Category Archives: Articles

 • 0

ܒܥܘܬܐ ܐܬܪܝܬܐ ܕܥܡܢ

ܠܐ ܝܠܗ ܡܬܗܘܝܢܬܐ ܕܟܠ ܚܕ ܒܪܢܫܐ ܥܝܪܩܝܐ ܕܐܝܬܠܗ ܚܕ ܢܬܪܐ ܕܦܪܡܝܬܐ ܘܚܘܒܐ ܐܬܪܝܐ ܕܡܨܐ ܣܪܒܼ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܟܬܬܘܪܝܐ ܘܦ̮ܫܝܐ ܡܘܬ݂ܝܐ ܝܠܗ ܥܠ ܥܝܪܩ ܚܕ ܚܪܒܼܐ ܓܘܪܐ ܕܦܝܫܠܗ ܐܬܪܢ ܠܒܬܪܐ ܩܘܪܒܐ ܠܐܡܐܐ ܫܢ̈ܐ. ܐܗܐ ܫܘܠܛܢܐ ܛܠܘܡܐ ܡܘܥܒܼܪܗ ܠܟܠ ܒܝܬܐ ܚܫܐ ܘܦܘܪܦܣܠܗ ܠܣܘܥܪܢܐ ܕܥܝܕ̈ܐ ܘܐܝܬܝܩܘܢ ܕܟܠܗܘܢ ܐܡܘܬ̈ܐ ܐܚ̈ܐ ܕܥܝܪܩ. ܒܝܕ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܠܐ ܫܪܝܪ̈ܐ ܕܨܕܡ ܩܛܘܠܐ ܒܪܐܠܗ ܓܘ ܟܠ ܒܝܬܐ ܥܝܪܩܝܐ ܦܘܠܓܼܐ ܘܦܘܫܟܼܐ(ܫܟܘܬܐ) ܒܝܕ ܦܪܣܬܗ ܠܓܫܘܫ̈ܗ ܒܟܠ ܚܕܐ ܦܢܝܬܐ ܘܕܘܟܬܐ.

ܐܗܐ ܫܘܠܛܢܐ ܕܣܚܐܠܗ ܒܕܡܐ ܕܥܡܐ ܥܝܪܩܝܐ ܠܐ ܟܠܐܠܗ ܨܗܘܗ ܒܕܐܗܐ ܛܠܘܡܝܐ ܠܥܡܗ ܐܝܢܐ ܫܘܪܐܠܗ ܒܡܬܚܐ ܕܪ̈ܥܢܗ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܫܒܼܒܼ̈ܐ ܕܩܘܪܒܐ ܘܕܪܚܩܐ. ܫܘܪܐܠܐ ܠܫܦܚܐ ܘܦܠܘܥܐ ܠܥܘܬܪܐ ܕܥܝܪܩ ܩܐ ܪ̈ܗܒܼܬܢܐ ܘܩܛܘܠ̈ܐ ܕܙܘܥܐ ܕܡܫܠܡܢܘܬܐ ܩܐ ܡܚܪܒܼܬܐ ܕܟܠ ܙܗܪܝܪܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܓܘ ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܐ ܕܡܨܐ ܗ̇ܘ ܚܕܐ ܓܗܐ ܐܚܪܬܐ ܡܫܠܛܢ ܘܡܣܒܼܥ ܨܗܘܗ ܒܕܡܐ ܕܐܢ̈ܐ ܥܡܡ̈ܐ ܡܛܠ ܕܨܗܘܗ ܠܐ ܣܒܼܥܠܗ ܡ̣ܢ ܛܠܘܡܝ̈ܐ ܘܓܘܢܚ̈ܐ ܕܒܥܒܼܕܐ ܝܗܘܐ ܥܠ ܥܡܢ ܥܝܪܩܝܐ. ܐܗܐ ܥܒܼܕܐ ܘܩܫܕܪܬܐ ܒܫܠܡܐ ܘܫܝܢܐ ܕܐ݇ܢܫܘܬܐ ܡܘܪܥܫܠܗ ܠܡܚܒܢ̈ܐ ܕܫܠܡܐ ܘܫܝܢܐ ܘܚܡܝܢ̈ܐ ܕܚܘܡܣܢ̈ܐ(ܐܣܬܩܪܐܪ) ܓܘ ܬܒܼܝܠ ܘܫܘܪܐܠܗ ܟܠܗ ܥܠܡܐ ܒܪܓܼܫܐ ܒܝܕ ܨܸܠܦܹ̈ܐ (ܒܪ̈ܝܢܐ) ܕܥܡܢ.

ܬܘܕܝ ܠܥܡܡ̈ܐ ܕܦܫܛܠܗܘܢ ܕܪ̈ܥܢܐ ܕܥܘܕܪܢܐ ܩܐ ܥܡܢ. ܬܘܕܝ ܩܐ ܥܡܡ̈ܐ ܕܫܡܥܠܗܘܢ ܠܡܩܘܚܝܬ̈ܐ ܕܐܪ̈ܡܠܝܬܐ ܘܝܡܬ̈ܐ ܕܣܗܕ̈ܐ ܕܓܘܢܚܐ ܕܨܕܡ. ܬܘܕܝ ܠܓܝܣܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܚܐܪܘܬܐ ܕܡܨܐܠܗܘܢ ܠܚܪܘܪܐ ܐܬܪܢ ܘܦܪܘܩܐ ܠܥܡܢ ܡ̣ܢ ܚܫܟܐ ܥܡܛܢܐ ܘܛܠܘܡܝܐ ܕܨܕܡ ܩܛܘܠܐ ܘܬܘܕܝ ܩܐ ܟܠ ܚܐܪܐ ܘܚܙܝܢܐ ܘܪܓܼܫܢܐ ܕܫܪܪܐ ܘܟܐܢܘܬܐ ܕܣܢܕܠܗ ܘܡܣܘܬܪܢܗ ܡܩܘܚܬܐ ܕܚܐܪܘܬܐ ܓܘ ܐܬܪܢ ܚܒܝܒܼܐ ܥܝܪܩ.

ܐܕܝܘܡ ܥܡܢ ܦܪܩܠܗ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܡܫܩܠܐ ܒܘܫ ܥܣܩܐ ܓܘ ܚܝܘܬܗ ܘܒܥܒܼܪܐ ܝܠܗ ܓܘ ܗ̇ܘ ܡܫܩܠܐ ܒܘܫ ܐܠܨܝܐ ܓܘ ܚܝܘܬܗ ܘܕܝܠܗ ܡܫܩܠܐ ܕܒܢܝܬܐ ܘܡܢܬܝܬܐ ܘܟܢܫܬܐ ܘܚܠܠܬܐ ܕܟܠ ܪܗܝܒ݂ܝܐ ܡ̣ܢ ܥܝܪܩ ܡܛܠ ܡܢܬܝܬܐ ܕܬܪܡܝܬܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܬܐ ܓܘ ܐܬܪܢ. ܘܩܐ ܕܐܗܐ ܬܪܡܝܬܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܬܐ ܡܢܬܝܐ ܘܐܙܠ݇ܐ ܠܩܕ݇ܡܐ ܘܠܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܥܠ ܩܕܠܐ ܕܟܠܗ ܥܡܐ ܥܝܪܩܝܐ ܡ̣ܢ ܥܪ̈ܒܝܐ، ܩܘܪ̈ܕܝܐ، ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܬܘܪ̈ܟܡܢܝܐ ܕܦܣܥܝ ܠܩܕܡܐ ܘܗܘܝ ܡܬܐܘܝܢ̈ܐ ܓܘ ܣܘܥܪܢܐ ܕܝܡܘܩܪ̈ܛܝܐ ܘܡܢܬܝܬܐ ܕܐܗܐ ܬܪܡܝܬܐ. ܣܒܼܪܢ ܓܘܪܐ ܝܠܗ ܕܟܠܝܗܝ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܕܟܠܝܗܝ ܐܡܘܬ̈ܐ ܐܚ̈ܐ ܕܥܡܐ ܥܝܪܩܝܐ ܫܪܝ ܠܚܠܘܢܐ ܘܡܩܘܘܝܐ ܝܘܠܦܢܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܐ ܓܘ ܛܟܼܣ̈ܐ ܘܫܒܼܝܠ̈ܐ ܕܓܒܝܗ̈ܝ ܡܛܠ ܡܢܬܝܬܐ ܘܚܐܪܘܬܐ ܕܟܠܗ ܥܡܢ ܥܝܪܩܝܐ.

ܘܠܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܥܠ ܩܕܠܐ ܕܟܠܝܗܝ ܫܘܬܐܣ̈ܢ ܥܝܪ̈ܩܝܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܕܦܠܚܝ ܒܩܫܝܘܬܐ ܒܠܝܠ̈ܐ ܘܐܝܡܡ̈ܐ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ ܕܥܦܪܐ ܕܐܬܪܐ ܕܥܝܪܩ ܘܚܘܝܕܐ ܕܟܠܗ ܥܡܢ ܥܝܪܩܝܐ ܒܟܠܗ ܐܡܘܬ̈ܗ ܐܚ̈ܐ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܕܐܗܐ ܚܘܝܕܐ ܘܦܠܚܢܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬܗܘܝܢܬܐ ܘܠܐ ܡܬܡܨܝܢܬܐ ܕܡܨܐ ܥܡܢ ܒܟܠܗ ܐܡܘܬ̈ܗ ܐܚ̈ܐ ܕܚܝܐ ܚܝ̈ܐ ܕܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܘܚܝ̈ܐ ܒܣܝܡ̈ܐ ܘܡܘܢܬܝ̈ܐ.

ܡܛܠ ܕܥܡܐ ܕܒܝܬ݂ܢܗܪ̈ܝܢ ܗܘܐ ܡܫܘܬܦܐ ܘܡܓܡܪ ܠܘܠܝܬܗ ܓܘ ܬܪܡܝܬܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܬܐ ܕܥܝܪܩ ܘܠܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܥܠ ܩܕܠܐ ܕܟܠܝܗܝ ܫܘܬܐܣ̈ܢ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܕܗܘܝ ܦܬܝܚ̈ܐ ܘܩܒܠܝ ܠܪ̈ܥܝܢܐ ܘܬܚܡܢܝܬ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܕܚܕܕܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܩܒܠܬܐ ܕܦܪܝܫܘܬܐ ܕܬܚܡܢܝܬ̈ܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬܗܘܝܢܬܐ ܕܡܨܝ ܗܘܝ ܥܘܕܪܢܐ ܩܐ ܡܢܬܝܬܐ ܕܬܪܡܝܬܐ ܘܣܘܥܪܢܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܐ ܓܘ ܐܬܪܐ، ܐܝܢܐ ܒܗܦܟܐ ܕܐܗܐ ܐܢ ܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܡܨܐܠܗܘܢ ܕܩܒܠܝ ܠܚܕܕܐ ܘܝܬܒܼܝ ܥܠ ܚܕܐ ܛܒܼܠܝܬܐ ܠܕܪܫܐ ܕܐܟܼܝܘܬܐ ܕܡܢܬܝܬܐ ܕܐܘܝܘܬܐ ܐܬܪܝܬܐ. ܘܐܝܡܢ ܡܨܐܠܗ ܥܡܢ ܡܒܪܘܝܐ ܠܐܗܐ ܐܘܝܘܬܐ ܗ̇ܝܓܗ ܒܡܨܝܐ ܝܠܗ ܠܩܪܡܐ ܠܟܠܝܗܝ ܐܘܪ̈ܚܬܐ ܕܡܚܝܠܘܬܐ ܘܚܠܘܢ̈ܐ ܠܫܒܼܝܠ̈ܐ ܕܩܘܝܡܐ ܕܐܘܡܬܢ ܘܫܪܪܬܐ ܕܙܕܩ̈ܢ ܕܝܡܘܩܪ̈ܛܝܐ ܢܡܘܣܝ̈ܐ ܥܠ ܐܪܥܢ ܚܒܝܒܼܬܐ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ.

ܐܚܟ̰ܝ ܒܐܗܐ ܐܘܪܚܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܬܐ ܡܨܐ ܥܡܢ ܒܢܐ ܘܡܛܘܪ ܠܐܬܪܐ ܕܥܝܪܩ ܘܡܛܝ ܟܠܝܗܝ ܐܡܘܬ̈ܐ ܕܒܚܝܐ ܝܠܝܗܝ ܓܘ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܠܙܕܩܝܗ̈ܝ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܢܡܘܣܝ̈ܐ.

ܒܫܘܠܡܐ ܣܒܼܪܢ ܗܕܟܼܐ ܓܘܪܐ ܝܠܗ ܕܥܡܢ ܥܝܪܩܝܐ ܐܝܬܠܗ ܢܣܝܢܐ ܕܠܐ ܫܒܼܩ ܐܗܐ ܦܘܪܣܐ ܥܒܼܪܐ ܥܠܗ ܐܝܢܐ ܗܘܝܐ ܚܕܐ ܦܘܪܣܐ ܕܫܪܪܬܐ ܘܡܢܬܝܬܐ ܕܬܪܡܝܬܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܬܐ ܓܘ ܐܬܪܢ ܘܫܠܡܐ ܘܫܝܢܐ ܘܡܢܬܝܬܐ ܕܚܝܘܬܐ ܘܒܘܣܡܐ ܘܪܘܚܢܐ ܩܐ ܟܠܗ ܥܡܢ ܥܝܪܩܝܐ ܕܠܐ ܦܘܪܫܘܢܝܐ.

ܐܕܝܘܡ ܥܕܢܐ ܝܠܗ̇ ܕܟܠ ܫܪܝܪܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܕܦܣܥ ܠܩܕ݇ܡܐ ܡܛܠ ܡܚܠܢܬܐ ܘܡܩܘܝܬܐ ܕܦܠܚܢܐ ܣܘܥܪܢܝܐ ܒܐܪܥܐ ܕܐܒܼܗܬ̈ܢ ܘܫܪܪܬܐ ܕܐܬ̈ܐ ܕܡܘܪܡܐ ܝܠܝܗܝ ܐܡܝܢܐܝܬ ܫܘܬܐܣ̈ܢ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܘܕܝܠܗ̇ ܐܝܬܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ، ܝܠܗ ܗ̇ܘ ܐܣܛܘܟܼܣܐ ܒܫ ܐܢܢܩܝܐ ܘܐܠܨܝܐ ܩܐ ܦܠܚܢܐ ܫܪܝܪܐ ܓܘ ܕܐܗܐ ܡܫܩܠܐ.

ܠܐ ܐܚܟ̰ܝ ܦܠܚܢܐ ܩܐ ܐܝܬܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܐܠܨܝܬܐ ܐܝܢܐ ܐܦ ܦܠܚܢܐ ܩܐ ܚܡܝܬܐ ܕܕܝܡܘܩܪܛܝܘܬܐ ܘܡܪܘܚܬܗ̇ ܡܛܠ ܗ̇ـܝ ܝܠܗ̇ ܕܚܡܝܐ ܐܝܬܘܬܐ ܕܟܠܝܗܝ ܐܡܘܬ̈ܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܘܓܘܪܐ ܘܡܛܝܬܐ ܕܥܡܢ ܠܙܕܩ̈ܗ ܢܡܘܣܝ̈ܐ ܕܦܠܝܚܐ ܝܠܗ ܥܠܝܗܝ ܡ̣ܢ ܕܪܐ ܕܬܡܢܥܣܪ ܘܕܡܨܐ ܥܡܢ ܚܡܐ ܠܥܝܕ̈ܗ ܘܢܛܪ ܠܬܫܥܝܬܗ ܘܐܝܬܝܩܘܢܗ ܘܩܐ ܕܐܗܐ ܥܠܬܐ ܐܠܨܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܫܪܪܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܝܬܝܐ ܩܐ ܥܡܢ ܕܗܘܝܐ ܬܪܡܝܬܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܬܐ ܓܡܝܪܬܐ ܓܘ ܐܬܪܢ ܥܝܪܩ.


 • -

ܐܝܬܘܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܥܠ ܐܪܥܗ

ܦܘܠܘܣ ܕܢܚܐ

ܐܣܛܘܟܼܣܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܕܚܕ ܟܢܘܫܝܐ ܥܠ ܐܪܥܗ ܝܠܗ ܚܕ ܐܣܛܘܟܼܣܐ ܪܒܐ ܐܠܨܝܐ ܡܛܠ ܕܐܗܐ ܐܝܬܘܬܐ ܝܠܗ̇ ܕܡܥܒܼܕܐ ܚܝܬܐ ܕܚܕܐ ܐܘܡܬܐ ܘܐܡܝܢܘܬܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܗ̇ ܘܫܘܘܫܛܗ̇ ܡܐܝܟܿ ܚܕ ܗܕܡܐ ܠܐ ܦܪܝܫܐ ܡ̣ܢ ܟܢܘܫܝܐ ܬܒܼܝܠܝܐ. ܐܝܡܢ ܕܚܕ ܥܡܐ ܒܚܝܐ ܝܠܗ ܡܥܠ ܙܒܼܢ̈ܐ ܝܪ̈ܝܟܼܐ ܥܠ ܐܪܥܗ، ܒܡܨܝܐ ܝܠܗ ܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܠܟܦܘܫܐ ܟܠܝܗܝ ܩܘܒܘܚܝܬ̈ܐ ܘܫܒܼܛ̈ܐ ܘܠܫܝܦܐ ܟܠܝܗܝ ܬܚܘܡ̈ܐ ܒܝܠܝܗܝ ܘܦܫܘܪܝܗܝ ܓܘ ܚܕ ܣܘܟܠܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܡܬܩܕܡܢܐ ܘܡܬܛܘܪܢܐ ܘܡܪܘܡܐ ܘܓܪܘܘܣܐ ܠܡܕܝܢܝܘܬܗ ܥܡ ܫܘܝܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ.

ܟܕ ܐܕܝܘܡ ܐܘܡܬܢ ܒܥܠܬܐ ܕܛܠܘܡܝ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܕܓܘܝ̈ܐ ܡܼܢ ܟܘܬܫ̈ܐ ܒܝܠ ܩܘܒܘܚܝܬ̈ܐ ܘܫܒܼܛ̈ܐ ܩܕܡ ܢܦܠܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝܐ ܕܥܡܢ ܓܘ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܘܟܘܬܫ̈ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܓܘ ܒܢܝ̈ ܐܘܡܬܢ ܒܙܪܩܬܐ ܕܡܫܝܚܝܘܬܐ، ܘܒܬ݇ܪܝܐ ܡ̣ܢ ܛܠܘܡܝ̈ܐ ܕܙܘܥܐ ܕܡܫܠܡܢܘܬܐ، ܘܒܕܪ̈ܐ ܐ݇ܚܪ̈ܝܐ ܡ̣ܢ ܠܘܚܫ̈ܐ(ܒܘܨ̈ܐ) ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܓܘܪ̈ܐ ܕܡܘܥܒܼܕܠܗܘܢ ܕܚܕܐ ܡܢܬܐ ܦܫܠܗ̇ ܩܛܝܠܬܐ، ܚܕܐ ܡܢܬܐ ܐܚܪܬܐ ܦܫܪܗ̇ ܓܘ ܐܡܘܬ̈ܐ ܫܒܼܒܼ̈ܐ ܘܐ݇ܚܪܬܐ ܒܕܩܠܗ̇ ܘܦܪܣܠܗ̇ ܘܡܘܫܚܛܠܗ̇ ܒܪܒܐ ܡ̣ܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܬܒܼܝܠ.

ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܕܛܠܘܡܝ̈ܐ ܐܚܪ̈ܝܐ ܥܠ ܒܢܝ̈ ܐܘܡܬܢ ܓܘ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܡ̣ܢ ܫܘܠܛܢܐ ܡܠܟܝܐ ܘܫܘܠܛܢܐ ܩܘܛܢܝܐ ܒܬܪ ܩܘܡܐ ܕ1958 ܒܘܫ ܗܘܐܠܗ̇ ܝܬܝܪܘܬܐ ܕܬܘܬܒܼܘܬܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܘܡܬܢ ܡ̣ܢ ܐܬܪܝܗܝ. ܠܕܐܗܐ ܥܠܬܐ ܪܒܐ ܐܠܨܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܕܟܠ ܚܕ ܫܪܝܪܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܘܡܬܢ ܘܟܠܝܗܝ ܫܘܬܐܣ̈ܢ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܕܐܣܪܝ ܬܚܡܢܝܬܝ̈ܗܝ ܘܥܒܼܘܕܝܬܝ̈ܗܝ ܡܛܠ ܚܠܢܬܐ ܘܡܩܘܝܬܐ ܠܐܝܬܘܬܐ ܕܐܘܡܬܢ ܥܠ ܐܪܥܗ̇ ܝܡܝܬܐ. ܐܝܬܘܬܢ ܥܠ ܐܪܥܢ ܠܐ ܦܝܫܐ ܚܘܡܝܬܐ ܘܢܛܪܬܐ ܐܢ ܟܠܝܗܝ ܫܪܝܪ̈ܐ ܡ̣ܢ ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܘܫܘܬܐܣ̈ܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܘܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܠܐ ܪܚܛܝ ܒܣܘܪܗܘܐ ܘܛܠܒܝ ܙܕܩܐ ܕܡܥܪܬܐ ܕܐܪ̈ܥܬܢ ܘܢܛܪܬܐ ܠܕܐܢ̈ܐ ܡܘܠܟܢ̈ܐ ܘܡܬܘܬ̈ܐ ܡ̣ܢ ܡܬܥܒܼܪ̈ܢܐ ܘܡܫܠܛܢܢ̈ܐ ܕܡܘܠܟܢ̈ܢ ܐܢ ܗܘܝܐ ܡ̣ܢ ܫܒܼܒܼܢ ܕܩܘܪܒܐ ܝܢ ܕܪܚܩܐ ܒܬܪ ܬܚܘܡ̈ܐ، ܘܥܕܪܢܬܐ ܡܦܪܝܬܐ ܕܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܩܐ ܕܐܢܝ ܕܒܚܝܐ ܝܢܐ ܘܕܒܥܝ ܕܥܪܝ ܠܒܬܝܗܝ ܒܐܬܪܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ.

ܐܢ ܡܨܐܠܗ ܥܡܢ ܥܡ ܫܘܬܐܣ̈ܗ ܘܩܘܒܘܚܝܬ̈ܗ ܦܪ̈ܝܫܐ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܓܠܘܬܐ ܠܦܠܚܐ ܥܠ ܐܗܐ ܢܝܫܐ ܩܘܢܛܪܘܢܝܐ ܩܕܝܫܐ ܗ̇ܝܓܗܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬܗܘܝܢܬܐ ܕܐܢ̈ܐ ܦܠܚܢ̈ܗ ܘܥܒܼܘܕܝܬ̈ܗ ܠܐ ܝܗܒܼܝ ܚܕܐ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܘܦܠܛܐ ܛܒܼܐ ܘܓܘܪܐ ܩܐ ܝܘܬܪܢܐ ܕܐܘܡܬܢ ܘܕܥܬܝܕܗ̇ ܥܠ ܐܪܥܢ ܬܫܥܝܬܢܝܬܐ، ܡܛܠ ܐܦ ܒܥܠܕܒܼܒܼܐ ܗ̇ܝܓܗܐ ܠܐ ܗܘܐܠܗ ܠܒܼܝܒܼܘܬܐ ܠܡܢܣܘܝܐ ܐ݇ܟܼܠܬܐ ܝܢ ܒܠܥܬܐ ܙܕܩ̈ܐ ܕܥܡܢ ܢܡܘܣܝ̈ܐ ܒܐܪܥܢ ܝܡܝܬܐ، ܐܝܢܐ ܒܗܦܟܐ ܕܐܗܐ ܟܡܐ ܕܐܚܢܢ ܦܠܝܓܼ̈ܐ ܝܘܚ ܠܐܚܕܕ̈ܐ ܡܐܝܟ̇ ܦܪ̈ܨܘܦܐ، ܒܬ̈ܐ، ܩܘܒܘܚܝܬ̈ܐ ܘܛܘܟܣ̈ܐ ܘܠܐ ܝܘܚ ܒܡܨܝܐ ܠܦܠܚܐ ܥܠ ܚܕ ܪܐܙܐ ܘܛܟܼܣܐ ܕܪܝܐ ܒܢܝܐ ܥܠ ܐܣ̈ܐ ܕܝܡܘܩܪ̈ܛܝܐ ܘܢܣܝܢܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܘܢܬܝ̈ܐ ܒܥܠܕܒܼܒܼ̈ܢ ܒܘܫ ܒܕ ܡܦܪܐ ܘܡܝܬܝܪ ܛܠܘܡܝܗ ܥܠܢ ܘܣܠܒ ܐܪܥܬ̈ܢ ܘܐܚܪܝܬܐ ܦܪܩܬܐ ܕܐܝܬܘܬܢ ܡ̣ܢ ܥܠ ܐܪܥܢ ܡܐܝܟ̇ ܚܕ ܥܡܐ ܘܚܕܐ ܐܘܡܐ. ܩܐ ܕܐܗܐ ܥܠܬܐ ܐܠܨܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܥܕܪܢܬܐ ܘܣܢܕܬܐ ܕܟܠ ܙܗܪܝܪܐ ܕܒܦܠܛܐ ܝܠܗ ܥܠ ܐܪܥܢ ܩܕܝܫܬܐ ܕܒܦܠܚܐ ܝܠܗ ܡܛܠ ܚܠܢܬܐ ܕܢܝܫܐ ܕܐܘܡܬܢ ܘܐܝܬܘܬܢ ܥܠ ܕܐܗܐ ܐܪܥܐ ܘܐܝܡܢ ܕܟܠܗ ܥܡܢ ܘܫܘܬܐܣ̈ܗ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܒܦܠܚܐ ܝܢܐ ܩܐ ܚܠܢܬܐ ܘܡܩܘܝܬܐ ܕܐܝܬܘܬܢ ܥܠ ܐܪܥܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܗܝܓܗܐ ܒܡܨܝܐ ܝܢܐ ܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܒܡܛܝܐ ܠܕܪܓܼܐ ܕܡܫܬܐܠܢܘܬܐ ܠܦܩܘܕܐ ܥܡܢ ܠܐܘܪܚܐ ܕܙܟܼܘܬܐ ܡܛܠ ܫܪܪܬܐ ܕܙܕܩ̈ܐ ܕܐܘܡܬܢ ܢܡܘܣܝ̈ܐ ܒܐܪܥܢ ܩܕܝܫܬܐ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ.

 


 • -

ܐܣ̈ܐ ܫܪ̈ܫܝܐ ܕܦܘܠܚܢܐ ܐܘܡܬܢܝܐ ܫܪܝܪܐ

ܦܘܠܚܢܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܐܬܪܝܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܒܢܝܐ ܝܠܗ ܠܐܣ̈ܐ ܫܪ̈ܫܝܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܕܚܕ݇ ܥܡܐ ܕܟܐ ܚܝܐ ܓܘ ܚܕܐ ܦܢܝܬܐ ܐܘ ܥܠ ܚܕܐ ܐܪܥܐ ܡܬܘܚܡܬܐ. ܘܐܝܡܢ ܕܒܐܡܪܐ ܝܘܚ ܐܣ̈ܐ ܫܪ̈ܫܝܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܕܚܕ ܥܡܐ ܣܘܟܠܢ ܝܠܗ ܒܘܫܝܘܬܐ ܕܚܕ݇ ܟܢܫܐ ܕܒܚܝܐ ܝܠܗ ܥܠ ܚܕܐ ܐܪܥܐ ܕܟܐ ܗܡܙܡ ܒܗ̇ܘ ܠܫܢܐ ܦܪܡܝܢܐ ܕܒܝܗ ܟܐ ܡܨܐ ܫܪܐ ܠܟܠܝܗܝ ܩܬܪ̈ܐ ܕܡܐܙܠܬܐ ܕܚܝܘܬܗ ܒܗ̇ـܝ ܦܢܝܬ݂ܐ، ܐܝܬ ܠܗ ܥܝܕ̈ܐ ܘܐܝܬܝܩܘܢ̈ܐ، ܬܫܥܝܬܐ ܡܫܘܬܦܬܐ، ܐܣܘܪ̈ܐ ܐܬܪ̈ܝܐ ܡܩܘܕܫ̈ܐ ܕܟܐ ܗܡܢ ܘܚܦܛ ܠܚܡܝܬܐ ܘܡܣܬܪܢܬܐ ܠܒܝܬܗ ܘܐܪܥܗ ܘܟܐ ܝܗܒ݂ܠ ܕܘܒ݂ܚ̈ܐ ܒܐܓܼܘܢܗ ܡܛܠ ܫܘܘܫܛܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܗ ܒܐܬܪܗ.

ܐܢ̈ܐ ܕܝܠܝܬ݂̈ܐ ܕܡܒܝܘܢܐ ܝܠܝܗܝ ܓܘ ܟܠ ܟܢܘܫܬܐ ܕܒܪܢܫܘܬܐ ܝܠܗܘܢ ܕܝܠܝܬ݂̈ܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ، ܐܝܢܐ ܐܢ ܐܢ̈ܐ ܕܝܠܝܬ݂ܐ ܘܐܣ̈ܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܚܕ݇ ܟܢܘܫܝܐ ܠܐ ܝܠܝܗܝ ܡܒܝܘܢܐ ܓܘ ܚܕܐ ܩܘܒܘܚܬܐ ܐܘ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܕܐ݇ܢܫ̈ܐ ܕܒܚܝܐ ܝܠܝܗܝ ܓܘ ܚܕܐ ܦܢܝܬܐ ܣܘܟܠܐ ܕܐܗܐ ܝܠܗ ܕܐܗܐ ܟܢܘܫܬܐ ܐܘ ܩܘܒܘܚܬܐ ܠܝܬ ܠܗ̇ ܐܢܝ݇ ܕܝܠܝܬ݂̈ܐ ܘܐܣ̈ܐ ܟܝܢܝ̈ܐ ܡܛܠ ܡܬܛܘܪܢܘܬܗ̇ ܘܦܝܫܬܗ̇ ܓܘ ܡܐܙܠܬܐ ܐ݇ܢܫܝܬܐ ܘܒܕ ܩܝܡܝ ܫܘܦܗ̇ ܩܘܒܘܚܝܬ݂̈ܐ ܘܟܢܘܫܝܬ݂̈ܐ ܐ݇ܚܪ̈݇ܢܐ ܡܬܗܘܝܢܬܐ ܝܠܗ̇ ܕܗܘܝ ܡܪܐ ܠܝܪܬܘܬܗ̇ ܒܗ̇ـܝ ܦܢܝܬܐ ܐܘ ܡܬܗܘܝܢܬܐ ܝܠܗ̇ ܕܗ̇ـܝ ܟܢܘܫܬܐ ܐܘ ܩܘܒܘܚܬܐ ܚܕܬܬܐ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܦܘܪܫܘܢܝܐ ܓܘܪܐ ܡܢܗ̇ ܠܐܗܐ ܥܠܬܐ ܒܕ ܫܝܦܐ ܘܦܢܝܐ ܠܟܠܝܗܝ ܥܩܒ݂ܬ݂̈ܐ[1] ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܠܐ ܝܠܝܗܝ ܕܝܗ̇ ܘܒܕ ܚܦܛܐ ܒܟܠܝܗܝ ܫܒ݂ܝܠ̈ܐ ܘܐܘܪ̈ܚܬܐ ܠܡܪ̈ܚܘܩܐ ܘܠܦܪܩܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܥܡܐ ܡ̣ܢ ܐܪܥܗ ܫܪܫܝܬܐ ܕܠܐ ܗܘܝܐ ܚܕ ܝܘܡܐ ܕܡܨܐ ܒܩܪ ܠܬܫܥܝܬܗ ܘܡܪܕܘܬܗ ܘܙܕܩ̈ܗ ܩܢܘܢܝ̈ܐ ܒܐܪܥܗ.

ܝܕܝܕܢ[2] ܐܬܘܪܝܐ ܫܪܝܪܐ ܟܡܐ ܕܙܒ݂ܢܐ ܒܪܝܟ݂ܐ ܝܠܗ ܥܠ ܥܣܩܘܬ݂̈ܐ ܕܚܝܘܬܐ ܕܟܢܫܢ ܥܠ ܐܪܥܗ ܒܙܝܕܐ ܝܠܝܗܝ ܥܠܬ݂̈ܐ ܕܒܨܪܬܐ ܕܥܡܢ ܥܠ ܐܪܥܗ ܫܪܫܝܬܐ ܘܐܗܐ ܗܠܒܬܐ ܡܥܒ݂ܘܕܐ ܝܠܗ̇ ܡܚܝܠܘܬܐ ܕܟܠܝܗܝ ܥܡܠ̈ܐ ܐܘ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܦܝܫܬܐ ܥܠ ܐܪܥܢ، ܡܥܒ݂ܘܕܐ ܝܠܗ̇ ܕܚܝܚ ܒܩܘܒܘܚܝܬ݂̈ܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܘܒܘܪ̈ܒܙܐ ܒܐܪ̈ܥܬ݂ܐ ܢܘܟ݂ܪ̈ܝܐ ܠܬܫܥܝܬܢ، ܠܡܪܕܘܬܢ، ܘܒܨܪܬܐ ܕܪܓܼܫܢ ܐܘܡܬܢܝܐ ܐܬ݂ܪܝܐ ܕܐܪܥܢ ܫܪܫܝܬܐ، ܡܥܒ݂ܘܕܐ ܝܠܗ̇ ܚܝܘܬܐ ܚܕܬܬܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܚܕܬܬܐ ܘܒܬܚܡܢܬܐ ܚܕܬܬܐ ܕܠܝܬ ܠܗ ܟܢܫܢ ܐܚܪ݇ܢܐ ܐܣܘܪܐ ܒܐܪܥܗ ܫܪܫܝܬܐ ܘܠܝܬ ܠܗ ܗ̇ـܝ ܣܢܝܩܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܕܚܦܛ ܡܛܠ ܡܪܕܘܬܗ ܘܠܫܢܗ.

ܐܗܐ ܝܠܗ ܫܪܪܐ ܟܝܢܝܐ ܓܘ ܡܐܙܠܬܐ ܕܫܘܘܫܛܐ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܒܪܢܫܘܬܐ ܘܐܝܡܢ ܕܡܨܐ ܠܢ ܠܦܪܡܘܝܐ ܘܒܝܕܥܐ ܠܐܗܐ ܫܪܪܐ ܘܕܐܟ݂ܝ ܒܢܚ ܘܡܩܡܚ ܩܐ ܓܢܢ ܚܕ ܛܟ݂ܣܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܥܫܝܢܐ ܘܡܬܐܘܝܢܘܬܐ ܕܟܠܝܗܝ ܡܢܘܬ݂̈ܗ ܡܛܠ ܦܘܠܚܢܐ ܐܘܡܬܢܝܐ ܐܬ݂ܪܝܐ ܠܚܝܡܐ ܘܡܘܕܒ݂ܩܐ ܥܡ ܢܩܝܦܘܬ̈ܐ ܘܡܚܕܘܪ̈ܐ ܒܥܠܕܒ݂ܒܼܝ̄ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܕܒܚܝܐ ܝܘܚ ܓܘܝܗܝ، ܗ̇ـܝ ܥܕܢܐ ܒܕ ܡܨܚ ܠܢܛܪܐ ܐܝܬܘܬܢ ܘܚܡܝܬܐ ܕܐܪ̈ܥܬܢ ܡ̣ܢ ܥܘܫܢ̈ܐ ܕܪܗܝܒ݂ܝܘܬܐ ܓܘ ܦܢܝܬܐ ܕܚܝܘܬܢ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ.

[1] ܥܩܒ݂ܬ݂̈ܐ: ܫܘܦܦ̈ܐ، ܐܬ݂ܐܪ ܕܝܗ̇

[2] ܝܕܝܕܢ: ܥܙܝܙܢ، ܡܘܚܒܢ


 • -

ܝܘܡܐ ܬܒ݂ܝܠܝܐ ܕܐܢܫ̈ܐ

ܝܘܡܐ ܬܒ݂ܝܠܝܐ ܕܐ݇ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܟܐ ܬܦܩ 8 ܒܫܒ݂ܛ ܡ̣ܢ ܟܠ ܫܢ݇ܬܐ، ܘܒܐܗܐ ܝܘܡܐ ܟܐ ܙܝܚܝ ܟܠܝܗܝ ܐ݇ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܒܟܠܝܗܝ ܐܬܪ̈ܘܬܐ. ܪܫܝܡܐ ܝܠܗ ܐܗܐ ܝܘܡܐ ܡܛܠ ܕܡܨܝ ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܡܚܙܝ ܓܘ ܐܗܐ ܝܘܡܐ ܘܒܐܗܐ ܦܘܪܣܐ ܠܟܠܝܗܝ ܦܠܛ̈ܐ ܡܣܝܡܢ̈ܐ ܘܡܪ̈ܝܡܢܐ ܕܒܓܕܫܐ ܝܠܝܗܝ ܥܠ ܢܩܒ݂ܐ ܘܓܘ ܕܐܗܐ ܙܘܝܚܐ ܟܐ ܡܚܙܝ ܐܢ̈ܐ ܐ݇ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܠܫܘܡܠܝ̈ܐ[1] ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ، ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܘܐܩܢܘܡܝܝ̈ܐ ܘܫܪܟܐ ܕܙܕܩ̈ܐ ܐ݇ܢܫܝ̈ܐ ܕܡܛܝ̈ܐ ܝܠܝܗܝ ܥܠܝܗܝ ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܓܘ ܟܠ ܐܬܪܐ.

ܐ݇ܬܝܬܐ ܬܫܥܝܬܐ ܕܐܗܐ ܝܘܡܐ ܠܐܝܬܘܬܐ ܦܝܫܬܐ ܝܠܗ̇ ܝܕܥܬܐ ܡ̣ܢ ܥܕܢܐ ܕܡܨܐ ܠܝܗܝ ܐ݇ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܓܘ ܡܕܝܢ݇ܬܐ ܕܢܝܘܝܘܪܟ ܕܐܘܚܕܢ̈ܐ ܡܚܝܕ̈ܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܒܫܢ݇ܬܐ 1857 ܒܩܝܡܬܐ ܒܚܕܐ ܬܓܠܝܬܐ[2] ܕܡܘܚܙܐ ܠܗܘܢ ܓܘܗ̇ ܠܢܩܝܦܘܬ݂̈ܐ ܠܐ ܐ݇ܢܫܝ̈ܐ ܕܦܠܚܢܐ ܥܠ ܐ݇ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܘܐܦܢ ܐܢ̈ܐ ܕܚܫ̈ܐ[3] ܝܗܘܘ ܪܒܐ ܛܠܘܡ̈ܐ ܓܘ ܫܩܠ ܝܗܒ݂ܐ ܥܡ ܐܗܐ ܓܕܫܐ، ܐܝܢܐ ܡܨܐ ܠܗܘܢ ܐܢ̈ܐ ܐ݇ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܠܡܡܛܘܝ̈ܐ ܩܠܝܗܝ ܠܡܫܬܐܠܢ̈ܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܕܡܪܡܝ ܐܗܐ ܨܒ݂ܘܬܐ ܩܐ ܚܘܪܙܐ ܕܟܦܫܝܬ̈ܐ ܝܘܡܝ̈ܐ. ܐܗܐ ܓܕܫܐ ܩܘܘܡܠܗ ܡܕܪܐ (ܡܢܕܪܫ) ܒܫܢ݇ܬܐ 1908 ܟܕ ܦܠܚܝܬ݂̈ܐ ܕܡܥܡܠ̈ܐ ܘܐܘܡܢܘܬ݂̈ܐ ܕܙܩܘܪ̈ܐ ܦܠܛܠܗܘܢ ܒܚܕܐ ܬܓܠܝܬܐ ܓܘܪܬܐ ܘܐܬ݂̈ܝܗܝ ܝܗܘܐ ܠܚܡܐ ܘܘܪ̈ܕܐ ܘܒܐܗܐ ܓܗܐ ܛܠܒܠܗܘܢ ܡܒܨܪܬܐ ܕܫܥܬ݂̈ܐ ܕܫܘܠܐ ܘܡܟܠܝܬܐ ܕܡܦܠܚܬܐ ܕܝܠ̈ܕ݇ܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܘܙܕܩܐ ܕܐ݇ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܓܘ ܓܘܒܝܐ.

ܦܝܫܠܗ ܝܘܡܐ ܕ8 ܒܫܒ݂ܛ ܪܫܝܡܐ ܝܘܡܐ ܕܢܩܒ݂ܐ ܐܡܪܝܟܝܬܐ ܒܬܪ ܬܓܠܝܬܐ 1909 ܕܩܝܡܠܗܘܢ ܒܝܗ ܐ݇ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܐܡܪ̈ܝܟܝܬ݂ܐ ܕܥܒ݂ܕܠܗ ܚܕܐ ܙܝܦܬܐ ܘܚܪܒܣܬܐ ܩܐ ܟܠܝܗܝ ܐ݇ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܕܝܘܪܘܦ ܠܓ̰ܘܓܐ ܘܠܛܠܒ̈ܐ ܙܕܩܝܗܝ ܐ݇ܢܫܝ̈ܐ ܢܡܘܣܝ̈ܐ.

ܒܬܪ ܟܠܝܗܝ ܐܢ̈ܐ ܙܘܥ̈ܐ ܢܫܝ̈ܐ ܡܛܠ ܡܛܠܒܝܗܝ ܢܡܘܣܝ̈ܐ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܚܕܐ ܓ̰ܘܓ̰ܬܐ ܒܫ ܚܝܠܢܬܐ ܓܘ ܟܠܝܗܝ ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܝܡܘܩܪ̈ܛܝܐ ܡܸܛܠ ܫܪܪܬܐ ܕܙܕܩܝܗܝ ܢܡܘܣܝ̈ܐ ܟܕ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܚܘܝܕܐ ܕܐ݇ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܕܝܡܩܪܛܝܐ ܡ̣ܢ ܛܟܣܝܬ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܕܓܒ̈ܐ ܣܡܠܝ̈ܐ ܘܓܒ̈ܐ ܕܓܘܢ̈ܐ[4] ܥܒ݂ܕ ܠܗܘܢ ܚܕ ܠܘܡܕܐ ܓܘ ܦܐܪܝܣ ܒܫܢ݇ܬܐ 1945 ܕܓܘܗ ܥܬܝܕ̈ܐ[5] ܝܗܘܘ ܪܒܐ ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܡ̣ܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܝܘܪܘܦ ܘܚܘܝܕܐ ܕܣܘܒ݂ܝܬ ܘܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܓܘܢ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ. ܐܗܐ ܦܘܪܣܐ ܝܗܘܐ ܚܕܐ ܦܘܪܣܐ ܝܚܝܕܝܬܐ ܕܓܘܗ̇ ܟܠܝܗܝ ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܥܬܝܕ̈ܐ ܬܡܐ ܩܝܡܠܗܘܢ ܒܚܕ ܥܕܥܐܕܐ ܪܒܐ ܘܗܕܟ݂ܐ ܦܝܫܠܗ ܐܗܐ ܝܘܡܐ ܗ.ܕ ܝܘܡܐ ܕ8 ܒܫܒ݂ܛ ܝܘܡܐ ܬܒ݂ܝܠܝܐ ܕܐ݇ܢܫ̈ܐ ܕܓܘܗ ܟܠܝܗܝ ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܟܐ ܙܝܚܝ ܕܗܘܐ ܚܕ ܕܟ݂ܪܐ ܩܐ ܟܠܗ̇ ܐ݇ܢܫܘܬܐ ܡܛܠ ܦܪܣܬܐ ܕܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܘܫܪܪܬܐ ܕܙܕܩ̈ܐ ܢܡܘܣܝ̈ܐ ܩܐ ܟܠܝܗܝ ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܓܘ ܬܒ݂ܝܠ

[1]  ܫܘܡܠܝ̈ܐ: ܦܠܛ̈ܐ، ܥܒ݂ܕ̈ܐ، ܐܢܓ̰ܐܙܐܬ

[2] ܬܓܠܝܬܐ: ܦܠܛܬܐ ܕܐ݇ܢܫ̈ܐ ܕܡܚܙܝ ܐܝܬܠܗܘܢ ܚܕ ܒܥܘܬܐ ܡ̣ܢ ܫܘܠܛܢܐ، ܡܛ̇ܐܗܪܐ

[3] ܕܚܫ̈ܐ:ܫܘܪܛܐ، ܦܘܠܝܣ

[4] ܓܘܢ̈ܐ: ܩܘܡܘܢܝܣܬ، ܫܝܘܥܝ̈ܐ

[5] ܥܬܝܕ̈ܐ: ܗܕܝܪ̈ܐ ܡܛܝܒ݂̈ܐ


 • -

ܠܝܬܝܘܬܐ ܕܦܩܘܕܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ

ܚܕܐ ܚܝܪܬܐ ܘܓܫܩܬܐ ܟܪܝܬܐ ܥܠ ܡܐܙܠܬܐ ܕܥܡܢ ܓܘ ܬܫܥܝܬܗ ܕܡܠܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܡ̣ܢ ܬܘܫܢܩ̈ܐ ܘܥܣܩܘܬ̈ܐ ܘܓܘܢܚ̈ܐ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܚܘܫܒܘܢܝܐ ܡܨܚ ܕܪܫܚ ܘܗܓܚ ܘܝܗܒ݂ܚ ܪܒܐ ܦܘܢܝ̈ܐ ܠܥܠܬ̈ܐ ܕܠܐ ܡܨܝܬܐ ܕܥܡܢ ܠܒܪܝܐ ܦܩܘܕܘܬܐ ܓܡܝܪܬܐ ܘܫܪܝܪܬܐ ܩܐ ܥܡܢ ܐܬܘܪܝܐ. ܐܦܢ ܕܟܠܝܗܝ ܚܝܪ̈ܝܬܐ ܘܬܐܘܪ̈ܝܐ ܫܪܘܪ̈ܐ ܝܠܝܗܝ ܐܝܡܢ ܓܘ ܚܕ ܥܡܐ ܒܗܘܝܐ ܝܠܗ ܟܘܬܫܐ ܒܝܢܬ ܟܘܢܫ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܓܘܗ، ܡܥܒ݂ܘܕܐ ܝܠܗ̇ ܕܐܗܐ ܟܘܬܫܐ ܡܒܪܐ ܚܕ ܛܘܘܪܐ ܘܫܘܘܫܛܐ ܩܐ ܗ̇ܘ ܥܡܐ ܘܡܣܩܠܗ ܓܘ ܕܪܓܼܐ ܒܘܫ ܥܠܝܐ ܓܘ ܣܡܠܬܐ ܐ݇ܢܫܝܬܐ ܘܚܪܬܐ ܒܡܨܝܐ ܝܠܗ ܐܗܐ ܟܢܫܐ ܐܘ ܥܡܐ ܕܡܒܪܐ ܩܐ ܓܢܗ ܦܩܘܕܘܬܐ ܓܡܝܪܬܐ ܘܫܪܝܪܬܐ ܡܛܠ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܘܦܪܢܣܘܬܐ ܕܥܡܐ ܓܘ ܐܬܪܗ ܕܫܩܠ ܫܘܦܗ ܓܘ ܡܐܙܠܬܐ ܐ݇ܢܫܝܬܐ ܬܒ݂ܝܠܝܬܐ.

ܐܝܢܐ ܒܘܩܪܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܒܐܬܝܐ ܝܠܗ ܩܕ݇ܡ ܥܝܢ̈ܐ ܕܟܠ ܫܪܝܪܐ ܘܝܨܘܦܬܢܐ ܒܨܒ݂ܘܬܐ ܕܐܘܡܬܗ، ܩܐ ܡܘܕܝ ܐܗܐ ܢܡܘܣܐ ܟܝܢܝܐ ܠܐ ܝܠܗ ܠܚܝܡܐ ܘܠܐ ܦܝܫܐ ܝܠܝܗܝ ܣܘܥܪ̈ܢܗ ܡܘܒܝܢ̈ܐ ܓܘ ܥܡܢ ܐܬܘܪܝܐ؟ ܗܠܒܬܐ ܠܟܠ ܒܘܩܪܐ ܐܝܬ ܦܘܢܝܐ ܘܠܟܠ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܐܝܬ ܢܩܝܦܘܬ̈ܐ ܘܥܠܬ̈ܐ ܐܢ ܡܨܐ ܠܢ ܠܦܪܡܘܝܝܗܝ ܘܗܓܘܝܝܗܝ ܒܡܠܝܘܬܐ ܘܠܐ ܪܚܩܢܬܐ ܡ̣ܢ ܫܪܪܐ ܘܠܐ ܛܡܪܬܐ ܓܘ ܬܚܡܢܬܐ ܥܝܩܬܐ ܘܐܢܝܘܬܐ ܦܪܨܘܦܝܬܐ ܒܕ ܡܨܚ ܒܫܪܪܐ ܠܚܙܝܐ ܒܟܠ ܩܪܝܚܘܬܐ ܠܐܢ̈ܐ ܥܠܬ̈ܐ ܘܕܠܐ ܝܠܗ ܒܡܨܝܐ ܠܦܣܥܐ ܠܩܕ݇ܡܐ ܡܛܠ ܩܘܝܡܐ ܚܕܬܐ ܘܡܢܬܝܬܐ ܩܐ ܥܡܢ ܐܬܘܪܝܐ ܘܙܟ݂ܘܬܐ ܩܐ ܨܒ݂ܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܒܐܪܥܢ ܫܪܫܢܝܬܐ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ.

ܦܘܢܝܐ ܕܐܗܐ ܫܘܐܠܐ ܟܐ ܚܕܪ ܘܩܢܛܪܢ ܐܡܝܢܐܝܬ ܓܘ ܚܕ ܢܘܩܙܐ ܪܒܐ ܐܠܨܝܐ ܘܗ̇ܘ ܝܠܗ ܟܠܝܬܐ ܥܠ ܡܨܝܬ̈ܐ ܕܚܕ ܟܢܫܐ ܐܘ ܥܡܐ ܠܥܒ݂ܪܐ ܠܟܠܝܗܝ ܢܩܝܦܘܬ̈ܐ ܥܣܩ̈ܐ ܘܦܪܫܬܗ ܠܢܟ݂ܝܠ̈ܐ ܘܥܬܝܬ̈ܐ ܡ̣ܢ ܐܢܝ ܫܪܝܪ̈ܐ ܩܐ ܨܒ݂ܘܬ݂ܐ ܕܚܕܐ ܐܘܡܬܐ ܘܟܕ ܡܒܝܘܢܐ ܝܠܗ̇ ܡ̣ܢ ܩܪܝܬܐ ܕܬܫܥܝܬܢ ܕܓܘ ܟܢܫܐ ܐܬ݂ܘܪܝܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܗܘܝ̈ܐ ܓܘܗ ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܐܘ ܓܒ̈ܐ ܐܘ ܣܦܪܙܒ݂ܢܐ ܕܡܨܝܐ ܝܠܝܗܝ ܠܡܓܠܘܝܐ ܦܘܕ̈ܐ (ܚܠܛ̈ܐ) ܘܠܐ ܒܟܠܝܐ ܓܘ ܦܬܐ ܕܐܢܝ  ܕܒܩܝܡܐ ܝܠܝܗܝ ܒܐܢ̈ܐ ܦܘܕ̈ܐ ܕܡܡܛܘܝܐ ܝܠܝܗܝ ܚܘܙܕܓ̈ܐ ܘܢܟ݂ܝܢ̈ܐ ܓܘܪ̈ܐ ܠܚܠܩܐ ܕܐܘܡܬܢ، ܒܗܦܟܐ ܕܐܡܘܬ̈ܐ ܕܒܚܝܐ ܝܠܝܗܝ ܥܡܢ، ܟܕ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܐܢܝ ܦܩܘܕܘܝܬ̈ܐ ܫܪܝܪ̈ܐ ܩܐ ܐܘܡܬܝܗܝ ܒܫܩܠܐ ܝܠܝܗܝ ܠܡܫܬܐܠܢܘܬܐ ܘܦܩܘܕܐ ܝܠܝܗܝ ܥܡܝܗܝ ܡ̣ܢ ܙܟ݂ܘܬܐ ܠܙܟ݂ܘܬܐ.

ܬܫܥܝܬܢ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ̇ ܕܣܓܝܐܝܘܬܐ ܕܦܩܘܕܘܝܬ̈ܐ ܕܥܡܢ ܦܝܫ̈ܐ ܝܠܝܗܝ ܙܒ݂ܝܢ̈ܐ ܐܘ ܡܘܫܬܩ̈ܐ ܘܠܐ ܝܘܚ ܒܚܙܝܐ ܡܥܠ ܟܠܗ̇ ܬܫܥܝܬܢ ܥܬܝܩܬܐ ܘܕܩܐܡ ܩܝܡܬܐ ܕܦܩܘܕܘܝܬ̈ܐ ܬܚܠܘܦ̈ܐ ܠܦܩܘܕܘܝܬ̈ܐ ܥܬܝܬ̈ܐ ܘܐܢܝ ܕܒܦܠܚܐ ܝܠܝܗܝ ܩܐ ܢܘܟ݂ܪ̈ܝܐ ܡܛܠ ܝܘܬܪ̈ܢܐ ܦܪ̈ܨܘܦܝܐ.

ܢܣܝܢܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܟܠܝܗܝ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܝܗܝ ܩܬܢ ܕܚܡܝܬܐ ܠܝܪܬܘܬܢ ܘܩܘܝܡܢ ܒܐܬܪܢ ܡܬܡܨܝܢܬܐ ܝܠܗ̇ ܐܢ ܐܚܢܢ ܪܘܦܐ ܠܢ ܠܨܘܕܪܐ ܥܬܝܩܬܐ ܘܡܕܘܟ݂ܐ ܠܢ ܠܫܘܠܢ ܘܡܘܪܝܙܠܢ ܠܓܢܢ ܘܪܫܡܠܢ ܩܐ ܓܢܢ ܚܕܐ ܐܘܪܚܐ ܒܢܝܬܐ ܥܠ ܐܣ̈ܐ ܕܪ̈ܝܐ ܘܡܩܡܬܐ ܕܚܕܐ ܦܩܘܕܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܩܐ ܥܡܢ.

ܐܢ ܡܨܐ ܠܢ ܠܡܩܘܡܐ ܠܦܩܘܕܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܩܐ ܥܡܢ ܐܬ݂ܘܪܝܐ ܥܠ ܐܣ̈ܐ ܕܝܡܘܩܪ̈ܛܝܐ ܘܡܫܘܬܦܬܐ ܕܟܠܗ ܟܢܫܢ ܓܘ ܣܘܥܪܢܐ ܕܩܘܝܡܢ ܘܒܢܝܬܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܘܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܘܥܕܬܢܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܥܠ ܕܐܢ̈ܐ ܐܣ̈ܐ ܕܝܡܘܩܪ̈ܛܝܐ ܗ̇ܝܓܗ̇ ܒܕܪܝܐ ܝܘܚ ܠܦܣܘܥܬܐ ܓܘܪܬܐ ܡܛܠ ܩܘܝܡܢ ܚܕܬܐ ܠܡܚܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܢ ܘܚܡܝܬܐ ܕܝܪܬܘܬܢ ܕܡܨܝ ܟܦܫܝ ܒܢܘܢ̈ܐ ܕܐܬܘܪ ܠܐܪܥܝܗܝ ܫܪܫܝܬܐ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܘܚܝܝ ܒܚܐܪܘܬܐ ܚܕܝ̈ܐ ܘܦܨܝܚ̈ܐ ܚܕܐ ܓܗܐ ܐ݇ܚܪ݇ܬܐ.


 • -

ܩܪ̈ܝܢܐ ܘܟܬܒ݂̈ܐ ܝܕܝܕ̈ܐ

ܩܪ̈ܝܢܐ ܘܟܬܘܒ݂̈ܐ ܝܕܝܕ̈ܐ ܐܝܬܠܢ ܣܒ݂ܪܐ ܕܕܦܐ ܚܕܬ݂ܐ ܕܢܘܗܕܐ ܒܕ ܩܒܠ ܒܥܘܬܘܟ݂ܘܢ ܘܡܠܐ ܠܨܒ݂ܝܢܘܟ݂ܘܢ ܡܛܘܠ ܛܘܘܪܐ ܕܠܫܢܢ ܘܓܪܘܣܬܐ ܕܣܦܪܝܘܬܢ ܘܡܪܡܬܗ̇ ܠܫܘܝܐ ܕܣܦܪܝܘܬܐ ܬܒ݂ܝܠܝܬܐ ܕܗܘܝܐ ܚܝܬܐ ܘܐܡܝܢܬܐ ܓܘ ܡܐܙܠܬܐ ܐ݇ܢܫܝܬܐ ܕܩܐܡ ܘܕܥܬܝܕ.

ܣܦܪܝܘܬܢ ܒܠܫܢܢ ܒܕ ܗܘܝ ܥܠܬ݂̈ܐ ܩܐ ܪܒܐ ܒܨܘܝ̈ܐ ܕܒܪܢܫܘܬܐ ܠܕܪܫܗ̇ ܘܠܝܗܒ݂ܐ ܚܝܠܐ ܘܥܘܫܢܐ ܩܐ ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܐܝܬܘܬܢ ܐܝܟܼ ܥܡܐ ܚܝܐ ܕܒܡܨܝܐ ܝܠܗ ܠܚܡܘܝܐ ܠܡܪܕܘܬܗ ܓܘ ܟܘܬܫܐ ܕܦܝܫܬܐ ܘܐܡܝܢܘܬܐ ܒܥܠܡܐ ܘܒܕ ܐܣܪܐ ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܥܡܢ ܐܬ݂ܘܪܝܐ ܒܬܫܥܝܬܗ ܘܒܡܕܝܢܝܘܬܗ ܕܕܥܒ݂ܪ ܘܕܩܐܡ ܘܕܥܬܝܕ.

ܟܬܘܒ݂̈ܐ ܘܩܪ̈ܝܢܐ ܝܕܝܕ̈ܐ ܚܘܕܬ݂ܐ ܕܐܗܐ ܕܦܐ ܝܠܗ̇ ܒܥܠܬܐ ܕܐ݇ܬܝܬܐ ܠܐܝܬܘܬܐ ܡܢܝܢܐ ܚܕܬ݂ܐ ܕܓ̰ܘܡܠܐ 2.5  ܕܡܨܝܐ ܝܘܚ ܠܬܪܓܘܡܐ ܠܟܢܦܪ̈ܐ ܕܠܫܢܐ ܐܬ݂ܘܪܝܐ܆ܣܘܪܝܝܐ ܕܡܨܐ ܡܠܐ ܠܣܢܝܩܘܬ݂̈ܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܚܕܬ݂ܐ ܕܐܢܬܪܢܝܬ ܘܡܐܢ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܝܟܼ ܐܝܦ̮ܘܢ ܘܬܠܝܦ̮ܘܢ̈ܐ ܚܕܬ݂̈ܐ ܕܒܢܝܐ ܝܠܝܗܝ ܥܠ ܬܩܢܝܩܘܬ݂ܐ ܚܕܬܬܐ.

ܩܪ̈ܝܢܐ ܘܟܬܘܒ݂̈ܐ ܝܕܝܕ̈ܐ ܦܪܢܣܘܬ݂ܐ ܕܢܘܗܕܪܐ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܣܒ݂ܪܐ ܘܨܒ݂ܝܢܐ ܕܐܚܬܘܢ ܒܕ ܗܘܝܬܘܢ ܐܡܝܢ̈ܐ ܓܘ ܥܒ݂ܘܕܝܬ݂ܘܟ݂ܘܢ ܣܦܪܝܐ ܘܚܠܢܬܐ ܕܐܗܐ ܕܦܐ، ܡܛܘܠ ܕܗ̇ܘ ܝܠܗ ܝܚܝܕܝܐ ܒܠܫܢܐ ܕܐܘܡܬܢ ܐܬ݂ܘܪܝܬܐ ܡܛܘܠ ܟܠܝܗܝ ܢܘܣܝ̈ܐ ܘܒܨܘܝ̈ܐ ܫܪܘܪ̈ܐ ܝܠܝܗܝ ܕܠܫܢܐ ܝܠܗ ܗ̇ܘ ܐܣܛܘܟ݂ܣܐ ܒܫ ܐܠܨܝܐ ܩܐ ܚܝܬܐ ܘܐܡܝܢܘܬܐ ܕܚܕܐ ܐܘܡܬܐ.

ܒܚܘܬܡܐ ܩܒܠܘܢ ܡܸܢܲܢ ܩܘܒܠܛܝܒܘܬܐ ܘܬܘܕܝܬ݂̈ܐ ܣܓܣܝܐ̈ܐ ܠܫܘܬܦܬܘܟ݂ܘܢ ܓܘ ܛܘܪܬܐ ܕܕܦܐ ܕܟܬܒ݂ܐ ܕܢܘܗܕܐ.

ܦܘܠܘܣ ܕܢܚܐ


 • -

ܕܘܪܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܢ ܓܘ ܡܬܛܘܪܢܘܬܐ

ܠܐܟ݂ܐ ܐܠܨܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܕܗܡܙܡܚ ܘܕܪܫܚ ܥܠ ܕܘܪܐ ܕܓܒ̈ܐ ܘܛܘܟܣ̈ܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܘܡܘܬܒ݂̈ܐ ܘܩܢܛܪ̈ܘܢܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܓܘܪܬܐ ܥܠ ܡܪܕܘܬܢ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܘܐܡܝܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܢ ܓܘ ܟܠܗ ܟܘܬܫܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝܐ ܐܢ ܕܝܠܗ ܐܗܐ ܟܘܬܫܐ ܕܘܟܬܢܝܐ ܐܘ ܬܒ݂ܝܠܝܐ. ܠܐܟ݂ܐ ܒܕ ܡܦܠܚܢ ܠܚܫܚܬܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܥܠ ܟܠܝܗܝ ܓܒ̈ܐ ܘܛܘܟܣ̈ܐ ܘܡܘܬܒ݂̈ܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܐܝܢܝ ܕܒܦܠܚܐ ܝܠܝܗܝ ܡܛܠ ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܢ ܒܝܢܬ݂ ܡܕܝܢܝܘܬ̈ܐ ܕܦܢܝܬܢ ܘܡܣܬܪܢܬܐ ܠܙܕܩ̈ܐ ܕܥܡܢ ܘܚܡܝܬܐ ܕܐܗܐ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܘܡܩܝܡܬܗ̇ ܘܓܪܘܣܬܗ̇ ܕܡܨܝܐ ܗܘܝܐ ܐܡܝܢܬܐ ܒܝܢܬ݂ ܟܠܝܗܝ ܡܕܝܢܝܘܬ̈ܐ ܕܥܠܡܐ ܕܩܐܡ.

ܠܐ ܝܠܗ ܚܕ ܡܢܕܝ ܛܫܝܐ ܐܢ ܐܡܪܚ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕܠܐ ܡܨܐ ܠܡܛܟܘܣ̈ܐ ܢܦ̮ܫܗ ܓܘ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܐܝܢܝ ܕܕܒ݂ܩܝ ܒܝܕ ܪ̈ܢܝܐ ܘܚܙܝܬ̈ܐ ܘܐܝܕܝܘܠܘܓ̰ܝ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܕܐܩܢܘܡܝܐ ܘܢܝܫ̈ܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܘܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܩܪ̈ܝܚܐ ܘܨܦܝ̈ܐ ܟܐ ܦܐܫ ܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܫܦܝܠܐ ܘܟܐ ܦܫܪ ܓܘ ܟܢܘܫܝ̈ܐ ܕܒܚܝܐ ܝܠܗ ܘܚܪܕܘܝܐ ܝܠܗ ܥܠܗ ܥܡ ܙܒ݂ܢܐ، ܒܥܠܬܐ ܕܠܐ ܡܨܝܬܐ ܕܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܠܡܬܘܒ݂̈ܐ ܩܐ ܢܦ̮ܫܗ ܚܕ ܛܟ݂ܣܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܓܡܝܪܐ ܕܟܐ ܚܒ݂ܫ ܐܣܘܪ̈ܐ ܘܣܢܝܩܘܬ̈ܐ ܘܢܝܫ̈ܐ ܡܫܘܬܦ̈ܐ ܒܝܢܝ ܩܢܘܡ̈ܐ[1] ܕܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ. ܐܗܐ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܟܐ ܡܥܒ݂ܕܐ ܦܪܣܬܐ ܕܐܢ̈ܐ ܩܢܘܡ̈ܐ ܓܘ ܚܕ ܡܫܛܚܐ ܐܘ ܡܫܘܚܬܐ[2] ܓܘܪܬܐ ܘܪܘܝܚܬܐ ܘܠܐ ܡܬܘܚܡܬܐ ܘܒܝܢܝ ܟܢܘܫܝ̈ܐ ܕܡܪܕܘܬܝܗܝ ܘܡܕܝܢܝܘܬܝܗܝ ܦܪ̈ܝܫܐ ܡ̣ܢ ܡܕܝܢܝܘܬܗ ܘܐܗܐ ܥܒ݂ܕܐ ܝܠܗ ܗ̇ܘ ܥܒ݂ܕܐ ܡܥܒܕܢܐ ܪܫܝܐ ܡܪܝܡܢܐ ܕܝܠܗ ܗ̇ܘ ܒܫ ܚܝܠܢܐ ܘܩܘܝܐ ܥܠ ܟܢܘܫܝ̈ܐ ܠܐ ܥܒ݂ܘܕ̈ܐ.

ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܗ̇ܘ ܕܘܪܐ ܓܘܪܐ ܘܪܫܝܐ ܓܘ ܡܛܟܣܢܘܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܘܡܦܥܠܬܐ ܕܟܠܝܗܝ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܘܩܢܛܪ̈ܘܢܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܐ݇ܚܪ̈ܢܐ ܓܘ ܟܢܘܫܝܐ. ܐܢܝ ܝܠܝܗܝ ܡܗܕܝܢ̈ܐ ܘܦܩܘܕ̈ܐ ܐܝܢܝ ܕܡܗܕܝ ܘܦܩܕܝ ܟܠܝܗܝ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܠܓܢ݇ܒܐ ܘܨܘܒܐ ܕܢܝܫ̈ܐ ܩܪ̈ܝܚܐ[3] ܕܟܐ ܦܠܚܝ ܠܚܡܝܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܓܘ ܐܛܪܐ ܐ݇ܢܫܝܐ ܘܡܛܘܪܢܘܬܗ̇ ܠܦܘܬ݂ ܢܩܝܦܘܬ̈ܐ ܘܐܝܟܢܘܬ݂̈ܐ ܙܒ݂ܢܢܝ̈ܐ ܘܝܕܥܬܝ̈ܐ ܕܘܟܬܢܝ̈ܐ ܐܝܢܐ ܕܠܐ ܬܠܩܬܐ ܕܐܘܣܝܗ̇ ܘܦܫܪܬܗ̇ ܓܘ ܡܕܝܢܝܘܬ̈ܐ ܐ݇ܚܪ̈ܢܐ.

ܓܫܩܬܐ ܘܚܝܪܬܐ ܕܫܘܐܣ̈ܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܘܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܐܠܝܨ ܕܗܘܐ ܠܗܘܢ ܚܝܪ̈ܝܬܐ ܝܕܥܬܢܝ̈ܐ ܚܒ݂ܝܫܐ ܓܘ ܗܢܝܢ̈ܐ ܕܥܡܢ ܐܬܘܪܝܐ ܘܚܡܝܬܐ ܠܡܕܝܢܝܘܬܗ، ܘܐܗܐ ܚܝܪܬܐ ܐܠܝܨ ܕܗܘܐ ܠܗ̇ ܟܠܝܗܝ ܚܘܫܒܘܢܝ̈ܐ ܕܢܩܝܦܘܬ̈ܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܘܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܕܩܐܡ ܘܕܕܥܬܝܕ ܕܦܢܝܬܐ ܘܬܒ݂ܝܠ ܘܡܘܕܝ ܝܠܝܗܝ ܗܢܝܢ̈ܝܗܝ ܘܣܘܟܝܝܗܝ[4]، ܘܐܠܝܨ[5] ܕܗܘܐ ܠܗܘܢ ܫܘܬܐܣ̈ܢ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܡܛܝܒ݂ܘܬܐ[6] ܓܡܝܪܬܐ ܠܫܘܚܠܦ̈ܐ ܒܪ̈ܝܐ ܠܦܘܬ݂ ܚܘܫܒܘܢܝܝܗܝ ܘܩܪܝܬܝܗܝ ܠܐܢ̈ܐ ܢܩܝܦܘܬ̈ܐ ܘܐܝܟܢܘܬ݂̈ܐ ܕܚܪܕܘܝܐ ܝܠܝܗܝ ܒܥܡܢ ܐܬܘܪܝܐ ܘܡܫ݇ܟ̰ܚܬܐ ܕܐܘܪ̈ܚܬܐ ܘܫܒ݂ܝܠ̈ܐ ܚܫܝܚ̈ܐ ܘܠܚܝܡ̈ܐ ܡܛܠ ܣܘܡܣܡܐ[7] ܕܫܘܚܠܦ̈ܐ ܡܪ̈ܝܡܢܐ[8] ܐܢ ܓܕܫܠܗܘܢ ܒܐܝܢܝ ܢܩܝܦܘܬܐ ܘܐܝܟܢܝܘܬܐ ܐܘ ܙܒ݂ܢܐ.

ܚܬܝܬܐ[9] ܝܘܢ ܕܪܒܐ ܡ̣ܢ ܛܢܢ̈ܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܐܬܘܪܝܬܐ ܒܩܘܪܐ ܝܠܝܗܝ ܠܥܠܬ̈ܐ ܕܟܠܝܬܐ ܘܟܡܫܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܢ ܓܘ ܐܬܪܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ؟ ܐܪܐ[10] ܐܢ̈ܐ ܥܠܬ̈ܐ ܝܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܐܝܬܘܬܐ ܕܢܘܩܙ̈ܐ ܕܡܚܝܠܘܬܐ[11] ܓܘ ܡܕܝܢܝܘܬܢ ܬܫܥܝܬܢܝܬܐ، ܘܠܐ ܡܨܝܬܗ̇ ܠܫܘܚܠܦܐ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܐܙܠ݇ܐ ܥܡ ܡܕܝܢܝܘܬ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܓܘ ܦܢܝܬܐ ܘܬܒ݂ܝܠ؟ ܘܡܘܕܝ ܝܠܗ ܕܘܪܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܘܫܘܬܐܣ̈ܗ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܡܛܠ ܡܩܝܡܬܐ ܕܐܗܐ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܘܚܡܝܬܗ̇ ܩܐ ܕܡܨܝܐ ܐܙܠ݇ܐ ܠܩܕ݇ܡܐ ܘܚܝܗ̇ ܥܡ ܟܢܘܫܝ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܥܠ ܐܣ̈ܐ ܕܡܚܠܦܬܐ ܕܝܘܬܪܐ ܠܐ ܥܠ ܐܣ̈ܐ ܕܫܘܥܒܕܐ ܘܩܒܠܬܐ ܒܬܢܘ̈ܐ ܐܘ ܫܪ̈ܛܐ ܐܝܢܝ ܕܒܕ ܡܥܒ݂ܕܝ ܒܫܘܠܡܐ ܡܫܝܬܐ ܘܦܪܩܬܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܢ ܘܕܥܬܝܕ ܕܥܡܢ ܐܬܘܪܝܐ ܓܘ ܐܬܪܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ؟

ܠܐ ܝܘܢ ܒܚܫܒ݂ܐ ܕܦܘܢܝܐ ܥܠ ܐܢ̈ܐ ܒܘܩܪ̈ܐ ܝܠܗ ܥܣܩܐ ܘܥܨܝܐ ܩܐ ܟܠ ܒܪܢܫܐ ܐܢ ܕܝܠܗ ܡ̣ܢ ܒܢ̈ܝ ܥܡܢ ܐܘ ܡ̣ܢ ܒܢ̈ܝ ܥܡܡ̈ܐ ܕܒܚܝܐ ܝܘܚ ܥܡܝܗܝ، ܐܢ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܩܠܝܠܐ ܐܘ ܚܕܟ̰ܐ ܝܕܥܬܐ ܘܢܣܝܢܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܐܝܢܝ ܕܡܨܐ ܠܗܘܢ ܠܚܡܘܝܐ ܠܡܕܝܢܝܘܬܝܗܝ ܘܐܡܝܢܘܬܗ̇ ܐܘ ܢܦܠܬܗ̇ ܘܦܪܩܬܗ̇ ܘܐܝܢܝ ܕܠܐ ܦܝܫܠܗ ܩܬܗ̇ ܐܠܐ ܥܩܒ݂ܬ̈ܐ ܓܘ ܒܝܬܥܬܩ̈ܐ[12] ܘܝܘܠܦܢ ܥܩܒ݂ܬ̈ܐ[13].

[1]  ܩܢܘܡܐ: ܐܢܫܐ، ܦܪܨܘܦܐ

[2]ܡܫܘܚܬܐ: ܡܣܐܗܐ، ܪܘܝܚܘܬܐ

[3]  ܩܪܝܚܐ: ܨܦܝܐ، ܘܐܕܼܗ،

[4] ܣܘܟܝܐ: ܛܡܘܗ، ܒܥܝܬܐ ܕܡܢܬܝܬܐ

[5] ܐܠܝܨ: ܓܪܓ

[6] ܡܛܝܒ݂ܐ: ܗܙܪ، ܗܕܝܪܐ

[7] ܣܘܡܣܡܐ: ܒܣܡܬܐ، ܡܥܐܠܓ̰ܐ

[8] ܡܪܝܡܢܐ: ܒܨܘܪܐ، ܣܠܒܝܐ

[9] ܚܬܝܬܐ: ܚܬܪܓ̰ܡ

[10] ܐܪܐ: ܗܠ، ܐܢ

[11] ܡܚܝܠܘܬܐ: ܙܒܘܢܘܬܐ

[12] ܒܝܬܥܬܩ̈ܐ، ܡܐܬܗܦ̮، ܡܘܣܝܘܡ

[13] ܥܩܒ݂ܬ݂̈ܐ: ܫܘܦܦ̈ܐ، ܐܬ݂ܐܪ


 • -

ܫܘܬܐܣ̈ܢ ܓܘܝܐ ܕܐܬܪܐ

ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܟܠ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܟܐ ܗܘܝܐ ܬܟ݂ܝܠܬܐ ܥܠ ܥܒ݂ܕܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܘܕܐܟ݂ܝܘܬܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܡܥܠ ܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܐ݇ܢܫܝܬܐ. ܐܢ ܡܨܐ ܠܗ̇ ܚܕܐ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܐܙܠ݇ܐ ܠܒܘܬ݂ ܩܢܘܢ̈ܐ ܕܛܘܪܐ ܟܝܢܝܐ ܐ݇ܢܫܝܐ ܐܠܨܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܐܝܬܘܬܐ ܕܦܪܝܬܐ ܕܟܠܝܗܝ ܥܒ݂ܕ̈ܐ ܘܦܣܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܓܘ ܗ̇ܘ ܟܢܘܫܝܐ ܕܒܚܝܐ ܝܠܗ ܥܡ ܗ̇ـܝ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܚܝܬܐ.

ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܟܠܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܥܠ ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܠܛܘܪܐ ܕܛܟ݂ܣܗ ܟܢܘܫܝܝܐ ܘܡܠܚܡܢܘܬ݂ܐ ܒܝܢܬ݂ ܩܘܒܘܚܝܬ̈ܗ ܦܪ̈ܝܫܐ ܘܫܘܬܐܣ̈ܗ ܐܘܡܢܝ̈ܐ ܘܡܪܕܘܬܢܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܘܡܠܝܬܐ ܕܣܦܝܩܘܬ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܘܣܢܝܩܘܬ̈ܐ ܓܘ ܗ̇ܘ ܐܛܪܐ ܕܡܛܟܣܢܘܬܐ ܟܢܘܫܝܝܬܐ. ܐܝܢܐ ܗ̇ـܝ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܠܐ ܝܠܗ̇ ܒܡܨܝܐ ܠܐܙܠܐ ܘܫܚܠܘܦܐ ܠܦܘܬ݂ ܡܛܟܣܢܘܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܘܒܢܝܬܐ ܘܐ݇ܣܪܬܐ ܕܐܢ̈ܐ ܐܣܘܪ̈ܐ ܘܣܢܝܩܘܬ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܒܚܕܕ̈ܐ ܗܕܟ݂ܐ ܒܕ ܚܙܚ ܚܠܩܐ ܕܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܝܠܗ ܒܦܪܩܐ ܡ̣ܢ ܓܘ ܥܠܡܐ ܕܣܘܟܠܐ ܡܕܝܢܝܐ ܐ݇ܢܫܝܐ ܘܐ݇ܬܝܬܐ ܒܫܘܦܗ ܡܕܝܢܝܘܬ̈ܐ ܚܕܬ̈ܐ، ܘܩܐ ܕܗܘܐ ܪܢܝܐ ܒܫ ܩܪܝܚܐ ܘܨܦܝܐ ܠܬܥܒܕܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܢ ܘܦܝܫܬܝܗܝ ܡܨܚ ܕܟ݂ܪܚ ܠܐܟ݂ܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܘܡܥܒܕܢܘܬܝܗܝ ܥܠ ܡܕܝܢܝܘܬܢ، ܘܣܘܟܠܢ ܡ̣ܢ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܐܝܟܼ ܟܢܘܫܝܬ̈ܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ، ܟܢܘܫܝܬ̈ܐ ܐܘܡܢܝ̈ܐ ܒܦܨܠܝܗܝ ܦܪ̈ܝܫܐ ܘܟܢܘܫܝܬ̈ܐ ܕܥܘܕܪ̈ܢܐ ܘܐ݇ܢܫܝ̈ܐ ..ܘܫܪ. ܐܢ ܡܨܐ ܠܗ݇ܘܢ ܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܕܟܠ ܚܕ ܦܠܚ ܓܘ ܚܩܠܐ ܕܝܠܢܝܐ ܕܝܗ ܘܠܐ ܦܟ̰ܠ ܡ̣ܢ ܫܪܫܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܐܘ ܐܘܡܢܝܐ ܘܠܐ ܗܘܐ ܐܘܪܓܢܐ ܐܘ ܡܐܢܐ ܒܐܝܕܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ، ܡܛܠ ܡܢܬܝܬܗ ܘܫܘܘܫܛܗ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܗ ܓܘ ܦܘܠܚܢܗ، ܘܚܪܬܐ ܕܗܘܐ ܕܘܪܗ ܥܒ݂ܘܕܐ ܘܡܥܒܕܢܐ ܓܘ ܣܘܥܪܢܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܘܐܡܝܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܘܦܝܫܬܗ.

ܐܢ ܓܫܩܚ ܐܕܝܘܡ ܠܟܢܘܫܝܢ ܐܬ݂ܘܪܝܐ ܐܝܢܝ ܕܐܕܝܘܡ ܦܝܫܠܗ ܡܫܘܡܗܐ ܒܬܘܕܝܬ̈ܐ ܕܫܩܝܠܐ ܝܠܗ ܥܠ ܓܢܗ ܘܐܝܢܝ ܕܒܩܪܝܐ ܝܠܝܗܝ ܟܠܕܝܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܬܘܪܝܐ  ܘܟܡܝܘܬܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ  ܕܦܝܫܠܗܘܢ ܕܟ݂ܝܪ̈ܐ ܒܕܥܒ݂ܪ ܒܕ ܚܙܚ ܐܝܬܘܬܐ ܕܗܕܟ݂ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܫܚܠܘܦܐ ܝܠܗ ܒܫܚܠܦܬܐ ܕܢܩܝܦܘܬ̈ܐ ܕܙܒ݂ܢܐ ܥܠ ܥܡܢ.

ܐܢ ܐܢ̈ܐ ܢܩܝܦܘܬ݂̈ܐ ܝܠܝܗܝ ܨܦܝܝ ܘܛܒ݂̈ܐ ܒܕ ܡܒܝܢܝ ܚܕܟܡܐ ܡ̣ܢ ܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܓܘ ܥܡܢ ܓܘ ܐܬܪ̈ܘܬܢ ܫܪ̈ܫܝܐ ܘܓܘ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܓܠܘܬܐ ܐܝܢܐ ܐܚܟ̰ܝ ܓܘ ܫܪܒܬ݂ܐ ܩܕ݇ܡܝܬܐ. ܐܝܢܐ ܒܘܩܪܐ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܒܚܕܪܐ ܝܠܗ ܓܘ ܟܢܘܫܝܢ ܐܪܐ ܝܢ ܗܠ ܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܒܩܝܡܐ ܝܠܝܗܝ ܒܕܘܪܝܗܝ ܐܣܝ̈ܐ ܕܐܬܝ̈ܐ ܝܠܝܗܝ ܡܛܠ ܕܝܗ ܘܐܢ ܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܩܝܡܐ ܝܠܝܗܝ ܥܠ ܐܣ̈ܐ ܝܘܠܦܢܝ̈ܐ ܬܪ̈ܝܨܐ ܕܣܘܟܠܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܘܐܝܬܘܬܐ ܕܟܠܝܗܝ ܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܐܝܢܝ ܐܠܝܨܬܐ ܗܘܐ ܕܗܘܝ ܗܘܘ ܓܘ ܟܢܘܫܝܢ ܡܛܠ ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܢ ܘܐܝܬܘܬܗ̇ ܒܝܢܬ݂ ܡܕܝܢܝܘܬ̈ܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܐ݇ܢܫܝܐ؟

ܟܠܝܗܝ ܚܙܝܬ̈ܐ ܐܘ ܬܐܘܪ̈ܝܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܚܕܬ̈ܐ ܘܥܬܝܩܐ ܫܪܘܪܐ ܝܠܝܗܝ ܐܢ ܐܝܬ ܚܕܐ ܩܘܒܘܚܬܐ ܐ݇ܢܫܝܬܐ ܥܠ ܚܕܐ ܩܛܥܐ ܕܐܪܥܐ ܟܡܐ ܕܗܘܝܐ ܙܥܘܪܬܐ ܐܘ ܓܘܪܬܐ ܐܠܝܨܬܐ ܝܠܗ̇ ܕܗܘܐ ܓܘܗ̇ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܕܩܝܡܝ ܒܕܘܪܝܗܝ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܟܠܝܗܝ ܣܢܝܩܘܬ̈ܐ ܘܣܘܟܝ̈ܐ ܕܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܘܕܗܘܐ ܒܝܢܝ ܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܐܣܘܪ̈ܐ ܘܐ݇ܚܝܢܘܬ̈ܐ ܛܒ݂̈ܐ ܘܡܣܝܡܢ̈ܐ ܕܥܒ݂ܕ ܠܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܦܪܝܫܬܐ ܡ̣ܢ ܡܕܝܢܝܘܬ̈ܐ ܘܡܨܐ ܦܠܚ ܡܛܠ ܩܪܒܢܬܐ ܘܓܡܝܪܘܬܐ ܥܡ ܡܕܝܢܝܘܬ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܠܐ ܡܙܝܕ ܟ̰ܠܦ̈ܐ ܕܦܘܪܫܘܢܝܐ ܘܪܚܩܢܬܐ ܒܝܢܬ݂ ܡܕܝܢܝܘܬ̈ܢ ܐ݇ܢܫܝ̈ܐ ܘܕܗܘܝܐ ܟܠ ܚܕܐ ܡܓܡܪܢܬܐ ܕܗ̇ـܝ ܐܚܪܬܐ ܘܡܬܩܒܠܢܬܐ ܠܫܩܠܐ ܘܝܗܒ݂ܐ.

ܦܪܝܬܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܡܕܡܝܢ̈ܐ ܓܘ ܚܕ ܟܢܘܫܝܐ ܙܥܘܪܐ ܐܝܟܼ ܟܢܘܫܝܢ ܐܝܬ ܠܗ ܡܥܒܕܢܘܬ̈ܐ ܡܪ̈ܝܡܢܐ ܓܘܪ̈ܐ ܥܠ ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܢ ܘܚܕܝܘܬܗ̇ ܓܘ ܟܘܬܫܐ ܕܦܝܫܬܐ. ܘܪܒܐ ܩܪܝܚܬܐ ܝܠܗ̇ ܘܨܦܝܬܐ ܕܦܪܝܘܬܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܕܡܝܢ̈ܐ ܒܕ ܡܥܒ݂ܕ ܠܒܪܒܙܬܐ ܕܚܝܠܢ ܓܘܢܐܝܬ ܘܚܪܬܐ ܒܕ ܡܥܒ݂ܕ ܟܘܬܫ̈ܐ ܦܪ̈ܨܘܦܝ̈ܐ ܘܩܘܒܘܚܬܢܝ̈ܐ ܟܕ ܟܠ ܩܘܒܘܚܬܐ ܐܘ ܦܪܨܘܦܐ ܒܕ ܡܚܦܛܐ ܠܓܪܫܐ ܦܪܣܬܐ ܡ̣ܢ ܬܚܘܬ ܐܩܠ̈ܐ ܕܗ̇ـܝ ܐܚܪܬܐ ܕܡܨܐ ܗ̇ܘ ܦܪܨܘܦܐ ܐܘ ܕܡܨܝܐ ܗ̇ـܝ ܩܘܒܘܚܬܐ ܓܘ ܬܚܡܢܬܗ̇ ܐܙܠ݇ܐ ܠܩܕ݇ܡܐ ܘܐܗܐ ܒܕ ܡܥܒ݂ܕ ܠܚܕ݇ܟܡܐ ܕܣܢܕܝ ܥܠ ܓܒ̈ܐ ܘܟܢܘܫܝ̈ܐ ܒܪܝܐ ܡ̣ܢ ܗܢܝܢܐ ܕܟܢܘܫܝܢ ܘܐܗܐ ܒܟܠ ܚܬܝܬܘܬܐ[1] ܒܕ ܡܝܬܐ ܡܚܝܬ̈ܐ ܡܡܪ̈ܥܢܐ ܠܬܥܒܕܬܐ[2] ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܪܒܐ ܡ̣ܢ ܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܕܥܡܢ ܘܚܪܬܐ ܥܣܩܘܬܐ ܕܡܐܙܠܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܕܥܡܢ ܘܟܘܬܫܗ ܡܛܠ ܦܝܫܬܐ ܥܠ ܐܪܥܗ.

ܐܢ ܓܫܩܚ ܠܚܕܟܡܐ ܡ̣ܢ ܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܕܡܝܢ̈ܐ ܓܘ ܐܬܪܐ، ܩܐ ܛܘܦ̮ܣܐ ܐܝܬ ܠܢ ܟܢܘܫܝܬ̈ܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝ̈ܐ ܟܠܕܝ̈ܐ، ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܐܬ݂ܘܪ̈ܝܐ ܘܐܦܢ ܟܠܝܗܝ ܟܐ ܫܪܪܝ ܕܐܚܢܢ ܝܘܚ ܚܕ ܥܡܐ ܘܐܝܬ ܠܢ ܚܕܐ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܘܡܪܕܘܬܐ ܐܦܢ ܕܐܝܬܠܢ ܦܘܪܫܘܢܝܐ ܓܘ ܡܫܡܗܬܐ، ܐܝܢܐ ܥܠܬ݂ܐ ܕܐܗܐ ܝܠܗ̇ ܡ̣ܢ ܠܐ ܗܘܝܬܢ ܓܘܫܡ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܬܪ̈ܝܨܐ ܘܓܡܝܪ̈ܐ ܕܡܨܝ ܕܟܦܫܝ ܟܠܝܗܝ ܚܦܝܛܘܬ̈ܐ ܕܥܡܢ ܥܠ ܐܪܥܗ ܒܡܨܥܝܘܬܐ ܕܒܢܘܢ̈ܗ ܫܪܝܪ̈ܐ ܕܦܝܫܐ ܝܠܝܗܝ ܓܘܒܝ̈ܐ ܡ̣ܢ ܟܢܫܢ.

ܩܐ ܡܘܕܝ ܠܐ ܡܨܝ ܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܕܡܝܢ̈ܐ ܡ̣ܢ ܠܝܬܒ݂ܐ ܥܠ ܚܕܐ ܛܒ݂ܠܝܬܐ ܘܠܕܪܫܐ ܠܣܪ̈ܛܐ ܘܢܘܩܙ̈ܐ ܡܫܘܬܦ̈ܐ ܒܝܢܬܝܗܝ ܘܡܬܒ݂ܬܐ ܕܚܕ ܚܘܪܙܐ ܕܦܘܠܚܢܐ ܡܫܘܬܦܐ ܘܚܪܬܐ ܚܝܕܬܝܗܝ ܓܘ ܚܕ ܫܘܬܐܣܐ ܡܛܠ ܫܪܪܬܐ ܕܢܝܫ̈ܐ ܡܫܘܬܦ̈ܐ ܓܘ ܚܕܝܘܬܐ ܕܥܡܢ ܘܐܡܝܢܘܬܐ ܕܦܝܫܬܐ ܕܡܕܢܝܘܬܗ ܓܢ݇ܒܪܬܐ.

ܬܥܒܕܬܐ ܕܦܪܝܬܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܕܡܝܢ̈ܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܬܥܒܕܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܘܡܣܝܡܢܬܐ ܓܘ ܬܥܒܕܬܐ ܕܚܡܝܬܐ ܘܐܡܝܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܢ ܟܡܐ ܕܪ̈ܫܢܐ ܕܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܝܗܒ݂ܝ ܥܠܬ݂̈ܐ ܡܛܠ ܕܫܪܪܐ ܒܪܡܙܐ ܝܠܗ ܘܒܕܪܝܗ ܓܘ ܚܕ ܣܘܟܠܐ ܘܗ̇ܘ ܕܝܠܗ ܦܘܪܫܘܢܝܐ ܘܫܒ݂ܛܝܘܬܐ ܘܗܢܝܢ̈ܐ ܦܪ̈ܨܘܦܝܐ، ܐܝܢܐ ܗ̇ܘ ܕܒܫ ܫܩܠ ܝܘܬܪܢܐ ܡܢܗܘܢ ܝܠܗ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܒܥܐ ܕܐܗܐ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܗܘܝܐ ܐܡܝܢܬܐ ܘܐܙܠ݇ܐ ܠܩܕ݇ܡܐ ܘܡܕܥܪܬܐ ܕܕܘܪܗ̇ ܘܡܨܝܬ̈ܗ̇ ܒܝܢܝ ܡܕܝܢܝܘܬ̈ܐ ܐ݇ܢܫܝ̈ܐ.

ܥܠܬܐ ܐ݇ܚܪ̈݇ܬܐ ܕܦܪܝܬܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܕܡܝܢ̈ܐ ܝܠܗ̇ ܡܐܙܠܬܢ ܠܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܬܐ ܓܘ ܒܢܝܬܐ ܕܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܟܕ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܐܕܫ̈ܐ ܡܕܡܪ̈ܢܐ[3] ܓܘ ܣܘܥܪܢܐ ܕܩܝܡܬܐ ܕܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܕܠܐ ܝܘܚ ܚܙܝܝܗܝ ܒܕܥܒ݂ܪ ܐܘ ܓܘ ܟܢܘܫܝ̈ܐ ܢܘܟ݂ܪ̈ܝܐ ܒܩܐܡ ܓܘ ܟܠܝܗܝ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܫܩܝܠܐ ܝܠܝܗܝ ܐܘܪܚܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܘܫܘܘܫܛܐ ܓܘ ܒܢܝܬܐ ܕܫܘܬܐܣܝܗܝ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܝܢ ܐܦ ܓܘ ܫܘܬܐܣܝܗܝ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܓܘ ܐܬܪ̈ܘܬܝܗܝ.

ܗ̇ܘ ܡܢܕܝ ܡܕܡܪܢܐ ܐ݇ܚܪ̈݇ܢܐ ܕܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܐܕܝܘܡ ܓܘ ܬܥܒܕܬܐ ܕܡܐܙܠܬܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܘܬܐ ܘܐܝܬܘܬܐ ܕܦܘܪܣܐ ܠܩܝܡܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܡܛܠ ܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܐܝܢܐ ܠܐ ܝܘܚ ܒܚܙܝܐ ܕܐܢܝ ܩܝܡܐ ܝܠܝܗܝ ܥܠ ܐܣ̈ܐ ܘܣܘܟܠ̈ܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܐܝܢܝ ܕܟܐ ܡܫܘܬܦܝ ܓܘ ܡܗܘܝܬܝܗܝ ܟܠ ܡܢܝ ܕܐܝܬ ܓܘܗ ܫܪ̈ܛܐ ܕܗܕܡܝܘܬܐ ܓܘ ܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܘܩܛܪܬܐ ܕܠܘܡܕܐ ܡܛܠ ܓܒܝܬܐ ܕܓܘܫܡܐ ܡܕܒܪܢܐ ܘܩܐ ܚܕ ܙܒ݂ܢܐ ܡܬܘܚܒܐ ܠܦܘܬ݂ ܛܟ݂ܣܐ ܘܢܝܫܐ ܕܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ. ܘܟܕ ܓܘܫܡܐ ܓܘܢܝܐ ܝܠܗ ܟܠܝܗܝ ܗܕܡ̈ܗ ܥܒ݂ܘܕ̈ܐ ܘܐܠܝܨܬܐ ܝܠܗ̇ ܕܗܘܝ ܐܡܝܢ̈ܐ ܓܘ ܡܦܪܝܢܘܬܝܗܝ ܐܝܢܝ ܕܝܠܗ̇ ܓܘ ܐܛܪܐ ܕܢܝܫ̈ܐ ܕܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ.

ܐܝܢܐ ܡܢܕܝ ܕܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܓܘ ܫܘܬܐܣ̈ܢ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܕܐܢܝ ܒܫܪܪܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܝܠܝܗܝ ܥܠ ܐܣ̈ܐ ܘܣܘܟܠ̈ܐ ܕܒܝܬܣܡܟ݂̈ܐ ܕܡܪܝܗܝ ܝܠܗ ܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܐܘ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܕܦܪ̈ܨܘܦܐ ܡܛܠ ܡܦܪܝܢܘܬܐ ܕܐܣܢ̈ܐ[4] ܐܘ ܐܕܫ̈ܐ ܕܝܠܢܝ̈ܐ ܠܙܒܘܢܝܗܝ ܘܠܩܢܝܐ ܡܢܝܗܝ ܡܛܠ ܚܝܘܬܝܗܝ ܦܪܨܘܦܝܬܐ.

ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܒܢܝܢܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܒܐܗܐ ܨܘܪܬܐ ܒܕ ܡܘܬܪ ܠܦܘܠܓܼ̈ܐ ܘܣܢܝܬ̈ܐ ܫܒ݂ܛܝ̈ܐ ܘܒܝܬܝ̈ܐ ܘܡܒܪܝ ܓܘ ܟܢܘܫܝܢ ܡܪ̈ܕܘܬܐ ܘܡܕܝܢܝܘܬ̈ܐ ܒܝܬܝ̈ܐ ܘܦܪ̈ܨܘܦܝܐ ܐܝܢܝ ܕܒܕ ܡܥܒ݂ܕ ܠܪܚܩܢܬܐ ܡ̣ܢ ܡܪܕܘܬܐ ܘܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܟܢܘܫܝܢ ܥܡ ܙܒ݂ܢܐ. ܐܗܐ ܐܦܙܐ ܒܕ ܡܥܒ݂ܕ ܕܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܒܕ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܫܩܠܬܐ ܘܝܗܒ݂ܠܬܐ ܥܡ ܕܘܟܢ̈ܐ ܘܫܘܦܦ̈ܐ ܘܓܒܢ̈ܐ ܕܡܥܕܪܢܝܠܝܗܝ ܘܣܢܕܝܠܝܗܝ ܡܛܠ ܚܠܢܬܐ ܕܗܢܝܢܝܗܝ ܦܪ̈ܨܘܦܝܐ ܘܪܝܡܬܐ ܕܕܘܟܝܗܝ ܓܘ ܐܬܪܐ ܘܚܪܬܐ ܫܢܝܬܐ ܠܡܫܩܠܐ ܕܝܠܗ ܒܫ ܩܢܛܐ[5] ܩܐ ܢܝܫܐ ܕܥܡܢ ܘܐܝܬܘܬܗ ܘܗ̇ܘ ܝܠܗ ܕܣܘܟܠܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܕܥܡܢ ܒܦܪܩܐ ܝܠܗ ܘܒܛܠܩܐ ܘܡܓܒܗ ܒܐܬܝܐ ܝܠܗ ܡܫܩܠܐ ܕܩܘܒܘܚܝܬ̈ܐ ܕܗܢܝܢ̈ܐ ܦܪ̈ܨܘܦܝܐ ܐܝܢܝ ܕܝܠܝܗܝ ܐ݇ܣܝܪ̈ܐ ܒܥܘܫܢ̈ܐ ܘܓܘܫܡ̈ܐ ܕܠܐ ܒܥܝ ܡܢܬܝܬܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܢ ܘܡܪܕܘܬܢ ܘܕܥܬܝܕ ܒܗܪܢܐ ܩܐ ܥܡܢ ܥܠ ܐܪܥܗ ܫܪܫܝܬܐ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ.

[1] ܚܬܝܬܘܬܐ: ܚܬܪܓ̰

[2] ܬܥܒܕܬܐ: ܥܡܠܝܬ

[3] ܡܕܡܪܢܐ: ܡܥܓ̰ܒܢܐ

[4] ܐܣܢ̈ܐ: ܒܝܕܼܐܥܐ

[5] ܩܢܛܐ: ܚܛܪ، ܡܪ ܚܘܙܕܓܐ


 • -

ܙܘܥܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܟܢܘܫܝܢ

ܐܢ ܪܦܚ ܚܕܐ ܓܫܩܬܐ ܥܠ ܡܐܙܠܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܕܡܛܟܣܢܘܬܐ ܕܟܢܘܫܝܢ ܡ̣ܢ ܥܕܢܐ ܕܢܦܠܬܐ ܕܫܘܠܛܢܘܬܢ ܦܘܠܝܛܝܩܝܬܐ ܫܢ݇ܬܐ 612 ܩ.ܡ ܓܘ ܐܬܪܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܒܕ ܚܙܚ ܕܗ̇ـܝ ܝܠܗ̇ ܚܕܐ ܡܐܙܠܬܐ ܡܠܝܬܐ ܡ̣ܢ ܕܝܠܝܬ̈ܐ ܕܚܒ݂ܛܬܐ ܘܠܐ ܥܩܠܕܪܘܬܐ ܘܝܘܠܦܢܘܬܐ ܓܘ ܦܘܠܚܢܐ ܕܟܠܝܗܝ ܫܘܬܐܣ̈ܢ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܐܢ ܕܝܠܝܗܝ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܐܘ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ. ܟܕ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܠܐܟ݂ܐ ܐܬ݂̈ܐ ܕܡܪܘܡܐ ܝܠܝܗܝ ܠܐ ܝܠܝܗܝ ܡܕܒ݂ܘܩܐ ܘܠܐ ܒܠܚܡܐ ܥܡ ܫܪܪܐ ܕܦܘܠܚܢܝܗܝ ܡܪܗܛܝܐ ܫܪܝܪܐ.

ܡ̣ܢ ܩܕ݇ܡ ܥܒ݂ܪܬܐ ܓܘ ܕܪܫܬܐ ܕܐܗܐ ܡܠܘܐܐ ܡܨܚ ܠܦܪܫܐ ܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܠܬܪܝ ܟܘܢܫ̈ܐ، ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܒܪ̈ܝܐ ܘܫܬܐܣ̈ܐ ܓܘܝ̈ܐ ܕܐܬܪܐ.

 ܀ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܒܪ̈ܝܐ ܕܐܬܪܐ

ܟܠܝܗܝ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܕܒܦܠܚܐ ܝܠܝܗܝ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ، ܟܕ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܝܗܝ ܕܐܢܝ ܒܦܠܚܐ ܝܠܝܗܝ ܡܛܠ ܚܡܝܬܐ ܕܥܝܕ̈ܐ ܘܡܣܦܝܢܘܬ̈ܐ ܘܠܫܢܐ ܘܕܝܠܝܬ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܡܬܕܝܠܢܝ̈ܐ ܝܠܝܗܝ ܕܥܡܢ، ܘܐܦ ܡܪܘܡܐ ܝܠܝܗܝ ܐܬ̈ܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܕܒܢܒ݂ܥܐ ܝܠܝܗܝ ܡ̣ܢ ܫܪܫܐ ܕܒܥܘܝܬ̈ܐ ܕܐܗܐ ܥܡܐ ܐܝܢܝ ܕܦܝܫܠܗ ܡܦܘܠܛܐ ܡ̣ܢ ܐܬܪܗ.

ܐܝܢܐ ܫܪܪܐ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ ܕܦܠܚܢܐ ܕܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܠܐ ܝܠܗ ܡܕܒ݂ܘܩܐ ܘܠܐ ܒܗܦܟ݂ܐ ܠܐܬ̈ܐ ܕܡܘܪܡܐ ܝܠܝܗܝ ܘܒܥܘܝܬ̈ܐ ܘܣܢܝܩܘܬ̈ܐ ܕܥܡܢ. ܠܐ ܡܨܝܬܐ ܕܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ، ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܐܘ ܛܘܟܣ̈ܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܠܡܛܟܘܣ̈ܐ ܟܢܘܫܝܢ ܓܘ ܓܠܘܬܐ ܘܦܩܘܕܗ ܠܐܘܪܚܐ  ܕܚܕܢܝܘܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܐܬܪܝܬܐ ܕܗܘܐ ܠܗ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܕܡܨܝ ܦܠܚܝ ܠܦܘܬ݂ ܢܩܝܦܘܬ̈ܐ ܘܡܚܕܘܪܐ  ܚܕܬܐ ܘܕܪܝܐ ܡܘܕܒ݂ܩܐ ܘܒܠܚܡܐ ܥܡ ܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܗ̇ܘ ܐܬܪܐ ܕܒܚܝܐ ܝܠܗ ܓܘܗ.

ܐܝܬ ܛܘܦ̮ܣ̈ܐ ܕܪܒܐ ܡ̣ܢ ܙܘܥ̈ܐ ܘܥܡܡ̈ܐ ܐܝܢܝ ܕܟܐ ܡܕܡܐ ܐܝܟܢܝܘܬܝܗܝ ܘܩܐܡ ܕܝܝܗܝ ܠܥܡܢ ܘܐܢ̈ܐ ܥܡܡ̈ܐ ܦܝܫܐ ܝܠܝܗܝ ܛܠܝܡܐ ܘܪ̈ܕܝܦܐ ܘܚܪ̈ܝܡܐ ܡ̣ܢ ܙܕܩܝܗܝ ܓܘ ܐܬܪ̈ܘܬܝܗܝ، ܐܝܢܐ ܡܨܐܠܗܘܢ ܠܫܥܠܘܠܐ[1] ܠܢܩܝܦܘܬ̈ܐ ܕܝܡܘܩܪ̈ܛܝܐ ܘܐܩܢܘܡܝܝ̈ܐ ܘܐ݇ܢܫܝ̈ܐ ܓܘ ܥܠܡܐ ܡܘܪܕܢܐ ܘܡܕܝܢܝܐ، ܗܘܐܠܗ ܩܬܝܗܝ ܫܘܪ̈ܝܐ ܡܘܢܬܝ̈ܐ ܠܡܕܥܘܪܐ ܙܕܩܝܗܝ ܣܠܝܒ̈ܐ.

ܥܠܠ̈ܐ ܕܠܐ ܡܢܬܝܬܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܢ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܓܘ ܓܠܘܬܐ ܠܫܪܘܪܐ ܦܠܛ̈ܐ ܡܣܝܡܢ̈ܐ[2] ܥܠ ܫܘܝܐ ܕܙܕܩ̈ܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܓܘ ܐܬܪܢ ܝܠܝܗܝ ܕܫܘܬܐܣ̈ܢ ܒܓܠܘܬܐ ܟܐ ܡܪܡܝ ܐܬ̈ܐ ܗܓܓܼܝ̈ܐ ܘܪܚܩܐ ܡ̣ܢ ܫܪܪܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܓܘ ܐܬܪ̈ܘܬܢ ܘܪܒܐ ܓܗ̈ܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܓܫܩܝܬ̈ܐ ܫܒ݂ܛܝ̈ܐ، ܛܘܗܡܝ̈ܐ ܘܒܝܬܝ̈ܐ ܣܡܝ̈ܐ ܐܝܢܝ ܕܟܐ ܠܒܠܗܘܢ ܠܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܪܚܩܢܬܐ ܕܟܠܗ ܟܢܫܐ ܡܘܪܕܢܐ ܘܡܨܝܢܐ ܘܟܕܪܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝܐ ܘܐܩܢܘܡܝܝܐ ܡܥܒܕܢܐ ܓܘ ܐܢܝ ܐܬܪ̈ܘܬܐ.

 ܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܠܐ ܐܚܟ̰ܝ ܟܐ ܗܘܝ ܪܚܩܐ ܡ̣ܢ ܟܢܫܐ ܕܥܡܢ ܐܝܢܐ ܐܦ ܟܐ ܪܚܩܢܝ ܡ̣ܢ ܟܠܝܗܝ ܙܘܥ̈ܐ ܘܫܘܬܐܣ̈ܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܕܟܐ ܚܝܚ ܗܘܘ ܥܡܝܗܝ ܓܘ ܐܬܪ̈ܘܬܢ ܫܪ̈ܫܝܐ ܘܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܒܚܐ ܝܘܚ ܓܘܝܗܝ ܓܘ ܓܠܘܬܐ ܒܩܐܡ.

ܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܠܐ ܝܠܝܗܝ ܒܕܒ݂ܩܐ ܒܝܕ ܐܣ̈ܐ ܕܡܛܟܣܢܘܬܐ ܝܘܠܦܢܝܬܐ ܕܪܝܬܐ، ܟܕ ܐܢܝ ܗܠܐ ܕܒ݂ܝܩܐ ܝܠܝܗܝ ܒܬܚܡܢܝܬ̈ܐ ܘܪ̈ܢܝܐ ܕܡܛܟܣܢܘܬ̈ܐ ܥܬܝܩ̈ܐ ܘܠܐ ܚܫܝܚ̈ܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܐܬܝܐ ܝܠܝܗܝ ܡܢܝܗܝ، ܘܒܫܪܪܐ ܐܢܝ ܝܠܝܗܝ ܪ̈ܢܝܐ ܘܫܒ݂ܝܠ̈ܐ ܘܐܘܪ̈ܚܬܐ ܥܬܝܩ̈ܐ ܕܠܐ ܚܫܚܝ ܩܐ ܒܪܢܫܐ ܕܪܝܐ ܐܝܢܝ ܕܦܬܚܠܝܗܝ ܩܕ݇ܡܗ ܟܠܝܗܝ ܐܘܪ̈ܚܬܐ ܘܫܒ݂ܝܠ̈ܐ ܕܡܘܕܥܢܘܢܘܬܐ ܘܦܪܡܠܗ ܠܗܢܝܢܗ ܘܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬܡܨܝܢܬܐ ܕܦܐܫ ܡܫܘܥܠܠܐ ܡܛܠ ܟܐ ܚܝܐ ܓܘ ܚܕ ܥܠܡܐ ܡܠܝܐ ܡ̣ܢ ܣܘܟܠ̈ܐ ܕܝܡܘܩܪ̈ܛܝܐ ܘܚܐܪܘܬܐ ܦܪܨܘܦܝܬܐ ܘܫܠܝܛܘܬ݂ ܝܬܐ ܐ݇ܢܫܝܬܐ.

ܩܐ ܕܐܗܐ ܥܠܬܐ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܕܦܘܠܚܢܐ ܕܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܓܘ ܓܠܘܬܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܚܒ݂ܝܫܐ ܥܠ ܚܕܟܡܐ ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܕܦܠܚܢܝܗܝ ܝܠܗ ܒܥܕܢ̈ܐ ܣܦܝܩ̈ܐ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ، ܘܠܝܬ ܒܗ ܠܐ ܚܕ ܡܛܟܣܢܘܬܐ ܐܘ ܪܐܙܐ ܠܦܘܬ ܢܝܫܐ ܕܗ̇ܘ ܫܘܬܐܣܐ، ܗܕܟ݂ܐ ܠܐ ܝܠܗ ܒܡܨܝܐ ܠܝܗܒ݂ܐ ܦܠܛ̈ܐ ܡܣܝܡܢ̈ܐ ܐܢ ܕܝܠܗ ܐܗܐ ܥܠ ܫܘܝܐ ܕܣܘܟܝ̈ܐ[3] ܕܥܡܢ ܐܘ ܥܠ ܫܘܝܐ ܕܐܬ̈ܐ ܗܓܓܼܝ̈ܐ ܘܠܐ ܒܢܝܐ ܥܠ ܫܪܪܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܘܝܘܠܦܢܐ ܕܡܛܟܣܢܘܬܐ ܥܠܡܝܬܐ.

ܐܢ ܓܫܩܚ ܥܠ ܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܡ̣ܢ ܙܘܝܬܐ ܥܠܡܝܬܐ ܘܫܪܝܬܐ ܘܗܓܝܬܐ ܡܠܝܠܬܐ، ܫܪܪܐ ܥܠܡܝܐ ܒܕ ܐܡܪܢ ܕܐܢܝ ܐܬܝܐ ܝܠܝܗܝ ܠܐܝܬܘܬܐ ܒܥܠܬܐ ܕܪܓܼܫܝܗܝ ܠܐ ܡܘܢܬܝܐ ܓܘ ܚܝܘܬܝܗܝ ܚܕܬܐ ܘܠܐ ܡܬܡܨܝܢܘܬܝܗܝ ܠܫܘܚܠܦܐ ܡܛܠ ܦܪܡܝܬܐ ܕܛܘܪܐ ܐܡܝܢܝܐ ܓܘ ܐܬܪܐ ܕܒܚܝܐ ܝܠܝܗܝ ܓܘܗ ܒܙܒ݂ܢܐ ܕܩܐܡ ܡܛܠ ܐܢ ܐܢܝ ܡܨܝ ܗܘܘ ܠܦܪܡܘܝܐ ܠܐܝܟܢܝܘܬܐ ܚܕܬܐ ܘܝܘܬܪܢܐ ܕܐܗܐ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܒܕ ܡܨܝ ܗܘܘ ܠܡܪܝܘܙܐ ܠܦܘܠܚܢܝܗܝ ܐܘܡܬܢܝܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝܐ ܘܒܢܝ ܗܘܘ ܠܗ ܥܠ ܐܣ̈ܐ ܝܘܠܦܢܝ̈ܐ ܘܬܪ̈ܝܨܐ ܠܦܘܬ݂ ܢܩܝܦܘܬ̈ܐ ܡܣܝܡܢ̈ܐ ܡܛܠ ܢܝܫ̈ܐ ܕܥܡܢ ܐܬܪ̈ܝܐ ܘܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܚܠܩܝ̈ܐ[4].

ܘܟܕ ܐܢܝ ܠܐ ܝܠܝܗܝ ܫܪܝܪ̈ܐ ܓܘ ܦܘܠܚܢܝܗܝ ܡܛܠ ܢܝܫܢ ܐܘܡܬܢܝܐ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܕܐܢܝ ܚܦܘܛܐ ܝܠܝܗܝ ܒܪܝܬܐ ܘܥܒ݂ܕܬܐ ܩܐ ܓܢܝܗܝ ܕܘܟܐ ܒܝܢܬ݂ ܟܢܘܫܝܬ݂̈ܐ ܕܡܘܫܚܛܐ ܝܠܝܗܝ ܩܐ ܕܐܢ̈ܐ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܒܫܢ̈ܐ ܚܪ̈ܝܐ ܡܛܠ ܕܡܨܝ ܚܝܝ ܓܘ ܐܐܪ ܘܡܚܕܘܪܐ ܕܐܬܝܐ ܝܠܝܗܝ ܡܢܗ. ܐܝܢܐ ܟܢܘܫܝܬ̈ܐ ܕܥܒ݂ܝܪܐ ܝܠܗ ܥܠܝܗܝ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܦܠܓܐ ܕܕܪܐ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܕܝܠܗ̇ ܦܫܪܬܝܗܝ ܘܚܒ݂ܛܬܝܗܝ ܓܘ ܟܢܘܫܝ̈ܐ ܚܕ݇ܬܐ ܕܒܚܝܐ ܝܠܝܗܝ ܓܘܗ ܒܩܐܡ ܘܦܝܫܐ ܝܠܝܗܝ ܩܛܥܝ̈ܐ ܟܠܢܐܝܬ ܡ̣ܢ ܟܢܘܫܝܐ ܕܥܡܝܗܝ ܫܪܫܝܐ ܓܘ ܐܬܪ̈ܘܬܝܗܝ ܕܫܒ݂ܝܩܐ ܝܠܝܗܝ ܐܠܝܗܝ.

ܦܘܠܚܢܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܢ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܠܝܬ ܠܗ ܚܘܪ̈ܙܐ ܒܟܡܝܘܬܐ ܕܡܨܝܬ̈ܐ ܕܦܪ̈ܨܘܦܐ ܕܒܦܠܚܐ ܝܠܝܗܝ ܓܘܗ، ܟܕ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܕܐܢ̈ܐ ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܠܐ ܝܠܝܗܝ ܒܫܒ݂ܩܐ ܬܪܥܐ ܦܬܝܚܐ ܩܕ݇ܡ ܐܢܝ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܕܝܠܢܘܬ݂̈ܐ ܕܐܢ̈ܐ ܦܘܠܚܢ̈ܐ ܡܛܠ ܣܟ݂ܠܘܬܝܗܝ ܒܚܩܠܐ ܕܒܦܠܚܐ ܝܠܝܗܝ ܓܘܗ. ܐܗܐ ܣܟ݂ܠܘܬܐ ܢܦ̮ܫܢܝܬܐ ܘܒܨܘܪܘܬܐ ܕܡܨܝܬ̈ܐ ܕܝܝܗܝ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܕܐܢܝ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܝܗܝ ܩܐ ܢܘܟ݂ܪܝܐ ܘܩܘܪܒܐ ܕܐܢܝ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܝܕܥܬܐ ܘܦܪܡܝܬܐ ܒܟܠܝܗܝ ܫܘܐܠ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܘܐܘܡܢܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ، ܐܝܢܐ ܫܪܪܐ ܕܦܘܠܚܢܝܗܝ ܠܐ ܡܢܬܝܢܐ ܠܝܬ ܠܗ ܗܝܟ̰ ܐܣܐ ܕܛܘܪܐ ܕܟܢܘܫܝ̈ܐ ܘܫܘܬܦܬܐ ܕܟܢܫܐ ܓܘ ܐܗܐ ܣܘܥܪܢܐ ܐܠܨܝܐ ܕܟܠ ܚܕ ܠܦܘܬ݂ ܝܕܥܬܗ ܘܡܨܝܬ̈ܗ ܐܘܡܢܝ̈ܐ ܘܝܕܘܥܬܢܝ̈ܐ.

ܠܐ ܝܕܥܬܐ ܕܦܘܠܚܢܐ ܒܢܝܐ ܥܠ ܐܣ̈ܐ ܚܕܬ̈ܐ ܓܘ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܘܪ̈ܕܢܐ ܘܡܘܢܬܝ̈ܐ ܒܡܢܕܝܢܝܘܬܝܗܝ ܒܕ ܡܫܦܠ ܠܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܕܐܘܡܬܢ ܡܥܠ ܙܒ݂ܢܐ ܘܚܪܬܐ ܦܪܩܬܝܗܝ ܘܡܝܬܝܗܝ ܘܐܗܐ ܩܪܝܚܬܐ ܝܠܗ̇ ܘܨܦܝܬܐ ܩܬܢ ܡ̣ܢ ܬܫܥܝܬܐ ܕܡܐܙܠܬܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܢ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܘܕܐܟ݂ܝ ܝܠܗ̇ ܐܗܐ ܡܐܙܠܬܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܠܒܬܪܐ ܘܚܪܬܐ ܦܪܩܬܐ ܠܚܝܘܬܐ ܕܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܒܚܩܠܐ ܕܥܒ݂ܘܕܘܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܡܛܠ ܐܝܬܘܬܢ ܘܙܕܩ̈ܢ ܢܡܘܣܝ̈ܐ ܒܐܬ݂ܪܐ ܕܒܝܬ݂ܢܗܪ̈ܝܢ.

[1] ܫܥܠܘܠܐ: ܐܣܬܓܼܠܐܠ

[2] ܡܣܝܡܢ̈ܐ: ܐܝܓ̰ܐܒܝ

[3] ܣܘܟܝ̈ܐ: ܒܥܘܝܬ̈ܐ، ܛܹܡܘܗܐܬ

[4] ܚܠܩܝ̈ܐ: ܡܐܨܝܪܐܝܐ


 • -

ܪܘܟܒ݂ܐ ܓܟܢܘܫܝܢ ܓܘ ܡܬܛܘܪܢܘܬܐ

ܟܠ ܟܢܘܫܝܐ ܟܡܐ ܕܗܘܐ ܕܪܓ݂ܐ ܕܡܬܩܕܡܢܘܬ݂ܗ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܗ ܟܢܘܫܝܝܐ ܘܡܕܝܢܝܐ ܐܝܬ ܓܘܗ ܟܢܘܫܝܬ݂̈ܐ ܐܘ ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܕܐܝܬܠܝܗܝ ܡܬ݂ܗܘܝܢܘܬ݂̈ܐ ܘܡܨܝܬ݂̈ܐ ܓܘ ܨܢܝܥܘܬ݂̈ܐ ܘܕܝܠܢܘܬ݂̈ܐ ܡܫܘܬܦ̈ܐ ܓܘ ܒܢܝܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܗ ܓܘ ܟܠܝܗܝ ܚܩܠ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ، ܝܘܠܦܢܝ̈ܐ، ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ … ܘܫܪ.

ܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬܡܨܝܢܬܐ ܕܩܝܡ ܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܕܐܝܬܠܗ ܣܦܩܘܬ݂ܐ [1]ܥܠܝܬܐ ܓܘ ܚܩܠܐ ܕܐܪܕܟ݂ܠܘܬܐ ܕܒܢܝܬܐ ܠܣܘܟܡܘܬ݂ܐ[2] ܘܡܬܪܨܬܐ ܕܪ̈ܕܝܬ݂ܐ ܘܛܝܣܝܬ݂̈ܐ، ܐܦ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬܡܨܝܢܬܐ ܠܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܕܐܝܬܠܗ ܨܢܝܥܬ݂ܐ ܦ̮ܝܙܝܝܬ݂ܐ ܐܘ ܡܢܝܝܬܐ ܕܩܝܡ ܒܣܘܥܪܢܐ ܕܡܠܦܬܐ ܓܘ ܚܩܠܐ ܕܡܠܘܐ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܐܘ ܒܗܦܟܐ[3]. ܐܝܢܐ ܕܐܟܼܝ ܒܗܘܝܐ ܠܐܢܝ ܫܘܐܠ̈ܐ ܐܢ ܐܚܢܢ ܐܙܠ݇ܚ ܒܫ ܪܚܩܐ ܘܐܡܪܚ ܕܚܕ ܐܪܕܟ݂ܠܐ ܕܒܢܝܬܐ ܐܝܬܠܗ ܙܕܩܐ ܠܫܩܠܐ ܕܘܪܐ ܕܦܪ̈ܨܘܦܐ ܥܕܬܢܝ̈ܐ ܘܥܒ݂ܪ ܓܘ ܟܠ ܙܥܘܪܐ ܘܓܘܪܐ ܕܫܘܐܠ̈ܐ ܘܡܠܘܐ̈ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܘܝܘܠܦܢܘܬ݂ ܐܠܗܝܬ݂ܐ ܘܟܕ ܗ̇ܘ ܠܝܬܠܗ ܡܨܝܬ̈ܐ ܘܡܘܕܥܢܘܬ݂̈ܐ ܓܘ ܚܩܠܐ ܬܘܕܝܬܢܝܐ ܘܐܓܪܬܐ ܐܠܗܝܬܐ.

ܐܢ ܗܦܟ݂ܚ ܠܐܢܝ ܫܘܐܠ̈ܐ ܘܐܡܪܚ ܕܦܪܨܘܦܐ ܬܘܕܝܬܢܝܐ ܫܩܠܗ ܠܕܘܪܐ ܕܐܪܕܟ݂ܠܐ ܕܒܢܝܬܐ ܐܘ ܕܘܪܐ ܕܐܪܕܟ݂ܠܐ ܕܛܝܣܝܬ݂̈ܐ ܐܘ ܒܚܩܠ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܐܝܢܝ ܕܠܐ ܝܠܝܗܝ ܡ̣ܢ ܕܝܠܢܝܘܬ݂ܐ ܕܐܗܐ ܦܪܨܘܦܐ. ܠܐ ܝܠܗ ܐܗܐ ܚܕ ܥܒ݂ܕܐ ܗܓܓܼܝܐ[4] ܝܢ ܚܙܘܝܐ ܘܦܠܛܬܐ ܡ̣ܢ ܟܠܝܗܝ ܐܚܝܕܘܬ݂̈ܐ[5] ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܘܨܢܝܥܬ݂ܝ̈ܐ ܘܐܢܝ ܒܕ ܠܒܠܝ ܠܬܠܚܬܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܟܢܘܫܝܝܬܐ ܘܫܒܼܩܬܗ ܕܗܘܐ ܫܪܘܝܐ ܒܦܘܚܡܐ ܥܡ ܟܢܘܫܝ̈ܐ ܐ݇ܚܪ̈ܢܐ ܐܝܢܝ ܕܪܚܫܠܘܢ ܥܠ ܫܒ݂ܝܠܐ ܝܘܠܦܢܝܐ ܘܝܕܥܬܐ ܓܘ ܣܘܥܪܢܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܘܡܬ݂ܩܕܡܢܘܬܗ ܡܕܝܢܝܬܐ ܒܝܢܬ݂ ܟܢܘܫܝ̈ܐ ܕܥܠܡܢ.

ܟܕ ܦܪܐܠܗܘܢ ܓܘ ܥܕܢ̈ܐ ܚܪ̈ܝܐ ܠܐܟ݂ܐ ܘܬܡܐ ܓܘ ܬܪܘܝܗܝ ܥܕܬ݂̈ܐ ܕܒܒ݂ܠܝܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܘܡܕܢܚܝܬܐ ܐܬ݂ܘܪܝܬܐ ܡܙܥܩܢܘܬ݂̈ܐ[6] ܘܒܘܝܢ̈ܐ ܕܠܝܬܠܝܗܝ ܐܣܘܪܐ ܚܕ݇ ܪܫܐ ܐܘ ܠܐ ܚܕ݇ ܪܫܐ ܒܫܘܐܠ̈ܐ ܘܘܠܝܬ݂̈ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܐܝܢܝ ܕܝܠܝܗܝ ܡ̣ܢ ܘܠܝܬܝܗܝ ܠܫܪܘܪܝܗܝ ܩܕ݇ܡ ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܘܩܕ݇ܡ ܡܪܢ. ܡܙܥܩܢܘܬ݂̈ܐ ܕܡܫܬܐܠܢ̈ܐ ܓܘ ܕܐܢ̈ܐ ܥܕܬ݂̈ܐ ܝܠܝܗܝ ܡܙܥܩܢܘܬ݂̈ܐ ܠܐ ܡܫܬܐܠܢ̈ܐ ܘܠܐ ܝܠܝܗܝ ܒܥܒ݂ܪܐ ܓܘ ܚܩܠܐ ܕܥܒ݂ܘܕܝܬܝܗܝ ܘܪܚܩܐ ܝܠܝܗܝ ܡ̣ܢ ܐܓܪܬܐ ܕܐܢܝ ܛܥܝܢܐ ܝܠܝܗܝ.

ܪܒܐ ܓܗ̈ܐ ܘܓܘ ܪܒܐ ܦܘܪ̈ܣܐ ܒܕܟ݂ܪܐ ܝܠܗ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܩܐ ܬܠܡܝܕܼܗ ܘܟܢܫܐ ܡܗܘܡܢܐ ܕܠܐ ܡܨܐ ܐ݇ܢܫܐ ܠܬܫܡܘܫܐ ܠܬܪ̈ܝܢ ܡܪ̈ܘܬ݂ܐ. ܡܛܠ ܐܘ ܒܕ ܣܢܐ ܚܕ ܡܢܝܗܝ ܘܡܚܒ ܠܐ݇ܚܪ݇ܢܐ. ܘܒܐܡܪܐ ܝܠܗ ܠܐ ܡܨܝܬܘܢ ܠܬܫܡܘܫܐ ܠܐܠܗܐ ܘܡܡܘܢܐ.

ܘܠܝܬܐ ܕܥܠܢ̈ܐ ܕܥܕܬܐ ܝܠܗ̇ ܬܫܡܫܬܐ ܕܐܓܪܬܐ ܐܝܢܝ ܕܦܝܫܬܐ ܝܠܗ̇ ܡܣܘܦܝܬܐ ܥܠܝܗܝ ܘܡܟܪܙܬܐ ܒܝܗ̇ ܘܦܪܣܬܗ̇ ܒܝܢܬ݂ ܐ݇ܢܫ̈ܐ. ܠܐ ܝܠܗ̇ ܘܠܝܬܝܗܝ ܠܥܒ݂ܪܐ ܓܘ ܫܘܠܢ̈ܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܘܥܠܡܝ̈ܐ ܡܛܠ ܕܐܢܝ ܠܐ ܝܠܝܗܝ ܓܡܝܪ̈ܐ ܒܝܗ̇ ܘܐܗܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܡ̣ܢ ܘܠܝܬܝ̈ܗܝ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܡܛܠ ܕܥܒ݂ܪܬܝܗܝ ܓܘ ܕܐܢ̈ܐ ܫܘܐܠ̈ܐ ܒܕ ܡܢܦܠܐ ܡܢܝܗܝ ܐܓܪܬܐ ܓܒ݂ܝܬܐ ܘܡܥܒ݂ܪܝ ܠܢܦ̮ܫܝܗܝ ܓܘ ܫܘܐܠ̈ܐ ܘܟܪ̈ܘܟ݂ܝܐ ܕܡܪܚܩܝܠܝܗܝ ܡ̣ܢ ܐܘܣܝܐ ܕܗܝܡܢܘܬ݂ܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܝܗܝ ܒܝܢܝ ܟܢܫܐ ܕܥܡܢ ܡܗܘܡܢܐ.

ܟܢܫܐ ܕܥܡܐ ܕܒܝܬ݂ܢܗܪ̈ܝܢ ܐܝܬܠܗ ܐܝܩܪܐ ܘܡܛܝܡܢܘܬ݂ܐ ܠܟܠܝܗܝ ܥܠܢ̈ܐ ܕܬܘܕܝܬ̈ܐ ܘܡ̣ܢ ܐܝܢܝ ܥܕܬܐ ܕܝܠܝܗܝ ܕܠܐ ܦܘܪܫܘܢܝܐ. ܐܢ ܒܫܪܪܐ ܐܢܝ ܒܥܒ݂ܕܐ ܝܠܝܗܝ ܠܘܠܝܬܝ̈ܗܝ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܩܕ݇ܡ ܡܪܝܐ، ܐܝܢܐ ܐܢ ܐܢܝ ܒܦܠܛܐ ܝܠܝܗܝ ܠܡܐ ܕܦܝܫܐ ܝܠܗ ܝܘܗܒ݂ܐ ܩܬܝܗܝ ܡ̣ܢ ܡܪܢ ܘܐܠܗܢ، ܗܕܟ݂ܐ ܐܢܝ ܒܕ ܓ̰ܪܛܝ ܘܥܒ݂ܪܝ ܓܘ ܫܘܐܠ̈ܐ ܘܟܪ̈ܘܟ݂ܝܐ ܕܠܝܬܠܝܗܝ ܝܘܬܪܢܐ ܡܢܝܗܝ ܘܒܚܪܬܐ ܡܥܒ݂ܪܬܝܗܝ ܓܘ ܟܘܬܫ̈ܐ[7] ܕܠܝܬܠܝܗܝ ܐܣܘܪ̈ܐ ܡ̣ܢ ܪܚܩܐ ܐܘ ܩܘܪܒܐ ܒܫܘܐܠ̈ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܘܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܡܗܘܡܢܐ.

[1] ܣܦܩܘܬ݂ܐ: ܡܨܝܬ݂̈ܐ، ܟܦ̮ܐܬ

[2] ܣܘܟܡܘܬ݂ܐ: ܬܨܡܝܡ، ܕܝܙܐܝܢ

[3] ܒܗܦܟܐ: ܒܪܚܪܚܬ، ܒܝܠܥܟܣ

[4] ܗܓܓܼܝܐ: ܡܝܬ݂ܐܠܝ

[5] ܐܚܝܕܘܬ݂̈ܐ: ܕܼܐܘܐܒܐ̇ܛ

[6]ܬܐܨܪܝܗܐܬ ܡܙܥܩܢܘܬ̈ܐ:

[7] ܟܘܬܫ̈ܐ: ܨܝܪܐܥܐܬ


 • -

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܓܘܝ̈ܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܓܘܝ̈ܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܡܕܝܢܝܬܐ ܕܥܡܢ ܫܪܫܝܐ ܓܘ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܝܠܝܗܝ ܐܢܝ ܡܥܒܕܢܘܬ̈ܐ ܕܝܠܢܝ̈ܐ ܒܟܢܘܫܝܢ ܘܡܐܙܠܬܐ ܕܐܗܐ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܟܐ ܗܘܝܐ ܠܦܘܬ݂ ܕܐܟ݂ܝܘܬܐ ܕܡܛܟܣܬܐ ܠܚܝܘܬܐ ܕܐ݇ܚܝܢܘܬ݂̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܘܕܘܪܐ ܕܡܪܕܘܬ݂ܐ ܕܟܢܘܫܝܢ ܘܐ݇ܚܝܢܘܬܗ ܘܡܥܒܕܢܘܬܗ ܥܠ ܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܟܢܘܫܝܢ ܘܦܝܫܬܗ ܘܐܡܝܢܘܬܗ ܓܘ ܓܫܩܬـܝ ܡܨܚ ܦܠܓ݂ܚܠܝܗܝ ܠܡܢܘܬ݂̈ܐ ܕܒܐܬܝܐ ܠܝܗܝ: ܐ. ܡܥܒܕܢܘܬ̈ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ،ܒ. ܪܘܟܒ݂ܐ ܕܟܢܘܫܝܐ، ܓ. ܙܘܥܐ ܡܛܟܣܢܐ،

ܐ. ܡܥܒܕܢܘܬ̈ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ

ܗܐ ܡ̣ܢ ܢܦܠܬܐ ܕܫܘܠܛܢܢ ܦܘܠܝܛܝܩܝܐ ܫܢܘܝܐ ܠܗ ܐܗܐ ܫܘܠܛܢܐ ܠܐ݇ܢܫ̈ܐ ܥܕܬܢܝ̈ܐ ܐܝܟܼ ܕܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ̇ ܬܫܥܝܬܢ، ܘܗܐ ܡ̣ܢ ܫܩܠܬܗ ܠܬܘܕܝܬܐ ܡܫܝܚܝܬܐ ܝܢ ܫܪܟܐ ܕܬܘܕܝܬ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܓܘ ܡܫܩܠ̈ܐ ܕܟܠܝܗܝ ܐܢ̈ܐ ܬܘܕܝܬ̈ܐ ܥܒ݂ܕܠܝܗܝ ܠܥܡܢ ܐܠܝܨܐ[1] ܕܗܘܐ ܢܩܘܦܐ[2] ܠܬܘܕܝܬ݂ܐ ܝܢ ܠܫܪܒܬ݂ܐ، ܘܚܪܡܠܗ ܡ̣ܢ ܡܦܠܚܬܐ ܕܥܝܕ̈ܐ ܘܐܝܬܝܩܘܢ̈ܐ ܕܐܒ݂ܗ̈ܗ ܘܫܘܗܪܗ ܒܝܝܗܝ ܡܛܠ ܕܟܐ ܦܝܫܝ ܗܘܘ ܚܒ݂ܝܫ̈ܐ ܓܘ ܣܘܟܠܐ ܚܢܦܝܐ ܘܦܬ݂ܟ݂ܪܝܐ[3].

ܢܩܘܦܘܬ݂ܐ ܠܡܪ̈ܕܘܬܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܬܠܚܠܝܗܝ ܘܩܛܠܝܗܝ ܠܟܠܝܗܝ ܡܬܫܡܗܘܬ݂̈ܐ ܘܕܝܠܝܬ݂̈ܐ ܕܠܒ݂ܝܒ݂ܘܬܐ[4] ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܦܪܨܘܦܝܬܐ ܘܡܣܬܪܢܘܬܐ[5] ܠܢܦ̮ܫܐ ܒܥܕܢ̈ܐ ܕܩܢܛ̈ܐ[6]، ܘܥܒ݂ܕܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܐܗܐ ܒܪܢܫܐ ܕܝܗܘܐ ܐ݇ܬܡܠ ܪܫܗ ܪܡܐ ܡܬܣܬܪܢܐ ܡܛܠ ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܗ ܘܦܝܫܬܗ ܘܙܕܩܗ ܟܝܢܝܐ ܕܚܝܐ ܚܕ ܗܕܡܐ ܥܒ݂ܘܕܐ ܓܘ ܟܢܘܫܝܐ ܐ݇ܢܫܝܐ، ܗ̇ܘ ܦܝܫܠܗ ܚܕ݇ ܒܪܢܫܐ ܠܐ ܓܫܩܢܐ ܠܥܠܠ ܘܠܐ ܒܟܠܝܐ ܕܪܩܘܒ݂ܠ ܟܒ݂ܘܫܝܐ[7] ܕܐܪܥܗ ܘܠܐ ܒܟܠܝܐ ܕܪܩܘܒ݂ܠ ܗ̇ܘ ܕܐܲܠܸܨܠܗ[8] ܠܛܡܘܪܐ ܠܡܕܝܢܝܘܬܗ ܘܛܠܩܬܗ̇.

ܡܪܕܘܬ݂ܐ ܬܘܕܝܬܢܝܬܐ ܗ̇ـܝ ܝܠܗ̇ ܕܥܒ݂ܕܠܗ̇ ܠܩܛܠܐ ܠܥܫܝܢܘܬܐ ܕܢܦ̮ܫܐ ܘܒܪܐܠܗ̇ ܡܢܗ ܚܕ ܒܪܢܫܐ ܡܚܝܠܐ ܕܠܐ ܗܡܢ ܒܚܝܘܬܐ ܘܥܒ݂ܕܠܗ̇ ܐܠܗ ܚܣܝܟ݂ܐ[9] ܘܗ̇ܘ ܝܠܗ ܐܪܚܐ ܥܠ ܕܐܗܐ ܓܠܘܠܘܬܐ ܘܚܝܘܬܐ ܝܠܗ̇ ܒܗ̇ܘ ܥܠܡܐ ܐܚܪܢܐ ܘܦܝܫܠܗ ܫܩܝܠܐ ܡܢܗ ܟܠ ܙܗܪܝܪܐ ܕܠܒ݂ܝܒ݂ܘܬܐ ܘܡܣܬܪܢܘܬܐ ܠܢܦ̮ܫܗ ܘܠܒܝܬܘܬܗ ܡܛܠ ܡܘܬ݂ܐ ܝܠܗ ܩܬܗ ܚܝܘܬܐ ܘܚܝܘܬܐ ܥܠ ܕܐܗܐ ܐܪܥܐ ܠܝܬ ܠܗ̇ ܛܝܡܐ ܩܬܗ.

ܡܢܕܝ ܕܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܓܘ ܬܫܥܝܬܐ ܕܟܠܝܗܝ ܥܡܡ̈ܐ ܕܡܨܐ ܠܗܘܢ ܠܢܛܪܐ ܠܗܝܡܢܘܬܝܗܝ ܘܐܡܝܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܝܗܝ ܘܡܣܬܪܢܘܬܐ ܥܠܗ̇ ܒܟܠ ܚܝܠܐ ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܕܠܐ ܢܛܪܬܐ ܘܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܚܕ ܥܡܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬܗܘܝܢܬܐ ܠܐܡܝܢܘܬܐ ܕܚܝܬܐ ܕܗ̇ـܝ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܓܘ ܡܐܙܠܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬ݂̈ܐ ܘܟܘܬܫ̈ܐ ܩܫܝ̈ܐ ܡܛܠ ܦܝܫܬܐ.

ܩܪܡܬܐ ܕܡܪܕܘܬ݂ܐ ܬܘܕܝܬ݂ܢܝܬܐ ܡܘܥܒ݂ܕܠܗ̇ ܠܒܪܝܐ ܟܘܬܫ̈ܐ ܫܪ̈ܒܬ݂ܝܐ ܐܝܢܝ ܕܝܗܘܘ ܦܪ̈ܦܣܢܐ ܠܚܕܝܘܬ݂ ܥܡܢ ܘܡܓܒܐ ܕܦܠܚ ܗܘܐ ܥܡܢ ܒܣܘܥܪܢܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬ݂ܐ ܡ̣ܢ ܩܢܛ̈ܐ ܕܪܩܘܒ݂ܠ ܐܝܬܘܬܗ ܘܐܡܝܢܘܬܗ ܩܕ݇ܡ ܡܪ̈ܕܘܬ݂ܐ ܕܙܥܘܦܘܬ݂ܐ ܘܡܕܝܢܝܘܬ݂̈ܐ ܡܚܪ̈ܒ݂ܢܐ ܘܬܠܚܢ̈ܐ ܐܝܢܝ ܕܐ݇ܬܐ ܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܒܪܝܐ ܕܬܚܘܡ̈ܐ ܕܥܡܢ، ܫܘܪܐܠܗ ܥܡܢ ܒܦܠܓܼܐ ܘܡܬܘܒ݂ܠܗ ܬܚܘܡ̈ܐ ܒܝܢܝ ܐܢ̈ܐ ܡܪ̈ܕܘܬ݂ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܫܪ̈ܒܬܝܐ[10] ܕܒܚܪܬܐ ܢܦܠܬܐ ܕܣܘܟܠܐ ܓܡܝܪܐ ܕܚܕ ܥܡܐ ܘܦܠܛܬܐ ܕܡܪ̈ܕܘܬ݂ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ  ܫܪ̈ܒܬ݂ܝܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܕܫܩܠܝ ܫܘܦܐ ܕܣܘܟܠܐ ܕܥܡܐ ܘܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܐܬ݂ܪܐ ܕܒܝܬ݂ܢܗܪ̈ܝܢ.

ܠܐ ܟܠܐܠܗ̇ ܡܪܕܘܬ݂ܐ ܬܘܕܝܬܢܝܬܐ ܫܪܒܝܬ݂ܐ ܐܚܟ̰ܝ ܒܝܕ ܦܠܓܼܬܐ ܕܥܡܢ ܠܩܘܒܘܚܝܬ̈ܐ ܫܪ̈ܒܬܝܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܐܝܢܐ ܐ݇ܙܠܗ̇ ܒܫ ܝܬܝܪ ܟܕ ܗ̇ـܝ ܫܘܪܐܠܗ̇ ܡܥܒ݂ܘܪܐ ܠܐܢ̈ܐ ܫܪ̈ܒܝܬ݂ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܓܘ ܦܘܠܝܛܝܩܝ ܐܦܢ ܕܐܗܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬ݂ܕܝܠܢܝܘܬ݂ܐ ܕܬܘܕܝܬܐ ܘܝܘܠܦܢܐ ܐܠܗܝܐ. ܡܓܒܐ ܕܐܢ̈ܐ ܫܪ̈ܒܝܬ݂ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܦܠܚܝ ܗܘܘ ܠܦܪܣܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬ݂ܐ ܘܚܘܒܐ ܐܠܗܝܐ ܩܝܡܠܗܘܢ ܐܢ̈ܐ ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܕܬܘܕܝܬܐ ܠܡܥܒ݂ܘܪܐ ܪܫܝܗܝ ܓܘ ܫܘܠܢ̈ܐ ܥܠܡܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ، ܘܦܠܛܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܡܢܕܝ ܕܐܬܝܐ ܝܠܗ ܒܝܗ ܣܘܟܠܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܘܝܘܠܦܢܐ ܡܫܝܚܝܐ ܕܦܝܫܠܗ ܡܣܘܦܝܐ ܩܐ ܬܠܡܝܕ̈ܐ.

ܥܒ݂ܪܬܐ ܕܫܪ̈ܒܝܬ݂ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܓܘ ܫܘܠܢ̈ܐ ܥܠܡܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܪܚܩܠܗܘܢ ܪܒܐ ܡ̣ܢ ܥܕܬܘܬ̈ܐ ܡ̣ܢ ܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܢܦ̮ܫܝܗܝ ܘܦܪܣܬܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܡܫܝܚܝܐ ܠܥܡܢ ܒܠܫܢܗ ܥܡܝܐ ܝܘܡܝܐ ܐܝܢܝ ܕܟܐ ܡܦܠܚܠܗ ܝܘܡܐܝܬ ܓܘ ܒܝܬܘܬܗ، ܘܐ݇ܙܠܗܘܢ ܒܫ ܝܬܝܪ ܪܚܩܐ ܡ̣ܢ ܕܐܗܐ ܟܕ ܪܒܐ ܡ̣ܢ ܬܘܕܝܬ݂̈ܢ ܫܪ̈ܒܬܝܐ ܟܐ ܛܒ݂ܥܝ ܟܬܒ݂̈ܐ ܕܛܟ݂ܣܐ ܘܩܝܡܬܐ ܒܩܘܕܫ̈ܐ ܒܠܫܢܐ ܟܠܣܝܟܝܐ ܕܥܒ݂ܝܪܐ ܝܠܗ ܥܠܗ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܬܪܝܢ ܐܠܦ̈ܐ ܫܢ̈ܐ ܐܘ ܒܡܦܠܚܬܐ ܕܠܫܢ̈ܐ ܢܘܟ݂ܪ̈ܝܐ ܕܠܐ ܝܠܝܗܝ ܦܝܫ̈ܐ ܐܢ̈ܐ ܠܫܢ̈ܐ ܡܘܦܠܚ̈ܐ ܓܘ ܚܝܘܬܗ ܒܝܬܝܬܐ ܐܘ ܡܦܠܚܬܗ ܥܡ ܒܢܘܢ̈ܐ ܕܥܡܢ ܕܒܚܝܐ ܝܠܝܗܝ ܓܘ ܐܬ݂ܪܐ ܐܘ ܒܓܠܘܬܐ. ܠܐܗܐ ܥܠܬܐ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܕܬܚܘܡ̈ܐ ܕܦܝܫܠܗܘܢ ܡܘܬܒ݂̈ܐ ܒܝܕ ܐܢ̈ܐ ܫܪ̈ܒܝܬ݂ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܦܝܫܠܗܘܢ ܢܝܚܐ ܢܝܚܐ ܬܚܘܡ̈ܐ ܕܦܪܫܬܐ ܘܟ̰ܠܦܬܐ ܒܝܢܝ ܐܢ̈ܐ ܬܘܕܝܬ݂̈ܐ ܘܚܪܬܐ ܦܫܪܬܐ ܕܚܕ ܡܢܬ݂ܐ ܓܘܪܬܐ ܡ̣ܢ ܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܓܘ ܐܡܘܬ݂̈ܐ ܘܥܡܡ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ.

ܚܕ ܓܕܫܐ ܡܬܕܡܪܢܐ ܓܕܫܠܗ ܓܘ ܦܠܓܼܬܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܟܕ ܠܐ ܝܘܚ ܚܙܝܐ ܐܝܟܼ ܕܝܗ ܓܘ ܟܠܗ ܥܠܡܐ ܘܗ̇ܘ ܝܠܗ ܕܐܢ̈ܐ ܥܕܬ݂̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܕܦܠܛܠܗܘܢ ܟܠܝܗܝ ܡ̣ܢ ܚܕ ܝܘܠܦܢܐ ܡܫܝܚܝܐ ܟܠ ܚܕ ܡܢܝܗܝ ܫܩܠܗ̇ ܠܢܦ̮ܫܗ̇ ܚܕ ܫܡܐ ܡ̣ܢ ܫܡܢ̈ܐ ܕܩܘܒܘܚܝܬ̈ܐ ܕܒܚܝܐ ܝܗܘܘ ܓܘ ܒܝܬ݂ܢܗܪ̈ܝܢ ܘܐܗܐ ܒܫܪܪܐ ܝܠܗ ܕܪܩܘܒ݂ܠ ܟܠܝܗܝ ܣܘܟܠ̈ܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܡܛܠ ܟܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܘ ܬܘܕܝܬܐ ܡܬܗܘܝܢܬܐ ܝܠܗ̇ ܕܗܘܝܐ ܡ̣ܢ ܐܡܘܬ݂̈ܐ ܘܐܬ݂ܪ̈ܘܬ݂ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܐܝܟܼ ܐܬ݂ܘܪܝܐ، ܥܪܒܝܐ، ܐܢܓܠܣܢܝܐ ..ܘܫܪ. ܘܫܪܪܐ ܝܠܗ ܕܟܠ ܐܘܡܬ݂ܐ ܐܘ ܐܬܪܐ ܐܝܬܠܗ ܠܫܢܐ ܕܝܠܢܝܐ ܕܝܗ. ܘܐܝܟܼ ܚܕ ܛܘܦ̮ܣܐ ܡܗܝܡܢ̈ܐ ܕܥܕܬܐ ܦܪܘܬܣܬܢܬܝܬܐ ܓܘ ܒܪܝܛܢܝܐ ܟܐ ܦܝܫܐ ܩܪܝܬܐ ܥܕܬܐ ܦܪܘܬܣܬܢܬܝܬܐ ܐܢܓܠܣܢܝܬܐ ܘܐܕܡܪܝܟܐ ܐܡܪܟܝܬܐ ܘܕܗܢܕ ܗܢܕܘܝܬܐ ܗܪ ܗܕܟܼ ܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ ܟܐ ܦܝܫܐ ܩܪܝܬܐ ܒܫܡܐ ܕܗܘ ܐܬܪܐ ܐܝܟܼ ܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ ܕܣܘܝܕ، ܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ..ܘܫܪ.

ܠܐܟܼܐ ܝܠܗ ܒܘܩܪܐ ܩܐ ܡܘܕܝ ܥܕܬܘܬ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܓܘ ܡܕܢܚܐ ܦܝܫܠܗܘܢ ܩܪ̈ܝܐ ܒܫܡܢ̈ܐ ܕܩܘܒܘܚܝܬ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܐܝܟܼ ܕܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ ܒܥܝܪܩ ܦܝܫܠܗ̇ ܩܪܝܬܐ ܥܕܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܒܫܡܐ ܕܩܘܒܘܚܬܐ ܕܒܚܝܐ ܝܗܘܐ ܓܘ ܒܒܠ ܡܓܒܐ ܕܦܝܫܐ ܗܘܐ ܩܪܝܬܐ ܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ ܕܐܬ݂ܘܪ ܐܘ ܕܒܝܬ݂ܢܗܪ̈ܝܢ ܐܘ ܕܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ. ܐܗܐ ܝܗܘܐ ܚܕܐ ܥܠܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܦܝܫܠܗ̇ ܡܪܝܡܢܬܐ ܩܐ ܚܘܝܕܐ ܕܥܡܢ ܘܡܐܙܠܬܗ ܓܘ ܐܓܼܘܢܗ ܥܣܩܐ ܕܪܩܘܒ݂ܠ ܒܥܠܕܒ݂ܒ݂ܐ ܩܫܝܐ ܓܘ ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ.

 ܫܩܠܬܐ ܕܥܕܬ̈ܐ ܓܘ ܡܕܢܚܐ ܠܫܘܡܗ̈ܐ ܕܘܟܬܢܝ̈ܐ ܬܫܥܝܬܢܝ̈ܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܥܠܬܐ ܠܫܦܠܬܐ ܕܩܘܝܡܢ ܐܘܡܬܢܝܐ ܓܘ ܐܬ݂ܪܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܨܐ ܠܗ ܥܡܢ ܕܗܘܐ ܠܗ ܚܘܝܕܐ ܓܘ ܐܓܼܘܢܗ ܘܚܘܦܛܗ ܡܛܠ ܦܝܫܬܗ ܥܠ ܐܪܥܗ ܘܦܝܫܠܗ̇ ܐܪܥܗ ܫܩܝܠܬܐ ܡܢܗ ܒܝܕ ܡܪ̈ܕܘܬ݂ܐ ܢܘܟ݂ܪ̈ܝܐ ܥܠ ܡܪܕܘܬ݂ܐ ܕܒܝܬ݂ܢܗܪ̈ܝܢ ܕܗܘܐܠܝܗܝ ܥܠܬܐ ܠܣܦܩܬܐ ܕܐܬܪܢ ܡ̣ܢ ܥܡܗ ܫܪܫܝܐ ܘܐܡܝܢܘܬܐ ܕܦܫܪܬܢ ܓܘ ܡܪ̈ܕܘܬ݂ܐ ܢܘܟ݂ܪ̈ܝܐ.

ܩܐ ܕܡܨܚ ܦܪܩܚ ܠܐܠܦܢ ܡ̣ܢ ܠܚܪܩܐ ܐܠܨܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܠܪܚܩܢܬܐ ܕܐܢ̈ܐ ܬܘܕܝܬ̈ܐ ܡ̣ܢ ܠܥܒ݂ܪܐ ܒܦܘܠܚܢ̈ܐ ܕܠܐ ܝܠܝܗܝ ܡܬ݂ܕܝܠܢܝ̈ܐ ܒܝܝܗܝ ܘܠܬܡܡܬܐ ܠܐܓܪܬܐ ܕܫܩܝܠܐ ܝܠܝܗܝ ܥܠ ܩܕܠܝܗܝ ܘܕܝܠܗ̇ ܐܓܪܬܐ ܕܦܪܣܬܐ ܘܬܫܡܫܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܡܫܝܚܝܬܐ.

ܥܒ݂ܪܬܐ ܕܐ݇ܢܫ̈ܐ ܕܥܕܬܐ ܓܘ ܫܘܓ݇ܠܢ̈ܐ ܥܠܡܝ̈ܐ ܐܘ ܦܘܠܝܛܝܩܝܐ ܒܦܠܚܐ ܝܠܝܗܝ ܕܪܩܘܒ݂ܠ ܘܠܝܬܐ ܕܫܩܝܠܐ ܝܠܝܗܝ ܥܠ ܩܕܠܝܗܝ ܘܬܡܡܬܗ̇، ܘܒܗ̇ـܝ ܥܕܢܐ ܪܚܩܘܢܐ ܝܠܝܗܝ ܡ̣ܢ ܐܓܪܬܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܡܫܝܚܝܐ ܘܠܐ ܝܠܝܗܝ ܚܫܝܚ̈ܐ ܠܬܫܡܘܫܐ ܓܘ ܥܕܬܘܬ̈ܢ ܩܕܝܫ̈ܐ.

ܚܕ ܟܢܘܫܝܐ ܠܐ ܐܙܠ ܠܩܕܡܐ ܘܠܐ ܫܘܫܛ ܐܢ ܠܐ ܟܠ ܚܕ ܗܕܡܐ ܡ̣ܢ ܗܕܡ̈ܗ ܫܩܠ ܠܘܠܝܬܗ ܘܦܠܚ ܗ̇ܘ ܡܢܕܝ ܕܐܝܬܠܗ ܐܘܡܢܘܬܐ ܒܝܗ ܩܐ ܛܘܦ̮ܣܐ ܠܐ ܡܨܐ ܚܕ ܐܪܕܟ݂ܠܐ[11] ܕܫܩܠ ܫܘܦܐ ܕܚܕ ܩܫܝܫܐ ܘܠܐ ܚܕ ܩܫܝܫܐ ܡܨܐ ܫܩܠ ܫܘܦܐ ܕܚܕ ܐܪܕܟ݂ܠܐ ܡܛܠ ܕܟܠ ܚܕ ܐܝܬܠܗ ܕܝܠܢܝܘܬܐ ܦܪܝܫܬܐ ܒܚܩܠܐ ܐܘܡܢܝܐ[12] ܕܦܠܚܢܐ ܘܡܓܡܪܬܗ.

 ܐܢ ܡܨܐܠܢ ܠܡܛܝܐ ܠܫܘܝܐ ܕܦܪܡܝܬܐ ܕܟܠ ܒܪܢܫܐ ܐܠܝܨܐ[13] ܝܠܗ ܠܡܓܡܪܬܐ ܠܗ̇ܘ ܫܘܓ݇ܠܐ ܕܝܠܢܝܐ ܒܝܗ، ܗ̇ܝܓܗܐ ܒܡܛܝܐ ܝܘܚ ܠܚܕ ܣܘܟܠܐ[14] ܟܢܘܫܝܝܐ ܡܫܘܫܛܐ ܕܡܨܐ ܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܫܪܐ ܠܟܠܝܗܝ ܩܬ݂ܪ̈ܐ ܘܥܣܩܘܬ݂̈ܐ ܕܒܬܦܩܐ ܝܠܝܗܝ ܓܘ ܐܘܪܚܗ، ܩܐ ܕܐܗܐ ܐܢ ܡܨܐܠܢ ܠܡܛܝܐ ܠܐܗܐ ܕܪܓܼܐ[15] ܕܦܪܡܝܬܐ ܕܪܘܟܒ݂ܐ ܕܚܕ ܟܢܘܫܝܐ ܘܘܠܝܬ̈ܗ ܦܪ̈ܝܫܐ ܗܝܓܗܐ ܒܡܛܝܐ ܝܘܚ ܠܣܘܟܠܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܓܡܝܪܐ ܘܕܥܬܝܕ ܒܗܪܢܐ ܩܐ ܥܡܐ ܕܒܝܬ݂ܢܗܪ̈ܝܢ ܫܪܫܝܐ.

[1] ܐܠܝܨܐ: ܡܓ̰ܒܘܪ

[2] ܢܩܘܦܐ: ܗܘܐ ܒܬܪ، ܬܒܥ

[3] ܦܬ݂ܟ݂ܪܝܐ: ܡ̣ܢ ܨܢܡܐ ܝܢ ܨܢܡܝܐ

[4] ܠܒ݂ܝܒ݂ܘܬ݂ܐ: ܠܒܢܐ، ܫܓ̰ܐܥ

[5] ܡܣܬܪܢܘܬ݂ܐ: ܚܡܝܬܐ ܠܓܢܐ، ܕܦ̮ܐܥ

[6] ܩܢܛܐ: ܩܪܒܢܬܐ ܕܚܘܙܕܓܐ، ܚܛܘܪܐ

[7] ܟܒ݂ܘܫܝܐ: ܫܩܠܬܐ ܕܐܪܥܐ ܒܚܝܠܐ، ܐܗܬܠܐܠ

[8] ܐܠܨ: ܓ̰ܐܒܪ

[9] ܚܣܝܚܐ، ܩܢܝܥܐ، ܪܚܩܢ ܡ̣ܢ ܟܠ ܗܘܠܐ،

[10] ܫܪܒܬ݂ܐ: ܛܝܦܐ

[11] ܐܪܕܟ݂ܠܐ: ܡܘܗܢܕܣ ܕܒܢܝܬܐ

[12] ܐܘܡܢܝܐ: ܨܢܥܝ، ܡܪ ܨܢܥܬ

[13] ܐܠܝܨܐ: ܡܓ̰ܒܘܪ

[14] ܣܘܟܠܐ: ܦܪܡܝܬܐ، ܡܦܗܘܡ

[15] ܕܪܓܼܐ: ܫܘܝܐ، ܕܪܓ̰ܐ

 


 • -

ܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܓܘܢܐܝܬ

ܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܓܘ ܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܝܠܝܗܝ ܐܢܝ ܕܡܨܝܐ ܝܠܝܗܝ ܠܪܚܫܐ ܥܡ ܡܐܙܠܬܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ، ܝܠܝܗܝ ܐܢܝ ܥܡܡ̈ܐ ܕܡܨܝܐ ܝܠܝܗܝ ܡ̣ܢ ܠܕܒ݂ܩܐ ܘܠܦܠܚܐ ܡܪ̈ܕܘܬܝܗܝ ܘܛܘܘܪܝܗܝ ܘܬܘܣܦܬܐ ܥܠܝܗܝ ܟܠ ܡܢܕܝ ܕܝܠܗ ܛܒ݂ܐ ܘܡܣܝܡܢܐ ܡ̣ܢ ܡܪ̈ܕܘܝܬ݂ܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܐܝܢܝ ܕܒܚܝܐ ܝܠܝܗܝ ܥܡܝܗܝ ܘܥܡܡ̈ܐ ܕܚܕܪܘܢܝܗܝ ܘܥܡܡ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܢ ܝܠܝܗܝ ܩܘܪܒܐ ܝܢ ܪܚܩܐ.

ܣܘܥܪܢܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܝܠܗ ܣܘܥܪܢܐ ܦܣܘܩܐ ܠܟܡܝܘܬܐ ܪܚܘܫܬܢܝܬܐ ܐܡܝܢܝܬܐ ܕܐܗܐ ܐܘ ܗ̇ـܝ ܡܕܝܢܝܘܬܐ. ܐܢ ܡܨܐܠܗ̇ ܚܕܐ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܒܪܢܫܝܬܐ ܟܡܐ ܕܗܘܝܐ ܙܥܘܪܬܐ ܐܘ ܓܘܪܬܐ ܡ̣ܢ ܠܓܪܫܐ ܐܘ ܠܢܓܕܐ ܠܩܘܒܘܚܝܬ̈ܐ ܕܒܪܢܫܘܬܐ ܐ݇ܚܪ݇ܬܐ ܗ̇ـܝ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܒܗܘܝܐ ܝܠܗ̇ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܓܡܝܪܬܐ ܘܡܨܝܐ ܠܦܪܡܘܝܐ ܠܫܪܪܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܡܬܛܘܪܢܐ ܘܟܦܫܬܐ ܕܟܠܝܗܝ ܐܢܝ ܡܕܝܢܝܘܬ̈ܐ ܟܠܝ̈ܐ ܘܫܠܝ̈ܐ ܘܡܘܓܕܠ̈ܐ ܘܐܝܢܝ ܕܠܐ ܡܨܐܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܠܪܚܫܐ ܥܡ ܓܝܓܼܠܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܓܘ ܟܢܘܫܝ̈ܐ ܐ݇ܢܫܝ̈ܐ ܗ̇ܝܓܗ ܡܨܚ ܐܡܪܚ ܕܐܗܐ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܝܠܗ̇ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܐܝܬ ܠܗ̇ ܕܝܠܝܬ̈ܐ ܕܡܨܝܐ ܡܘܬܪܐ ܠܡܕܝܢܝܘܬܐ ܐ݇ܢܫܝܬܐ ܡܛܠ ܦܝܫܬܐ ܘܐܡܝܢܘܬܐ ܘܪܚܫܬܐ ܒܣܕܪܐ ܕܫܘܘܫܛܐ ܡܕܝܢܝܐ ܬܒ݂ܝܠܝܐ.

ܠܐܟ݂ܐ ܡܨܚ ܠܝܗܒ݂ܐ ܛܘܦ̮ܣ̈ܐ ܚܝ̈ܐ ܓܘ ܬܫܥܝܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܘܚܕܬܐ ܘܟܠ ܚܕ ܠܦܘܬ ܐܝܟܢܘܬ݂̈ܐ ܙܒ݂ܢܢܝ̈ܐ ܘܐܚܢܢ ܠܐ ܒܥܚ ܠܐܟ݂ܐ ܠܗܡܙܘܡ̈ܐ ܥܠ ܟܠܝܗܝ ܓܒܢ̈ܐ ܕܗ̇ܘ ܙܒ݂ܢܐ ܥܒ݂ܝܪܐ. ܐܢ ܪܦܚ ܚܕܐ ܔܫܩܬܐ ܣܘܪܗܒ݂ܝܬܐ ܥܠ ܬܫܥܝܬܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܒܕ ܚܙܚ ܒܟܠ ܩܪܝܚܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܡܨܐܠܗ̇ ܡ̣ܢ ܡܚܝܕܬܐ ܕܡܪ̈ܕܘܬ݂ܐ ܕܘܟܬܢܝ̈ܐ ܓܘ ܚܕܐ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܓܡܝܪܬܐ ܠܟܠܗ ܐܬ݂ܪܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܘܒܚܟ݂ܡܬܐ ܕܡܠܟ̈ܗ̇ ܡܨܐ ܠܗ̇ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܐܬ݂ܘܪܝܬܐ ܡ̣ܢ ܡܪܡܬܐ ܕܕܘܟܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ، ܘܟܕ ܡܨܐܠܝܗܝ ܚܕܟܡܐ ܡ̣ܢ ܡܪ̈ܕܘܬ̈ܐ ܕܚܕܪܘܢܗ̇ ܡ̣ܢ ܠܫܩܠܐ ܠܪܒܐ ܓܒܢ̈ܗ̇ ܕܝܗܘܘ ܒܨܘܪ̈ܐ ܓܘ ܗ̇ـܝ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܩܐ ܛܘܦ̮ܣܐ ܐܝܟܼ ܐܬܪܐ ܕܦܪܣ ܘܡܨܪܝܢ..ܘܫܪ.

ܐܝܢܐ ܐܢ ܫܩܠܚ ܛܘܦ̮ܣ̈ܐ ܡ̣ܢ ܙܒ݂ܢ̈ܐ ܚܕܬ̈ܐ ܒܕ ܚܙܚ ܕܐܟ݂ܝ ܡܕܝܢܝܘܬ̈ܐ ܓܘ ܐܬ݂ܪ̈ܘܬ݂ܐ ܡܛܘܪ̈ܐ ܩܪܒܘܢܐ ܝܠܝܗܝ ܠܚܕܕܐ ܘܦܝܫܐ ܝܠܗ ܥܠܡܐ ܕܐܢ̈ܐ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܚܕ ܥܠܡܐ ܘܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬܡܨܝܢܬܐ ܠܚܙܝܐ ܠܦܘܪ̈ܫܘܢܝܐ ܡܕܝܢܝ̈ܐ ܒܝܢܝܬܝܗܝ ܐܠܐ ܒܒܨܘܪܘܬܐ، ܘܐܢ̈ܐ ܠܐ ܝܠܝܗܝ ܐܠܐ ܚܕܟܡܐ ܡ̣ܢ ܥܝܕ̈ܐ ܘܐܝܬܝܩܘܢ̈ܐ ܕܟܐ ܦܝܫܝ ܦܪ̈ܝܫܐ ܐܦ ܓܘ ܚܕ ܐܬܪܐ ܐܝܢܐ ܟܠܝܗܝ ܟܐ ܦܝܫܝ ܚܫܝܒ݂̈ܐ ܓܘ ܓܫܩܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܓܘ ܐܢ̈ܐ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܘܪܕܢ̈ܐ ܥܝܕ̈ܐ ܘܐܝܬܝܩܘܢ̈ܐ ܕܟܐ ܫܬܘܗܪ̈ܝ ܒܝܝܗܝ ܟܠܝܗܝ ܒܢܘܢ̈ܐ ܕܐܢ̈ܐ ܐܬܪ̈ܘܬܐ، ܐܝܢܐ ܟܕ ܪܒܐ ܡܢܝܗܝ ܦܝܫܠܗܘܢ ܥܝܕ̈ܐ ܘܐܝܬܝܩܘܢ̈ܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܘܪ̈ܕܢܐ ܘܡܥܠ ܙܒ݂ܢܐ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܛܠܩܬܐ ܕܦܘܪ̈ܫܘܢܝܐ ܡܕܝܢܝ̈ܐ ܒܝܢܝ ܥܡܡ̈ܐ ܕܐܢ̈ܐ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܘܥܡܝܗܝ ܒܛܠܩܐ ܝܠܝܗܝ ܩܛܪ̈ܐ ܘܥܣܩܘܬ̈ܐ ܒܝܢܬܝܗܝ.

ܐܝܢܐ ܡܕܝܢܝܘܬ̈ܐ ܟܠܝ̈ܐ ܕܚܝ̈ܐ ܝܠܝܗܝ ܓܘ ܐܛܪ̈ܝܗܝ ܘܠܐ ܝܠܝܗܝ ܩܒܠܐ ܨܡܚ̈ܐ ܕܫܘܚܠܦܐ ܐܘ ܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܘܚܫܝܒ݂ܬܐ ܝܠܗ̇ ܟܠ ܦܠܛܬܐ ܡ̣ܢ ܣܘܟܠ̈ܐ[1] ܕܐܗܐ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܦܠܛܬܐ ܝܠܗ̇ ܡ̣ܢ ܐܝܬܝܩܘܢ ܘܝܩܝܪܘܬܐ[2] ܕܒܪܢܫܘܬܐ ܘܚܝܘܬܐ ܕܐܗܐ ܟܢܘܫܬܐ ܐܘ ܩܘܒܘܚܬܐ ܘܠܝܬ ܠܗ̇ ܙܕܩܐ[3] ܗ̇ـܝ ܕܦܠܛܐ ܡܢܗ̇. ܐܗܐ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܫܠܝܬܐ ܘܐܝܢܝ ܕܠܐ ܩܒܠܐ ܗܝܟ̰ ܚܕ ܙܘܥܐ ܕܝܢܡܝܟܝܐ ܝܠܗ̇ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܚܢܝܛܬܐ[4] ܘܒܚܦܪܐ ܝܠܗ̇ ܩܒ݂ܪܐ ܩܐ ܓܢܗ̇ ܘܡܝܬܘܝܐ ܝܠܗ̇ ܚܘܙܕܓ̈ܐ ܘܢܟ݂ܝܢ̈ܐ ܓܘܪ̈ܐ ܩܐ ܟܢܘܫܝܐ ܐ݇ܢܫܝܐ ܟܠܗ. ܘܛܘܦ̮ܣ̈ܐ ܠܐܗܐ ܝܠܝܗܝ ܓܕܫ̈ܐ ܕܓܕܫܠܗܘܢ[5] ܥܠ ܥܡܡ̈ܐ ܕܦܢܝܬܢ ܐܝܢܝ ܕܝܗܘܘ ܐܢܝ ܥܡܡ̈ܐ ܩܕܡܝ̈ܐ ܕܡܒܘܥܐ ܐ݇ܢܫܝܐ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܐܬܪܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܕܝܠܗ ܡܒܘܥܐ ܕܟܠܝܗܝ ܡܕܝܢܝܘܬ̈ܐ ܕܥܠܡܐ ܡܕܝܢܝܐ ܕܐܕܝܘܡ ܐܝܢܐ ܒܥܠܬܐ ܕܦܠܛܐ ܗܦܟ݂ܬܝܐ[6] ܕܣܘܥܪܢܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܠܐ ܬܪܝܨܬܐ ܘܒܥܠܬܐ ܕܡܫܠܛܢܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܕܙܥܘܦܘܬܐ[7] ܐܘ ܚܝܠܐ ܘܠܐ ܦܪܩܬܐ ܡ̣ܢ ܣܘܟܠ̈ܐ ܥܬܝܩ̈ܐ ܘܡܪܕܘܬܐ ܬܘܕܝܬܢܝܬܐ ܡܘܓܕܠܬܐ ܘܕܒ݂ܝܪܬܐ ܐܝܢܝ ܕܡܪ̈ܚܘܫܐ ܝܠܝܗܝ ܐܠܝܗ̇ܝ ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܕܬܘܕܝܬܐ ܘܥܪ̈ܩܢܐ ܒܬܪ ܡܫܠܛܢܬܐ ܘܙܘܙܐ ܠܒܢܝܬܐ ܕܐܡܦܪܛܘܪܘܬܝܗܝ ܣܦܝܪܬܐ، ܡܢܫܘܝܐ ܕܐܢܝ ܡܝܬܘܝܐ ܝܠܝܗܝ ܩܐ ܓܢܝܗܝ ܘܠܥܡܝܗܝ ܘܝ̈ܐ ܘܛܘܠܩ̈ܐ.

ܒܫܘܠܡܐ ܒܐܡܪܢ ܕܫܪܪܐ ܝܘܠܦܢܝܐ ܘܡܐܙܠܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܟܢܘܫܝ̈ܐ ܐ݇ܢܫܝ̈ܐ ܡܠܘܦܐ ܝܠܝܗܝ ܩܬܢ ܐܢ ܠܐ ܡܨܐ ܠܢ ܠܚܙܝܐ ܡܪܥܐ ܕܦܠܓܼܬܐ ܕܥܡܢ ܥܠ ܫܒ݂ܛ̈ܐ ܘܬܘܕܝܬ̈ܐ ܘܥܪܩܬܐ ܒܬܪ ܡܦܠܓܼܢ̈ܐ ܘܡܣܚܪ̈ܢܐ ܐܝܢܝ ܕܠܐ ܒܥܝ ܚܝܕܬܐ ܕܐܗܐ ܐܘܡܬܐ، ܨܪܚܬܐ، ܢܗܝܬܐ ܘܚܢܢܐ ܠܕܥܒ݂ܪ ܡܘܓܕܠܐ ܒܕ ܐܙܠ ܢܝܚܐ ܢܝܚܐ ܡܥܠ ܙܒ݂ܢܐ ܘܠܐ ܦܐܫ ܫܒ݂ܘܩ ܡ̣ܢ ܓ̰ܪ̈ܓܐ ܐܘ ܚܘܩ̈ܐ ܓܘ ܬܫܥܝܬܐ ܘܥܩܘܬ݂̈ܐ[8] ܕܥܬܩ̈ܐ ܠܐ ܚܫܚܝ ܐܠܐ ܩܐ ܡܒܘܥ̈ܐ ܕܒܨܘܝ̈ܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܡܘܪ̈ܕܢܐ ܡܛܠ ܫܩܠܬܐ ܕܢܣܝܢ̈ܐ ܡܢܝܗܝ ܩܐ ܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܥܡܝܗܝ ܘܩܪܡܬܐ ܥܠ ܦܘܕ̈ܐ[9] ܘܦܪܡܝܬܐ ܕܫܪܪܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܐ݇ܢܫܝܬܐ ܘܫܘܘܫܛܗ̇ ܘܐܡܝܢܘܬܗ̇ ܓܘ ܟܢܘܫܝܐ ܐ݇ܢܫܝܐ ܥܠ ܕܐܗܐ ܓܠܘܠܘܬܐ ܐܪܥܢܝܬܐ.

ܡܘܕܟ݂ܪܝ ܒܕܥܒ݂ܪ ܘܒܓܕܝܡܘܬܐ[10] ܥܠ ܡܐܙܠܬܐ ܕܡܬܛܘܪܐ ܕܥܡܢ ܘܠܐ ܡܢܫܚ ܟܕ ܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܡܕܝܢܝܬܐ ܐ݇ܣܝܪܬܐ ܝܠܗ̇ ܚܕܐ ܐ݇ܣܪܬܐ ܥܫܝܢܬܐ ܘܚܝܠܢܬܐ ܒܗ̇ܘ ܡܚܕܘܪܐ[11] ܕܝܠܗ ܚܕܪܘܢܐ ܕܒܪܢܫܐ ܕܝܠܢܐܝܬ ܘܟܢܘܫܝܐ ܓܘܢܐܝܬ. ܘܟܕ ܐܗܐ ܡܚܕܘܪܐ ܗ̇ܘ ܝܠܗ ܕܒܚܫܠܐ ܝܠܗ ܘܒܠܝܫܐ ܛܝܢܐ ܕܐܗܐ ܒܪܢܫܐ ܘܦܠܘܛܐ ܝܠܗ ܐܠܗ ܒܚܕ ܩܠܒ݂ܐ ܒܚܒ݂ܫܐ ܓܘܗ ܟܠܝܗܝ ܕܝܠܝܬ̈ܐ ܘܘܡܚܙܝܬ̈ܐ ܡܬܦܪ̈ܫܢܐ ܕܐܗܐ ܡܚܕܘܪܐ. ܐܢ ܐܢ̈ܐ ܕܝܠܝܬ̈ܐ ܒܚܒ݂ܫܐ ܝܠܝܗܝ ܕܝܠܝܬ̈ܐ ܐ݇ܢܫܝ̈ܐ ܒܥܒ݂ܕܝܗܝ ܡܘܬܪܬܐ[12] ܕܟܠ ܡܢܕܝ ܕܒܪܝܐ ܝܠܗ ܥܠ ܕܐܗܐ ܐܪܥܐ ܡܛܠ ܕܝܗ ܘܢܛܪܬܐ ܕܡܒܘܥܐ ܕܬܘܪܣܝܗ ܘܦܨܚܘܬܗ ܘܐܡܝܢܘܬܐ ܕܓܢܣܗ ܡ̣ܢ ܒܬܪܗ.

 ܟܕ ܐܗܐ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܝܠܗ̇ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܝܢܡܝܟܝܬܐ ܐܡܝܢܝܬܐ ܘܢܨܝܚܬܐ ܓܘ ܟܘܬܫܗ̇ ܥܡ ܟܠ ܚܕ ܡܢܕܝ ܕܒܬܦܩܐ ܝܠܗ ܓܘ ܐܘܪܚܗ̇ ܡ̣ܢ ܩܬܪ̈ܐ ܘܫܟܢ̈ܐ ܘܡ̣ܢ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܡܪ̈ܝܡܢܐ ܐܝܢܝ ܕܒܒܥܝܐ ܝܠܝܗܝ ܠܫܘܥܒܕܐ[13] ܕܐܗܐ ܒܪܢܫܐ ܘܡܫܦܘܠܗ ܡ̣ܢ ܟܠ ܚܕ ܣܒ݂ܪܐ ܕܚܝܘܬܐ ܘܡܨܝܬܐ ܝܬܝܬܐ[14] ܘܡܥܒ݂ܘܕܐ ܠܗ̇ ܐܠܗ ܩܐ ܕܚܝܐ ܥܠ ܕܥܒ݂ܪ ܘܚܝ̈ܐ ܕܒܬܪ ܟܝܢܐ، ܘܣܦܪܬܗ ܠܡܘܬܐ ܒܫ ܚܝܠܢܬܐ ܝܠܗ̇ ܡ̣ܢ ܣܒ݂ܪܐ ܕܚܝܘܬܐ ܓܘ ܟܢܘܫܝܐ ܐ݇ܢܫܝܐ ܡܫܘܫܛܐ ܘܡܬܛܘܪܢܐ ܡܬܚܒ݂ܫܢܐ ܕܫܝܢܐ ܘܚܘܡܣܢܐ[15] ܘܫܠܡܐ.

ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܘܡܥܒܕܢܘܬ̈ܐ ܡܪ̈ܝܡܢܐ ܪ̈ܒܐ ܝܠܝܗܝ ܥܠ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܥܡܢ ܘܐܝܢܝ ܕܥܒ݂ܕܠܝܗܝ ܥܠ ܪܒܐ ܡܢܢ ܫܓܼܘܫܝ̈ܐ ܘܚܒ݂ܛ̈ܐ، ܕܒܫܒ݂ܩܐ ܝܠܝܗܝ ܒܬܪܝܗܝ ܦܠܛ̈ܐ ܠܐ ܒܣܝܡ̈ܐ ܘܚܠܩܐ[16] ܠܐ ܛܒ݂ܐ ܩܐ ܥܡܢ ܘܕܥܬܝܕ ܕܐܗܐ ܐܘܡܬܐ ܐܝܢܝ ܕܝܗܘܐ ܐ݇ܬܡܠ ܕܪܓܘܫܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܒܪܢܫܘܬܐ.

 ܘܒܓܕܝܡܘܬܐ ܒܕ ܗܡܙܡܢ ܓܘ ܡܠܘܐ̈ܢ ܥܠ ܚܕܟܡܐ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܘܡܥܒܕܢܘܬ̈ܐ ܓܘ ܡܐܙܠܬܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܡܕܝܢܝܬܐ ܕܥܡܢ ܘܕܥܬܝܕܗ ܓܘ ܡܠܘܐ̈ܐ ܕܦܪܣܚܠܗܘܢ ܒܕܥܬܝܕ.

[1] ܣܘܟܠܐ: ܦܪ̈ܡܝܬܐ، ܡܦ̮ܐܗܝܡ

[2] ܝܩܝܪܘܬ݂ܐ: ܕܘܟܐ ܕܒܪܢܫܐ ܘܝܘܩܪܗ ܓܘ ܟܢܘܫܝܐ

[3] ܙܕܩܐ: ܗܩܘܬܐ

[4] ܚܢܝܛܬܐ: ܡܛܘܡܪܬܐ، ܡܘܗܢܛܐ

[5] ܓܕܫܠܗܘܢ: ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܩܘܘܡܠܗܘܢ

[6]ܗܦܟ݂ܬܝܐ:ܕܥܪܬܐ ܠܒܬܪܐ، ܥܟܣܝܐ

[7] ܙܥܘܦܘܬܐ: ܡܦܠܚܬܐ ܕܚܝܠܐ، ܥܘܢܘܦ̮

[8] ܥܩܘܬ݂̈ܐ: ܫܘܦܦ̈ܐ

[9] ܦܘܕ̈ܐ: ܚܠܛ̈ܐ

[10] ܒܓܕܝܡܘܬܐ: ܒܟܪܝܘܬܐ

[11] ܡܚܕܘܪܐ، ܗܘܐ، ܒܝܐܐ

[12] ܡܘܬܪܬܐ: ܝܗܒ݂ܝ ܝܘܬܪܢܐ

[13] ܫܘܥܒܕܐ: ܫܠܛܢܬܐ ܠܒܪܢܫܐ، ܐܣܬܥܒܐܕ

[14] ܝܬܝܬܐ ܡ̣ܢ ܝܬܝܐ: ܕܓܓܗ، ܕܼܐܬܝܐ

[15] ܚܘܡܣܢܐ: ܣܬܝܬܐ، ܐܣܬܩܪܐܪ

[16] ܚܠܩܐ: ܦܠܛܐ ܕܚܝܘܬܐ ܕܒܪܢܫܐ، ܡܨܝܪ


 • -

ܐܣ̈ܐ ܫܪ̈ܫܝܐ ܕܦܘܠܚܢܐ ܐܘܡܬܢܝܐ ܐܬܪܝܐ

ܐܣ̈ܐ ܫܪ̈ܫܝܐ ܕܦܘܠܚܢܐ ܐܘܡܬܢܝܐ ܐܬܪܝܐ

ܦܘܠܚܢܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܐܬܪܝܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܒܢܝܐ ܝܠܗ ܠܐܣ̈ܐ ܫܪ̈ܫܝܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܕܚܕ݇ ܥܡܐ ܕܟܐ ܚܝܐ ܓܘ ܚܕܐ ܦܢܝܬܐ ܐܘ ܥܠ ܚܕܐ ܐܪܥܐ ܡܬܘܚܡܬܐ. ܘܐܝܡܢ ܕܒܐܡܪܐ ܝܘܚ ܐܣ̈ܐ ܫܪ̈ܫܝܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܕܚܕ ܥܡܐ ܣܘܟܠܢ ܝܠܗ ܒܘܫܝܘܬܐ ܕܚܕ݇ ܟܢܫܐ ܕܒܚܝܐ ܝܠܗ ܥܠ ܚܕܐ ܐܪܥܐ ܕܟܐ ܗܡܙܡ ܒܗ̇ܘ ܠܫܢܐ ܦܪܡܝܢܐ ܕܒܝܗ ܟܐ ܡܨܐ ܫܪܐ ܠܟܠܝܗܝ ܩܬܪ̈ܐ ܕܡܐܙܠܬܐ ܕܚܝܘܬܗ ܒܗ̇ـܝ ܦܢܝܬ݂ܐ، ܐܝܬ ܠܗ ܥܝܕ̈ܐ ܘܐܝܬܝܩܘܢ̈ܐ، ܬܫܥܝܬܐ ܡܫܘܬܦܬܐ، ܐܣܘܪ̈ܐ ܐܬܪ̈ܝܐ ܡܩܘܕܫ̈ܐ ܕܟܐ ܗܡܢ ܘܚܦܛ ܠܚܡܝܬܐ ܘܡܣܬܪܢܬܐ ܠܒܝܬܗ ܘܐܪܥܗ ܘܟܐ ܝܗܒ݂ܠ ܕܘܒ݂ܚ̈ܐ ܒܐܓܼܘܢܗ ܡܛܠ ܫܘܘܫܛܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܗ ܒܐܬܪܗ.

ܐܢ̈ܐ ܕܝܠܝܬ݂̈ܐ ܕܡܒܝܘܢܐ ܝܠܝܗܝ ܓܘ ܟܠ ܟܢܘܫܬܐ ܕܒܪܢܫܘܬܐ ܝܠܗܘܢ ܕܝܠܝܬ݂̈ܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ، ܐܝܢܐ ܐܢ ܐܢ̈ܐ ܕܝܠܝܬ݂ܐ ܘܐܣ̈ܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܚܕ݇ ܟܢܘܫܝܐ ܠܐ ܝܠܝܗܝ ܡܒܝܘܢܐ ܓܘ ܚܕܐ ܩܘܒܘܚܬܐ ܐܘ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܕܐ݇ܢܫ̈ܐ ܕܒܚܝܐ ܝܠܝܗܝ ܓܘ ܚܕܐ ܦܢܝܬܐ ܣܘܟܠܐ ܕܐܗܐ ܝܠܗ ܕܐܗܐ ܟܢܘܫܬܐ ܐܘ ܩܘܒܘܚܬܐ ܠܝܬ ܠܗ̇ ܐܢܝ݇ ܕܝܠܝܬ݂̈ܐ ܘܐܣ̈ܐ ܟܝܢܝ̈ܐ ܡܛܠ ܡܬܛܘܪܢܘܬܗ̇ ܘܦܝܫܬܗ̇ ܓܘ ܡܐܙܠܬܐ ܐ݇ܢܫܝܬܐ ܘܒܕ ܩܝܡܝ ܫܘܦܗ̇ ܩܘܒܘܚܝܬ݂̈ܐ ܘܟܢܘܫܝܬ݂̈ܐ ܐ݇ܚܪ̈݇ܢܐ ܡܬܗܘܝܢܬܐ ܝܠܗ̇ ܕܗܘܝ ܡܪܐ ܠܝܪܬܘܬܗ̇ ܒܗ̇ـܝ ܦܢܝܬܐ ܐܘ ܡܬܗܘܝܢܬܐ ܝܠܗ̇ ܕܗ̇ـܝ ܟܢܘܫܬܐ ܐܘ ܩܘܒܘܚܬܐ ܚܕܬܬܐ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܦܘܪܫܘܢܝܐ ܓܘܪܐ ܡܢܗ̇ ܠܐܗܐ ܥܠܬܐ ܒܕ ܫܝܦܐ ܘܦܢܝܐ ܠܟܠܝܗܝ ܥܩܒ݂ܬ݂̈ܐ[1] ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܠܐ ܝܠܝܗܝ ܕܝܗ̇ ܘܒܕ ܚܦܛܐ ܒܟܠܝܗܝ ܫܒ݂ܝܠ̈ܐ ܘܐܘܪ̈ܚܬܐ ܠܡܪ̈ܚܘܩܐ ܘܠܦܪܩܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܥܡܐ ܡ̣ܢ ܐܪܥܗ ܫܪܫܝܬܐ ܕܠܐ ܗܘܝܐ ܚܕ ܝܘܡܐ ܕܡܨܐ ܒܩܪ ܠܬܫܥܝܬܗ ܘܡܪܕܘܬܗ ܘܙܕܩ̈ܗ ܩܢܘܢܝ̈ܐ ܒܐܪܥܗ.

ܝܕܝܕܢ[2] ܐܬܘܪܝܐ ܫܪܝܪܐ ܟܡܐ ܕܙܒ݂ܢܐ ܒܪܝܟ݂ܐ ܝܠܗ ܥܠ ܥܣܩܘܬ݂̈ܐ ܕܚܝܘܬܐ ܕܟܢܫܢ ܥܠ ܐܪܥܗ ܒܙܝܕܐ ܝܠܝܗܝ ܥܠܬ݂̈ܐ ܕܒܨܪܬܐ ܕܥܡܢ ܥܠ ܐܪܥܗ ܫܪܫܝܬܐ ܘܐܗܐ ܗܠܒܬܐ ܡܥܒ݂ܘܕܐ ܝܠܗ̇ ܡܚܝܠܘܬܐ ܕܟܠܝܗܝ ܥܡܠ̈ܐ ܐܘ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܦܝܫܬܐ ܥܠ ܐܪܥܢ، ܡܥܒ݂ܘܕܐ ܝܠܗ̇ ܕܚܝܚ ܒܩܘܒܘܚܝܬ݂̈ܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܘܒܘܪ̈ܒܙܐ ܒܐܪ̈ܥܬ݂ܐ ܢܘܟ݂ܪ̈ܝܐ ܠܬܫܥܝܬܢ، ܠܡܪܕܘܬܢ، ܘܒܨܪܬܐ ܕܪܓܼܫܢ ܐܘܡܬܢܝܐ ܐܬ݂ܪܝܐ ܕܐܪܥܢ ܫܪܫܝܬܐ، ܡܥܒ݂ܘܕܐ ܝܠܗ̇ ܚܝܘܬܐ ܚܕܬܬܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܚܕܬܬܐ ܘܒܬܚܡܢܬܐ ܚܕܬܬܐ ܕܠܝܬ ܠܗ ܟܢܫܢ ܐܚܪ݇ܢܐ ܐܣܘܪܐ ܒܐܪܥܗ ܫܪܫܝܬܐ ܘܠܝܬ ܠܗ ܗ̇ـܝ ܣܢܝܩܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܕܚܦܛ ܡܛܠ ܡܪܕܘܬܗ ܘܠܫܢܗ.

ܐܗܐ ܝܠܗ ܫܪܪܐ ܟܝܢܝܐ ܓܘ ܡܐܙܠܬܐ ܕܫܘܘܫܛܐ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܒܪܢܫܘܬܐ ܘܐܝܡܢ ܕܡܨܐ ܠܢ ܠܦܪܡܘܝܐ ܘܒܝܕܥܐ ܠܐܗܐ ܫܪܪܐ ܘܕܐܟ݂ܝ ܒܢܚ ܘܡܩܡܚ ܩܐ ܓܢܢ ܚܕ ܛܟ݂ܣܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܥܫܝܢܐ ܘܡܬܐܘܝܢܘܬܐ ܕܟܠܝܗܝ ܡܢܘܬ݂̈ܗ ܡܛܠ ܦܘܠܚܢܐ ܐܘܡܬܢܝܐ ܐܬ݂ܪܝܐ ܠܚܝܡܐ ܘܡܘܕܒ݂ܩܐ ܥܡ ܢܩܝܦܘܬ̈ܐ ܘܡܚܕܘܪ̈ܐ ܒܥܠܕܒ݂ܒܼܝ̄ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܕܒܚܝܐ ܝܘܚ ܓܘܝܗܝ، ܗ̇ـܝ ܥܕܢܐ ܒܕ ܡܨܚ ܠܢܛܪܐ ܐܝܬܘܬܢ ܘܚܡܝܬܐ ܕܐܪ̈ܥܬܢ ܡ̣ܢ ܥܘܫܢ̈ܐ ܕܪܗܝܒ݂ܝܘܬܐ ܓܘ ܦܢܝܬܐ ܕܚܝܘܬܢ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ.

[1] ܥܩܒ݂ܬ݂̈ܐ: ܫܘܦܦ̈ܐ، ܐܬ݂ܐܪ ܕܝܗ̇

[2] ܝܕܝܕܢ: ܥܙܝܙܢ، ܡܘܚܒܢ


 • -

ܥܠܬܐ ܕܠܐ ܡܢܬܝܬܐ

ܢܦܠܬܐ ܘܠܐ ܡܢܬܝܬܐ ܕܟܠ ܥܡܐ ܟܐ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܥܠܬ݂̈ܐ، ܘܐܢ̈ܐ ܥܠܬ݂̈ܐ ܪ̈ܫܝܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܟܐ ܗܘܝ ܥܠܬ݂̈ܐ ܓܘܝ̈ܐ ܐܦܢ ܕܪܒܐ ܡ̣ܢ ܥܡܡ̈ܐ ܘܐܡܘܬ݂̈ܐ ܟܐ ܕܪܝܠܝܗܝ ܘܪܦܝܠܝܗܝ ܠܥܠܬ݂̈ܐ ܒܪ̈ܝܐ ܘܐܗܐ ܝܠܗ ܗ̇ܘ ܦܘܕܐ[1] ܒܫ ܓܘܪܐ ܘܪܒܐ ܘܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ ܡܚܝܠܘܬܐ ܕܦܪܡܝܬܐ ܘܠܐ ܡܨܝܬܐ ܕܦܩܘܕܘܬ̈ܐ ܕܐܗܐ ܟܢܫܐ ܠܗܓܘܝܐ ܘܠܫܪܝܐ ܠܫܘܐܠܐ ܕܢܦܠܬܐ ܘܠܐ ܡܢܬܝܬܐ ܕܟܢܫܐ ܘܬܘܚܪܬܗ[2] ܓܘ ܡܐܙܠܬܐ ܕܫܘܘܫܛܐ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܗ ܘܡܕܝܢܝܘܬܗ ܒܗ̇ܘ ܙܒ݂ܢܐ ܘܗ̇ـܝ ܕܘܟܬܐ ܕܒܚܝܐ ܝܠܗ، ܘܬܫܥܝܬܗ ܘܡܪܕܘܬܗ ܓܒ݂ܝܠܐ ܝܠܝܗܝ ܒܟܠ ܢܬ݂ܪܐ[3] ܕܥܦܪܐ ܕܚܝܘܬܗ.

ܩܪܝܢܐ ܝܕܝܕܐ[4] ܡܢܗܪܬܢ ܒܥܠܠ ܒܠܚܡܐ ܝܠܗ̇ ܘܡܕܒ݂ܘܩܐ ܝܠܗ̇ ܠܥܡܢ ܐܬ݂ܘܪܝܐ ܐܡܐ ܒܐܡܐ ܡܛܠ ܡ̣ܢ ܢܦܠܬܐ ܕܫܘܠܛܢܢ ܘܗܠ ܙܒ݂ܢܐ ܕܩܐܡ ܟܠܝܗܝ ܦܩܘܕܘܬ̈ܢ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ، ܥܕܬܢܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܠܐ ܝܠܝܗܝ ܡܨܝ̈ܐ ܠܗܓܘܝܐ ܘܠܫܪܝܐ ܠܫܘܐܠܐ ܕܐܝܬܘܬܢ ܘܚܡܝܬܐ ܕܟܢܫܢ ܓܘ ܐܪܥܗ ܕܪܓܼܫ ܗ̇ܘ ܒܚܝܐ ܝܠܗ ܐܝܟܼ ܚܕ ܒܪܢܫܐ ܪܫܗ ܪܡܐ، ܕܪܓܼܫ ܕܗ̇ܘ ܝܠܗ ܡܫܬܐܠܢܐ ܠܡܣܩܠܬܐ ܕܩܒ݂ܪܐ ܕܝܡܗ ܘܒܒܗ ܒܗܒܒ݂̈ܐ ܕܒܝܬ݂ܢܝܣܢ̈ܐ، ܕܪܓܼܫ ܡܫܬܐܠܢܐ ܝܠܗ ܠܢܛܪܬܐ ܕܒܝܬܘܬܗ ܒܕܡܗ، ܕܪܓܼܫ ܡܫܬܐܠܢܐ ܝܠܗ ܠܢܛܪܐ ܐܪܥܐ ܕܓܘܪܘܣܐ ܝܠܗ ܥܠܗ̇، ܡܛܠ ܐܪܥܗ ܫܪܫܝܬܐ ܗ̇ـܝ ܝܠܗ̇ ܚܝܘܬܗ ܐܢ ܒܫܒ݂ܩܐ ܝܠܗ ܠܐܪܥܗ ܛܠܘܩܐ ܝܠܗ ܠܟܠܝܗܝ ܕܝܠܝܬ̈ܐ ܐ݇ܢܫܝ̈ܐ ܘܒܚܝܐ ܝܠܗ ܐܝܟܼ ܚܕ ܒܪܝܐ ܕܠܐ ܣܘܟܝ̈ܐ[5] ܘܬܠܝܩܐ ܕܠܐ ܚܕ ܢܝܫܐ ܓܘ ܚܝܘܬܐ ܘܒܚܝܐ ܐܝܟܼ ܚܕ ܒܪܢܫܐ ܫܢܝܙܐ[6] ܓܘ ܥܠܡܐ ܡܕܝܢܝܐ ܕܩܐܡ.

ܚܕܐ ܡܢ ܥܠܬ݂̈ܐ ܪ̈ܫܝܐ ܕܠܐ ܡܢܬܝܬܢ ܠܒܪܝܐ ܦܩܘܕܘܬܐ ܡܪ ܚܟ݂ܡܬ݂ܐ ܘܫܪܝܪܬܐ ܝܠܗ̇ ܡܫܬܐܠܢܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܐܬ݂ܘܪܝܐ، ܡܛܠ ܐܗܐ ܟܢܫܐ ܠܐ ܝܠܗ ܝܗܒ݂ܐ ܐܠܨܝܘܬܐ ܘܠܐ ܒܦܠܚܐ ܠܡܟܠܝܬܐ ܠܐܢܝ ܕܛܐܘܠܐ ܝܠܝܗܝ ܒܚܠܩܐ[7] ܕܥܡܢ ܘܐܝܬܘܬܗ ܒܐܪܥܗ ܫܪܫܝܬܐ، ܘܒܚܘܬܡܐ ܗܝܡܢܘܬܝ ܓܘܪܬܐ ܝܠܗ̇ ܐܢ ܟܠ ܚܕ ܡܢܢ ܝܗܒ݂ܠ ܚܕܟܡܐ ܩܛܝܢܝܬ̈ܐ (ܕܩܝܩ̈ܐ) ܓܘ ܝܘܡܐ ܡ̣ܢ ܥܕܢܗ ܘܕܪܫ ܘܗܓܐ ܥܡ ܐ݇ܚܝܢܗ، ܚܒ݂ܪܗ ܘܫܒ݂ܒ݂ܗ ܐܢ ܝܠܝܗܝ ܦܩܘܕ̈ܐ ܕܓܒ̈ܢ ܘܫܘܬܐܣ̈ܢ ܡܕܝܢܝ̈ܐ ܓܘ ܚܕ ܫܘܦܐ ܕܦܩܘܕܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܐܘ ܠܐ؟ ܐܗܐ ܫܘܐܠܐ ܕܠܐ ܡܢܬܝܬܢ ܠܚܡܝܬܐ ܕܐܝܬܘܬܢ ܒܐܪܥܢ ܘܚܠܩܐ ܕܥܡܢ ܐܬ݂ܘܪܝܐ، ܘܦܠܚܬܐ ܥܠܗ ܒܕ ܝܗܒ݂ܠ ܛܥܘܢܬܐ ܘܦܠܛܐ ܓܘܪܐ ܠܨܘܒܐ ܕܢܝܫܢ ܐܘܡܬܢܝܐ ܒܐܪܥܢ ܫܪܫܝܬܐ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ.

[1] ܦܘܕܐ: ܚܠܛܐ

[2] ܬܘܚܪܬܐ: ܕܥܪܬܐ ܠܒܬܪܐ، ܬܐܚܪ

[3] ܢܬ݂ܪܐ: ܩܛܥܐ ܪܒܐ ܙܥܘܪܐ، ܕܼܪܐ

[4] ܝܕܝܕܐ: ܥܙܝܙܐ

[5] ܣܘܟܝ̈ܐ: ܒܥܘܝܬ̈ܐ ܒܕܥܬܝܕ، ܛܡܘܗܐܬ

[6] ܫܢܝܙܐ: ܠܐ ܥܝܕܝܐ، ܒܨܘܪܐ، ܫܐܕܼ

[7] ܚܠܩܐ: ܡܨܝܪ، ܡܛܝܬܐ ܠܚܕ ܦܠܛܐ ܛܒ݂ܐ


 • -

ܡܥܒܕܢܘܬ̈ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܥܠ ܡܕܝܢܝܘܬܢ

ܗܐ ܡ̣ܢ ܢܦܠܬܐ ܕܫܘܠܛܢܢ ܦܘܠܝܛܝܩܝܐ ܫܢܘܝܐ ܠܗ ܐܗܐ ܫܘܠܛܢܐ ܠܐ݇ܢܫ̈ܐ ܥܕܬܢܝ̈ܐ ܐܝܟܼ ܕܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ̇ ܬܫܥܝܬܢ، ܘܗܐ ܡ̣ܢ ܫܩܠܬܗ ܠܬܘܕܝܬܐ ܡܫܝܚܝܬܐ ܐܘ ܫܪܟܐ ܕܬܘܕܝܬ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܓܘ ܡܫܩܠ̈ܐ ܕܟܠܝܗܝ ܐܢ̈ܐ ܬܘܕܝܬ̈ܐ ܥܒ݂ܕܠܝܗܝ ܠܥܡܢ ܐܠܝܨܐ[1] ܕܗܘܐ ܢܩܘܦܐ[2] ܠܬܘܕܝܬ݂ܐ ܐܘ ܠܫܪܒܬ݂ܐ، ܘܚܪܡܠܗ ܡ̣ܢ ܡܦܠܚܬܐ ܕܥܝܕ̈ܐ ܘܐܝܬܝܩܘܢ̈ܐ ܕܐܒ݂ܗ̈ܗ ܘܫܘܗܪܗ ܒܝܝܗܝ ܡܛܠ ܕܟܐ ܦܝܫܝ ܗܘܘ ܚܒ݂ܝܫ̈ܐ ܓܘ ܣܘܟܠܐ ܚܢܦܝܐ ܘܦܬ݂ܟ݂ܪܝܐ[3].

ܢܩܘܦܘܬ݂ܐ ܠܡܪ̈ܕܘܬܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܬܠܚܠܝܗܝ ܘܩܛܠܝܗܝ ܠܟܠܝܗܝ ܡܬܫܡܗܘܬ݂̈ܐ ܘܕܝܠܝܬ݂̈ܐ ܕܠܒ݂ܝܒ݂ܘܬܐ[4] ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܦܪܨܘܦܝܬܐ ܘܡܣܬܪܢܘܬܐ[5] ܠܢܦ̮ܫܐ ܒܥܕܢ̈ܐ ܕܩܢܛ̈ܐ[6]، ܘܥܒ݂ܕܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܐܗܐ ܒܪܢܫܐ ܕܝܗܘܐ ܐ݇ܬܡܠ ܪܫܗ ܪܡܐ ܡܬܣܬܪܢܐ ܡܛܠ ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܗ ܘܦܝܫܬܗ ܘܙܕܩܗ ܟܝܢܝܐ ܕܚܝܐ ܚܕ ܗܕܡܐ ܥܒ݂ܘܕܐ ܓܘ ܟܢܘܫܝܐ ܐ݇ܢܫܝܐ، ܗ̇ܘ ܦܝܫܠܗ ܚܕ݇ ܒܪܢܫܐ ܠܐ ܓܫܩܢܐ ܠܥܠܠ ܘܠܐ ܒܟܠܝܐ ܕܪܩܘܒ݂ܠ ܟܒ݂ܘܫܝܐ[7] ܕܐܪܥܗ ܘܠܐ ܒܟܠܝܐ ܕܪܩܘܒ݂ܠ ܗ̇ܘ ܕܐܲܠܸܨܠܗ[8] ܠܛܡܘܪܐ ܠܡܕܝܢܝܘܬܗ ܘܛܠܩܬܗ̇.

ܡܪܕܘܬ݂ܐ ܬܘܕܝܬܢܝܬܐ ܗ̇ـܝ ܝܠܗ̇ ܕܥܒ݂ܕܠܗ̇ ܠܩܛܠܐ ܠܥܫܝܢܘܬܐ ܕܢܦ̮ܫܐ ܘܒܪܐܠܗ̇ ܡܢܗ ܚܕ ܒܪܢܫܐ ܡܚܝܠܐ ܕܠܐ ܗܡܢ ܒܚܝܘܬܐ ܘܥܒ݂ܕܠܗ̇ ܐܠܗ ܚܣܝܟ݂ܐ[9] ܘܗ̇ܘ ܝܠܗ ܐܪܚܐ ܥܠ ܕܐܗܐ ܓܠܘܠܘܬܐ ܘܚܝܘܬܐ ܝܠܗ̇ ܒܗ̇ܘ ܥܠܡܐ ܐܚܪܢܐ ܘܦܝܫܠܗ ܫܩܝܠܐ ܡܢܗ ܟܠ ܙܗܪܝܪܐ ܕܠܒ݂ܝܒ݂ܘܬܐ ܘܡܣܬܪܢܘܬܐ ܠܢܦ̮ܫܗ ܘܠܒܝܬܘܬܗ ܡܛܠ ܡܘܬ݂ܐ ܝܠܗ ܩܬܗ ܚܝܘܬܐ ܘܚܝܘܬܐ ܥܠ ܕܐܗܐ ܐܪܥܐ ܠܝܬ ܠܗ̇ ܛܝܡܐ ܩܬܗ.

ܡܢܕܝ ܕܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܓܘ ܬܫܥܝܬܐ ܕܟܠܝܗܝ ܥܡܡ̈ܐ ܕܡܨܐ ܠܗܘܢ ܠܢܛܪܐ ܠܗܝܡܢܘܬܝܗܝ ܘܐܡܝܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܝܗܝ ܘܡܣܬܪܢܘܬܐ ܥܠܗ̇ ܒܟܠ ܚܝܠܐ ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܕܠܐ ܢܛܪܬܐ ܘܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܚܕ ܥܡܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬܗܘܝܢܬܐ ܠܐܡܝܢܘܬܐ ܕܚܝܬܐ ܕܗ̇ـܝ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܓܘ ܡܐܙܠܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬ݂̈ܐ ܘܟܘܬܫ̈ܐ ܩܫܝ̈ܐ ܡܛܠ ܦܝܫܬܐ.

ܩܪܡܬܐ ܕܡܪܕܘܬ݂ܐ ܬܘܕܝܬ݂ܢܝܬܐ ܡܘܥܒ݂ܕܠܗ̇ ܠܒܪܝܐ ܟܘܬܫ̈ܐ ܫܪ̈ܒܬ݂ܝܐ ܐܝܢܝ ܕܝܗܘܘ ܦܪ̈ܦܣܢܐ ܠܚܕܝܘܬ݂ ܥܡܢ ܘܡܓܒܐ ܕܦܠܚ ܗܘܐ ܥܡܢ ܒܣܘܥܪܢܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬ݂ܐ ܡ̣ܢ ܩܢܛ̈ܐ ܕܪܩܘܒ݂ܠ ܐܝܬܘܬܗ ܘܐܡܝܢܘܬܗ ܩܕ݇ܡ ܡܪ̈ܕܘܬ݂ܐ ܕܙܥܘܦܘܬ݂ܐ ܘܡܕܝܢܝܘܬ݂̈ܐ ܡܚܪ̈ܒ݂ܢܐ ܘܬܠܚܢ̈ܐ ܐܝܢܝ ܕܐ݇ܬܐ ܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܒܪܝܐ ܕܬܚܘܡ̈ܐ ܕܥܡܢ، ܫܘܪܐܠܗ ܥܡܢ ܒܦܠܓܼܐ ܘܡܬܘܒ݂ܠܗ ܬܚܘܡ̈ܐ ܒܝܢܝ ܐܢ̈ܐ ܡܪ̈ܕܘܬ݂ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܫܪ̈ܒܬܝܐ[10] ܕܒܚܪܬܐ ܢܦܠܬܐ ܕܣܘܟܠܐ ܓܡܝܪܐ ܕܚܕ ܥܡܐ ܘܦܠܛܬܐ ܕܡܪ̈ܕܘܬ݂ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ  ܫܪ̈ܒܬ݂ܝܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܕܫܩܠܝ ܫܘܦܐ ܕܣܘܟܠܐ ܕܥܡܐ ܘܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܐܬ݂ܪܐ ܕܒܝܬ݂ܢܗܪ̈ܝܢ.

ܠܐ ܟܠܐܠܗ̇ ܡܪܕܘܬ݂ܐ ܬܘܕܝܬܢܝܬܐ ܫܪܒܝܬ݂ܐ ܐܚܟ̰ܝ ܒܝܕ ܦܠܓܼܬܐ ܕܥܡܢ ܠܩܘܒܘܚܝܬ̈ܐ ܫܪ̈ܒܬܝܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܐܝܢܐ ܐ݇ܙܠܗ̇ ܒܫ ܝܬܝܪ ܟܕ ܗ̇ـܝ ܫܘܪܐܠܗ̇ ܡܥܒ݂ܘܪܐ ܠܐܢ̈ܐ ܫܪ̈ܒܝܬ݂ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܓܘ ܦܘܠܝܛܝܩܝ ܐܦܢ ܕܐܗܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬ݂ܕܝܠܢܝܘܬ݂ܐ ܕܬܘܕܝܬܐ ܘܝܘܠܦܢܐ ܐܠܗܝܐ. ܡܓܒܐ ܕܐܢ̈ܐ ܫܪ̈ܒܝܬ݂ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܦܠܚܝ ܗܘܘ ܠܦܪܣܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬ݂ܐ ܘܚܘܒܐ ܐܠܗܝܐ ܩܝܡܠܗܘܢ ܐܢ̈ܐ ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܕܬܘܕܝܬܐ ܠܡܥܒ݂ܘܪܐ ܪܫܝܗܝ ܓܘ ܫܘܠܢ̈ܐ ܥܠܡܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ، ܘܦܠܛܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܡܢܕܝ ܕܐܬܝܐ ܝܠܗ ܒܝܗ ܣܘܟܠܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܘܝܘܠܦܢܐ ܡܫܝܚܝܐ ܕܦܝܫܠܗ ܡܣܘܦܝܐ ܩܐ ܬܠܡܝܕ̈ܐ.

ܥܒ݂ܪܬܐ ܕܫܪ̈ܒܝܬ݂ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܓܘ ܫܘܠܢ̈ܐ ܥܠܡܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܪܚܩܠܗܘܢ ܪܒܐ ܡ̣ܢ ܥܕܬܘܬ̈ܐ ܡ̣ܢ ܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܢܦ̮ܫܝܗܝ ܘܦܪܣܬܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܡܫܝܚܝܐ ܠܥܡܢ ܒܠܫܢܗ ܥܡܝܐ ܝܘܡܝܐ ܐܝܢܝ ܕܟܐ ܡܦܠܚܠܗ ܝܘܡܐܝܬ ܓܘ ܒܝܬܘܬܗ، ܘܐ݇ܙܠܗܘܢ ܒܫ ܝܬܝܪ ܪܚܩܐ ܡ̣ܢ ܕܐܗܐ ܟܕ ܪܒܐ ܡ̣ܢ ܬܘܕܝܬ݂̈ܢ ܫܪ̈ܒܬܝܐ ܟܐ ܛܒ݂ܥܝ ܟܬܒ݂̈ܐ ܕܛܟ݂ܣܐ ܘܩܝܡܬܐ ܒܩܘܕܫ̈ܐ ܒܠܫܢܐ ܟܠܣܝܟܝܐ ܕܥܒ݂ܝܪܐ ܝܠܗ ܥܠܗ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܬܪܝܢ ܐܠܦ̈ܐ ܫܢ̈ܐ ܐܘ ܒܡܦܠܚܬܐ ܕܠܫܢ̈ܐ ܢܘܟ݂ܪ̈ܝܐ ܕܠܐ ܝܠܝܗܝ ܦܝܫ̈ܐ ܐܢ̈ܐ ܠܫܢ̈ܐ ܡܘܦܠܚ̈ܐ ܓܘ ܚܝܘܬܗ ܒܝܬܝܬܐ ܐܘ ܡܦܠܚܬܗ ܥܡ ܒܢܘܢ̈ܐ ܕܥܡܢ ܕܒܚܝܐ ܝܠܝܗܝ ܓܘ ܐܬ݂ܪܐ ܐܘ ܒܓܠܘܬܐ. ܠܐܗܐ ܥܠܬܐ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܕܬܚܘܡ̈ܐ ܕܦܝܫܠܗܘܢ ܡܘܬܒ݂̈ܐ ܒܝܕ ܐܢ̈ܐ ܫܪ̈ܒܝܬ݂ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܦܝܫܠܗܘܢ ܢܝܚܐ ܢܝܚܐ ܬܚܘܡ̈ܐ ܕܦܪܫܬܐ ܘܟ̰ܠܦܬܐ ܒܝܢܝ ܐܢ̈ܐ ܬܘܕܝܬ݂̈ܐ ܘܚܪܬܐ ܦܫܪܬܐ ܕܚܕ ܡܢܬ݂ܐ ܓܘܪܬܐ ܡ̣ܢ ܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܓܘ ܐܡܘܬ݂̈ܐ ܘܥܡܡ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ.

ܚܕ ܓܕܫܐ ܡܬܕܡܪܢܐ ܓܕܫܠܗ ܓܘ ܦܠܓܼܬܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܟܕ ܠܐ ܝܘܚ ܚܙܝܐ ܐܝܟܼ ܕܝܗ ܓܘ ܟܠܗ ܥܠܡܐ ܘܗ̇ܘ ܝܠܗ ܕܐܢ̈ܐ ܥܕܬ݂̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܕܦܠܛܠܗܘܢ ܟܠܝܗܝ ܡ̣ܢ ܚܕ ܝܘܠܦܢܐ ܡܫܝܚܝܐ ܟܠ ܚܕ ܡܢܝܗܝ ܫܩܠܗ̇ ܠܢܦ̮ܫܗ̇ ܚܕ ܫܡܐ ܡ̣ܢ ܫܡܢ̈ܐ ܕܩܘܒܘܚܝܬ̈ܐ ܕܒܚܝܐ ܝܗܘܘ ܓܘ ܒܝܬ݂ܢܗܪ̈ܝܢ ܘܐܗܐ ܒܫܪܪܐ ܝܠܗ ܕܪܩܘܒ݂ܠ ܟܠܝܗܝ ܣܘܟܠ̈ܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܡܛܠ ܟܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܘ ܬܘܕܝܬܐ ܡܬܗܘܝܢܬܐ ܝܠܗ̇ ܕܗܘܝܐ ܡ̣ܢ ܐܡܘܬ݂̈ܐ ܘܐܬ݂ܪ̈ܘܬ݂ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܐܝܟܼ ܐܬ݂ܘܪܝܐ، ܥܪܒܝܐ، ܐܢܓܠܣܢܝܐ ..ܘܫܪ. ܘܫܪܪܐ ܝܠܗ ܕܟܠ ܐܘܡܬ݂ܐ ܐܘ ܐܬܪܐ ܐܝܬܠܗ ܠܫܢܐ ܕܝܠܢܝܐ ܕܝܗ. ܘܐܝܟܼ ܚܕ ܛܘܦ̮ܣܐ ܡܗܝܡܢ̈ܐ ܕܥܕܬܐ ܦܪܘܬܣܬܢܬܝܬܐ ܓܘ ܒܪܝܛܢܝܐ ܟܐ ܦܝܫܐ ܩܪܝܬܐ ܥܕܬܐ ܦܪܘܬܣܬܢܬܝܬܐ ܐܢܓܠܣܢܝܬܐ ܘܐܕܡܪܝܟܐ ܐܡܪܟܝܬܐ ܘܕܗܢܕ ܗܢܕܘܝܬܐ ܗܪ ܗܕܟܼ ܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ ܟܐ ܦܝܫܐ ܩܪܝܬܐ ܒܫܡܐ ܕܗܘ ܐܬܪܐ ܐܝܟܼ ܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ ܕܣܘܝܕ، ܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ..ܘܫܪ.

ܠܐܟܼܐ ܝܠܗ ܒܘܩܪܐ ܩܐ ܡܘܕܝ ܥܕܬܘܬ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܓܘ ܡܕܢܚܐ ܦܝܫܠܗܘܢ ܩܪ̈ܝܐ ܒܫܡܢ̈ܐ ܕܩܘܒܘܚܝܬ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܐܝܟܼ ܕܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ ܒܥܝܪܩ ܦܝܫܠܗ̇ ܩܪܝܬܐ ܥܕܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܒܫܡܐ ܕܩܘܒܘܚܬܐ ܕܒܚܝܐ ܝܗܘܐ ܓܘ ܒܒܠ ܡܓܒܐ ܕܦܝܫܐ ܗܘܐ ܩܪܝܬܐ ܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ ܕܐܬ݂ܘܪ ܐܘ ܕܒܝܬ݂ܢܗܪ̈ܝܢ ܐܘ ܕܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ. ܐܗܐ ܝܗܘܐ ܚܕܐ ܥܠܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܦܝܫܠܗ̇ ܡܪܝܡܢܬܐ ܩܐ ܚܘܝܕܐ ܕܥܡܢ ܘܡܐܙܠܬܗ ܓܘ ܐܓܼܘܢܗ ܥܣܩܐ ܕܪܩܘܒ݂ܠ ܒܥܠܕܒ݂ܒ݂ܐ ܩܫܝܐ ܓܘ ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ.

 ܫܩܠܬܐ ܕܥܕܬ̈ܐ ܓܘ ܡܕܢܚܐ ܠܫܘܡܗ̈ܐ ܕܘܟܬܢܝ̈ܐ ܬܫܥܝܬܢܝ̈ܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܥܠܬܐ ܠܫܦܠܬܐ ܕܩܘܝܡܢ ܐܘܡܬܢܝܐ ܓܘ ܐܬ݂ܪܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܨܐ ܠܗ ܥܡܢ ܕܗܘܐ ܠܗ ܚܘܝܕܐ ܓܘ ܐܓܼܘܢܗ ܘܚܘܦܛܗ ܡܛܠ ܦܝܫܬܗ ܥܠ ܐܪܥܗ ܘܦܝܫܠܗ̇ ܐܪܥܗ ܫܩܝܠܬܐ ܡܢܗ ܒܝܕ ܡܪ̈ܕܘܬ݂ܐ ܢܘܟ݂ܪ̈ܝܐ ܥܠ ܡܪܕܘܬ݂ܐ ܕܒܝܬ݂ܢܗܪ̈ܝܢ ܕܗܘܐܠܝܗܝ ܥܠܬܐ ܠܣܦܩܬܐ ܕܐܬܪܢ ܡ̣ܢ ܥܡܗ ܫܪܫܝܐ ܘܐܡܝܢܘܬܐ ܕܦܫܪܬܢ ܓܘ ܡܪ̈ܕܘܬ݂ܐ ܢܘܟ݂ܪ̈ܝܐ.

ܩܐ ܕܡܨܚ ܦܪܩܚ ܠܐܠܦܢ ܡ̣ܢ ܠܚܪܩܐ ܐܠܨܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܠܪܚܩܢܬܐ ܕܐܢ̈ܐ ܬܘܕܝܬ̈ܐ ܡ̣ܢ ܠܥܒ݂ܪܐ ܒܦܘܠܚܢ̈ܐ ܕܠܐ ܝܠܝܗܝ ܡܬ݂ܕܝܠܢܝ̈ܐ ܒܝܝܗܝ ܘܠܬܡܡܬܐ ܠܐܓܪܬܐ ܕܫܩܝܠܐ ܝܠܝܗܝ ܥܠ ܩܕܠܝܗܝ ܘܕܝܠܗ̇ ܐܓܪܬܐ ܕܦܪܣܬܐ ܘܬܫܡܫܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܡܫܝܚܝܬܐ.

ܥܒ݂ܪܬܐ ܕܐ݇ܢܫ̈ܐ ܕܥܕܬܐ ܓܘ ܫܘܓ݇ܠܢ̈ܐ ܥܠܡܝ̈ܐ ܐܘ ܦܘܠܝܛܝܩܝܐ ܒܦܠܚܐ ܝܠܝܗܝ ܕܪܩܘܒ݂ܠ ܘܠܝܬܐ ܕܫܩܝܠܐ ܝܠܝܗܝ ܥܠ ܩܕܠܝܗܝ ܘܬܡܡܬܗ̇، ܘܒܗ̇ـܝ ܥܕܢܐ ܪܚܩܘܢܐ ܝܠܝܗܝ ܡ̣ܢ ܐܓܪܬܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܡܫܝܚܝܐ ܘܠܐ ܝܠܝܗܝ ܚܫܝܚ̈ܐ ܠܬܫܡܘܫܐ ܓܘ ܥܕܬܘܬ̈ܢ ܩܕܝܫ̈ܐ.

ܚܕ ܟܢܘܫܝܐ ܠܐ ܐܙܠ ܠܩܕܡܐ ܘܠܐ ܫܘܫܛ ܐܢ ܠܐ ܟܠ ܚܕ ܗܕܡܐ ܡ̣ܢ ܗܕܡ̈ܗ ܫܩܠ ܠܘܠܝܬܗ ܘܦܠܚ ܗ̇ܘ ܡܢܕܝ ܕܐܝܬܠܗ ܐܘܡܢܘܬܐ ܒܝܗ ܩܐ ܛܘܦ̮ܣܐ ܠܐ ܡܨܐ ܚܕ ܐܪܕܟ݂ܠܐ[11] ܕܫܩܠ ܫܘܦܐ ܕܚܕ ܩܫܝܫܐ ܘܠܐ ܚܕ ܩܫܝܫܐ ܡܨܐ ܫܩܠ ܫܘܦܐ ܕܚܕ ܐܪܕܟ݂ܠܐ ܡܛܠ ܕܟܠ ܚܕ ܐܝܬܠܗ ܕܝܠܢܝܘܬܐ ܦܪܝܫܬܐ ܒܚܩܠܐ ܐܘܡܢܝܐ[12] ܕܦܠܚܢܐ ܘܡܓܡܪܬܗ.

 ܐܢ ܡܨܐܠܢ ܠܡܛܝܐ ܠܫܘܝܐ ܕܦܪܡܝܬܐ ܕܟܠ ܒܪܢܫܐ ܐܠܝܨܐ[13] ܝܠܗ ܠܡܓܡܪܬܐ ܠܗ̇ܘ ܫܘܓ݇ܠܐ ܕܝܠܢܝܐ ܒܝܗ، ܗ̇ܝܓܗܐ ܒܡܛܝܐ ܝܘܚ ܠܚܕ ܣܘܟܠܐ[14] ܟܢܘܫܝܝܐ ܡܫܘܫܛܐ ܕܡܨܐ ܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܫܪܐ ܠܟܠܝܗܝ ܩܬ݂ܪ̈ܐ ܘܥܣܩܘܬ݂̈ܐ ܕܒܬܦܩܐ ܝܠܝܗܝ ܓܘ ܐܘܪܚܗ، ܩܐ ܕܐܗܐ ܐܢ ܡܨܐܠܢ ܠܡܛܝܐ ܠܐܗܐ ܕܪܓܼܐ[15] ܕܦܪܡܝܬܐ ܕܪܘܟܒ݂ܐ ܕܚܕ ܟܢܘܫܝܐ ܘܘܠܝܬ̈ܗ ܦܪ̈ܝܫܐ ܗܝܓܗܐ ܒܡܛܝܐ ܝܘܚ ܠܣܘܟܠܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܓܡܝܪܐ ܘܕܥܬܝܕ ܒܗܪܢܐ ܩܐ ܥܡܐ ܕܒܝܬ݂ܢܗܪ̈ܝܢ ܫܪܫܝܐ.

[1] ܐܠܝܨܐ: ܡܓ̰ܒܘܪ

[2] ܢܩܘܦܐ: ܗܘܐ ܒܬܪ، ܬܒܥ

[3] ܦܬ݂ܟ݂ܪܝܐ: ܡ̣ܢ ܨܢܡܐ ܝܢ ܨܢܡܝܐ

[4] ܠܒ݂ܝܒ݂ܘܬ݂ܐ: ܠܒܢܐ، ܫܓ̰ܐܥ

[5] ܡܣܬܪܢܘܬ݂ܐ: ܚܡܝܬܐ ܠܓܢܐ، ܕܦ̮ܐܥ

[6] ܩܢܛܐ:ܐ ܩܪܒܢܬܐ ܕܚܘܙܕܓܐ، ܚܛܘܪܐ

[7] ܟܒ݂ܘܫܝܐ: ܫܩܠܬܐ ܕܐܪܥܐ ܒܚܝܠܐ، ܐܗܬܠܐܠ

[8] ܐܠܨ: ܓ̰ܐܒܪ

[9] ܚܣܝܚܐ، ܩܢܝܥܐ، ܪܚܩܢ ܡ̣ܢ ܟܠ ܗܘܠܐ،

[10] ܫܪܒܬ݂ܐ: ܛܝܦܐ

[11] ܐܪܕܟ݂ܠܐ: ܡܘܗܢܕܣ ܕܒܢܝܬܐ

[12] ܐܘܡܢܝܐ: ܨܢܥܝ، ܡܪ ܨܢܥܬ

[13] ܐܠܝܨܐ: ܡܓ̰ܒܘܪ

[14] ܣܘܟܠܐ: ܦܪܡܝܬܐ، ܡܦܗܘܡ

[15] ܕܪܓܼܐ: ܫܘܝܐ، ܕܪܓ̰ܐ


 • -

ܟܘܬܫܐ ܕܦܝܫܬܐ 3

 1. ܬܘܠܡܕܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܐܬܪܝܐ

ܬܘܠܡܕܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܐܬܪܝܐ ܒܢܝܐ ܝܠܗ ܥܠ ܩܢܝܐ ܕܡܨܝܐ ܝܠܗ ܪܫܝܡܐ ܠܨܘܪܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܘܡܪܬ ܗܢܝܢ̈ܐ ܪ̈ܒܐ ܩܐ ܟܢܘܫܝܗ ܘܕܗܘܝ ܐܣ̈ܐ ܕܡܐܙܠܬܐ ܓܘ ܟܘܬܫܐ ܐ݇ܢܫܝܐ ܡܛܠ ܦܝܫܬܐ ܘܐܡܝܢܘܬܐ ܕܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ. ܡܨܚ ܠܐܟ݂ܐ ܒܓܕܝܡܘܬܐ ܠܡܢܗܘܪܐ ܠܕܘܪܐ ܝܢ ܓܪܐ ܕܒܪ̈ܝܢܐ ܠܐܣ̈ܐ ܕܩܘܝܡܐ ܕܚܕ ܟܢܘܫܝܐ ܓܘ ܕܐܗܐ ܡܐܙܠܬܐ ܐ݇ܢܫܝܬܐ ܘܐܢܝ ܝܠܝܗܝ:

ܐ. ܣܦܪ̈ܐ ܕܒ݂ܚܢ̈ܐ ܕܪܢܝܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܡܣܝܡܢܐ

ܡܛܠ ܩܘܝܡܐ ܣܦܪܝܐ ܓܡܝܪܐ ܥܠ  ܐܣ̈ܐ ܡܕܥܝ̈ܐ ܘܝܘܠܦܢܝ̈ܐ ܕܠܐ ܫܓܼܫ ܘܠܐ ܡܨܝ ܥܠܥܠ̈ܐ ܕܙܒ݂ܢܐ ܡܓ̰ܘܓ̰ܝܠܗ. ܣܦܪܐ ܘܣܝܘܡܐ ܝܠܝܗܝ ܐܢܝ ܢܦ̮ܛܪ̈ܐ ܝܢ ܦܘܢܕ̈ܐ ܕܡܢܗܪܝ ܠܐܘܪܚܐ ܕܦܠܚܢܐ ܐܘܡܬܢܝܐ ܫܪܝܪܐ ܓܘ ܟܘܬܫܐ ܕܦܝܫܬܐ ܒܐܪܥܐ ܕܡܘܠܕܢ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ.

ܘܠܝܬܐ ܕܬܘܠܡܕܐ ܐܘܡܬܢܝܐ ܒܕܪܓܼܐ ܩܕܡܝܐ ܝܠܗ̇ ܥܠ ܩܕܠܐ ܕܣܦܪ̈ܐ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܐܢܝ ܕܒܦܠܚܐ ܝܠܝܗܝ ܒܚܩܠ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܝܢ ܦܘܠܝܛܝܩܝܐ ܡܛܠ ܐܢ ܐܢ̈ܐ ܓܒܢ̈ܐ ܠܐ ܫܩܠܝ ܬܡܡܬܐ ܕܘܠܝܬܝܗܝ ܐܢܝ ܒܕ ܦܝܫܝ ܕܝܢ̈ܐ ܥܠ ܟܠ ܫܦܠܬܐ ܘܕܥܪܬܐ ܠܒܬܪܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܘܚܣܪܬܗ ܠܙܕܩ̈ܗ ܐ݇ܢܫܝ̈ܐ ܒܐܬܪܗ ܫܪܫܝܐ.

ܘܠܝܬܐ ܕܣܦܪ̈ܐ ܕܝܗܒ݂ܝ ܗ̇ـܝ ܨܘܪܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܠܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܥܡܢ ܐܬܘܪܝܐ ܘܝܗܒ݂ܝ ܣܘܡܣܡܐ ܬܪܝܨܐ ܘܫܪܝܪܐ ܠܐܢ̈ܐ ܐܝܟܢܘܬ̈ܐ ܡܪܝܪ̈ܐ ܘܡܪ̈ܥܐ ܕܒܬܦܩܐ ܝܠܝܗܝ ܒܥܡܢ ܘܡܘܕܝ ܝܠܝܗܝ ܥܠܬ݂̈ܐ ܕܐܢ̈ܐ ܐܝܟܢܘܬ̈ܐ ܘܡܪ̈ܥܐ ܕܒܓܕܫܐ ܝܠܝܗܝ ܥܠܗ، ܡܛܠ ܫܪܪܐ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ ܕܟܠܝܗܝ ܐܡܘܬ݂̈ܐ ܕܡܨܝ̈ܐ ܝܠܝܗܝ ܚܡܘܝܐ ܠܡܣܐܬ݂ܐ ܕܫܘܚܠܦܐ ܓܘ ܟܢܘܫܝܝܗܝ، ܐܢܝ ܝܠܝܗܝ ܕܡܗܘܕܝ̈ܐ ܝܠܝܗܝ ܐܗܐ ܟܢܫܐ ܠܫܢܘܝܐ ܦܣܘܥܬܐ ܒܬܪ ܦܣܘܥܬܐ ܠܩܕܡܐ ܕܠܐ ܚܕܐ ܬܪܩܠܬܐ ܘܢܦܠܬܐ ܝܢ ܫܦܠܬܐ ܕܡܨܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܗܘܐ ܓܘ ܡܐܙܠܬܐ ܕܕܥܬܐ ܘܦܪܡܝܬܐ ܠܐܝܟܢܘܬ̈ܐ ܘܫܘܚܠܦ̈ܐ ܕܒܓܕܫܐ ܝܠܝܗܝ ܩܘܪܒܐ ܝܢ ܪܚܩܐ ܓܘ ܟܢܘܫܝܐ ܐ݇ܢܫܝܐ ܘܕܡܨܐ ܠܚܝܐ ܓܘ ܐܗܐ ܚܘܕܬܐ ܐܡܝܢܝܐ ܒܐܗܐ ܡܐܙܠܬܐ ܕܟܘܬܫܐ ܕܦܝܫܬܐ.

ܣܦܪ̈ܐ ܘܣܝܘܡ̈ܐ ܐܢܝ ܝܠܝܗܝ ܕܡܨܝ ܥܒ݂ܕܝ ܗ̇ܘ ܫܘܚܠܦܐ ܓܘܪܐ ܘܡܣܝܡܢܐ ܡܛܠ ܐܢܝ ܝܠܝܗܝ ܡܬܒ݂ܢ̈ܐ ܠܐܣ̈ܐ ܕܟܠ ܥܝܕܐ، ܘܐܝܬܝܩܘܢ ܘܬܫܥܝܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕܒܩܝܡܐ ܝܠܗ̇ ܘܒܪܒ݂ܝܐ ܥܠܝܗܝ، ܕܠܐ ܐܢ̈ܐ ܐܣ̈ܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܐ݇ܢܫܝܬܐ ܠܐ ܡܨܐ ܟܢܘܫܝܐ ܠܚܡܘܝܐ ܓܢܗ ܓܘ ܡܐܙܠܬܐ ܕܦܝܫܬܐ ܐ݇ܢܫܝܬܐ.

ܟܠ ܚܕ ܒܪܢܫܐ ܟܡܐ ܕܗܘܐ ܦܫܝܛܐ ܘܟܡܐ ܕܝܠܗ ܫܘܝܐ ܕܝܘܠܦܢܗ، ܟܐ ܝܕܥ ܘܦܪܡܐ ܕܚܕ ܟܢܘܫܝܐ ܠܐ ܡܨܐ ܕܦܐܫ ܩܪܝܐ ܟܢܘܫܝܐ ܐܢ ܠܐ ܡܘܬܪ̈ܝ ܓܘ ܟܠܝܗܝ ܗܕܡ̈ܗ ܠܬܢܘ̈ܐ ܝܢ ܫܪ̈ܛܐ ܕܬܘܠܡܕܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܐܬܪܝܐ. ܐܗܐ ܬܘܠܡܕܐ ܟܐ ܫܪܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܟܘܢܫܐ ܝܢ ܝܗܠܐ ܒܫ ܙܥܘܪܐ ܕܝܠܗ̇ ܒܝܬܘܬܐ، ܗܕܡ̈ܐ ܕܐܗܐ ܒܝܬܘܬܐ ܝܠܝܗܝ ܚܕ ܣܗܡܐ ܡ̣ܢ ܟܢܘܫܝܐ. ܠܐ ܒܥܚ ܐܙܠ݇ܚ ܓܘ ܐܪ̈ܝܟ݂ܘܬܐ ܐܝܢܐ ܡܨܚ ܕܐܡܪܚ ܕܬܘܠܡܕܐ ܕܟܠܝܗܝ ܗܕܡ̈ܐ ܕܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܟܐ ܐܬܐ ܡ̣ܢ ܬܘܠܡܕܐ ܕܒܝܬܐ، ܡܕܪܫܬܐ، ܬܘܕܝܬܐ، ܚܒ݂ܪ̈ܢܐ ܘܐ݇ܚܝܢ̈ܐ ܘܡܚܕܘܪܐ (ܗܘܐ ܕܒܚܝܐ ܝܘܚ ܓܘܗ).

ܩܪܝܢܐ ܡܘܚܒܐ ܟܠܝܗܝ ܐܢ̈ܐ ܡܥܒܕܢܘܬ̈ܐ ܥܠ ܓܪܘܣܬܐ ܘܪܒ݂ܝܬܐ ܕܗܕܡ̈ܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕܗܡܙܘܡܐ ܝܘܚ ܒܝܝܗܝ ܐܬܝ̈ܐ ܝܠܝܗܝ ܡ̣ܢ ܚܕ ܡܒܘܥܐ ܫܪܫܝܐ ܘܪܒܐ ܐܠܨܝܐ ܘܗ̇ܘ ܝܠܗ ܩܢܝܐ ܝܢ ܩܠܡܐ ܕܣܦܪ̈ܐ ܘܣܝܘܡ̈ܐ، ܐܢܝ ܝܠܝܗܝ ܕܡܬܘܒ݂̈ܐ ܝܠܝܗܝ ܠܚܟ݂ܡܬܐ ܕܬܫܥܝܬܐ، ܣܝܡܬܐ ܕܟܬܒ݂̈ܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܕܡܕܪ̈ܫܝܬܐ، ܦܫܩܬܐ ܕܟܬܒ݂̈ܐ ܩܕܝܫ̈ܐ ܘܬܘܕܝܬܐ ܘܚܘܕܬܐ ܕܣܝܡܬܝܗܝ، ܦܪܣܬܐ ܕܣܦܪܝܘܬܐ ܒܫܘܝ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ، ܡܩܡܬܐ ܕܟܪ̈ܘܙܐ ܘܡܟܪ̈ܙܢܐ، ܫܬܐܣܬܐ ܕܟܢܘܫܝܬ̈ܐ ܘܓܒ̈ܐ ܘܝܗܠ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܘܚܪܬܐ ܒܪܝܬܐ ܕܡܚܕܘܪܐ ܛܒ݂ܐ ܘܨܦܝܝ ܩܐ ܚܝܘܬܐ ܕܗܕܡ̈ܐ ܕܟܢܘܫܝܐ.

ܐܢ̈ܐ ܝܠܝܗܝ ܕܝܠܝܬ̈ܐ ܐ݇ܢܫܝ̈ܐ ܕܡܨܝ ܒܪܝ ܘܚܠܢܝ ܘܥܫܢܝ ܚܕ ܟܢܘܫܝܐ ܕܡܨܐ ܚܝܐ ܓܘ ܡܐܙܠܬܐ ܕܦܝܫܬܐ ܟܢܘܫܝܝܬܐ ܐ݇ܢܫܝܬܐ، ܘܒܗܦܟܐ ܕܐܗܐ ܠܒܘܠܐ ܝܘܚ ܠܥܡܢ ܠܫܘܠܡܐ ܕܦܢܝܬܐ ܘܛܠܩܬܐ ܕܐܝܬܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ.


 • -

ܟܘܬܫܐ ܕܦܝܫܬܐ

ܟܘܬܫܐ ܕܦܝܫܬܐ ܓܘ ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ

ܦܘܠܘܣ ܕܢܚܐ

ܚܕܐ ܓܫܩܬܐ ܓܕܝܡܬܐ ܘܣܘܪܗܒ݂ܝܬܐ[1] ܠܓܕܫ̈ܐ ܕܫܓܼܘܫܝ̈ܐ ܡܪ̈ܝܡܢܐ[2] ܕܒܓܕܫܐ ܝܠܝܗܝ ܒܦܢܝܬ̈ܐ ܕܒܚܝܐ ܝܘܚ ܓܘܝܗܝ ܗ.ܕ ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܒܕ ܚܙܚ ܕܐܢ̈ܐ ܓܕܫ̈ܐ ܘܫܘܚܠܦ̈ܐ ܦܠܛܝܗܝ ܝܠܗ ܫܝܦܬܐ ܘܦܪܩܬܐ ܕܐܝܬܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܐܝܟܼ ܚܕ ܥܡܐ ܡܪ ܝܪܬܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܡܥܒܕܢܬܐ ܓܘܪܬܐ ܥܠ ܬܫܡܫܬܐ ܕܫܘܘܫܛܐ ܘܡܢܬܝܬܐ ܐ݇ܢܫܝܬܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܓܘ ܡܥܪܒ݂ܐ.

ܐܝܢܐ ܥܠܬܐ ܕܦܫܡܬܐ ܓܘܪܬܐ ܝܠܗ̇ ܕܐܗܐ ܝܪܬܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܠܐ ܡܨܐ ܠܗ ܥܡܢ ܠܚܡܘܝܗ̇ ܘܣܩܘܠܗ̇ ܘܡܠܚܘܡܗ̇ ܥܡ ܫܘܘܫܛܐ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܡܐܙܠܬܐ ܐ݇ܢܫܝܬܐ ܒܥܠܡܐ ܡܘܪܕܢܐ ܐܝܟܼ ܒܣܓܝ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܥܪܒ݂ܐ. ܥܠܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܘܚܪܝܬܐ ܕܠܐ ܡܨܝܬܐ ܕܥܡܢ ܠܚܡܘܝܐ ܠܡܐܙܠܬܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܢ ܝܠܗ̇ ܕܥܡܢ ܐܬܘܪܝܐ ܒܬܪ ܢܦܠܬܐ ܕܫܘܠܛܢܗ ܦܘܠܝܛܝܩܝܐ ܡܘܢܫܐ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܐܣܐ ܒܫ ܐܠܨܝܐ ܘܐܢܢܩܝܐ ܕܡܨܝܬܐ ܕܚܕܐ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܝܢ ܡܪܕܘܬܐ ܠܦܝܫܐ ܘܒܚܝܐ، ܘܡܨܝܬܐ ܕܥܡܢ ܠܣܝܡܐ ܘܡܬܘܒ݂ܐ ܩܐ ܓܢܗ ܛܟ݂ܣܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܚܒ݂ܫܐ ܟܠܝܗܝ ܥܝܕ̈ܐ، ܐܝܬܝܩܘܢ̈ܐ[3]، ܫܦܝܪܘܬ ܕܘܒܪ̈ܐ ܘܠܫܢܐ ܘܕܗܘܐ ܡܘܠܚܡܐ ܥܡ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܙܒ݂ܢܐ ܘܣܢܝܩܘܬܐ ܚܕܬܬܐ ܕܥܡܢ ܡܛܠ ܦܝܫܬܐ ܕܡܐܙܠܬܐ ܕܐܝܬܘܬܗ ܒܐܪܥܗ ܬܫܥܝܬܢܝܬܐ ܘܚܠܢܬܐ ܕܐܗܐ ܐܝܬܘܬܐ ܒܡܨܥ̈ܐ ܘܫܒ݂ܝܠ̈ܐ ܗܘܠܢܝ̈ܐ، ܐ݇ܢܫܝ̈ܐ، ܘܪ̈ܘܚܢܝܐ.

ܐܢ ܒܫܪܪܐ ܗܘܐ ܗܘܘ ܠܝܗܝ ܦܩܘܕ̈ܐ ܕܟܢܫܢ ܐܬ݂ܘܪܝܐ ܒܬܪ ܢܦܠܬܢ ܦܘܠܝܛܝܩܝܬܐ ܡܕܥܐ ܘܗܘܢܐ ܒܕ ܦܪܡܝ ܗܘܘ ܘܩܢܝ ܗܘܘ ܢܣܝܢ̈ܐ ܡ̣ܢ ܡܐܙܠܬܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܕܐܘܡܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܘܐܝܬܘܬܐ ܕܐܡܘܬ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܘܕܐܟ݂ܝ ܡܨܝ̈ܐ ܝܠܝܗܝ ܘܒܡܨܝܐ ܝܠܝܗ ܠܚܡܘܝܐ ܠܐܝܬܘܬܐ ܕܡܐܙܠܬܐ ܕܐܢ̈ܐ ܐܡܘܬ̈ܐ ܓܘ ܟܘܬܫܐ ܕܚܝܘܬܐ ܐܪܥܢܝܬܐ. ܐܗܐ ܟܘܬܫܐ ܟܐ ܫܚܠܦ ܒܬܪ ܙܒ݂ܐ ܘܡܪܕܘܬܐ ܕܥܡܡ̈ܐ. ܐܢ ܚܕ ܥܡܐ ܒܚܝܐ ܝܠܗ ܓܘ ܚܕܐ ܡܪܕܘܬܐ ܒܢܝܬܐ ܥܠ ܐܣ̈ܐ ܪ̈ܗܝܒ݂ܝܐ ܕܠܐ ܦܘܫܟ݂ܐ[4] ܐܗܐ ܥܡܐ ܠܐ ܡܨܐ ܣܟܼ ܠܚܝܐ ܒܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܥܡ ܚܕܕܐ ܘܠܐ ܥܡ ܐܚܪ̈ܢܐ ܡܛܠ ܐܗܐ ܝܠܗ ܚܕ ܡܢܕܝ ܟܝܢܝܐ ܩܐ ܚܕ ܒܪܝܐ ܚܝܐ ܕܓܘܪܘܣܐ ܝܠܗ ܘܩܝܡܐ ܝܠܗ ܓܘ ܚܕ ܢܦ̮ܫܢܝܘܬܐ ܝܢ ܣܝܓܘܠܘܓ̰ܝܐ ܕܫܠܛܢܬܐ ܘܩܛܠܐ، ܘܠܐ ܣܦܪܚ ܡܢܗ ܕܗܘܐ ܚܒ݂ܪܐ ܘܪܚܡܐ ܡܛܠ ܟܠܗ ܝܘܠܦܢܗ ܘܛܟ݂ܣܐ ܕܚܝܘܬܗ ܝܠܝܗܝ ܒܢܝ̈ܐ ܥܠ ܩܛܠܐ ܘܪܗܝܒ݂ܝܘܬܐ. ܐܗܐ ܝܠܗ̇ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܚܝܘܬܗ ܘܝܘܠܦܢܗ ܒܪܒܪܝܐ ܘܠܐ ܦܐܫ ܟܠܝܐ ܡܢܗ̇ ܐܢ ܠܐ ܦܐܫ ܡܘܪܚܩܐ ܘܦܪܝܫܐ ܡ̣ܢ ܒܪܢܫܘܬܐ ܘܦܣܝܩ̈ܐ ܡܢܗ ܟܠܝܗܝ ܐܣܘܪ̈ܐ ܕܐ݇ܢܫܘܬܐ ܕܚܝܐ ܐܝܟܼ ܒܥܝܪܐ ܟܠܗ̇ ܚܝܘܬܗ.

ܥܡܐ ܐܬܘܪܝܐ ܟܡܐ ܕܠܐ ܝܠܗ ܒܡܨܝܐ ܠܣܟܘܠܐ ܘܦܪܡܘܝܐ ܠܩܢܘܢ̈ܐ ܘܫܒ݂ܝܠ̈ܐ ܕܟܘܬܫܐ ܡܣܝܡܢܐ ܡܛܠ ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܦܝܫܬܐ ܘܚܝܘܬܐ ܓܘ ܛܟ݂ܐ ܓܘܢܝܐ ܕܒܪܝܬܐ ܒܕ ܗܘܐ ܓܕܗ[5] ܦܫܪܬܐ، ܒܪܒܙܬܐ ܘܒܫܘܠܡܐ ܛܠܩܬܐ ܕܐܝܬܘܬܗ ܐܝܟܼ ܚܕ ܟܢܘܫܝܐ ܫܩܝܠܐ ܫܘܦܗ ܓܘ ܡܐܙܠܬܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܐ݇ܢܫܝܬܐ.

[1] ܣܘܪܗܒ݂ܝܬܐ: ܐܙܘܠܬܐ، ܩܠܘܠܬܐ، ܣܪܝܥܐ

[2] ܡܪ̈ܝܡܢܐ: ܒܨܘܪ̈ܝܐ، ܕܠܐ ܝܘܬܪܢܐ، ܣܠܒܝ

[3] ܐܝܬܝܩܘܢ̈ܐ: ܥܝܕ̈ܐ ܛܒ݂̈ܐ، ܐܟܼܠܐܩ

[4] ܦܘܫܟ݂ܐ: ܫܟܘܬܐ

[5] ܓܕܐ: ܦܘܪܣܐ ܛܒ݂ܬܐ، ܗܛ̇


 • -

ܟܘܬܫܐ ܕܦܝܫܬܐ 2

ܟܘܬܫܐ ܕܦܝܫܬܐ ܓܘ ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ

ܩܪ̈ܝܢܐ ܡܘܚܒ̈ܐ ܓܫܩܘܢ ܘܚܙܡܘܢ ܠܬܫܥܝܬܐ ܕܟܘܬܫܐ ܕܒܪ̈ܝܬܐ ܘܥܠܬ̈ܐ ܕܦܝܫܬܐ ܕܚܕ݇ܟܡܐ ܩܘܒܘܚܝܬ̈ܐ ܘܟܢܘܫܝ̈ܐ ܘܛܠܩܬܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܒܕ ܚܙܝܬܘܢ ܐܣܛܘܟ݂ܣ̈ܐ ܝܢ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܡܪ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܓܘ ܡܣܐܬܐ ܕܚܝܘܬܐ ܘܦܝܫܬܐ ܕܒܪ̈ܝܬܐ ܘܐܢܝ ܝܠܝܗܝ:

 1. ܡܛܟܣܬܐ ܕܥܡܐ ܘܐܣܪܬܗ ܒܐܪܥܗ ܬܫܥܝܬܢܝܬܐ ܥܠ ܐܣ̈ܐ ܐܬܪ̈ܝܐ ܐ݇ܢܫܝ̈ܐ.

ܐܪܥܐ ܝܠܗ̇ ܡܘܠܟܢܐ ܕܟܠ ܩܘܒܘܚܬܐ ܘܘܵܠܹܐ ܕܐܗܐ ܩܘܒܘܚܬܐ ܗܘܝܐ ܚܠܝܨܬܐ ܠܐܪܥܗ̇ ܡܛܠ ܐܢ ܚܝܢ̈ܐ ܕܐܗܐ ܐܪܥܐ ܒܫܒ݂ܩܐ ܝܠܝܗܝ ܠܐܪܥܝܗܝ، ܐܢܝ ܒܫܪܪܐ ܒܫܒ݂ܩܐ ܝܠܝܗܝ ܠܥܘܬܪܝܗܝ ܕܝܠܢܝܐ ܘܒܕ ܦܐܫ ܢܦܝܠܐ ܒܐܝܕܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܢ ܒܥܝ ܝܢ ܠܐ ܒܥܝ ܘܡܥܠ ܙܒ݂ܢܐ ܒܕ ܦܝܫܐ ܐܗܐ ܐܪܥܐ ܦܠܝܚܬܐ ܒܝܕ ܡܫܟܢܢܗ̇ ܘܦܐܪܗ̇ ܐ݇ܟ݂ܝܠ̈ܐ ܒܝܕ ܐܗܐ ܟܢܫܐ ܡܫܟܢܢܐ ܘܪܒܐ ܥܣܩܐ ܝܠܗ̇ ܕܐܗܐ ܟܢܫܐ ܚܕܬܐ ܕܫܒ݂ܩܠܗ̇ ܒܐܝܕܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ.

ܘܵܠܹܐ ܕܟܢܫܢ ܦܪܡܐ ܘܣܟܠ ܕܟܘܬܫܐ ܓܘ ܚܕܟܡܐ ܦܢܝܬ̈ܐ ܘܐܝܟܼ ܕܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܓܘ ܦܢܝܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܠܐ ܝܠܗ ܒܢܝܐ ܥܠ ܟܘܬܫܐ ܐ݇ܢܫܝܐ ܕܪܝܐ ܡܛܠ ܕܥܒ݂ܪܬܐ ܥܠ ܐܗܐ ܦܢܝܬܐ ܪ̈ܢܝܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܒܪܒܪ̈ܝܐ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܠܐ ܒܝܕ ܚܝܠܐ ܘܫܠܛܢܬܐ ܒܪܒܪܝܬܐ ܘܠܐ ܡܘܕܝܬܐ ܒܙܕܩ̈ܐ ܐ݇ܢܫܝ̈ܐ.

ܐܢ ܡܨܐ ܠܢ ܠܦܪܡܘܝܐ ܘܣܟܘܠܐ ܠܐܝܟܢܝܘܬܐ ܓܘ ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܘܚܕܪܬܐ ܠܐܘܪ̈ܚܬܐ ܬܪ̈ܝܨܐ ܡܛܠ ܚܡܝܬܐ ܕܥܡܢ ܐܬܘܪܝܐ ܒܐܪܥܗ ܫܪܫܝܬܐ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܒܕ ܚܙܚ ܕܟܘܬܫܐ ܕܦܝܫܬܐ ܥܠ ܐܪܥܢ ܒܢܝܐ ܝܠܗ ܥܠ ܐܘܪ̈ܚܬܐ ܘܫܒ݂ܝܠ̈ܐ ܦܘܕܝ̈ܐ ܘܐܢ ܐܚܢܢ ܠܐ ܕܥܪܚ ܘܕܪܫܚ ܠܐܢ̈ܐ ܐܘܪ̈ܚܬܐ ܘܡܬܒ݂ܚ ܐܘܪ̈ܚܬܐ ܘܫܒ݂ܝܠ̈ܐ ܕܡܩܘܝܬܐ ܕܐܝܬܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܒܐܪܥܢ ܫܪܫܝܬܐ ܟܠܗ ܐܗܐ ܦܠܚܢܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܢ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ، ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܘܥܕܬܢܝ̈ܐ ܝܠܗ ܐܒ݂ܕܢܐ ܘܣܪܝܩܐ، ܒܛܪܝܐ ܝܠܗ ܥܡܢ ܠܛܠܩܬܐ ܘܦܢܝܬܐ ܐܡܝܢܝܬܐ.

ܢܣܝܢ̈ܐ ܕܥܡܢ ܗܕܟ݂ܐ ܡܠܝܢܐ ܝܠܝܗܝ ܕܡܨܚ ܡܬܒ݂ܚ ܩܐ ܓܢܢ ܐܘܪܚܐ ܕܦܠܚܢܐ ܚܕܬܐ ܡܛܠ ܦܝܫܬܢ ܐܝܬܘܬܢܝܬܐ ܓܘ ܐܪܥܢ ܫܪܫܝܬܐ ܘܐܗܐ ܐܘܪܚܐ ܕܦܠܚܢܐ ܚܕܬܐ ܟܠܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܟܡܐ ܝܠܝܗܝ ܓܒ̈ܢ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܘܫܘܬܐܣ̈ܢ ܫܘܬܦܝ̈ܐ ܘܥܕܬܢܝ̈ܐ ܫܪܝܪ̈ܐ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܥܡܢ ܓܘ ܒܝܬܢܗܪ̈ܐ.

ܒܫܪܪܐ ܡܨܢ ܐܡܪܢ ܕܦܠܚܢܐ ܕܩܐܡ ܕܟܠܝܗܝ ܫܘܬܐܣ̈ܢ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܘܫܪܟܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܐ ܠܐ ܝܠܝܗܝ ܒܗ̇ܘ ܕܪܓܼܐ ܡܛܝܐ ܘܫܘܝܐ ܥܡ ܐܝܟܢܘܬ̈ܐ ܘܓܕܫ̈ܐ ܕܩܘܘܡܐ ܝܠܝܗܝ ܒܐܪܥܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܕܝܠܢܐܝܬ ܘܟܠܗ̇ ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܓܘܢܐܝܬ. ܐܢ ܒܥܚ ܗܘܚ ܒܫܘܝܐ ܕܓܕܫܐ ܓܘ ܐܗܐ ܦܢܝܬܐ ܘܡܛܝܒ݂̈ܐ ܥܡ ܫܥܬ݂ܐ ܕܓܕܫܐ ܐܠܝܨܬܐ ܝܠܗ̇ ܕܟܠܝܗܝ ܫܘܬܐܣ̈ܢ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܘܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܗܘܝ ܡܘܪ̈ܝܙܐ ܓܘ ܚܕ ܛܟ݂ܣܐ ܕܦܠܚܢܐ ܣܘܥܪܢܝܐ ܦܘܠܝܛܝܩܐܝܬ ܘܐܩܢܘܡܝܐܝܬ ܘܐܢ ܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܢ ܠܐ ܡܨܝ ܠܡܛܟܘܣ̈ܐ ܥܡܢ ܥܠ ܐܣ̈ܐ ܡܕܥܝ̈ܐ ܕܟܠܗ ܥܠܡܐ ܡܘܪܕܢܐ ܕܡܛܘܟܣܐ ܝܠܗ ܓܢܗ ܥܠܝܗܝ ܒܫ ܨܦܝܝ ܝܠܗ̇ ܘܛܒ݂ܬܐ ܠܐ ܙܡܪܝ ܥܠ ܡܢ̈ܐ[1] ܕܐܘܡܬܢܝܘܬܐ ܡܛܠ ܣܘܟܠܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝܐ ܘܡܕܥܝܐ ܝܠܗ ܕܐܢܝ ܠܐ ܝܠܝܗܝ ܫܪܝܪ̈ܐ ܒܡܡܠܠܝܗܝ ܘܠܐ ܡܗܘܡܢܐ ܒܢܝܫܐ ܕܐܢܝ ܡܠܠܘܠܐ ܝܠܝܗܝ ܒܝܗ. ܣܘܟܠܐ ܕܦܠܚܢܝܗܝ ܝܠܗ ܕܐܢܝ ܝܠܝܗܝ ܬܓܪ̈ܐ ܕܨܒ݂ܘܬ݂ܐ ܘܡܡܛܘܝܐ ܝܠܝܗܝ ܢܟ݂ܝܢܐ ܘܣܘܪܚܢܐ[2] ܒܟܢܫܐ ܕܥܡܐ ܕܒܝܬܢܗܪܝܢ ܫܪܫܝܐ.

ܦܠܚܢܐ ܫܪܝܪܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܢ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܡܛܠ ܦܘܪܩܢܐ ܘܫܘܠܡܐ ܕܛܠܘܡܝܐ ܘܪܕܘܦܝܐ ܥܠ ܥܡܢ ܓܘ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܗܘܐ:

 • ܛܟܣܬܐ ܕܥܡܢ ܥܠ ܐܣ̈ܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܐܬܪ̈ܝܐ ܘܡܕܥܪܬܐ ܕܟܠ ܣܝܛܐ ܡ̣ܢ ܐܪ̈ܥܬܝܗܝ ܫܩܝܠ̈ܐ ܡܛܠ ܐܢ̈ܐ ܝܠܝܗܝ ܡܘܠܟܢܝܗܝ ܕܝܠܢܝ̈ܐ ܘܝܠܗ ܚܕ ܙܕܩܐ ܫܪܫܝܐ ܕܩܢܘܢ̈ܐ ܕܐܡܘܬ̈ܐ ܡܚܝܕ̈ܐ.
 • ܦܠܚܬܐ ܕܓܒ̈ܢ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܓܘ ܚܕ ܩܕܡܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܐܬܪܝܐ ܡܛܠ ܫܘܠܛܢܐ ܝܬܝܐ ܓܘ ܕܫܬܐ ܕܢܝܢܘܐ ܡܛܠ ܡܚܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܘܠܫܢܢ ܘܩܘܝܡܢ ܡܕܝܢܝܐ.
 • ܫܬܐܣܬܐ ܕܚܕ ܫܘܬܐܣܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܫܪܝܐ ܦܐܫ ܣܢܝܕܐ ܘܥܘܕܪܢܐ ܒܟܠܝܗܝ ܓܒ̈ܐ، ܚܘܝܕ̈ܐ ܕܟܢܘܫܝܬ̈ܐ ܘܥܕܬ̈ܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܒܐܬܪܐ ܘܒܓܠܘܬܐ ܡܛܠ ܡܓܡܪܬܐ ܕܬܪ̈ܡܝܬܐ ܕܡܦܪܝܬܐ ܕܫܘܠܢ̈ܐ، ܫܘܬܦܘܬ̈ܐ ܐܘܡܢܝ̈ܐ ܘܥܕܪܢܬܐ ܕܟܠ ܕܒܥܐ ܕܥܪ ܒܦܢܝܬ̈ܐ ܕܒܚܝܐ ܝܠܗ ܓܘܗ ܥܡܢ ܓܘ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ.

[1] ܡܢ̈ܐ: ܡܙ̈ܐ، ܐܘܬܐܪ

[2] ܣܘܪܚܢܐ: ܚܘܙܕܓܐ، ܡܡܪܥܬܐ ܓܘܪܬܐ


 • -

ܪܫܐ ܕܫܢ݇ܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܚܕܬܐ

ܐܗܐ ܝܘܡܐ ܝܠܗ ܚܕ ܝܘܡܐ ܕܐܝܩܪܐ ܘܪܘܡܪܡܐ ܕܐܘܡܬܢ ܓܘ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܡܛܠ ܐܗܐ ܝܘܡܐ ܣܘܟܠܗ ܝܠܗ ܒܪܝܬܐ ܘܗܘܝܬܐ ܚܕܬܬܐ ܘܡܐܙܠܬܐ ܕܚܝܘܬܐ ܕܒܪܢܫܘܬܐ ܥܠ ܕܐܗܐ ܐܪܥܐ. ܒܫܪܝܬܐ ܕܐܗܐ ܝܪܚܐ ܚܕ ܒܢܝܣܢ ܡ̣ܢ ܟܠ ܫܢ݇ܬܐ ܟܝܢܐ ܟܐ ܣܩܠ ܠܓܢܗ ܒܗܒܒܼ̈ܐ ܓܘܢ̈ܐ ܓܘܢ̈ܐ ܕܟܐ ܩܪܚ ܠܗܘܢ ܒܒܠ̈ܐ ܕܢܝܣܢ. ܒܐܗܐ ܝܪܚܐ ܟܠܗ ܟܝܢܐ ܟܐ ܗܘܐ ܓܘ ܚܕܘܬܐ ܘܫܚܠܦܬܐ ܚܕܬܬܐ. ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܕܡܬܘܬ̈ܐ ܘܡܕܝܢܬ̈ܐ ܟܐ ܦܠܛܝ ܓܘ ܟܝܢܐ ܘܫܘܬܦܝ ܥܡ ܚܕܘܬܐ ܘܦܨܚܘܬܐ ܕܫܘܦܪܐ ܕܒܝܬܢܝܣܢ̈ܐ. ܠܐܟܼܐ ܒܕ ܚܙܚ ܫܒܼܪ̈ܐ ܒܥܪܩܐ ܘܒܪܚܛܐ ܘܛܐܘܠܐ ܥܡ ܚܕܕܐ ܓܘ ܚܕܘܬܐ ܘܬܡܐ ܒܕ ܚܙܚ ܥܠܝܡ̈ܐ ܘܥܠܝܡܬ̈ܐ ܟܠܝ̈ܐ ܪܐܙܐ ܪܐܙܐ ܒܪܩܕܐ ܘܒܙܡܪܐ ܥܠ ܩܝܢܬ̈ܐ ܕܟܝܢܐ ܫܦܝܪܐ.

ܓܘ ܨܡܚܬܐ ܕܫܡܫܐ ܕܚܕ ܒܢܝܣܢ ܟܠ ܒܝܬܐ ܟܐ ܬܠܐ ܚܕ ܒܩܐ ܕܓܠܐ ܘܗܒܒܼ̈ܐ ܥܠ ܬܪܥܐ ܕܒܝܬܐ ܘܦܝܫܐ ܝܢܐ ܩܪ̈ܝܐ ܒܣܟ̈ܐ ܕܢܝܣܢ، ܘܐܗܐ ܝܠܗ ܚܕ ܪܡܙܐ ܘܪܗܛܐ ܕܚܝܘܬܐ ܚܕܬܬܐ ܡܛܠ ܓܘ ܐܗܐ ܝܘܡܐ ܒܪܢܫܐ ܥܒܼܪܐ ܝܠܗ ܓܘ ܚܕ ܚܘܕܪܐ ܚܕܬܐ ܕܫܪܘܝܐ ܝܠܗ ܒܩܝܢܘܬܐ ܘܦܩܚܬܐ ܕܒܒܠ̈ܐ ܘܗܒܒܼ̈ܐ ܕܟܠ ܛܥܘܢܬܐ ܓܘ ܕܐܗܐ ܟܝܢܐ.

ܬܫܥܝܬܐ ܕܐܘܡܬܢ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ̇ ܕܥܕܥܐܕܐ ܕܪܫܐ ܕܫܢ݇ܬܐ ܚܕܬܬܐ ܚܕ ܒܢܝܣܢ ܝܗܘܐ ܚܕ ܡ̣ܢ ܓܕܫ̈ܐ ܒܘܫ ܐܠܨܝ̈ܐ ܘܡܫܡܗ̈ܐ ܓܘ ܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܐܬܘܪܝܬܐ ܒܙܒܼܢܐ ܕܓܢ݇ܒܪܘܬܗ̇. ܐܗܐ ܥܕܥܐܕܐ ܝܗܘܐ ܗ̇ܘ ܥܕܥܐܕܐ ܒܘܫ ܓܘܪܐ ܘܪܒܐ ܡ̣ܢ ܟܠܝܗܝ ܥܐܕܘܬ̈ܐ ܘܫܗܪ̈ܐ ܓܘ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ. ܟܐ ܕܥܪܐ ܬܫܥܝܬܐ ܕܪܫܐ ܕܫܢ݇ܬܐ ܚܕܬܬܐ ܚܕ ܒܢܝܣܢ ܠܬܪ̈ܬܝܢ ܫܘܥܝܬ̈ܐ ܘܚܕܐ ܡ̣ܢ ܐܢ̈ܐ ܫܘܥܝܬ̈ܐ ܡܕܟܼܘܪܐ ܝܠܗ̇ ܕܒܫܘܪܝܐ ܠܝܬ ܗܘܐ ܫܒܼܘܩ ܡ̣ܢ ܐܒܘ ܐܠܗܐ ܕܚܝܘܬܐ ܚܠܝܬܐ ܘܬܝܡܬ ܐܠܗܬܐ ܕܡܝܐ ܡܠܚܢ̈ܐ ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܠܐ ܐܪܥܐ ܘܠܐ ܫܡܝܐ ܘܠܐ ܚܕ ܒܪܝܐ ܐܚܪܢܐ. ܡ̣ܢ ܙܘܘܓܼܐ ܕܐܢ̈ܐ ܬܪ̈ܝܢ ܐܠܗ̈ܐ ܐܒܘ ܘܬܝܡܬ ܗܘܐܠܗܘܢ ܝܘܒܠ̈ܐ ܡ̣ܢ ܐܠܗ̈ܐ. ܝܘܒܠܐ ܩܕܡܝܐ ܝܗܘܐ ܠܚܡܘ ܘܠܚܡܐ، ܝܘܒܠܐ ܬܪܝܢܐ ܝܗܘܐ ܡܡܘ ܘܐܢܫܪ ܟܝܫܪ.

ܝܘܒܠܐ ܬܠܝܬܝܐ ܗܘܐܠܗܘܢ ܐܢܘ ܘܐܢܠܝܠ ܘܐܝܐ. ܐܠܗܬܐ ܬܝܡܬ ܘܒܥܠܘ ܐܒܘ ܟܪܒܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܐܠܗ̈ܐ ܘܦܣܩܠܗܘܢ ܕܦܪܩܝ ܡ̣ܢ ܕܐܢ̈ܐ ܐܠܗ̈ܐ ܩܐ ܕܐܗܐ ܥܠܬܐ ܡܘܒܪܐܠܗ̇ ܐܠܗܬܐ ܬܝܡܬ ܚܕܥܣܪ ܣܛܢ̈ܐ ܩܐ ܕܦܠܫܝ ܥܡ ܕܐܢ̈ܐ ܐܠܗ̈ܐ. ܐܠܗܬܐ ܐܝܐ ܡܗܘܘܝܐ ܝܠܗ̇ ܠܐܠܗܐ ܐܫܘܪ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܕܝܠܝܬ̈ܐ ܕܓܢ݇ܒܪܘܬܐ ܘܚܝܠܐ ܘܦܩܘܕܘܬܐ. ܐܝܡܢ ܫܡܥܠܗܘܢ ܐܢܝ ܐܠܗ̈ܐ ܕܐܠܗܬܐ ܬܝܡܬ ܡܛܘܝܒܬܐ ܝܠܗ̇ ܚܕ ܓܝܣܐ ܡ̣ܢ ܐܢܝ ܣܛܢ̈ܐ ܒܪܫܢܘܬܐ ܕܟܢܟܘ. ܩܛܪܗܘܢ ܟܠܝܗܝ ܐܠܗ̈ܐ ܚܕܐ ܟܦܫܬܐ ܘܦܣܩܠܗܘܢ ܕܐܫܘܪ ܗܘܐ ܡܗܕܝܢܐ ܘܦܩܘܕܐ ܥܠܝܗܝ ܠܦܠܫܐ ܥܡ ܐܠܗܬܐ ܬܝܡܬ. ܒܦܩܘܕܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܫܘܪ ܨܦܚܠܗܘܢ ܥܠ ܓܝܣܐ ܕܬܝܡܬ ܘܕܒܼܩܠܗ ܐܠܗܐ ܐܫܘܪ ܠܦܩܘܕܐ ܕܣܛܢ̈ܐ ܟܢܟܘ ܘܩܡ ܕܪܐܠܗ ܓܘ ܒܝܬܐܣܝܪ̈ܐ ܘܕܒܼܩܠܗ ܠܬܝܡܬ ܘܦܠܓܼܠܗ ܐܠܗ̇ ܠܬܪ̈ܬܝܢ ܡܢܬ̈ܐ ܕܥܒܼܕܠܗ ܡܢܝܗܝ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ. ܒܬܪ ܕܐܢܝ ܓܕܫܐ ܘܒܪܝܬܐ ܕܐܪܥܐ ܘܫܡܝܐ ܩܛܠܗ ܐܠܗܐ ܐܫܘܪ ܠܟܢܟܘ ܘܡܘܦܠܚܠܗ ܕܡܗ ܩܐ ܡܒܪܝܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܩܐ ܕܗܘܝ ܡܫܡܫܢ̈ܐ ܠܐܠܗ̈ܐ ܓܘ ܥܕܢܐ ܕܡܢܝܚܬܐ.

ܐܗܐ ܫܘܥܝܬܐ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ̇ ܩܬܢ ܕܐܠܗܐ ܐܫܘܪ ܝܠܗ ܒܪܝܢܐ ܕܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܘܟܠ ܩܝܢܘܬܐ ܘܚܝܘܬܐ ܪܚܫܢܬܐ ܕܝܠܗ̇ ܥܠ ܒܪܙܐ ܐܘ ܓܘ ܡܝܐ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܒܪܝܬܐ ܕܩܝܢܘܬܐ ܘܚܝܘܬܐ ܥܠ ܕܐܗܐ ܐܪܥܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬܗܘܝܢܬܐ ܘܠܐ ܡܬܡܨܝܢܬܐ ܕܡܨܐ ܒܪܢܫܐ ܚܝܐ ܘܦܪܐ. ܫܘܥܝܬܐ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ̇ ܩܬܢ ܕܐܠܗܐ ܐܫܘܪ ܝܠܗ ܗ̇ܘ ܫܡܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܘܫܘܪܝܐ ܕܒܪܝܬܐ ܘܟܝܢܐ ܠܚܘܡܐ ܘܓܡܝܪܐ ܩܐ ܚܝܘܬܐ ܘܡܐܙܠܬܐ ܓܘ ܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܘܐܡܝܢܘܬܐ ܕܫܡܐ ܐܠܗܝܐ ܘܡܬܼܘܡܝܘܬܗ ܓܘ ܕܐܗܐ ܒܪܝܬܐ.

ܒܫܘܠܡܐ ܡܩܪܘܒܼܐ ܝܘܚ ܗܘܢܝ̈ܐ ܛܒܼ̈ܐ ܩܐ ܟܠܝܗܝ ܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܒܟܠܗ̇ ܬܒܼܝܠ ܘܐܝܬܠܢ ܣܒܼܪܐ ܕܗܘܐ ܓܘ ܐܬܪܢ ܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܘܚܐܪܘܬܐ ܘܙܟܼܘܬܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܬܐ ܘܫܪܪܬܐ ܕܙܕܩ̈ܢ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܥܠ ܐܪܥܢ ܬܫܥܝܬܢܝܬܐ ܓܘ ܒܝܬܼܢܗܪ̈ܝܢ ܐܡܝܢ.


 • -

ܓܫܪܐ ܕܙܟ݂ܘ

ܒܝܕ: ܟܼܘܪ ܐܦܣܩܘܦܐ ܦܘܠܘܣ ܕܒܝܬܕܪܐ

ܙܟܼܘ ܫܡܐ ܕܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܝܠܗ ܦܘܫܩܗ ܙܟܼܘܬܐ ، ܩܪܝܒܼܐ ܡܢܗܿ ܐܝܬ ܚܕܐ ܩܪܝܬܐ ܫܡܗܿ ܒܝܕܪܘ ܕܦܘܫܩܗ ܝܠܗ ܒܝܬ ܕܪܐ ܒܣܘܟܠ ܕܘܟܬܐ ܕܩܪܒܼܐ .ܩܪܒܼܐ ܕܓܕܫܠܗ ܬܡܐ ܘܦܪܩܠܗ ܒܙܟܼܘ .

ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܙܟܼܘ ܒܙܒܼܢ̈ܐ ܥܬܝܩ̈ܐ ܚܕ̄ ܐܡܝܪܐ ܪܒܐ ܘܬܩܝܦܐ ـ ܚܝܠܢܐـ ܘܪܒܐ ܥܬܝܪܐ.ܣܓܝ ܪܚܡ ܗܘܐ ܘܡܚܒ ܗܘܐ ܠܥܡܗ ܘܡܪܚܫ ܗܘܐ ܫܘܓ̄ܠܢ̈ܗ ܘܡܠܐ ܗܘܐ ܣܢܝܩܘ̈ܬܗ ܘܐܦ ܥܡܗ ܡܚܒ ܗܘܐ ܠܗ ܟܕ ܗܿܘ ܗܘܐ ܚܕ ܡܕܒܪܢܐ ܟܐܢܐ . ܐܡܝܪܐ ܕܙܟܼܘ ܡܬܘܚܡܢܗ ܘܡܬܒܼܠܗ ܒܪܥܝܢܗ ܕܒܵܢܹܐ ܚܕ ܓܫܪܐ ܥܠ ܢܗܪܐ ܕܚܒܘܪ ܕܥܒܼܪܝ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܥܠܗ ܡܢ ܚܕ ܓܢ̄ܒܐ ܠܗܿܘ ܐ̄ܚܪ̄ܢܐ ܕܐܝܬ ܒܗ ܜܘܪܐ ܕܩܪܕܘ ܘܙܘܙܢ̈ܐ ܐܬܪܐ ܕܡܪ̈ܓܐ ܘܡܒܥ̈ܐ ܕܡܝ̈ܐ ܐܝܟܐ ܕܐ̄ܢܫܐ ܡܫܢܝ ܗܘܘ ܠܥܢ̈ܐ (ܥܪ̈ܒܐ) ܕܝܠܗܘܢ ܡܢ ܐܪ̈ܥܬܐ ܬܚܬܝ̈ܬܐ ܘܦܩܥܬ̈ܐ ـ ܫܠܘ̈ܐ ـ ܒܙܒܼܢܐ ܕܩܝܜܐ ܘܚܘܡܐ .

ܒܙܘܙܢ̈ܐ ܦܝܫܝܢ ܗܘܘ ܡܬܘܪܨܐ ܓܘܒܢ̈ܐ ܘܡܫܚ̈ܐ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܒܕܘܡܝܐ ܕܝܠܝܗܝ ܒܟܠܗܿ ܡܬܥܡܪܢܝܬܐ، ܠܫܡܝܢܘܬܝܗܝ ܘܜܥܡܝܗܝ.ܘܥܘܼܢ̈ܐ ܦܝܫܝܢ ܗܘܘ ܦܜܝܡ̈ܐ ܬܡܐ ܘܦܝܫܝܢ ܗܘܘ ܗܐ ܠܬܫܪ̈ܝܬܐ ܟܕ ܕܥܪܝܢ ܗܘܘ ܠܕܘܟܢ̈ܝܗܝ ܘܬܡܐ ܐܦ ܡܪ̈ܘܬܝܗܝ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܠܝܗܝ ܒܥܠܬܐ ܕܫܘܚܠܦ̈ܐ ܕܗܘܝܢ ܗܘܘ ܥܠܝܗܝ . ܠܐܢ̈ܐ ܥܠܠ̈ܐ ܘܡܜܠ ܥܘܕܪܢܐ ܠܥܡܗ ܘܩܐ ܕܦܐܫ ܟܬܝܒܼܐ ܫܡܗ ܒܬܫܥܝܬܐ ܦܣܩܠܗ ܐܡܝܪܐ ܕܒܢܐ ܚܕ ܓܫܪܐ ܥܠ ܢܗܪܐ ܕܚܒܘܪ ܩܫܝܐ ܘܡܪܘܕܐ.

ܦܩܕܠܗ ܐܡܝܪܐ ܟܦܫܬܐ ܕܪܒܐ ܡܠܘܐ̈ܐ ܕܒܢܝܐ ܘܟܐܦ̈ܐ ܓܠܝܦ̈ܐ ܪ̈ܒܐ . ܡܫܘܕܪܗ ܒܬܪ ܐܪܕܟܼܠ̈ܐ ܘܒܢܝ̈ܐ ܜܒܼ̈ܐ ܘܡܫܡܗ̈ܐ ܕܐܬܪܐ.

ܡܫܘܪܐܠܗ ܦܘܠܚܢܐ ܒܚܕܐ ܦܢܝܬܐ ܕܟܐܦ̈ܐ ܥܫܝܢ̈ܐ ܠܓܪܒܝܐ ܕܙܟܼܘ ܒܬܪܝ ܡܝܠ̈ܐ.

ܦܘܠܚܢܐ ܪܚܫܠܗ ܘܣܠܩܠܗ ܒܟܘܫܪܐ ܗܐ ܠܡܜܐܠܗ ܠܡܫܩܠ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈ܝܐ ܒܩܜܪܐ ܡܨܥܝܐ ܥܠܝܐ . ܐܝܡܢ ܕܐ̄ܬܐ ܠܗ ܕܚܬܡ ܠܦܘܠܚܢܐ ܘܡܬܒܼ ܩܜܪܐ ܐ̄ܚܪܝܐ ܠܐ ܗܘܐܠܗ ܐܗܐ ܡܕܡ ܘܢܦܠܗܿ ܟܐܦܐ ܐ̄ܚܪܝܬܐ . ܐܪ̈ܕܟܼܠܐ ܘܒܢܝ̈ܐ ܡܐܣܝܢ ـܡܓ̮ܘܪܒܠܗܘܢ ـ

ܚܕܐ ܙܒܢ̄ܬܐ ـ ܓܗܐ ـ ܘܬܪܬܝ ܘܥܣܪ ܘܠܐ ܟܠܐܠܗܿ ܟܐܦܐ ܐ̄ܚܪܝܬܐ .ܒܪܡ ـ ܐܠܐ ـ ܙܠܩܠܗܿ ܘܢܦܠܗܿ ܒܥܘܡܩܐ ܕܡܝ̈ܐ . ܟܠܗܘܢ ܡܠܝܠܗܘܢ ܟܪܝܘܬܐ ܘܚܫܐ ܘܐܡܝܪܐ ܪܒܐ ܟܪܒܠܗ ܘܙܥܩܠܗ ܒܒܢܝ̈ܐ ܘܐ̄ܡܪܗ : ܐܗܐ ܡܘܕܝ ܝܠܗ ؟ ܡܘܕܝ ܝܠܗ ܦܘܕܐ ܒܐܗܐ ܦܘܠܚܢܐ ܕܠܐ ܓܡܪܗ ؟ ܡܘܕܝ ܝܠܗܿ ܥܠܬܐ ܕܐܗܐ ؟

ܒܢܝܐ ܡܦܘܢܐܠܗ ܒܩܠܐ ܚܫܢܐ ܘܒܙܝܥܬܐ : ܠܐ ܡܨܢ ܐܡܪܢ ܡܘܕܝ ܠܗܿ ܥܠܬܐ .

ܐܡܝܪܐ ܙܥܩܠܗ ܒܦܬܗ ܘܐ̄ܡܪܗ ܒܚܡܬܢܘܬܐ :ܐܢ ܠܐ ܐܡܪܬ ܒܫܩܠܢܗܿ ܪܘܚܘܟܼ.

ܒܢܝܐ ܐ̄ܡܪܗ :ܐܝܬ ܚܕ̄ ܦܘܕܐ (ܚܠܜܐ) ܒܦܠܓܗ ܕܓܫܪܐ. ܡܘܕܝ ܠܗ ܦܘܕܐ؟ ܡܒܘܩܪܗ ܐܡܝܪܐ: ܐ̄ܡܘܪ ܘܓܠܝ ܠܐ̄ܪܙܐ ܕܠܐ ܡܨܬ ܐܡܪܬܠܗ.

ܒܢܝܐ ܒܙܕܘܥܬܐ ܐ̄ܡܪܗ:ܚܝܐ ܡܪܝ ܗܐ ܠܥܠܡܝܢ . ܐܗܐ ܓܫܪܐ ܠܐ ܦܐܫ ܒܢܝܐ ܘܠܐ ܓܡܝܪܐ ܐܢ ܠܐ ܦܝܫܗܿ ܡܬܒܼܬܐ ܚܕܐ ܢܦ̮ܫܐ ܚܝܬܐ ܒܝܗ .

ܡܘܕ ܢܦ̮ܫܐ؟ ܐ̄ܡܪܗ ܐܡܝܪܐ . ܗܿܝ ܢܦ̮ܫܐ ܩܕ̄ܡܝܬܐ ܕܡܜܝܐ ܠܓܫܪܐ .

ܐܡܝܪܐ ܝܡܐܠܗ ܡܘܡ̈ܬܐ ܩܕ̄ܡ ܟܠܗܘܢ ܚܒܼܪ̈ܘܬܗ ܘܐ̄ܢܫ̈ܐ ܕܡܬܗ ܘܐ̄ܡܪܗ :ܚܙܚ ܐܝܕܐ ܢܦ̮ܫܐ ܒܐܬܝܐ ܩܕ̄ܡܝܬܐ ܠܐܟܼܐ ܡܢ ܙܟܼܘ .ܘܡܢ ܕܗܘܐ ܒܡܬܒܼܚܠܗ ܒܐܗܐ ܓܫܪܐ .

ܐܡܝܪܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܚܕܐ ܒܪܬܐ ܠܚܘܕܝܬܐ ، ܘܗܿܘ ܪܒܐ ܡܚܒ ܗܘܐ ܠܗܿ ܘܐܦ ܗܿܝ ܪܒܐ ܒܥܝܗܿ ܗܘܐܠܗ ܒܒܗܿ.ܗܿܝ ܫܦܝܪܬܐ ܕܐܬܪܗܿ ܝܗܘܐ .ܫܘܦܪܗܿ ܓܪܫܢܐ ܗܘܐ ܘܕܘܒܪ̈ܗܿ ܜܒܼ̈ܐ ܗܘܐ.  ܡܢܫܠ ܒܥܐܠܗܿ ܕܐܙܠ̄ܗܿ ܠܓܫܪܐ ܘܚܙܝܐ ܕܐܟܼܝ ܠܗ ܒܐ̄ܙܠܐ ܫܘܓܵ̄ܠܐ ܕܒܢܝܢܐ..

ܫܘܦܪܢܗܿ ܠܓܢܗܿ ܘܫܩܠܗܿ ܠܟܠܒܗܿ ܘܐ̄ܙܠܗܿ ܠܓܒ ܓܫܪܐ ܠܒܼܪ ܡܢ ܙܟܼܘ.

ܡܢ ܩܕ̄ܡ ܕܡܜܝ ܠܓܫܪܐ ܟܠܒܐ ܡܫܘܪܐܠܗ ܡܬܥܘܠܐ ܩܕ̄ܡ ܕܠܐܠܹܐ ܒܪܬܐ ܕܐܡܝܪܐ .ܐܝܡܢ ܕܗܿܝ ܚܙܐܠܗܿ ܠܒܒܗܿ ܥܡ ܚܒܼܪ̈ܘܬܗ ܒܓܚܟܐ ܚܕܐܠܗܿ ܘܡܘܪܚܩܠܗܿܠܟܠܒܗܿ ܡܢ ܩܕ̄ܡܗܿ ܘܫܒܼܩܠܐ ܕܦܐܫ ܠܒܬ̄ܪܐ. ܗܿܝ ܡܜܐܠܐ ܩܕ̄ܡܝܬܐ ܠܓܫܪܐ . ܐܝܡܢ ܕܐܡܝܪܐ ܘܐ̄ܢܫ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈̄ܢܐ ܚܙܝܠܘܢ ܠܐܗܐ ܡܢܕܝ ܟܪܒܠܘܢ ܘܡܠܝܠܘܢ ܡܢ ܚܫܐ .

ܦܩܕܠܐ ܐܡܝܪܐ ܠܒܵܢܵܝܵܐ ܕܡܬܒܼ ܠܐܡܝܪܬܐ ܒܓܫܪܐ ܘ ܒܒܢܝܵܢܵܐ.ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܕܝܗܘܐ ܬܡܐ ܠܐ ܫܒܼܩܠܗܘܢ ܘܡܓ̮ܘܪܒܠܝܗܝ ܕܡܟܠܝܢ ܠܗ ܐܠܐ ܠܐ ܡܨܝܠܘܢ، ܘܒܢܝܐ ܡܘܓܡܪܐ ܠܦܘܩܕܢܐ ܕܐܡܝܪܐ . ܕܒܼܝܩܐܠܗ ܒܢܝܐ ܠܒܪܬܐ ܘܗܿܘ ܙܕܝܥܐ ܘܪܗܝܒܼܐ ، ܘܒܪܬܐ ܒܒܟܼܝܐ ܘܒܒܥܝܐ ܪܚܡܐ ܡܢ ܒܒܗܿ ܕܠܐ ܫܒܼܩܠܗܒ ܡܝܬܐ ܘܐ̄ܡܪܗܿ: ܝܐ ܒܒܝ ، ܐܢܐ ܒܪܬܘܟܼ ܝܘܢ

ܠܐ ܦܪܩܬܠܘܢ ܚܝ̈ܝ ܡܢ ܕܐܗܐ ܒܪܝܬܐ . ܟܡܐ ܪܚܡܬ ܗܘܐ ܠܝ ܝܐ ܒܒܝ ،ܕܐܟܼܝ ܒܥܝܐ ܝܘܬ ܡܘܬܝ ، ܒܒܝ ܠܐ ܥܒܼܘܕ ܐܗܐ ܥܡܝ .ܐܦ ܡܪܚܡ ܠܡܣܟܢܬܐ ܕܝܡܝ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܫܒܼܩܐ ܠܝ ، ܐܢܐ ܒܪܬܘܟܼ ܝܗܘܢ .

ܡܦܘܢܐܠܐ ܐܡܝܪܐ : ܝܐ ܒܪܬܝ ܐܢܐ ܡܚܒܢܟܼܝ̄ ܒܘܫ ܡܢ ܟܠ ܡܢܕܝ.ܐܝܢܐ ܐܠܨ ܕܕܒܼܚܬܝ ܓܢܟܼܝ ܩܐ ܐܬܪܟܼܝ. ܟܕ ܐܢܐ ܡܘܡ̈ܬܐ ܝܡܹܐܠܝ ܘܐܗܐ ܝܠܗ ܩܐ ܝܘܬܪܢܐ ܕܐܬܪܐ ܘܓܫܪܐ ܠܐ ܬܐܡ ܕܠܐ ܕܝܠܟܼܝ. ܡܫܘܪܐܠܗܿ ܕܠܠܹܐ ܒܟܼܝܐ ܘܦܪܦܘܠܐ . ܐܡܝܪܐ ܟܠܐܠܐ ܠܡܘܡ̈ܬܗ.ܘܒܥܐܠܗ ܡܢ ܒܢܝܐ ܕܡܬܗܠܗܿ ܩܠܘܠܐ ܒܓܫܪܐ ܘܐܢ ܠܐ ܒܩܜܥ ܠܪܝܫܗ .ܡܢ ܒܬ̄ܪ ܕܗܘܐܠܗ ܚܕ̄ ܫܪܪܐ ܠܓܒ ܕܒܪܬܐ ܕܗܿܝ ܠܝܬܠܗܿ ܚܕܐ ܐܘܪܚܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܐ̄ܡܪܗܿ ܠܒܒܗܿ :ܚܕܐ ܒܥܘܬܐ ܐܝܬܠܝ ܡܢܘܟܼ ܝܐ ܒܒܝ . ܐ̄ܡܪܗ ܒܒܗܿ ܡܢܕܝ ܕܒܜܝܬܝ ܐܢܐ ܒܡܓܡܪܢܗ ܩܬܟܼܝ . ܗܿܝ ܐ̄ܡܪܗܿ : ܐܝܡܢ ܕܡܬܒܼܘܬܘܢ ܠܝ ܒܓܫܪܐ ܫܒܼܘܩܘܢ ܠܝ ܚܕܐ ܟܘܬܐ ܕܚܝܪܗܿ ܠܡܕܝܢ̄ܬܝ ܡܘܚܒܬܐ ܙܟܼܘ ، ܩܐ ܕܢܫܡܢܗ ܦܘܚܗܿ ܨܦܝܐ ܘܣܒܼܥܢ ܡܢ ܚܙܘܗܿ ܫܦܝܪܐ . ܐܡܝܪܐ ܐ̄ܡܪܗ : ܩܬܟܼܝ ܒܥܘܬܟܼܝ ܝܐ ܒܪܬܝ.

ܕܒܼܝܩܐܠܗܘܢ ܕܠܠܹܐ ܘܡܬܒܼܐܠܗܘܢ ܒܓܫܪܐ ܘܗܿܝ ܒܒܟܼܝܐ ܘܘܠܘܘܠܐ.ܘܟܠܗܘܢ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܘܐܦ ܜܘܪ̈ܢܐ ܒܟܼܝܠܘܢ ܥܡܗܿ . ܘܟܠ ܒܝܬܐ ܒܙܟܼܘ ܡܠܐܠܗ ܟܪܝܘܬܐ ܘܟܪܒܐ ܘܚܫܐ .

ܟܦܫܠܘܢ ܒܢ̈ܬܐ ܕܙܟܼܘ ܘܪܚܫܠܘܢ ܠܓܒ ܓܫܪܐ  ܘܐܢܝ ܠܜܡܐ ܘܒܠܝܝܐ ܘܒܟܼܝܐ ، ܘܡܢ ܟܘܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܓܫܪܐ ܡܩܪܒܼܠܘܢ ܫܠܡܐ ܘܐܢܝ ܒܒܟܼܝܐ .ܗܿܝ ܡܦܘܢܐܠܗܿ ܘܐ̄ܡܪܗܿ : ܠܐ ܡܨܝܢ ܕܝܗܒܼܢ ܦܘܢܝܐ ܕܫܠܡܘܟܼܘܢ .ܪܚܘܫܘܢ ܒܫܠܡܐ .ܐܝܢܐ ܠܐ ܡܢܫܘܬܘܢ ܕܠܠܐ ܚܒܼܪܬܘܟܼܘܢ ܒܚܠܘ̈ܠܢܘܟܼܘܢ ܘܚܕܘ̈ܝܬܘܟܼܘܢ. ܕܐܟܼܝ ܒܡܢܫܘܚܠܟܼܝ ؟ ܘܡܘܕ ܚܠܘ̈ܠܐ ܘܡܘܕ ܚܕܘܝ̈ܬܐ ܒܗܘܝܠܢ ܕܠܐ ܕܝܠ̄ܟܼܝ ܚܒܝܒܼܬܢ ܕܠܠܐ؟

ܓܫܪܐ ܕܙܟܼܘ ܚܕ̄ ܓܫܪܐ ܝܠܗ ܪܡܐ ܘܓܢ̄ܒܪܐ .ܡܢ ܕܚܙܐ ܡܢ ܠܥܠ ܠܬܚܬ ܒܢܦܠ ܒܕܘܡܪܐ ܘܐܦ ܒܚܕܪܐ ܒܪܝܬܐ ܩܕ̄ܡ ܥܝܢ̈ܗ.

ܐܝܬ ܚܕܐ ܒܨܘܪܘܬܐ ܒܐܗܐ ܦܘܠܚܢܐ ܘܗܿܝ ܝܠܗܿ : ܕܠܝܬ ܚܕܐ ܟܬܒܼܬܐ ܥܠ ܓܫܪܐ ܒܓܢܗ ܕܡܚܙܝܐ ܠܣܝܩܘܡܐ ܘܠܙܒܼܢܐ ܕܒܢܝܬܗ . ܟܕ ܪܒܐ ܪ̈ܢܝܐ ܐܝܬ ܥܠ ܒܢܝܢܗ ܘܬܫܥܝܬܗ : ܗܕܟܼܐ ܐܝܬ ܐܡܪܝ ܕܡܢ ܙܒܼܢܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܝܠܗ ܘܐܝܬ ܐܡܪܝ ܡܢ ܙܒܼܢܐ ܕܐܣܟܢܕܪ ܪܒܐ ܝܠܗ ܟܕ ܗܿܘ ܡܜܝܐ ܗܘܐ ܠܒܝܬ ܢܗܪܝܢ ܘܒܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܒܒܼܠ ܡܝܬܐ ܝܠܗ.ܐܦ ܐܝܬ ܐܡܪܝ ܕܒܙܒܼܢܐ ܕܥܒܣܝ̈ܐ ܝܠܗ ܟܕ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܩܪܝܐ ܒܫܡܐ ܕܓܫܪܐ ܥܒܣܝܐ ܘܐܝܬ ܐܡܪܝܢ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܒܢܝܠܘܢ .ܐܝܢܐ ܐܦ ܚܕ̄ ܡܢ ܕܐܢ̈ܐ ܪ̈ܢܝܐ ܠܐܝܠܗ ܬܪܝܨܐ ܘܠܐ ܫܪܪܐ. ܐܗܐ ܓܫܪܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܒܢܝܐ ܒܙܒܼܢܐ ܕܒܒܼܠܝ̈ܐ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܐܝܬ ܣܗܕܘ̈ܬܐ ܕܒܐ̄ܡܪܐ ܝܢܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܫܘܠܜܢܘܢ ܫܒܼܥܐ ܓܗ̈ܐ ܥܠ ܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܘܐܢ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܐܘܪ̈ܪܕܝܐ

ܐܦ ܦܝܫܐ ܝܠܗܿ ܐ̄ܡܝܪܬܐ ܕܕܠܠܐ ܝܗܘܐ ܟܠܬܐ ܕܐܡܝܪܐ ، ܐܝܢܐ ܐܗܐ  ܠܐܠܗܿ ܡܬܡܨܝܢܬܐ ܟܕ ܓܒܼܪܐ ܡܨܐ ܗܘܐ ܩܜܠ ܗܘܐ ܒܟܼܬܗ ܘܒܒܐ ܒܪܬܗ ܐܝܢܐ ܠܐ ܚܡܝܢܐ .ܐܦ ܐܝܬ ܪܢܝܐ ܕܐܡܪ ܕܕܠܠܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܪܘܢܐ ܙܥܘܪܐ ܝܢܩ ܗܘܐ ܡܢܗܿ . ܐܦ ܐܗܐ ܠܐܝܠܗ ܫܪܪܐ ܟܕ ܕܐܟܼܝ ܚܕ̄ ܐܡܝܪܐ ܒܩܜܠ ܠܝܡܐ ܕܚܕ̄ ܒܪܘܢܐ ܙܥܘܪܐ. ܘܡܢ ܚܕ̄ ܓܢ̄ܒܐ ܐ̄ܚܪ̄ܢܐ ܟܠܬܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܗܘܐ ܕܦܠܜܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕܗܿ ܠܚܕ̄ ܟܢܫܐ ܕܓܒܼܪ̈ܐ .

ܐܗܐ ܓܫܪܐ ܬܫܥܝܬܢܝܐ ܥܡ ܥܒܼܪܬܐ ܕܙܒܼܢܐ ܒܚܪܒܼܐ ܝܠܗ ܘܢܝܚܐ ܢܝܚܐ ܒܬܠܟܼ ܘܒܢܦܠ

ܐܢ ܠܐ ܦܐܫ ܡܬܘܪܨܐ ܘܡܚܘܡܝܐ .

 ܪ̈ܟܼܢܐ ܘܩܠ̈ܐ ܘܙܡܝܪ̈ܬܐ  ܒܕܠܠܐ  ܦܝܫܝ ܗܘܘ ܙܡܝܪ̈ܐ ܒܙܒܼܢܐ ܕܓܪܣܐ ܘܫܠܩܐ ܘܕܝܩܐ ܘܜܚܢܐ ܕܚܜ̈ܐ ، ܥܠܬܐ ܕܦܫܡܬܐ ܝܠܗܿ ܕܗܐ ܕܝܐ ܠܝܬ ܦܝܫܐ ܠܐ ܓܪܣܐ ܘܠܐ ܓܪ̈ܘܣܝܬܐ ܒܪܡ ܟܠܡܢܕܝ ܡܫܘܚܠܦܠܗ ܦܪܝܫܐܝܬ ܥܝܕ̈ܐ ܘܕܝܠܝ̈ܬܐ ܕܟܼܝܐ ܘܨܦܝ̈ܐ ܘܙܟܝ̈ܐ ܥܬܝܩ̈ܐ

ܘܵܠܹܐ ܠܒܪܢܫܐ ܕܪܵܢܹܐ ܡܘܕܝ ܒܒܪܐ ܒܥܠܡܐ ܡܢ ܒܬ̄ܪ ܐܠܦܐ ܫܢܝ̈ܐ ܐܘ ܒܘܫ ܙܘܕܐ ܘܒܡܘܕܝ ܐܝܬ ܦܝܫܐ ܡܢ ܩܢܘܢ̈ܐ ܘܢܡܘܣ̈ܐ ܥܬܝܩ̈ܐ .ܗܐ ܐܪܥܢ ܒܗܦܟܼܐ ܝܠܗܿ ܠܫܘܪܝܐ.      

ܦܘܫܩܐ ܒܝܕ:  ܣܒܪܝ ܝܥܩܘܒ ܐܝܫܘ


Recent Post

Echo introduction

Free Thought

Tpaqta Paulus Dinkha

Kotasha politiqaya

ܕܪ̈ܐ ܛܠܘܡܐ