، ܐܗܬܠܐܠ

[8] ܐܠܨ: ܓ̰ܐܒܪ

[9] ܚܣܝܚܐ، ܩܢܝܥܐ، ܪܚܩܢ ܡ̣ܢ ܟܠ ܗܘܠܐ،

[10] ܫܪܒܬ݂ܐ: ܛܝܦܐ

[11] ܐܪܕܟ݂ܠܐ: ܡܘܗܢܕܣ ܕܒܢܝܬܐ

[12] ܐܘܡܢܝܐ: ܨܢܥܝ، ܡܪ ܨܢܥܬ

[13] ܐܠܝܨܐ: ܡܓ̰ܒܘܪ

[14] ܣܘܟܠܐ: ܦܪܡܝܬܐ، ܡܦܗܘܡ

[15] ܕܪܓܼܐ: ܫܘܝܐ، ܕܪܓ̰ܐ

 


 • -

 • -

 • -

ܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܓܘܢܐܝܬ

ܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܓܘ ܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܝܠܝܗܝ ܐܢܝ ܕܡܨܝܐ ܝܠܝܗܝ ܠܪܚܫܐ ܥܡ ܡܐܙܠܬܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ، ܝܠܝܗܝ ܐܢܝ ܥܡܡ̈ܐ ܕܡܨܝܐ ܝܠܝܗܝ ܡ̣ܢ ܠܕܒ݂ܩܐ ܘܠܦܠܚܐ ܡܪ̈ܕܘܬܝܗܝ ܘܛܘܘܪܝܗܝ ܘܬܘܣܦܬܐ ܥܠܝܗܝ ܟܠ ܡܢܕܝ ܕܝܠܗ ܛܒ݂ܐ ܘܡܣܝܡܢܐ ܡ̣ܢ ܡܪ̈ܕܘܝܬ݂ܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܐܝܢܝ ܕܒܚܝܐ ܝܠܝܗܝ ܥܡܝܗܝ ܘܥܡܡ̈ܐ ܕܚܕܪܘܢܝܗܝ ܘܥܡܡ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܢ ܝܠܝܗܝ ܩܘܪܒܐ ܝܢ ܪܚܩܐ.

ܣܘܥܪܢܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܝܠܗ ܣܘܥܪܢܐ ܦܣܘܩܐ ܠܟܡܝܘܬܐ ܪܚܘܫܬܢܝܬܐ ܐܡܝܢܝܬܐ ܕܐܗܐ ܐܘ ܗ̇ـܝ ܡܕܝܢܝܘܬܐ. ܐܢ ܡܨܐܠܗ̇ ܚܕܐ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܒܪܢܫܝܬܐ ܟܡܐ ܕܗܘܝܐ ܙܥܘܪܬܐ ܐܘ ܓܘܪܬܐ ܡ̣ܢ ܠܓܪܫܐ ܐܘ ܠܢܓܕܐ ܠܩܘܒܘܚܝܬ̈ܐ ܕܒܪܢܫܘܬܐ ܐ݇ܚܪ݇ܬܐ ܗ̇ـܝ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܒܗܘܝܐ ܝܠܗ̇ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܓܡܝܪܬܐ ܘܡܨܝܐ ܠܦܪܡܘܝܐ ܠܫܪܪܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܡܬܛܘܪܢܐ ܘܟܦܫܬܐ ܕܟܠܝܗܝ ܐܢܝ ܡܕܝܢܝܘܬ̈ܐ ܟܠܝ̈ܐ ܘܫܠܝ̈ܐ ܘܡܘܓܕܠ̈ܐ ܘܐܝܢܝ ܕܠܐ ܡܨܐܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܠܪܚܫܐ ܥܡ ܓܝܓܼܠܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܓܘ ܟܢܘܫܝ̈ܐ ܐ݇ܢܫܝ̈ܐ ܗ̇ܝܓܗ ܡܨܚ ܐܡܪܚ ܕܐܗܐ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܝܠܗ̇ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܐܝܬ ܠܗ̇ ܕܝܠܝܬ̈ܐ ܕܡܨܝܐ ܡܘܬܪܐ ܠܡܕܝܢܝܘܬܐ ܐ݇ܢܫܝܬܐ ܡܛܠ ܦܝܫܬܐ ܘܐܡܝܢܘܬܐ ܘܪܚܫܬܐ ܒܣܕܪܐ ܕܫܘܘܫܛܐ ܡܕܝܢܝܐ ܬܒ݂ܝܠܝܐ.

ܠܐܟ݂ܐ ܡܨܚ ܠܝܗܒ݂ܐ ܛܘܦ̮ܣ̈ܐ ܚܝ̈ܐ ܓܘ ܬܫܥܝܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܘܚܕܬܐ ܘܟܠ ܚܕ ܠܦܘܬ ܐܝܟܢܘܬ݂̈ܐ ܙܒ݂ܢܢܝ̈ܐ ܘܐܚܢܢ ܠܐ ܒܥܚ ܠܐܟ݂ܐ ܠܗܡܙܘܡ̈ܐ ܥܠ ܟܠܝܗܝ ܓܒܢ̈ܐ ܕܗ̇ܘ ܙܒ݂ܢܐ ܥܒ݂ܝܪܐ. ܐܢ ܪܦܚ ܚܕܐ ܔܫܩܬܐ ܣܘܪܗܒ݂ܝܬܐ ܥܠ ܬܫܥܝܬܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܒܕ ܚܙܚ ܒܟܠ ܩܪܝܚܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܡܨܐܠܗ̇ ܡ̣ܢ ܡܚܝܕܬܐ ܕܡܪ̈ܕܘܬ݂ܐ ܕܘܟܬܢܝ̈ܐ ܓܘ ܚܕܐ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܓܡܝܪܬܐ ܠܟܠܗ ܐܬ݂ܪܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܘܒܚܟ݂ܡܬܐ ܕܡܠܟ̈ܗ̇ ܡܨܐ ܠܗ̇ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܐܬ݂ܘܪܝܬܐ ܡ̣ܢ ܡܪܡܬܐ ܕܕܘܟܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ، ܘܟܕ ܡܨܐܠܝܗܝ ܚܕܟܡܐ ܡ̣ܢ ܡܪ̈ܕܘܬ̈ܐ ܕܚܕܪܘܢܗ̇ ܡ̣ܢ ܠܫܩܠܐ ܠܪܒܐ ܓܒܢ̈ܗ̇ ܕܝܗܘܘ ܒܨܘܪ̈ܐ ܓܘ ܗ̇ـܝ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܩܐ ܛܘܦ̮ܣܐ ܐܝܟܼ ܐܬܪܐ ܕܦܪܣ ܘܡܨܪܝܢ..ܘܫܪ.

ܐܝܢܐ ܐܢ ܫܩܠܚ ܛܘܦ̮ܣ̈ܐ ܡ̣ܢ ܙܒ݂ܢ̈ܐ ܚܕܬ̈ܐ ܒܕ ܚܙܚ ܕܐܟ݂ܝ ܡܕܝܢܝܘܬ̈ܐ ܓܘ ܐܬ݂ܪ̈ܘܬ݂ܐ ܡܛܘܪ̈ܐ ܩܪܒܘܢܐ ܝܠܝܗܝ ܠܚܕܕܐ ܘܦܝܫܐ ܝܠܗ ܥܠܡܐ ܕܐܢ̈ܐ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܚܕ ܥܠܡܐ ܘܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬܡܨܝܢܬܐ ܠܚܙܝܐ ܠܦܘܪ̈ܫܘܢܝܐ ܡܕܝܢܝ̈ܐ ܒܝܢܝܬܝܗܝ ܐܠܐ ܒܒܨܘܪܘܬܐ، ܘܐܢ̈ܐ ܠܐ ܝܠܝܗܝ ܐܠܐ ܚܕܟܡܐ ܡ̣ܢ ܥܝܕ̈ܐ ܘܐܝܬܝܩܘܢ̈ܐ ܕܟܐ ܦܝܫܝ ܦܪ̈ܝܫܐ ܐܦ ܓܘ ܚܕ ܐܬܪܐ ܐܝܢܐ ܟܠܝܗܝ ܟܐ ܦܝܫܝ ܚܫܝܒ݂̈ܐ ܓܘ ܓܫܩܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܓܘ ܐܢ̈ܐ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܘܪܕܢ̈ܐ ܥܝܕ̈ܐ ܘܐܝܬܝܩܘܢ̈ܐ ܕܟܐ ܫܬܘܗܪ̈ܝ ܒܝܝܗܝ ܟܠܝܗܝ ܒܢܘܢ̈ܐ ܕܐܢ̈ܐ ܐܬܪ̈ܘܬܐ، ܐܝܢܐ ܟܕ ܪܒܐ ܡܢܝܗܝ ܦܝܫܠܗܘܢ ܥܝܕ̈ܐ ܘܐܝܬܝܩܘܢ̈ܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܘܪ̈ܕܢܐ ܘܡܥܠ ܙܒ݂ܢܐ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܛܠܩܬܐ ܕܦܘܪ̈ܫܘܢܝܐ ܡܕܝܢܝ̈ܐ ܒܝܢܝ ܥܡܡ̈ܐ ܕܐܢ̈ܐ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܘܥܡܝܗܝ ܒܛܠܩܐ ܝܠܝܗܝ ܩܛܪ̈ܐ ܘܥܣܩܘܬ̈ܐ ܒܝܢܬܝܗܝ.

ܐܝܢܐ ܡܕܝܢܝܘܬ̈ܐ ܟܠܝ̈ܐ ܕܚܝ̈ܐ ܝܠܝܗܝ ܓܘ ܐܛܪ̈ܝܗܝ ܘܠܐ ܝܠܝܗܝ ܩܒܠܐ ܨܡܚ̈ܐ ܕܫܘܚܠܦܐ ܐܘ ܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܘܚܫܝܒ݂ܬܐ ܝܠܗ̇ ܟܠ ܦܠܛܬܐ ܡ̣ܢ ܣܘܟܠ̈ܐ[1] ܕܐܗܐ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܦܠܛܬܐ ܝܠܗ̇ ܡ̣ܢ ܐܝܬܝܩܘܢ ܘܝܩܝܪܘܬܐ[2] ܕܒܪܢܫܘܬܐ ܘܚܝܘܬܐ ܕܐܗܐ ܟܢܘܫܬܐ ܐܘ ܩܘܒܘܚܬܐ ܘܠܝܬ ܠܗ̇ ܙܕܩܐ[3] ܗ̇ـܝ ܕܦܠܛܐ ܡܢܗ̇. ܐܗܐ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܫܠܝܬܐ ܘܐܝܢܝ ܕܠܐ ܩܒܠܐ ܗܝܟ̰ ܚܕ ܙܘܥܐ ܕܝܢܡܝܟܝܐ ܝܠܗ̇ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܚܢܝܛܬܐ[4] ܘܒܚܦܪܐ ܝܠܗ̇ ܩܒ݂ܪܐ ܩܐ ܓܢܗ̇ ܘܡܝܬܘܝܐ ܝܠܗ̇ ܚܘܙܕܓ̈ܐ ܘܢܟ݂ܝܢ̈ܐ ܓܘܪ̈ܐ ܩܐ ܟܢܘܫܝܐ ܐ݇ܢܫܝܐ ܟܠܗ. ܘܛܘܦ̮ܣ̈ܐ ܠܐܗܐ ܝܠܝܗܝ ܓܕܫ̈ܐ ܕܓܕܫܠܗܘܢ[5] ܥܠ ܥܡܡ̈ܐ ܕܦܢܝܬܢ ܐܝܢܝ ܕܝܗܘܘ ܐܢܝ ܥܡܡ̈ܐ ܩܕܡܝ̈ܐ ܕܡܒܘܥܐ ܐ݇ܢܫܝܐ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܐܬܪܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܕܝܠܗ ܡܒܘܥܐ ܕܟܠܝܗܝ ܡܕܝܢܝܘܬ̈ܐ ܕܥܠܡܐ ܡܕܝܢܝܐ ܕܐܕܝܘܡ ܐܝܢܐ ܒܥܠܬܐ ܕܦܠܛܐ ܗܦܟ݂ܬܝܐ[6] ܕܣܘܥܪܢܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܠܐ ܬܪܝܨܬܐ ܘܒܥܠܬܐ ܕܡܫܠܛܢܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܕܙܥܘܦܘܬܐ[7] ܐܘ ܚܝܠܐ ܘܠܐ ܦܪܩܬܐ ܡ̣ܢ ܣܘܟܠ̈ܐ ܥܬܝܩ̈ܐ ܘܡܪܕܘܬܐ ܬܘܕܝܬܢܝܬܐ ܡܘܓܕܠܬܐ ܘܕܒ݂ܝܪܬܐ ܐܝܢܝ ܕܡܪ̈ܚܘܫܐ ܝܠܝܗܝ ܐܠܝܗ̇ܝ ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܕܬܘܕܝܬܐ ܘܥܪ̈ܩܢܐ ܒܬܪ ܡܫܠܛܢܬܐ ܘܙܘܙܐ ܠܒܢܝܬܐ ܕܐܡܦܪܛܘܪܘܬܝܗܝ ܣܦܝܪܬܐ، ܡܢܫܘܝܐ ܕܐܢܝ ܡܝܬܘܝܐ ܝܠܝܗܝ ܩܐ ܓܢܝܗܝ ܘܠܥܡܝܗܝ ܘܝ̈ܐ ܘܛܘܠܩ̈ܐ.

ܒܫܘܠܡܐ ܒܐܡܪܢ ܕܫܪܪܐ ܝܘܠܦܢܝܐ ܘܡܐܙܠܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܟܢܘܫܝ̈ܐ ܐ݇ܢܫܝ̈ܐ ܡܠܘܦܐ ܝܠܝܗܝ ܩܬܢ ܐܢ ܠܐ ܡܨܐ ܠܢ ܠܚܙܝܐ ܡܪܥܐ ܕܦܠܓܼܬܐ ܕܥܡܢ ܥܠ ܫܒ݂ܛ̈ܐ ܘܬܘܕܝܬ̈ܐ ܘܥܪܩܬܐ ܒܬܪ ܡܦܠܓܼܢ̈ܐ ܘܡܣܚܪ̈ܢܐ ܐܝܢܝ ܕܠܐ ܒܥܝ ܚܝܕܬܐ ܕܐܗܐ ܐܘܡܬܐ، ܨܪܚܬܐ، ܢܗܝܬܐ ܘܚܢܢܐ ܠܕܥܒ݂ܪ ܡܘܓܕܠܐ ܒܕ ܐܙܠ ܢܝܚܐ ܢܝܚܐ ܡܥܠ ܙܒ݂ܢܐ ܘܠܐ ܦܐܫ ܫܒ݂ܘܩ ܡ̣ܢ ܓ̰ܪ̈ܓܐ ܐܘ ܚܘܩ̈ܐ ܓܘ ܬܫܥܝܬܐ ܘܥܩܘܬ݂̈ܐ[8] ܕܥܬܩ̈ܐ ܠܐ ܚܫܚܝ ܐܠܐ ܩܐ ܡܒܘܥ̈ܐ ܕܒܨܘܝ̈ܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܡܘܪ̈ܕܢܐ ܡܛܠ ܫܩܠܬܐ ܕܢܣܝܢ̈ܐ ܡܢܝܗܝ ܩܐ ܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܥܡܝܗܝ ܘܩܪܡܬܐ ܥܠ ܦܘܕ̈ܐ[9] ܘܦܪܡܝܬܐ ܕܫܪܪܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܐ݇ܢܫܝܬܐ ܘܫܘܘܫܛܗ̇ ܘܐܡܝܢܘܬܗ̇ ܓܘ ܟܢܘܫܝܐ ܐ݇ܢܫܝܐ ܥܠ ܕܐܗܐ ܓܠܘܠܘܬܐ ܐܪܥܢܝܬܐ.

ܡܘܕܟ݂ܪܝ ܒܕܥܒ݂ܪ ܘܒܓܕܝܡܘܬܐ[10] ܥܠ ܡܐܙܠܬܐ ܕܡܬܛܘܪܐ ܕܥܡܢ ܘܠܐ ܡܢܫܚ ܟܕ ܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܡܕܝܢܝܬܐ ܐ݇ܣܝܪܬܐ ܝܠܗ̇ ܚܕܐ ܐ݇ܣܪܬܐ ܥܫܝܢܬܐ ܘܚܝܠܢܬܐ ܒܗ̇ܘ ܡܚܕܘܪܐ[11] ܕܝܠܗ ܚܕܪܘܢܐ ܕܒܪܢܫܐ ܕܝܠܢܐܝܬ ܘܟܢܘܫܝܐ ܓܘܢܐܝܬ. ܘܟܕ ܐܗܐ ܡܚܕܘܪܐ ܗ̇ܘ ܝܠܗ ܕܒܚܫܠܐ ܝܠܗ ܘܒܠܝܫܐ ܛܝܢܐ ܕܐܗܐ ܒܪܢܫܐ ܘܦܠܘܛܐ ܝܠܗ ܐܠܗ ܒܚܕ ܩܠܒ݂ܐ ܒܚܒ݂ܫܐ ܓܘܗ ܟܠܝܗܝ ܕܝܠܝܬ̈ܐ ܘܘܡܚܙܝܬ̈ܐ ܡܬܦܪ̈ܫܢܐ ܕܐܗܐ ܡܚܕܘܪܐ. ܐܢ ܐܢ̈ܐ ܕܝܠܝܬ̈ܐ ܒܚܒ݂ܫܐ ܝܠܝܗܝ ܕܝܠܝܬ̈ܐ ܐ݇ܢܫܝ̈ܐ ܒܥܒ݂ܕܝܗܝ ܡܘܬܪܬܐ[12] ܕܟܠ ܡܢܕܝ ܕܒܪܝܐ ܝܠܗ ܥܠ ܕܐܗܐ ܐܪܥܐ ܡܛܠ ܕܝܗ ܘܢܛܪܬܐ ܕܡܒܘܥܐ ܕܬܘܪܣܝܗ ܘܦܨܚܘܬܗ ܘܐܡܝܢܘܬܐ ܕܓܢܣܗ ܡ̣ܢ ܒܬܪܗ.

 ܟܕ ܐܗܐ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܝܠܗ̇ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܝܢܡܝܟܝܬܐ ܐܡܝܢܝܬܐ ܘܢܨܝܚܬܐ ܓܘ ܟܘܬܫܗ̇ ܥܡ ܟܠ ܚܕ ܡܢܕܝ ܕܒܬܦܩܐ ܝܠܗ ܓܘ ܐܘܪܚܗ̇ ܡ̣ܢ ܩܬܪ̈ܐ ܘܫܟܢ̈ܐ ܘܡ̣ܢ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܡܪ̈ܝܡܢܐ ܐܝܢܝ ܕܒܒܥܝܐ ܝܠܝܗܝ ܠܫܘܥܒܕܐ[13] ܕܐܗܐ ܒܪܢܫܐ ܘܡܫܦܘܠܗ ܡ̣ܢ ܟܠ ܚܕ ܣܒ݂ܪܐ ܕܚܝܘܬܐ ܘܡܨܝܬܐ ܝܬܝܬܐ[14] ܘܡܥܒ݂ܘܕܐ ܠܗ̇ ܐܠܗ ܩܐ ܕܚܝܐ ܥܠ ܕܥܒ݂ܪ ܘܚܝ̈ܐ ܕܒܬܪ ܟܝܢܐ، ܘܣܦܪܬܗ ܠܡܘܬܐ ܒܫ ܚܝܠܢܬܐ ܝܠܗ̇ ܡ̣ܢ ܣܒ݂ܪܐ ܕܚܝܘܬܐ ܓܘ ܟܢܘܫܝܐ ܐ݇ܢܫܝܐ ܡܫܘܫܛܐ ܘܡܬܛܘܪܢܐ ܡܬܚܒ݂ܫܢܐ ܕܫܝܢܐ ܘܚܘܡܣܢܐ[15] ܘܫܠܡܐ.

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܘܡܥܒܕܢܘܬ̈ܐ ܡܪ̈ܝܡܢܐ ܪ̈ܒܐ ܝܠܝܗܝ ܥܠ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܥܡܢ ܘܐܝܢܝ ܕܥܒ݂ܕܠܝܗܝ ܥܠ ܪܒܐ ܡܢܢ ܫܓܼܘܫܝ̈ܐ ܘܚܒ݂ܛ̈ܐ، ܕܒܫܒ݂ܩܐ ܝܠܝܗܝ ܒܬܪܝܗܝ ܦܠܛ̈ܐ ܠܐ ܒܣܝܡ̈ܐ ܘܚܠܩܐ[16] ܠܐ ܛܒ݂ܐ ܩܐ ܥܡܢ ܘܕܥܬܝܕ ܕܐܗܐ ܐܘܡܬܐ ܐܝܢܝ ܕܝܗܘܐ ܐ݇ܬܡܠ ܕܪܓܘܫܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܒܪܢܫܘܬܐ.

 ܘܒܓܕܝܡܘܬܐ ܒܕ ܗܡܙܡܢ ܓܘ ܡܠܘܐ̈ܢ ܥܠ ܚܕܟܡܐ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܘܡܥܒܕܢܘܬ̈ܐ ܓܘ ܡܐܙܠܬܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܡܕܝܢܝܬܐ ܕܥܡܢ ܘܕܥܬܝܕܗ ܓܘ ܡܠܘܐ̈ܐ ܕܦܪܣܚܠܗܘܢ ܒܕܥܬܝܕ.

[1] ܣܘܟܠܐ: ܦܪ̈ܡܝܬܐ، ܡܦ̮ܐܗܝܡ

[2] ܝܩܝܪܘܬ݂ܐ: ܕܘܟܐ ܕܒܪܢܫܐ ܘܝܘܩܪܗ ܓܘ ܟܢܘܫܝܐ

[3] ܙܕܩܐ: ܗܩܘܬܐ

[4] ܚܢܝܛܬܐ: ܡܛܘܡܪܬܐ، ܡܘܗܢܛܐ

[5] ܓܕܫܠܗܘܢ: ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܩܘܘܡܠܗܘܢ

[6]ܗܦܟ݂ܬܝܐ:ܕܥܪܬܐ ܠܒܬܪܐ، ܥܟܣܝܐ

[7] ܙܥܘܦܘܬܐ: ܡܦܠܚܬܐ ܕܚܝܠܐ، ܥܘܢܘܦ̮

[8] ܥܩܘܬ݂̈ܐ: ܫܘܦܦ̈ܐ

[9] ܦܘܕ̈ܐ: ܚܠܛ̈ܐ

[10] ܒܓܕܝܡܘܬܐ: ܒܟܪܝܘܬܐ

[11] ܡܚܕܘܪܐ، ܗܘܐ، ܒܝܐܐ

[12] ܡܘܬܪܬܐ: ܝܗܒ݂ܝ ܝܘܬܪܢܐ

[13] ܫܘܥܒܕܐ: ܫܠܛܢܬܐ ܠܒܪܢܫܐ، ܐܣܬܥܒܐܕ

[14] ܝܬܝܬܐ ܡ̣ܢ ܝܬܝܐ: ܕܓܓܗ، ܕܼܐܬܝܐ

[15] ܚܘܡܣܢܐ: ܣܬܝܬܐ، ܐܣܬܩܪܐܪ

[16] ܚܠܩܐ: ܦܠܛܐ ܕܚܝܘܬܐ ܕܒܪܢܫܐ، ܡܨܝܪ


 • -

Pepparkaksgubbar

SSSSSSS OH VAD DET LÅTER BRA DET ÄR S:ET I SATURNUS SOM GÖR DET.

En liten sång av Agneta: pepparkaksgubbar mel.

Saturnus Saturnus en jättestor planet

färgen är guldgul det tror jag att du vet

3 ringar det har den, och snurrar väldigt fort

vi vill nog inte resa dit vi tar en annan ort

Pluto är den nionde planeten räknat från solen.

Upptäcktes så sent som 1930

Pluto har en egen måne som heter charon

Walt Disney skapade1930 hunden Pluto efter upptäckten av den nya planeten. Vad han kan denne Armstark.

Armstark har skrivit en liten ramsa eller vers till oss idag:

Planeten Pluto den är rund,

Pluto heter Musses hund

På Pluto bor John Blund

eller var det i Lund?

Målade Uranus med många månar runt.

 

En rolig liten berättelse om en liten figur från mars som kommit till jorden, man kan åka med hans rymdfärja till några planeter bla till Uranus som är fornminnesmärkt.

Liten ramsa tramsa sång måste vi väl ha.

Sång på melodi 10 små indianer.

1 och 2 och 3 planeter 4, 5 och 6 planeter

7 och 8 och 9 planeter 10 stora planeter.

alla så snurrar dom runt uti rymden

alla så snurrar dom runt uti rymden

alla så snurrar dom runt uti rymden

snurrar runt i rymden

den första planeten heter Mercurius

den andra planeten den heter Venus

tredje planeten den heter jorden

fjärde planeten är mars.

femte planeten den heter Jupiter

sjätte planeten det är Saturnus

sjunde planeten heter Uranus

åttonde det är Neptunus

nionde planeten heter Pluto

tionde planeten det är Sedan

10 planeter med många månar

snurrar runt i rymden.

 Rymden
Melodi: Var bor du lilla råtta

Vi åker ut i rymden
med vår raket
så stor och rund är solen
och jättehit
Merkurius ligger närmaste
varm och kall
Venus är vår granne
med het gas.

Jorden är vårt hemma
där bor vi
Mars är den röda
som ligger bredvid
Jupiter är den största
på vår färd
Saturnus har tre ringar
runt sin kropp.

Uranus 11 ringar
på tvären är
på Neptunus det stormar
och är kallt
längst bort på vår färd
dyker Pluto upp
nu styr vi kosan hemåt
till vår jord.


 • -

Min Födelsedag Glädjen

April är glädjen av assyrisk födelsedag

I denna dag sprider det barbariska hatet

För att stoppa min lycka

För att stoppa min glädje

För att förgifta min luft

För att döda mina förhoppningar

För att döda min andas frihet.

 

I varje hörn av mitt land

Hatet för den mänskliga andan

Släpps över den gröna marken

Lagstadgade terrorister

Sprider döden

Frihetens hatare i handen svärden

I gudens namn slaktar mänskliga andan.

 

April min skapelse

Min existens full­komlighet

Min mänskliga civilisation

I din festival stannade tiden

Solen föll

Månen föll

Godhet och sanningen

Har inget rum

Ondskan segrade

Döden spred över slätten

På berget topparna

I varje by

I varje hem

till alla som har korsets tecken.

 

Här i min lilla by

Där i varje trakt av våren

Hövdingens vilda hundar

Blodets törstiga barbarer

River min kropp på min födelsedag

Kör de gamla och sjuka till floden

Tar spädbarn från mammornas bröst

 

Godheten dör på varje hörn av mitt land

Alla som delade min sorg och glädje

Vilda vargar morgonen och kväll

Svärd river spädbarn

Min mänskliga framtid

Fältet brännas ner

Min försörjning

mitt levande bröd

lämnar mig naken

under nattens petition

under solens petition

Ingen taket att sova under

I gudens namn dör mänskligheten.

 


 • -

Kärleksbrev

När jag såg dig

jag blev kär i dig

du fångade mitt hjärta

du fångade min själ.

 

Jag vill känna dig

Jag vill hålla dina händer

Jag vill krama dig

på morgonen och kväll.

 

När våra ögon träffar!

Jag känner din värme

Jag ville simma i dina ögon

Jag ville kyssa dina läppar

Jag vill kyssa dina kinder

Jag vill leva med dig.

 

Jag vill känna lukten

av dina gårdars blommor

Jag vill färga mitt hår

med dina ögon bryner

och vara med dig i ett hem

När jag ser dig

när jag träffar dig

jag vill ligga i din famn

alla mina nätter.

 

Kära min duva

se på mig

mitt hjärta klappar

för mig berättar

att jag  älska dig.

 

Jag vill resa med dig

till gårdar av blommor

för att vara med dig

för att sova i din famn

och krama dina vackra rosor.

 

Du är min själ

du är mitt hjärtas käraste

du är min värld

du är mitt hem

du är min kärlek

du är mitt hjärtas blomma.

 

Författare: Anonym


 • -

Viljan

Se inte på din kärlek med högmod

 gå inte vid den passerande vinden

bli inte lurad av vissnade höstblommors skönhet,

och vårens knoppar eller spädbarnets doft,

och sandens hägringar i solnedgång.

 

Plocka en blomma från min inhägnade trädgård

drick av mina massakrerade tårar

doppa dig i min krossade kropps vatten

marschera inte på väg med de som lurar

 Jag väntar på din vissnande kropp

Jag väntar på dina i förtids grånande hårsvall

innan jag hamnar i Hiroshimas paradis.

 

Marschera inte under våldförare i månens ljus

bry dig inte om papegojas härmande tjatter

om du ler mot dem

blir de fredliga som duvor

om du avslöjar deras skam

blir de vilda som vargar

de fyller sina magar med förälskade och älskandes kroppar

och de släcker sin törst av förälskade hjältar.

 

leta efter din kärlek,

bland vårens blommor

leta efter din resande vän bland tysta gudar

marschera under din skinande stjärnas ljus

plocka din blomma bland vårens blommor

ge den livet från din våta andedräkt

ge den högsommarvärme från dina bröst

och när du träffar din längtans vän

ge honom din eviga blomma

och bli hans eviga livs hopp

då har du träffat din eviga kärlek.

Författare: Pauls Dinka


 • -

En Sång Till Friheten

En Sång Till Friheten

 Sabri Isho

Du är den vackraste jag vet

Du är den dyraste i världen

Du är som stjärnorna

Som vindarna

Som vågarna

Som sparvarna

Som blommorna på jorden

Du är min tro, mitt hopp och min kärlek

Du är mitt blod ,och mina lungor, mina ögon

Mina axlar. mina händer och min glädje

Friheten är ditt vackra namn

Vänskapen är din stolta moder

Rättvisan är din syster

Freden är din broder

Kampen är din fader

Framtiden är i dina händer

 

ܥܘܢܝܬܐ ܠܚܐܪܘܬܐ

 

ܣܒܪܝ ܐܝܫܘ

 

ܐܢܬܝ ܫܲܦܝܼܪ ܡܐ ܕܝܵܕܥ ܐ̄ܢܐ

ܐܢܬܝ ܜܝܡ ܡܕܹܡ ܒܲܒܪܝܼܬܼܐ

ܐܢܬܝ ܐܝܟܼ ܟܘܟܼܒܼܐ

ܐܝܟܼ ܪܝܚ̈ܐ

ܐܝܟܼ ܓܠ̈ܐ

ܐܝܟ ܨܦܪ̈ܐ

ܐܝܟܼ ܗܒܒ̈ܐ ܥܠ ܐܪܥܐ

ܐܢܬܝ ܟܘܟܼܒܼܐ ܡܗܲܕܝܢܐ ܘܪܵܚܡܝܼ

ܐܢܬܝ ܗܝܡܢܘܬܼܝ ܘܣܒܼܪܝ ܘܚܘܒܝܼ

ܐܢܬܝ ܕܡܝ ، ܘܪ̈ܐܬܼܝ ܘܥܝܢ̈ܝ ܘܟܬܼܦܝ

ܐܝܕ̈ܝ ܘܦܨܝܚܘܬܼܝ

ܚܐܪܘܬܼܐ ܫܡܟܼܝ ܫܲܦܝܪܐ

ܚܒܼܪܘܬܼܐ ܐܡܟܼܝ ܝܲܩܝܪܬܐ

ܟܐܢܘܬܼܐ ܚܵܬܟܼܝ

ܫܠܡܐ ܐܚܘܢܟܼܝ

ܐܓܼܘܢܐ ܒܵܒܟܼܝ

ܕܥܬܼܝܕܼܘܬܼܐ ܒܝܬܼ ܐܝܕܝ̈ܟܝ

 

انشودة  إلى الحرية

 

صبري يعقوب إيشو

 

أنت أجمل ما عرفت

أنت أثمن ما في الوجود

أنت كالنجمة , كالرياح , كالأمواج , كالعصافير

كالأزهار على الأرض

أنت نجمة الهدى وصديقتي

أنت إيماني , أملي وحبي

أنت دمي , رئتاي , عيناي وكتفي

أنت يداي وفرحي

ألحرية إسمك الجميل

ألصداقة أمك الوقورة

ألعدالة أختك

ألسلام أخوك

ألنضال أبوك

ألمستقبل بين يديك


 • -

 • -

 • -

ܒܪܬܩܠܐ ܕܣܗܕ̈ܐ

ܡܥܲܠ ܒܪܬܩܠܐ ܕܣܵܗܕܹ̈ܐ ܩܲܕܘܼܡܬܵܢܹܐ

ܝܵܘܣܸܦ ܘܝܘܼܒܵܪܬ ܘܝܘܿܚܲܢܵܐ ܩܪ̈ܵܒܼܬܵܢܹܐ

ܘܫܲܪܫܘܿܪܵܐ ܕܡܝܼܵܐ ܘܢܸܙܘܵܐ ܕܫܲܒܼܪ̈ܘܿܢܹܐ

ܘܲܠܘܲܠܬܵܐ ܘܒܸܟܼܝܵܐ ܡܵܬܼܵܐ ܕܣܸܡܹܝܠܹܐ

ܘܦـܩܵܥܵܬܼܵܐ ܕܛܘܿܦܹ̈ܐ ܒܡܵܬܵܐ ܕܨܘܿܪܝܼܵܐ

ܘܓܘܿܢܚܵܐ ܕܦ̮ܵܫܵܝܹ̈ܐ ܒܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ

ܒܪܵܝܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܠܘܼܝܹ̈ܐ[1]

ܒܪܵܝܵܐ ܠܕܒܼܝܼܚܢܲܦ̮ܫܹ̈ܐ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܘܼܦܵܛܵܐ

ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܩܘܼܝܵܡܵܐ

ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܵܓܼܘܿܢܵܐ

ܡܸܛܠ ܚܐܹܪܘܼܬܵܐ

ܡܸܛܠ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ.

ܥܲܠ ܗ̇ܘ ܒܪܬܩܠܐ ܕܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬܵܐ

ܥܲܠ ܗ̇ܘ ܒܪܬܩܠܐ ܕܫܲܒܼܪܹ̈ܐ ܙܲܟܵܝܹ̈ܐ

ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܣܸܡܹܝܠܹܐ

ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܨܘܿܪܝܼܵܐ

ܒܪܹܐܠܹܗ ܚܲܕ݇ ܪܸܢܝܵܐ ܓܵܘ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܩܝܵܡܬܵܐ

ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܙܵܟܼܘܬܵܐ ܘܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܕܐܘܼܡܬܵܐ.

ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܵܓܼܘܿܢܵܐ ܕܣܵܗܕܹ̈ܐ ܓܲܢ݇ܒܵܪܹ̈ܐ

ܝܵܘܣܸܦ ܘܝܘܼܒܲܪܬ ܘܝܘܿܚܲܢܵܐ ܩܪܲܒ݂ܬܵܢܹ̈ܐ

ܘܚܘܼܦܵܛܵܐ ܡܗܘܼܡܢܵܐ

ܚܘܼܦܵܛܵܐ ܕܫܪܵܪܵܐ

ܒܪܹܐܠܗ݇ܘܿܢ ܕܒ݂ܝܼܚܢܲܦ̮ܫܹ̈ܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܩܘܼܝܵـܡܵܐ

ܩܵܐ ܕܬܵܠܚܲܚ ܫܘܼܪܵܐ ܕܪܲܗܒܼܬܵܐ ܘܟܘܼܦܘܼܬܵܐ

ܘܡܵܪܡܲܚ ܡ̣ܢ ܐܲܬܪܲܢ ܪܗܲܒܼܬܵܐ ܘܛܪܘܿܢܘܼܬܵܐ

ܕܣܚܵܝܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܒܕܸܡܵܐ ܕܫܲܒܼܪ̈ܘܿܢܹܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ

ܘܙܪܵܥܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܒܐܲܪܥܲܢ ܟܘܼܪܗܵܢܵܐ ܘܣܲܡܵܐ

ܕܚܲܝܘܼܬܵܐ ܒܕܲܥܬܝܼܕ ܒܒܹܝܬ ܢܲܗܪܹ̈ܝܢ ܦܵܢܝܵܐ.

ܠܵܐ ܠܵܐ ܘܐܲܠܦܹܐ ܕܠܵܐ ܩܵܐ ܛܠܘܿܡܝܵܐ ܘܛܪܘܿܢܵܐ

ܠܵܐ ܠܵܐ ܘܐܲܠܦܹܐ ܕܠܵܐ ܩܵܐ ܥܢܵܢܹ̈ܐ ܟܘܿܡܹ̈ܐ

ܓܵܘ ܪܩܝܼܥܵܐ ܕܐܲܬܪܲܢ

ܡܸܛܠ ܗ̇ܘ ܥܲܡܵܐ ܕܒܸܢܝܵܐ ܝܠܹܗ ܠܒܵܒ݂ܹܝܠ

ܗ̇ܘ ܥܲܡܵܐ ܕܨܪܹܐܠܹܗ ܠܫܲܩܝܵܬ݂ܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ

ܗ̇ܘ ܥܲܡܵܐ ܕܒܢܹܐܠܹܗ ܩܘܼܝܵܡܵܐ ܕܐܵܬܘܿܪ

ܗ̇ܘ ܥܡܵܐ ܕܒܪܹܐܠܹܗ ܠܗ̇ܘ ܩܵܘܡܵܐ ܕܬܲܡܘܿܙ

ܒܚܘܼܦܵܛܵܐ ܕܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܠܹܐ ܫܵܬܸܩ ܠܛܠܘܿܡܝܹ̈ܐ.

ܝܵܘܣܸܦ ܘܝܘܼܒܲܪܬ ܘܝܘܚܲܢܵܐ ܩܪܲܒ݂ܬܵܢܹܐ

ܦܲܠܵܚܹ̈ܐ ܛܲܪ̈ܩܹܐ ܒܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܒܸܪ̈ܝܹܐ

ܒܸܕ ܫܵܦܟܼܝܼ ܒܐܲܪܥܲܢ ܘܡܕܵܟܼܝܼܠܹܐ ܒܲܝܬܲܢ

ܒܸܕ ܡܲܟܠܝܼ ܠܦܸܪ̈ܡܹܐ ܘܦܘܼܢܵܝܹ̈ܐ ܕܥܲܡܲܢ

ܕܙܵܪܩܵܐ ܚܹܐܪܘܼܬܵܐ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ

ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܩܘܼܝܵܡܲܢ

ܒܐܲܪܥܲܢ ܫܲܡܝܼܢܬܵܐ

ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬܵܐ ܕܒܹܝܬܢܲܗܪܹ̈ܝܢ ܚܲܡܬܵܐ.

ܡܢܸܣܝܵܢܵܐ ܕܣܵܗܕܲܢ ܕܸܬܠܝܼܬܵܝܘܼܬܵܐ

ܘܐܵܓܼܘܿܢܵܐ ܕܥܲܡܲܢ ܒܥܸܠܕܒ݂ܵܒ݂ܵܐ ܕܝܼܫܬܵܐ

ܒܸܕ ܒܵܢܲܚ ܓܸܫܪܵܐ ܡܙܲܗܪܝܼܪܹ̈ܐ ܕܒܲܗܪܵܐ

ܕܡܲܡܛܹܐܠܲܢ ܠܒܸܒܠܹ̈ܐ ܕܙܸܪܥܝܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܣܵܗܕܹ̈ܐ

ܒܹܝܠ ܫܩܝܼܦܹ̈ܐ ܘܩܵܝܹ̈ܐ ܘܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ

ܒܹܝܠ ܟܹܐܦܹܐ ܕܩܲܒܼܪܹ̈ܐ ܕܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܣܸܡܹܝܠܹܐ

ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܨܘܿܪܝܼܵܐ

ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬܵܐ ܒܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܫܸܪ̈ܝܹܐ.

ܐܲܚܢܲܢ ܒܓܵܠܘܼܬܵܐ ܒܕܘܿܟܼܪܵܢܵܐ ܕܣܵܗܕܹ̈ܐ

ܝܵܘܣܸܦ ܘܝܘܼܒܲܪܬ ܘܝܘܿܚܲܢܵܐ ܩܪܲܒ݂ܬܵܢܹܐ

ܣܵܗܕܲܢ ܓܲܢ݇ܒܵܪܹ̈ܐ ܕܚܦܝܼܩܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܠܢܝܼܢܘܹܐ

ܒܥܸܠܬܵܐ ܕܦܘܼܢܵܝܹ̈ܐ ܥܲܠ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ ܘܕܵܪܹ̈ܐ

ܘܓܘܼܢܚܵܐ ܕܗܸܦܟܵܝܹ̈ܐ ܕܦܸܪܡܵܐ ܕܣܸܡܹܝܠܹܐ

ܘܓܘܼܢܚܵܐ ܕܦ̮ܵܫܵܝܹ̈ܐ ܠܫܲܒܼܪ̈ܘܿܢܹܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ

ܒܡܵܬܵܐ ܕܨܘܿܪܝܼܵܐ ܘܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ.

ܚܕܵܐ ܡܢܵܬܵܐ ܕܥܲܡܲܢ ܚܢܝܼܩܵܐ ܓܵܘ ܫܸܬܩܵܐ

ܠܛܠܘܿܡܝܵܐ ܕܪ̈ܗܝܼܒ݂ܵܝܹܐ ܘܣܪܵܒܼܬܵܐ ܕܐܝܼܬܘܼܬܲܢ

ܘܫܲܠܛܲܢܬܵܐ ܠܒܲܝܬܲܢ

ܫܲܠܛܲܢܬܵܐ ܠܡܵܬܲܢ

ܛܪܵܕܵܐ ܠܒܢܲܝ̈ ܥܲܡܲܢ ܒܐܲܪ̈ܥܹܐ ܢܘܿܟܼܪ̈ܵܝܹܐ

ܘܗ̇ـܝ ܡܢܵܬܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ ܥܒܼܝܼܪܹ̈ܐ ܒܚܘܼܦܵܛܵܐ

ܠܗ̇ܝ ܐܘܼܪܚܵܐ ܘܢܝܼܫܵܐ ܕܐܵܢܝ݇ ܣܵܗܕܹܐ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ

ܒܪܸܢܝܵܐ ܕܕܘܼܪܵܪܵܐ ܒܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ.

ܝܵܐ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܐܵܫܘܿܪ ܘܝܵܪ̈ܘܿܬܹܐ ܕܒܵܒ݂ܹܝܠ

ܓܲܪܛܲܚ ܕܪ̈ܵܥܢܵܢܲܢ ܠܦܵܣܘܿܥܬܵܐ ܕܢܝܼܫܵܐ

ܡܲܟܠܲܚ ܠܗ̇ܘ ܛܠܘܿܡܝܵܐ ܒܪܹܫ ܥܲܡܲܢ ܬܢܵܝܵܐ

ܨܵܠܲܚ ܒܡܸܫܛܵܚܵܐ ܕܦܸܠܚܵܢܵܐ ܚܵܝܵܐ

ܗܵܘܲܚ ܟܲܫܝܼܪܹ̈ܐ

ܗܵܘܲܚ ܥܵܒܼܘܿܕܹܐ

ܗܵܘܲܚ ܟ̰ܸܡ ܠܒܼܝܼܒܹ̈ܐ ܡܸܛܠ ܬܲܡܵܡܬܵܐ

ܠܐܸܓܲܪܬܵܐ ܕܣܵܗܕܹܐ

ܝܵܘܣܸܦ ܘܝܘܼܒܲܪܬ ܘܝܘܼܚܲܢܵܐ ܩܪܲܒ݂ܬܵܢܹܐ.

ܠܵܐ ܩܵܒܠܲܚ ܡܵܪܲܢ ܗܵܘܹܐ ܢܘܼܟܼܪܵܝܵܐ

ܡܸܛܠ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܝܘܲܚ ܕܒܸܢܝܹܐ ܠܫܘܼܪܵܝܵܐ

ܐܲܚܢܲܢ ܗ̇ܘ ܥܲܡܵܐ ܕܒܸܢܝܵܐ ܠܡܲܪܕܘܼܬܵܐ

ܠܹܐ ܗܵܘܲܚ ܥܲܒܼܕܹ̈ܐ ܠܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܛܲܢܦܘܼܬܵܐ

ܒܸܕ ܦܵܪܣܲܚ ܠܪܸܢܝܵܐ ܕܐܵܫܘܿܪ ܒܟܠ ܦܢܝܼܬܵܐ.

ܒܚܘܼܦܵܛܲܢ ܓܵܪܫܲܚ ܠܓܸܫܪܵܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬܵܐ

ܕܡܲܡܛܹܐ ܒܹܝܠ ܥܲܡܲܢ ܘܐܲܪܥܲܢ ܘܝܵܪܬܘܼܬܲܢ

ܘܡܵܪܡܲܚܠܵܗ̇ ܐܵܬܲܢ ܪܘܼܫܡܵܐ ܕܩܘܼܝܵܡܲܢ

ܘܫܘܼܘܫܵܛܵܐ ܕܐܘܼܡܬܲܢ

ܘܚܲܕܘܼܬܵܐ ܕܫܲܒܼܪܹ̈ܐ ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܣܸܡܹܝܠܹܐ

ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܨܘܿܪܝܼܵܐ

ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬܵܐ ܒܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ.

ܒܪܸܢܝܵܐ ܩܵܘܡܵܝܵܐ

ܪܸܢܝܵܐ ܕܕܘܼܪܵܪܵܐ ܕܸܬܠܝܼܬܵܝܘܼܬܵܐ

ܝܵܘܣܸܦ ܘܝܘܼܒܲܪܬ ܘܝܘܼܚܲܢܵܐ ܩܪܲܒ݂ܬܵܢܹܐ

ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܘܼܦܵܛܲܢ ܐܵܢܝܼ ܒܘܼܗܪܸܢܹܐ

ܘܡܵܘܠܵܕܵܐ ܚܲܕܬܵܐ ܗܵܐ ܒܐܲܪܥܲܢ ܦܪܸܣܠܗ݇ܘܿܢ

ܕܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ ܒܵܓ̰ܪܵܐ ܚܲܝܘܼܬܵܐ

ܥܲܠ ܒܢܘܼܢܹ̈ܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ.

ܩܘܼܡܘܼܢ ܝܵܐ ܥܠܲܝܡܹ̈ܐ

ܟܵܦܫܘܼܢ ܗܲܕܵܡܲܢ ܕܦܪ̈ܝܼܣܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܒܥܲܠܡܵܐ

ܕܪܲܦܪܸܦܵܐ ܐܵܬܵܐ ܕܩܘܼܝܵܡܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ

ܡܥܲܠ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ ܘܕܵܪܹ̈ܐ

ܙܵܡܪܝܼ ܥܠܲܝܡܵܬܲܢ ܙܘܼܡܵܪܵܐ ܚܹܐܪܵܐ

ܫܠܵܡܵܐ ܘܐܵܘܝܘܼܬܵܐ ܘܚܹܐܪܘܼܬܵܐ ܠܥܲܡܲܢ

ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܒܹܝܬܢܲܗܪܹ̈ܝܢ ܒܗܵܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܫܲܪܝܵܐ

[1] ܠܘܝ̈ܐ: ܪ̈ܚܡܐ، ܚܒ݂ܪ̈ܐ، ܪܝܦ̮ܐܩ


Recent Post

ܒܓܘܠܘܬܐ

ܒܪܚܸܫ

ܒܪܙܒ݂ܢܐ

ܒܚܝܪܐ

ܒܘܟܝܢܐ

ܐܣܝܘܬ݂ܚܡܛ̈ܐ

ܐܟܬ݂݂ܐ