Category Archives: Articles

 • -

ܓܫܪܐ ܕܙܟ݂ܘ

ܒܝܕ: ܟܼܘܪ ܐܦܣܩܘܦܐ ܦܘܠܘܣ ܕܒܝܬܕܪܐ

ܙܟܼܘ ܫܡܐ ܕܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܝܠܗ ܦܘܫܩܗ ܙܟܼܘܬܐ ، ܩܪܝܒܼܐ ܡܢܗܿ ܐܝܬ ܚܕܐ ܩܪܝܬܐ ܫܡܗܿ ܒܝܕܪܘ ܕܦܘܫܩܗ ܝܠܗ ܒܝܬ ܕܪܐ ܒܣܘܟܠ ܕܘܟܬܐ ܕܩܪܒܼܐ .ܩܪܒܼܐ ܕܓܕܫܠܗ ܬܡܐ ܘܦܪܩܠܗ ܒܙܟܼܘ .

ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܙܟܼܘ ܒܙܒܼܢ̈ܐ ܥܬܝܩ̈ܐ ܚܕ̄ ܐܡܝܪܐ ܪܒܐ ܘܬܩܝܦܐ ـ ܚܝܠܢܐـ ܘܪܒܐ ܥܬܝܪܐ.ܣܓܝ ܪܚܡ ܗܘܐ ܘܡܚܒ ܗܘܐ ܠܥܡܗ ܘܡܪܚܫ ܗܘܐ ܫܘܓ̄ܠܢ̈ܗ ܘܡܠܐ ܗܘܐ ܣܢܝܩܘ̈ܬܗ ܘܐܦ ܥܡܗ ܡܚܒ ܗܘܐ ܠܗ ܟܕ ܗܿܘ ܗܘܐ ܚܕ ܡܕܒܪܢܐ ܟܐܢܐ . ܐܡܝܪܐ ܕܙܟܼܘ ܡܬܘܚܡܢܗ ܘܡܬܒܼܠܗ ܒܪܥܝܢܗ ܕܒܵܢܹܐ ܚܕ ܓܫܪܐ ܥܠ ܢܗܪܐ ܕܚܒܘܪ ܕܥܒܼܪܝ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܥܠܗ ܡܢ ܚܕ ܓܢ̄ܒܐ ܠܗܿܘ ܐ̄ܚܪ̄ܢܐ ܕܐܝܬ ܒܗ ܜܘܪܐ ܕܩܪܕܘ ܘܙܘܙܢ̈ܐ ܐܬܪܐ ܕܡܪ̈ܓܐ ܘܡܒܥ̈ܐ ܕܡܝ̈ܐ ܐܝܟܐ ܕܐ̄ܢܫܐ ܡܫܢܝ ܗܘܘ ܠܥܢ̈ܐ (ܥܪ̈ܒܐ) ܕܝܠܗܘܢ ܡܢ ܐܪ̈ܥܬܐ ܬܚܬܝ̈ܬܐ ܘܦܩܥܬ̈ܐ ـ ܫܠܘ̈ܐ ـ ܒܙܒܼܢܐ ܕܩܝܜܐ ܘܚܘܡܐ .

ܒܙܘܙܢ̈ܐ ܦܝܫܝܢ ܗܘܘ ܡܬܘܪܨܐ ܓܘܒܢ̈ܐ ܘܡܫܚ̈ܐ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܒܕܘܡܝܐ ܕܝܠܝܗܝ ܒܟܠܗܿ ܡܬܥܡܪܢܝܬܐ، ܠܫܡܝܢܘܬܝܗܝ ܘܜܥܡܝܗܝ.ܘܥܘܼܢ̈ܐ ܦܝܫܝܢ ܗܘܘ ܦܜܝܡ̈ܐ ܬܡܐ ܘܦܝܫܝܢ ܗܘܘ ܗܐ ܠܬܫܪ̈ܝܬܐ ܟܕ ܕܥܪܝܢ ܗܘܘ ܠܕܘܟܢ̈ܝܗܝ ܘܬܡܐ ܐܦ ܡܪ̈ܘܬܝܗܝ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܠܝܗܝ ܒܥܠܬܐ ܕܫܘܚܠܦ̈ܐ ܕܗܘܝܢ ܗܘܘ ܥܠܝܗܝ . ܠܐܢ̈ܐ ܥܠܠ̈ܐ ܘܡܜܠ ܥܘܕܪܢܐ ܠܥܡܗ ܘܩܐ ܕܦܐܫ ܟܬܝܒܼܐ ܫܡܗ ܒܬܫܥܝܬܐ ܦܣܩܠܗ ܐܡܝܪܐ ܕܒܢܐ ܚܕ ܓܫܪܐ ܥܠ ܢܗܪܐ ܕܚܒܘܪ ܩܫܝܐ ܘܡܪܘܕܐ.

ܦܩܕܠܗ ܐܡܝܪܐ ܟܦܫܬܐ ܕܪܒܐ ܡܠܘܐ̈ܐ ܕܒܢܝܐ ܘܟܐܦ̈ܐ ܓܠܝܦ̈ܐ ܪ̈ܒܐ . ܡܫܘܕܪܗ ܒܬܪ ܐܪܕܟܼܠ̈ܐ ܘܒܢܝ̈ܐ ܜܒܼ̈ܐ ܘܡܫܡܗ̈ܐ ܕܐܬܪܐ.

ܡܫܘܪܐܠܗ ܦܘܠܚܢܐ ܒܚܕܐ ܦܢܝܬܐ ܕܟܐܦ̈ܐ ܥܫܝܢ̈ܐ ܠܓܪܒܝܐ ܕܙܟܼܘ ܒܬܪܝ ܡܝܠ̈ܐ.

ܦܘܠܚܢܐ ܪܚܫܠܗ ܘܣܠܩܠܗ ܒܟܘܫܪܐ ܗܐ ܠܡܜܐܠܗ ܠܡܫܩܠ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈ܝܐ ܒܩܜܪܐ ܡܨܥܝܐ ܥܠܝܐ . ܐܝܡܢ ܕܐ̄ܬܐ ܠܗ ܕܚܬܡ ܠܦܘܠܚܢܐ ܘܡܬܒܼ ܩܜܪܐ ܐ̄ܚܪܝܐ ܠܐ ܗܘܐܠܗ ܐܗܐ ܡܕܡ ܘܢܦܠܗܿ ܟܐܦܐ ܐ̄ܚܪܝܬܐ . ܐܪ̈ܕܟܼܠܐ ܘܒܢܝ̈ܐ ܡܐܣܝܢ ـܡܓ̮ܘܪܒܠܗܘܢ ـ

ܚܕܐ ܙܒܢ̄ܬܐ ـ ܓܗܐ ـ ܘܬܪܬܝ ܘܥܣܪ ܘܠܐ ܟܠܐܠܗܿ ܟܐܦܐ ܐ̄ܚܪܝܬܐ .ܒܪܡ ـ ܐܠܐ ـ ܙܠܩܠܗܿ ܘܢܦܠܗܿ ܒܥܘܡܩܐ ܕܡܝ̈ܐ . ܟܠܗܘܢ ܡܠܝܠܗܘܢ ܟܪܝܘܬܐ ܘܚܫܐ ܘܐܡܝܪܐ ܪܒܐ ܟܪܒܠܗ ܘܙܥܩܠܗ ܒܒܢܝ̈ܐ ܘܐ̄ܡܪܗ : ܐܗܐ ܡܘܕܝ ܝܠܗ ؟ ܡܘܕܝ ܝܠܗ ܦܘܕܐ ܒܐܗܐ ܦܘܠܚܢܐ ܕܠܐ ܓܡܪܗ ؟ ܡܘܕܝ ܝܠܗܿ ܥܠܬܐ ܕܐܗܐ ؟

ܒܢܝܐ ܡܦܘܢܐܠܗ ܒܩܠܐ ܚܫܢܐ ܘܒܙܝܥܬܐ : ܠܐ ܡܨܢ ܐܡܪܢ ܡܘܕܝ ܠܗܿ ܥܠܬܐ .

ܐܡܝܪܐ ܙܥܩܠܗ ܒܦܬܗ ܘܐ̄ܡܪܗ ܒܚܡܬܢܘܬܐ :ܐܢ ܠܐ ܐܡܪܬ ܒܫܩܠܢܗܿ ܪܘܚܘܟܼ.

ܒܢܝܐ ܐ̄ܡܪܗ :ܐܝܬ ܚܕ̄ ܦܘܕܐ (ܚܠܜܐ) ܒܦܠܓܗ ܕܓܫܪܐ. ܡܘܕܝ ܠܗ ܦܘܕܐ؟ ܡܒܘܩܪܗ ܐܡܝܪܐ: ܐ̄ܡܘܪ ܘܓܠܝ ܠܐ̄ܪܙܐ ܕܠܐ ܡܨܬ ܐܡܪܬܠܗ.

ܒܢܝܐ ܒܙܕܘܥܬܐ ܐ̄ܡܪܗ:ܚܝܐ ܡܪܝ ܗܐ ܠܥܠܡܝܢ . ܐܗܐ ܓܫܪܐ ܠܐ ܦܐܫ ܒܢܝܐ ܘܠܐ ܓܡܝܪܐ ܐܢ ܠܐ ܦܝܫܗܿ ܡܬܒܼܬܐ ܚܕܐ ܢܦ̮ܫܐ ܚܝܬܐ ܒܝܗ .

ܡܘܕ ܢܦ̮ܫܐ؟ ܐ̄ܡܪܗ ܐܡܝܪܐ . ܗܿܝ ܢܦ̮ܫܐ ܩܕ̄ܡܝܬܐ ܕܡܜܝܐ ܠܓܫܪܐ .

ܐܡܝܪܐ ܝܡܐܠܗ ܡܘܡ̈ܬܐ ܩܕ̄ܡ ܟܠܗܘܢ ܚܒܼܪ̈ܘܬܗ ܘܐ̄ܢܫ̈ܐ ܕܡܬܗ ܘܐ̄ܡܪܗ :ܚܙܚ ܐܝܕܐ ܢܦ̮ܫܐ ܒܐܬܝܐ ܩܕ̄ܡܝܬܐ ܠܐܟܼܐ ܡܢ ܙܟܼܘ .ܘܡܢ ܕܗܘܐ ܒܡܬܒܼܚܠܗ ܒܐܗܐ ܓܫܪܐ .

ܐܡܝܪܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܚܕܐ ܒܪܬܐ ܠܚܘܕܝܬܐ ، ܘܗܿܘ ܪܒܐ ܡܚܒ ܗܘܐ ܠܗܿ ܘܐܦ ܗܿܝ ܪܒܐ ܒܥܝܗܿ ܗܘܐܠܗ ܒܒܗܿ.ܗܿܝ ܫܦܝܪܬܐ ܕܐܬܪܗܿ ܝܗܘܐ .ܫܘܦܪܗܿ ܓܪܫܢܐ ܗܘܐ ܘܕܘܒܪ̈ܗܿ ܜܒܼ̈ܐ ܗܘܐ.  ܡܢܫܠ ܒܥܐܠܗܿ ܕܐܙܠ̄ܗܿ ܠܓܫܪܐ ܘܚܙܝܐ ܕܐܟܼܝ ܠܗ ܒܐ̄ܙܠܐ ܫܘܓܵ̄ܠܐ ܕܒܢܝܢܐ..

ܫܘܦܪܢܗܿ ܠܓܢܗܿ ܘܫܩܠܗܿ ܠܟܠܒܗܿ ܘܐ̄ܙܠܗܿ ܠܓܒ ܓܫܪܐ ܠܒܼܪ ܡܢ ܙܟܼܘ.

ܡܢ ܩܕ̄ܡ ܕܡܜܝ ܠܓܫܪܐ ܟܠܒܐ ܡܫܘܪܐܠܗ ܡܬܥܘܠܐ ܩܕ̄ܡ ܕܠܐܠܹܐ ܒܪܬܐ ܕܐܡܝܪܐ .ܐܝܡܢ ܕܗܿܝ ܚܙܐܠܗܿ ܠܒܒܗܿ ܥܡ ܚܒܼܪ̈ܘܬܗ ܒܓܚܟܐ ܚܕܐܠܗܿ ܘܡܘܪܚܩܠܗܿܠܟܠܒܗܿ ܡܢ ܩܕ̄ܡܗܿ ܘܫܒܼܩܠܐ ܕܦܐܫ ܠܒܬ̄ܪܐ. ܗܿܝ ܡܜܐܠܐ ܩܕ̄ܡܝܬܐ ܠܓܫܪܐ . ܐܝܡܢ ܕܐܡܝܪܐ ܘܐ̄ܢܫ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈̄ܢܐ ܚܙܝܠܘܢ ܠܐܗܐ ܡܢܕܝ ܟܪܒܠܘܢ ܘܡܠܝܠܘܢ ܡܢ ܚܫܐ .

ܦܩܕܠܐ ܐܡܝܪܐ ܠܒܵܢܵܝܵܐ ܕܡܬܒܼ ܠܐܡܝܪܬܐ ܒܓܫܪܐ ܘ ܒܒܢܝܵܢܵܐ.ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܕܝܗܘܐ ܬܡܐ ܠܐ ܫܒܼܩܠܗܘܢ ܘܡܓ̮ܘܪܒܠܝܗܝ ܕܡܟܠܝܢ ܠܗ ܐܠܐ ܠܐ ܡܨܝܠܘܢ، ܘܒܢܝܐ ܡܘܓܡܪܐ ܠܦܘܩܕܢܐ ܕܐܡܝܪܐ . ܕܒܼܝܩܐܠܗ ܒܢܝܐ ܠܒܪܬܐ ܘܗܿܘ ܙܕܝܥܐ ܘܪܗܝܒܼܐ ، ܘܒܪܬܐ ܒܒܟܼܝܐ ܘܒܒܥܝܐ ܪܚܡܐ ܡܢ ܒܒܗܿ ܕܠܐ ܫܒܼܩܠܗܒ ܡܝܬܐ ܘܐ̄ܡܪܗܿ: ܝܐ ܒܒܝ ، ܐܢܐ ܒܪܬܘܟܼ ܝܘܢ

ܠܐ ܦܪܩܬܠܘܢ ܚܝ̈ܝ ܡܢ ܕܐܗܐ ܒܪܝܬܐ . ܟܡܐ ܪܚܡܬ ܗܘܐ ܠܝ ܝܐ ܒܒܝ ،ܕܐܟܼܝ ܒܥܝܐ ܝܘܬ ܡܘܬܝ ، ܒܒܝ ܠܐ ܥܒܼܘܕ ܐܗܐ ܥܡܝ .ܐܦ ܡܪܚܡ ܠܡܣܟܢܬܐ ܕܝܡܝ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܫܒܼܩܐ ܠܝ ، ܐܢܐ ܒܪܬܘܟܼ ܝܗܘܢ .

ܡܦܘܢܐܠܐ ܐܡܝܪܐ : ܝܐ ܒܪܬܝ ܐܢܐ ܡܚܒܢܟܼܝ̄ ܒܘܫ ܡܢ ܟܠ ܡܢܕܝ.ܐܝܢܐ ܐܠܨ ܕܕܒܼܚܬܝ ܓܢܟܼܝ ܩܐ ܐܬܪܟܼܝ. ܟܕ ܐܢܐ ܡܘܡ̈ܬܐ ܝܡܹܐܠܝ ܘܐܗܐ ܝܠܗ ܩܐ ܝܘܬܪܢܐ ܕܐܬܪܐ ܘܓܫܪܐ ܠܐ ܬܐܡ ܕܠܐ ܕܝܠܟܼܝ. ܡܫܘܪܐܠܗܿ ܕܠܠܹܐ ܒܟܼܝܐ ܘܦܪܦܘܠܐ . ܐܡܝܪܐ ܟܠܐܠܐ ܠܡܘܡ̈ܬܗ.ܘܒܥܐܠܗ ܡܢ ܒܢܝܐ ܕܡܬܗܠܗܿ ܩܠܘܠܐ ܒܓܫܪܐ ܘܐܢ ܠܐ ܒܩܜܥ ܠܪܝܫܗ .ܡܢ ܒܬ̄ܪ ܕܗܘܐܠܗ ܚܕ̄ ܫܪܪܐ ܠܓܒ ܕܒܪܬܐ ܕܗܿܝ ܠܝܬܠܗܿ ܚܕܐ ܐܘܪܚܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܐ̄ܡܪܗܿ ܠܒܒܗܿ :ܚܕܐ ܒܥܘܬܐ ܐܝܬܠܝ ܡܢܘܟܼ ܝܐ ܒܒܝ . ܐ̄ܡܪܗ ܒܒܗܿ ܡܢܕܝ ܕܒܜܝܬܝ ܐܢܐ ܒܡܓܡܪܢܗ ܩܬܟܼܝ . ܗܿܝ ܐ̄ܡܪܗܿ : ܐܝܡܢ ܕܡܬܒܼܘܬܘܢ ܠܝ ܒܓܫܪܐ ܫܒܼܘܩܘܢ ܠܝ ܚܕܐ ܟܘܬܐ ܕܚܝܪܗܿ ܠܡܕܝܢ̄ܬܝ ܡܘܚܒܬܐ ܙܟܼܘ ، ܩܐ ܕܢܫܡܢܗ ܦܘܚܗܿ ܨܦܝܐ ܘܣܒܼܥܢ ܡܢ ܚܙܘܗܿ ܫܦܝܪܐ . ܐܡܝܪܐ ܐ̄ܡܪܗ : ܩܬܟܼܝ ܒܥܘܬܟܼܝ ܝܐ ܒܪܬܝ.

ܕܒܼܝܩܐܠܗܘܢ ܕܠܠܹܐ ܘܡܬܒܼܐܠܗܘܢ ܒܓܫܪܐ ܘܗܿܝ ܒܒܟܼܝܐ ܘܘܠܘܘܠܐ.ܘܟܠܗܘܢ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܘܐܦ ܜܘܪ̈ܢܐ ܒܟܼܝܠܘܢ ܥܡܗܿ . ܘܟܠ ܒܝܬܐ ܒܙܟܼܘ ܡܠܐܠܗ ܟܪܝܘܬܐ ܘܟܪܒܐ ܘܚܫܐ .

ܟܦܫܠܘܢ ܒܢ̈ܬܐ ܕܙܟܼܘ ܘܪܚܫܠܘܢ ܠܓܒ ܓܫܪܐ  ܘܐܢܝ ܠܜܡܐ ܘܒܠܝܝܐ ܘܒܟܼܝܐ ، ܘܡܢ ܟܘܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܓܫܪܐ ܡܩܪܒܼܠܘܢ ܫܠܡܐ ܘܐܢܝ ܒܒܟܼܝܐ .ܗܿܝ ܡܦܘܢܐܠܗܿ ܘܐ̄ܡܪܗܿ : ܠܐ ܡܨܝܢ ܕܝܗܒܼܢ ܦܘܢܝܐ ܕܫܠܡܘܟܼܘܢ .ܪܚܘܫܘܢ ܒܫܠܡܐ .ܐܝܢܐ ܠܐ ܡܢܫܘܬܘܢ ܕܠܠܐ ܚܒܼܪܬܘܟܼܘܢ ܒܚܠܘ̈ܠܢܘܟܼܘܢ ܘܚܕܘ̈ܝܬܘܟܼܘܢ. ܕܐܟܼܝ ܒܡܢܫܘܚܠܟܼܝ ؟ ܘܡܘܕ ܚܠܘ̈ܠܐ ܘܡܘܕ ܚܕܘܝ̈ܬܐ ܒܗܘܝܠܢ ܕܠܐ ܕܝܠ̄ܟܼܝ ܚܒܝܒܼܬܢ ܕܠܠܐ؟

ܓܫܪܐ ܕܙܟܼܘ ܚܕ̄ ܓܫܪܐ ܝܠܗ ܪܡܐ ܘܓܢ̄ܒܪܐ .ܡܢ ܕܚܙܐ ܡܢ ܠܥܠ ܠܬܚܬ ܒܢܦܠ ܒܕܘܡܪܐ ܘܐܦ ܒܚܕܪܐ ܒܪܝܬܐ ܩܕ̄ܡ ܥܝܢ̈ܗ.

ܐܝܬ ܚܕܐ ܒܨܘܪܘܬܐ ܒܐܗܐ ܦܘܠܚܢܐ ܘܗܿܝ ܝܠܗܿ : ܕܠܝܬ ܚܕܐ ܟܬܒܼܬܐ ܥܠ ܓܫܪܐ ܒܓܢܗ ܕܡܚܙܝܐ ܠܣܝܩܘܡܐ ܘܠܙܒܼܢܐ ܕܒܢܝܬܗ . ܟܕ ܪܒܐ ܪ̈ܢܝܐ ܐܝܬ ܥܠ ܒܢܝܢܗ ܘܬܫܥܝܬܗ : ܗܕܟܼܐ ܐܝܬ ܐܡܪܝ ܕܡܢ ܙܒܼܢܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܝܠܗ ܘܐܝܬ ܐܡܪܝ ܡܢ ܙܒܼܢܐ ܕܐܣܟܢܕܪ ܪܒܐ ܝܠܗ ܟܕ ܗܿܘ ܡܜܝܐ ܗܘܐ ܠܒܝܬ ܢܗܪܝܢ ܘܒܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܒܒܼܠ ܡܝܬܐ ܝܠܗ.ܐܦ ܐܝܬ ܐܡܪܝ ܕܒܙܒܼܢܐ ܕܥܒܣܝ̈ܐ ܝܠܗ ܟܕ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܩܪܝܐ ܒܫܡܐ ܕܓܫܪܐ ܥܒܣܝܐ ܘܐܝܬ ܐܡܪܝܢ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܒܢܝܠܘܢ .ܐܝܢܐ ܐܦ ܚܕ̄ ܡܢ ܕܐܢ̈ܐ ܪ̈ܢܝܐ ܠܐܝܠܗ ܬܪܝܨܐ ܘܠܐ ܫܪܪܐ. ܐܗܐ ܓܫܪܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܒܢܝܐ ܒܙܒܼܢܐ ܕܒܒܼܠܝ̈ܐ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܐܝܬ ܣܗܕܘ̈ܬܐ ܕܒܐ̄ܡܪܐ ܝܢܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܫܘܠܜܢܘܢ ܫܒܼܥܐ ܓܗ̈ܐ ܥܠ ܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܘܐܢ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܐܘܪ̈ܪܕܝܐ

ܐܦ ܦܝܫܐ ܝܠܗܿ ܐ̄ܡܝܪܬܐ ܕܕܠܠܐ ܝܗܘܐ ܟܠܬܐ ܕܐܡܝܪܐ ، ܐܝܢܐ ܐܗܐ  ܠܐܠܗܿ ܡܬܡܨܝܢܬܐ ܟܕ ܓܒܼܪܐ ܡܨܐ ܗܘܐ ܩܜܠ ܗܘܐ ܒܟܼܬܗ ܘܒܒܐ ܒܪܬܗ ܐܝܢܐ ܠܐ ܚܡܝܢܐ .ܐܦ ܐܝܬ ܪܢܝܐ ܕܐܡܪ ܕܕܠܠܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܪܘܢܐ ܙܥܘܪܐ ܝܢܩ ܗܘܐ ܡܢܗܿ . ܐܦ ܐܗܐ ܠܐܝܠܗ ܫܪܪܐ ܟܕ ܕܐܟܼܝ ܚܕ̄ ܐܡܝܪܐ ܒܩܜܠ ܠܝܡܐ ܕܚܕ̄ ܒܪܘܢܐ ܙܥܘܪܐ. ܘܡܢ ܚܕ̄ ܓܢ̄ܒܐ ܐ̄ܚܪ̄ܢܐ ܟܠܬܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܗܘܐ ܕܦܠܜܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕܗܿ ܠܚܕ̄ ܟܢܫܐ ܕܓܒܼܪ̈ܐ .

ܐܗܐ ܓܫܪܐ ܬܫܥܝܬܢܝܐ ܥܡ ܥܒܼܪܬܐ ܕܙܒܼܢܐ ܒܚܪܒܼܐ ܝܠܗ ܘܢܝܚܐ ܢܝܚܐ ܒܬܠܟܼ ܘܒܢܦܠ

ܐܢ ܠܐ ܦܐܫ ܡܬܘܪܨܐ ܘܡܚܘܡܝܐ .

 ܪ̈ܟܼܢܐ ܘܩܠ̈ܐ ܘܙܡܝܪ̈ܬܐ  ܒܕܠܠܐ  ܦܝܫܝ ܗܘܘ ܙܡܝܪ̈ܐ ܒܙܒܼܢܐ ܕܓܪܣܐ ܘܫܠܩܐ ܘܕܝܩܐ ܘܜܚܢܐ ܕܚܜ̈ܐ ، ܥܠܬܐ ܕܦܫܡܬܐ ܝܠܗܿ ܕܗܐ ܕܝܐ ܠܝܬ ܦܝܫܐ ܠܐ ܓܪܣܐ ܘܠܐ ܓܪ̈ܘܣܝܬܐ ܒܪܡ ܟܠܡܢܕܝ ܡܫܘܚܠܦܠܗ ܦܪܝܫܐܝܬ ܥܝܕ̈ܐ ܘܕܝܠܝ̈ܬܐ ܕܟܼܝܐ ܘܨܦܝ̈ܐ ܘܙܟܝ̈ܐ ܥܬܝܩ̈ܐ

ܘܵܠܹܐ ܠܒܪܢܫܐ ܕܪܵܢܹܐ ܡܘܕܝ ܒܒܪܐ ܒܥܠܡܐ ܡܢ ܒܬ̄ܪ ܐܠܦܐ ܫܢܝ̈ܐ ܐܘ ܒܘܫ ܙܘܕܐ ܘܒܡܘܕܝ ܐܝܬ ܦܝܫܐ ܡܢ ܩܢܘܢ̈ܐ ܘܢܡܘܣ̈ܐ ܥܬܝܩ̈ܐ .ܗܐ ܐܪܥܢ ܒܗܦܟܼܐ ܝܠܗܿ ܠܫܘܪܝܐ.      

ܦܘܫܩܐ ܒܝܕ:  ܣܒܪܝ ܝܥܩܘܒ ܐܝܫܘ


 • -

ܦ̮ܝܠܡ ܕܓܠܓܡܫ

ܦܠܡ ܕܓܠܓܡܫ ܒܝܕ ܐܡܢܐ ܐܬܘܪܝܐ ܒܝܢܝ ܐܬܘܪܝ ܒܡܜܝܐ ܝܠܗ ܠܡܫܩܠ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈ܝܐ ܕܡܦܪܝܬܗ ܗܕܟܼܐ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܕܐܟܼܝ ܡܜܝܒܢܘ̈ܬܐ ܦܝܫܐ ܝܢܐ ܥܒܼܝܕܐ ܒܗܘܠܝܘܕ ܩܐ ܡܓܡܪܬܐ ܕܐܗܐ ܦܝܠܡܐ ܕܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ ܚܕܐ ܡܢܬܐ ܐܠܨܝܬܐ ܘܐܢܢܩܝܬܐ ܡܢ ܡܟܬܒܙܒܼܢܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ. ܟܠܗܘܢ ܦܠܚ̈ܐ ܒܟܫܝܪܘܬܐ ܒܫܩܠܐܝܢܐ ܣܗܡܐ ܒܐܗܐ ܦܘܠܚܢܐ  ܕܦܫܠܘܢ ܣܘܪܥܦܐ ܡܠܝܘܢ̈ܐ ܕܕܘܠܪ̈ܐ ܩܐ ܡܓܡܪܬܗ. ܜܥܠܢ̈ܐ ܒܐܗܐ ܦܝܠܡܐ ܝܢܐ ܡܡܬܼܠܢ̈ܐ ܡܫܡܗ̈ܐ ܘܝܕܝܥ̈ܐ ܒܒܪܝܬܐ .

ܐܗܐ ܦܠܡ ܐܦ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ ܩܜܥ̈ܐ ܫܦܝܪ̈ܐ ܕܝܪܬܘܬܢ ܘܐܡܢܢ ܫܦܝܪ̈ܐ ܡܢ ܪ̈ܩܕܐ ܘܙܡܪ̈ܐ ܘܫܪܟܐ . ܒܚܘܒܐ ܘܡܚܢܝܬܐ ܒܣܦܪܐ ܝܘܚ ܕܚܙܚ ܕܐܟܼܝ ܒܗܘܐ ܐܗܐ ܦܝܠܡܐ ܡܢ ܒܬ̄ܪ ܕܦܐܫ ܡܘܓܡܪܐ ܘܡܘܚܙܝܐ ܒܒܬ̈ـܝ ܚܙܘܢ̈ܐ ܣܝܢܡ̈ܐ.

ܕܘܩܐ ܕܛܒ̈ܐ: ܣܒܪܝ ܐܝܫܘ


 • -

ܟܘܬܫܐ ܕܡܪܕܘܬܢ ܐܬܘܪܝܬܐ ܡܛܠ ܦܝܫܬܗ̇

ܡܪܕܘܬܐ ܕܟܠ ܐܘܡܬܐ ܟܐ ܦܝܫܐ ܚܫܝܒܼܬܐ ܚܕܐ ܡ̣ܢ ܐܣ̈ܐ ܕܟܐ ܒܢܝܐ ܥܠܗ̇ ܣܘܥܪܢܐ ܘܚܘܦܛܐ ܕܥܡܡ̈ܐ. ܟܕ ܟܠ ܐܘܡܬܐ ܐܝܬܠܗ̇ ܡܪܕܘܬܐ ܕܝܠܢܝܬܐ ܕܓܢܗ̇ ܘܟܐ ܦܪܫܐ ܡ̣ܢ ܡܪ̈ܕܘܬܐ ܕܐܡܘܬ̈ܐ ܐܚܪܢܐ ܘܝܨܝܦܘܬܗ̇ ܒܚܕ ܓܝܓܼܠܐ ܝܢ ܓܒܐ ܡܬܘܚܒܐ ܠܦܘܬ ܢܩܝܦܘܬ̈ܐ ܕܝܠܢܝ̈ܐ ܘܡܠܘܐܬܢܝ̈ܐ ܕܗ̇ـܝ ܐܘܡܬܐ.

ܡܪܕܘܬܐ ܒܐܘܣܝܗ̇ ܒܢܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܠܚܕ ܒܢܝܬ ܕܕܘܠܩܒܼܐ ܒܝܠ ܓܫܩܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܘܕܝܠܗ̇ ܓܫܩܬܐ ܝܢ ܚܝܪܬܐ ܗܦܟܝܬܐ ܘܓܫܩܬܐ ܚܕܬܐ ܕܝܠܗ̇ ܓܫܩܬܐ ܩܕܘܡܬܢܝܬܐ ܘܫܘܘܫܛܝܬܐ. ܟܕ ܩܢܘܢܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܡܥܒܼܘܕܐ ܝܠܗ ܩܪܡܬܐ ܘܙܟܼܘܬܐ ܕܓܫܩܬܐ ܚܕܬܐ ܕܗ̇ـܝ ܟܐ ܡܥܒܼܕܐ ܓܢܝܬܐ ܕܛܟܼܣܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܠܓܒܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܘܛܒܼܬܐ. ܡܪܕܘܬܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬܗܘܝܢܬܐ ܘܠܐ ܡܬܡܨܝܢܬܐ ܕܚܒܼܫܐ ܕܝܠܝܬ̈ܐ ܘܝܘܒܠ̈ܐ ܣܡܝ̈ܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܡܕܝܢܝܐ ܝܢ ܡܫܘܫܛܐ ܡܐܝܟܿ ܥܝܕ̈ܐ ܘܐܝܬܝܩܘܢ ܠܐ ܛܒܼ̈ܐ ܘܫܦܝܪ̈ܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܐܚܪܢܐ ܐܦܢ ܕܐܢ̈ܐ ܥܡܡ̈ܐ ܝܢܐ ܚܘܫܒܢ̈ܐ ܓܘ ܕܐܢܝ ܕܪ̈ܓܼܐ ܒܘܫ ܥܠܝ̈ܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܘܡܕܝܢܝܘܬܐ، ܐܝܢܐ ܡܪܕܘܬܐ ܒܕ ܫܩܠܐ ܘܕܒܼܩܐ ܒܐܢܝ ܕܝܠܝܬ̈ܐ ܒܘܫ ܛܒܼ̈ܐ ܘܒܚܕ ܪܓܼܫܐ (ܪܥܫܬܐ) ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܡܘܕܒܼܩܐ ܥܡ ܬܫܥܝܬܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܐܢܫܝܬܐ.

ܐܝܡܢ ܕܕܝܠܝܬ̈ܐ ܠܐ ܛܒܼ̈ܐ ܘܫܦܝܪ̈ܐ ܡܒܝܘܢ̈ܐ ܝܢܐ ܓܘ ܫܒܼܝܠ̈ܐ ܕܕܘܒܪ̈ܐ ܕܚܕ ܥܡܐ ܠܐ ܝܠܗ ܣܘܟܠܐ ܕܐܗܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܕܗ̇ܘ ܥܡܐ ܝܠܗ̇ ܫܩܠܬܐ ܘܩܒܠܬܐ ܠܐܢ̈ܐ ܕܝܠܝܬ̈ܐ ܠܐ ܛܒܼ̈ܐ ܘܫܦܝܪ̈ܐ ܡܛܠ ܣܘܟܠܐ ܝܘܠܡܦܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܝܠܗ ܗ̇ܘ ܣܘܟܠܐ ܒܘܫ ܥܠܝܐ ܕܥܝܕ̈ܐ، ܐܝܬܝܩܘܢ ܘܕܘܒܪ݁ܐ ܛܒܼ̈ܐ ܕܚܕ ܥܡܐ، ܐܝܢܐ ܐܗܐ ܡܬܡܨܝܢܬܐ ܝܠܗ̇ ܕܡܪܕܘܬܐ ܕܗ̇ܘ ܥܡܐ ܡܘܓܕܠܬܐ ܝܠܗ̇ ܘܠܐ ܝܠܗ̇ ܗܘܝܬܐ ܩܐܠܗ̇ ܦܘܪܣܐ ܡܛܠ ܫܘܫܛܗ̇ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܗ̇. ܘܐܢܝ ܕܝܠܝܬ̈ܐ ܘܕܘܒܪ̈ܐ ܠܐ ܛܒܼ̈ܐ ܕܡܒܝܘܢܐ ܝܢܐ ܓܘ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܚܕ ܥܡܐ ܝܢܐ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܘܥܒܼܕ̈ܐ ܕܡܒܨܘܪ̈ܐ ܝܢܐ ܡ̣ܢ ܐܝܩܪܐ ܘܡܟܠܘܝܐ ܝܢܐ ܠܫܘܘܫܛܐ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܐܗܐ ܥܡܐ ܡܓܘ ܡܐܙܠܬܐ ܘܐܡܝܢܘܬܐ ܟܢܘܫܝܝܬܐ ܕܒܝܬܘܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܘܦܠܛ̈ܝ ܝܢܐ ܫܘܠܡܐ ܘܓܢܝܬܐ ܕܫܡܫܐ ܕܐܗܐ ܥܡܐ ܡ̣ܢ ܓܘ ܬܫܥܝܬܐ ܕܒܪܝܬܐ.

ܐܢ ܚܕ ܥܡܐ ܠܐ ܡܚܦܛ ܡܛܠ ܚܡܝܬܐ ܘܢܛܪܬܐ ܕܡܪܕܘܬܗ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܘܦܠܚ ܒܟܫܝܪܘܬܐ ܡܛܠ ܙܕܩ̈ܗ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܘܙܕܩܐ ܕܡܬܥܒܕܢܘܬܐ ܕܐܗܐ ܡܪܕܘܬܐ ܥܡ ܡܪ̈ܕܘܬܐ ܩܘܪܒܐ ܘܪܚܩܐ ܡܸܢܗ، ܠܐ ܡܨܐ ܐܗܐ ܥܡܐ ܕܗܘܐ ܚܝܐ ܘܐܡܝܢܐ ܓܘ ܕܪܓܘܫܬܐ ܘܓܝܓܼܠܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܒܝܬܘܬܐ ܐܢܫܝܬܐ ܓܘ ܬܒܼܝܠ. ܙܕܩ̈ܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܕܝܢܐ ܚܕ ܡ̣ܢ ܐܣ̈ܐ ܕܚܘܦܛܢ ܝܠܗ̇ ܓܫܡܢܬܐ ܕܕܘܓܼܡ̈ܐ ܐܢܫܝ̈ܐ ܘܝܢܐ ܘܪ̈ܝܕܝ ܡ̣ܢ ܬܫܥܝܬܐ ܕܐܘܡܬܢ ܐܬܘܪܝܬܐ ܐܝܢܝ ܕܡܘܩܪܒܼܠܗ̇ ܓܘ ܡܐܙܠܬܐ ܕܬܫܥܝܬܗ̇ ܚܕܐ ܡܫܘܬܦܬܐ ܛܝܡܢܬܐ ܩܐ ܒܢܝܬܐ ܕܫܘܪܐ ܐܢܫܝܐ ܩܝܡܐ.

ܡܪܕܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܒܙܒܼܢܐ ܕܐܡܦܪܬܘܪܘܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܝܗܘܐ ܡܪܕܘܬܐ ܫܘܘܫܛܝܬܐ ܘܣܦܪܝܬܐ ܘܝܘܠܦܢܝܬܐ ܚܒܼܝܫܬܐ ܟܕ ܒܝܬـܐܪ̈ܟܐ ܕܐܫܘܪ ܝܠܗ̇ ܒܣܗܕܐ ܩܐ ܕܐܗܐ ܫܘܘܫܛܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ. ܘܐܢ ܓܫܩܚ ܠܓܒܐ ܕܐܪܕܟܼܠܘܬܐ ܘܥܘܡܪܢܐ ܥܩܒܼ̈ܝ ܒܣܗܕܐ ܝܢܐ ܓܘ ܟܠܝ ܡܕܝܢܬ̈ܐ ܕܐܬܪܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܘܓܘ ܒܝܬܥܬܩ̈ܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܬܒܼܝܠ ܘܕܐܚܪܢܐ ܕܗܠܐ ܦܝܫ̈ܐ ܝܢܐ ܛܫܝ̈ܐ ܬܚܘܬ ܐܪܥܐ. ܘܒܬܪ ܐ݇ܬܝܬܐ ܕܬܘܕܝܬܐ ܡܫܝـܚـܝܬܐ ܥܡܐ ܐܬܘܪܝܐ ܝܗܘܐ ܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܕܫܩܠܗ ܠܩܕܠܗ ܘܠܝܬܐ ܕܦܪܣܬܐ ܕܐܗܐ ܬܘܕܝܬܐ ܓܘ ܬܒܼܝܠ ܘܦܫܠܗ̇ ܐܗܐ ܬܘܕܝܬܐ ܩܘܢܛܪܘܢ ܕܬܚܡܢܬܗ.

ܒܥܠܬܐ ܕܫܠܛܢܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܬܘܕܝܬܢܝܬܐ ܡܫܝـܚـܝܬܐ ܥܠ ܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܟܘܣܐܠܗ̇ ܘܡܘܟܠܐܠܗ̇ ܐܗܐ ܡܪܕܘܬܐ ܠܡܪܕܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ، ܘܡܛܐܠܗ̇ ܐܠܗܘܬܐ (ܬܐܘܠܘܓܼܝܐ) ܟܣܠܗ ܐܢܝ ܕܪ̈ܓܼܐ ܒܘܫ ܥܠܝ̈ܐ. ܒܥܠܬܐ ܕܐܗܐ ܫܠܛܢܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܬܘܕܝܬܢܝܬܐ ܥܠ ܥܡܢ ܐܬܘܪܝܐ ܘܡܓܕܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܢܦܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܓܘ ܚܕ ܫܓܼܘܫܝܐ ܘܪܘܚܩܢܝ ܡ̣ܢ ܚܘܡܣܢܐ ܢܦ̮ܫܢܝܐ ܕܟܐ ܐܬܐ ܡ̣ܢ ܥܠܠ̈ܐ ܕܠܐ ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܡܐܙܠܬܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܘܫܘܘܫܛܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܕܚܕܐ ܐܘܡܬܐ. ܐܝܡܢ ܕܥܡܢ ܐܬܘܪܝܐ ܠܐ ܗܘܐܠܗ ܩܐܠܗ ܚܘܡܣܢܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܫܘܪܐܠܗ ܥܒܼܕܐ ܡܪܝܡܢܐ ܬܘܣܘܦܐ ܫܒܼܝܠ̈ܐ ܕܦܘܠܓܼܐ ܡܛܠ ܗܢܝܢ̈ܐ ܦܪ̈ܨܘܦܝܐ ܪܚܩܐ ܡ̣ܢ ܐܝܬܝܩܘܢ ܘܡܪܕܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܥܠܝܬܐ.

ܐܗܐ ܟܘܬܫܐ ܠܐ ܫܪܝܪܐ ܕܒܪܐܠܗ ܒܝܠ ܕܐܢ̈ܐ ܩܘܒܘܚـܝܬ̈ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܫܒܼܩܠܗ ܕܟܢܫܢ ܐܬܘܪܝܐ ܒܠܓ ܘܩܡܛ ܟܠܗ ܚـܝܠܗ ܩܐ ܫܪܝܬܐ ܕܩܬܪܗ ܬܘܕܝܬܢܝܐ ܘܡܥܠ ܙܒܼܢܐ ܪܚܩܠܗ ܡ̣ܢ ܠܦܠܚܐ ܡܛܠ ܚܡܝܬܐ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܗ ܐܘܡܬܢܝܬܐ. ܘܠܐܕܝܘܡ ܝܘܡܐ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܦܠܛ̈ܐ ܓܠܘܙܝ̈ܐ ܘܡܪ̈ܝܡܢܐ ܕܐܢܝ ܦܘܠܓܼ̈ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܕܐܕܝܘܡ ܝܘܡܐ ܕܥܡܢ ܦܠܝܓܼܐ ܝܠܗ ܠܫܘܡܗ̈ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܘܠܐ ܝܠܗ ܡܨܝܐ ܕܫܩܠ ܝܘܬܪܢܐ ܡ̣ܢ ܡܐܙܠܬܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܟܢܘܫܝܝܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܓܘ ܕܐܗܐ ܒܪܝܬܐ.

ܒܥܠܬܐ ܕܒܠܓܬܗ ܒܟܘܬܫܐ ܬܘܕܝܬܢܝܐ ܘܠܐ ܡܨܝܬܗ ܠܡܒܪܘܝܐ ܚܕܐ ܬܓܒܪܬܐ ܘܚܕ ܪܐܙܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܝܢ ܛܟܼܣܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܓܘܢܝܐ ܫܘܪܐܠܗܘܢ ܩܘܒܚܝܬ̈ܐ ܕܥܡܢ ܘܦܪ̈ܨܘܦܗ ܘܟܠ ܚܕ ܡ̣ܢ ܢܩܝܦܘܬܐ ܘܐܝܟܢܘܬܐ ܕܐܝܬܠܗ ܓ̰ܘܓ̰ܐ ܡܛܠ ܚܡܝܬܐ ܕܓܢܗ ܘܒܝܬܘܬܗ. ܒܥܠܬܐ ܕܐܗܐ ܢܩܝܦܘܬܐ ܫܘܪܐܠܗܘܢ ܝܠܝܦ̈ܐ ܘܬܚܡܢܢ̈ܐ ܓܘ ܦܥܘܢ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܡܐܝܟܿ ܝܘܠܦܢܐ ܕܡܢܝܘܬܐ، ܬܪܓܡܬܐ، ܐܣܝܘܬܐ ܘܟܠܕܝܘܬܐ (ܐܣܛܪܘܢܘܡܝܐ) ܠܦܠܚܐ ܘܬܫܡܘܫܐ ܠܥܘܫܢ̈ܐ ܡܫܘܠܛܢ̈ܐ ܠܥܡܢ ܡܐܝܟܿ ܕܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܕܪܒܐ ܡ̣ܢ ܝܕܘܥ̈ܐ ܘܚܟܝܡ̈ܐ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܛܐܘܠܐ ܝܢܐ ܚܕ ܕܘܪܐ (ܓܪܐ) ܐܠܨܝܐ ܓܘ ܚܩܠ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܕܝܘܠܦܢ̈ܐ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܒܙܒܼܢܐ ܕܬܚܠܘܦ̈ܐ ܥܒܣܝ̈ܐ. ܠܐ ܐܚܟ̰ܝ ܥܘܫܢ̈ܐ ܡܫܘܠܛܢ̈ܐ ܫܩܠܗܘܢ ܝܘܬܪܢܐ ܡ̣ܢ ܝܕܘܥ̈ܐ ܘܝܠܝܦ̈ܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܐܝܢܐ ܐܘܦ ܐܢܝ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܝܢܐ ܪܚܩܐ ܒܬܪ ܝܡܬ̈ܐ ܫܩܠܗܘܢ ܝܘܬܪ̈ܢܐ ܣܓܝܐ̈ܐ ܒܝܕ ܬܪܓܡܬܐ ܕܟܬܒܼ̈ܐ ܕܡܢܝܘܬܐ، ܐܣܝܘܬܐ ܘܝܘܠܦܢ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܘܐܗܐ ܗܘܐܠܗ̇ ܥܠܬܐ ܕܡܢܬܝܬܐ ܘܫܘܘܫܛܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܥܪܒܼܐ.

ܡܪܕܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܢܦܠܬܐ ܓܘ ܛܘܠܩܐ ܒܥܠܬܐ ܕܪܒܐ ܡ̣ܢ ܥܘܫܢ̈ܐ ܕܚܫܟܐ ܕܫܩܠܗܘܢ ܫܘܦܐ ܓܘ ܐܬܪܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ. ܟܕ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܒܫܢ݇ܬܐ 656 ܫܠܛܘܢܐ ܝܢܐ ܥܪ̈ܒܝܐ ܥܠ ܐܬܪܐ، ܒܕܪܐ 13 ܒܫܦܚܐ ܝܢܐ ܨܦܚܝܬ̈ܐ ܕܓ̰ܝܢܓܝܣܚܐܢ ܥܠ ܟܠܗ̇ ܐܬܪܢ ܘܒܫܢ݇ܬܐ 1534 ܫܠܛܘܢܐ ܝܢܐ ܥܘܬܡܢܝ̈ܐ. ܓܘ ܟܠܝ ܕܐܢ̈ܐ ܡܫܩܠ̈ܐ ܬܫܥܝܬܢܝ̈ܐ ܠܐ ܝܢܐ ܫܒܼܩܐ ܐܢ̈ܐ ܥܘܫܢ̈ܐ ܕܗܘܝܐ ܡܪܕܘܬܢ ܓܘ ܡܐܙܠܬܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ. ܥܘܫܢ̈ܐ ܥܪ̈ܒܝܐ ܘܥܘܬܡܢܝ̈ܐ ܒܥܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܝ ܘܬܘܕܝܬـܝ ܠܐ ܡܫܝـܚـܝܬܐ ܡܟܠܘܝܐ ܝܢܐ ܘܡܓܕܘܠܐ ܠܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܡܐܝܟܿ ܕܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܡ̣ܢ ܩܘܡܝܬ̈ܐ ܘܓܕܫ̈ܐ ܕܒܓܕܫܐ ܝܢܐ ܒܪܫ ܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܡ̣ܢ ܦܪ̈ܡܝܬܐ (ܦܪ̈ܡܢܐ) ܘܡܩܕܬܐ ܕܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܕܥܡܢ ܐܬܘܪܝܐ ܓܘ ܐܬܪܢ ܬܫܥܝܬܢܝܐ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ.

ܒܪܫ ܟܠܝ ܕܐܢ̈ܐ ܓܕܫ̈ܐ ܘܛܠܘܡܝ̈ܐ ܕܓܕܫܠܗܘܢ ܥܠ ܥܡܐ ܐܬܘܪܝܐ، ܐܝܢܐ ܗ̇ܘ ܠܐ ܟܠܐ ܝܠܗ ܡ̣ܢ ܡܫܘܬܦܬܗ ܓܘ ܬܫܡܫܬܐ ܕܡܐܙܠܬܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܐ݇ܢܫܝܬܐ. ܒܕܪܐ ܕܩܘܝܡܐ ܘܐܘܡܢܘܬܐ ܟ̰ܠܦܠܗ ܥܡܢ ܐܘܪܚܗ ܓܘ ܟܠܝ ܢܩܝܦܘܬ̈ܐ ܥܣܩ̈ܐ ܒܩܬܝܬܘܬܐ ܠܡܪܘܡܐ ܡܪܕܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܡܛܠ ܕܡܪܡ ܒܝܗ̇ ܗܝܝܘܬܗ ܘܕܝܠܢܝܘܬܗ ܐܘܡܬܢܝܬܐ. ܩܘܝܡܐ ܕܡܪܕܘܬܢ ܚܕܬܐ ܫܘܪܐ ܠܗ ܡ̣ܢ ܕܪܐ 16ܘܪܚܫܠܗ ܠܩܕ݇ܡܐ ܒܝܕ ܣܘܪܗܘܐ ܪܒܐ ܒܨܘܪܐ ܗܠ ܕܪܐ 19 ܒܥܠܬܐ ܕܓܕܫ̈ܐ ܡܘܕܟܼܪ̈ܐ ܒܥܠܠ. ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܒܕܪܐ ܕ19 ܘܕܪܐ 20 ܦܪܣܬܐ ܕܡܕܪ̈ܫܝܬܐ، ܣܝܘܡܘܬܐ ܕܟܬܒܼ̈ܐ ܝܘܠܦܢܝ̈ܐ، ܣܦܪ̈ܝܐ، ܬܫܥܝܬܢܝ̈ܐ، ܦܝܠܣܘܦܝ̈ܐ، ܡܓܼܠܝܬ̈ܐ ܘܣܦܪ̈ܝܘܡܐ ܟܕ ܒܝܕ ܫܪܝܬܐ ܕܦܪܣܬܐ ܕܣܦܪܝܘܡܐ ܙܗܪܝܪܐ ܕܒܗܪܐ ܒܫܢ݇ܬܐ 1950 ܫܘܪܐ ܠܗ ܝܘܕܥܢ ܐܘܡܬܢܝܐ ܒܚܕ݇ ܡܫܩܠܐ ܚܕܬܐ. ܐܝܢܐ ܡܪܕܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܠܐ ܡܨܐ ܠܗ̇ ܕܡܛܝܐ ܠܚܕ݇ ܡܫܩܠܐ ܡܬܛܘܪܢܐ ܒܥܠܬܐ ܕܡܨܝܬ̈ܐ ܕܥܡܢ ܘܢܩܝܦܘܬ̈ܐ ܕܪ̈ܕܘܦܝܐ ܘܥܣܩܘܬ̈ܐ ܕܒܥܒܼܪܐ ܝܗܘܘ ܓܘܝ ܬܚܘܬ ܛܟܼܣ̈ܐ ܛܠܘܡ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܥܠ ܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܐܬܘܪܝܬܐ.

ܐܢ ܓܫܩܚ ܒܣܘܪܗܘܐ ܥܠ ܡܐܙܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܢ ܒܕܪ̈ܐ ܐܚܪܝܐ ܒܕ ܚܙܚ ܕܡܪܕܘܬܢ ܡܘܓܕܠܗ̇ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܗ̇ ܟܠܐܠܗ̇ ܒܐܫܬـܝ ܫܢ̈ܐ ܐܚܪ̈ܝܐ ܕܕܪܐ ܕܥܣܪܝ ܒܥܠܬܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܘܓܪܘܣܬܐ ܕܙܘܥܐ ܛܘܗܡܝܐ ܘܫܘܒܼܝܢܝܐ ܥܪܒܝܐ ܘܙܘܥܐ ܕܡܫܠܡܢܘܬܐ ܓܘ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ. ܟܕ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܓܘ ܥܝܪܩ ܙܘܥܐ ܛܘܗܡܝܐ ܫܘܒܼܝܢܝܐ ܒܡܛܝܐ ܝܠܗ ܠܚܕ ܕܪܓܼܐ ܦ̮ܫܝܐ ܕܠܐ ܫܒܼܩܠܗ ܗܝܟ̃ ܩܘܪܢܝܬܐ ܕܢܫܡܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܡܪܕܘܬܢ ܘܡܘܟܠܐܠܗ ܒܝܕ ܪܕܘܦܝܗ ܨܘܢܐ ܠܟܠ ܩܢܝܐ ܚܐܪܐ ܘܩܠܡܐ ܡܘܪܕܢܬܐ. ܛܟܼܣܐ ܦ̮ܫܝܐ ܬܢܐܠܗ ܠܟܬܒܼܬܐ ܕܬܫܥܝܬܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܒܚܕܐ ܨܘܪܬܐ ܢܙܝܬܐ ܕܟܠܗ̇ ܡܪܕܘܬܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܦܫܠܗ̇ ܝܕܥܬܐ ܐܝܟܿ ܡܪܕܘܬܐ ܥܪܒܝܬܐ ܘܫܦܠܗ ܡ̣ܢ ܟܬܒܼ̈ܐ ܕܡܩܪܝܬܐ ܠܬܫܥܝܬܐ ܫܪܫܢܝܬܐ ܕܝܠܗ̇ ܬܫܥܝܬܐ ܕܐܘܡܬܢ ܐܬܘܪܝܬܐ. ܐܘܦ ܐܢܝ ܙܕܩ̈ܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܕܦܫܠܗܘܢ ܝܘܗܒܼ̈ܐ ܒܫܢ݇ܬܐ 1972 ܝܗܘܘ ܚܕ ܢܟܼܠܐ (ܥܠܕܝܬܐ) ܕܡܨܝ ܗܘܘ ܒܐܗܐ ܐܘܪܚܐ ܠܡܓܠܘܝܐ ܘܒܕܒܼܩܐ ܘܬܠܘܩܐ ܟܠ ܡܘܪܕܢܐ ܫܪܝܪܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܐܬܘܪܝܬܐ.

ܐܘܣܝܐ ܕܙܕܩ̈ܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܦܫܠܗܘܢ ܒܕܝܘܬܐ ܥܠ ܘܪܩܐ ܘܫܘܪܐܠܗ ܛܟܼܣܐ ܦ̮ܫܝܐ ܠܡܟܠܘܝܐ ܟܠܝ ܫܘܬܐܣ̈ܢ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ، ܡܛܒܼܥܝܬ̈ܐ ܘܡܕܪ̈ܫܝܬܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܕܝܠܢܝ̈ܐ ܡܐܝܟܿ ܡܛܒܼܥܬܐ ܕܕܩܠܬ ܐܬܘܪܝܬܐ ܓܘ ܡܘܨܠ، ܡܛܒܼܥܬܐ ܕܢܝܢܘܐ ܓܘ ܟܪܟܘܟ ܘܡܕܪ̈ܫܝܬܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܓܘ ܡܘܨܠ ܘܟܪܟܘܟ ܘܒܓܼܕܕ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܐܬܝܬܐ ܕܛܟܼܣܐ ܦ̮ܫܝܐ ܓܘ ܥܝܪܩ. ܐܘܦܙܐ ܩܡܠܗ ܛܟܼܣܐ ܛܠܘܡܐ ܒܥܒܼܕܝܬ̈ܐ ܪ̈ܗܒܼܬܢܝܐ ܕܠܩܘܒܼܠ (ܕܪܩܘܒܼܠ) ܡܘܪ̈ܕܢܐ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܒܝܕ ܙܪܥܬܐ ܘܦܪܣܬܐ ܕܡܫܦܠܚ̈ܐ (ܥܡܝܠ̈ܐ) ܘܩܛܘܠ̈ܐ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܥܪܒܼܐ. ܟܕ ܒܚܙܝܐ ܐܝܕܬ̈ܐ ܕܡܫܦܠܚ̈ܐ ܘܩܛܘܠ̈ܐ ܒܡܛܝܐ ܝܢܐ ܠܐܬܘܪܠܘܓܼܝܝܐ ܐܠܦ̮ܪܝܕ ܬܝܡܝܡܝ ܗ̇ܘ ܕܟܬܘܒܼܠܗ ܗܘܡܣܐ (ܐܣܟܠܘܒܝܕܝܐ) ܐܬܘܪܝܐ ܕܒܚܒܼܫܐ ܝܠܗ ܬܪܥܣܪ ܡܢܬ̈ܐ ܓܘ 30000 ܦܬܘܬ̈ܐ ܘܩܛܠܬܐ ܕܓܠܘܝܐ ܢܦܠܝܘܢ ܒܫܝ ܣܝܘܡܐ ܕܣܦܪܙܒܼܢܐ ܡܕܢܚܐ ܓܘ ܕܝܬܪܘܝܬ. ܐܗܐ ܙܘܥܐ ܠܐ ܐ݇ܢܫܝܐ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܥܠ ܥܡܢ ܐܘܦ ܓܘ ܐܬܪܐ ܕܐܝܪܢ ܒܬܪ ܣܘܚܦܐ (ܩܠܒܐ) ܕܛܟܼܣܐ ܬܘܕܝܬܢܝܐ ܕܚܘܡܝܢܝ ܕܡܘܟܠܐܠܗ ܠܟܠܝ ܡܕܪ̈ܫܝܬܐ ܕܝܠܢܝ̈ܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܘܙܘܥܐ ܕܦܪܣܬܐ ܘܛܒܼܥܬܐ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܒܚܩܠܐ ܕܣܝܘܡܘܬܐ ܘܓܠܝܢܘܬܐ. ܐܢ̈ܐ ܥܒܼܕܝܬ̈ܐ ܘܕܝܠܝܬ̈ܐ ܠܐ ܐ݇ܢܫܝ̈ܐ ܝܢܐ ܡ̣ܢ ܪܢܝܐ ܘܐܝܕܝܘܠܘܓ̰ܝܐ ܕܛܘܗܡܝ̈ܐ ܘܦ̮ܢܛܝܩܝ̈ܐ ܕܟܐ ܦܠܚܝ ܡܛܠ ܬܚܡܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܟܢܫܝܬܐ ܗܕܟܼܐ ܕܡܨܝ ܠܡܟܠܘܝܐ ܠܫܘܘܫܛܐ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܥܡܡ̈ܐ.

ܬܫܥܝܬܐ ܕܒܪܢܫܘܬܐ ܡܕܥܘܝܢ ܝܠܗ̇ ܕܡܪܕܘܬܐ ܝܠܗ̇ ܗ̇ܘ ܣܦ̮ܣܪܐ (ܣܝܦܐ) ܒܘܫ ܚܪܘܦܐ ܘܡܥܒܕܢܐ ܡܛܠ ܡܪܡܬܐ ܕܕܝܠܝܬ̈ܐ ܕܒܪܢܫܐ ܠܫܘܝܐ ܐ݇ܢܫܝܐ ܒܫܪܝܪܘܬܐ. ܩܐ ܕܐܗܐ ܥܠܬܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܒܕ ܚܙܚ ܕܥܘܫܢ̈ܐ ܕܥܡܛܘܬܐ ܘܚܫܟܐ ܒܕ ܦܠܚܝ ܘܚܦܛܝ ܠܡܟܠܘܝܐ ܟܠ ܫܒܼܝܠܐ ܘܙܗܪܝܪܐ ܕܡܪܕܘܬܐ. ܡܪܕܘܬܐ ܝܠܗ̇ ܒܥܠܕܒܼܒܼܐ ܕܛܠܘܡܝܐ ܘܛܠܘܡ̈ܐ، ܗ̇ـܝ ܝܠܗ̇ ܫܒܼܝܠܐ ܫܪܝܪܐ ܕܬܘܠܡܕܐ ܘܡܥܙܝܢܘܬܐ ܠܐ ܫܠܡܢܬܐ ܡܛܠ ܫܘܘܫܛܐ ܘܚܐܪܘܬܐ ܕܪܢܝܐ ܕܒܪܢܫܘܬܐ.

ܡܛܠ ܚܡܝܬܐ ܘܢܛܪܬܐ ܫܪܫܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܐ݇ܢܫܝܬܐ ܘܵܠܝܼܬܵܐ ܝܠܗ̇ ܥܠ ܩܕܠܐ ܕܟܠ ܕܒܪܓܼܫܐ ܝܠܗ ܕܗ̇ܘ ܝܠܗ ܝܪܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܫܪܫܢܝܬܐ ܕܡܚܒܛ ܠܫܩܠܐ ܟܡܝܘܬܐ ܡܠܝܢܬܐ ܡ̣ܢ ܥܘܬܪܢ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܕܗܘܝܐ ܡܠܝܢܬܐ ܩܐ ܩܐ ܚܕܐ ܫܪܝܬܐ ܚܕܬܐ ܡܛܠ ܡܒܪܝܬܐ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܐܣܝܬܐ ܕܟܐ ܓܫܩܐ ܒܓܪܘܣܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܒܚܕܐ ܨܘܪܬܐ ܘܪܘܚܐ ܬܪܝܨܬܐ ܩܐ ܝܘܬܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܟܢܘܫܝܐ. ܡܛܠ ܝܘܬܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܩܐ ܒܪܢܫܘܬܐ ܘܡܪܕܘܬܐ ܕܒܒܥܝܐ ܝܘܚ ܩܐ ܥܡܢ ܘܗ̇ـܝ ܝܠܗ̇ ܡܪܕܘܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܩܘܡܝܬܐ ܕܩܝܡܐ ܥܠ ܐܣ̈ܐ ܕܚܘܪܪܐ ܐܘܡܬܢܝܐ ܘܗܘܐܠܗ̇ ܓܫܩܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܡܠܘܐܬܢܝܬܐ ܠܬܫܥܝܬܐ ܕܥܡܢ ܘܝܪܬܘܬܗ̇ ܐ݇ܢܫܝܬܐ. ܕܗܘܝܐ ܐܗܐ ܡܪܕܘܬܐ ܚܕ ܐܣܛܘܟܼܣܐ ܐܠܨܝܐ ܘܚܕ ܐܣܛܘܢܐ ܡ̣ܢ ܐܣܛܘܢ̈ܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܕܦܩܕܐ ܝܠܗ ܥܡܢ ܡܛܠ ܫܪܪܬܐ ܬܪܘܨܬܐ ܕܗܝܝܘܬܗ ܘܗܘܐ ܡܫܘܬܦܢܐ ܓܘ ܫܪܝܬܐ ܕܨܒܼܘܬܢ ܘܫܘܐܠܢ ܐܘܡܬܢܝܐ ܘܥܕܪܢܬܐ ܕܬܪܡܝܬܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܬܐ ܟܐܢܬܐ ܓܘ ܐܬܪܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܚܕܬܐ.


 • -

ܓܘ ܬܪܒܝܬܐ ܘܡܪܕܘܬܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝܬܐ

ܓܵܘ ܬܲܪܒܝܼܬܐ ܘܡܲܪܕܘܬܐ ܦܘ̇ܠܝܼܛܝܼܩܵܝܬܐ ܚܕܵܪ ܣܘܼܟܵܠܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܘܨܘܼܪ̈ܬܵܗ̇

ܡܠܘ̇ܐܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܦܪܝܼܣܐ ܓܵܘ ܡܓܲܠܬܐ ܐܸܠܟܬܪܘܼܢܲܝܬܵܗ̇ ܥܲܢܟܵܘܐ ܕܘ̇ܬ ܟܘ̇ܡ

ܒܝܲܕ ܟܲܬܵܒܼܐ ܡܗܝܼܪܐ ܐܲܪܕܓܼܠܐ ܪܵܒܝܼ ܚܲܕ̄ܒܼܫܵܒܐ ܣܘܼܠܵܩܐ

ܬܲܪܓܵܡܬܐ ܥܵܠ ܠܫܵܢܐ ܐܬܘܼܪܵܝܐ ܣܲܦܪܵܝܐ

ܥܲܒܼܕܝܼܫܘ̇ܥ ܣܵܗ̄ܕܐ ܝܘܼܚܲܢܐ

 

ܒܫܘܼܪܵܝܐ ܩܲܕ̄ܡ ܡܲܝܕܵܥܬܐ ܠܣܘܼܟܵܠܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܩܵܢܘܼܢܵܐܝܼܬ ܘܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܐܝܼܬ ܘܨܘܼܪ̈ܬܐ ܬܲܫܥܝܬܢܝ̈ܐ ܓܵܪܲܓ ܡܲܚܙܵܚ̈ ܠܨܘܼܪܬܐ ܦܫܝܼܛܬܵܗ̇ ܕܬܲܚܡܵܢܬܐ ܠܲܚܒܼܝܼܫܵܬܐ ܕܕܲܘܠܬܐ، ܕܗܲܘܝܐ ܩܘܼܪܒܐ ܡܢ ܬܲܚܡܵܢܬܐ ܕܒܲܪܢܵܫܐ ܥܝܵܕܵܝܐ ܘܒܵܬܪ ܗܵܕܹܝܟܼ ܡܵܨܹܝܚ̈ ܟܵܬܒܹܝܚ̈ ܒܥܘܼܡܩܐ ܒܐܸܛܪܐ ܕܣܘܼܟܵܠܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܘܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܘܨܘܼܪ̈ܬܵܗ̇ ܫܲܪܝܼܪ̈ܐ ܕܡܵܛܹܐ ܝܘܼܬܪܵܢܐ ܠܡܲܪܕܘܼܬܐ ܕܢܵܫܐ ܥܝܵܕܵܝܐ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܡܲܪܕܘܼܬܹܗ ܬܘܼܚܲܒܬܐ، ܕܗܵܘܹܐܠܹܗ ܥܘܼܕܪܵܢܐ ܥܲܠ ܣܘܼܟܵܠܐ ܘܲܡܕܲܪܟܵܢܘܼܬܐ ܠܲܫܒܼܝܼܠܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܒܛܘܼܟܵܣܐ ܘܲܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܐ ܥܲܡ ܘܵܠܝܼܵܬܵܐ ܩܵܢܘ̇ܢܵܝ̈ܐ ܚܕܵܪ ܦܲܪ̈ܨܘܼܦܹܐ، ܘܲܫܒܼܝܼܠܐ ܕܲܫܩܵܠܬܐ ܘܝܵܗܒܲܠܬܐ ܥܲܡܲܝܗܝ̈ ܠܲܒܢܵܝܬܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܐ ܚܲܕ̄ܬܐ ܒܫܲܘܝܘܼܬܐ ܕܟܠܲܝܗܝ̈ ܘܵܠܝܼܬ̈ـܐ ܒܲܝܢܵܬ ܦܲܪܨܘܼܦܐ ܘܕܵܘܠܬܐ ܥܲܡܚܕܵܕ̈ܐ، ܟܢܘܼܫܝܐ ܘܕܲܘܠܬܐ ܕܗܵܘܝܼ ܒܝܼܵܝܗܝ̈ ܦܪ̈ܣܬܹܐ ܦܪ̈ܝܹܐ ܠܫܲܪܲܪܬܐ ܕܟܹܐܢܘܼܬܐ ܘܫܲܘܝܘܼܬܐ ܕܦܪ̈ܣܬܹܐ ܒܲܝܢܵܬ ܦܲܪ̈ܨܘܼܦܹܐ ܕܚܲܕ̄ ܟܢܘܼܫܝܐ ܘܡܲܦܪܵܝܬܐ ܕܫܲܝܢܐ ܘܲܫܠܵܡܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܐ ܥܲܠ ܫܸܪܫܐ ܕܐܲܬܪܵܝܘܼܬܐ ܐܲܚܟ̮ܝܼ ܘܠܐ ܥܲܠ ܫܸܪܫܐ ܕܲܡܕܝܼܠܵܢܘܵܬܐ ܦܲܥܘܵܝ̈ܐ،،

(ܘܕܵܘܠܬܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܚܲܝܠܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܐ ܡܛܘܼܟܣܐ ܕܝܼܬܠܵܗ̇ ܫܘܼܠܛܵܢܐ ܚܲܝܠܬܵܢܐ ܒܩܵܢܘ̇ܢ ܥܸܠܠܵܝܐ ܒܪܹܫ ܫܘܼܠܛܵܢܐ ܕܟܠܲܝܗܝ̈ ܟܢܫ̈ܐ ܕܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝܐ، ܘܥܲܠ ܟܠ ܦܲܪܨܘܼܦܐ ܡܢ ܦܲܪ̈ܨܘܼܦܹܐ ܡܐ ܕܗܵܘܹܐ ܫܲܘܦܹܗ ܕܝܼܠܵܢܵܐܝܼܬ ܘܡܐ ܕܗܵܘܹܐ ܫܲܘܦܹܗ ܓܲܘ ܟܢܘܼܫܝܐ؛) ܘܟܹܐ ܦܵܪܹܫ ܠܕܲܘܠܬܐ ܡܢ ܟܢܫ̈ܐ ܐ̄ܚܹܪ̈̄ܢܹܐ ܕܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝܐ ܡܵܘܕܵܝܬܐ ܒܕܵܘܠܬܐ ܒܲܫܪܵܪܐ ܘܲܒܥܵܝܬܐ ܕܫܲܠܡܘܼܬܐ ܡܢ ܐܲܬܪ̈ܝܹܐ ܘܐܵܗܐ ܙܸܕܩܐ ܝܼܠܹܗ ܡܬܩܲܕܡܵܢܐ ܥܲܠ ܟܠܲܝܗܝ̈ ܟܸܢܫ̈ܐ ܐ̄ܚܹܪ̈̄ܢܐ ܐܵܢ̈ܝܼ ܕܓ̮ܵܪ̈ܒܝܼ ܕܪܵܫܡܝܼ ܠܢܲܦ̮ܫܲܝܗܝ̈ ܒܚܘܼܠܵܦܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܒܫܘܼܬܐܵܣܵܗ̇ ܕܸܣܬܘܼܪ̈ܝܹܐ ܘܩܵܢܘ̇ܢܵܝ̈ܐ ܡܐ ܕܗܵܘܹܐ ܟܝܵܢܐ ܕܐܵܢ̈ܝ̄ ܟܸܢܫ̈ܐ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝܐ ܡܐܲܝܟܼ ܓܲܒ̈ܐ ܘܛܘܼܟܵܣ̈ܐ ܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܝ̈ܐ ܘܟܸܢܫ̈ܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝ̈ܐ ܒܨܘܼܪ̈ܬܵܐ ܡܫܲܚܠܦ̈ܐ ܘܟܸܢܫ̈ܐ ܐܸܩܢܘ̇ܡܵܝ̈ܐ ܘܬܲܚܒܲܪ̈ܝܵܬܐ ܘܚܘܼܝܵܕ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦ̈ܐ ܘܫܘܼܬܐܵܣ̈ܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܐ ܡܕܝܼܢܵܝܐ، (ܡܢ ܕܐܵܗܐ ܓܹܢ̄ܒܐ ܓܵܪܲܓ ܦܲܪ̈ܫܵܚ ܒܬܲܡܝܼܡܘܼܬܐ ܒܲܝܢܵܬ ܕܵܘܠܬܐ ܒܡܸܣܬܲܟܠܵܢܘܼܬܐ ܘܢܝܼܫܐ ܘܒܲܝܢܵܬ ܫܘܼܠܛܵܢܐ ܡܐܲܝܟܼ ܡܸܨܥܐ ܘܡܐܢܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܐ، ܡܛܠ ܕܲܘܠܬܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܬܘܼܩܵܢܐ ܫܘܼܬܼܐܵܣܵܝܐ ܘܫܘܼܠܛܵܢܐ ܝܼܠܹܗ ܦܲܪ̈ܨܘܼܦܹܐ ܕܫܲܠܛܘܼܢܹ̈ܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܒܫܡܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܒܐܸܛܪܐ ܕܕܸܣܬܘ̇ܪ ܘܩܵܢܘ̇ܢ،) ܘܕܲܘܠܬܐ ܥܲܠ ܕܐܵܗܐ ܫܸܪܫܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܨܘܼܪܬܐ ܕܲܚܙܵܝܬܐ، ܐܝܼܢܐ ܫܘܼܠܛܵܢܐ ܝܼܠܹܗ ܦܲܪ̈ܨܘܼܦܹܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܫܘܼܚܠܦ̈ܐ؛ ܒܣܘܼܟܵܠܐ ܕܵܘܠܬܐ ܘܫܘܼܠܛܵܢܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܬܪ̈ܝܢ ܨܘܼܪ̈ܬܵܐ ܡܫܲܚܠܦ̈ܐ ܠܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܒܕܘܼܡܝܐ ܥܲܡܚܕܵܕ̈ܐ ܐܲܚܟ̮ܝܼ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܡܫܲܪ̈ܝܵܢܹܐ ܣܲܟܼܠ̈ܐ ܕܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܟܸܠܝ̈ܐ ܥܲܠ ܫܸܪܫܐ ܕܪܹ̈ܫܘܵܬܐ ܘܲܥܒܼܵܕ̈ܐ ܛܘ̇ܗܡܵܝ̈ܐ ܘܲܡܕܝܼܠܵܢܘܵܬܐ ܦܲܥܘܵܝ̈ܐ ܐ̄ܚܹܪ̈ܢܹܐ ܕܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܩܪ̈ܝܼܡܹܐ ܒܚܲܕ̄ܟܡܐ ܓܹܢ̄ܒܵܢ̈ܐ ܒܬܲܘܕܝܼܬܐ ܠܝܲܗ̄ܒܼܵܠܬܐ ܠܗܵܝـ ܨܘܼܪܬܐ ܡܢ ܕܲܘܠܬܐ ܢܵܡܘ̇ܣܘܼܬܐ ܐܲܠܵܗܵܝܬܵܗ̇ ܘܫܘܼܠܛܵܢܵܗ̇ ܝܼܠܹܗ ܥܲܠ ܐ̄ܢܵܫ̈ܐ ܕܫܲܠܛܘܼܢܹܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܥܲܠܠܵܗ̇ ܡܢ ܫܡܲܝܐ، ܐܵܘ ܒܐܸܛܪܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܕܸܟܬܵܬܘܼܪܲܝܬܵܐ ܛܵܠܘ̇ܡܬܵܗ̇، ܟܲܕ ܝܵܗ̄ܒܼܠ ܫܲܠܝܼܛܐ ܡܲܡܠܐ ܕܝܼܠܹܗ ܫܲܠܝܼܛܐ ܒܫܡܐ ܕܐܲܠܵܗܐ ܘܝܼܠܹܗ ܫܘܼܠܛܵܢܐ ܘܕܲܘܠܬܐ؛ ܘܒܚܲܕ̄ܟܡܐ ܥܕܵܢܵܬܐ ܗܵܘ ܝܼܠܹܗ ܥܲܡܐ ܡܐܲܝܟܼ ܕܐ̄ܡܝܼܪܹܗ ܠܘܝܼܣ ܕܲܫܬܵܥܣܵܪ ܡܲܠܟܐ ܕܦ̮ܪܲܢܣܐ ؛ ܐܢܐ ܝ̄ܘܸܢ ܥܲܡܐ ؛ ܐܝܼܬܼ ܡܢܝܵܢܐ ܡܢ ܬܹܐܘ̇ܪ̈ܝܼܡܹܐ ܓܵܘ ܪܸܢܝܐ ܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܝܐ ܠܦܵܫܲܩܬܐ ܠܣܘܼܟܵܠܐ ܕܕܵܘܠܬܐ، ܒܫ ܐܲܢܸܢܩܵܝܐ ܬܲܫܥܝܼܬܼܵܢܵܐܝܼܬܼ ܬܹܐܘ̇ܪ̈ܝܼܡܹܐ ܡܲܬܠܵܝ̈ܐ ܘܒܸܫ ܩܸܢܛܐ ܒܩܵܐܹܡ ܬܹܐܘ̇ܪ̈ܝܼܡܹܐ ܗܘ̇ܠܵܢܵܝ̈ܐ، ܘܪ̈ܵܢܘܼܝܹܐ ܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܝ̈ܐ ܒܸܚܙܵܝܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܪܸܢܝܐ ܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܝܐ ܡܠܝܼܬܵܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܡܢ ܦܘܼܫܵܩ̈ܐ ܡܲܬܠܵܝ̈ܐ ܠܣܘܼܟܵܠܐ ܕܕܲܘܠܬܐ، ܩܐ ܛܘܼܦ̮ܣܐ ܐ̄ܡܝܼܪܹܗ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܐ ܐܲܓܼܪܝܼܩܵܝܐ ܡܫܲܡܗܐ ܐܲܪܸܣܛܘ̇ܛܵܐܠܝܼܣ ܡܢ̄ ܙܲܒܼܢ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩ̈ܐ ؛(ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܡܲܦܪܵܝܬܐ ܕܚܲܝ̈ܐ ܒܵܣܝܼܡ̈ܐ ܩܐ ܐܲܬܪ̈ܵܝܹܐ)؛ ܘܠܐܲܟܼܐ ܒܸܚܙܵܝܐ ܝܼܠܹܗ ܐܵܪܛܘ̇ܛܵܐܠܝܼܣ ܡܘܼܕܝܼ ܓܵܪܲܓ ܒܗܵܘܝܐ ܥܲܠܠܹܗ ܕܲܘܠܬܐ، ܘܲܦܣܸܥܠܗ̄ܘ̇ܢ ܒܲܫܒܼܝܼܠܹܗ ܣܲܓܝܼܐ̈ܐ ܡܢ ܪ̈ܵܢܘ̇ܝܹܐ ܡܲܬܠܵܝ̈ܐ ܓܵܘ ܪܸܢܝܐ ܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܝܐ ܠܡܲܝܕܵܥܬܐ ܘܬܲܚܲܒܬܐ ܠܣܘܼܟܵܠܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܩܐ ܕܵܪܲܢ ܕܩܵܐܹܡ، ܘܝܼܬܼ ܡܵܢܝܼ ܕܒܹܐܡܵܪܐ ܝܼܠܹܗ ؛(ܕܠܹܐ ܗܵܘܹܐ ܡܕܝܼܢܵܝܘܼܬܐ ܐܸܢ ܠܹܐ ܝܵܗܒܼܵܐ ܗܵܝـ ܡܕܝܼܢܵܝܘܼܬܼܐ ܣܵܗܵܕܘܵܬ̈ܐ ܕܢܵܒܼܥܝܼ ܡܢ ܫܘܼܠܛܵܢܵܗ̇ ܥܲܠ ܚܲܝܘܼܬܐ ܘܡܲܘܬܐ)؛ ܘܣܘܼܟܵܠܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܐ ܠܐܲܟܼܐ ܝܼܠܹܗ ܕܲܘܠܬܐ، ܘܝܼܬܼ ܡܵܢܝܼ ܕܐ̄ܡܝܼܪܹܗ ؛ (ܓܵܪܲܓ ܦܵܐܹܫ ܩܝܼܡܐ ܬܘܼܩܵܢܐ ܓܵܘܵܢܵܝܐ ܠܫܲܠܛܵܢܬܐ ܩܐ ܕܩܵܢܹܚ̈ ܠܙܸܕܩ̈ܐ ܕܚܲܝܘܼܬܐ ܘܚܹܐܪܘܼܬܐ ܘܡܲܘܬܐ)؛ ܘܒܹܐܡܵܪܐ ܝ̄ܠܹܗ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܐ ܓ̮ܲܪܡܵܢܵܝܐ ܓܘܼܒܼܪܐ ܦ̮ܪܝܼܕܝܼܪܟ ܗܝܼܓ̮ܠ ܒܐܵܗܐ ܡܸܢܕܝܼ ؛(ܕܕܵܘܠܬܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܪܸܢܝܐ ܐܲܠܵܗܵܝܐ ܟܡܐ ܕܝܼܬܠܵܗ̇ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܠܐܲܪܥܐ ܘܟܠ ܛܝܼܡܐ ܕܒܲܪܢܵܫܐ ܝܼܠܹܗ ܢܒܼܝܼܥܐ ܡܢ ܥܘܼܡܩܐ ܕܥܲܣܩܵܘܵܬܵܗ̇)؛ ܥܲܠ ܢܘܼܗܵܪܐ ܕܐܵܗܐ ܚܙܲܝܬـܐ ܘܡܲܝܕܵܥܝܵܬܐ ܠܣܘܼܟܵܠܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܒܸܚܙܵܝܐ ܝ̄ܘܲܚ̈ ܕܝܬܼ ܡܲܘܕܵܝܬܐ ܟܸܢܫܵܝܬܵܗ̇ ܒܲܝܢܵܬܼ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦ̈ܐ ܘܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܵܬܼ̈ܐ ܘܪ̈ܢܘ̇ܝܹܐ ܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܝ̈ܐ ܪܸܚܩܐ ܡܢ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܕܒܘܼܠܒܵܠܘܼܬܼܐ ܘܒܘܼܠܒܵܠ̈ܐ ܡܢܲܝܗܝ̈ ܐܲܢܸܢܩܵܝܘܼܬܐ ܕܝܼܬܘܼܬܐ ܕܬܘܼܩܵܢܐ ܓܵܘܵܢܵܝܐ ܓܲܘ ܟܢܘܼܫܝܐ ܠܛܵܟܲܣܬܐ ܘܬܲܚܲܒܬܐ ܠܫܲܪ̈ܛܹܐ ܕܚܲܝܘܼܬܐ ܘܬܚܘܼܒ̈ܐ ܕܐܸܣ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝ̄ܢܐ ܛܘܼܟܣ̈ܐ ܩܵܬܵܗ̇ ܒܲܦܣܵܣܐ ܕܠܐ ܗܲܘܝܐ ܚܲܝܘܼܬܐ ܐܲܚܟ̮ܝܼ ܒܘܼܠܒܵܠܐ ܩܪܝܼܡܬܐ ܒܓܘܼܢܚܐ ܒܟܠ ܨܘܼܪ̈ܵܬܐ، ܡܐܲܝܟܼ ܕܒܸܚܙܵܝܐ ܝܘܲܚ̈ ܐܵܗܐ ܡܢܕܝܼ ܓܲܘ ܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܕܗܵܘܹܐ ܫܘܼܠܛܵܢܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܙܲܒܘܼܢ ܕܠܐ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܡܐܲܝܟܼ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܐܸܕܝܘ̇ܡ ܝܵܘܡܐ ܒܩܵܐܹܡ ܐܲܝܟܸܢܘܵܬܐ ܓܲܘ ܥܹܪܐܩ ܕܘܼܪܒܸܢܐ، ܐܝܼܢܐ ܐܵܦܸܢ ܕܝܼܬ ܡܵܘܕܲܝܬܐ ܟܸܢܫܵܝܬܵܗ̇ ܠܡܸܢܕܝܼ ܕܲܚܠܸܥܠܗ̄ܘ̇ܢ ܡܲܬܠܵܝ̈ܐ ܥܲܠ ܕܲܘܠܬܐ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܡܲܡܬܘܼܠܹܐ ܗܸܢܝܵܢܐ ܥܸܠܠܵܝܐ ܘܗܸܢܝܵܢܐ ܓܵܘܵܢܵܝܐ ܩܐ ܟܢܘܼܫܝܐ، ܐܝܼܢܐ ܬܹܐܘ̇ܪ̈ܝܼܡܹܐ ܗܘ̇ܠܵܢܵܝ̈ܐ ܡܫܘܼܪ̈ܐ ܠܗ̄ܘ̇ܢ ܒܸܓܠܵܝܐ ܕܐܵܗܐ ܨܘܼܪܬܐ ܡܲܬܠܲܝܬܵܗ̇ ܠܡܲܝܕܵܥܬܐ ܘܬܲܚܲܒܬܐ ܠܣܘܼܟܵܠܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܡܫܲܚܠܘܼܦܹܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܠܲܫܪܵܪܐ ܕܩܵܐܹܡ ܒܟܠܲܝܗܝ̈ ܕܵܪܹ̈ܐ ܡܢ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܐ، ܟܲܕ ܐܝܼܬ ܦܘܼܪܫܘܼܢܝܐ ܓܘܼܒܼܪܐ ܒܲܝܢܵܬ ܕܒܸܥܢܵܝܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܕܲܘܸܠܬܐ ܐܵܘ ܒܸܩܪܵܝܐ ܠܓܵܐܢܵܗ̇ ܘܒܲܝܢܵܬܼ ܡܸܢܕܝܼ ܕܦܝܵܫܐ ܝ̄ܠܹܗ ܫܘܼܪܸܪܐ ܥܒܼܵܕܵܢܵܐܝܼܬܼ ܠܐܲܪܥܐ ܕܩܵܐܹܡ ܠܚܲܝܘܼܬܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܬܵܗ̇، ܒܚܘܼܬܵܡܐ ܠܹܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܐܲܢܸܢܩܵܝܘܼܬܐ ܩܐ ܐܲܬܪ̈ܵܝܹܐ ܠܡܸܢܕܝܼ ܕܒܸܩܪܵܝܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܥܲܠܠܹܗ ܕܵܘܠܬܐ ܡܢ ܢܝܼܫ̈ܐ ܪ̈ܫܝܼܡܹܐ ܘܪ̈ܘܼܫܡܹܐ ܕܬܹܐܘ̇ܪ̈ܝܼܡܹܐ ܝܘܼܕܵܥܵܝ̈ܐ ܒܢܝܼܫܐ ܕܐܘܼܒܕܵܠܐ ܠܫܲܪܲܪܬܐ ܕܚܲܝܠܵܘܵܬܐ ܦܘ̇ܠܝܼܛܝܼܩܵܝ̈ܐ ܬܘܼܚܒ̈ܐ ܡܲܫܸܩܠܵܐܝܼܬܼ، ܐܵܘ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܐ ܡܢ ܬܲܪ̈ܡܝܵܬܼܐ ܡܘܼܟܠܝܼ̈ܐ ܦܘܼܠܚܵܢܐܝܼܬܼ ܘܲܥܒܼܵܕܵܢܵܐܝܼܬܼ ܠܥܸܠܬܼܐ ܐܵܘ ܕܠܐ ܥܸܠܬܼܐ، ܐܝܼܢܐ ܡܸܢܕܝܼ ܕܒܸܥܢܵܝܐ ܝ̄ܠܹܗ ܡܢ ܨܒܘܼܬܐ ܐܝܼܠܹܗ ܗܵܘ ܕܦܵܐܹܫ ܫܘܼܪܸܪܐ ܥܒܼܵܕܵܢܵܐܝܼܬܼ ܥܲܠ ܐܲܪܥܐ ܕܩܵܐܹܡ ܕܦܵܐܹܫ ܩܵܐܹܡ ܓܘܼܫܡܢܐ ܘܥܵܒܼܘ̇ܕܼܐ ܒܚܲܝܘܼܬܲܝܗܝ̈ ܡܐܲܝܟܼ ܕܲܚܙܹܐ ܠܗ̄ܘ̇ܢ ܬܹܐܘ̇ܪ̈ܝܼܡܹܐ ܗܘ̇ܠܵܢܵܝ̈ܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܐܵܦܸܢ ܕܒܸܩܪܵܝܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܡܢ ܡܲܡܬܠܵܢܘܼܬܵܗ̇ ܠܗܸܢܝܵܢܐ ܓܵܘܵܢܵܝܐ، ܐܝܼܢܐ ܐܵܗܐ ܗܸܢܝܵܢܐ ܓܵܘܵܢܵܝܐ ܓܵܘ ܦܘܼܠܚܵܢܐ ܥܒܼܵܕܵܢܐܝܼܬܼ ܡܫܲܚܠܦܐ ܝܼܠܹܗ ܟܠܵܢܵܐܝܼܬܼ ܟܲܕ ܦܵܐܸܫ ܬܘܼܚܸܒܐ ܠܗܸܢܝܵܢܐ ܕܚܲܕ̄ ܓܹܢ̄ܒܐ ܕܲܪܩܘܼܒܼܠ ܕܚܲܕ̄ ܓܹܢ̄ܒܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܐ، ܘܒܵܬܪ ܗܵܕܹܝܟܼ ܦܵܐܹܫ ܓܸܠܝܐ ܫܒܼܝܼܠܐ ܗܘܼܠܵܢܵܝܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܠܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܫܲܪܝܼܪܬܐ ܒܲܟܝܵܢܵܗ̇ ܘܗܲܕܟܼܐ ܝܗ̄ܘܵܬ ܥܒܲܪ ܝܼܪܝܼܚܘܼܬܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ، ܩܐ ܛܘܼܦ̮ܣܐ ܓܲܘ ܐܲܬܼܝܼܢܐ ܩܲܕܝܼܡܬܵܗ̇ ܕܲܘܠܬܐ ܕܥܲܒܼܕܘܼܬܐ ܟܹܐ ܣܲܢܕܐ ܗ̄ܘܵܗ ܛܘ̇ܗܡܐ ܕܚܹܐܪ̈ܐ ܕܲܪܩܘܼܒܼܠ ܬܸܓܼܡܐ ܕܥܲܒܼܕܹ̈ܐ ܘܠܹܐ ܡܲܡܬܠܵܐ ܗ̄ܘܐ ܗܸܢܝܵܢܐ ܓܵܘܵܢܵܝܐ ܐܝܼܢܐ ܟܹܐ ܡܲܡܬܠܵܐ ܗ̄ܘܐ ܗܸܢܝܵܢܐ ܓܵܘܵܢܵܝܐ ܓܲܘ ܬܚܘܼܒ̈ܐ ܕܬܓܼܡܐ ܕܚܹܐܪ̈ܐ ܡܢ ܐܸܬܼܢܵܝ̈ܐ. ܘܒܐܸܛܪܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܐܸܩܛܵܥܲܝܬܵܗ̇ ܕܵܘܠܬܐ ܟܹܐ ܣܲܢܕܐ ܗ̄ܘܵܗ ܩܐ ܬܸܓܼܡܐ ܕܐܸܩܛܵܥܵܝ̈ܐ ܕܲܪܩܘܼܒܼܠ ܬܸܓܼܡܐ ܕܐܲܟܵܪ̈ܐ ܘܫܲܪܟܐ،، ܘܐܵܗܐ ܐܲܝܟܸܢܵܝܘܼܬܐ ܠܸܣܢܵܕܬܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܠܗܸܢܝܵܢܐ ܕܚܲܕ̄ ܬܸܓܼܡܐ ܦܪܝܼܫܐ ܕܲܪܩܘܼܒܼܠ ܕܬܸܓܼܡܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܐ ܝܼܠܹܗ ܡܸܨܥܐ ܓܘܼܒܼܪܐ ܡܫܲܘܬܦܐ ܒܟܠ ܨܘܼܪ̈ܵܬܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܬܚܘܼܬ ܦܘܼܩܕܵܢܐ ܕܚܲܝܠܵܘܵܬܐ ܕܫܲܚܠܲܦܝܵܬܼܐ ܩܘܼܝܵܡܵܝ̈ܐ ܕܝܼܬܠܗ̄ܘ̇ܢ ܪ̈ܢܝܹܐ ܘܲܫܒܼܝܼܠ̈ܐ ܫܘܼܡܠܵܝ̈ܐ ܪܵܕܝܼܟܵܠܵܝ̈ܐ ܠܲܡܫܵܢܲܝܬܐ ܡܢ ܛܲܟܼܣܐ ܠܐ̄ܚܹܪ̄ܢܐ ܡܐܲܝܟܼ ܓܲܒ̈ܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝ̈ܐ ܕܒܸܩܪܵܝܐ ܝܠܲܝܗܝ̈ ܠܲܒܢܵܝܬܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܐܘܼܡܬܵܢܲܝܬܵܐ ܛܘ̇ܗܡܵܢܲܝܬܵܗ̇ ܚܲܝܠܵܢܬܵܗ̇ ܒܐܵܢܵܝܘܼܬܐ ܐܘܼܡܬܵܢܲܝܬܐ، ܐܵܘ ܓܲܒ̈ܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝ̈ܐ ܕܒܸܩܪܵܝܐ ܝ̄ܠܲܝܗܝ̈ ܠܡܲܩܝܵܡܬܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܲܝܬܵܐ ܐܵܢܲܝܬܵܗ̇ ܐܵܘ ܕܵܘܠܬܐ ܬܲܘܕܝܬܵܢܲܝܬܵܗ̇ ܥܲܠ ܫܸܪܫܐ ܕܬܲܘܕܝܬܐ ܦܪܝܼܫܐ، ܟܲܕ ܦܵܐܹܫ ܟܝܵܢܐ ܠܐ ܫܲܪܝܼܪܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܪܡܙܐ ܡܫܲܘܬܦܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܛܒܼܝܼܥܐ ܒܟܠ ܨܘܼܪ̈ܬܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܥܒܲܪ ܬܲܫܥܝܼܬܐ، ܠܦܘ̇ܬܼ ܐܵܗܐ ܐܝܬܼ ܗ̄ܘܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܬܼ ܛܵܠܘ̇ܡ̈ܐ ܒܚܲܕ̄ ܓܹܢ̄ܒܐ ܘܲܛܠܝܼܡ̈ܐ ܒܓܹܢ̄ܒܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܐ ܡܢ ܟܝܵܢܐ ܕܕܲܘܠܬܐ؛ ܘܡܲܬܠ̈ܐ ܣܲܓܝܼܐ̈ܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܥܲܠ ܐܝܼܪܝܼܚܘܼܬܐ ܕܬܲܫܥܝܬܐ ܐ̄ܢܵܫܲܝܬܵܗ̇ ܥܒܲܪ ܡܲܫܩܠ̈ܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦ̈ܐ ܠܛܘܼܘܵܪܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝ̈ܐ، ܠܦܘ̇ܬܼ ܐܵܗܐ ܓܵܪܲܓ ܐܝܼܡܵܢ ܕܦܲܫܩܵܚ ܠܣܘܼܟܵܠܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܡܢ ܨܠܲܝܬܐ ܡܢ ܬܹܒܹܝܠ ܡܲܬܠܲܝܬܵܗ̇ ܘܨܘܼܪܬܐ ܥܝܵܕܲܝܬܵܗ̇ ܘܲܚܙܵܝܬܐ ܥܲܠ ܟܢܘܼܫܝܐ ܘܲܡܛܵܘܪܵܢܘܼܬܹܗ ܚܙܲܝܬܐ ܩܵܐܹܡܲܝܬܵܗ̇ ܕܡܵܨܹܝܚ̈ ܓܵܒܹܝܚ̈ ܘܣܲܩܠܹܝܚ̈ ܠܡܸܢܕܝܼ ܕܒܸܫ ܚܫܝܼܚܐ ܝ̄ܠܹܗ ܡܢ ܨܘܼܪ̈ܵܬܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܠܛܘܼܟܵܣܐ ܘܲܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܐ ܒܡܲܢܬܵܝܬܐ، ܘܲܚܙܵܝܬܐ ܚܲܕ̄ܬܐ ܒܥܵܝܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܡܛܲܝܡܵܢܬܐ ܠܐܵܗܐ ܩܪܵܒܼܵܐ ܕܝܼܢܵܡܝܼܟܵܝܐ ܒܲܝܢܵܬ ܐܵܢ̈ܝܼ ܕܒܸܣܢܵܕܲܝ ܐܝܼܠܵܗ̇ ܕܵܘܠܬܐ ܘܓܹܢ̄ܒܐ ܕܲܟܠܝܼܬܵܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܕܲܪܩܘܼܒܼܠܹܗ، ܘܐܵܗܐ ܟܝܵܢܐ ܠܐ ܫܲܪܝܼܪܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܥܒܲܪ ܡܲܫܩܠ̈ܐ ܕܲܡܛܵܘܪܵܢܘܼܬܵܗ̇ ܬܲܫܥܝܼܬܼܵܢܵܐܝܼܬܼ ܒܸܓܠܵܝܐ ܝ̄ܠܹܗ ܩܵܬܲܢ ܕܕܵܘܠܬܐ ܒܸܦܣܵܥܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܒܫܘܼܠܛܵܢܐ ܩܸܫܝܐ ܕܚܲܝܠܐ ܕܡܲܩܪܘܼܒܼܐ ܬܫܡܫܬܐ ܒܚܘܼܬܵܡܐ ܠܗܸܢܝܵܢܐ ܕܝܼܣܘ̇ܪ̈ܐ ܛܘ̇ܗܡܵܝ̈ܐ ܕܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܦܪ̈ܝܼܣܹܐ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝܐ ܘܠܐ ܩܐ ܗܸܢܝܵܢܐ ܓܵܘܵܢܵܝܐ ܡܐܲܝܟܼ ܕܒܸܩܪܵܝܐ ܝ̄ܠܵܗ̇، ܒܚܘܼܬܵܡܐ ܦܸܬܼܓܼܵܡܐ ܡܚܵܡܲܝܝܬܐ ܕܛܲܟܼܣܐ ܘܩܵܢܘ̇ܢ ܘܫܲܝܢܐ ܒܸܥܢܵܝܐ ܝ̄ܠܹܗ ܩܵܢܘ̇ܢ ܘܛܲܟܼܣܐ ܘܫܲܝܢܐ ܕܒܸܚܒܼܵܫܐ ܝ̄ܠܲܝܗܝ̈ ܐܵܢ̈ܝܼ ܝܼܣܘ̇ܪ̈ܐ ܛܘ̇ܗܡܵܝ̈ܐ ܥܸܢܝ̈ܐ ܘܠܐ ܟܠܵܢܵܐܝܼܬܼ، ܐܵܦܸܢ ܬܹܐܘ̇ܪ̈ܝܼܡܹܐ ܩܵܢܘ̇ܢܵܝ̈ܐ ܡܲܬܠܵܝ̈ܐ ܘܲܥܝܵܕܵܝ̈ܐ ܕܒܸܚܫܵܒܼܐ ܝ̄ܠܲܝܗܝ̈ ܠܗܸܢܝܵܢܐ ܓܵܘܵܢܵܝܐ ܕܝܼܠܹܗ ܚܲܕ̄ ܓܕܝܼܠܘܼܬܐ ܟܠܝܼܬܵܗ̇ ܕܠܹܐ ܡܫܲܚܠܦ ܐܝܼܢܐ ܒܫܲܪܝܼܪܘܼܬܐ ܟܹܐ ܡܫܲܚܠܸܦ ܘܲܡܫܲܚܠܸܦܵܗ̇ ܥܲܡܹܗ ܐܝܼܕܝܘܼܠܘܼܓܝܘܼܬܐ ܕܡܲܫܚܘܼܕܹܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܒܝܹܗ ܘܒܸܥܒܼܵܕܐ ܡܣܲܬܪܵܢܘܼܬܐ ܥܲܠܠܹܗ ܒܫܲܚܠܵܦܬܐ ܕܛܲܟܼܣܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܐ، ܘܓܵܘܵܢܵܐܝܼܬ ܒܸܚܙܵܝܐ ܝ̄ܘܲܚ̈ ܕܕܲܘܠܬܐ ܐܝܼܬܠܵܗ̇ ܪܡܙܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܐ ܗܵܘ ܕܝܼܠܹܗ ܚܘܼܝܵܕܐ ܐܝܼܢܐ ܚܘܼܝܵܕܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܠܲܝܬܠܹܗ ܟܠܲܝܬܐ ܘܓܕܝܠܘܼܬܐ ܘܲܡܩܵܘܝܵܢܘܼܬܐ، ܡܛܠ ܚܘܼܠܵܦ̈ܐ ܘܲܩܪ̈ܵܒܹܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝ̈ܐ ܕܒܸܒܪܵܝܐ ܝ̄ܠܲܝܗܝ̈ ܓܲܘ ܟܢܘܼܫܝܐ ܠܐܵܗܐ ܥܸܠܬܼܐ ܑܵܘ ܠܥܸܠܬܼܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܬܐ ܒܸܡܛܵܝܐ ܝ̄ܠܲܝܗܝ̈ ܠܲܬܚܘܼܒܐ ܕܥܵܒܼܕ ܓܸܙܡܐ ܠܚܘܼܝܵܕܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܘܒܘܼܠܒܵܠܐ ܠܡܲܚܪܲܒܼܬܐ ܕܲܫܠܵܡܐ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝܐ ܘܡܲܟܠܵܝܬܐ ܠܚܲܝܠܐ ܕܩܵܢܘ̇ܢ ܦܵܩܘܼܕܼܐ، ܘܐܸܢ ܒܪܹܐܠܹܗ ܐܵܗܐ ܡܸܢܕܝܼ ܘܵܠܹܐ ܕܦܵܐܹܫ ܒܸܢܝܵܐ ܚܘܼܝܵܕܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܓܵܗܹܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܬܐ ، ܘܡܐܲܟܼܐ ܝܼܗܘܵܐ ܫܘܼܪܵܝܐ ܕܦܘܼܪܫܘܼܢܝܐ ܒܫܲܚܠܵܦܬܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܐ ܘܫܲܚܠܵܦܬܐ ܕܕܲܘܠܬܐ، ܘܐܸܢ ܝܼܗܘܵܘ ܚܘܼܠܵܦ̈ܐ ܘܲܩܪ̈ܵܒܹܐ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝܐ ܙܲܒܘܼܢ̈ܐ ܘܠܐ ܥܲܡܝܼܩ̈ܐ ܒܡܲܥܒܕܼܵܢܘܼܬܲܝܗܝ̈ ܥܲܠ ܒܸܢܝܵܢܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܐ ܠܹܐ ܗܵܘܹܐ ܡܲܥܸܒܕܵܢܘܼܬܐ ܥܲܠ ܚܘܼܝܵܕܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܐܝܼܢܐ ܒܸܕ ܡܫܲܚܠܸܦ ܫܘܼܠܛܵܢܐ، ܒܚܘܼܬܵܡܐ ܒܐܸܛܪܐ ܕܐܵܗܐ ܨܘܼܪܬܐ ܓܠܝܼܬܐ ܠܣܘܼܟܵܠܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܘܨܘܼܪ̈ܵܬܵܗ̇ ܘܲܫܒܼܝܼܠ̈ܐ ܘܡܵܐܢ̈ܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܗ̇ ܠܛܘܼܟܵܣܐ ܘܲܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܐ ܒܸܚܙܵܝܐ ܝ̄ܘܲܚ̈ ܕܠܲܝܬ ܕܵܘܸܠܬܐ ܠܸܣܛܵܪܵܝܬܼܵܗ̇ ܕܠܐ ܣܘܼܝܵܥܐ ܠܚܲܕ̄ ܓܹܢ̄ܒܐ ܕܲܪܩܘܼܒܼܠ ܓܹܢ̄ܒܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܐ ، ܘܒܵܬܪ ܗܵܕܹܝܟܼ ܠܲܝܬ ܕܲܘܠܬܐ ܟܹܐܢܬܵܗ̇ ܒܨܘܼܪܬܐ ܓܡܝܼܪܬܐ ܐܝܼܢܐ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܗ̇ ܝܼܠܵܗ̇ ܬܘܼܚܹܒܬܐ، ܘܕܵܘܠܬܐ ܒܸܫ ܟܹܐܢܬܵܗ̇ ܝܼܠܵܗ̇ ܕܲܘܠܬܐ ܪܸܫܡܵܠܵܝܘܼܬܼܐ ܠܝܼܒܪܵܠܲܝܬܵܗ̇ ܚܹܐܪܬܵܗ̇ ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܫܘܼܬܼܐܸܣܬܵܗ̇ ܫܸܪܫܵܢܵܐܝܼܬܼ ܥܲܠ ܣܲܙܓܵܪܬܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܬܵܗ̇ ܕܒܪܹܐܠܵܗ̇ ܒܲܫܒܼܝܼܠܵܗ̇ ܣܲܙܓܵܪܬܐ ܒܲܝܢܵܬ ܪܹ̈ܫܵܢܹܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܐ ܡܢ ܡܸܠܟܵܢ̈ܐ ܕܡܸܨܥ̈ܐ ܕܬܲܦܪܝܼܬܼܐ ܘܦܲܠܵܚ̈ܐ ܕܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܠܘܵܬܲܝܗܝ̈ ܡܢ ܬܓܼܡܐ ܕܦܲܠܵܚ̈ܐ ܘܐܲܟܵܪܹ̈ܐ ܘܦܲܪܨܘ̇ܦ̈ܐ ܥܸܠܡܵܝ̈ܐ ܡܢ ܬܸܓܼܡ̈ܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝ̈ܐ ܐ̄ܚܹܪ̈̄ܢܹܐ ܥܲܠ ܚܲܝܘܼܬܼܐ ܕܲܫܠܵܡܐ ܥܲܡ ܚܵܡܲܝܬܐ ܠܙܸܕܩ̈ܐ ܩܵܢܘ̇ܢܵܝ̈ܐ ܕܲܬܪܹܝܢ ܓܹܢ̄ܒܵܢ̈ܐ ، (ܘܡܛܠ ܗܵܝـ ܣܲܙܓܵܪܬܐ ܡܫܘܼܢܹܐܠܹܗ ܐܵܓܼܘܼܢܸܣܛܐ ܕܦܲܠܵܚ̈ܐ ܘܐܲܟܵܪܹ̈ܐ ܡܢ ܡܓ̮ܵܪܲܒܬܐ ܠܡܲܢܦܵܠܬܐ ܕܛܲܟܼܣܐ ܪܹܫܡܵܠܵܝܐ ܒܐܸܛܪܐ ܕܩܘܼܝܵܡܐ ܒܪܘ̇ܠܝܼܬܵܪܵܝܐ ܘܲܒܡܨܥ̈ܐ ܩܸܫܝ̈ܐ ܘܡܲܩܝܵܡܬܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܕܸܟܬܵܬܘܼܪܲܝܬܵܗ̇ ܒܪܘ̇ܠܝܼܬܵܪܲܝܬܵܗ̇ ܡܐܲܟܼ ܕܢܘܼܒܹܐܠܹܗ ܒܝܼܵܗ̇ ܟܵܐܪܠ ܡܵܐܪܟܸܣ ܒܫܘܼܠܛܵܢܐ ܕܚܘܼܠܵܦ̈ܐ ܥܲܡܝܼܩ̈ܐ ܕܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܓܲܘ ܥܲܡܲܠܝܼܬܐ ܕܬܲܦܪܝܼܬܼܐ ܪܹܫܡܵܠܲܝܬܵܗ̇ ܒܲܝܢܵܬܼ ܡܸܠܟܵܢ̈ܐ ܠܡܸܨܥ̈ܐ ܕܬܲܦܪܝܼܬܼܐ ܘܦܲܠܵܚ̈ܐ ܕܡܲܦܠܚܝܼ ܠܐܵܢ̈ܝܼ ܡܸܨܥ̈ܐ ܥܲܠ ܐܵܓܼܘ̇ܢܐ ܕܲܫܠܵܡܐ ܡܛܠ ܛܵܒܼܘܼܬܼܐ ܠܫܲܘܝܘܼܬܼܐ ܕܐܲܝܟܸܢܘܵܬܼܐ ܕܚܲܝ̈ܐ ܘܫܲܪ̈ܛܹܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܐ ܘܲܡܚܵܡܲܝܬܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܬܵܗ̇ ܩܵܬܲܝܗ̈ܝـ ܒܕܲܥܬܝܼܕ ܡܐܲܝܟܼ ܕܒܸܒܪܵܝܐ ܝ̄ܠܹܗ ܐܸܕܝܘ̇ܡ ܝܵܘܡܐ ܒܕܲܘܠܝܵܬܼܐ ܪܹܫܡܵܠܵܝ̈ܐ،) ܘܐܵܗܐ ܛܲܟܼܣܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܪܹܫܡܵܠܲܝܬܵܗ̇ ܠܝܼܒܪܵܠܲܝܬܵܗ̇ ܚܹܐܪܬܵܗ̇ ܦܝܼܫܠܹܗ ܚܫܝܼܒܼܵܐ ܡܢ ܪܵܢܘ̇ܝܐ ܐܲܡܪܝܼܟܵܝܐ ܦ̮ܪܲܢܣܝܼܣ ܦ̮ܘ̇ܓܘ̇ܝܵܡܐ ܕܝܼܠܹܗ ܚܘܼܬܵܡܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ، ܡܛܠ ܐܵܗܐ ܡܸܢܕܝܼ ܒܥܸܕܵܢܐ ܕܲܡܛܵܝܬܐ ܥܲܠ ܕܲܘܠܬܐ ܕܠܐ ܢܟܼܝܼܠܘܼܬܐ ܗܲܝܓܵܗ ܡܵܛܹܝܚ̈ ܥܲܠ (ܠܐܲܝܟܸܢܵܝܘܼܬܼܐ ܕܠܐ ܣܢܝܼܩܘܼܬܼܐ ܥܲܠ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܕܵܘܠܬܐ ܫܸܪܫܵܢܵܐܝܼܬܼ)، ܘܐܵܗܐ ܡܸܢܕܝܼ ܒܸܥܢܵܝܐ ܝ̄ܠܹܗ ܒܓܲܪܹܗ ܡܛܵܝܬܐ ܥܲܠ ܟܢܘܼܫܝܐ ܠܐ ܬܸܓܼܡܵܝܐ ܣܦܝܼܩܐ ܡܢ ܬܸܓܼܡ̈ܐ ܫܲܘܬܵܦܵܝ̈ܐ ܕܟܵܠܝܼ ܒܕܲܪܩܘܼܒܼܠܘܼܬܼܐ ܗܸܢܝܵܢܲܝܗܝ̈، ܒܵܬܪ ܗܵܕܹܝܟܼ ܟܢܘܼܫܝܐ ܣܦܝܼܩܐ ܡܢ ܩܪܵܒܼܵܐ ܬܸܓܼܡܵܝܐ ܡܛܠ ܗܸܢܝܵܢ̈ܐ ، (ܘܐܵܗܐ ܨܘܼܪܬܐ ܡܢ ܟܢܘܼܫܝܐ ܝܼܠܹܗ ܟܢܘܼܫܝܐ ܫܝܘܼܥܵܝܐ ܡܐܲܝܟܼ ܕܒܸܚܙܵܝܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܬܹܐܘ̇ܪ̈ܡܝܵܝܹܐ ܡܵܐܪ̈ܟܣܵܝܹܐ ܘܲܫܝܘܼܥܵܝ̈ܐ ܕܒܝܹܗ ܟܠܲܝܗܝ̈ ܒܝܵܗ̄ܒܼܝܼ ܩܐ ܟܢܘܼܫܝܐ ܡܐܲܝܟܼ ܡܨܵܝܵܬܲܝܗܝ̈ ܘܒܫܵܩܠܝܼ ܡܢܹܗ ܡܐܲܝܟܼ ܣܢܝܼܩܘܼܬܵܝܗܝ̈) ، ܐܝܼܢܐ ܒܸܕ ܦܵܐܹܫ ܐܵܗܐ ܬܸܓܼܡܐ ܡܢ ܟܢܘܼܫܝܐ ܐܲܚܟ̮ܝܼ ܨܘܼܪܬܐ ܠܐ ܫܲܪܝܼܪܬܵܗ̇ ܘܚܸܠܡܐ ܛܘܼܒܼܵܢܐ ܕܠܸܐ ܦܵܐܹܫ ܫܘܼܪܸܪܵܐ ܕܚܵܕܪ ܓܵܘ ܪܸܢܝܐ ܕܚܲܕ̄ܟܡܐ ܫܘܼܗܪ̈ܵܢܹܐ ܒܣܲܒܼܪ̈ܲܝܗܝ ܕܲܥܬܝܼܕܵܢܵܝ̈ܐ، ܘܒܸܕ ܦܵܐܹܫ ܐܲܚܟ̮ܝܼ ܪܸܢܝܐ ܬܹܐܘ̇ܪܝܼܡܵܝܐ ܒܚܸܠܡܐ ܘܣܲܒܼܪܐ ܕܠܹܐ ܦܵܐܹܫ ܫܘܼܪܸܪܐ ܠܐܲܪܥܐ ܕܩܵܐܹܡ، ܡܛܠ ܒܲܪܢܵܫܐ ܒܲܟܝܵܢܹܗ ܝܼܠܹܗ ܐܵܢܵܝܐ ܘܡܵܪܹܐ ܢܝܼܫܐ ܘܲܡܫܲܚܠܦܵܢܐ ܕܪܸܢܝܐ ܘܲܚܙܲܝܬܐ ܒܨܘܼܪܬܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܬܵܗ̇ ܘܠܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܓܵܘ ܡܨܵܝܬܐ ܒܚܲܕ̄ ܝܲܘܡܐ ܡܢ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܦܵܐܹܫ ܡܬܘܼܪܨܐ ܟܢܘܼܫܝܐ ܡܢ ܦܲܪ̈ܨܘ̇ܦܹܐ ܒܫܲܘܝܘܼܬܼܐ ܕܟܝܵܢܲܝܗܝ̈ ܘܥܲܠ ܚܲܕ̄ ܣܕܝܼܪܘܼܬܐ ܡܢ ܪܸܢܝܐ ܘܢܝܼܫܐ ܒܟܠ ܡܸܢܕܝܼ، ܒܡܲܥܢܵܝ ܟܢܘܼܫܝܐ ܕܚܵܒܸܫ ܦܲܪ̈ܨܘ̇ܦܹܐ ܒܣܝܼܥܬܐ ܕܚܲܕ̄ ܦܲܪܨܘ̇ܦܐ ܕܠܐ ܗܵܘܹܐ ܚܘܼܠܵܦܐ ܒܲܝܢܵܬܼ ܦܲܪ̈ܨܘ̇ܦܹܐ ܚܕܵܪ ܗܸܢܝܵܢ̈ܐ ܘܒܵܬܪ ܗܵܕܹܝܟܼ ܡܛܵܝܬܐ ܥܲܠ ܟܢܘܼܫܝܐ ܣܦܝܼܩܐ ܡܢ ܬܸܓܼܡ̈ܐ ܫܲܘܬܵܦܵܝ̈ܐ ܘܲܩܪܵܒܼܐ ܬܸܓܼܡܵܝܐ ܥܲܠ ܗܸܢܝܵܢ̈ܐ ܘܒܵܬܪ ܗܵܕܹܝܟܼ ܠܐ ܣܢܝܼܩܘܼܬܼܐ ܠܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܕܵܘܠܬܐ، ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܬܓܼܡ̈ܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝ̈ܐ ܐܝܼܠܹܗ ܫܪܵܪܐ ܩܵܐܹܡܵܝܐ ܘܲܡܩܵܘܝܵܢܐ ܦܣܝܼܥܠܹܗ ܥܲܡ ܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܡܢ ܒܵܬܪ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܡܦܘܼܠܝܼܵܓ̄ܐ ܦܘܼܠܚܵܢܐ ܥܒܲܪ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܘܠܐ ܦܵܝܫܝܼ ܫܝܼܦ̈ܐ ܘܲܣܪ̈ܝܼܒܹܐ ܠܥܵܠܵܡ، ܠܦܘ̇ܬܼ ܐܵܗܐ ܒܗܵܘܹܐ ܩܪܵܒܼܵܐ ܬܸܓܼܡܵܝܐ ܥܲܠ ܗܸܢܝܵܢ̈ܐ ܚܲܕ̄ ܦܠܵܛܐ ܫܲܪܝܼܪܐ ܠܲܒܢܵܝܬܐ ܬܸܓܼܡܵܝܬܵܗ̇ ܩܐ ܟܢܘܼܫܝܐ ܘܒܵܬܪ ܗܵܕܹܝܟܼ ܐܝܬܘܼܬܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܠܲܣܢܵܕܬܐ ܕܓܹܢ̄ܒܐ ܬܸܓܼܡܵܝܐ ܕܲܪܩܘܼܒܼܠ ܕܓܹܢ̄ܒܐ ܬܸܓܼܡܵܝܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܐ ܐܝܼܠܵܗ̇ ܐܲܢܸܢܩܵܝܘܼܬܐ ܕܚܲܝܘܼܬܐ ܘܫܲܘܬܵܦܵܝܘܼܬܐ ܘܥܸܠܬܐ ܚܲܝܠܵܢܵܬܵܗ̇ ܕܫܲܒܼܩܵܗ̇ ܠܛܘܼܘܵܪܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܐ ܒܐܸܛܪܐ ܕܩܵܢܘ̇ܢ ܩܪܵܒܼܵܐ ܕܕܲܪ̈ܩܘܼܒܼܠܵܝܹܐ ܘܩܵܢܘ̇ܢ ܕܥܸܠܬܐ ܘܲܦܠܵܛܐ، ܘܠܐܲܟܼܐ ܒܸܚܙܵܝܐ ܝ̄ܘܲܚ̈ ܕܩܲܘܠܐ ܕܲܡܝܲܩܪܐ ܦ̮ܪܲܢܣܝܼܣ ܦ̮ܘ̇ܟܘ̇ܝܵܡܐ ܕܛܲܟܼܣܐ ܪܹܫܡܵܠܵܝܐ ܠܝܼܒܪܵܠܵܝܐ ܚܹܐܪܐ ܕܝܼܠܹܗ ܚܘܼܬܵܡܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܝܼܬܼܒܹܗ ܓܹܢ̄ܒܐ ܡܢ ܫܪܵܪܐ ܕܝܼܠܹܗ ܚܘܼܬܵܡܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ ܠܐ ܫܲܪܝܼܪܬܵܗ̇ ܕܲܟܠܝܼܬܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܠܫܘܼܥܠܵܠܐ ܕܒܲܪܢܵܫܐ ܩܐ ܐܵܚܘܼܢܹܗ ܒܲܪܢܵܫܐ ܘܫܘܪܵܝܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܼܐ ܫܲܪܝܼܪܬܵܗ̇ ܠܥܘܼܕܼܪܵܢܐ ܘܚܲܝܘܼܬܐ ܕܲܫܠܵܡܐ ܒܲܝܢܵܬܼ ܡܸܠܟܵܢ̈ܐ ܠܡܸܨܥ̈ܐ ܕܬܲܦܪܝܼܬܼܐ ܘܦܲܠܵܚ̈ܐ ܕܥܲܡܡܲܝܗܝ̈ ܥܲܠ ܫܸܪܫܐ ܕܣܘܼܙܓܵܪܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܐ ܒܲܝܢܵܬܼ ܬܸܓܼܡ̈ܐ ܠܲܡܚܵܡܲܝܬܐ ܕܗܸܢܝܵܢ̈ܐ ܕܟܠܲܝܗܝ̈ ܓܹܢ̄ܒܵܢ̈ܐ ܒܥܲܡܲܠܝܼܬܐ ܕܲܩܪܵܒܼܵܐ ܬܸܓܼܡܵܝܐ ܒܲܝܢܵܬܼ ܬܸܓܼܡ̈ܐ ܫܲܘܬܵܦܵܝ̈ܐ، ܘܡܛܠ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܒܲܪܢܵܫܐ ܕܝܼܠܹܗ ܒܐܲܝܟܸܢܵܝܘܼܬܼܐ ܕܫܘܼܚܠܵܦܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܐ ܘܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܲܡܬܵܪܸܨܠܵܗ̇ ܒܝܼ ܥܒܼܵܕܹܗ ܡܗܝܼܪܐ ܐܵܦ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܒܗܵܘܝܐ ܒܐܲܝܟܸܢܵܝܘܼܬܐ ܕܫܘܼܚܠܵܦܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܐ ܬܒܼܝܼܥܬܵܗ̇ ܠܐܵܗܐ ܡܸܢܕܝܼ، ܠܦܘ̇ܬܼ ܐܵܗܐ ܠܲܝܬ ܡܸܢܕܝܼ ܕܦܵܐܹܫ ܡܫܘܼܡܗܐ ܒܚܘܼܬܵܡܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ ܡܐܲܝܟܼ ܕܒܸܚܠܵܡܐ ܝ̄ܠܹܗ ܦ̮ܘ̇ܓܘ̇ܝܵܡܐ ܒܐܲܡܝܼܢܘܼܬܼܐ، ܐܝܼܢܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬܼ ܒܗܵܘܹܐ ܫܘܼܪ̈ܵܝܹܐ ܚܲܕ̄ܬ̈ܐ ܠܬܲܫܥܝܼܬܼܐ ܚܲܕ̄ܬܐ ܒܸܫ ܟܹܐܢܬܵܗ̇ ܘܒܲܗܪܵܢܬܵܗ̇ ܩܐ ܒܲܪܢܵܫܐ، ܡܛܠ ܦܝܵܫܬܐ ܕܝܼܬܘܼܬܐ ܕܒܲܪܢܵܫܐ ܡܲܕܥܸܪ ܠܬܲܦܪܝܼܬܼܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ ܒܨܘܼܪܬܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܬܵܗ̇ ܡܢ ܠܬܲܚܬ ܠܥܸܠܠ ، ܘܗܲܕܟܼܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܚܲܝܘܼܬܼܐ ܘܬܲܫܥܝܼܬܼܐ ܒܲܡܛܵܘܪܵܢܘܼܬܲܝܗܝ̈ ،

 

ܥܲܒܼܕܝܼܫܘ̇ܥ ܣܵܗ̄ܕܐ ܝܘܼܚܲܢܐ

 

———————————————————————————————–

ܬܲܪܒܝܬܐ ܘܡܪܕܘܬܐ ܦܘܼܠܝܛܝܩܵܝܬܐܵ ܚܕܵܪ ܡܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ؛؛؛؟

ܡܠܘ̇ܐܵܐ ܕܪܵܒܝܼ ܚܲܕ̄ܒܼܫܵܒܐ ܣܘܼܠܵܩܐ ܒܠܫܵܢܐ ܥܲܪܒܵܝܐ ܦܝܼܫܠܸܗ ܦܪܝܼܣܐ ܓܵܘ ܥܲܢܟܵܘܐ ܕܘ̇ܬ ܟܘ̇ܡ
ܬܲܪܓܵܡܬܐ ܡܢ ܠܫܵܢܐ ܥܲܪܒܵܝܐ ܥܠ ܠܫܵܢܐ ܐܫܘܼܪܵܝܐ
ܥܲܒܼܕܝܼܫܘ̇ܥ ܣܵܗ̄ܕܐ ܝܘܼܚܲܢܐ 

ܒܐܸܛܪܐ ܕܐܲܝܟܢܘܵܬܵܐ ܕܒܸܥܒܼܵܪܐ ܝ̄ܠܹܗ ܒܝܲܝܗܝ̈ ܡܲܫܛܵܚܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܐ ܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܝܐ ܒܨܘܼܪܬܐ ܕܝܼܠܵܢܲܝܬܵܗ̇ ܘܡܲܫܛܵܚܐ ܐܬܪܵܝܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܐ ܒܨܘܼܪܬܐ ܓܵܘܵܢܲܝܬܵܗ̇ ܡܢ ܩܪ̈ܒܹܐ ܘܕܘܼܪ̈ܫܹܐ ܪ̈ܢܝܝܹܐ ܘܡܪ̈ܕܘܼܬܢܝܹܐ ܡܛܠ ܨܒܘܬ̈ܐ ܕܚܝ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦ̈ܐ، ܘܲܠܦܘ̇ܬܼ ܢܝܼܫܐ ܕܡܲܝܕܵܥܬܐ ܘܩܲܪܒܵܢܬܐ ܕܩܵܪ̈ܘܼܝܹܐ ܝܲܕܝܼܕ̈ܐ ܡܢ ܚܒܼܘܼܫܝܐ ܘܡܵܐܢ̈ܐ ܕܐܵܢܝ̈ ܩܪ̈ܒܹܐ ܘܕܘܼܪ̈ܫܹܐ، ܪܵܒܐ ܐܲܢܸܢܩܵܝܬܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܘܒܥܝܼܬܵܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܡܢܲܢ ܕܡܲܢܗܪ̈ܚ ܥܲܠ ܕܐܵܢܝܼ̈ ܣܘܼܟܵܠ̈ܐ ܘܚܲܫܚܵܬܼܐ ܪ̈ܢܝܵܝܹܐ ܘܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܵܝ̈ܐ ܕܒܸܚܙܵܝܐ ܝ̄ܠܹܗ ܩܵܪܘܼܝܐ ܘܡܘܼܪܕܢܐ ܓܵܘ ܚܲܝܘܼܬܹܗ ܝܵܘܡܐܝܼܬ ܒܓܹܢ̄ܒܵܢ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦ̈ܐ ܡܢ ܚܲܝܘܼܬܐ ܐ̄ܢܵܫܲܝܬܐ ܕܗܵܘܹܐ ܩܐ ܐܵܢ̈ܝ ܣܘܼܟܵܠ̈ܐ ܥܹܠܠܵܬܼܐ ܘܲܥܒܼܵܕܲܝܗܝ̈ ܡܲܥܸܒܕܵܢ̈ܐ ܠܡܹܙܲܠܬܐ ܕܚܲܝܘܼܬܐ ܐ̄ܢܵܫܲܝܬܐ، ܘܫܘܼܪܵܝܐ ܡܢ ܐܵܗܐ ܚܙܲܝܬܐ ܘܲܠܢܝܼܫܐ ܕܡܵܨܹܐ ܩܵܪܘܼܝܐ ܕܥܵܒܸܪ ܒܗܲܕܟܼܐ ܢܸܣܝܘܼܢܐ ܓ̮ܵܪܘܼܒܹܐ ܝ̄ܘܲܚ ܕܡܲܢܗܪܲܚ ܡܐܲܝܟܼ ܡܨܵܝܵܬܲܢ ܦܫܝܼܛ̈ܐ ܥܲܠ ܣܘܼܟܵܠܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܘܲܡܛܲܘܪܵܢܘܼܬܼܵܗ̇ ܥܒܲܪ ܡܲܫܩܠ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦ̈ܐ ܡܢ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܐ̄ܢܵܫܲܝܬܐ،،ܒܸܥܢܵܝܐ ܝ̄ܠܹܗ ܣܘܼܟܵܠܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܡܢ ܓܸܢ̄ܒܐ ܕܲܦܠܵܛܐ ܡܲܚܲܒܬܐ ܕܚܲܟܝܼܡܘܼܬܐ، ܒܣܘܼܟܵܠܐ ܓܵܘܵܢܵܝܐ ܚܙܲܝܬܐ ܫܘܼܡܠܵܐܝܼܬ ܥܲܠ ܟܢܘܼܫܝܐ ܘܚܲܝܘܼܬܐ ܘܝܼܬܘܼܬܐ، ܒܐܵܗܐ ܣܘܼܟܵܠܐ ܓܵܘܵܢܵܝܐ ܡܵܨܹܝܚ̈ ܐܲܡܪܹ̈ܝܚ ܕܟܠ ܐ̄ܢܵܫܐ ܐܝܼܬܠܹܗ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܬܵܗ̇ ܒܵܬ̄ܪ ܗܵܕܹܝܚ ܟܠ ܟܢܘܼܫܝܐ ܐܝܼܬܠܹܗ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܬܐ ܘܟܠ ܡܲܫܩܠܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܐ ܡܢ ܚܲܝܘܼܬܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܐ ܐܝܼܬܠܹܗ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܹܗ ܕܝܼܠܵܢܵܝܬܐ، ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܠܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܐܲܚܟ̮ܝܼ ܚܙܲܝܬܐ ܦܲܪܨܘܼܦܵܝܬܐ ܨܦܝܼܬܵܗ̇، ܐܝܼܢܐ ܐܝܼܠܵܗ̇ ܦܠܵܛܐ ܕܢܸܣܝܵܢܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܐ ܒܟܠ ܚܲܕ̄ ܡܲܫܩܠܐ ܡܢ ܡܲܫܩܠ̈ܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܬܵܗ̇، ܡܛܠ ܐܵܗܐ ܒܸܚܙܵܝܐ ܝ̄ܘܲܚ̈ ܕܟܠ ܡܲܫܩܠܐ ܡܢ ܡܲܫܩܠ̈ܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ ܘܟܠ ܟܢܘܼܫܝܐ ܡܢ ܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝ̈ܐ ܐܝܼܬܠܗ̄ܘ̇ܢ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܕܝܼܠܵܢܲܝܬܵܗ̇، ܕܡܲܚܙܘܼܝܹܐ ܝ̄ܠܲܝܗܝ̈ ܡܲܝܕܵܥܝܵܬܐ ܥܸܠܡܵܝ̈ܐ ܘܪܹ̈ܫܘܵܬܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝ̈ܐ ܓܵܘܵܢܵܝ̈ܐ، ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܠܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܬܓܼܡܐ ܡܢ ܬܸܓܼܡ̈ܐ ܕܡܲܫܩܠ̈ܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ ܐ̄ܢܵܫܲܝܬܵܗ̇ ܐܵܘ ܬܵܗܲܪ ܕܲܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝ̈ܐ ܐܲܚܟ̮ܝܼ، ܐܝܼܢܐ ܟܹܐ ܡܫܲܚܠܦܐ ܒܫܲܚܠܲܦܬܐ ܕܐܲܝܟܸܢܘܵܬܐ ܘܲܡܕܝܼܠܵܢܘܵܬܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝ̈ܐ ܒܟܠ ܡܲܫܩܠܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܐ ܘܒܟܼܠ ܚܲܕ̄ ܟܢܘܼܫܝܐ ܡܢ ܟܢܘܼܫܝ̈ܐ، ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܒܲܫܪܵܪܐ ܒܲܬܗܘ̇ܡܵܗ̇ ܟܹܐ ܡܲܥܒܸܪܵܗ̇ ܥܲܠ ܩܪܵܒܼܵܐ ܪܸܢܝܵܝܐ ܘܲܟܢܘܼܫܝܵܝܐ ܕܒܸܒܪܵܝܐ ܝ̄ܠܹܗ ܓܲܘ ܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦ̈ܐ ܘܒܣܲܓܝܼܐܹܐ ܡܢ ܡܲܫܩܠ̈ܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ، ܠܦܘ̇ܬܼ ܐܵܗܐ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܐܝܼܠܵܗ̇ ܡܲܚܙܲܝܬܐ ܕܪܸܢܝܐ ܠܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܒܲܪܢܵܫܐ ܒܓܵܐܢܹܗ ܒܟܠ ܡܐ ܕܝܼܬܼ ܒܗ̇ـܝ ܬܲܫܥܝܼܬܼܐ ܡܢ ܡܫܲܚܠܲܦܝܵܬܼܐ ܘܲܩܪ̈ܵܒܹܐ، ܘܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܡܦܘܼܠܓܼ̄ܝܬܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܫܘܼܡܠܵܐܝܼܬܼ ܡܐܲܝܟܼ ܡܦܲܠܓܲܝܬܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܐ ܐ̄ܢܵܫܲܝܬܐ ܒܓܵܐܢܵܗ̇ ܠܲܬܪ̈ܝܢ ܓܹܢ̄ܒܵܢ̈ܐ ܫܪ̈ܫܵܝܹܐ، ܓܹܢ̄ܒܐ ܕܡܲܚܙܘܼܝܹܐ ܝ̄ܠܹܗ ܐܲܝܟܢܘܵܬܐ ܣܲܟܼܠ̈ܐ ܕܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝܐ ܒܢܸܣܝܵܢܲܝܗܝ̈ ܘܗܸܢܝܵܢܲܝܗܝ̈ ܘܓ̮ܵܪܘܼܒܹܐ ܝ̄ܠܹܗ ܠܡܲܙܒܵܛܬܲܗܐܝ̈ ܘܐܲܡܝܼܢܘܼܬܲܝܗܝ̈ ܘܝܵܗܒܲܠܬܲܝܗܝ̈ ܪܹܡܙܐ ܕܢܵܡܘ̇ܣܘܼܬܼܐ ܘܫܸܠܝܘܼܬܼܐ ܘܲܡܩܵܘܝܵܢܘܼܬܐ ܘܐܲܡܝܼܢܵܝܘܼܬܼܐ، ܘܓܹܢ̄ܒܐ ܐ̄ܚܹܪ̄ܢܐ ܡܲܥܒܸܘܪܹܐ ܝ̄ܠܹܗ ܠܐܲܝܟܸܢܘܵܬܐ ܡܬܛܲܘܪ̈ܵܢܹܐ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝܐ ܘܓ̮ܵܪܘܼܒܹܐ ܝ̄ܠܹܗ ܠܫܘܼܚܠܵܦܐ ܘܫܘܼܘܫܵܛܐ ܘܚܲܕܲܬܬܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܬܵܗ̇ ܒܝܼ ܥܒܲܪܬܐ ܡܢ ܓܹܢ̄ܒܐ ܥܲܬܝܼܩܐ ܒܣܲܟܼܠܘܼܬܼܐ ܒܸܠܝܐ ܕܩܘܼܪܒܐ ܝ̄ܠܹܗ ܠܲܛܠܵܩܬܐ ܘܲܫܝܵܦܬܐ ܒܫܘܼܠܛܵܢܐ ܕܲܛܘܼܘܵܪܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܐ، ܓܹܢ̄ܒܐ ܩܲܕ̄ܡܵܝܐ ܦܝܼܫܐ ܝ̄ܠܹܗ ܝ̄ܕܝܼܥܐ ܡܫܘܼܡܗܐ ܒܓܹܢ̄ܒܐ ܡܲܬܠܵܝܐ ܓܵܘ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ، ܘܓܹܢ̄ܒܐ ܬܪܲܝܵܢܐ ܦܝܼܫܐ ܝ̄ܠܹܗ ܡܫܘܼܡܗܐ ܘܝܼܕܝܥܐ ܒܓܸܢ̄ܒܐ ܥܸܠܡܵܝܐ ܗܘܼܠܵܢܵܝܐ ܓܲܘ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܟܲܕ ܒܓܼܠܵܒܐ ܝ̄ܠܹܗ ܠܓܹܢ̄ܒܐ ܩܲܕ̄ܡܵܝܐ ܡܲܬܠܵܝܐ ܫܒܼܝܼܠܐ ܕܲܪܥܵܫܬܐ ܕܝܼܠܹܗ ܒܫܲܘܝܘܼܬܼܐ ܕܗܲܘܢܐ، ܐܝܼܢܐ ܓܹܢ̄ܒܐ ܬܪܲܝܵܢܐ ܥܸܠܡܵܝܐ ܒܸܥܒܼܵܕܐ ܝ̄ܠܹܗ ܓܼܵܠܝܼܒܘܼܬܐ ܥܲܠܠܹܗ ܫܒܼܝܼܠܐ ܕܗܲܘܢܐ ܥܸܠܡܵܝܐ، ܘܡܐܲܝܟܼ ܕܦܝܼܫܠܵܐ ܐ̄ܡܝܼܪܬܐ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܒܥܘܼܡܩܵܗ̇ ܒܲܫܪܵܪܐ ܐܝܼܠܵܗ̇ ܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܲܩܪܵܒܼܵܐ ܪܸܢܝܵܝܐ ܥܒܲܪ ܬܲܫܥܝܼܬܼܐ ܒܲܝܢܵܬܼ ܚܲܝܠܵܘܵܬܼܐ ܕܫܘܼܘܫܵܛܐ ܡܢ̄ ܚܲܕ̄ ܓܹܢ̄ܒܐ ܘܒܲܝܢܵܬܼ ܚܲܝܠܵܘܵܬܼܵܐ ܣܲܟܼܠ̈ܐ ܡܢ ܓܹܢ̄ܒܐ ܬܪܲܝܵܢܐ ܓܲܘ ܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝ̈ܐ، ܒܫܘܼܪܵܝܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܟܹܐ ܡܲܩܪܒܼܵܐ ܗ̄ܘܐ ܪܸܥܝܵܢܵܗ̇ ܥܲܠ ܟܢܘܼܫܝܐ ܘܲܟܝܵܢܐ ܠܐ ܒܨܘܼܪܬܐ ܕܡܲܝܕܵܥܝܵܬܼܐ ܢܬܼܝܼܪ̈ܐ، ܐܝܼܢܐ ܒܨܘܼܪܬܐ ܕܛܘܼܟܵܣܐ ܕܲܚܙܲܝܬܐ ܠܐܵܢܝ̈ ܡܲܝܕܵܥܝܵܬ̈ܐ ܡܟܲܦܫܐ ܠܗ̄ܘ̇ܢ ܣܕܝܼܪܘܼܬܐ ܫܲܪܝܼܪܬܐ ܚܘܼܝܸܕܬܐ ܘܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܒܐܵܗܐ ܡܢܕܝܼ ܚܲܒܼܫܐ ܗ̄ܘܐ ܥܸܠܡ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦ̈ܐ، ܘܒܵܬܪ ܗܵܕܹܝܚ ܢܝܼܚܐ ܢܝܼܚܐ ܦܪܝܼܫܠܗ̄ܘ̇ܢ ܥܸܠܡ̈ܐ ܡܢ ܣܕܝܼܪܘܼܬܐ ܕܲܚܙܲܝܬܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܵܝܬܐ ܚܘܼܝܸܕܬܐ، ܘܗܘܹܐ ܠܗ̄ܘ̇ܢ ܩܵܬܲܝܗܝ̈ ܦܲܥܘ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܡܢ ܓܸܢ̄ܒܐ ܕܫܒܼܝܼܠܐ ܘܲܡܠܘ̇ܐܵܐ ܘܒܐܵܗܐ ܦܠܝܼܛܠܗ̄ܘ̇ܢ ܝܘܼܠܦܵܢ̈ܐ ܡܢ ܫܒܼܝܼܠܐ ܕܣܲܒܼܪܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܵܝܐ ܕܲܚܙܲܝܬܐ ܥܲܠ ܫܒܼܝܼܠܐ ܕܢܸܣܝܵܢܐ ܥܸܠܡܵܝܐ ܘܦܝܼܫܠܗ̄ܘ̇ܢ ܬܘܼܚܒ̈ܐ ܩܵܬܲܝܗܝ̈ ܩܵܢܘ̇ܢ̈ܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝ̈ܐ ܡܢ ܦܠܵܛ̈ܐ ܥܸܠܡܵܝ̈ܐ ܒܢܤܝܵܢܐ، ܒܕܵܪܐ ܕܲܬܫܥܵܣܲܪ ܫܩܝܼܠܗ̄ܘ̇ܢ ܝܵܬܐ ܘܦܪ̈ܝܼܫܠܗ̄ܘ̇ܢ ܟܠܲܝܗܝ̈ ܥܸܠܡ̈ܐ ܡܢ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ، ܘܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܕ(ܦ̮ܪܝܼܕܪܝܼܟ ܗܝܼܓ̮ܠ) ܒܐܵܗܐ ܕܵܪܐ ܝܑܼܗܘܐ ܚܘܼܬܵܡܐ ܕܐܵܢ̈ܝ ܛܘܼܟܵܣ̈ܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܵܝ̈ܐ ܥܸܠܠܵܝ̈ܐ ܒܣܘܼܟܵܠܐ ܚܘܼܬܵܡܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܟܠܵܣܝܼܟܵܝܬܵܗ̇، ܒܘܼܩܵܪܐ ܐܝܼܠܹܗ ܡܘܼܕܝܼ ܦܝܼܫܠܹܗ ܩܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܡܢ ܒܵܬܪ ܦܪܲܫܬܐ ܕܥܸܠܡ̈ܐ ܡܢܵܗ̇؟ ܦܘܼܢܵܝܐ ܐܝܼܠܹܗ ܦܝܼܫܠܹܗ ܩܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܚܲܕ̄ ܚܙܲܝܬܐ ܓܵܘܵܢܵܝܬܐ ܕܠܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܘܼܬܼܐ ܬܘܼܚܲܒܬܐ، ܠܦܘ̇ܬܼ ܐܵܗܐ ܥܒܸܕܠܵܗ̇ ܒܘܼܨܵܝܐ ܒܓܹܢ̄ܒܵܢ̈ܐ ܫܘܼܡܠܵܝ̈ܐ ܘܩܵܢܘ̇ܢ̈ܐ ܫܸܪ̈ܫܵܝܹܐ ܠܙܲܘܥܐ ܓܵܘܵܢܵܝܐ ܕܝܼܬܘܼܬܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܬܵܗ̇ ܘܲܟܝܵܢܵܝܬܵܗ̇ ܒܫܲܘܝܘܼܬܼܐ؛ ܘܐܵܗܐ ܠܐ ܝ̄ܠܹܗ ܒܸܥܢܵܝܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܪܚܝܼܩܠܵܗ̇ ܡܢ ܝܘܼܠܦܵܢܐ ܟܠܵܢܵܐܝܼܬܼ ܘܝܘܼܠܦܵܢܐ ܦܪܝܼܫܠܹܗ ܡܢ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܼܐ ܒܨܘܪܬܐ ܐ̄ܚܲܪܲܝܬܐ ܠܐ، ܐܝܼܢܐ ܦܝܼܫܠܗ̄ܘ̇ܢ ܒܐܲܝܟܸܢܵܝܘܼܬܐ ܕܝܼܣܘܼܪܐ ܕܕܘܼܪܵܫܐ ܓܡܝܼܪܐ؛ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܒܕܵܪܲܢ ܕܩܵܐܹܡ ܒܸܫܩܵܠܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܡܢ ܟܠܲܝܗܝ̈ ܦܠܵܛ̈ܐ ܦܠܵܛ̈ܐ ܓܵܘܵܢܵܝ̈ܐ ܘܡܢ ܟܠܲܝܗܝ̈ ܩܵܢܘ̇ܢ̈ܐ ܫܸܪ̈ܫܵܝܹܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢ̈ܐ ܚܲܕ̄ ܡܐܢܐ ܫܸܪܫܵܝܐ ܠܡܲܥܡܲܩܬܐ ܠܲܚܙܲܝܬܐ ܫܘܼܡܠܵܝܬܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܐ ܘܚܲܝܘܼܬܐ ܘܝܼܬܘܼܬܐ، ܠܦܘ̇ܬܼ ܐܵܗܐ ܡܢܕܝܼ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܼܵܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܥܸܠܡܲܝܬܵܗ̇ ܕܠܐ ܥܒܲܪܬܵܗ̇ ܒܐܲܪܝܼܚܵܬܼܐ ܕܡܲܝܕܵܥܝܵܬܼܐ ܘܢܸܣܝܘ̇ܢ̈ܐ ܥܸܠܡܵܝ̈ܐ، ܐܝܼܢܐ ܒܗ̇ـܝ ܥܕܵܢܐ ܠܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܦܪܝܼܫܬܵܗ̇ ܡܢܲܝܗܝ̈ ܘܠܹܐ ܟܲܠܝܵܗ̇ ܒܚܘܼܠܵܦܐ ܥܲܡܲܝܗܝ̈ ܘܠܹܐ ܦܲܪܣܵܐ ܓܵܐܢܵܗ̇ ܥܲܠܠܲܝܗܝ̈، ܘܐܵܗܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܥܸܠܡܵܝܬܵܗ̇ ܡܲܥܒܼܘܼܪܹܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܒܕܵܪܲܢ ܕܩܵܐܹܡ ܠܙܲܘܥܐ ܕܫܘܼܘܫܵܛܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܐ، ܘܝܼܠܵܗ̇ ܡܵܐܢܐ ܥܵܒܼܘ̇ܕܐ ܠܲܙܥܵܦܬܐ ܕܫܘܼܘܫܵܛܐ ܚܕܲܪ ܢܝܼܫ̈ܐ ܣܦܝܼܪ̈ܐ،  ܘܠܲܟܠܵܝܬܐ ܒܲܪܩܘܼܒܼܠ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܥܸܠܡܵܝܬܵܗ̇ ܒܸܩܝܵܡܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܑ̄ܚܹܪ̄ܬܐ ܕܲܪܩܘܼܒܼܠ ܕܝܘܼܠܦܵܢܐ، ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܕܲܪܩܘܼܒܼܠ ܕܫܘܼܘܫܵܛܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܐ ܬܚܘܼܬ ܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܐ ܕܚܲܝܠܘܬ̈ܐ ܟܢ̈ܘܼܫܝܵܝܐ ܣܲܟܼܠ̈ܐ ܠܲܦܪܵܣܬܐ ܠܪܘܼܚܐ ܕܲܫܦܝܼܠܘܼܬܐ ܘܲܣܩܵܕܼܬܐ ܘܙܲܒܘܼܢܘܼܬܼܐ ܘܲܦܪܵܣܬܐ ܠܣܵܗܡ̈ܐ ܡܢ ܚܙܲܝܵܬܼܵܐ ܓܹܢ̄ܒܵܢܵܝ̈ܐ ܕܡܲܚܪܘܼܡܹܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܠܒܲܪܢܵܫܐ ܕܵܪܵܝܐ ܡܢ ܚܙܲܝܬܐ ܥܸܠܡܵܝܬܵܐ ܓܡܝܼܪܬܵܗ̇ ܩܐ ܟܝܵܢܐ ܘܩܵܢܘ̇ܢ̈ܐ ܕܡܛܲܘܪ̈ܢܘܼܬܲܝܗܝ ܘܩܐ ܢܸܣܝܵܢܐ ܒܲܪܢܵܫܵܝܐ ܒܟܠܲܝܗܝ̈ ܫܒܼܝܼܠ̈ܐ ܡܬܩܵܕܡܵܢ̈ܐ ܠܲܒܢܵܝܬܐ ܕܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܚܲܕ̄ܬ̈ܐ ܒܫܘܼܘܫܵܛܐ ܘܒܸܫ ܡܸܬܲܛܲܘܪ̈ܢܹܐ،، ܘܡܵܨܹܝܚ̈ ܐܲܡܪ̈ܝܚ ܕܠܲܝܬܸܢ ܚܙܲܝܬܐ ܪܸܢܝܵܝܬܵܗ̇ ܟܠܝܼܬܐ ܐܵܘ ܚܙܲܝܬܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܵܝܬܐ ܩܵܝܵܡܬܵܗ̇ ܚܫܝܼܚܬܐ ܠܟܠ ܕܘܼܟܐ ܘܙܲܒܼܢܐ ܠܟܠܲܝܗܝ̈ ܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝ̈ܐ ܡܛܠ ܪܸܢܝܐ ܘܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܐܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܣܵܗܡܐ ܡܢ ܒܸܢܝܵܢܐ ܥܸܠܠܵܝܐ ܕܡܲܡܬܘܼܠܹܐ ܝ̄ܠܹܗ ܒܡܲܪܕܘܼܬܐ ܠܪܘܼܟܵܒܼܐ ܕܛܲܟܼܣܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܐ ܥܘܼܝܸܢܐ ܘܠܡܲܫܩܠܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܐ ܕܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܡܫܲܚܠܦ̈ܐ ܒܟܠܲܝܗܝ̈ ܐܲܝܟܸܢܘܵܬ̈ܐ ܒܨܘܪܬܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܬܵܗ̇، ܠܦܘ̇ܬܼ ܐܵܗܐ ܦܝܵܫܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܼܐ ܘܪܸܢܝܐ ܡܚܲܠܦ̈ܐ ܠܚܘܼܠܵܦ̈ܐ ܕܒܸܒܪܵܝܐ ܝ̄ܠܲܝܗܝ̈ ܓܵܘ ܒܸܢܝܵܢܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܬܲܚܬܵܝ̈ܐ ܕܡܲܡܬܘܼܠܹܐ ܐܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܠܨܘܼܪܬܐ ܕܛܲܟܼܣܐ ܐܩܢܘܼܡܵܝܐ ܕܩܵܐܹܡ، ܘܠܐܲܟܼܐ ܒܸܢܦܵܠܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܨܒܘܼܬܐ ܩܵܝܵܡܬܐ ܕܪܸܢܝܐ ܘܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܟܡܐ ܕܗܵܘܹܐ ܟܝܵܢܐ ܕܗ̇ܘ ܪܸܢܝܐ ܐܵܘ ܗܵܝـ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ، ܘܟܠܲܢ ܚܙܹܐܠܲܢ ܢܣܝܘ̇ܢܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܐ ܩܕܵܡ ܘܒܵܬܪ ܢܦܲܠܬܐ ܕܛܲܟܼܣܐ ܒܲܥܬܵܝܐ ܕܠܐ ܡܘܼܢܬܹـܐ ܠܗ̄ܘ̇ܢ ܟܠܲܝܗܝ̈ ܓ̮ܵܪ̈ܒܝܵܬܐ ܕܩܪܹ̈ܐ ܠܗ̄ܘ̇ܢ ܠܲܟܠܲܝܬܐ ܠܨܒܘܼܬܐ ܕܪܸܢܝܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܐ ܫܘܼܦ̮ܝܼܢܵܝܐ ܩܵܡ ܪ̈ܢܝܹܐ ܕܒܸܩܪܵܝܐ ܐܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܠܚܲܝܘܼܬܐ ܕܫܠܵܡܐ ܒܲܝܢܵܬ ܟܘܼܝܵܢ̈ܐ ܕܚܲܕ̄ ܐܲܬܪܐ ܕܝܬܠܹܗ ܣܲܓܝܼܐܘܼܬܼ ܐܸܡܘܵܬܼܐ ܡܫܲܚܠܦ̈ܐ ܠܦܘ̇ܬܼ ܐܵܗܐ ܛܠܝܼܩܠܹܗ ܪܢܝܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܐ ܐܵܢܵܝܐ ܫܘܼܦ̮ܝܼܢܵܝܐ، ܘܓ̮ܘܼܪܵܒܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܐ ܒܸܚܙܵܝܐ ܐܝܼܠܹܗ ܐܸܕܝܘܼܡ ܝܵܘܡܐ ܦܠܵܛ̈ܐ ܠܐ ܡܘܼܢܬܝܹ̈ܐ ܠܟܠܲܝܬܐ ܕܪܸܢܝܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝܐ ܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܝܐ ܛܘ̇ܗܡܵܝܐ ܓܵܘ ܥܝܼܪܵܐܩ ܒܣܲܓܝܼܐܘܼܬܼ ܬܲܘܕܝܼܵܬܼܐ ܘܛܘ̇ܗܡ̈ܐ ܘܐܵܗܐ ܡܢܕܝ ܗܘܹܐܠܹܗ ܒܗܸܒܟܐ ܕܠܐ ܡܲܢܬܵܝܬܐ ܕܓܲܒ̈ܐ ܡܫܠܡܵܢ̈ܐ ܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܝ̈ܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝ̈ܐ ܠܲܒܢܵܝܬܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܐܲܬܪܲܝܬܐ ܚܲܝܠܵܢܬܵܗ̇ ܘܗܲܝܵܝܘܼܬܐ ܐܲܬܪܲܝܬܐ ܥܲܠ ܚܘܼܫܒܘܼܢܝܐ ܕܕܲܘܠܬܐ ܕܟܘܼܝܵܢ̈ܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝ̈ܐ ܘܛܘ̇ܗܡܵܝ̈ܐ ܘܗܲܝܵܝܘܼܝܵܬ̈ܐ ܦܲܥܘܵܝ̈ܐ ܢܟܼܝܼܠ̈ܐ ܘܲܫܦܝܼܠ̈ܐ ܕܠܐ ܡܵܨܝܼ ܡܲܩܪܘܼܒܼܝܼ ܚܸܠܡܵܬܟܵܪܘܼܝܵܬ̈ܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝ̈ܐ ܦܫܝܼܛ̈ܐ ܘܡܲܦܪܵܝܬܐ ܕܫܲܝܢܐ ܘܲܫܠܵܡܐ ܩܐ ܟܢܘܼܫܝܐ ܥܝܼܪܵܩܵܝܐ ܒܥܸܠܬܐ ܕܚܘܼܠܵܦ̈ܐ ܘܲܩܪ̈ܵܒܹܐ ܥܲܠ ܗܸܢܝܵܢ̈ܐ ܘܟܘܼܪ̈ܣܵܘܵܬܐ ܕܡܲܡܬܘܼܠܹܐ ܐܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܣܲܓܝܼܐܘܼܬܼ ܟܘܼܝܵܢ̈ܐ، ܘܗܲܕܟܼܐ ܒܸܚܵܝܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܥܲܡܡ̈ܐ ܕܡܲܕܢܚܐ ܡܸܨܥܵܝܐ ܥܲܪ̈ܒܵܝܹܐ ܡܫܠܡܵܢ̈ܐ ܘܕܝܼܠܵܢܵܐܝܼܬܼ ܡܢ ܒܵܬܪ ܩܘܼܝܵܡ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝ̄ܢܐ ܒܫܘܼܡܵܗܐ ܕܒܵܗܵܪܹܐ ܐܵܘ ܢܝܼܣܵܢ ܥܲܪܒܵܝܐ ܟܲܕ ܒܸܚܙܵܝܐ ܝ̄ܘܲܚ̈ ܩܪ̈ܒܹܐ ܩܸܫܝ̈ܐ ܒܲܝܢܵܬ ܟܘܼܝܵܢ̈ܐ ܛܘ̇ܗܡܵܝ̈ܐ ܘܬܲܘܕܝܬܵܢܵܝ̈ܐ ܒܐܸܛܪܐ ܕܡܵܐܢܲܝܗܝ̈ ܕܡܲܡܬܘܼܠܹܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܓܲܒ̈ܐ ܡܫܠܡܵܢ̈ܐ ܦܘ̇ܠܝܼܛܝܼܩܵܝ̈ܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝ̈ܐ ܘܓܲܒ̈ܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝ̈ܐ ܫܘܼܦ̮ܝܼܢܵܝ̈ܐ، ܘܕܒܼܚ̈ܐ ܩܲܕ̄ܡܵܝ̈ܐ ܕܐܵܢ̈ܝܼ ܩܪ̈ܒܹܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܟܘܼܝܵܢ̈ܐ ܙܥܘܼܪ̈ܐ ܒܣܲܓܝܐܘܼܬ ܐܸܡܘܵܬܼܐ ܘܬܲܘܕܝܼܵܬܼܐ ܛܘ̇ܗܡܵܢܵܝ̈ܐ ܘܣܝܼܣܲܬܪ̈ܐ ܡܘܼܪ̈ܕܢܹܐ ܘܪ̈ܢܝܹܐ ܥܸܠܡܵܝ̈ܐ ܘܲܡܨܵܝܵܬܼܐ ܟܲܕ ܡܘܼܥܒܸܕܠܗ̄ܘ̇ܢ ܐܵܢ̈ܝܼ ܩܪ̈ܵܒܹܐ ܠܡܸܬܼܓܲܘܣܵܢܘܼܬܐ ܕܐܵܢ̈ܝܼ ܟܘܼܝܵܢ̈ܐ ܘܐܸܡܘܵܬܼܐ ܙܥܘܼܪ̈ܐ ܡܢ ܐܬܪ̈ܵܘܵܬܲܝܗܝ̈ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝ̈ܐ ܫܸܪ̈ܫܵܝܹܐ ܥܲܠ ܐܲܬܪ̈ܵܘܵܬܐ ܕܓܵܠܘܼܬܼܐ، ܟܲܕ ܒܸܚܵܝܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܬܵܡܐ ܥܲܠ ܙܝܼܘܼܕܐ ܕܠܲܚܡܐ ܕܢܘܼܟܼܪ̈ܝܹܐ ܒܟܘܼܦܘܼܬܼܐ ܘܲܩܘܲܠܝܵܬ̈ܐ ܩܸܫܝ̈ܐ ܡܢ ܡܲܪܥܐ ܕܢܘܼܟܼܪܵܝܘܼܬܐ ܘܓܼܵܪܝܼܒܵܝܘܼܬܐ ܘܚܲܢܝܼܢܘܼܬܼܐ ܠܐܲܬܼܪܐ ܕܝܸܡܐ، ܘܲܡܫܝܼܚܵܝ̈ܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܛܘܼܦ̮ܣܐ ܚܲܝܐ ܥܲܠ ܐܵܗܐ ܨܒܘܼܬܐ ܟܲܕ ܒܨܝܼܪܠܹܗ ܡܸܢܝܵܢܐ ܕܝܼܬܘܼܬܲܝܗܝ̈ ܒܐܲܬܪܐ ܕܐܵܒܼܗܝ̈ܵܗܵܬܲܝܗܝ̈ ܫܸܪ̈ܫܵܝܹܐ ܒܸܫ ܙܘܼܕܐ ܡܢ 65% ܡܢ ܡܢܝܵܢܐ ܕܗܝܼܵܝܘܼܬܲܝܗܝ̈ ܩܲܕ̄ܡ ܥܸܣܪܐ ܫܢ̈ܐ ܥܒܼܝܼܪ̈ܐ، ܐܲܢ̈ܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܥܸܠܠܵܬܼܐ ܕܦܠܵܛ̈ܐ ܩܸܫܝ̈ܐ ܘܠܵܐ ܚܫܝܼܚ̈ܐ ܠܲܩܪ̈ܵܝܵܬܼܐ ܕܒܹܐ̄ܡܵܪܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܠܲܟܠܵܝܬܐ ܕܪܵܢܝܐ ܘܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܘܲܦܪܵܣܬܲܝܗܝ̈ ܒܚܲܝܠܐ ܥܲܠ ܟܘܼܝܵܢ̈ܐ ܐ̄ܚܹܪ̈̄ܢܹܐ ܕܒܸܚܨܵܕܐ ܝܼܠܹܗ ܦܠܵܛܲܝܗܝ̈ـ ܥܲܡܡ̈ܐ ܕܐܵܢ̈ܝܼ ܐܲܬܪ̈ܵܘܵܬܐ ܐܸܕܝܘ̇ܡ ܝܵܘܡܐ، ܬܸܓܼܡܵܝܘܼܬܼܐ ܘܣܲܓܝܼܐܘܼܬܼܐ ܓܵܘ ܟܘܼܝܵܢ̈ܐ ܕܐܸܡܘܵܬܼܵܐ ܘܝܼܬܼܘܼܬܼܐ ܕܪ̈ܢܝܹܐ ܡܗܝܼܪ̈ܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܡܲܒܘܼܥ̈ܐ ܚܲܝܠܬܼܵܢ̈ܐ ܕܐܵܢ̈ܝܼ ܐܸܡܘܵܬܼ̈ܐ ܘܚܘܼܦܵܛܲܝܗܝ̈ ܘܫܘܼܦܪ̈ܲܝܗܝ ܘܲܙܥܵܦܬܲܝܗܝ̈ ܠܲܡܛܲܘܪܵܢܘܼܬܼܐ ܘܚܲܕܵܕܬܐ، ܘܡܸܬܼܓܵܘܣܵܢܘܼܬܲܝܗܝ̈ ܐܝܼܠܵܗ̇ ܡܐܲܝܟܼ ܩܛܵܦܬܐ ܕܘܲܪ̈ܕܹܐ ܘܫܘܼܘܫܲܢ̈ܐ ܫܲܦܝܼܪ̈ܐ ܡܢ ܓܲܢܬܐ ܕܒܲܝܬܼܐ ܘܟܸܬܒܼ̈ܐ ܒܪ̈ܝܼܙܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܦܪ̈ܝܼܣܹܐ ܒܗ̇ܘ ܒܲܝܬܐ، ܐܵܗܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܨܘܼܪܬܐ ܕܚܘܼܬܵܡܐ ܩܐ ܟܠ ܒܲܪܢܵܫܐ ܕܝܵܕܹܥ ܩܵܪܹܐ ܠܫܵܢܐ ܕܪ̈ܡܙܹܐ،،،

ܥܲܒܼܕܝܼܫܘ̇ܥ ܣܵܗ̄ܕܐ ܝܘܼܚܲܢܐ 

——————————-

 

 

ܡܠܘ̇ܐܵܐ ܕܪܹ̈ܫܘܵܬܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܒܬܲܫܥܝܼܬܼܐ

ܡܥܝܼܪܵܢܘܼܬܐ ؛ ܡܠܘ̇ܐܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܦܪܝܼܣܐ ܓܵܘ ܡܸܢܝܵܢܐ ܬܪܲܝܵܢܐ ܡܢ ܡܓܲܠܬܐ ܕܡܲܕܢܚܐ ܕܦܲܠܛܵܗ̇ ܡܢ ܟܲܪܟܼܐ ܕܥܹܕܬܐ ܟܲܠܕܵܝܬܐ ܕ ܐܸܣܬܵܪܵܠܝܼܵܐ ܘܲܢܝܘܼܙܝܼܠܵܢܕ

ܒܩܲܢܝܐ؛ ܕ ܝܘܼܚܲܢܐ ܒܝܼܕܵܐܘܝܼܕ

ܡܠܒܘ̇ܪܸܢ ̱ ܐܸܣܬܵܪܵܠܝܼܵܐ

ܬܲܪܓܵܡܬܐ؛ ܥܲܒܼܕܝܼܫܘ̇ܥ ܣܵܗ̄ܕܐ

ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܝܼܕܝܼܥܬܐ ܠܘܵܬܼ ܣܲܓܝܼܐܸ̈ܐ ܡܢ ܥܸܠܡܵܝ̈ܐ ܕܫܵܘܬܵܦܬܐ ܘܲܡܬܲܪ̈ܨܵܢܹܐ ܘܓܲܒܼܪ̈ܐ ܕܬܲܘܕܝܼܬܐ ܘܬܲܒܼܥܵܢ̈ܐ ܕܡܲܕܪ̈ܫܝܵܬܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܵܝ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩ̈ܐ ܘܚܲܕ̄ܬ̈ܐ، ܕܝܼܬܼ ܥܲܣܩܘܼܬܼܐ ܒܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܕܒܸܥܒܼܵܪܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܒܝܼܵܗ̇ ܒܲܪܢܵܫܘܼܬܼܐ ܒܐܵܗܐ ܙܲܒܼܢܐ، ܙܲܒܼܢܐ ܕܥܸܠܡܵܝܘܼܬܼܐ ܘܡܐ ܕܐܵܬܹܐ ܒܵܬܪ ܥܸܠܡܵܝܘܼܬܼܐ، ܟܲܕ ܝܘܼܬܼܪܸ̈ܢܠܗ̄ܘ̇ܢ ܚܘܼܦܵܛ̈ܐ ܘܬܲܘܕܝܵܬܼܐ ܘܲܦܠܝܼܛܠܗ̄ܘ̇ܢ ܣܲܓܝܼܐ̈ܐ ܡܼܢ ܓܘܼܕ̈ܐ ܬܲܘܕܝܼܬܵܢܵܝ̈ܐ ܚܲܕ̄ܬ̈ܐ، ܘܚܲܕ̄ ܡܢ ܕܐܵܢܝܼ ܚܘܼܦܵܛ̈ܐ ܐܲܢܸܢܩܵܝ̈ܐ ܕܒܸܕܪܵܫܐ ܝ̄ܠܲܝܗܝ̈ ܒܝܹܗ ܓܲܘ ܒܹܝܬܼ ܨܵܘܒ̈ܐ ܘܩܸܢܛܪ̈ܘܼܢܹܐ ܕܝܲܨܝܼܦܹܐ ܝ̄ܠܲܝܗܝ̈ ܒܝܼ ܕܪ̈ܵܫܹܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܵܝ̈ܐ ܝܼܠܹܗ؛ ܡܠܘ̇ܐܵܐ ܕܪܹ̈ܫܘܵܬܐ ܒܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ، ܐܝܼܡܵܢ ܕܥܲܒܼܕܵܚ̈ ܕܘܼܪܵܫܐ ܠܬܲܫܥܝܬܼܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܼܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܓܵܪܲܓ ܕܵܥܪ̈ܵܚ ܠܐܲܪ̈ܝܼܟܼܵܬܼܐ ܩܵܢܘ̇ܢܵܝ̈ܐ ܒܸܫ ܥܲܬܝܼܩ̈ܐ ܕܦܝܼܫܠܗ̄ܘ̇ܢ ܣܝܼܡ̈ܐ ܡܢ ܒܲܪܢܵܫܐ ܡܛܠ ܩܵܢܘ̇ܢ ܐܝܼܬܠܹܗ ܝܼܣܘܼܪܐ ܒܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ، ܘܐܲܪ̈ܝܼܟܼܵܬܼܐ ܩܵܢܘ̇ܢܵܝ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩ̈ܐ ܒܸܫ ܡܫܲܡܗ̈ܐ ܬܹܒܹܝܠܵܐܝܼܬܼ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܢܵܡܘ̇ܣ̈ܐ ܐܵܘ ܩܵܢܘ̇ܢ̈ܐ ܕܚܲܡܘ̇ܪܵܒܝܼ ܒܐܲܬܼܪܐ ܕܒܹܝܬܼ ܢܲܗܪ̈ܝܢ، ܟܲܕ ܒܸܪܡܵܙܐ ܝ̄ܠܲܝܗܝ̈ ܓܲܒܼܪ̈ܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܼܐ ܘܒܵܨܘ̇ܝ̈ܐ ܠܫܲܬܼܐܵܣܵܢܐ ܕܐܵܢ̈ܝܼ ܩܵܢܘ̇ܢ̈ܐ ܚܲܡܘ̇ܪܵܒܝܼ ܒܡܲܠܟܐ ܟܹܐܢܐ ܘܦܵܩܘ̇ܕܐ ܓܲܢ̄ܒܵܪܐ، ܘܒܲܪܢܵܫܐ ܚܲܟܝܼܡܐ ܐܵܘ ܗܘܼܡܵܣܐ ܓܸܠܓܵܡܸܫ، ܐܝܼܢܐ ܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܡܐܲܝܟܼ ܬܲܘܕܝܼܬܐ ܦܲܠܣܵܦܵܝܬܵܗ̇، ܒܸܣܝܵܡܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝ̈ܐ ܩܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܐ ܐܲܓܼܪܝܼܩܵܝܐ ܣܸܩܪܵܛ ܡܐܲܝܟܼ ܒܵܒܐ ܘܫܲܬܼܐܸܣܵܢܐ ܩܵܬܲܝܗܝ̈، ܟܲܕ ܚܵܕܸܪ ܗ̄ܘܐ ܕܘܼܪܵܫܐ ܓܵܘ ܡܘܼܬܒܹܗ ܒܲܝܢܵܬܼ ܝܵܠܘܼܦܹ̈ܗ ܚܕܵܪ ܣܘܼܟܵܠܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ، ܘܐܲܓܼܪ̈ܝܼܩܵܝܹܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܒܡܸܢܝܵܢܐ ܩܲܕ̄ܡܵܝܐ ܕܣܝܼܡܠܗ̄ܘ̇ܢ ܠܒܸܢܝܵܢܐ ܩܲܕ̄ܡܵܝܐ ܠܲܡܠܘ̇ܐܵܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܼܐ ܘܡܸܢܝܵܢܐ ܕܬܲܘܕܝܼܵܬ̈ܗ، ܒܥܸܕܵܢܐ ܕܝܼܗ̄ܘܐ ܫܘܼܒܼܗܵܪܐ ܘܲܩܢܵܝܵܬܼܐ ܕܡܕܝܼܢܵܝܘܼܬܼܐ ܕܒܹܝܬܼ ܢܲܗܪ̈ܝܢ ܛܡܝܼܪ̈ܐ ܓܵܘ ܥܲܦܪܐ، ܘܐܲܦܚܲܕ̄ ܐ̄ܢܵܫܐ ܠܐ ܝܵܕܸܥ ܗ̄ܘܐ ܕܩܵܪܹܐ ܗ̄ܘܐ ܠܸܠܫܵܢܐ ܡܸܫܡܵܪܵܝܐ،، ܡܓ̮ܘܼܪܸܒܠܹܐ ܣܸܩܪܵܐܛ ܓܵܘ ܡܘܼܬܒܹܗ ܕܡܵܠܸܦ ܩܐ ܥܠܲܝܡ̈ܐ ܕܐܲܬܼܝܼܢܐ ܘܡܢܲܝܗܝ̈ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܐ ܐܲܦ̮ܠܵܛܘ̇ܢ ܠܚܵܡܲܝܬܐ ܕܫܸܠܝܘܼܬܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܐ ܕܐܲܬܼܝܼܢܐ ܒܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܘܡܲܠܵܦܬܵܝܗܝ̈ ܠܲܦܣܵܥܬܐ ܒܲܫܒܼܝܼܠܐ ܕܪܹ̈ܫܘܵܬܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝ̈ܐ ܫܘܼܡܠܵܝ̈ܐ ܟܹܐܢ̈ܐ، ܕܢܵܒܼܥܝܼ ܡܼܢ ܣܘܼܟܵܠܐ ܕܛܵܒܼܘܼܬܼܐ ܘܠܐ ܢܟܼܝܼܠܘܼܬܼܐ ܒܐܘܼܪܚܐ ܕܝܵܬܼܐ ܘܦܲܪܨܘ̇ܦܵܝܘܼܬܼܐ، ܘܲܫܩܵܠܬܐ ܒܪܹ̈ܫܘܵܬܼܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܼܐ ܣܲܦ̮ܣܵܛܵܢܲܝܬܵܗ̇ ܕܒܸܥܒܼܵܕܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܡܘܼܪܵܝܐ ܩܵܬܹܗ، ܟܲܕ ܥܒܸܕܠܹܗ ܡܢ ܒܘܼܨܵܝܐ ܕܝܼܕܵܥܬܐ ܫܒܼܝܼܠܐ ܒܸܫ ܛܵܒܼܐ ܩܐ ܚܲܝܘܼܬܼܐ ܐܘܼܪܚܐ ܓܡܝܼܪܬܐ ܘܩܲܕܝܼܫܬܵܗ̇ ܡܗܘܼܝܡܸܢܐ ܒܐܸܣ̈ܐ ܕܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܒܹܐܡܵܪܐ؛ ܒܲܪܢܵܫܐ ܕܝܼܬܠܹܗ ܡܕܲܪܟܵܢܘܼܬܼܐ ܒܲܫܪܵܪܐ ܒܐܸܛܪܐ ܕܒܘܼܨܵܝܹܗ ܠܐ ܪܵܚܸܩ ܡܢܹܗ، ܡܛܠ ܒܲܪܢܵܫܐ ܝܼܠܝܼܦܐ ܝܼܠܹܐ ܟܹܐܢܐ ܒܟܠܲܝܗܝ̈ ܦܘܼܣܩܵܢ̈ܗ ܘܫܸܠܝܐ ܓܵܘ ܥܒܼܵܕܹܗ ܘܟܸܠܝܐ ܠܪܹ̈ܫܘܵܬܹܗ ܗܲܠ ܕܲܪܓܼܐ ܕܣܵܗܕܘܼܬܼܐ ܡܛܠܵܬܲܝܗܝ̈ ܡܐܲܝܟܼ ܕܲܥܒܼܝܼܕܠܹܗ ܒܓܵܐܢܹܗ(1)، ܘܡܐܲܝܟܼ ܕܒܹܐ̄ܡܵܪܐ ܝ̄ܠܹܐ ܣܸܩܪܵܐܛ ܪܹ̈ܫܘܵܬܼܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܓܵܪܲܓ ܠܐ ܦܵܝܫܝܼ ܡܫܬܲܚܠܦܵܢ̈ܐ ܘܛܵܒܼܘܼܬܼܐ ܘܒܝܼܫܘܼܬܼܐ ܠܐ ܗܵܘܝܼ ܬܚܘܼܬܼ ܦܘܼܩܕܵܢܐ ܕܙܲܒܼܢܐ ܐܵܘ ܕܘܼܟܬܐ ܘܠܐ ܠܲܟܝܵܢܐ ܕܒܲܪܢܵܫܐ، ܘܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܬܐ ܕܣܸܩܪܵܐܛ ܝܼܗ̄ܘܵܐ ܦܘܼܢܵܝܐ ܥܲܠ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦ̈ܐ ܕܣܲܦܸܣܛܵܢܝܼܐ ܘܡܲܠܦܵܢܵܗ̇ ܘܬܲܒܥܵܢܵܗ̇ ܐܵܢ̈ܝܼ ܕܡܲܠܦܝܼ ܗ̄ܘܵܘ ܩܐ ܐ̄ܢܵܫ̈ܐ ܢܲܨܵܝܘܼܬܼܐ(ܓ̮ܕܵܐܠ) ܘܕܘܼܪܵܫܐ ܘܲܫܪܵܪܐ ܘܣܵܩܲܠܬܐ ܕܡܲܡܠܐ ܘܝܵܬܝܼܪ ܡܢ ܝܼܕܵܥܬܐ ܕܠܐ ܦܣܵܥܬܐ ܒܚܲܕ̄ ܫܸܪܫܐ ܪܸܢܝܵܝܐ ܐܵܘ ܪܹܫܘܼܬܼܐ ܒܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ܕܲܡܚܵܡܹܐ ܠܲܟܝܵܢܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܐ ܡܼܢ ܫܪܵܝܬܵܗ̇، ܘܢܝܼܫܐ ܕܚܲܕ̄ܟܡܐ ܡܢܵܝܗܝ̈ ܝܼܗ̄ܘܐ ܩܢܵܝܬܐ ܕܪܸܙܩܐ ܒܐܲܓܼܪܐ ܡܢ ܒܢܘܼܢ̈ܐ ܕܲܬܸܓܼܡܐ ܒܸܪܓܘܵܙܵܝܐ ܡܢ ܟܢܘܼܫܝܐ ܐܲܬܼܝܼܢܵܝܐ، ܘܡܵܨܹܝܚ̈ ܡܲܢܗܪ̈ܝܼܚ ܡܢ ܕܐܵܗܐ ܦܠܵܛܐ ܡܢ ܡܹܐܡܪ̈ܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܵܝܗܝ̈ ܐܵܘ ܡܲܠܦܵܢܵܝܗܝ̈ ܡܫܲܡܗ̈ܐ ؛ܒܪܘ̇ܬܵܓܼܘܪܵܐܣ؛ ܕܐܵܡܹܪ ܗ̄ܘܐ؛ ܒܲܪܢܵܫܐ ܝܼܠܹܗ ܚܘܼܫܒܘܼܢܝܼܵܐ ܕܟܠܲܝܗܝ̈ ܡܵܐܢ̈ܐ، ܘܛܵܒܼܘܼܬܼܐ ܘܒܝܼܫܘܼܬܼܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܬܚܘܼܬ ܨܸܒܼܝܵܢܐ ܕܒܲܪܢܵܫܐ ܘܢܹܒܼܗܵܝܘܼܬܹܗ ܘܒܵܬܪ ܗܵܕܹܝܚ ܝܼܠܹܗ ܬܘܚܸܒܐ ܟܠܵܢܵܐܝܼܬܼ، ܐܝܼܡܵܢ ܕܣܸܠ̄ܩܠܹܐ ܫܘܼܡܵܗܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܐ ܐܲܦ̮ܠܵܛܘ̇ܢ ܡܢ ܒܵܬܪ ܕܫܘܼܬܼܐܸܣܠܹܐ ܠܡܲܕܪܲܫܬܹܗ ܐܵܟܵܐܕܝܼܡܵܝܬܵܗ̇، ܓ̮ܘܼܪܸܒܠܹܐ ܕܚܵܡܹܐ ܠܪܹ̈ܫܘܵܬܼܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܼܐ ܕܪܵܒܝܹܗ ܣܸܩܪܵܐܛ، ܒܐܘܼܪܚܐ ܕܗܵܘܝܐ ܚܲܕ̄ ܡܢ ܦܠܵܛ̈ܐ ܕܲܬܹܐܘ̇ܪܝܼܡܹܗ ܡܫܘܼܡܵܗܬܵܗ̇ ܬܹܐܘ̇ܪܝܼܡܐ  ܕܡܘܼܬܠܵܝ̈ܐ ܕܒܝܼܵܗ̇ ܦܵܝܫܵܗ̇ ܡܦܘܼܠܓ̄ܝܼܬܐ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܥܲܠ ܬܪ̈ܝܢ ܟܝܵܢ̈ܐ ܐܵܘ ܠܲܬܪ̈ܝܢ ܬܹܒܹܝܠ، ܬܹܒܹܝܠ ܕܠܲܝܬܠܵܗ̇ ܫܸܠܝܘܼܬܐ ܒܫܲܚܠܵܦܬܵܗ̇ ܒܵܨܘܼܪܬܵܗ̇ ܛܲܠܩܵܢܬܵܗ̇؛ ܘܬܹܒܹܝܠ ܐ̄ܚܹܪ̄ܬܐ ܛܘܼܒܵܢܝܼܬܵܗ̇ ܫܠܝܼܬܵܗ̇ ܘܟܠ ܡܢܕܝܼ ܕܝܼܠܹܐ ܒܥܘܼܡܩܵܗ̇ ܠܹܐ ܫܵܓܸܫ ܐܝܼܠܹܐ ܡܩܵܘܝܵܢܐ، ܬܹܒܹܝܠ ܓܡܝܼܪܬܵܗ̇ ܒܛܵܒܼܘܼܬܼܐ ܘܬܹܒܹܝܠ ܒܵܨܘܼܪܬܐ ܕܝܼܬܼܒܵܗ̇ ܒܝܼܫܘܵܬܼ̈ܐ، ܐܝܼܡܵܢ ܕܪܥܸ̄ܡܠܹܐ ܟܘܼܟܼܒܼܐ ܕܐܲܪܸܣܛܘ̇ ܒܲܝܢܵܬܼ ܐܲܣܟܘܼܠܵܝ̈ܐ ܕܐܲܦ̮ܠܵܛܘ̇ܢ، ܡܢ ܢܵܓܸܣܬܵܢ ܚܙܹܐܠܗ̄ܘ̇ܢ ܟܠܲܝܗܝ̈ ܕܝܼܠܹܗ ܒܸܟܠܵܝܐ ܒܲܪܩܘܼܒܼܠ ܕܪܵܒܝܹܗ ܘܡܲܚܙܘܼܝܹܐ ܕܲܪܩܘܼܠܘܼܬܼܐ ܠܡܹܐܡܪ̈ܐ ܘܪܹ̈ܫܘܵܬܐ ܘܫܸܪܫܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܹܗ ܡܲܬܠܵܝܬܵܗ̇ ܥܲܡ ܨܒܘܼܬܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ، ܘܦܝܼܫܐ ܝ̄ܠܹܐ ܝܼܕܝܼܥܐ ܠܐܲܪܸܣܛܘ̇ ܡܫܲܬܼܐܸܣܵܢܐ ܠܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܼܐ ܢܸܣܝܘ̇ܢܵܝܬܵܗ̇ ܕܗܵܘ ܠܐ ܣܢܝܼܕܠܹܐ ܪܸܢܝܐ ܛܵܒܼܐ ܐܲܦ̮ܠܵܛܘ̇ܢܵܝܐ ܕܲܢܒܼܝܼܥܠܹܗ ܡܢ ܪ̈ܢܝܹܐ(ܡܝܼܬܵܦ̮ܝܼܪ̈ܝܼܩܵܝܹܐ) ܘܫܘ̇ܥܝܵܬܼ̈ـܐ ܘܬܲܘܕܝܼܵܬܼܐ ܚܲܢܦ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩ̈ܐ ܝܼܢܐ ܬܟܝܼܠܹܐ ܥܲܠ ܟܝܵܢܐ ܕܒܲܪܢܵܫܐ ܘܡܲܥܒܕܵܢܘܼܬܼܐ ܕܝܲܨܪܘܼܬܹܗ(ܓܲܪ̈ܵܐܸܙܗܝܼـ)؛ ܐ̄ܡܝܼܪܹܐ ܐܲܪܸܣܛܘ̇ ܘܵܠܹܐ ܕܗܵܘܝܼ ܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ܚܲܕ̄ ܣܲܗܡܐ ܡܢ ܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܝܘܼܬܼܐ ܘܲܥܒܼܵܕܵܐ ܓܵܘ ܚܲܝܘܼܬܼܐ ܝܵܘܡܵܐܝܼܬܼ، ܡܢ ܒܵܬܲܪ ܕܓܢܹܐܠܗ̄ܘ̇ܢ ܒܵܗܪ̈ܐ ܕܲܬܠܵܬܼܐ ܥܲܡܝܼܕ̈ܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܐܲܓܼܪܝܼܩܵܝܬܵܗ̇ ܦܠܝܼܛܠܵܗ̇ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܼܐ ܪܘܵܩܵܝܬܵܗ̇ ܒܚܘܼܬܵܡܐ ܕܲܦܠܵܛܐ ܕܒܵܣܝܼܡܘܼܬܼܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܚܘܼܫܒܘܼܢܝܐ ܕܛܵܒܼܘܼܬܼܐ ܘܒܝܼܫܘܼܬܼܐ؛ ܐܵܘ ܟܝܼܘܼܠܐ(ܡܸܥܝܵܐܪ) ܕܲܫܪܵܪܐ ܘܟܼܠܛܘܼܢܝܐ،، ܡܼܢ ܒܵܬܪ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܐܲܓܼܪܝܼܩܵܝܬܵܗ̇ ܥܒܼܝܼܪܹܐ ܣܘܼܟܵܠܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ܒܣܲܓܝܼܐ̈ܐ ܡܢ ܡܲܫܩܠ̈ܐ ܕܛܘܼܘܵܪܐ، ܘܲܡܛܹܐܠܹܐ ܥܒܼܵܕܵܢܵܐܝܼܬܼ ܡܢ ܣܘܼܟܵܠܐ ܕܬܹܐܘ̇ܪܝܼܡܐ ܓܕܝܼܠܐ ܥܲܠ ܥܒܼܵܕܼܵܐ ܓܲܘ ܚܲܝܘܼܬܼܐ ܝܵܘܡܵܝܬܵܗ̇ ܒܐܘܼܪܚܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢ̈ܐ ܕܬܲܘܕܝܼܵܬܼܐ ܘܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܵܬܼܐ، ܗܲܠ ܦܲܠܓܵܐ ܕܐܲܠܦܐ ܬܪܲܝܵܢܐ ܩܲܕ̄ܡܵܝܐ ܕܡܲܘܠܵܕܐ، ܒܥܸܕܵܢܐ ܕܝܼܬܼ ܗ̄ܘܵܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܐ ܫܘܼܠܛܵܢܐ ܥܲܠ ܚܲܝܘܼܬܼܐ ܓܵܘܵܢܵܝܬܐ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝܐ ܝܘ̇ܪܦܢܵܝܐ، ܘܪܹ̈ܫܘܵܬܼܐ ܝܼܗ̄ܘܵܘ ܚܲܝܠܵܢ̈ܐ ܘܐܸܣ̈ܐ ܝܼܗ̄ܘܵܘ ܝܘܼܠܦܵܢ̈ܐ ܕܥܹܕܬܐ ܚܫܝܼܚ̈ܐ ܘܦܲܪ̈ܨܘ̇ܦܹܐ ܕܥܲܒܼܕܝܼ ܗ̄ܘܵܘ ܚܘܼܠܵܦܐ ܠܐܵܢ̈ܝܼ ܐܸܣ̈ܐ ܦܵܝܫܝܼ ܗ̄ܘܵܘ ܕܝܼܢ̈ܐ ܐܵܘ ܡܘܼܚܪܡܐ ܐܵܘ ܓܘܼܢܚܵܢܐ ܡܛܠ ܝܼܗ̄ܘܐ ܩܸܢܛܐ ܥܲܠ ܟܢܘܼܫܝܐ، ܡܢ ܒܵܬܪ ܕܲܦܠܝܼܛܠܹܗ ܙܲܘܥܐ ܕܢܘܼܗܵܪܐ ܒܕܵܪܐ ܕܚܲܡܫܵܥܣܵܪ ܕܡܲܘܠܵܕܐ ܘܩܝܼܡܠܗ̄ܘ̇ܢ ܒܸܕܪ̈ܐ ܕܬܲܘܕܝܼܬܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܐ ܚܕܵܢܵܝܬܵܗ̇ ܕܲܣܢܝܼܕܠܗ̄ܘ̇ܢ ܠܲܒܥܵܝܵܬܼܐ ܕܚܲܕ̄ ܦܲܪܨܘ̇ܦܐ ܕܲܪܩܘܼܒܼܠ ܕܛܲܟܼܣܐ ܫܘܼܡܠܵܝܐ ܐܸܢ ܗܵܘܹܐ ܡܸܠܟܵܝܐ ܐܵܘ ܥܹܕܬܵܢܵܝܐ ܒܙܸܕܩܐ ܕܦܲܪܨܘ̇ܦܐ ܕܝܼܬܠܹܗ ܡܘܼܠܟܵܢܐ ܒܚܹܐܪܘܼܬܼܐ ܕܪܸܢܝܐ ܘܡܲܡܠܐ ܘܬܲܘܕܝܼܬܼܐ ܪܸܚܩܐ ܡܢ ܫܘܼܠܛܵܢܐ ܕܥܹܕܬܐ ܒܣܘܼܟܵܠܐ ܚܘܼܪܵܪܐ ܡܼܢ ܪܹ̈ܫܘܵܬܐ ܘܩܸܛܪܹ̈ܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ܚܲܝܠܬܼܵܢ̈ܐ ܕܦܝܼܫܠܗܘ̇ܢ ܥܲܬܝܼܩ̈ܐ ،، ܒܲܬܪ̈ܝܢ ܕܵܪ̈ܐ ܐ̄ܚܲܪ̈ܝܹܐ ܦܠܝܼܛܠܗ̄ܘ̇ܢ ܣܲܓܝܼܐ̈ܐ ܡܢ ܪ̈ܥܝܵܢܹܐ ܣܲܢܕܵܢ̈ܐ ܠܣܸܪܛܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܼܐ ܦ̮ܕܪܵܢܲܝܬܵܗ̇ ܘܚܹܐܪܘܼܬܼܐ ܕܡܲܡܠܐ ܘܬܲܘܕܝܼܬܐ ܘܪܸܢܝܐ، ܟܲܕ ܡܛܹܐܠܹܐ ܡܲܫܩܠܐ ܠܟܠ ܡܵܢܝܼ ܕܒܵܥܹܐ ܕܗܵܘܹܐܠܹܗ ܡܫܲܡܗܘܼܬܼܐ ܓܵܪܲܓ ܥܵܒܼܕܼ ܣܲܩܘܼܒܼܠܵܝܘܼܬܼܐ، ܐܵܘ ܒܗܵܘܹܐܠܹܗ ܚܘܼܠܵܦܐ ܡܢ ܟܠܲܝܬܐ ܕܥܹܕܬܐ ܫܘܼܡܠܵܐܝܼܬܼ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܐܲܢܸܢܩܵܝܘܼܬܼܐ، ܐܵܦܸܢ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܩܫܝܼܬܼܐ ܒܚܲܕ̄ܟܡܐ ܥܕܵܢܵܬܼܐ، ܡܢ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦ̈ܐ ܕܲܫܒܼܝܼܩܠܗ̄ܘ̇ܢ ܡܲܥܒܕܵܢܘܼܬܼܐ ܓܘܼܒܼܪܬܵܗ̇ ܒܝܼ ܨܒܘܼܬܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܝܼܠܹܗ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܐ ܓ̮ܲܪܡܵܢܵܝܐ ܓܘܼܒܼܪܐ ܥܲܡܵܐܢܘܼܐܹܝܠ ܓܵܐܢܵܐܛ، ܕܓ̮ܘܼܪܸܒܠܹܗ ܠܣܘܼܙܓܵܪܐ ܘܡܲܢܬܵܝܬܐ ܒܲܝܢܵܬܼ ܬܪܹ̈ܝܢ ܬܲܘܕܝܼܵܬܼܐ ܫܘܼܡܠܵܐܝܼܬܼ ܫܲܪܝܼܪܐ ܘܲܚܕܼܵܢܵܝܐ ܝܵܬܵܝܐ ܥܲܠ ܫܒܼܝܼܠܐ ܕܦܸܠܚܵܢܐ ܕܩܸܡܠܹܐ ܒܝܹܗ ܐܲܦ̮ܠܵܛܘ̇ܢ ܩܕܵܡ ܡܢܹܗ ܒܡܸܬܚܐ ܕܲܬܪ̈ܝܢ ܐܲܠܦ̈ܐ ܫܢ̈ܐ ܡܢ ܕܐܵܗܐ ܬܲܫܥܝܼܬܐ، ܟܲܕ ܫܘܼܪܪܹܗ ܠܐܝܼܬܘܼܬܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܐ ܒܐܲܢܸܢܩܵܝܘܼܬܐ ܕܲܬܪ̈ܝܢ ܬܹܒܹܝܠ ܡܙܝܼܓܹ̈ܐ ܥܲܡܚܕܵܕܹ̈ܐ ܕܝܼܘܵܚ̈ ܒܸܚܝܵܝܲܗܝ̈ ܒܙܲܒܼܢܐ ܕܩܵܐܹܡ، ܬܹܒܹܝܠ ܕܬܹܐܘ̇ܪܝܼܡܐ ܡܲܬܠܵܝܬܐ ܕܠܹܐ ܡܵܨܹܝܚ̈ ܫܲܪܪ̈ܵܚ ܡܢܵܗ̇، ܐܝܼܢܐ ܓܵܪܲܓ ܡܲܘܕܵܚ̈ ܒܝܼܵܗ̇، ܘܬܹܒܹܝܠ ܕܩܵܐܹܡ ܕܝܼܘܲܚ̈ ܒܸܚܵܝܐ ܒܝܼܵܗ̇ ܘܝܵܕܥܵܚ̈ ܚܲܕ̄ ܣܵܗܡܐ ܡܸܢܵܗ̇، ܐܝܼܢܐ ܠܲܝܬܠܲܢ ܝܼܕܵܥܬܐ ܓܡܝܼܪܬܐ ܒܘܼܕ ܕܝܼܵܗ̇ ܒܥܸܠܬܼܐ ܕܒܵܨܘܼܪܘܼܬܼܐ ܕܲܡܨܵܝܵܬܲܢ ܐܵܘ ܡܨܵܝܬܐ ܕܲܪ̈ܥܵܫܝܵܬܲܢ، ܘܪܸܫܘܼܬܐ ܫܸܪܫܵܝܬܵܗ̇ ܒܝܼ ܨܒܘܼܬܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܡܐܲܝܟܼ ܪܸܢܝܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܐ ܓܵܐܢܸܛ ܝܼܠܵܗ̇ ܡܵܨܹܝܚ̈ ܐܲܡܪܝܼܚ ܕܨܸܒܼܝܵܢܐ ܒܲܠܚܘܼܕܹܐ ܝܼܠܹܗ ܛܵܒܼܘܼܬܼܐ ܒܨܘܼܪܬܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬܼܐ، ܡܛܠ ܐܝܼܬܠܹܗ ܛܝܼܡܐ ܓܡܝܼܪܐ ܕܠܐ ܫܲܪ̈ܛܹܐ ܡܛܠ ܐܵܗܐ ܡܸܢܕܝܼ ܝܼܠܹܗ ܛܵܒܼܐ، ܘܡܢ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦ̈ܐ ܐ̄ܚܹܪ̈̄ܢܹܐ ܕܝܼܬܠܗ̄ܘ̇ܢ ܝܲܨܝܼܦܘܼܬܐ ܒܐܵܗܐ ܨܒܘܼܬܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܐ ܗܘ̇ܠܵܢܵܝܐ ܕܝܼܦ̮ܝܼܕ ܗܲܝܘܼܡ ܘܬܹܒܹܝܠܵܝܐ ܕܐܸܩܢܘܼܡܝܼܵܐ ܓܘܼܒܼܪܐ ܐܕܲܡ ܣܡܝܼܬܼ، ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܐ ܐܘ̇ܓܼܵܣܬ ܟܘ̇ܢܬ ܡܫܲܬܼܐܸܣܵܢܐ ܠܝܘܼܠܦܵܢܐ ܕܲܟܦܵܫܬܐ، ܘܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܐ ܒܪܝܼܛܵܢܵܝܐ ܗܸܪܒܸܪܬ ܣܦܝܼܢܣܝܼܪ، ܡܢ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦ̈ܐ ܕܵܪ̈ܝܹܐ ܕܲܥܒܼܝܼܕܠܗ̄ܘ̇ܢ ܕܘܼܪܵܫܐ ܫܲܪܝܼܪܐ ܐܵܘ ܬܘܼܚܸܒܐ ܒܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܒܫܲܪܝܼܪܘܼܬܼܐ ܕܬܹܐܠܹܗ ܒܝܼ ܦܠܵܛܐ ܕܚܘܼܠܵܦܐ ܓܡܝܼܪܐ ܠܡܸܢܕܝܼ ܕܬܹܐܠܹܐ ܒܬܲܫܥܝܼܬܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦ̈ܐ ܒܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܝܼܠܹܗ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܐ ܐܸܣܬܵܪܵܠܵܝܐ ܓ̮ܘ̇ܢ ܡܲܟܵܐܝ 1917 – 1981 ܡܲܘܠܵܕܵܝܬܵܗ̇، ܥܒܸܕܠܹܐ ܡܲܟܵܐܝ ܒܕܘܼܪܵܫܐ ܢܲܨܵܝܐ ܡܲܪܝܼܪܵܐ ܣܲܩܘܼܒܼܠܵܝܘܼܬܼܐ ܥܲܡ ܡܗܝܼܪ̈ܐ ܕܪܸܢܝܐ ܒܬܲܘܕܝܼܵܬܼܐ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܵܝ̈ܐ ܟܠܲܝܗܝ̈ ܚܕܵܪ ܪܸܢܝܐ (ܫܲܪܝܼܪܘܼܬܼܐ ܕܪܹ̈ܫܘܵܬܼܐ ܒܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ)، ܒܚܘܼܬܵܡܐ ܡܛܹܐܠܹܐ ܠܲܦܠܵܛܐ ܒܝܘܼܬܼܪܵܢܐ ܕܬܹܐܘ̇ܪܝܼܡܐ ܕܲܫܪܵܪܐ ܘܦܲܘܕܐ ܒܡܹܐܙܲܠܬܐ ܠܲܓܠܵܝܬܐ ܕܝܼܕܵܥܬܐ ܠܹܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܫܲܪܝܼܪܬܵܗ̇ ܕܦܵܐܹܫ ܣܢܝܼܕܐ ܥܲܠܠܵܗ̇ ܡܐܲܝܟܼ ܫܸܪܫܐ ܐܵܘ ܚܘܼܫܒܘܼܢܝܐ ܒܛܲܝܡܵܢܬܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ، ܘܠܲܝܬ ܫܲܪܝܼܪܘܼܬܐ ܠܪܹ̈ܫܘܵܬܼܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܐܢ̈ܝܼ ܕܝܵܕܥܵܚܠܗ̄ܘ̇ܢ ܒܩܵܐܹܡ، ܡܛܠ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܣܲܓܝܼ ܪܸܚܩܐ ܡܢ ܫܒܼܝܼܠܐ ܕܲܟܝܵܢܐ، ܘܗܲܪ ܒܗܵܝـ ܥܕܵܢܐ ܠܲܝܬ ܐܘܼܪܚܐ ܥܸܠܡܵܝܬܵܗ̇ ܐܵܘ ܦܘܼܫܸܩܬܵܗ̇ ܕܡܵܨܝܵܐ ܕܝܵܗ̄ܒܼܐ ܦܠܵܛ̈ܐ ܠܪܹ̈ܫܘܵܬܼܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܒܨܘܼܪܬܐ ܫܲܪܝܼܪܬܵܗ̇، ܡܛܠ ܝܼܕܵܥܬܵܢ ܐ̄ܢܵܫܵܝܬܵܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܝܼܕܵܥܬܵܐ ܬܘܼܚܸܒܬܵܗ̇ ܘܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܝܼܬܠܗ̄ܘ̇ܢ ܝܼܣܘܼܪܐ ܓܘܼܒܼܪܐ ܒܝܼ ܪ̈ܥܵܫܝܵܬܼܐ ܕܦܲܪܨܘ̇ܦܐ ܒܓܵܐܢܹܗ، ܘܡܛܠ ܪ̈ܥܵܫܝܵܬܼܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܡܫܲܚܠܦ̈ܐ ܒܲܝܢܵܬܼ ܦܲܪ̈ܨܘ̇ܦܹܐ ܒܪܘܼܟܵܒܼܐ ܓܵܘܵܝܐ ܕܲܟܝܵܢܲܝܗܝ̈، ܠܐܲܟܼܐ ܒܸܗܘܵܝܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܦܫܝܼܓܼܘܼܬܼܐ ܒܫܲܪܝܼܪܘܼܬܼܐ ܕܩܲܘܠ̈ܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ܡܐܲܝܟܼ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܐܲܝܟܸܢܵܝܘܼܬܼܐ ܕܣܘܼܟܵܠܐ ܕܛܵܒܼܘܼܬܼܐ، ܚܘܼܠܵܨܵܐ ܕܲܡܛܹܐܠܲܢ ܥܲܠܠܹܗ ܡܢ ܕܐܵܗܐ ܡܲܢܗܵܪܬܐ ܟܪܝܼܬܼܐ ܠܬܲܫܥܝܼܬܼܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܼܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ، ܡܛܠ ܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ ܘܪܹ̈ܫܘܵܬܼܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝ̈ܐ ܝܼܠܲܝܗܝ̈ ܚܕܵܐ ܨܘܼܪܬܐ ܕܲܥܒܼܵܕܐ ܡܫܵܘܬܦܐ ܕܣܲܙܓܘܼܪܹܐ ܝ̄ܠܹܗ ܥܲܠܠܲܝܗܝ̈ ܟܠܲܝܗܝ̈ ܥܲܡܡ̈ܐ ܘܐܸܡܘܵܬܼܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝ̈ܐ ܒܝܼ ܥܒܼܵܕܲܝܗܝ̈ ܝܲܘܡܵܝܐ، ܟܲܕ ܝܼܗ̄ܘܐ ܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ܒܕܲܥܒܲܪ ܚܲܕ̄ ܡܲܛܵܠܐ (ܕܸܪܥܐ) ܚܲܝܠܬܼܵܢܐ ܠܚܵܡܲܝܬܐ ܠܲܟܝܵܢܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܒܨܘܼܪܬܐ ܓܵܘܵܢܲܝܬܵܗ̇، ܘܠܐܲܟܼܐ ܒܥܝܼܬܼܐ ܝ̄ܠܵܗ̇ ܡܢ ܟܠܲܝܗܝ̈ ܐܵܢ̈ܝܼ ܣܝܼܥܵܬܼܐ ܫܵܘܬܵܦܵܝ̈ܐ ܐܵܘ ܬܵܘܕܝܼܬܵܢܵܝ̈ܐ ܐܵܘ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܵܝ̈ܐ ܐܵܘ ܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܝ̈ܐ ܠܡܲܕܥܵܪܬܐ ܕܲܚܙܵܝܬܐ ܒܫܲܪܝܼܪܘܼܬܼܐ ܠܡܹܐ̄ܡܪ̈ܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪ̈ܐ، ܡܛܠ ܥܒܼܵܕܵܢܵܐܝܼܬܼ ܒܐܵܗܐ ܕܵܪܐ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝ̄ܘܲܚ̈ ܠܡܲܕܥܵܪܬܐ ܕܲܣܩܝܼܠܘܼܬܲܝܗܝ̈ ܥܲܠ ܫܸܪ̈ܫܹܐ ܘܢܝܼܫ̈ܐ ܐܲܢܸܢܩܵܝ̈ܐ ܘܫܲܪܝܼܪ̈ܐ ܩܐ ܒܲܪܢܵܫܐ، ܩܐ ܕܲܡܚܵܡܝܼ ܠܲܟܝܵܢܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܘܲܡܩܲܪܒܸܢܝܼ ܥܲܡܚܕܵܕܹ̈ܐ، ܒܝܘܼܬܼܪܵܢܐ ܕܚܲܝܠܵܝܗܝ̈ ܘܫܸܠܝܘܼܬܲܝܗܝ̈، ܡܛܠ ܢܵܩܘ̇ܫ̈ܐ ܕܩܸܢܛ̈ܐ ܡܫܘܼܪܹ̈ܐ ܠܗ̄ܘ̇ܢ ܡܚܵܝܐ ܒܡܲܕܢܚܐ ܘܡܲܥܸܪܒܼܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܼܐ ܒܩܲܪܒܵܢܬܐ ܕܲܥܢܵܢ̈ܐ ܥܲܡܛܵܢ̈ܐ ܡܢ ܡܲܣܠܵܝܬܐ ܘܠܲܝܬܵܝܘܼܬܼܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ، ܡܐܲܝܟܼ ܙܘܼܘܵܓܵܐ ܡܲܬܠܵܝܐ ܓܸܢܣܵܝܐ ܘܲܚܪܵܒܼܐ ܦܘܼܪܢܵܣܵܝܐ ܕܦܘܼܠܝܼܛܝܼܩܵܝܘܼܬܼܐ، ܘܩܸܛܠܐ ܒܢܝܼܫܐ ܕܒܝܼܫܘܼܬܼܐ ܠܘܵܬܼ ܐܸܪ̈ܗܝܼܒܼܵܝܹܐ، ܘܓܘܼܢܚܐ ܡܛܘܼܟܣܐ ܡܛܠ ܟܸܣܦܐ، ܘܲܡܙܵܒܲܢܬܐ ܕܡܲܫܢܝܼܵܢـ̈ܐ ܘܙܵܒܲܢܬܐ ܠܗܲܕܵܡ̈ܐ ܕܦܲܓܼܪܐ ܕܒܲܪܢܵܫܐ ܡܢ ܒܵܬܪ ܚܛܲܦܬܵܝܗܝ̈ ܘܲܩܛܵܠܬܐ ܕܡܵܪ̈ܘܵܬܲܝܗܝ، ܐܵܘ ܡܙܵܒܲܢܬܐ ܕܫܲܒܼܪ̈ܐ، ܐܵܘ ܫܩܵܠܬܐ ܒܐܲܓܼܪܐ ܠܡܲܪܒܥ̈ܐ ܢܸܫܵܝ̈ܐ ܡܢ ܐܲܬܼܪ̈ܘܵܬܼܐ ܦܲܩܝܼܪ̈ܐ ܕܩܵܢܝܼ ܠܫܲܒܼܪܐ ܗܲܪ ܡܢ ܓܲܒܼܪܵܗ̇، ܐܵܘ ܡܛܵܐܲܠܬܐ ܒܓܝܼܢܵܬܼܐ(ܒܸܠܓ̮ܝܼܢܵܬ) ܕܝܵܪܬܘܼܬܼܐ ܓܵܘ ܒܹܝܬܼ ܢܘܼܣܵܝܐ ܕܫܘܪܹܐܠܹܐ ܒܸܦܣܵܥܐ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝ̈ܐ ܡܕܝܼܢܵܝ̈ܐ ܕܝܼܠܵܢܵܐܝܼܬܼ ܒܲܡܕܝܼܢܵܬܼܐ ܓܘܼܒܼܪ̈ܐ،، ܒܥܸܕܵܢܐ ܕܲܫܩܸܠܵܗ̇ ܦܘܼܣܩܵܢܐ ܒܹܝܬܼ ܕܝܵܢܬܐ ܕܐܲܬܼܝܼܢܐ ܒܡܲܘܬܐ ܕܣܸܩܪܵܛ ܒܐܘܼܪܚܐ ܕܡܵܐܟܲܠܬܹܗ ܣܲܡܐ، ܠܐ ܩܒܸܠܹܐ ܣܸܩܪܵܐܛ ܠܥܘܼܕܼܪܵܢܐ ܕܐܲܣܟܘܼܠܵܝܹ̈ܗ ܠܸܥܪܵܩܐ ܡܢ ܐܲܬܼܝܼܢܐ ܟܲܕ ܗܘܹܐܠܹܐ ܪܵܙܝܼ ܒܝܼ ܦܘܼܣܩܵܢܐ ܕܒܹܝܬܼ ܕܝܵܢܬܐ ܛܵܠܘ̇ܡܐ ܕܬܹܐܠܹܐ ܒܫܡܐ ܕܥܲܡܐ، ܡܛܠ ܚܙܹܐܠܹܐ ܠܗ̇ܘ ܦܸܠܚܵܢܐ ܒܕܲܪܩܘܼܒܼܠܵܝܘܼܬܼܐ ܠܡܸܢܕܝܼ ܕܡܲܠܸܦܗ̄ܘܵܐ ܩܐ ܐܲܣܟܘܼܠܵܝܹ̈ܗ،،،

؛ ܡܲܒܘܼܥ̈ܐ ؛

 • ܫܘܼܥܝܼܬܼܐ ܕܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܼܐ، ܘܸܠܕܝܘܼܪܵܢܬ، ܒܹܝܬܼ ܐܲܪܟܹܐ ܕܡܲܥܵܐܪܦ̮، ܒܲܝܪܘܼܬ ܠܹܒܼܢܵܢ، ܛܒܲܥܬܐ ܕܐܲܪܒܥܐ 1997 ܡ، ܦܵܬܼܐ15
 • ܓ̮ܘ̇ܢ ܡܵܐܟܵܐܝ ܦܝܼܠܵܣܘ̇ܦܘܼܬܼܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ، ܡܲܗܐ ܥܲܠܝܼ ܝܲܚܝܵܐ، ܒܹܝܬܼ ܦܪܵܣܐ ܕܢܘܼܗܪܐ ܕܲܛܒܲܥܬܐ ܘܲܦܪܵܣܬܐ ܘܦܲܠܓܲܝܬܐ،ܒܲܝܪܘܼܬ- ܠܹܒܼܢܵܢ، 2011 ܦܵܬܼܐ40
 • ܗܲܪ ܗܵܘ ܡܲܒܘܼܥܐ ܦܵܬܼܐ 45

 

ܬܲܪܓܵܡܬܐ؛ ܥܲܒܼܕܝܼܫܘ̇ܥ ܣܵܗ̄ܕܐ ܝܘܼܚܲܢܐ

—————————-


 • -

ܚܝܐ ܕܓܒܪܝܐܝܠ ܐܣܥܕ

ܚܝ̈ܐ ܕܐܡܢܐ ܡܢܚܐ ܓܒܪܝܐܝܠ ܐܣܥܕ ܥܬܝܪ̈ܐ ܝܢܐ ܒܐܡܢܐ ܕܡܘܣܝܩܝ ، ܐܢ ܒܢܩܫܐ ܐܘ ܒܡܬܒܼܬܐ ܕܩܠ̈ܐ ܘܪ̈ܟܼܢܐ ܐܘ ܒܣܝܵܡܐ ܕܡܘܫܚ̈ܬܐ ܘܡܐܡܪ̈ܐ ܘܟܬܒܼ̈ܐ ܘܐܦ ܙܡܪܵܐ .

ܒܡܐܙܠܬܐ ܕܚܝܘܬܗ ܚܕ̄ ܜܘܦ̮ܣܐ ܝܗܘܐ ܜܒܼܐ ܘܥܠܝܵܐ ، ܡܵܪܝ ܡܨܝ̈ܬܐ ܐܡܢܝ̈ܬܐ ܘܪ̈ܥܝܢܝܬܐ ܝܗܘܐ ܠܚܒܼܪ̈ܢܗ ܘܒܢ̈ܝ ܒܝܬܗ ܘܒܢ̈ܝ ܥܡܗ .

ܦܫܠܗ ܝܠܝܕܐ ܡܠܦܢܢ ܪܒܐ ܓܒܪܝܐܝܠ ܐܣܥܕ 18 ܒܐܕܪ 1907 ܒܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܡܕܝܐܬ ܒܜܘܪܥܒܕܝܢ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ . ܒܫܢܝ̈ܐ ܕܫܒܼܥ ܦܫܠܗ ܡܫܘܕܪܐ ܒܝܕ ܒܒܗ ܠܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܐܕܢܐ ܠܩܪܝܐ ܒܡܕܪܫܬܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ، ܘܬܡܢ ܝܠܦܠܗ ܠܫܢ̈ܐ ܣܘܪܝܝܐ ،ܥܪܒܝܐ ،ܦܪܢܣܝܐ ܘܬܘܪܟܝܐ. ܘܒܫܢ̄ܬܐ ܕ 1921 ܐ̄ܙܠܗ ܠܕܪܡܣܘܩ ܟܕ ܡܦܘܪܩܐܠܗ ܓܢܗ ܡܢ ܡܘܬܐ ܘܪܕܘܦܝܐ ܘܜܠܘܡܝܐ ܕܗܘܐܠܗ ܒܪܫ ܒܢ̈ܝ ܥܡܗ .

ܒܕܪܡܣܘܩ ܡܘܓܡܪܗ ܠܩܪܝܢܗ ܥܪܒܝܐ ܘܡܘܣܝܩܝ ܘܢܩܫܬܐ ܥܠ ܬܘܩܢܐ ܡܘܣܝܩܝܐ ܕܟܡܐܢ . ܒܬ̄ܪ ܗܕܟܼ ܐ̄ܬܐܠܗ ܠܩܵܡܫܠܝ ܘܬܡܐ ܦܫܠܗ ܥܡ ܓܠܘܝ̈ܐ ܥܪ̈ܘܩܐ ܕܡܢ ܡܪܕܝܢ ܘܡܕܝܐܬ ܘܐܡܕ ܘܐܘܪܗܝ ܘܥܝܢܐ ܕܘܪ̈ܕܐ ܘܐܙܟܼ ܘܡܢ ܡܕܝܢ̈ܐ ܘܩܘܪ̈ܝܐ ܐ̄ܚܪ̈̄ܢܐ.

ܒܩܵܡܫܠܝ ܥܒܼܕܠܗ ܒܦܘܠܚܢ̈ܐ ܚܐܪ̈ܐ ܥܡ ܦܘܠܚܢܐ ܒܚܩܠܐ ܕܐܡܢܐ ܕܡܘܣܝܩܝ ܒܟܠܗܘܢ ܐܕܫ̈ܗ ، ܘܡܦܪ̈ܝܢܘܬܗ ܦܝܫ̈ܐ ܝܢܐ ܡܚܘܡܝ̈ܐ ܒܒܢܝ̈ ܒܝܬܘܬܗ ܓܘ ܡܡܠܟܼܬܐ ܕܣܘܝܕ ܐܘ ܠܘܬ ܒܪ ܐܚܘܢܗ ܓ̮ܘܪܓ̮ ܐܣܥܕ ܒܕܪܡܣܘܩ.

ܒܙܒܼܢܐ ܕܝܗܘܐ  ܡܠܦܢܐ ܓܒܪܝܐܝܠ ܐܣܥܕ ܒܐܲܕܵܢܐ ܗܘܝܠܗܘܢ ܠܓܢ̄ܒܗ ܪ̈ܓܼܫܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ، ܡܢܕܝ ܕܡܘܥܒܼܕܠܗ ܕܟܬܹܒܼ ܡܘܣܝܩܝ ܐܘܡܬܢܝܬܐ . ܗܿܘ ܡܚܒ ܗܘܐ ܡܘܣܝܩܝ ܡܕܢܚܝܬܐ ܐܦܢ ܕܩܪܝܐ ܝܗܘܐ ܡܘܣܝܩܝ ܡܥܪܒܼܝܬܐ . ܣܓܝܐܘܬܐ ܕܙܡܝܪ̈ܬܗ ܐܘܡܬܢܝ̈ܬܐ ܗܘܵܘ، ܐܗܐ ܐܘܡܬܢܝܘܬܐ ܕܫܩܝܠܗܿ ܝܗܘܐ ܡܢ ܡܠܦܢܗ ܕܓܘ ܐܕܢܐ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܐܦܣܩܘܦܐ ܚܣܝܘܬܗ ܡܢܚܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܘܠܒܐܢܝ .

ܜܠܘܡܝܐ ܘܪܕܘܦܝܐ ܘܩܫܝܘܬܐ ܕܥܠܗ ܘܥܠ ܒܢ̈ܝ ܥܡܗ ܥܒܼܕܠܗܘܢ ܡܥܒܿܕܢܘܬܐ ܥܠܗ ܘܥܠ ܣܝܡ̈ܗ ܡܘܣܝܩܝ̈ܐ . ܚܕܐ ܡܢ ܙܡܝܪ̈ܬܗ ܐܘܡܬܢܝ̈ܬܐ ـ ܗܐ ܕܢܚܐ ܫܡܫܐ ـ ܥܡ ܬܠܬ ܙܡܝܪ̈ܬܐ ܐ̄ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܟܬܝܒܝܢ ܗܘܵܘ ܠܗ ܒܫܢ̄ܬܐ 1933 ܒܥܕܢܐ ܕܦܪܡܐ ܕܣܝܡܐܝܠ ܘܗܿܘ ܒܕܥܪܐ ܡܢ ܜܒܪܝܐ ܒܦܠܣܜܝܢ̈ܐ ܠܣܘܪܝܐ ، ܟܕ ܡܠܦܢܐ ܓܒܪܝܐܝܠ ܣܐܡ ܗܘܐ ܘܟܬܒܼ ܗܘܐ ܙܡܝܪ̈ܬܗ ܐܝܟܐ ܘܐܝܡܢ ܕܗܘܝܐ ܗܘܐ ، ܘܐܝܡܢ ܕܐܬܐ ܗܘܐܠܗ ܓܠܝܢܐ ܒܡܠܚܡܬܐ ܕܡܘܣܝܩܝ .

ܚܝܘܬܗ ܒܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܩܐܡܫܠܝ ܗܐ ܡܢ ܫܢ̄ܬܐ ܕ 1937 ܘܗܐ ܠܝܘܡ ܫܘܢܝܗ ܠܡܡܠܟܼܬܐ ܕܣܘܝܕ ܒܫܢ̄ܬܐ ܕ 1979 ܡܠܝܬܐ ܗܘܐ ܡܢ ܥܘܬܪܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܐܡܢܝܐ . ܬܡܵܢ ܦܠܚܠܗ ܡܫܬܐܠܢܐ ܐܡܢܝܐ ܕܩܢܜܪܘܢ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܐܦ ܪܫܢܐ ܕܩܢܜܪܘܢ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܒܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܡܐܠܟܝܐ .

ܪܒܐ ܟܫܝܪܐ ܗܘܐ ܘܦܪܝܫܐ ܒܢܩܫܬܐ ܕܥܠ ܬܘܩܢܐ ܡܘܣܝܩܝܐ ܕܟܡܐܢ ܘܡܩܪܒܼܬܐ ܕܙܡܝܪ̈ܬܐ ܘܥܘܢܝ̈ܬܐ ܕܥܕܬܐ ܘܕܐܘܡܬܐ ܘܡܚܝܝܬܐ ܕܙܘܝܚ̈ܐ ܘܥܕܥܐܕ̈ܐ ، ܡܢܕܝ ܕܡܘܥܒܼܕܠܗ ܠܢܜܪܬܐ ܕܝܘܪܬܢܢ ܥܡܝܐ ܘܠܫܘܘܫܜܗ ܘܡܘܠܦܠܗ ܠܐ̄ܚܪ̈̄ܢܐ ܕܜܥܢܝ ܠܠܡܦܐܕܐ ܕܗܿܘ ܜܥܢܠܗ .

ܓܘ ܟܬܵܒܼܗ ـ ܡܘܣܝܩܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܕܪ̈ܐ ܘܙܒܼܢ̈ܐ ـ ܡܫܘܪܪܗ ܠܪܒܐ ܡܢܕܝܢ̈ܐ ܜܝܡܢ̈ܐ ܘܡܘܚܙܐܠܗ ܠܫܪܫܐ ܕܡܘܣܝܩܝ ܡܕܢܚܝܬܐ ܕܝܠܗ ܡܢ ܜܟܼܣܐ ܕܥܕ̈ܬܢ ܘܪ̈ܟܼܢܐ ܕܨܠܘ̈ܬܢ .ܘܡܘܚܙܐܠܗ ܕܐܟܼܝ ܫܪܫܐ ܕܪ̈ܟܼܢܐ ܝܠܗ ܡܢ ܫܪܫܐ ܕܬܡܢܝܐ ܝܬܼܪ̈ܐ ܕܟܢܪܵܐ ܕܦܝܫܬܐ ܗܘܐ ܡܘܫܟܚܬܐ ܒܒܝܬ ܢܗܪܝܢ  2500 ܫܢܝ̈ܐ ܡܢ ܩܕ̄ܡ ܡܫܝܚܐ .ܐܗܐ ܩܝܬܼܪܐ ܘܠܘܚ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈ܢܐ ܕܣܡܠܬܐ ܘܕܪ̈ܓܼܐ ܡܘܣܝܩܝ̈ܐ ܦܫܠܗܘܢ ܚܙܝ̈ܐ ܒܐܘܪ ܘܒܢܝܢܘܐ ܘܒܒܼܠ ، ܡܫܘܪܪܗܘܢ ܠܫܒܼܥܐ ܪ̈ܟܼܢܐ ܡܘܣܝܩܝ̈ܐ ܐܟܕܝ̈ܐ ܘܝܢܐ :

ܩܕ̄ܡܝܐ ـ ܐܝܫܵܬܘ       ܬܪܝܢܐ ـ ܟܝܬܡܘ       ܬܠܝܬܼܝܐ  ـ ܐܡܒܘܒܘ

ܪܒܼܝܥܝܐ ـ ܒܝܬܘ       ܚܡܝܫܝܐ ܒܝܼܕ ـ ܓܐܒܠܝܬ   ܫܬܝܬܼܝܐ ـ ܢܝܫ ܓܵܒܐܪܝ

ܫܒܼܝܥܝܐ  ـ ܓܐܒܠܝܬܘ  

ܡܠܦܢܢ ܒܐ̄ܡܪܐ ܝܠܗ ܓܘ ܟܬܒܼܗ ؛ ܕܪ̈ܟܼܢܐ ܕܥܕܬܢ ܒܢܝ̈ܐ ܝܢܐ ܥܠ ܣܡܠܬܐ ܡܘܣܝܩܝܬܐ ܕܩܝܬܼܪܐ ܫܘܡܝܪܝܬܐ ܘܫܡܗ̈ܐ ܕܐܢ̈ܐ ܪ̈ܟܼܢܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܡܫܘܚܠܦܐ ܡܢ ܣܘܪܝܝܐ ܠܥܪܒܝܐ ܘܐܢ̈ܐ ܝܢܐ : 1 ) ܒܝܐ ܡܢ ܒܘܝܐܐ  ـ ܒܝܐܬ

2 ) ܚܘܣܵܢܵܐ  ܛ ܚܘܣܝܢܝ   3 ) ܐܘܪܐܟ  ـ ܥܪܐܩ    4) ܪܨܕ ـ ܪܐܣܬ

5 ) ܐܘܓܼܘ ـ ܐܘܓ̮  6) ܐܓܼܐܡ ـ ܥܓ̮ܡ  7 ) ܨܒܼܐ ـ ܨܲܒܐ  8) ܚܵܓܐ ـ ܚܓ̮ܐܙ

 

ܐܗܐ ܐܡܵܢܐ ܘܒܵܨܘܝܐ ܘܝܵܕܘܥܬܢܐ ܕܝܘܗܒܼܠܗ ܚܕ̄ ܥܘܬܪܐ ܪܒܐ  ܠܐܡܢܐ ܣܘܪܝܝܐ  ܡܫܘܢܐܠܗ ܡܢ ܚܝ̈ܐ ܙܒܼܢܢ̈ܐ ܠܥܠܡܝܢܝ̈ܐ ܒܣܘܝܕ ܒܫܢ̄ܬܐ ܕ 1997 ، ܐܠܐ ܗܿܘ ܚܵܝܐ ܝܠܗ ܒܪܥܝܢܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܗ ܘܥܡܗ ܘܒܦܘܠܚܢ̈ܐ ܘܚܦܝܜܘ̈ܬܗ ܘܒܫܪ̈ܒܼܬܐ ܕܡܢ ܒܬ̄ܪ ܡܢܗ ܕܒܐ̄ܙܠܐ ܝܢܐ ܒܐܘܪܚܗ ܐܡܢܝܬܐ ܘܡܢܝܗܝ ܒܪܘܢܗ ܐܡܢܐ ܣܪܕܵܢܵܦܐܠ

ܟܕ ܒܟܠ ܚܕ̄ ܙܘܝܚܐ ܘܥܕܥܐܕܐ ܐܡܢܐ ܐܣܥܕ ܫܟܼܝܚܐ ܝܠܗ ܒܙܡܝܪ̈ܬܗ ܘܪ̈ܟܼܢܗ :

ܗܐ ܕܢܚܐ ܫܡܫܐ

ܢܘܡ ܚܒܝܒ ܢܘܡ

ܡܬܐ ܪܚܝܡܬܐ

ܡܬܝ ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ

ܐܦ ܟܡܐ ܪܡܬܝ ܒܥܝܢ̈ܝܢ

ܘܲܝ ܠܝ ܡܢ ܚܠܝܬܐ ܗܕܼܐ

ܐܘ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܐ̄ܬܘܘ  ܐܙܠ̄ܝܢ ܟܠܢ ܠܓܙܪܬܐ

 ܠܐ ܝܒܝ ܦܐܫ ܐ̄ܢܐ ܠܚܘܕܝ ، ܥܡ ܙܡܝܪ̈ܬܐ ܘܪ̈ܟܼܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐ̄ܚܪ̈ܢܐ ….

 


 • -

ܒܝܬܓܠܚܐ ܕܐܡܢܐ

܀ ܦܫܠܗ ܦܬܝܚܐ ܒܕܥܒܼܪ ܓܘ ܩܢܜܪܘܢ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܕܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܚܲܣܲܟܐ ܒܣܘܪܝܐ ܒܝܬܓܠܚܐ ܕܐܡܢܐ ܐܬܘܪܝܐ ܕܢܚܐ ܙܘܡܝܐ ܣܗܕܐ .ܐܗܐ ܒܝܬܓܠܚܐ ܕܡܘܓܪܫܠܗ ܚܕ ܫܒܼܘܥܐ ܝܠܗ ܒܘܬ ܣܘܥܪ̈ܢܗ ܘܦܘܠܚܢ̈ܗ ܐܡܢܝ̈ܐ ܕܓܠܘܦܘܬܐ ܕܥܠ ܩܝܣܐ ܘܦܪܙܠܐ ܘܟܐܦܐ .ܐܡܢܐ ܕܢܚܐ ܙܘܡܝܐ ܗܘܝܐ ܕܚܐܒܘܪ ܝܠܗ ܦܘܪܩܐ ܝܠܗ ܒܝܬܕܪܫܐ ܕܐܡܢܐ ܫܦܝܪ̈ܐ ܕܕܪܡܣܘܩ ܘܐܦ ܩܪܝܐ ܝܠܗ ܩܪ̈ܝܢܐ ܐܡܢܝ̈ܐ ܥܠܝ̈ܐ ܒܕܪܡܣܘܩ .

ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܪܒܐ ܕܒܬ̈ܝ ܓܠܚܐ ܥܒܼܝܕܐ ܝܠܗ ܒܣܘܪܝܐ ܘܠܒܼܢܢ ܘܟܢܕܐ ܘܐܝܪܢ ܘܐܦ ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܣܘܝܕ…

܀ ܚܕ ܟܬܒܼܘܢܐ ܚܕܬܐ ܒܫܡܐ ܕ ܠܒܼܘܫ̈ܢ ܝܘܪ̈ܬܢܝܐ ܒܒܼܠܝ̈ܐ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܒܝܕ ܡܝܩܪܬܐ ܓ̮ܐܢܕܐܪܟ ܗܘܙܝܐ ܦܠܜܠܗ ܒܐܬܪܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ .. ܟܬܒܼܘܢܐ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ ܩܦܝܣܐܝܬ ܒܟܪܝܘܬܐ ܠܒܼܘܫ̈ܢ ܥܡܝ̈ܐ ܠܦܘܬ ܕܘܟܢ̈ܐ ܕܥܡܪܬܐ ܕܒܢ̈ܝ ܥܡܢ ..ܟܬܒܼܢܬܐ ܕܟܬܒܼܘܢܐ ܡܩܪܘܒܼܗ ܝܠܗܿ ܐܝ̄ܟܼ ܚܕ ܕܫܢܐ ܩܐ ܚܬܘܬ̈ܐ ܘܝܡܬ̈ܐ ܕܠܒܼܫܝ ܒܐܝܩܪܐ ܐܢ̈ܐ ܠܒܼܘܫ̈ܐ . ܩܐ ܡܚܒܢ̈ܐ ܕܝܘܪܬܢܢ ܘܩܐ ܐܒܼܗ̈ܐ ܕܟܬܒܼܢܬܐ ܘܐܝܩܪܬܗܿ ܙܥܘܪܬܐ ..

ܡܢ ܚܒܼܝܫܬܗ ܕܟܬܒܼܘܢܐ : ܥܘܬܕܐ ܥܠ ܠܒܼܘܫ̈ܐ

ܚܕܐ ܨܒܼܘܬܐ ܒܟܪܝܘܬܐ ܥܠ ܩܪ̈ܝܘܬܐ ܘܡܕܝܢ̈ܬܐ ܘܠܒܼܘܫ̈ܝܗܝ ܝܘܪ̈ܬܢܝܐ .ܘܡܢ ܕܐܢ̈ܐ ܡܝܘ̈ܬܐ ܘܡܕܝܢ̈ܬܐ :

ܐܪܡܘܜܐ ، ܐܣܢܟܼ، ܐܠܩܘܫ ، ܒܜܢܝܐ ، ܒܝܩܘܦܐ ، ܒܓܼܕܝܕܐ ، ܒܪܜܠܠܐ ، ܒܚܫܝܩܐ ܘܒܚܙܢ̈ܐ ، ܬܠܠܘܙܩܘܦ ܬܠܟܐܦ̈ܐ ، ܕܗܘܟ ، ܫܩܠܐܘܐ ، ܥܝܢܟܐܘܐ ، ܟܪܡܠܝܫ ܘܡܢܓܝܫ ܘܚܪ̄̈ܢܐ ..

܀ ܦܘܪ̈ܣܐ ܚܕܬ̈ܐ

ܡܢܝܢܐ ܚܕܬܐ ܕ 24 ܕܡܓܠܬܐ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ܕ ܒܐܢܝܦܐܠ ܦܠܜܠܗ ܒܝܕ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܐܫܘܪܝܬܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕ ܥܝܢܟܐܘܐ ܒܐܪܒܝܠ

ܡܢܝܢܐ ܚܕܬܐ ܒܚܒܼܫܐ ܝܠܗ ܡܠܘܐ̈ܐ ܘܨܒܘܬ̈ܐ ܡܫܚܠܦܬ̈ܐ ܒܠܫܢ̈ܐ ܐ̄ܣܘܪܝܝܐ ، ܥܪܒܝܐ ܘܩܘܪܕܝܐ …

܀ ܡܢܝܢܐ ܚܕܬܐ ܕܣܦܪܙܒܼܢܐ  ܡܐܙܠܬܐ ܦܠܜܠܗ ܒܒܓܕܕ ܒܥܪܐܩ . ܐܗܐ ܣܦܪܙܒܼܢܐ ܕܡܐܙܠܬܐ ܝܠܗܿ ܡܠܠܬܐ ܒܫܡܐ ܕܚܘܝܕܐ ܕܝܠܘܦ̈ܐ ܘܥܠܝܡܘܬܐ ܟܠܕܘܐܫܘܪܝܐ  . ܐܗܐ ܡܢܝܢܐ ܒܚܒܼܫܐ ܝܠܗ ܡܠܘܐ̈ܐ ܘܨܒܘܬ̈ܐ ܡܫܚܠܦܬ̈ܐ ܒܠܫܢ̈ܐ ܣܘܪܝܝܐ ܥܪܒܝܐ…

ܕܘܩܐ ܕܛܒ̈ܐ: ܣܒܪܝ ܐܝܫܘ

 


 • -

ܐܡܢܐ ܕܢܒܝܠ ܬܐܘܡܝ

ܢܩܘܫ ܠܐܟ݂ܐ ܠܩܪܝܐ ܥܠ ܐܡܢܐ ܢܒܝܠ ܬܐܘܡܝ


 • -

ܙܕܩܐ ܕܐܘܡܬܢ ܓܘ ܥܝܪܩ ܚܕܬܐ

ܠܐ ܝܠܗ ܡܬܗܘܝܢܬܐ ܕܟܠ ܚܕ ܒܪܢܫܐ ܥܝܪܩܝܐ ܕܐܝܬܠܗ ܚܕ ܢܬܪܐ ܕܦܪܡܝܬܐ ܘܚܘܒܐ ܐܬܪܝܐ ܕܡܨܐ ܣܪܒܼ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܟܬܬܘܪܝܐ ܘܦ̮ܫܝܐ ܡܘܝܬܐ ܝܠܗ ܥܠ ܥܝܪܩ ܚܕ ܚܪܒܼܐ ܓܘܪܐ ܕܦܫܠܗ ܐܬܪܢ ܠܒܬܪܐ ܩܘܪܒܐ ܠܐܡܐܐ ܫܢ̈ܐ. ܐܗܐ ܫܘܠܛܢܐ ܛܠܘܡܐܡܘܥܒܼܪܗ ܠܟܠ ܒܝܬܐ ܚܫܐ ܘܦܘܪܦܣܠܗ ܠܣܘܥܪܢܐ ܕܥܝܕ̈ܐ ܘܐܝܬܝܩܘܢ ܕܟܠܗܘܢ ܐܡܘܬ̈ܐ ܐܚ̈ܐ ܕܥܝܪܩ. ܒܝܕ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܠܐ ܫܪܝܪ̈ܐ ܕܨܕܡ ܩܛܘܠܐ ܒܪܐܠܗ ܓܘ ܟܠ ܒܝܬܐ ܥܝܪܩܝܐ ܦܘܠܓܼܐ ܘܦܘܫܟܼܐ(ܫܟܘܬܐ) ܒܝܕ ܦܪܣܬܗ ܠܓܫܘܫܗ ܒܟܠ ܚܕܐ ܦܢܝܬܐ ܘܕܘܟܬܐ.

ܐܗܐ ܫܘܠܛܢܐ ܕܣܚܐܠܗ ܒܕܡܐ ܕܥܡܐ ܥܝܪܩܝܐ ܠܐ ܟܠܐܠܗ ܨܗܘܗ ܒܕܐܗܐ ܛܠܘܡܝܐ ܠܥܡܗ ܐܝܢܐ ܫܘܪܐܠܗ ܒܡܬܚܐ ܕܪ̈ܥܢܗ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܫܒܼܒܼ̈ܐ ܕܩܘܪܒܐ ܘܕܪܚܩܐ. ܫܘܪܐܠܐ ܠܫܦܚܐ ܘܦܠܘܥܐ ܠܥܘܬܪܐ ܕܥܝܪܩ ܩܐ ܪ̈ܗܒܼܬܢܐ ܘܩܛܘܠ̈ܐ ܕܙܘܥܐ ܕܡܫܠܡܢܘܬܐ ܩܐ ܡܚܪܒܼܬܐ ܕܟܠ ܙܗܪܝܪܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܓܘ ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܐ ܕܡܨܐ ܗ̇ܘ ܚܕܐ ܓܗܐ ܐܚܪܬܐ ܡܫܠܛܢ ܘܡܣܒܼܥ ܨܗܘܗ ܒܕܡܐ ܕܐܢ̈ܐ ܥܡܡ̈ܐ ܡܛܠ ܕܨܗܘܗ ܠܐ ܣܒܼܥܠܗ ܡ̣ܢ ܛܠܘܡܝ̈ܐ ܘܓܘܢܚ̈ܐ ܕܒܥܒܼܕܐ ܝܗܘܐ ܥܠ ܥܡܢ ܥܝܪܩܝܐ. ܐܗܐ ܥܒܼܕܐ ܘܩܫܕܪܬܐ ܒܫܠܡܐ ܘܫܝܢܐ ܕܐ݇ܢܫܘܬܐ ܡܘܪܥܫܠܗ ܠܡܚܒܢ̈ܐ ܕܫܠܡܐ ܘܫܝܢܐ ܘܚܡܝܢ̈ܐ ܕܚܘܡܣܢ̈ܐ(ܐܣܬܩܪܐܪ) ܓܘ ܬܒܼܝܠ ܘܫܘܪܐܠܗ ܟܠܗ ܥܠܡܐ ܒܪܓܼܫܐ ܒܝܕ ܒܪ̈ܝܢܐ ܕܥܡܢ.

ܬܘܕܝ ܠܥܡܡ̈ܐ ܕܦܫܛܠܗܘܢ ܕܪ̈ܥܢܐ ܕܥܘܕܪܢܐ ܩܐ ܥܡܢ. ܬܘܕܝ ܩܐ ܥܡܡ̈ܐ ܕܫܡܥܠܗܘܢ ܠܡܩܘܚܝܬ̈ܐ ܕܐܪ̈ܡܠܝܬܐ ܘܝܡܬ̈ܐ ܕܣܗܕ̈ܐ ܕܓܘܢܚܐ ܕܨܕܡ. ܬܘܕܝ ܠܓܝܣܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܚܐܪܘܬܐ ܕܡܨܐܠܗܘܢ ܠܚܪܘܪܐ ܐܬܪܢ ܘܦܪܘܩܐ ܠܥܡܢ ܡ̣ܢ ܚܫܟܐ ܥܡܛܢܐ ܘܛܠܘܡܝܐ ܕܨܕܡ ܩܛܘܠܐ ܘܬܘܕܝ ܩܐ ܟܠ ܚܐܪܐ ܘܚܙܝܢܐ ܘܪܓܼܫܢܐ ܕܫܪܪܐ ܘܟܐܢܘܬܐ ܕܣܢܕܠܗ ܘܡܣܘܬܪܢܗ ܡܩܘܚܬܐ ܕܚܐܪܘܬܐ ܓܘ ܐܬܪܢ ܚܒܝܒܼܐ ܥܝܪܩ.

ܐܕܝܘܡ ܥܡܢ ܦܪܩܠܗ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܡܫܩܠܐ ܒܘܫ ܥܣܩܐ ܓܘ ܚܝܘܬܗ ܘܒܥܒܼܪܐ ܝܠܗ ܓܘ ܗ̇ܘ ܡܫܩܠܐ ܒܘܫ ܐܠܨܝܐ ܓܘ ܚܝܘܬܗ ܘܕܝܠܗ ܡܫܩܠܐ ܕܒܢܝܬܐ ܘܡܢܬܝܬܐ ܘܟܢܫܬܐ ܘܚܠܠܬܐ ܕܟܠ ܪܗܝܒ݂ܝܐ ܡ̣ܢ ܥܝܪܩ ܡܛܠ ܡܢܬܝܬܐ ܕܬܪܡܝܬܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܬܐ ܓܘ ܐܬܪܢ. ܘܩܐ ܕܐܗܐ ܬܪܡܝܬܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܬܐ ܡܢܬܝܐ ܘܐܙܠ݇ܐ ܠܩܕ݇ܡܐ ܘܠܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܥܠ ܩܕܠܐ ܕܟܠܗ ܥܡܐ ܥܝܪܩܝܐ ܡ̣ܢ ܥܪ̈ܒܝܐ، ܩܘܪ̈ܕܝܐ، ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܬܘܪ̈ܟܡܢܝܐ ܕܦܣܥܝ ܠܩܕܡܐ ܘܗܘܝ ܡܬܐܘܝܢ̈ܐ ܓܘ ܣܘܥܪܢܐ ܕܝܡܘܩܪ̈ܛܝܐ ܘܡܢܬܝܬܐ ܕܐܗܐ ܬܪܡܝܬܐ. ܣܒܼܪܢ ܓܘܪܐ ܝܠܗ ܕܟܠܝܗܝ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܕܟܠܝܗܝ ܐܡܘܬ̈ܐ ܐܚ̈ܐ ܕܥܡܐ ܥܝܪܩܝܐ ܕܫܪܝ ܠܚܠܘܢܐ ܘܡܩܘܘܝܐ ܝܘܠܦܢܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܐ ܓܘ ܛܟܼܣ̈ܐ ܘܫܒܼܝܠ̈ܐ ܕܓܒܝܗ̈ܝ ܡܛܠ ܡܢܬܝܬܐ ܘܚܐܪܘܬܐ ܕܟܠܗ ܥܡܢ ܥܝܪܩܝܐ.

ܘܠܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܥܠ ܩܕܠܐ ܕܟܠܝܗܝ ܫܘܬܐܣ̈ܢ ܥܝܪ̈ܩܝܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܕܦܠܚܝ ܒܩܫܝܘܬܐ ܒܠܝܠ̈ܐ ܘܐܝܡܡ̈ܐ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ ܕܥܦܪܐ ܕܐܬܪܐ ܕܥܝܪܩ ܘܚܘܝܕܐ ܕܟܠܗ ܥܡܢ ܥܝܪܩܝܐ ܒܟܠܗ ܐܡܘܬ̈ܗ ܐܚ̈ܐ.ܡܛܠ ܕܠܐ ܕܐܗܐ ܚܘܝܕܐ ܘܦܠܚܢܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬܗܘܝܢܬܐ ܘܠܐ ܡܬܡܨܝܢܬܐ ܕܡܨܐ ܥܡܢ ܒܟܠܗ ܐܡܘܬ̈ܗ ܐܚ̈ܐ ܕܚܝܐ ܚܝ̈ܐ ܕܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܘܚܝ̈ܐ ܒܣܝܡ̈ܐ ܘܡܘܢܬܝ̈ܐ.

ܩܐ ܕܥܡܢ ܐܬܘܪܝܐ ܗܘܐ ܡܫܘܬܦܐ ܘܡܓܡܪ ܠܘܠܝܬܗ ܓܘ ܬܪܡܝܬܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܬܐ ܕܥܝܪܩ ܘܠܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܥܠ ܩܕܠܐ ܕܟܠܝܗܝ ܫܘܬܐܣ̈ܢ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܕܗܘܝ ܦܬܝܚ̈ܐ ܘܩܒܠܝ ܠܪ̈ܥܝܢܐ ܘܬܚܡܢܝܬ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܕܚܕܕܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܩܒܠܬܐ ܕܦܪܝܫܘܬܐ ܕܬܚܡܢܝܬ̈ܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬܗܘܝܢܬܐ ܕܡܨܝ ܗܘܝ ܥܘܕܪܢܐ ܩܐ ܡܢܬܝܬܐ ܕܬܪܡܝܬܐ ܘܣܘܥܪܢܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܐ ܓܘ ܐܬܪܐ، ܐܝܢܐ ܒܗܦܟܐ ܕܐܗܐ ܐܢ ܐܢܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܡܨܐܠܗܘܢ ܠܩܒܠܐ ܚܕܕܐ ܘܝܬܒܼܐ ܥܠ ܚܕܐ ܛܒܼܠܝܬܐ ܠܕܪܫܐ ܕܐܟܼܝܘܬܐ ܕܡܢܬܝܬܐ ܕܐܘܝܘܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ. ܘܐܝܡܢ ܡܨܐܠܗ ܥܡܢ ܡܒܪܘܝܐ ܠܐܗܐ ܐܘܝܘܬܐ ܗ̇ܝܓܗ ܒܡܨܝܐ ܝܠܗ ܠܩܪܡܐ ܠܟܠܝܗܝ ܐܘܪ̈ܚܬܐ ܕܡܚܝܠܘܬܐ ܘܚܠܘܢ̈ܐ ܠܫܒܼܝܠ̈ܐ ܕܩܘܝܡܐ ܕܐܘܡܬܢ ܘܫܪܪܬܐ ܕܙܕܩ̈ܢ ܕܝܡܘܩܪ̈ܛܝܐ ܢܡܘܣܝ̈ܐ ܥܠ ܐܪܥܢ ܚܒܝܒܼܬܐ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ.

ܐܚܟ̰ܝ ܒܐܗܐ ܐܘܪܚܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܬܐ ܡܨܐ ܥܡܢ ܒܢܐ ܘܡܛܘܪ ܠܐܬܪܐ ܕܥܝܪܩ ܘܡܛܝ ܟܠܝܗܝ ܐܡܘܬ̈ܐ ܕܒܚܝܐ ܝܠܝܗܝ ܓܘ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܠܙܕܩܝܗ̈ܝ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܢܡܘܣܝ̈ܐ.

ܒܫܘܠܡܐ ܣܒܼܪܢ ܗܕܟܼܐ ܓܘܪܐ ܝܠܗ ܕܥܡܢ ܥܝܪܩܝܐ ܐܝܬܠܗ ܢܣܝܢܐ ܕܠܐ ܫܒܼܩ ܐܗܐ ܦܘܪܣܐ ܥܒܼܪܐ ܥܠܗ ܐܝܢܐ ܗܘܝܐ ܚܕܐ ܦܘܪܣܐ ܕܫܪܪܬܐ ܘܡܢܬܝܬܐ ܕܬܪܡܝܬܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܬܐ ܓܘ ܐܬܪܢ ܘܫܠܡܐ ܘܫܝܢܐ ܘܡܢܬܝܬܐ ܕܚܝܘܬܐ ܘܒܘܣܡܐ ܘܪܘܚܢܐ ܩܐ ܟܠܗ ܥܡܢ ܥܝܪܩܝܐ ܕܠܐ ܦܘܪܫܘܢܝܐ.

ܐܕܝܘܡ ܥܕܢܐ ܝܠܗ̇ ܕܟܠ ܫܪܝܪܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܕܦܣܥ ܠܩܕ݇ܡܐ ܡܛܠ ܡܚܠܢܬܐ ܘܡܩܘܝܬܐ ܕܦܠܚܢܐ ܣܘܥܪܢܝܐ ܒܐܪܥܐ ܕܐܒܼܗܬ̈ܢ ܘܫܪܪܬܐ ܕܐܬ̈ܐ ܕܡܘܪܡܐ ܝܠܝܗܝ ܐܡܝܢܐܝܬ ܫܘܬܐܣ̈ܢ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܘܕܝܠܗ̇ ܐܝܬܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ، ܝܠܗ ܗ̇ܘ ܐܣܛܘܟܼܣܐ ܒܘܫ ܐܢܢܩܝܐ ܘܐܠܨܝܐ ܩܐ ܦܠܚܢܐ ܫܪܝܪܐ ܓܘ ܕܐܗܐ ܡܫܩܠܐ.

ܠܐ ܐܚܟ̰ܝ ܦܠܚܢܐ ܩܐ ܐܝܬܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܐܠܨܝܬܐ ܐܝܢܐ ܐܘܦ ܦܠܚܢܐ ܩܐ ܚܡܝܬܐ ܕܕܝܡܘܩܪܛܝܘܬܐ ܘܡܪܘܚܬܗ̇ ܡܛܠ ܗ̇ـܝ ܝܠܗ̇ ܕܚܡܝܐ ܐܝܬܘܬܐ ܕܟܠܝܗܝ ܐܡܘܬ̈ܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܘܓܘܪܐ ܘܡܛܝܬܐ ܕܥܡܢ ܠܙܕܩܗ ܢܡܘܣܝܐ ܕܦܠܝܚܐ ܝܠܗ ܥܠܗ ܡ̣ܢ ܕܪܐ ܕܬܡܢܥܣܪ ܘܕܡܨܐ ܥܡܢ ܚܡܐ ܠܥܝܕ̈ܗ ܘܢܛܪ ܠܬܫܥܝܬܗ ܘܐܝܬܝܩܘܢܗ ܐܠܨܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܫܪܪܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܝܬܝܐ ܩܐ ܥܡܢ ܕܗܘܝܐ ܒܚܬܝܬܘܬܐ ܕܝܡܘܩܛܝܬܐ ܓܡܝܪܬܐ ܓܘ ܐܬܪܢ ܥܝܪܩ.


 • -

ܐܩܡܐ ܡܕܪܫܝܐ ܚܕܬܐ

 

ܡܼܢ ܒܵܬَܪ ܚܕܵܐ ܡܲܢܝܲܚܬܵܐ ܕܝܵܠܘܿܦܹ̈ܐ ܡܼܢ ܡܲܕܪܲܫܬܵܐ ܪܘܼܫܡܵܝܬܵܐ ܕܓܵܘ ܣܘܝܼܕ ܩܵܐ ܡܸܬܚܵܐ ܕܬܪܹ̈ܝܢ ܝܲܪ̈ܚܹܐ ܒܥܸܠܬܵܐ ܕܒܘܼܛܠܵܢܵܐ ܩܲܝܛܵܝܵܐ ، ܕܥܸܪܘܿܢ ܬܲܠܡܝܼܕܹ̈ܐ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐَܚܹܪَܬܵܐ ܒܒܹܝܬܦܲܠܓܵܐ ܕܝܲܪܚܵܐ ܕܐܵܒ ܠܡܲܕܪ̈ܲܫܝܵܬܹܐ ܕܫܲܩܠܝܼ ܫܲܘܦܵܝܗ̈ܝܜ ܒܣܸܕܪܹ̈ܐ ܚܲܕَܬܹ̈ܐ ، ܟܲܕ ܒܸܬܦܵܩܵܐ ܒܝܵܠܘܿܦܹ̈ܐ ܘܡܲܠܦܵܢܹ̈ܐ ܩܲܕَܡܵܝܹ̈ܐ ܘܐܲܬܝܵܢܹ̈ܐ ܚܲܕَܬܹ̈ܐ ، ܗܵܐ ܡܼܢ ܓܲܢܵܬܼ ܫܲܒܼܪܹ̈ܐ ܘܡܲܕܪܲܫܬܵܐ ܫܲܪܘܵܝܬܵܐ ܗܲܠ ܡܸܬܼܩܲܕܡܵܢܬܵܐ.
ܚܲܕَ ܣܵܡܵܐ ܡܼܢ ܐܵܢܝܼ ܝܵܠܘܿܦܹ̈ܐ ܡܫܲܪ̈ܟܵܢܹܐ ܢܘܼܟܼܪ̈ܵܝܹܐ ܝܢܵܐ ، ܘܡܼܢ ܐܲܬܪ̈ܵܘܵܬܹܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܐܲܝܟܼ ܐܵܬܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ܘܥܲܡܡܹ̈ܐ ܐَܚܹܪَ̈ܢܹܐ ܕܟܹܐ ܥܲܡܪܝܼ ܒܡܕܝܼܢܵܬܹ̈ܐ ܡܸܫܬܲܚܠܦܹ̈ܐ ܕܐܲܬܪܵܐ ܕܣܘܝܼܕ ، ܘܥܲܡܵܝܗܝܜ ܡܲܠܦܵܢܹ̈ܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܝܸܡܵܝܵܐ ܕܒܘܼܫܵܝܘܼܬܲܝܗܝܜ ܟܹܐ ܡܲܠܦܝܼ ܒܡܲܕܪ̈ܲܫܝܵܬܹܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܒܗܘܿܦܲܪ̈ܟܝܹܐ ܕܒܸܥܡܵܪܵܐ ܝܢܵܐ.

ܐܵܗܵܐ ܫܹܢَܬܵܐ ܡܘܼܥܒܼܪܠܵܗܿ ܫܪܝܼܪܘܼܬ ܬܲܪܒܝܼܬܵܐ ܚܲܕَܟܡܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܹ̈ܐ ܚܲܕَܬܹ̈ܐ ܥܲܠ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܡܲܠܲܦܬܵܐ ܒܟܠܲܝܗܝܜ ܡܲܫܩܠܹ̈ܐ ، ܘܕܝܼܠܵܢܵܐܝܼܬܼ ܒܕܲܪ̈ܓܼܹܐ ܕܒܘܼܚܪ̈ܵܢܹܐ ܩܵܐ ܩܢܵܝܬܵܐ ܕܣܵܗܕܘܼܬܵܐ ܝܲܢ ܩܸܪܛܲܝܣܵܐ ܥܲܡ ܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܡܛܲܟܣܝܼ ܠܡܵܘܕܥܵܢܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܘܩܢܵܝܬܵܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܬܲܪܒܝܼܬܵܢܵܝܵܐ ܠܢܝܼܫܵܐ ܕܡܸܬܼܛܵܘܪܵܢܘܼܬܵܐ ܓܵܘܵܢܵܐܝܼܬܼ ، ܒܗܿܝܜ ܕܬܘܼܩܵܢܹ̈ܐ ܚܲܕَܬܹ̈ܐ ܕܐܵܗܵܐ ܙܲܒܼܢܵܐ ܥܲܡ ܐܲܝܟܲܢܘܵܬܹ̈ܐ ܡܸܫܬܲܚܠܦܹ̈ܐ ܡܲܥܒܼܘܿܕܹܐ ܝܢܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܫܟ̃ܚܹ̈ܐ ܘܢܒܼܝܼܥܹ̈ܐ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܐ ܚܲܕܸܬܵܢܹ̈ܐ ܕܡܲܠܲܦܬܵܐ.

ܒܘܼܬ ܕܐܵܗܵܐ ܣܢܝܼܩܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܟܠ ܚܲܕَ ܡܲܠܦܵܢܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐܠܹܗ ܝܕܵܥܬܵܐ ܡܲܠܝܲܢܬܵܐ ܘܓܡܝܼܪܬܵܐ ܒܐܸܣܛܘܼܟܼܣܹ̈ܐ ܕܐܸܣܟܝܼܡܹ̈ܐ ܚܲܕَܬܹ̈ܐ ܕܡܵܨܹܐ ܡܲܡܛܹܐ ܠܗَܘܿܢ ܩܵܐ ܟܠ ܚܲܕَ ܝܵܠܘܿܦܵܐ ܕܗܵܘܹܐ ܒܵܠܲܕ ܒܝܼܵܝܗ̈ܝܜ ، ܘܡܵܪܹܐ ܝܕܵܥܬܵܐ ܡܲܠܝܵܢܬܵܐ ܩܵܐ ܕܡܲܓܡܸܪ ܠܝܘܼܠܦܵܢܹܗ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܬܪܝܼܨܬܵܐ. ܘܡܸܢَܕܪܸܫَ ܡܸܬܼܡܲܨܝܲܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܩܵܐ ܟܠ ܚܲܕَ ܡܲܠܦܵܢܵܐ ܕܩܵܢܹܐ ܘܫܵܩܸܠ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ ܡܼܢ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܣܹܐ ܝܲܪܚܵܐܝܼܬܼ ܓܵܘ ܓܲܪܕܵܐ ܓܘܵܓܲܝܢܵܝܵܐ ܕܪܵܢܘܿܝܵܐ ܕܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܼ ܡܲܕܪܲܫܝܵܬܹܐ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܣܘܝܼܕܵܝܵܐ. modersmal.skolverket.se

ܒܚܘܼܬܵܡܵܐ ܐܝܼܬܠܲܢ ܣܵܒܼܪܵܐ ܒܐܵܢܝܼ̈ ܝܵܠܘܿܦܹ̈ܐ ܟܠܵܢܵܐܝܼܬܼ ܘܐܵܬܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ܕܝܼܠܵܢܵܐܝܼܬܼ ܕܚܲܦܛܝܼ ܒܡܗܘܼܡܢܘܼܬܵܐ ܘܝܲܨܝܼܦܘܼܬܵܐ ܪܲܒܬܵܐ ܒܩܢܵܝܬܵܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܘܡܲܓܡܲܪܬܵܐ ܕܟܠܲܝܗܝܜ ܘܵܠܝܵܬܹ̈ܐ ܛܠܝܼܒܹ̈ܐ ܩܵܐ ܕܗܵܘܝܼ ܡܲܢܬܸܝܵܢܹ̈ܐ ܒܡܲܩܪܲܒܼܬܵܐ ܕܬܸܫܡܸܫܬܵܐ ܩܵܐ ܓܵܢܲܝܗܝܜ ܒܕܲܥܬܝܼܕ ܘܩܵܐ ܐܘܼܡܬܲܝܗܝܜ ܘܐܲܬܪܵܐ ܕܒܸܥܡܵܪܵܐ ܝܢܵܐ ܓܵܘܸܗ.  

ܒܝܲܕ: ܡܝܼܟܼܐܝܠ ܡܲܡܘܼ

mammoo20@hotmail.com


 • -

ܝܘܠܦܢܐ

ܡܕܪܫܐ ܝܠܗ̇ ܚܕ ܡܢܕܝ ܪܒܐ ܐܢܢܩܝܐ ܠܚܕ ܓܘ ܕܐܢܐ ܐܬ݂ܪ̈ܘܬ݂ܐ ܕܝܘܪܘܦ. ܩܕ݇ܡܬܐ ܩܕ݇ܡ ܐܪܒܥܝ ܐܘ ܚܡܫܝ ܫܢ̈ܐ ܕܘܢܝܐ ܠܐ ܝܗܘܐ ܐܝܟܼ ܕܝܠܗ̇ ܐܕܝܘܡ ܩܘܕܡܐ ܒܕ ܦܝܫܐ ܒܫ ܚܪܒܐ.

ܝܠ̈ܐ ܝܢ ܒܢܬ̈ܐ ܟܐ ܫܪܝ ܓܘ ܡܕܪ̈ܫܝܬܐ ܘܟܐ ܗܘܝ ܚܕܝ̈ܐ ܘܦܨܝܚ̈ܐ ܗ̇ܝܓܗ ܟܐ ܐܙܠ݇ܝ ܠܡܕܪܫܐ ܩܐ ܕܝܠܦܝ ܠܫܢܐ ܘܩܐ ܕܝܠܦܝ ܩܪܝܐ ܘܟܬܒ݂ܐ ܘܩܐ ܕܝܠܦܝ ܡܢܝܐ ܘܗ̇ܘ ܡܢܕܝ ܒܘܫ ܐܢܢܩܝܐ ܒܕ ܬܦܩܝ ܒܚܒ݂ܪ̈ܢܝܗܝ. ܟܐ ܡܫܪܝ ܐܝܡܢ ܕܝܠܝܗܝ ܐܫܬܐ ܝܢ ܫܒ݂ܥܐ ܫܢ̈ܐ ܘܟܐ ܦܪܩܝ ܡܕܪܫܬܐ ܒܬܪ ܚܡܫܥܣܪ ܝܢ ܐܫܬܥܣܪ ܫܢ̈ܐ.

ܚܝܘܬܐ ܐܕܝܘܡ ܝܠܗ̇ ܒܢܝܬܐ ܒܬܚܡܢܝܬ̈ܐ ܘܒܐ݇ܢܫ̈ܐ ܡܦܪ̈ܡܝܢܐ ܘܗܘܢܢ̈ܐ. ܐܝܬ ܕܠܐ ܝܠܗ ܝܠܝܦܐ ܝܢ ܩܪܝܐ ܠܝܬ ܠܗ ܙܕܩܐ ܝܢ ܬܚܡܢܝܬ̈ܐ ܕܐܝܟܼ ܚܕ ܝܠܐ ܩܪܝܐ ܘܡܘܢܬܝܐ ܓܘ ܚܝܘܬܗ.

ܩܪܝܢܐ ܠܐ ܝܠܗ ܐܚܟ̰ܝ ܩܐ ܬܚܡܢܬܐ ܕܐܕܝܘܡ. ܩܪܝܢܐ ܝܠܗ ܚܕ ܡܢܕܝ ܕܟܐ ܕܒ݂ܩܠܗ ܒܪܢܫܐ ܘܠܐ ܡܪܦܐܠܗ، ܩܪܝܢܐ ܝܠܗ ܚܕ ܡܢܕܝ ܐܢܢܩܝܐ ܘܟܐ ܓ̰ܪܒܚ ܕܠܐ ܡܢܫܚܠܗ ܘܟܘܠ ܙܒ݂ܢܐ ܐܝܬ ܠܗ ܡܘܕܐ ܕܓܢܗ، ܙܒ݂ܢܢ ܝܠܗ ܡܘܕܐ ܕܩܪܝܢܐ، ܐܘ ܝܥܢܝ ܕܠܐ ܝܠܝܗܝ ܩܪ̈ܝܐ ܠܐ ܡܛܝ ܠܚܕܐ ܕܘܟܐ، ܙܒ݂ܢܢ ܒܝ ܩܪܝܢܐ ܘܩܪܝܢܐ ܩܐ ܕܡܨܚ ܚܝܚ ܩܘܕܡܐ، ܡܣܒܒ ܐܕܝܘܡ ܗܪ ܐ݇ܙܝܠܐ ܝܠܗ.

ܐܢܝ ܕܝܢܐ ܩܪ̈ܝܐ ܘܝܠܝܦ̈ܐ ܟܐ ܡܫܟ̰ܚܝ ܗ̇ܘ ܫܘܠܐ ܕܟܐ ܡܚܒ ܠܒܝܗܝ، ܟܐ ܡܫܟ̰ܚܝ ܗ̇ܘ ܫܘܠܐ ܒܘܫ ܨܦܝܝ ܕܚܝܝ ܩܘܕܡܐ ܘܩܐ ܕܡܨܝ ܒܢܝ ܠܗܘܢ ܒܝܬܐ ܓܘܪܐ ܘܡܚܒܢܐ.

ܐܢ ܒܢܘܢ̈ܐ ܘܒܢܬ̈ܐ ܕܝܢܐ ܩܝܡ̈ܐ ܓܘ ܒܬܘܢ̈ܐ ܡܦܪ̈ܡܝܢܐ ܓܘܪ̈ܐ ܘܝܠܝܦ̈ܐ ܐܢܝ ܝܠܗܘܢ ܐܢܝ ܕܟܐ ܡܩܝܡܝ ܒܢܘܢ̈ܐ ܘܒܢܬ̈ܐ ܝܠܝܦ̈ܐ ܘܡܦܪ̈ܡܝܢܐ ܒܚܝܠܐ ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܕܐܢܝ ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܟܐ ܐܙܠ݇ܝ ܠܩܕ݇ܡܐ.

ܟܘܠ ܡܢܕܝ ܟܐ ܐܬܐ ܘܟܐ ܐܙܠ ܫܒ݂ܘܩ ܡ̣ܢ ܩܪܝܢܐ، ܩܪܝܢܐ ܗ̇ܘ ܠܐ ܬܠܩ ܘܗ̇ܘ ܝܥܢܝ ܕܝܠܗܘܢ ܝܠܝܦ̈ܐ ܗܝܟ̰ ܚܝ̈ܐ ܠܐ ܦܝܫܝ ܬܠܝܩ̈ܐ ܝܢ ܡܘܢܫܝ̈ܐ.

ܒܝܕ: ܓ̰ܝܢܐ ܝܘܚܢܐ ܕܢܚܐ


 • -

ܩܫܝܫܐ ܐܒ݂ܐ ܦܘܠܘܣ ܕܒܝܬܕܪ̈ܐ

ܩܫܝܫܐ ܐܒܼܐ ܦܘܠܘܣ ܕܒܝܬܕܪܐ

ܗܘܐܠܗ ܩܫܝܫܐ ܦܘܠܘܣ ܫܝܟܼ ܕܒܝܬܕܪܐ ܒܫܢ̄ܬܐ ܕ 1887 ܓܘ ܡܬܐ ܕܒܝܬܕܪܘ ܩܘܪܒܐ ܕܡܕܝܢ̄ܬܐ ܘܣܘܪܬܩܐ ܕܙܟܼܘ ܒܐܘܚܕܢܐ ܕܢܘܗܕܪܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕܥܪܐܩ.

ܡܦܘܪܩܠܗ ܠܩܪܝܢܗ ܓܘ ܡܕܪܫܬܐ ܕܐܒܼܗ̈ܬܐ ܕܘܡܢܝܟܝ̈ܐ ܒܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܡܘܨܠ ، ܦܫܠܗ ܣܝܡܐ ܩܫܐ . ܕܥܪܗ ܠܡܬܗ ܒܥܡܝܘܬܐ ܕܡܪܝ ܜܝܡܬܐܘܣ ܡܩܕܣܝ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܕܙܟܼܘ ܘܕܢܘܗܕܪܐ .ܦܠܚܠܗ ܐܝ̄ܟܼ ܡܠܦܢܐ ܓܘ ܙܟܼܘ ܘܡܘܨܠ.

ܝܕܥ ܗܘܐ ܪܒܐ ܠܫܢ̈ܐ ، ܣܘܪܝܝܐ ، ܥܪܒܝܐ ، ܩܪܕܘܝܐ ، ܦ̮ܪܢܣܝܐ ܘܠܬܝܢܝܐ .

ܒܫܢ̈ܐ ܕܢܚܪܐ ܕܣܡܐܝܠ ܒܫܢ̄ܬܐ ܕ 1933 ܦܫܠܗ ܡܫܘܕܪܐ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܒܢ̈ܝ ܥܡܗ ܓܘ ܣܘܪܝܐ ܘܠܒܼܢܢ ، ܘܦܫܠܗ ܬܡܐ ܗܐ ܠܫܢ̄ܬܐ ܕ 1965 ܕܥܪܗ ܠܥܪܐܩ ܐܝ̄ܟܼ ܚܕ̄ ܐܓܼܘܢܣܜܐ ܒܩܘܡܐ ܩܘܪܕܝܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕܥܪܐܩ ، ܟܕ ܡܠܝܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܒܙܕܩ̈ܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܘܐܘܡܘ̈ܬܐ ܒܪܫܡܬܐ ܕܚܠܩܝܗܝ ܝܬܝܐ  .

 ܒܙܒܼܢܐ ܕܩܕܝܫܘܬܗ ܡܪܝ ܦܘܠܘܣ ܫܝܟܼܘ ܦܜܪܝܪܟܐ ܕܥܕܬܐ ܕܒܒܼܠ ܟܠܕܝܬܐ ܦܫܠܗ ܣܝܡܐ ܟܼܘܪ ܐܦܣܩܘܦܐ  ܘܡܘܚܫܚܐ ܐܝ̄ܟܼ ܡܠܦܢܐ ܠܡܕܪܫܬܐ ܟܠܝܪܝܟܝܬܐ ܒܙܟܼܘ . ܒܫܘܪܝܐ ܕܫܢ̈ܐ ܕܫܒܼܥܝܢܝ̈ܐ ܢܦܠܗ ܟܪܝܗܐ ܘܦܫܠܗ ܡܘܒܠܐ ܠܢܝܢܘܐ ܩܐ ܣܘܡܣܡܐ ܐܠܐ ܐܠܗܐ ܕܟܼܪܗܠܗ ܘܡܘܢܝܚܠܗ ܟܕ ܡܫܘܢܐܠܗ ܡܢ ܕܐܢ̈ܐ ܚܝ̈ܐ ܙܒܼܢܢܝ̈ܐ ܠܚܝ̈ܐ ܥܠܡܝܢܝ̈ܐ  ܒܝܪܚܐ ܕܐܝܠܘܠ ܕܫܢ̄ܬܐ ܕ 1974  .

ܟܼܘܪܝ ܦܘܠܘܣ ܕܒܝܬ ܕܪܐ ܚܕ̄ ܟܗܢܐ ܗܘܐ ܡܗܝܡܢܐ ܘܚܦܝܜܐ ܘܟܫܝܪܐ ܘܥܒܼܘܕܐ ܘܡܗܝܪܐ ܒܓܝܓܼܠ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܕܚܝܘܬܐ ܘܟܢܘܫܬܐ ܘܕܝܘܠܦܢܐ.

ܡܘܢܝܚܠܗ ܩܫܝܫܐ ܦܘܠܘܣ ܫܝܟܼ ܐܝ̄ܟܼ ܚܕ ܐܓܼܘܢܣܜܐ ܐܘܡܬܢܝܐ ، ܚܝܐܠܗ ܠܐܓܼܘܢܐ ܣܘܥܪܢܐܝܬ ܓܘ ܜܘܪ̈ܢܐ ܕܐܬܪܐ ܘܝܗܘܐ ܡܠܦܢܐ ܪܒܐ ܘܣܝܘܡܐ ܕܪܒܐ ܟܬܒܼ̈ܐ ܘܡܐܡܪ̈ܐ ܦܪ̈ܝܣܐ ܘܣܪ̈ܝܜܐ ܘܡܢܝܗܝ ؛ ܟܬܒܼܐ ܕ ܡܗܕܝܢܐ ܕܝܠܘܦ̈ܐ ، ܟܬܒܼܐ ܕܐܘܡܬܝ ܚܒܝܒܼܬܐ ، ܟܘܢܫ ܡܘܫܚ̈ܬܐ ܕܥܠ ܦܪܡܐ ܕܣܡܐܝܠ ܐܢ̈ܐ ܥܡ ܐ̄ܚܪ̈ܢܐ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܒܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ ܐܝܬܠܗ ، ܡܦܩܥܬܐ ܕܐܒܼܐ ܕܒܝܬܕܪܐ ، ܒܝܬ ܒܬܘܠܘܬܐ ܘܙܘܘܓܼܐ ، ܢܠ

ܦܠܬܐ ܕܡܠܟ̈ܐ ܥܡ ܪܒܐ ܣܝܡ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈̄ܢܐ ܕܦܝܫ̈ܐ ܝܢܐ ܡܘܜܠܩ̈ܐ .

ܡܓܘܒܝܠܢ ܚܕ̄ܟܡܐ ܠܘܩܜ̈ܐ ܡܢ ܟܬܝܒܼ̈ܬܐ ؛

 ܥܠ ܐܝܢܝ ܚܫܐ ܐܬܘܪܝܐ ܡܡܠܠ ܐ̄ܢܐ ܘܥܠ ܐܝܢܝ ܬܒܼܪܐ ؟

ܡܘܕܝ ܡܓܒܢ ܠܡܐܡܪܝ ܘܡܘܕܝ ܫܒܼܩܢ ؟

ܡܫܪܢ ܬܫܥܝܬܐ ܕܢܚܪܐ ܕܣܡܐܝܠ ؟

ܟܢܫܐ ܪܒܐ ، ܥܠܝܡ̈ܐ ܘܣܒܼ̈ܐ ، ܪ̈ܒܐ ܘܙܥܘܪ̈ܐ

ܟܢܫܐ ܕܒܬܼܘܠܬ̈ܐ .. ܟܢܫܐ ܕܟܠܬ̈ܐ ܒܝܘܡ ܙܘܝܚܐ ܘܐܝܢܝ ܙܘܝܚܐ ؟

ܩܜܠܐ ܘܢܚܪܐ ܘܒܩܪܬܐ ܕܢܫ̈ܐ ܜܥܝܢ̈ܬܐ

ܚܝܠ̈ܐ ܕܒܥܠܕܒܼܒܼܐ ܡܫܘܠܜܢܗ ܠܥܡܝ . ܩܜܠܗ ܠܫܒܼܪ̈ܐ ܘܡܫܘܚܬܢܗ ܠܬܫܥܝܬܗ ܒܜܡܐܘܬܐ . ܩܠܐ ܕܙܥܘܪ̈ܐ ܪܝܡܐ .. ܡܫܝܕܢܗ ܣܗܪܐ ܘܠܠܝܐ ܒܗܬܠܗ ܢܚܪܘܢ ܥܡܡܝ ܒܓܠܝܘܬܐ ܥܠ ܒܗܪܐ ܕܝܘܡܐ ..

 


 • -

ܠܸܫܵܢܵܐ ܘܐܝܼܬܘܼܬܵܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܬܵـܐ

ܐܝܼܡܲܢ ܕܒܸܡܪܵܥܵܐ ܝܘܸܬ ܘܒܸܩܢܵܝܵܐ ܝܲܢ ܫܩܵܠܵܐ ܠܚܲܕَ ܣܘܼܡܣܵܡܵܐ، ܘܡܼܢ ܒܵܬَܪ ܗܵܕܵܐ ܡܲܚܦܘܼܠܹܐ ܝܘܸܬ ܠܡܲܦܠܲܚܬܹܗ، ܫܲܪܘܼܪܹܐ ܝܘܸܬ ܒܨܸܒܼܝܵܢܘܼܟܼ ܕܠܲܝܬܠܘܼܟܼ ܦܝܵܫܵܐ ܗܿܝـ، ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ

ܒܐܲܠܨܵܝܘܼܬܵܐ ܕܗܿܘ ܣܘܼܡܣܵܡܵܐ؛ ܗܿܝܓܵܗ ܠܲܐܟܼܵܐ ܒܝܕܵܥܬܘܿܟܼ ܡܲܡܛܘܼܝܹܐ ܝܘܸܬ ܢܸܟܼܝܵـܢܵܐ ܠܵܐ ܣܒܝܼܪܵܐ ܠܦܲܓܼܪܘܿܟܼ، ܘܡܼܢ ܒܵܬَܪ ܗܵܕܵܐ ܠܪܸ̈ܓܼܫܘܿܟܼ ܕܒܸܗܘܵܝܵܐ ܝܢܵܐ ܥܸܠܬܵܐ ܠܬܵܠܲܩܬܵܐ ܕܓܵܢܘܿܟܼ. ܗܿܝܓܵܗ ܐܘܼܦ ܠܸܫܵܢܵܐ ܒܕܘܼܡܝܵܐ ܕܗܿܘ ܣܘܼܡܣܵܡܵܐ ܝܠܹܗ؛ ܒܗܿܝـ، ܕܒܝܕܵܥܬܘܿܟܼ ܬܵܠܘܿܩܹܐ ܝܘܸܬ ܠܗܲܝܵܝܘܼܬܘܼܟܼ ܒܡܲܒܪܵܝܬܵܐ ܕܚܕܵܐ ܣܦܝܼܩܘܼܬܵܐ ܓܵܘ ܡܹܐܙܲܠܬܵܐ ܕܚܲܝܘܿܟܼ، ܘܡܲܪܚܲܩܬܵܐ ܕܓܵܢܘܿܟܼ ܡܼܢ ܢܫܲܡܬܵܐ ܕܥܸܛܪܹ̈ܐ ܕܗܿܝـ، ܓܲܢܬܵܐ ܙܗܝܼܬܵܐ ܕܫܵܘܬܵܦܘܼܬܘܼܟܼ ܐܵܬܘܼܪܵܝܬܵܐ ܕܬܲܒܼܥܵܐ ܝܘܸܬ ܐܸܠܵܗܿ، ܘܒܸܗܘܵܝܵܐ ܝܘܸܬ ܒܕܘܼܡܝܵܐ ܕܗܿܘ ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܕܠܹܐ ܝܵܗܒܼܠ ܛܥܘܼܢܬܵܐ ܘܝܘܼܬܪܵܢܵܐ.

ܪܵܚܩܲܢܬܘܿܟܼ ܝܲܢ ܪܚܵܩܬܘܿܟܼ ܡܼܢ ܐܝܼܬܘܼܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܘܿܟܼ ܐܸܡܗܵܝܵܐ ܘܐܲܨܠܵܝܵܐ ܡܲܢܘܘܼܠܹܐ ܝܘܸܬ ܒܝܕܵܥܬܘܿܟܼ ܠܦܲܪܨܘܿܦܵܝܘܹܬܘܼܟܼ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܬܵܐ ܡܓܘܼܫܡܲܢܬܵܐ ܒܫܸܡܵܐ ܘܪܸܡܙܵܐ ܕܗܲܝܵܝܘܼܬܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܬܵܐ. ܘܠܲܐܟܼܵܐ ܡܲܒܝܘܼܢܹܐ ܝܠܵܗܿ ܐܸܢ ܠܵܐ ܦܵܪܡܸܬ (ܡܸܣܬܵܟܠܸܬ) ܠܓܵܢܘܿܟܼ ܠܲܝܬ ܒܡܨܵܝܬܘܿܟܼ ܕܦܵܪܡܸܬ ܠܐَܚܹܪَ̈ܢܹܐ؛ ܒܗܿܝـ، ܕܐܵܗܵܐ ܥܒܼܵܕܵܐ ܣܢܝܼܩܵܐ ܝܠܹܗ ܠܪܸ̈ܓܼܫܹܐ ܘܬܲܚܡܲܢܝܵܬܹ̈ـܐ ܕܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܡܓܘܼܫܡܸܢܹ̈ܐ ܒܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܘܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬ ܠܸܫܵܢܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܐܸܣܵܐ ܕܢܸܣܝܵܢܵܐ ܘܦܵܪ̈ܡܵܝܬܵܐ ܘܦܵܪܲܩܬܵܐ ܕܓܵܢܵܐ ܡܼܢ ܟܠ ܐܘܼܠܨܵܢܵܐ.

ܒܘܼܬ ܕܐܵܗܵܐ ܘܵܠܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܝܵܕܥܲܚ ܒܘܼܬ ܣܘܼܠܓܵܣܵܐ ܠܵܫܵܢܵܝܵܐ ܬܪܝܼܨܵܐ ܘܡܥܲܒܪܘܼܬܵܐ ܥܲܬܝܼܪܬܵܐ ܕܟܹܐ ܗܵܘܝܼ ܥܸܠܬܵܐ ܘܡܲܒܘܿܥܵܐ ܩܵܐ ܡܲܩܘܲܝܬܵܐ ܕܦܲܪܨܘܿܦܵܝܘܼܬܵܐ. ܗܿܝܓܵܗ ܐܘܼܦ ܐܘܼܡܬܵܐ ܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܝܕܝܼܥܬܵܐ ܒܗܲܕܟܼܵܐ ܫܘܼܡܵܗܵܐ ܡܓܵܘܵܐ ܓܵܘ ܠܸܫܵܢܵܐ ܕܣܸܦܪܵܝܘܼܬܵܗܿ ܒܟܠܲܝܗܝـ، ܓܝܼܓܼܠܹ̈ܐ ܕܐܵܗܵܐ ܐܲܡܢܵܐ ܣܸܦܪܵܝܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܪܘܼܚܵܐ ܕܡܕܝܼܢܵܝܘܼܬܵܐ، ܘܟܲܕ ܐܲܝܟܼ ܕܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܝܕܝܼܥܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܝܠܹܗ ܗܿܘ ܐܸܣܵܐ ܒܘܼܫ ܡܩܵܘܝܵـܢܵܐ ܒܢܸܣܒܲܬ ܐܸܣܛܘܼܟܼܫܣܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܒܵܪܝܼ ܠܐܝܼܬܘܼܬܵܐ ܕܚܕܵܐ ܐܘܼܡܬܵܐ.

ܘܡܢَܕܪܼܫَ ܟܠܲܢ ܝܵܕܥܲܚ ܘܐܲܝܟܼ ܕܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܐَܡܸܪܬܵܐ ܘܫܘܼܪܵܪܬܵܐ ܒܘܼܬ ܫܘܼܡܵܗܵܐ ܕܐܘܼܡܬܵܐ ܕܐَܣܝܼܪܵܐ ܝܠܹܗ ܒܚܕܵܝܘܼܬܼ ܠܸܫܵܢܵܐ ܕܗܿܘ ܥܲܡܵܐ ܕܡܲܠܠܘܼܠܹܐ ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܹܗ ܘܠܩܢܵܝܬܵܐ ܕܙܸܕܩܹ̈ܗ ܘܫܲܪܵܪܬܵܐ ܕܟܝܵܢܹܗ ܫܘܼܝܵܫܵܐܝܼܬ، ܘܡܼܢ ܕܐܵܗܵܐ ܪܹܫܘܼܬܵܐ ܝܲܢ ܡܹܐܙܠܵܐ ( المُنـْطـَلـَق ) ܒܸܗܘܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܠܸܫܵܢܵܐ ܚܕܵܐ ܨܒܼܘܼܬܵܐ ܫܘܼܝܵܫܵܝܬܵܐ، ܘܟܲܕ ܣܘܼܟܵܠܵܐ ܕܐܘܼܡܵܬܵܐ ܓܲܫܡܘܿܢܹܐ ܝܠܹܗ ܢܝܼܫܹ̈ܐ ܫܘܼܝܵܫܵܝܹ̈ܐ ܐَܣܝܼܪܹ̈ܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܵܐ، ܗܿܝܓܵܗ ܘܕܠܵܐ ܦܘܼܫܵܟܼܵܐ ܐܘܼܦ ܠܸܫܵܢܵܐ ܒܸܫܩܵܠܵܐ ܝܠܹܗ ܗܿܘ ܫܘܼܡܵܗܵܐ ܫܘܼܝܵܫܵܝܵܐ، ܘܠܵܐ ܡܬܘܼܚܸܒܵܐ ܒܣܘܼܟܵܠܵܐ ܕܘܵܠܝܼܬܵܐ ܣܸܦܪܵܝܵـܬܵܐ ܘܡܲܪܕܘܼܬܵܢܵܝܬܵܐ ܘܐܲܡܢܵܝܬܵܐ ܘܫܵܘܬܵܦܵܝܬܵܐ ܘܬܲܓܵܪܵܝܬܵܐ ܘܫܪܟܵܐ. ܒܗܿܝـ، ܕܟܘܼܬܵܫܵܐ ܠܸܫܵܢܵܝܵܐ ܝܼܠܹܗ ܟܘܼܬܵܫܵܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܵܐ ܒܹܝܠ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܐܸܡܘܵܬܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܕܟܹܐ ܡܲܠܸܠܝܼ ܒܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܡܸܫܬܲܚܠܦܹ̈ܐ.

ܐܝܼܡܲܢ ܕܗܲܕܟܼܵܐ ܦܘܿܠܹܛܝܼܩܝܼ ܒܸܫܩܵܠܵܐ ܝܠܹܗ ܫܵܘܦܵܐ ܒܹܝܠ ܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܐܲܬܪ̈ܵܘܵܬܹܐ ܓܘܼܪܹ̈ܐ؛ ܡܲܥܢܵܝܵܗܿ ܝܼܠܵܗܿ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܝܼܠܹܗ ܚܲܝܠܵܐ ܕܐܸܡܘܵܬܹ̈ܐ، ܕܒܸܗܘܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܡܸܨܥܵܝܵܐ ܚܵܝܵܐ ܘܙܲܝܢܵܐ ܚܲܝܠܵܢܵܐ ܩܵܐ ܬܵܠܲܩܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܐܲܨܠܵܝܵܐ ܕܚܲܕَ ܥܲܡܵܐ ܐَܚܹܪَܢܵܐ ܘܡܲܦܫܲܪܬܵܐ ܕܐܝܼܬܘܼܬܹܗ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܬܵܐ ܠܢܝܼܫܵܐ ܕܡܲܒܪܵܝܬܵܐ ܕܚܲܕَ ܚܘܼܝܵܕܵܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܵܐ ܪܲܒܵܐ ܒܥܸܠܬܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܘܡܥܵܕܲܪܬܵܐ ܘܡܲܩܘܵܝܬܵܐ ܕܬܸܫܡܸܫܬܵܐ ܐَܢܵܫܵܝܬܵܐ ܬܚܘܿܬ ܡܛܲܠܬܵܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܗܿܘ ܐܲܬܪܵܐ ܕܒܸܦܪܵܣܵܐ ܝܠܹܗ ܓܘܼܠܦܵܢܹ̈ܗ ܥܲܠ ܐܝܼܬܘܼܬܵܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ ܐَܚܹܪَ̈ܢܹܐ ܕܠܲܝܬܠܗَܘܿܢ ܚܲܝܠܵܐ ܕܕܲܠܩܘܼܒܼܠܵܝܘܼܬܵܐ ܘܡܣܵܬܪܵܢܘܫܬܼ ܓܵܢܵܐ ܒܥܸܠܵܬܹ̈ـܐ ܡܸܫܬܲܚܠܦܹ̈ܐ ܐܲܝܟܼ ܠܲܝܬܵܝܘܼܬܵܐ ܕܚܲܝܠܵܐ ܫܘܼܝܵܫܵܝܵܐ، ܛܘܼܗܡܵܝܘܼܬܵܐ، ܒܨܝܼܪܘܼܬܵܐ ܕܚܲܩܠܹ̈ܐ ܝܘܼܕܵܥܵܝܹ̈ܐ ܘܡܲܕܪ̈ܲܫܝܵܬܹܐ ܘܫܵܘܝܵܐ ܕܥܝܼܪܘܼܬܵܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܬܵܐ ܘܫܲܪܟܵܐ.

ܐܝܼܢܵܐ ܐܸܢ ܗܵܓܲܚ ܠܐܘܼܣܝܵܐ ܕܢܝܼܫܵܐ ܥܸܠܵܝܵܐ ܘܡܚܲܦܝܵܐ ܒܸܬ ܡܲܚܙܹܐ ܦܠܵܛܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܫܘܼܥܡܵܪܵܐ ܦܘܿܠܹܛܝܼܩܵܝܵܐ ܒܢܝܼܫܵܐ ܕܫܘܼܥܠܵܠܵܐ ܝܲܢ ܫܘܼܚܡܵܠܵܐ ( الإستغلال ) ܠܥܘܼܬܪܹ̈ܐ ܕܐܲܬܪܵܐ ܘܡܲܢܘܲܠܬܵܐ ܕܪܥܵܫܬܵܐ ܐܘܼܡܬܵܢܝܬܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܥܒܼܕܠܗَܘܿܢ ܦܪܵܢܣܵܝܹܐ ܓܵܘ ܓ̰ܙܵܐܸܪ، ܘܐܸܢܓܠܝܼܫܵܝܹ̈ܐ ܓܵܘ ܗܸܢܕܸܣܬܲܢ، ܘܐܝܼܛܲܠܢܵܝܹ̈ܐ ܓܵܘ ܠܝܼܒܝܵܐ، ܘܦ̮ܪ̈ܵܢܣܵܝܹܐ ܓܵܘ ܬܘܼܢܸܣ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܫܘܼܥܡܵܪܲܝܗܝـ، ܠܐܵܢܝܼ ܐܲܬܪ̈ܵܘܵܬܹܐ ܘܙܵܒܼܢܵܐ ܕܐܸܡܒܪܵܛܘܿܪܘܼܬܵܐ ܥܘܼܬܼܡܵܢܵܝܬܵܐ ܒܐܲܬܪ̈ܵܘܵܬܹܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܘܥܵܪ̈ܵܒܵܝܹܐ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܦܪܵܣܬܵܐ ܕܡܸܫܠܡܵܢܘܼܬܵܐ ܓܵܘ ܐܲܬܪ̈ܵܘܵܬܹܐ ܕܟܹܐ ܥܲܡܪܝܼ ܗܘܵܘ ܓܵܘܲܝܗܝـ، ܡܫܝܼܚܵܝܹ̈ܐ ܘܡܲܥܒܕܵܢܘܼܬܲܝܗܝـ، ܥܲܠ ܢܘܝܼܠܘܼܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܘܫܲܠܛܲܢܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܥܵܪܵܒܵܝܵܐ ܪܘܼܫܡܵܐܝܼܬܼ، ܘܗܲܪ ܗܵܕܵܐ ܚܘܼܦܸܛܠܹܗ ܢܵܐܦܠܘܿܢ ܓܵܘ ܡܸܨܪܝܢ ܕܗܵܘܹܐ ܠܸܥܙܵܐ ܡܲܨܪܵܝܵܐ ܬܲܚܠܘܼܦܵܐ ܪܘܼܫܡܵܝܵܐ ܡܼܢ ܓܹܒܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܣܸܦܪܵܝܵܐ ܩܘܼܪܐܵܢܵܝܵܐ ܠܢܝܼܫܵܐ ܕܡܚܝܼܠܘܼܬܹܗ ܘܡܼܢ ܒܵܬَܪ ܗܵܕܵܐ ܡܲܒܨܲܪܬܵܐ ܠܝܸܣܘܼܪܹ̈ܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܬܵܐ ܕܥܲܡܵܐ ܡܲܨܪܵܝܵܐ ܥܲܡ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܐܲܬܪ̈ܵܘܵܬܹܐ ܥܵܪ̈ܵܒܵܝܹܐ ܐܲܝܟܼ ܢܝܼܫܵܐ ܫܘܼܝܵܫܵܝܵܐ، ܘܒܗܸܦܟܵܐ ܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܐَܡܸܪܬܵܐ ܕܚܲܕَ ܡܼܢ ܥܸܠܵܬܹ̈ܐ ܪܹ̈ܫܵܝܹܐ ܕܡܘܼܥܒܼܕܠܵܗܿ ܡܫܵܘܬܲܦܬܵܐ ܕܐܘܼܚܕܵܢܹ̈ܐ ܡܚܲܝܕܹ̈ܐ ܕܐܵܡܹܝܪܟܵܐ ܠܓܹܒܵܐ ܕܒܲܪ ܩܝܵܡܵܐ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܩܪܵܒܼܵܐ ܬܒܼܝܼܠܵܝܵܐ ܩܲܕَܡܵܝܵܐ ܝܼܗَܘܵܐ ܝܸܣܘܼܪܹ̈ܐ ܠܹܫܵܢܵܝܹ̈ܐ ܒܹܝܠ ܐܵܡܹܝܪܟܵܐ ܘܐܸܢܓܠܲܢܕ.

ܠܦܘܼܬܼ ܢܘܼܗܵܪܵܐ ܥܗܝܼܕܵܐ ܫܒܼܘܿܩ ܕܦܵܝܫܵܐ ܝܕܝܼܥܬܵܐ ܠܘܵܬܼܢ ܐܲܠܨܵܝܘܼܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܲܢ ܘܐܲܡܝܼܢܘܼܬܵܐ ܕܐܘܼܡܬܵܢܵܝܘܼܬܲܢ ܒܸܬ ܦܵܝܫܝܼ ܡܫܘܼܪܸܪܵܐ ܒܐܲܢܹܐ ܢܘܼܩܙܹ̈ܐ:

 • ܚܵܡܲܝܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܲܢ ܚܵܡܘܿܝܹܐ ܝܘܲܚ ܠܥܸܩܪܲܢ ܐܲܨܠܵܝܵܐ.
 • ܒܡܢܵܚܲܡܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܲܢ ܡܢܵܚܘܿܡܹܐ ܝܘܲܚ ܠܬܲܫܥܝܼܬܲܢ.
 • ܒܦܪܵܣܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܲܢ ܡܲܪܘܘܼܚܹܐ ܝܘܲܚ ܠܣܸܦܪܵܝܘܼܬܲܢ.
 • ܒܝܲܨܝܼܦܘܼܬܲܢ ܐܲܡܝܼܢܵܝܬܵܐ ܒܠܸܫܵܢܲܢ ܡܲܩܘܘܼܝܹܐ ܝܘܲܚ ܠܐَܚܝܵܢܘܝܵܬܹ̈ـܐ ܘܝܸܣܘܼܪܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܒܝܼܠܲܢ، ܘܩܲܪܒܘܿܢܹܐ ܝܘܲܚ ܠܐܸܚܕܕܹ̈ܐ ܒܡܲܒܪܵܝܬܵܐ ܕܚܲܕَ ܠܸܫܵܢܵܐ ܡܚܲܝܕܵܐ ܕܟܹܐ ܗܵܘܹܐ ܦܠܵܛܹܗ ܫܲܪܵܪܬܵܐ ܕܚܘܼܝܵܕܵܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܵܐ ܬܚܘܿܬ ܚܕܵܐ ܐܵܬܵܐ ܣܪܝܼܛܬܵܐ ܥܲܠܵܗܿ:ــ ܚܕܵܐ ܐܘܼܡܬܵܐ ܡܚܘܼܝܸܕܬܵܐ. ܒܘܼܬ ܕܐܵܗܵܐ ܣܢܝܼܩܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܐܵܡܪܲܚ ܐܵܡܝܼܢܵܐܝܼܬܼ ܘܒܚܕܵܐ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ ܫܲܪܝܼܪܬܵܐ، ܚܲܕَ ܠܸܫܵܢܵܐ ܡܚܲܝܕܵܐ ܟܹܐ ܡܚܲܝܸܕ ܠܫܸܡܵܐ ܕܚܕܵܐ ܐܘܼܡܬܵܐ ܘܫܲܪܸܪ ܠܐܝܼܬܘܼܬܵܗܿ؛ ܒܗܿܝـ، ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܝܠܹܗ ܪܘܼܚܵܐ ܕܐܘܼܡܬܵܐ.ܐܸܢ ܒܢܲܝ̈ ܐܘܼܡܬܲܢ ܡܘܼܪ̈ܕܸܢܹܐ ܘܡܸܫܬܲܐܠܵܢܹ̈ܐ ܘܡܕܲܒܪ̈ܵܢܹܐ ܪܸܚܩܵܐ ܝܢܵܐ ܡܼܢ ܐܘܼܣܝܼܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ، ܡܘܼܕܝܼ ܒܘܼܬ ܐܵܢܝܼ̈ ܕܠܹܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܪ̈ܕܸܢܹܐ ܝܲܢ ܕܠܹܐ ܝܢܵܐ ܩܸܢܝܹ̈ܐ ܠܕܲܪܓܼܵܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢܵܐ؟! ܘܡܘܼܕܝܼ ܒܘܼܬ ܒܢܲܝ̈ ܥܲܡܲܢ ܟܠܵܢܵܐܝܼܬܼ ܟܲܕ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܡܸܨܥܵܝܵܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܠܸܫܵܢܵܝܵܐ ܠܵܐ ܒܸܪܡܵܙܵܐ ܠܚܕܵܐ ܛܲܒܼܬܵܐ ܚܘܼܡܣܵܢܵܝܬܵܐ؟!
 • ܦܘܼܢܵܝܲܢ ܒܸܬ ܫܵܒܼܩܸܚܠܹܗ ܩܵܐ ܐܵܢܝܼ ܕܒܸܥܢܵܝܵܐ ܝܘܲܚ ܒܫܘܼܐܵܠܲܢ، ܘܩܵܐ ܐܵܢܝܼ ܕܐܝܼܬ ܥܲܦܪܵܐ ܥܲܠ ܪ̈ܘܼܫܵܢܲܝܗܝـ،، ܘܠܵܐ ܗܵܘܝܵܐ ܕܩܲܛܥܝܼ ܠܣܲܒܼܪܵܐ ܡܼܢ ܡܲܡܠܠܵܐ ܕܫܪܵܪܵܐ؛ ܒܗܿܝـ، ܕܫܪܵܪܵܐ ܝܠܹܗ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܦܘܼܪܩܵܢܵܐ، ܠܵܐ ܒܙܝܼܦܘܼܬܵܐ ܘܥܲܠܕܵܝܬܵܐ ܕܓܵܢܵܐ ܝܲܢ ܣܒܵܪܬܵܐ ܠܪ̈ܚܡܵܬܹܐ ܕܙܵܘܢܵܐ ܠܵܐ ܡܪܲܚܡܵܢܵܐ ܘܒܟܠ ܚܕܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ.
 • ܒܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܡܲܩܪܲܒܼܬܵܐ ܒܵܥܝܸܢ ܕܩܲܛܦܸܢ ܚܕܵܐ ܬܲܚܡܲܢܬܵܐ ܘܓܵܫܲܩܬܵܐ ܡܼܢ ܢܸܣܝܵܢܵܐ ܕܚܲܝـܝܼ ܒܚܲܩܠܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܘܣܸܦܪܵܝܘܼܬܵܐ ܘܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܕܐܵܡܪܸܢ ܒܟܠ ܠܒܼܝܼܒܼܘܼܬܵܐ ܕܐܲܚܢܲܢ ܝܘܲܚ ܒܥܸܠܕܒܼܵܒܼ̈ܐ ܕܓܵܢܲܢ ܘܕܐܘܼܡܬܲܢ ܘܛܘܼܟܵܣܝ̈ܢ؛ ܒܗܿܝـ، ܕܡܲܚܙܘܼܝܹܐ ܝܢܵܐ ܒܘܼܫܵܝܘܼܬܵܐ ܕܒܢܲܝ̈ ܥܲܡܲܢ ܠܵܐ ܪܕܵܬܝܵܐ ܒܐܲܠܨܵܝܘܼܬ ܠܸܫܵܢܵܐ، ܘܛܵܡܘܿܪܹܐ ܠܓܘܼܫܡܵܐ ܕܠܸܫܵܢܲܢ ܒܐܝܼܕܵܬܹ̈ـܐ ܕܓܵܢܲܢ ܠܦܘܼܬܼ ܫܘܼܪܵܪܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ، ܕܚܲܕَ ܡܸܢܵܝܗܝـ، ܡܲܩܪܘܿܒܼܐ ܝܘܲܚ ܐܲܝܟܼ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܡܓܵܘܵܐ ܓܵܘ ܫܘܼܐܵܠܵܐ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܠܹܗ:
 • ܐܲܝܟܼ ܕܡܲܚܙܘܼܝܹܐ ܝܢܵܐ ܢܸܣܝܵـܢܹ̈ܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܵܐ ܒܐܲܬܪ̈ܵܘܵܬܹܐ ܕܝܘܼܪܸܦ ܘܕܥܵܪ̈ܵܒܵܝܹܐ ܒܫܲܪܵܪܬܵܐ ܕܝܵܬܵـܐ ܘܡܵܪܘܼܬܵܐ.
 • ــ ܘܚܲܕَ ܢܝܼܫܵܐ ܩܪܝܼܚܵܐ ܘܡܩܲܘܝܵܢܵܐ.
 • ــ ܚܲܕَ ܠܸܫܵܢܵܐ ܡܚܲܝܕܵܐ.

 


 • -

ܝܘܡܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܠܫܢܐ ܝܡܝܐ

        ܠܸܫܵܢܵܐ ܝܸܡܵܝܵܐ ܟܠ ܥܕܵܢܵܐ ܗ݇ܘܝܼܵܐ ܝܠܸܗ ܚܲܕ݇ ܫܲܪܒܵܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܵܐ ܒܒܪܝܼܬܵܐ ܘܗܲܪ ܗܵܕܟܼܵܐ ܪܵܒܵܐ ܦܠܵܫܸ̈ܐ ܘܕܘܼܖ̈ܵܫܸܐ ܩܝܼܡܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܒܢܝܼܫܵܐܕܡܛܵܝܬܵܐ ܠܚܸܐܪܘܼܬܵܐ ܒܐܵܗܵܐ ܫܲܪܒܵܐ. ܪܵܒܵܐ ܡܼܢ ܫܘܼܠܛܵܢܸ̈ܐ ܒܐܲܬܖ̈ܵܘܵܬܸ̈ܐ ܕܒܸܚܒܼܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܡܼܢ ܛܘܼܗܡܸ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦܸ̈ܐ، ܚܘܼܦܛܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܟܠ ܥܕܵܢܵܐ ܩܵܐ ܡܲܪܲܡܬܵܐ ܕܚܲܕ݇ ܠܸܫܵܢܵܐ ܪܘܼܫܡܵܝܵܐ ܒܐܲܬܪܲܝܗܝ ܘܦܠܵܛܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܚܘܼܦܵܛܵܐ ܗ݇ܘܝܼܵܐ ܝܠܸܗ ܥܘܼܝܵܦܵܐ (ܥܒܼܵܕܬܵܐ ܡܚܝܼܠܵܐ) ܕܠܸܫܵܢܸ̈ܐ ܦܖ̈ܝܼܫܸܐ ܕܩܲܠܝܼܠܘܵܬܸ̈ܐ (ܚܣܝܼܖ̈ܘܵܬܸܐ) ܥܵܡܖ̈ܵܢܸܐ ܒܐܵܢܝܼ ܐܲܬܖ̈ܵܘܵܬܸܐ.                                            

   ܒܫܸܢ݇ܬܵܐ 2000 ܠܡܵܪܲܢ، ܝܵܘܡܵܐ ܕ21 ܒܫܒܼܲܛ ܦܝܼܫܠܸܗ ܪܫܝܼܡܵܐ ܒܝܲܕ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܕܐܸܡܘܵܬܸ̈ܐ ܡܚܲܝܕܸ̈ܐ ܐܲܝܟܼ ܝܵܘܡܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܝܸܡܵܝܵܐ؛ ܒܗܵܝ ܕܝܲܠܝܼܦܸ̈ܐ ܘܡܠܲܫܢܵܢܵ̈ܐ ܕܒܪܝܼܬܵܐ ܡܸܛܝܸܐ ܝܢܵܐ ܠܐܵܗܵܐ ܩܛܵܥܬܵܐ ܕܟܠ ܚܲܕ݇ ܠܸܫܵܢܵܐ ܚܲܕ݇ ܝܲܪܬܘܼܬܵܐ ܝܠܸܗ ܩܵܐ ܒܲܪܢܵܫܘܼܬܵܐ. ܡܠܲܫܢܵܢܸ̈ܐ ܡܫܲܡܗܸ̈ܐ ܒܬܸܒܼܸܝܠ ܒܸܪܡܵܙܵܐ ܝܢܵܐ ܠܐܵܗܵܐ ܫܪܵܪܵܐ ܕܟܠ ܚܲܕ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐܝܼܬ ܠܸܗ ܕܝܼܠܵܝܵܬܸ̈ܐ ܦܖ̈ܝܼܫܸܐ ܕܒܸܚܒܼܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܡܼܢ ܬܲܫܥܝܼܬܵܐ، ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܘܛܲܟܼܣܸ̈ܐ ܕܗܵܝ ܐܘܼܡܬܵܐ؛ ܘܟܲܕ ܒܸܛܠܵܩܵܐ ܝܠܸܗ ܚܲܕ݇ ܠܸܫܵܢܵܐ، ܐܵܦ ܒܸܛܠܵܩܵܐ ܝܢܵܐ ܛܲܟܼܣܸ̈ܐ ܘܛܘܼܟܵܣܸ̈ܐ، ܝܘܼܠܦܵܢܸ̈ܐ ܘܬܲܫܥܝܼܬܵܐ ܕܗܵܝ ܐܘܼܡܬܵܐ.                                                     

   ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܸܗ ܒܲܠܚܘܼܕ ܡܨܵܝܵܐ ܝܠܸܗ ܕܡܫܲܢܸܐ ܠܝܘܼܠܦܵܢܸܗ ܛܝܼܡܵܢܵܐ ܠܬܵܘܠܕܵܬܸ̈ܘܼܗܝ ܒܕܲܥܬܝܼܕ. ܘܟܲܕ ܠܵܐ ܡܵܨܸܐ ܕܡܲܦܠܸܚܠܸܗ ܠܸܫܵܢܸܗ ܝܸܡܵܝܵܐ ܘܗܵܘܸܐ ܥܸܨܝܵܐ ܕܗܲܡܙܸܡ ܘܦܵܠܸܚ ܒܠܸܫܵܢܸ̈ܐ ܢܘܼܟܼܖ̈ܵܝܸܐ، ܠܸܐ ܗܵܘܸܐ ܡܸܬܡܵܨܝܵܢܵܐ ܕܫܲܢܸܐ ܠܗܘܿܢ ܝܘܼܕܵܥܘܼܗܝ̈ ܠܬܵܘܠܕܵܬܸ̈ܐ ܕܒܵܬ݇ܪ ܕܝܼܸܗ.                           

   ܐܸܕܝܘܿܡ ܒܸܪܥܵܫܵܐ ܝܘܲܚ ܕܒܘܼܫܵܝܘܼܬܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܸܐ ܒܒܪܝܼܬܵܐ ܣܢܝܼܩܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܕܝܵܠܦܝܼ ܬܠܵܬ ܠܸܫܵܢܸ̈ܐ ܗ.ܕ ܠܸܫܵܢܵܐ ܝܸܡܵܝܵܐ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐܲܬܪܵܝܵܐ ܘܠܸܫܵܢܵܐ ܬܸܒܼܸܝܠܵܝܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܒܲܗܪܲܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܟܠ ܚܲܕ ܛܲܠܝܵܐ ܣܢܝܼܩܵܐ ܝܠܸܗ ܕܩܲܕܡܵܐܝܼܬ ܝܵܠܸܦ ܠܸܗ ܠܸܫܵܢܵܐ ܕܝܸܡܸܗ ܒܗܵܝ ܕܐܵܗܵܐ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐܝܼܬ ܠܸܗ ܟܡܵܐ ܝܘܼܬܖ̈ܵܢܸܐ:             

ܐ ـ ܠܸܫܵܢܵܐ ܝܸܡܵܝܵܐ ܡܲܚܙܝܼܵܢܵܐ ܕܕܘܼܡܣܵܐ ܕܗܝܼܵܝܘܼܬܵܐ ܕܟܠ ܚܲܕ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܝܠܸܗ ܘܐܵܦܸܢ ܕܒܒܪܝܼܬܵܐ ܐܝܼܬ ܪܵܒܵܐ ܐ݇ܢܵܫܸ̈ܐ ܕܗܲܡܙܘܼܡܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܒܟܡܵܐ ܠܸܫܵܢܸ̈ܐ ܘܡܵܪܵܐ ܕܚܕܵܐ ܗܝܼܵܝܘܼܬܵܐ ܝܢܵܐ ܒܟܡܵܐ ܡܫܘܼܚܝܵܬܸ̈ܐ (ابعاد)؛ ܐܝܼܢܵܐ ܒܟܠܵܗܿ ܐܵܗܵܐ ܠܸܫܵܢܵܐ ܝܸܡܵܝܵܐ ܐܝܼܬ ܠܸܗ ܚܲܕ݇ ܓܲܪܵܐ ܓܘܼܪܵܐ ܒܐܵܗܵܐ ܓܸܓܼܠܵܐ.                    

ܒ ـ ܟܠ ܚܲܕ݇ ܐܢܵܫܵܐ ܟܸܐ ܦܲܪܡܸܐ ܠܵܗܿ ܒܪܝܼܬܵܐ ܘܟܸܐ ܩܵܢܸܐ ܠܖܼ̈ܓܼܫܸܐ ܕܫܲܝܢܵܐ ܒܐܲܝܟܵܢܵܝܘܵܬܸ̈ܐ ܦܖ̈ܝܼܫܸܐ ܕܒܸܬܦܵܩܵܐ ܝܠܸܗ ܒܝܼܝܲܝܗܝ ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܝܸܡܵܝܵܐ. ܒܥܕܵܢܵܐ ܕܡܲܪܥܵܐ، ܚܲܫܵܐ ܝܲܢ ܚܲܕܘܼܬܵܐ ܙܸܐ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܟܸܐ ܗܲܡܙܸܡ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܕܝܸܡܸܗ ܒܗܵܝ ܕܒܘܼܫ ܕܠܝܼܠܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܡܲܕܥܸܠܗ݇ܘܿܢ ܖܸ̈ܓܼܫܘܼܗܝ ܘܡܲܡܛܸܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܦܸܬܓܼܵܡܘܼܗ̈ܝ ܠܐ݇ܚܸܖ̈݇ܢܸܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܢܝܼ ܕܒܸܩܪܵܝܵܐ ܘܒܸܝܠܵܦܵܐ ܝܢܵܐ ܒܠܸܫܵܢܸ̈ܐ ܐ݇ܚܸܖ̈ܢܸܐ ܠܸܐ ܝܢܵܐ ܡܨܵܝܵܐ ܕܦܵܫܩܝܼ ܠܗ݇ܘܿܢ ܖܸ̈ܢܝܲܝܗܝ ܘܖܸ̈ܓܼܫܲܝܗܝ ܘܠܸܐ ܡܵܨܝܼ ܕܒܵܪܝܼ ܝܣܘܼܖܸ̈ܐ ܡܩܵܘܝܵܢܸܐ ܥܲܡ ܐ݇ܚܸܖ̈݇ܢܸܐ.                                

ܓ ـ ܟܠ ܚܲܕ݇ ܫܲܒܼܪܵܐ ܟܲܕ ܝܵܠܸܦ ܠܸܗ ܠܸܫܵܢܵܐ ܕܝܸܡܸܗ، ܒܸܕ ܗܵܘܸܐ ܒܸܫ ܪܵܒܵܐ ܡܲܢܬܝܼܵܢܵܐ ܒܚܲܩܠܵܐ ܕܩܢܵܝܬܵܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܘܡܲܫܟ̰ܲܬܵܐ ܕܫܘܼܓܼܠܵܐ ܘܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܒܚܲܝܘܼܬܸܗ.                                                        

   ܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܬܘܼܪܵܝܵܐ ܠܵܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܠܸܫܵܢܵܐ ܝܸܡܵܝܵܐ ܝܠܸܗ ܩܵܐ ܒܢܲܝ̈ ܐܘܼܡܬܲܢ؛ ܐܸܠܵܐ ܗܵܘ ܠܸܫܵܢܵܐ ܟ̰ܸܡ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ܝܠܸܗ ܒܬܸܒܼܸܝܠ. ܒܲܪ ܥܸܒܼܪܵܝܵܐ ܡܲܕܟܼܘܼܪܵܐ ܝܠܸܗ ܓܵܘ ܟܬܵܒܼܵܐ ܕܬܲܫܥܝܼܬܸܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܗܘܼܡܙܸܡܠܸܗ ܥܲܡ ܐܵܕܲܡ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܪܵܡܵܝܵܐ ܘܟܬܵܒܼܸ̈ܐ ܩܲܕܝܼܫܸ̈ܐ ܙܸܐ ܒܸܣܗܵܕܵܐ ܝܢܵܐ ܕܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܣܘܼܘܸܬܠܸܗ ܒܐܵܗܵܐ ܠܸܫܵܢܵܐ. ܐܲܝܟܼ ܚܲܕ݇ ܐܘܼܡܬܵܐ ܥܲܬܝܼܩܬܵܐ ܕܡܘܼܬܸܒܼܬܘܼܗܝ ܝܠܵܗܿ ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܕܡܲܪܕܘܼܬܵܐ ܘܣܸܦܪܵܝܘܼܬܵܐ ܕܒܪܝܼܬܵܐ، ܘܵܠܸܐ ܝܠܵܗܿ ܕܚܲܡܲܚ ܘܢܵܛܪܲܚܠܸܗ ܠܸܫܵܢܲܢ ܒܗܵܝ ܕܝܼܠܸܗ ܐܸܣܵܐ ܕܗܝܼܵܝܘܼܬܲܢ ܐܵܬܘܼܪܵܝܬܵܐ ܘܗܲܪ ܒܗܵܝ ܥܕܵܢܵܐ ܥܸܠܬܵܐ ܕܚܘܼܝܵܕܵܐ ܘܐܵܘܝܘܼܬܵܐ ܕܟܠܲܝܗܝ ܛܝܘܼܦܸ̈ܐ ܕܐܘܼܡܬܲܢ ܝܠܸܗ. ܘܩܵܐ ܡܛܵܝܬܵܐ ܠܐܵܗܵܐ ܢܝܼܫܵܐ ܣܢܝܼܩܸ̈ܐ ܝܘܲܚ ܠܚܲܕ݇ ܚܘܼܦܵܛܵܐ ܘܠܚܲܕ݇ ܟܘܼܫܵܪܵܐ ܟ̰ܸܡ ܥܸܠܵܝܵܐ ܒܝܲܕ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܸ̈ܐ ܕܐܘܼܡܬܲܢ.  

 ܫܲܡܝܼܪܵܡ ܕܵܘܝܼܕܦܘܼܪܝܵܐܢ


 • -

ܡܕܪܫܬܐ

ܒܝܕ: ܓ̰ܝܢܐ ܝܘܚܢܐ ܕܢܚܐ

ܡܕܪܫܐ ܝܠܗ̇ ܚܕ ܡܢܕܝ ܪܒܐ ܐܢܢܩܝܐ ܠܚܕ ܓܘ ܕܐܢܐ ܐܬ݂ܪ̈ܘܬ݂ܐ ܕܝܘܪܘܦ. ܩܕ݇ܡܬܐ ܩܕ݇ܡ ܐܪܒܥܝ ܐܘ ܚܡܫܝ ܫܢ̈ܐ ܕܘܢܝܐ ܠܐ ܝܗܘܐ ܐܝܟܼ ܕܝܠܗ̇ ܐܕܝܘܡ ܩܘܕܡܐ ܒܕ ܦܝܫܐ ܒܫ ܚܪܒܐ.

ܝܠ̈ܐ ܝܢ ܒܢܬ̈ܐ ܟܐ ܫܪܝ ܓܘ ܡܕܪ̈ܫܝܬܐ ܘܟܐ ܗܘܝ ܚܕܝ̈ܐ ܘܦܨܝܚ̈ܐ ܗ̇ܝܓܗ ܟܐ ܐܙܠ݇ܝ ܠܡܕܪܫܐ ܩܐ ܕܝܠܦܝ ܠܫܢܐ ܘܩܐ ܕܝܠܦܝ ܩܪܝܐ ܘܟܬܒ݂ܐ ܘܩܐ ܕܝܠܦܝ ܡܢܝܐ ܘܗ̇ܘ ܡܢܕܝ ܒܘܫ ܐܢܢܩܝܐ ܒܕ ܬܦܩܝ ܒܚܒ݂ܪ̈ܢܝܗܝ. ܟܐ ܡܫܪܝ ܐܝܡܢ ܕܝܠܝܗܝ ܐܫܬܐ ܝܢ ܫܒ݂ܥܐ ܫܢ̈ܐ ܘܟܐ ܦܪܩܝ ܡܕܪܫܬܐ ܒܬܪ ܚܡܫܥܣܪ ܝܢ ܐܫܬܥܣܪ ܫܢ̈ܐ.

ܚܝܘܬܐ ܐܕܝܘܡ ܝܠܗ̇ ܒܢܝܬܐ ܒܬܚܡܢܝܬ̈ܐ ܘܒܐ݇ܢܫ̈ܐ ܡܦܪ̈ܡܝܢܐ ܘܗܘܢܢ̈ܐ. ܐܝܬ ܕܠܐ ܝܠܗ ܝܠܝܦܐ ܝܢ ܩܪܝܐ ܠܝܬ ܠܗ ܙܕܩܐ ܝܢ ܬܚܡܢܝܬ̈ܐ ܕܐܝܟܼ ܚܕ ܝܠܐ ܩܪܝܐ ܘܡܘܢܬܝܐ ܓܘ ܚܝܘܬܗ.

ܩܪܝܢܐ ܠܐ ܝܠܗ ܐܚܟ̰ܝ ܩܐ ܬܚܡܢܬܐ ܕܐܕܝܘܡ. ܩܪܝܢܐ ܝܠܗ ܚܕ ܡܢܕܝ ܕܟܐ ܕܒ݂ܩܠܗ ܒܪܢܫܐ ܘܠܐ ܡܪܦܐܠܗ، ܩܪܝܢܐ ܝܠܗ ܚܕ ܡܢܕܝ ܐܢܢܩܝܐ ܘܟܐ ܓ̰ܪܒܚ ܕܠܐ ܡܢܫܚܠܗ ܘܟܘܠ ܙܒ݂ܢܐ ܐܝܬ ܠܗ ܡܘܕܐ ܕܓܢܗ، ܙܒ݂ܢܢ ܝܠܗ ܡܘܕܐ ܕܩܪܝܢܐ، ܐܘ ܝܥܢܝ ܕܠܐ ܝܠܝܗܝ ܩܪ̈ܝܐ ܠܐ ܡܛܝ ܠܚܕܐ ܕܘܟܐ، ܙܒ݂ܢܢ ܒܝ ܩܪܝܢܐ ܘܩܪܝܢܐ ܩܐ ܕܡܨܚ ܚܝܚ ܩܘܕܡܐ، ܡܣܒܒ ܐܕܝܘܡ ܗܪ ܐ݇ܙܝܠܐ ܝܠܗ.

ܐܢܝ ܕܝܢܐ ܩܪ̈ܝܐ ܘܝܠܝܦ̈ܐ ܟܐ ܡܫܟ̰ܚܝ ܗ̇ܘ ܫܘܠܐ ܕܟܐ ܡܚܒ ܠܒܝܗܝ، ܟܐ ܡܫܟ̰ܚܝ ܗ̇ܘ ܫܘܠܐ ܒܘܫ ܨܦܝܝ ܕܚܝܝ ܩܘܕܡܐ ܘܩܐ ܕܡܨܝ ܒܢܝ ܠܗܘܢ ܒܝܬܐ ܓܘܪܐ ܘܡܚܒܢܐ.

ܐܢ ܒܢܘܢ̈ܐ ܘܒܢܬ̈ܐ ܕܝܢܐ ܩܝܡ̈ܐ ܓܘ ܒܬܘܢ̈ܐ ܡܦܪ̈ܡܝܢܐ ܓܘܪ̈ܐ ܘܝܠܝܦ̈ܐ ܐܢܝ ܝܠܗܘܢ ܐܢܝ ܕܟܐ ܡܩܝܡܝ ܒܢܘܢ̈ܐ ܘܒܢܬ̈ܐ ܝܠܝܦ̈ܐ ܘܡܦܪ̈ܡܝܢܐ ܒܚܝܠܐ ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܕܐܢܝ ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܟܐ ܐܙܠ݇ܝ ܠܩܕ݇ܡܐ.

ܟܘܠ ܡܢܕܝ ܟܐ ܐܬܐ ܘܟܐ ܐܙܠ ܫܒ݂ܘܩ ܡ̣ܢ ܩܪܝܢܐ، ܩܪܝܢܐ ܗ̇ܘ ܠܐ ܬܠܩ ܘܗ̇ܘ ܝܥܢܝ ܕܝܠܗܘܢ ܝܠܝܦ̈ܐ ܗܝܟ̰ ܚܝ̈ܐ ܠܐ ܦܝܫܝ ܬܠܝܩ̈ܐ ܝܢ ܡܘܢܫܝ̈ܐ.


 • -

ܦܠܓ݂ܬܐ ܕܥܡܢ ܠܩܘܒܘܚܝܬ̈ܐ

ܐܝܬܘܬܐ ܕܥܡܢ ܐܬܘܪܝܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܟܐ ܕܥܪܐ ܠܫܪܝܬܐ ܕܬܫܥܝܬܐ ܕܒܪܝܬܐ ܘܐܝܬܘܬܐ ܕܒܪܢܫܘܬܐ ܓܘ ܕܐܗܐ ܦܢܝܬܐ،

ܐܗܐ ܐܝܬܘܬܐ ܐܣܪܬܐ ܝܠܗ̇ ܒܝܕ ܙܪܩܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܗ̇ ܗܠ ܕܡܛܐܠܗ̇ ܠܕܪ̈ܓܼܐ ܥܠܝ̈ܐ ܕܦܝܫܬܐ ܝܗܘܐ ܡܕܡܪܢܬܐ ܩܐ ܥܡܡ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܗܠܐ ܒܚܝܐ ܝܗܘܘ ܓܘ ܚܕ ܡܫܩܠܐ ܕܫܘܪܝܐ ܘܦܫܝܛܘܬܐ.

ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܥܡܢ ܝܕܥܝܐ ܓܘ ܬܫܥܝܬܐ ܒܚܘܒܗ ܥܡܝܩܐ ܘܚܝܠܢܐ ܩܐ ܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܪܩܝܥܝܐ ܟܠܕܝܐ، ܡܢܝܘܬܐ، ܠܫܢܐ، ܩܢܘܢ̈ܐ ܘܢܡܘܣ̈ܐ ܕܡܛܟܼܣܝ ܠܐܣܘܪ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܘܦܘܪ̈ܢܣܝܐ ܓܘ ܐܬܪܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ. ܐܗܐ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܦܫܠܗ̇ ܚܕ ܛܘܦ̮ܣܐ ܐܣܝܐ ܩܐ ܙܘܥܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܟܢܘܫܝ̈ܐ ܥܬܝܩ̈ܐ ܘܚܕܬ̈ܐ.

ܙܘܥܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܫܘܘܫܛܐ ܘܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܥܡܢ ܓܘ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܝܗܘܐ ܫܒܼܩܬܐ ܠܒܬܪܐ ܠܙܘܥܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܕܒܚܝܐ ܝܗܘܘ ܥܠ ܬܚܘܡ̈ܐ ܕܐܬܪܐ، ܘܐܗܐ ܒܪܐܠܗ̇ ܚܕܐ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܘܣܦܝܩܘܬܐ ܒܝܠ ܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܐܘܡܬܢ ܐܬܘܪܝܬܐ ܘܡܕܝܢܘܝܬ̈ܐ ܐܚܪܢܐ ܕܗܘܐܠܗܘܢ ܥܠܬܐ ܕܬܪܩܠܬܐ ܘܩܬܪܐ ܓܘ ܐܘܪܚܐ ܘܡܐܙܠܬܐ ܕܙܘܥܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܐ݇ܢܫܝܐ ܓܘ ܕܐܗܐ ܦܢܝܬܐ ܘܐ݇ܚܪܬܐ ܦܪܦܣܬܗ ܘܢܦܠܬܗ ܬܚܘܬ ܫܘܠܛܢ̈ܐ ܛܘܗܡܝ̈ܐ ܘܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܗܦܟܝ̈ܐ ܕܠܐ ܝܗܘܘ ܡܬܩܒܠܢ̈ܐ ܠܬܚܡܢܬܐ ܘܪܢܝܐ ܕܫܘܚܠܦܐ ܘܫܘܘܫܛܐ ܓܘ ܒܪܢܫܐ ܓܘܢܐܝܬ.

ܠܕܐܢ̈ܐ ܥܠܬ̈ܐ ܘܠܥܠܬ̈ܐ ܓܘܝ̈ܐ ܐܚܪܢܐ ܕܦܝܫܐ ܝܢܐ ܕܟܼܝܪ̈ܐ ܓܘ ܟܬܒܼܢ «ܙܘܥܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܐܘܡܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ» ܢܦܠܗ ܫܘܠܛܢܢ ܦܘܠܝܛܝܩܝܐ (ܕܢܝܢܘܐ ܒܫܢ݇ܬܐ 612 ܩ.ܡ ܕܒܒܼܝܠ 539 ܩ.ܡ ܘܕܥܣܪ̈ܘܢܐ 243 ܡ). ܒܝܕ ܢܦܠܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝܐ ܕܥܡܢ ܓܘ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܒܘܫ ܝܬܝܪ ܗܘܐܠܗܘܢ ܥܠܬ̈ܐ ܡܪ̈ܝܡܢܐ ܩܐ ܦܪܦܣܬܐ ܕܐܘܡܬܢ ܐܬܘܪܝܬܐ ܘܦܠܓܼܬܗ ܠܫܘܡܗ̈ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܘܕܘܟܬܢܝ̈ܐ ܕܡܘܥܒܼܕܠܐ ܕܐܢ̈ܐ ܟܘܢܫ̈ܐ ܘܩܘܒܘܚܝܬ̈ܐ ܪܚܩܢܝ ܡ̣ܢ ܐܚܕܕܐ ܘܢܘܠ ܘܦܐܫ ܡܚܝܠܐ ܠܐܣܘܪܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܒܝܠܝܗܝ ܘܒܨܪ̈ܝ ܠܣܢܝܩܘܝܬ̈ܐ ܘܗܢܝܢ̈ܐ ܐܩܘܢܘܡܝܝ̈ܐ ܝܢ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܘܗܘܝ ܒܘܫ ܝܬܝܪ ܬܓܼܝܠ̈ܐ ܘܣܢܝܩ̈ܐ ܠܥܡܡ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܡܛܠ ܬܘܪܣܝܝܗܝ ܘܐܡܝܢܘܬܐ ܕܚܝܘܬܝܗܝ.

ܐܝܡܢ ܕܥܡܢ ܐܬܘܪܝܐ ܡܛܐܠܗ ܠܕܐܗܐ ܕܪܓܼܐ، ܟܕ ܗ̇ܘ ܦܘܠܓ݇ܐ ܠܩܘܒܘܚܝܬ̈ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܘܦܠܝܓܼܐ ܠܐܚܕܕܐ ܘܠܐ ܡܚܘܝܕܐ ܘܣܘܙܓܪܐ ܠܚܕ ܢܝܫܐ ܗܕܟܼܐ ܠܐ ܡܨܐܠܗ ܚܕܐ ܓܗܐ ܐܚܪܬܐ ܕܟܦܫ ܠܟܢܫܗ ܘܡܫܠܛܢ ܠܓܢܗ ܕܡܨܐ ܚܡܐ ܠܬܚܘܡ̈ܗ ܡ̣ܢ ܨܦܚܝܬ̈ܐ ܕܥܘܫܢ̈ܐ ܢܘܟܼܪ̈ܝܐ ܥܠ ܐܪ̈ܥܬܗ ܘܡܘܠܟܢ̈ܗ ܘܝܘܡܐ ܩܐ ܝܘܡܐ ܦܫܠܗ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܐܪܥܐ ܝܢ ܕܘܟܬܐ ܕܡܨܐ ܬܪܣܐ ܠܗܕܡ̈ܐ ܕܒܝܬܗ ܘܚܡܐ ܠܐܝܬܘܬܗ ܓܘ ܐܪܥܗ ܬܫܥܝܬܢܝܬܐ ܐܝܢܐ ܒܗܦܟܐ ܦܫܠܗ ܗ̇ܘ ܡܫܘܢܝܐ ܡ̣ܢ ܕܘܟܐ ܠܕܘܟܐ، ܡ̣ܢ ܡܬܐ ܠܡܬܐ، ܡ̣ܢ ܡܕܝܢ݇ܬܐ ܠܡܕܝܢ݇ܬܐ ܘܡ̣ܢ ܐܬܪܐ ܠܐܬܪܐ ܝܢ ܦܝܫܐ ܩܛܝܠܐ.

ܐܢ̈ܐ ܐܝܟܢܘܬ̈ܐ ܥܣܩ̈ܐ ܘܢܩܝܦܘܬ̈ܐ ܚܕܬܐ ܡܘܥܒܼܕܠܗܘܢ ܕܒܘܫܝܘܬܐ ܕܗ̇ـܝ ܡܢܬܐ ܕܥܡܢ ܕܒܚܝܐ ܝܗܘܐ ܓܘ ܕܫܝܬ̈ܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܠܐ ܡܨܐܠܗܘܢ ܕܚܡܝ ܠܓܢܝܗܝ ܘܐܝܬܘܬܝܗܝ ܘܣܓܝܐܝܘܬܝܗܝ ܦܫܪܗܘܢ ܓܘ ܥܡܡ̈ܐ ܕܡܫܘܠܛܢܗܘܢ ܥܠܝܗܝ ܘܡܘܢܫܐܠܗܘܢ ܠܟܠ ܚܕ ܐܣܘܪܐ ܕܐܝܬܘܬܝܗܝ ܐܬܘܪܝܬܐ ܗ.ܕ ܦܫܠܗܘܢ ܩܪ̈ܝܐ ܒܫܡܢ̈ܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܕܒܚܟܡܐ ܝܗܘܘ ܥܠܝܗܝ. ܘܗ̇ـܝ ܡܢܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܥܡܢ ܕܡܨܐܠܗ̇ ܥܪܩܐ ܡ̣ܢ ܨܦܚܝܬ̈ܐ ܕܒܥܠܕܒܼܒܼ̈ܐ ܘܟܘܟ̰ܐ ܓܘ ܛܘܪ̈ܢܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܘܚܝܐ ܥܡ ܗ̇ـܝ ܡܢܬܐ ܕܒܢܝ̈ ܥܡܢ ܕܒܚܝܐ ܝܗܘܐ ܓܘ ܕܐܗܐ ܦܢܝܬܐ. ܡܨܐܠܗ̇ ܐܗܐ ܡܢܬܐ ܕܚܡܝܐ ܠܐܝܬܘܬܗ̇ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܒܬܪ ܚܕ ܟܘܬܫܐ ܘܐܓܼܘܢܐ ܡܪܝܪܐ ܥܡ ܫܒܼܒܼ̈ܗ̇ ܩܘܪܒܐ ܘܒܥܠܕܒܼܒܼ̈ܗ̇ ܒܬܪ ܬܚܘܡ̈ܐ ܪܚܩܐ.

ܐܗܐ ܡܩܪܡܬܐ  ܘܚܘܣܪܢܐ ܓܘܪܐ ܕܐܘܡܬܢ ܐܬܘܪܝܬܐ ܓܘ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܡܘܥܒܼܕܠܗܘܢ ܕܦܢܝܬ̈ܐ ܕܥܡܪܗܘܢ ܘܚܝܐܠܗܘܢ ܓܘܗ̇ ܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܝܗܘܘ ܬܚܘܒ̈ܐ ܒܦܢܝܬ̈ܐ ܗܟܪܝ، ܕܝܪܒܟܝܪ، ܡܪܕܝܢ ܘܐܘܪܗـܝ ܓܘ ܬܘܪܟܝܐ ܘܓܘ ܐܘܪܡܝ ܣܠܡܣ ܘܣܘܓ̰ܒܘܠܐܩ ܓܘ ܐܝܪܢ ܘܓܘ ܗܘܦܪ̈ܟܝܐ ܕܡܘܨܠ ܢܘܗܕܪܐ، ܐܪܒܐܝܠ ܘܟܪܟܘܟ ܓܘ ܥܝܪܩ ܘܓܘ ܦܢܝܬܐ ܕܚܒܘܪ ܓܘ ܣܘܪܝܐ.

ܥܡܢ ܐܬܘܪܝܐ ܕܒܚܝܐ ܝܗܘܐ ܓܘ ܕܐܢ̈ܐ ܦܢܝܬ̈ܐ ܡܘܕܟܼܪ̈ܐ ܒܥܠܠ ܗܠ ܦܠܫܐ ܩܕܡܝܐ ܕ1914 ܓ̰ܪܘܒܐ ܝܗܘܐ ܠܡ݇ܟ̰ܘܚܐ ܫܒܼܝܠ̈ܐ ܡܬܡܨܝܢ̈ܐ ܩܐ ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܚܝܘܬܗ ܒܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܥܡ ܫܒܼܒܼ̈ܗ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܚܝܢܘܝܬ̈ܐ ܘܐܣܘܪ̈ܐ ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܘܡܪ̈ܕܘܬܢܝ̈ܐ ܥܡ ܩܘܒܘܚܝܬ̈ܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܕܒܚܝܐ ܝܗܘ ܓܘ ܦܢܝܬ̈ܐ ܘܐܬܪ̈ܘܬܐ ܦܪ̈ܝܫܐ. ܐܝܢܐ ܐܗܐ ܦܠܫܐ ܡܘܥܒܼܕܠܗ ܕܨܘܪܬܐ ܥܠܡܝܬܐ (ܓ̰ܐܘܓܪܦܝܝܬܐ) ܫܚܠܦܐ ܒܥܠܬܐ ܕܡܪ̈ܝܙܝܬܐ ܙܐܦܢ̈ܐ ܕܦܝܫܐ ܝܗܘܘ ܡܘܬܒܼ̈ܐ ܡ̣ܢ ܫܘܠܛܢܐ ܐܢܓܠܣܢܝܐ ܘܐܘܪܣܢܝܐ. ܒܐܢ̈ܐ ܡܪ̈ܝܙܝܬܐ ܠܐ ܫܪܝܪ̈ܐ ܡܨܐܠܗܘܢ ܐܢܓܠܣܢܝ̈ܐ ܘܐܘܪܣܢܝ̈ܐ ܕܩܢܝ ܪܒܐ ܡ̣ܢ ܩܘܒܘܚܝܬ̈ܐ ܘܫܒܼܛ̈ܐ ܠܓܢ݇ܒܐ ܕܝܝܗܝ ܕܪܩܘܒܼܠ ܫܘܠܛܢܐ ܬܘܪܟܝܐ ܘܐܗܐ ܝܗܘܐ ܗ̇ـܝ ܥܠܬܐ ܒܘܫ ܓܘܪܬܐ ܕܡܘܥܒܼܕܠܗ̇ ܕܐܗܐ ܫܘܠܛܐ ܕܡܝܬܒܼ ܠܡܪ̈ܝܙܝܬܐ ܩܐ ܡܓ̰ܘܓ̰ܬܐ ܕܪܒܐ ܡ̣ܢ ܩܘܒܘܚܝܬ̈ܐ ܘܫܒܼܛ̈ܐ ܕܩܘܪ̈ܕܝܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܥܡܢ ܒܐܢ̈ܐ ܒܢܝܬ̈ܐ ܘܦܠܛܐ ܕܐܗܐ ܝܗܘܐ ܡܫܚܛܬܐ ܘܬܘܬܒܼܬܐ ܕܪܒܐ ܡ̣ܢ ܒܢܝ ܥܡܢ ܕܒܚܝܐ ܝܗܘܘ ܓܘ ܬܘܪܟܝܐ ܩܐ ܪܘܣܝܐ ܘܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܥܪܒܼܐ ܘܐܡܪܝܟܐ ܘܗ̇ـܝ ܡܢܬܐ ܐ݇ܚܪܬܐ ܡܛܐܠܗ ܘܚܘܝܕܠܗ ܥܡ ܒܢ̈ܝ ܥܡܢ ܓܘ ܗ̇ـܝ ܡܢܬܐ ܕܒܚܝܐ ܝܗܘܐ ܓܘ ܥܝܪܩ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ.

ܘܐܕܝܘܡ ܣܒܼܪܢ ܓܘܪܐ ܝܠܗ ܕܠܐ ܚܕܐ ܓܗܐ ܐܚܪܬܐ ܬܢܝ ܐܢ̈ܐ ܓܕܫ̈ܐ ܥܠܢ ܓܘ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܚܕܬ̈ܐ ܕܒܐܬܝܐ ܝܢܐ ܓܘ ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ. ܣܒܼܪܢ ܓܘܪܐ ܝܠܗ ܕܗ̇ܘ ܪܝܚܐ ܠܐ ܒܣܝܡܐ ܕܒܫܩܠܐ ܝܘܚ ܘܐܢܝ ܩܠ̈ܐ ܫܢܝܙ̈ܐ ܕܒܫܡܥܐ ܝܘܚ ܕܠܐ ܫܩܠܝ ܫܘܦܐ ܓܘ ܥܡܢ ܓܘ ܕܐܗܐ ܦܢܝܬܐ. ܣܒܼܪܢ ܓܘܪܐ ܝܠܗ ܕܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܬܚܘܬ ܟܠ ܫܘܡܗܐ ܡ̣ܢ ܫܘܡܗ̈ܢ ܬܫܥܝܬܢܝ̈ܐ ܕܒܩܪܝܐ ܝܢܐ ܓܢܝܗܝ ܕܠܐ ܗܘܝ ܥܠܬܐ ܕܦܘܠܓܼܐ ܘܬܠܩܬܐ ܕܦܘܪܣܐ ܕܐܝܬܠܢ ܓܘ ܬܪܡܝܬܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܬܐ ܓܘ ܐܬܪܢ ܚܒܝܒܼܐ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܐܝܢܐ ܗܘܝ ܚܕ ܠܒܐ ܘܦܠܚܝ ܩܐ ܢܝܫܢ ܐܘܡܬܢܝܐ ܘܫܒܼܩܝ ܠܕܘܪ̈ܫܐ ܫܘܡܗܝ̈ܐ ܗܘܝ ܓܘܝܐ ܗܠ ܕܡܛܚ ܟܠܢ ܒܐܘܝܘܬܐ ܠܚܕ ܦܠܛܐ ܬܪܘܨܐ ܘܟܐܢܐ.

 


 • -

ܐܲܣܘܼܪܵܐ ܕܢܝܼܣܵܢ ܥܲܡ ܢܵܘܪܘܼܙ

 ܥܲܕܥܸܐܕܵܐ ܕܐܲܟܝܼܬܘܼ ܦܝܼܫܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܢܸܫܝܵܐ ܒܐܲܠܦܸ̈ܐ ܫܸܢܸ̈ܐ ܡܼܢ ܒܵܬ݇ܪ ܢܦܵܠܬܵܐ ܕܐܵܬܘܼܪ ܘܒܵܒܼܸܠ، ܘܐܵܬܘܼܖ̈ܵܝܸܐ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܝܵܖ̈ܘܿܬܸܐ ܫܲܪܝܼܖܸ̈ܐ ܕܐܵܗܵܐ ܛܲܟܼܣܵܐ ܠܵܐ ܡܘܼܣܸܡܠܗ݇ܘܿܢ ܒܵܠܵܐ ܠܢܛܵܪܬܵܐ ܕܐ݇ܖ̈ܵܙܲܝܗܝ ܘܖܸ̈ܐܙܲܝܗܝ ܥܲܬܝܼܩܸ̈ܐ ܘܬܲܫܥܝܼܬܵܢܵܝܸܐ.

ܐܸܠܵܐ ܐܵܗܵܐ ܛܲܟܼܣܵܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝܠܸܗ ܡܙܘܼܝܸܚܵܐ ܗܵܠܵܐ ܒܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܐܲܬܖ̈ܵܘܵܬܸܐ ܐܲܝܟܼ ܐܝܼܪܵܢ؛ ܐܲܦ̰ܩܵܢܸܣܬܵܢ؛ ܬܵܓ̰ܝܼܟܸܣܬܵܢ، ܥܸܪܵܩ، ܬܘܼܪܟܝܼܵܐ، ܣܘܼܪܝܼܵܐ ܘܫܪ. ܬܚܘܿܬ ܫܸܡܵܐ ܕܢܵܘܪܘܼܙ ܗ.ܕ ܝܵܘܡܵܐ ܚܲܕ݇ܬܵܐ. ܐܕܝܘܿܡ ܝܵܘܡܵܐ ܐܝܼܪܵܢܵܝܸܐ ܗܲܡܘܼܢܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܕܢܵܘܪܘܼܙ ܚܲܕ݇ ܛܲܟܼܣܵܐ ܝܠܸܗ ܐܝܼܪܵܢܵܝܵܐ ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܠܸܗ ܡܼܢ ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܡܲܠܟܸ̈ܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܸ̈ܐ ܕܐܝܼܪܵܢ ܘܫܸܪܫܘܼܗܝ ܝܠܸܗ ܡܼܢ ܬܵܘܕܝܼܬܵܐ ܕܙܘܼܪܘܼܣܛܖ̈ܝܸܐ، ܟܲܕ ܒܐܲܢܸ̈ܐ ܫܸܢܸ̈ܐ ܐ݇ܚܵܖ̈ܵܝܸܐ ܩܘܼܖ̈ܕܵܝܸܐ ܙܸܐ  ܥܒܼܝܼܖܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܓܵܘ ܐܵܗܵܐ ܒܸܝܬ ܕܲܪܵܐ ܘܡܲܕܘܼܥܵܐ ܝܢܵܐ ܕܢܵܘܪܘܼܙ ܒܸܢܒܼܵܥܵܐ ܝܠܸܗ ܡܼܢ ܬܲܫܥܝܼܬܲܝܗܝ ܘܡܼܢ ܡܲܪܕܘܼܬܲܝܗܝ ܩܘܼܪܕܵܝܬܵܐ. ܥܲܠ ܗܵܕܵܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܕܵܪܫܲܚ ܥܲܠ ܥܸܩܖܸ̈ܐ ܘܫܸܖ̈ܫܸܐ ܕܐܵܗܵܐ ܛܲܟܼܣܵܐ ܘܒܲܗܪܸܢܲܚ ܠܵܗܿ ܐܘܼܡܬܲܢ ܘܟܠܵܗܿ ܒܪܝܼܬܵܐ ܩܵܐ ܕܥܸܐܕܵܐ ܕܢܵܘܪܘܼܙ ܕܐܸܕܝܘܿܡ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܸܗ ܪܫܝܼܡܵܐ ܚܲܕ݇ ܛܲܟܼܣܵܐ ܐܝܼܪܵܢܵܝܵܐ (ܒܝܲܕ ܝܘܼܢܸܝܣܟܘܿ)، ܚܲܕ݇ ܛܲܟܼܣܵܐ ܝܠܸܗ ܐܵܬܘܼܪܵܝܵܐ ܒܫܸܪܫܘܼܗܝ.

ܐܲܝܟܼ ܕܟܸܐ ܝܵܕܥܲܚ؛ ܐܲܢܸܐ ܐܲܬܖ̈ܵܘܵܬܸ̈ܐ ܒܐܲܠܦܸ̈ܐ ܫܸܢܸ̈ܐ ܬ݇ܚܘܿܬ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܐܵܫܘܼܪ ܘܒܵܒܼܸܠ ܒܸܚܵܝܵܐ ܗ݇ܘܵܘ ܘܒܐܵܗܵܐ ܡܸܬܚܵܐ ܫܩܝܼܠܸ̈ܐ ܗ݇ܘܵܘ ܠܟܠܲܝܗܝ ܐ݇ܖ̈ܵܙܸܐ ܘܖܸ̈ܐܙܸ̈ܐ ܕܐܵܬܘܼܖ̈ܵܝܸܐ ܘܒܵܒܼܠܵܝܸ̈ܐ ܐܲܝܟܼ ܛܲܟܼܣܲܝܗܝ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܸ̈ܐ. ܚܫܝܼܚܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܠܡܲܕܟܼܘܼܪܸܐ ܕܗܲܠ ܐܸܕܝܘܿܡ ܝܵܘܡܵܐ ܐܝܼܬ ܦܝܵܫܵܐ ܒܐܸܡܵܝܸ̈ܐ ܕܚܲܒܖ̈ܵܢܸܐ ܘܚܲܫܚܵܬܸ̈ܐ ܐܲܟܵܕܵܝܸ̈ܐ ܘܐܵܖ̈ܵܡܵܝܸܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܦܵܪܣܵܝܵܐ ܕܦܝܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܦܠܸܚܸ̈ܐ ܝܵܘܡܵܐܝܼܬ ܟܲܕ ܠܸܐ ܝܠܵܗܿ ܦܝܼܫܬܵܐ ܓܠܝܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܫܸܪܫܲܝܗܝ ܐܵܬܘܼܪܵܝܵܐ.

   ܟܲܕ ܡܲܕܒܼܸܩܲܚܠܗ݇ܘܿܢ ܡܠܘܼܐܸ̈ܐ ܕܬܸܪܘܲܝܗܝ ܙܘܼܝܵܚܸ̈ܐ ܗ.ܕ ܥܸܐܕܵܐ ܕܢܝܼܣܵܢ ܘܥܸܐܕܵܐ ܕܢܵܘܪܘܼܙ ܒܸܕ ܪܵܥܫܲܚ ܠܐ݇ܣܘܼܪܵܐ ܕܐܲܢܸܐ ܬܪܸܝܢ ܙܘܼܝܵܚܸ̈ܐ. ܟܵܬܘܿܒܼܵܐ ܡܫܲܡܗܵܐ ܐܝܼܪܵܢܵܝܵܐ “ܐܵܪܝܵܢܦܘܼܪ” ܗܵܕܟܼܵܐ ܟܬܝܼܒܼܵܐ ܝܠܸܗ ܕܢܵܘܪܘܼܙ ܠܸܐ ܝܠܸܗ ܚܲܕ݇ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܐܵܖ̈ܝܵܢܵܝܸܐ ܐܸܠܵܐ ܢܒܼܝܼܥܵܐ ܝܠܸܗ ܡܼܢ ܒܸܝܬ ܢܲܗܖܸ̈ܝܢ.                              

   “ܗܵܫܸܡ ܪܲܙܝܼ” ܕܐܵܦ ܗܵܘ ܝܼܠܸܗ ܚܲܕ݇ ܣܵܝܘܿܡܵܐ ܡܫܲܡܗܵܐ ܐܝܼܪܵܢܵܝܵܐ ܒܸܟܬܵܒܼܵܐ ܝܠܸܗ: ܙܘܼܝܵܚܸ̈ܐ ܕܐܝܼܪܵܢ ܥܲܬܝܼܩܬܵܐ ܘܙܘܼܝܵܚܸܐ ܕܡܝܼܵ̈ܐ؛ ܘܟܠܲܝ ܖ̈ܘܼܫܡܸܐ ܕܢܵܘܪܘܼܙ ܕܦܵܖ̈ܣܵܝܸܐ ܗܲܠ ܐܸܕܝܘܿܡ ܢܛܝܼܖ̈ܲܝܗܝ ܝܢܵܐ، ܦܝܼܫܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܚܸܙܝܸ̈ܐ ܒܲܝܢܵܬ ܥܵܡܖ̈ܵܢܸܐ ܕܒܸܝܬ ܢܲܗܖܸ̈ܝܢ.            

    ܠܲܐܟܼܵܐ ܒܸܕ ܡܲܢܗܸܪܲܚ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܵܢܝܼ ܖ̈ܘܼܫܡܸ̈ܐ ܕܡܫܲܪܘܼܖܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܕܢܵܘܪܘܼܙ ܗܲܪ ܗܵܘ ܙܘܼܝܵܚܵܐ ܕܢܝܼܣܵܢ ܝܠܸܗ ܕܫܩܝܼܠܵܐ ܝܠܸܗ ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܸ̈ܐ ܒܲܪܵܝܸ̈ܐ ܥܲܠ ܓܵܢܸܗ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕ3000 ܫܸܢܸ̈ܐ ܡܼܢ ܒܵܬ݇ܪ ܢܦܵܠܬܵܐ ܕܐܵܬܘܼܪ ܘܒܵܒܼܸܝܠ.                                  

ܐ: ܣܝܼܩܘܼܡܵܐ ܕܙܘܼܝܵܚܵܐ: ܬܸܪܘܲܝܗܝ ܙܘܼܝܵܚܸ̈ܐ ܩܲܘܘܼܡܸܐ ܝܢܵܐ ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܪܒܼܝܼܥܵܐ (ܒܸܝܬ ܢܝܼܣܵܢܸ̈ܐ). ܐܵܦܸܢ ܕܐܸܕܝܘܿܡ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܢܝܼܣܵܢ ܫܲܘܝܵܐ ܝܠܸܗ ܥܲܡ 12ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܦ̰ܲܪܘܲܪܕܝܼܢ ܕܐܝܼܖ̈ܵܢܵܝܸܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܒܙܲܒܼܢܸ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩܸ̈ܐ ܘܡܼܢ ܩܲܕ݇ܡ ܫܠܵܡܬܵܐ ܠܣܘܼܪܓܵܕܵܐ ܪܗ݇ܘܿܡܵܝܵܐ؛ ܝܵܘܡܵܐ ܕ1 ܒܢܝܼܣܵܢ ܫܲܘܝܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܥܲܡ 1 ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܦܲܪܘܲܪܕܝܼܢ ܕܦܵܪܣܵܝܸ̈ܐ.   

ܒ: ܡܸܬܚܵܐ ܕܙܘܼܝܵܚܵܐ: ܬܸܪܘܲܝܗܝ ܙܘܼܝܵܚܸ̈ܐ ܒܸܡܬܵܚܵܐ ܝܢܵܐ ܠܬܪܸܥܣܲܪ ܝܵܘܡܵܢܸ̈ܐ. ܗܲܠ ܐܸܕܝܘܿܡ ܙܸܐ ܡܸܬܚܵܐ ܕܥܸܐܕܵܐ ܕܢܵܘܪܘܼܙ ܓܵܘ ܐܝܼܪܵܢ 12 ܝܵܘܡܵܢܸ̈ܐ ܝܠܸܗ ܘܟܠܲܝܗܝ ܐܲܢܸܐ، ܝܵܘܡܵܢܸ̈ܐ ܕܒܘܼܛܠܵܢܵܐ ܝܢܵܐ ܒܣܘܼܪܓܵܕܵܐ ܐܝܼܪܵܢܵܝܵܐ.        

   ܓ: ܫܓܼܵܪܬܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ: ܡܲܕܟܼܘܼܪܵܐ ܝܠܸܗ “ܗܵܫܸܡ ܪܲܙܝܼ” ܕܫܓܼܵܪܬܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܚܲܕ݇ ܡܼܢ ܛܲܟܼܣܸ̈ܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܸ̈ܐ ܕܙܘܼܝܵܚܵܐ ܕܙܲܓܡܘܼܓ (ܪܸܫ ܢܝܼܣܵܢ ܕܒܵܒܼܠܵܝܸ̈ܐ) ܗ݇ܘܵܐ. ܐܵܗܵܐ ܛܲܟܼܣܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܸܗ ܫܩܝܼܠܵܐ ܡܼܢ ܝܵܘܡܵܐ ܬܡܝܼܢܵܝܵܐ ܕܙܘܼܝܵܚܵܐ ܕܐܲܟܝܼܬܘܼ ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܲܠܟܵܐ ܟܸܐ ܕܵܒܼܸܩ ܗ݇ܘܵܐ ܠܵܗܿ ܐܝܼܕܵܐ ܕܡܲܪܕܘܼܟ ܘܟܸܐ ܡܲܕܸܥ ܗ݇ܘܵܐ ܠܗ݇ܘܿܢ ܐܲܠܵܗܸ̈ܐ ܐ݇ܚܸܖ̈݇ܢܸܐ ܕܐܸܬܝܸ̈ܐ ܗ݇ܘܵܘ ܠܗܲܝܟܠܵܐ ܕܐܸܣܵܓܝܼܠܵܐ ܩܵܐ ܫܵܘܬܘܼܦܸܐ ܒܟܢܘܼܫܝܵܐ ܕܐܲܠܵܗܸ̈ܐ. ܒܐܝܼܪܵܢ ܝܵܘܡܵܐ ܕܬܠܵܬ݇ܒܫܲܒܵܐ ܐ݇ܚܲܪܵܝܵܐ ܡܼܢ ܩܲܕ݇ܡ ܝܵܘܡܵܐ ܕܥܸܐܕܵܐ ܒܥܕܵܢܵܐ ܕܪܲܡܫܵܐ، ܐ݇ܢܵܫܸ̈ܐ ܟܸܐ ܓ̰ܵܡܥܝܼ ܒܥܵܠܘܿܠܵܢܸ̈ܐ ܘܐܘܼܖ̈ܚܵܬܸܐ ܘܟܸܐ ܫܵܓܼܖ̈ܝܼ ܢܘܼܪܵܐ ܘܟܸܐ ܫܵܘܪܝܼ ܡܼܢ ܥܲܠܸܗ. ܘܟܸܐ ܗܲܡܸܢܝܼ ܕܢܘܼܪܵܐ ܒܸܕ ܡܲܪܚܸܩ ܠܟܠ ܚܲܕ݇ ܦܸܨܠܵܐ ܕܡܲܪܥܵܐ ܘܛܲܢܦܘܼܬܵܐܡܸܢܲܝܗܝ.      

ܕ: ܗܲܕܲܪܬܵܐ ܕܣܲܒܙܵܐ (ܝܲܖ̈ܩܘܼܢܸܐ): ܥܸܣܪܸܝܢ ܝܵܘܡܵܢܸ̈ܐ ܡܼܢ ܩܲܕ݇ܡ ܙܘܼܝܵܚܵܐ ܕܢܵܘܪܘܼܙ ܐܝܼܖ̈ܵܢܵܝܸܐ ܟܸܐ ܙܵܖ̈ܥܝܼ ܠܒܼܲܪܙܲܖ̈ܥܸܐ ܕܚܸܛܸ̈ܐ، ܛܠܲܦ̰ܚܸ̈ܐ، ܟܘܼܫܢܸ̈ܐ ܘܫܪ. ܘܟܸܐ ܚܲܡܝܼܠܗ݇ܘܿܢ ܗܲܠ ܝܵܘܡܵܐ ܕ13 ܘܒܐܵܗܵܐ ܝܵܘܡܵܐ ܟܲܕ ܦܵܠܛܝܼ ܠܕܸܫܬܵܐ، ܟܸܐ ܖ̈ܲܦܝܼ ܠܗ݇ܘܿܢ ܠܓܵܘ ܡܝܼܵ̈ܐ ܖ̈ܵܕܝܸܐ ܐܲܝܟܼ ܢܲܗܖ̈ܵܘܵܬܸܐ ܝܲܢ ܫܵܩܝܼܵܬܸ̈ܐ ܘܢܝܼܫܲܝܗܝ ܝܠܸܗ ܡܲܪܚܲܩܬܵܐ ܕܒܝܼܫܬܵܐ ܡܼܢ ܓܵܢܲܝܗܝ ܘܡܼܢ ܚܲܝܘܼܬܲܝܗܝ.                    

   ܡܲܒܘܼܥܸ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦܸ̈ܐ ܒܸܣܗܵܕܵܐ ܝܢܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܛܲܟܼܣܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܸܗ ܡܼܢ ܙܘܼܝܵܚܵܐ ܕܢܝܼܣܵܢ ܟܲܕ ܒܗܿܘ ܙܲܒܼܢܵܐ ܡܼܢ ܩܲܕ݇ܡ ܫܲܪܲܝܬܵܐ ܕܙܘܼܝܵܚܵܐ؛ ܐܲܟܵܖܸ̈ܐ ܟܸܐ ܙܵܪܥܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܚܕܵܐ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܙܥܘܿܪܬܵܐ ܡܼܢ ܒܲܖ̈ܙܲܪܥܸܐ ܕܟܡܵܐ ܐܲܕܫܸ̈ܐ ܕܒܲܩܠܸ̈ܐ، ܘܢܝܼܫܲܝܗܝ ܐܵܗܵܐ ܗ݇ܘܵܐ ܕܝܵܕܥܝܼ ܕܐܲܝܢܝܼ ܡܸܢܲܝܗܝ ܒܸܕ ܒܵܓ̰ܸܪ ܘܒܸܕ ܝܵܗܒܼܸܠ ܛܥܘܿܢܬܵܐ ܒܦܸܪܝܘܼܬܵܐ ܕܙܵܪܥܝܼ ܠܸܗ ܒܫܸܢ݇ܬ ܕܲܥܬܝܼܕ. ܗܵܝܓܵܗ ܒܵܬ݇‍ܪ ܦܪܵܩܬܵܐ ܕܙܘܼܝܵܚܵܐ ܘܒܥܕܵܢܵܐ ܕܕܝܵܪܬܵܐ ܠܒܲܝܬܲܝܗ ܘܠܐܲܬܪܲܝܗܝ، ܟܸܐ ܖ̈ܲܦܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܗ݇ܘܿܢ ܓܵܘ ܢܲܗܖ̈ܵܘܵܬܸܐ ܘܗܵܕܟܼܵܐ ܟܸܐ ܛܵܠܒܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܡܸܛܖ̈ܵܬܸܐ ܒܦܸܪܝܘܼܬܵܐ ܡܼܢ ܐܲܠܵܗܘܿܢܸܐ.                      

ܗ: ܚܪܵܙܬܵܐ ܕܣܘܼܦܪܵܐ ܕܗܲܦ̰ܬ ܣܝܼܢ (ܫܲܒܼܥܵܐ ܣܸܡܟܵܬܸ̈ܐ). ܐܲܝܟܼ ܕܒܸܟܬܵܒܼܵܐ ܝܢܵܐ ܣܵܝܘܿܡܸ̈ܐ ܡܫܲܡܗܸ̈ܐ ܐܝܼܪܵܢܵܝܸܐ، ܐܘܼܦ ܐܵܗܵܐ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܟܸܐ ܚܵܫܒܼܲܚ ܗ݇ܘܵܐ ܠܸܗ ܐܝܼܪܵܢܵܝܵܐ، ܐܵܬܘܼܪܵܝܵܐ ܝܠܸܗ ܫܸܪܫܵܐܝܼܬ. ܐܝܼܖ̈ܵܢܵܝܸܐ ܟܸܐ ܗܲܕܪܝܼ ܚܕܵܐ ܣܘܼܦܪܵܐ (ܐܵܦܝܼܬܵܐ) ܘܟܸܐ ܚܵܖ̈ܙܝܼ ܥܲܠܸܗ ܫܲܒܼܥܵܐ ܡܸܢܕܝܵܢܸ̈ܐ ܕܫܸܡܲܝܗܝ ܟܸܐ ܫܵܪܸܐ ܒܐܵܬܘܼܬܵܐ ܕܣܝܼܢ (ܣܸܡܟܲܕ). ܘܐܵܗܵܐ ܣܘܼܦܪܵܐ ܟܸܐ ܗܲܕܪܝܼ ܠܸܗ ܩܵܐ ܥܕܵܢܵܐ ܕܫܲܚܠܲܦܬܵܐ ܕܫܸܢ݇ܬܵܐ.        

   ܗܵܕܟܼܵܐ ܒܸܟܬܵܒܼܵܐ ܝܠܸܗ “ܗܵܫܸܡ ܪܲܙܝܼ” ܕܒܙܲܒܼܢܸ̈ܐ ܥܲܬܝܼܩܸ̈ܐ ܟܸܐ ܡܲܬܒܼܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܫܲܒܼܥܵܐ ܩܸܛܥܵܛܸ̈ܐ ܙܥܘܿܖܸ̈ܐ ܡܼܢ ܟܡܵܐ ܐܲܕܫܸ̈ܐ ܕܐܝܼܠܵܢܸ̈ܐ ܦܩܝܼܚܸ̈ܐ ܓܵܘ ܚܲܕ݇ ܡܵܐܢܵܐ ܘܥܲܠ ܣܘܼܦܪܵܐ. ܘܐܵܗܵܐ ܚܲܕ݇ ܫܘܼܪܵܪܵܐ ܝܠܸܗ ܠܫܸܪܫܵܐ ܕܢܵܘܪܘܼܙ، ܒܗܵܝ ܕܐܵܬܘܼܖ̈ܵܝܸܐ ܘܒܲܒܼܠܵܝܸܐ ܟܸܐ ܚܵܫܒܼܝܼ ܗ݇ܘܵܐ ܕܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕ7 ܚܲܕ݇ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܡܩܘܼܕܫܵܐ ܝܠܸܗ ܘܗܲܝܟܠܸ̈ܐ ܕܟܸܐ ܒܵܢܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܗ݇ܘܿܢ ܡܵܪܵܐ ܕܫܲܒܼܥܵܐ ܡܸܕܝܵܖܸ̈ܐ ܗ݇ܘܵܘ.         

ܘ:ܦܪܵܫܬܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܙܝܼܦܵܢܵܐ ܝܲܢ ܡܝܼܪܸܐ ܢܵܘܪܘܼܙܝܼ: ܗܲܠ ܟܡܵܐ ܫܸܢܸ̈ܐ ܡܼܢ ܩܲܕ݇ܡ ܐܵܕܝܼܵܐ ܓܵܘ ܡܕܝܼܢܵܬܸ̈ܐ ܘܡܵܬܘܵܬܸ̈ܐ ܕܐܝܼܪܵܢ ܒܥܕܵܢܵܐ ܕܢܵܘܪܘܼܙ ܟܸܐ ܦܵܖ̈ܫܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܚܲܕ݇ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܫܚܝܼܡܵܐ ܘܒܘܿܪܵܐ ܘܟܸܐ ܡܫܲܡܗܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܸܗ ܡܲܠܟܵܐ ܘܟܸܐ ܫܵܒܼܩܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܕܫܲܠܛܸܢ ܥܲܠܲܝܗܝ. ܘܟܲܕ ܗܿܘ ܠܸܐ ܗ݇ܘܵܐ ܪܵܒܵܐ ܨܲܠܝܼܠܵܐ ܘܟܸܐ ܦܵܩܸܕ ܗ݇ܘܵܐ ܦܘܼܩܕܵܢܸ̈ܐ ܦܵܘܕܸ̈ܐ، ܟܸܐ ܡܲܒܣܸܡܝܼ ܗ݇ܘܵܐ ܒܝܼܸܗ. ܘܐܵܗܵܐ ܛܲܟܼܣܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܸܗ ܡܼܢ ܒܸܝܬ ܢܲܗܪܸܝܢ ܟܲܕ ܬܵܡܵܐ ܟܸܐ ܦܵܖ̈ܫܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܚܲܕ݇ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܗܵܘܸܐ ܗ݇ܘܵܐ ܥܲܒܼܕܵܐ ܝܲܢ ܡܚܲܝܒܼܵܐ ܘܒܸܕ ܦܵܐܸܫ ܗ݇ܘܵܐ ܩܛܝܼܠܵܐ ܒܕܲܥܬܝܼܕ. ܘܟܸܐ ܢܵܨܒܼܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܸܗ ܡܲܠܟܵܐ ܘܟܸܐ ܫܵܒܼܩܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܕܦܵܩܸܕ ܦܘܼܩܕܵܢܸ̈ܐ ܡܲܓܚܸܟܵܢܸ̈ܐ.          

    ܐܵܗܵܐ ܛܲܟܼܣܵܐ ܙܸܐ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܸܗ ܫܩܝܼܠܵܐ ܡܼܢ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܝܵܘܡܵܐ ܚܡܝܼܫܵܝܵܐ ܕܐܲܟܝܼܬܘܼ ܟܲܕ ܡܲܠܟܵܐ ܟܸܐ ܫܵܠܸܚ ܗ݇ܘܵܐ ܠܸܗ ܚܘܼܛܪܸܗ ܘܣܲܝܦܸܗ ܡܲܠܟܵܝܵܐ ܘܟܸܐ ܝܵܗܒܼܸܠ ܗ݇ܘܵܐ ܠܸܗ ܠܐܝܼܕܵܐ ܕܪܲܒ ܟܵܗܢܸ̈ܐ، ܘܗܵܘ ܟܸܐ ܕܵܝܸܢ ܗ݇ܘܵܐ ܠܡܲܠܟܵܐ ܘܟܸܐ ܬܲܥܠܸܡ ܗ݇ܘܵܐ ܠܸܗ ܘܟܸܐ ܡܵܚܸܐ ܗ݇ܘܵܐ ܟ̰ܵܦܘܼܠܵܐ ܠܦܲܐܬܸܗ ܘܟܸܐ ܨܲܚܨܸܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠܸܗ ܒܘܼܬ ܦܘܼܠܚܵܢܸܗ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܚܕܵܐ ܫܸܢ݇ܬܵܐ ܕܲܥܒܼܲܪ. ܘܟܲܕ ܪܲܒ ܟܵܗܢܸ̈ܐ ܫܵܡܸܥ ܗ݇ܘܵܐ ܠܦܘܼܢܵܝܸܗ، ܐܸܢ ܨܵܒܸܥ ܗ݇ܘܵܐ ܒܝܼܸܗ ܡܸܢ݇ܕܪܸܫ݇ ܟܸܐ ܡܲܕܝܸܪ ܗ݇ܘܵܐ ܠܣܲܝܦܸܗ ܘܠܚܘܼܛܪܸܗ ܘܡܸܢ݇ܕܪܸܫ݇ ܟܸܐ ܣܵܝܸܡ ܗ݇ܘܵܐ ܠܸܗ ܡܲܠܟܵܐ.                                   

ܙ: ܦܠܵܛܬܵܐ ܕܗܲܓ̰ܝܼ ܦ̰ܝܼܪܘܼܙ: ܒܐܝܼܪܵܢ ܒܥܕܵܢܵܐ ܕܥܸܐܕܵܐ ܕܢܵܘܪܘܼܙ ܟܸܐ ܦܵܠܛܝܼ ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܐ݇ܢܵܫܸ̈ܐ ܓܵܘ ܥܵܠܘܼܠܵܢܸ̈ܐ ܘܫܘܼܩܸ̈ܐ ܟܲܕ ܟܸܐ ܗܵܘܝܼ ܡܘܼܟܸܡܸ̈ܐ ܠܦܲܐܬܲܝܗܝ ܘܐܝܼܕܵܬܲܝ̈ܗܝ ܘܟܸܐ ܠܵܒܼܫܝܼ ܠܒܼܘܼܫܸ̈ܐ ܣܡܘܼܩܸ̈ܐ ܘܟܸܐ ܗܵܘܝܼ ܒܸܢܩܵܫܵܐ ܠܚܲܕ݇ ܦܠܲܓܵܐ (ܕܲܗܘܼܠܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ)، ܒܸܙܡܵܪܵܐ ܘܒܸܪܩܵܕܵܐ ܘܥܵܠܡܵܐ ܟܸܐ ܝܵܗܒܼܸܠ ܙܘܼܙܸ̈ܐ ܩܵܬܲܝܗܝ.                    

   ܡܝܘܼܩܸܪܬܵܐ “ܟܲܬܵܝܘܼܢ ܡܲܙܕܵܦܘܼܪ” ܕܝܼܠܵܗܿ ܚܕܵܐ ܡܲܠܦܵܢܝܼܬܵܐ ܥܸܠܵܝܬܵܐ  ܒܒܸܝܬ ܨܵܘܒܸ̈ܐ ܕܐܝܼܪܵܢ ܡܲܢܗܘܼܪܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܐܵܗܵܐ ܪܘܼܫܡܵܐ ܚܲܕ݇ ܢܝܼܫܵܢܩܵܐ ܝܠܸܗ ܡܼܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܬܲܡܘܼܙ ܟܲܕ ܗܸܫ ܦܠܝܼܛܵܐ ܝܠܸܗ ܡܼܢ ܕܘܼܢܝܸ̈ܐ ܕܡܝܼܬܸ̈ܐ ܘܝܣܝܼܩܵܐ ܝܠܸܗ ܠܦܲܐܬܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܘܦܲܐܬܸܗ ܐ݇ܟܘܼܡܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܒܗܵܝ ܕܚܝܼܵܐ ܝܠܸܗ ܚܲܕ݇ ܡܸܬܚܵܐ ܝܲܪܝܼܟܼܵܐ ܒܕܘܼܢܝܸ̈ܐ ܕܬܚܘܼܬ ܐܲܪܥܵܐ.                                    

ܚ: ܡܲܣܡܲܩܬܵܐ ܕܒܸܥܸ̈ܐ ܘܐ݇ܣܵܩܬܵܐ ܥܲܠ ܒܸܝܬ ܩܒܼܘܼܖܸ̈ܐ ܕܐܲܒܼܵܗܸ̈ܐ ܘܚܸܙܡܵܢܸ̈ܐ: ܡܸܢ݇ܕܪܸܫ݇ “ܗܵܫܸܡ ܪܲܙܸܐ” ܒܸܟܬܵܒܼܵܐ ܝܠܸܗ ܕܐܲܢܸܐ ܬܪܸܝܢ ܛܲܟܼܣܸ̈ܐ ܙܸܐ ܦܝܼܫܸ̈ܐ ܝܢܵܐ ܡܼܢ ܙܘܼܝܵܚܵܐ ܕܐܲܟܝܼܬܘܼ.

ܛ: ܣܝܼܙܕܵܗ ܒܸܕܲܪ: ܒܐܵܬܘܼܪ ܘܒܵܒܼܸܠ ܒܵܬ݇ܪ ܦܪܵܩܬܵܐ ܕܙܘܼܝܵܚܵܐ ܕܐܲܟܝܼܬܘܼ ܘܒܝܵܘܡܵܐ ܕܬܸܠܬܲܥܣܲܪ ܡܫܵܘܬܦܵܢܸ̈ܐ ܟܸܐ ܕܵܝܖ̈ܝܼ ܗ݇ܘܵܘ ܠܡܕܝܼܢܵܬܲܝܗܝ، ܐܵܗܵܐ ܝܵܘܡܵܐ ܗ.ܕ ܝܵܘܡܵܐ ܕܬܸܠܬܲܥܣܲܪ ܒܐܝܼܪܵܢ ܦܝܵܫܵܐ ܝܠܸܗ ܩܸܪܝܵܐ ܣܝܼܙܕܲܗ ܒܸܕܲܪ ܘܦܘܼܫܵܩܸܗ ܝܠܸܗ ܡܲܥܒܼܲܪܬܵܐ ܕܝܵܘܡܵܐ ܕܬܸܠܬܲܥܣܲܪ ܓܵܘ ܕܸܫܬܵܐ. ܒܐܵܗܵܐ ܝܵܘܡܵܐ ܥܵܠܡܵܐ ܐܝܼܪܵܢܵܝܵܐ ܟܸܐ ܦܵܠܸܛ ܠܕܸܫܬܵܐ ܘܟܸܐ ܗܵܘܸܐ ܠܸܗ ܒܘܼܣܵܡܵܐ ܡܼܢ ܐ݇ܟܼܵܠܬܵܐ ܘܫܬܵܝܬܵܐ ܘܪܸܩܕܵܐ ܘܫܘܵܪܵܐ. ܣܵܝܘܿܡܵܐ”ܗܵܫܸܡ ܪܲܙܝܼ” ܗܲܡܘܼܢܵܐ ܝܠܸܗ ܕܒܐܵܬܘܼܪ ܘܒܵܒܼܸܠ ܙܸܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܬܸܠܬܲܥܣܲܪ ܥܵܠܡܵܐ ܟܸܐ ܡܲܒܣܸܡ ܗ݇ܘܵܐ ܒܪܸܩܕܵܐ، ܫܘܵܪܵܐ، ܐ݇ܟܼܵܠܬܵܐ ܘܫܬܵܝܬܵܐ.

   ܟܲܕ ܒܸܪܥܵܫܵܐ ܝܘܲܚ ܠܐܵܗܵܐ ܫܪܵܪܵܐ ܕܥܸܐܕܵܐ ܕܢܵܘܪܘܼܙ ܠܸܐ ܝܠܸܗ ܫܒܼܘܿܩ ܡܼܢ ܥܸܐܕܵܐ ܕܐܲܟܝܼܬܘܼ، ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܚܵܦܛܲܚ ܠܢܛܵܪܬܸܗ ܘܒܐܵܗܵܐ ܫܒܼܝܼܠܵܐ ܟܸܐ ܡܵܨܲܚ ܕܡܲܦܠܸܚܲܚ ܠܗ݇ܘܿܢ ܟܠܲܝܗܝ ܐܵܢܝܼ ܖ̈ܘܼܫܡܸ̈ܐ ܕܢܝܼܣܵܢ ܐܲܝܟܼ ܗܲܦ̰ܬ ܣܝܼܢ، ܒܲܩܠܸ̈ܐ ܡܘܼܩܝܸܢܸ̈ܐ ܘܫܪ. ܒܚܲܕ݇ ܐܸܣܟܝܼܡܵܐ ܕܗܵܘܸܐ ܡܲܚܙܝܼܵܢܵܐ ܕܗܝܼܵܝܘܼܬܲܢ ܐܵܬܘܼܪܵܝܬܵܐ. ܢܝܼܣܵܢ ܒܪܝܼܟܼܐ!

ܫܡܝܪܡ ܕܘܝܕܦܘܪܝܐܢ


 • -

ܡܡܠܠܘ̈ܟ݂ܘܢ ܘܡܘܫܚܬܘ̈ܟ݂ܘܢ

ܪܹܫܘܼܬܵܐ ܐܸܣܵܝܬܵܐ ܝܲܢ ܕܘܼܓܼܡܵܐ ܐܸܣܵܝܵܐ ܕܐܝܼܬܘܼܬܵܐ ܒܲܪܢܵܫܵܝܬܵܐ ܟܠܵܢܵܝܬܵܐ ܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܓܙܸܡܬܵܐ ܝܲܢ ܦܩܸܕܬܵܐ ܒܐܘܼܦܩܵܐ ܣܝܼܡܵܢܵܝܵܐ ܠܵܐ ܡܬܲܚܡܵܐ، ܟܪܝܼܟܼܵܐ ܒܕܘܼܪܬܵܐ ܝܲܢ ܚܘܿܓܼܬܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܩܸܢܛܪܘܿܢܵܗܿ ܝܲܢ ܣܵܪܢܗܿ ܚܘܼܫܵܒܼܵܐ، ܘܩܛܵܪܵܗ (ܕܝܼܡܲܛܪܘܿܢܵܗܿ) ܡܸܬܼܥܲܒܕܵܢܘܼܬܵܐ ܘܫܛܝܼܚܘܼܬܵܗܿ ܡܸܬܼܗܵܘܢܵܢܘܼܬܵܐ.

ܘܠܲܐܟܼܵܐ ܒܸܗܘܵܝܵܐ ܝܠܵܗܿ ܗܿܝ ܡܸܬܼܗܵܘܢܵܢܘܼܬܵܐ ܪܘܼܫܡܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐ ܕܥܲܡܠܵܐ ܝܲܢ ܕܕܘܼܒܵܪܵܐ ܘܡܗܲܕܝܵܢܘܼܬܵܐ ܒܫܵܘܝܹ̈ܐ ܡܸܬܼܕܵܪ̈ܓܼܵـܢܹܐ ܕܡܸܬܼܕܵܪ̈ܟܵܢܘܼܝܵܬܹܐ ܪ̈ܓܼܵܫܬܵܢܵܝܹܐ ܦܵܪ̈ܨܘܿܦܵܝܹܐ، ܦܩܝܼܕܹ̈ܐ ܒܚܸܙܘܵܐ ܕܐܲܠܨܵܝܘܼܬ ܥܲـܪܵܒܼܘܼܬܵܐ ܕܟܹܐ ܡܲܡܛܝܵܐ ܠܓܠܵܝܬܵܐ ܕܫܵܒ̈ܗܵܬܹܐ ܕܗܲܝܵܝܘܼܬܵܐ ܫܲܪܝܪܬܵܐ ܠܵܐ ܚܒܼܝܼܟܼܬܵܐ ܒܙܹܐܦܵܢܘܼܬܵܐ ܝܲܢ ܫܘܼܚܵܛܵܐ (ܡܵܚܪܵܒܼܬܵܐ)، ܡܓܵܘܵܐ ܓܵܘ ܝܲܢ ܡܸܛܸܠ ܕܚܕܵܐ ܪܵܡܘܼܬܵܐ ܕܕܵܪ̈ܓܼـܹܐ ܕܟܹܐ ܡܵܚܙܝܼ ܘܓܵܠܝܼ ܠܫܵܘܝܵܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܵܐ ܕܡܸܣܬܲܟܠܵܢܵܐ ܝܲܢ ܪܸܢܝܵܐ ܕܠܹܐ ܦܵܐܸܫ ܦܪܝܼܡܵܐ ܠܘܵܬܼ ܐܵܢܝܼ̈ ܕܠܲܝܬܠܗَܘܿܢ ܡܲܨܝܵܢܘܼܬܼ ܥܪܵܝܵܐ ܝܲܢ ܡܨܵܝܬܵܐ ܕܡܸܕܪܟܵܢܘܼܬܵܐ.

ܘܠܲܐܟܼܵܐ ܟܹܐ ܗܵܘܝܵܐ ܨܒܼܘܼܬܵܐ ܣܝܼܡܬܵܐ ܕܢܓܵܗܵܐ ܡܸܣܬܸܟܠܵܢܵܐ ܕܡܸܕܼܕܵܪܟܵܢܘܼܬܵܐ ܡܸܫܬܲܘܕܥܵܢܬܵܐ ܠܦܵܪܨܘܿܦܵܐ ܡܸܬܬܚܝܼܒܵܢܵܐ (ܥܲܪܵܒܼܵܐ)، ܓܸܠܝܵܐ ܘܩܪܝܼܚܵܐ ܒܢܸܣܒܲܬ ܡܿܢ ܕܗܵܘܹܐ ܡܲܒܘܿܥܵܐ ܕܗܲܕܟܼܵܐ ܣܝܵܡܘܼܬܵܐ ܝܲܢ ܚܫܲܒܼܬܵܐ ܬܹܐܪܬܵܢܵܝܬܵܐ ܕܠܲܝܬ ܓܵܘܗܿ ܦܘܼܫܵܟܼܵܐ ، ܘܕܡܫܵܡܸܗ ܒܡܗܲܝܡܢܘܼܬܵܐ ܘܡܫܲܠܛܸܢ ܠܐܝܼܬܘܼܬܹܗ ܐܲܝܟܼ ܚܕܵܐ ܚܲܠܲܩܬܵܐ ܐَܣܝܼܪܬܵܐ ܘܡܘܼܡܛܝܼܬܵܐ ܒܚܲܠܲܩ̈ܝܵܬܹܐ ܐَܚܹܪَ̈ܢܹܐ ܕܐܝܼܬܠܲܝܗܝ ܗܿܝ ܕܵܡܝܘܼܬܵܐ ، ܒܡܵܗܘܲܝܬܵܐ ܕܚܕܵܝܘܼܬܵܐ ܡܸܫܬܲܡܠܝܵܢܵܝܬܵܐ ܕܣܒܼܝܼܪܘܼܬܵܐ ܗܲܘܢܵܝܬܵܐ ، ܐܲܦܸܢ ܕܐܝܼܬ ܫܘܼܚܠܲܦ ܚܸܦܪܵܐ ܡܲܚܕܘܿܪܵܝܵܐ ܠܦܘܼܬܼ ܐܲܪܥܵܝܘܼܬܵܐ ܘܒܵܬܼܪܵܝܘܼܬܵܐ ܡܲܪܕܘܼܬܵܢܵܝܬܵܐ ܝܲܢ ܗܲܘܝܵܢܘܼܬܵܐ ܦܵܪܨܘܿܦܵܝܬܵܐ ܕܟܹܐ ܗܵܘܹܐܠܗܿ ܓܙܝܼܪܘܼܬܵܐ ܘܚܘܼܪܩܵܢܵܐ ܝܲܢ ܦܵܩܘܿܕܘܼܬܵܐ ܠܪܗܵܝܬܵܐ ܐَܢܵܫܵܝܬܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ، ܐܸܢ ܫܡܲܥܬܵܢܵܝܬܵܐ ܝܲܢ ܚܙܵܬܵܢܵܝܬܵܐ، ܕܡܬܵܚܸܒܵܐ ܠܛܝܼܡܵܐ ܬܪܝܼܨܵܐ ܕܡܸܢܕܝܼ ܠܦܘܼܬܼ ܡܲܟܝܼܚܘܼܬܼ ܟܝܵܢܹܗ، ܕܵܪܓܼܵܐ ܕܥܝܼܪܘܼܬܹܗ، ܐܲܕܫܵܐ ܕܟܠܵܝܬܹܗ ܘܐܘܼܦܩܵܐ ܕܡܕܼܕܵܪܟܵܢܘܼܬܹܗ ܠܩܵܐܹܡܹܗ، ܒܓـܸܠܝܵـܢܵܐ ܢܣܝܼܒܼܵܐ ܡܼܢ ܟܲܝܠܵܐ ܕܡܝܲܬܪܘܼܬܵܐ ܒܥܒܼܵܪܬܹܗ ܠܝܵܬܹܗ ܒܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ܘܥܘܼܝܵـܕܹ̈ܐ ܡܣܝܼܡܵܢܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗَܘܿܢ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܲܝܗܝ ܒܣܵܥܘܿܪܘܼܬܵܐ ܡܛܲܝܡܵܢܬܵܐ ܘܡܲܩܪܵܒܼܬܵܐ ܕܬܸܫܡܸܫܝܵܬ̈ـܐ ܐَܢܵܫܵܝܹ̈ܐ ܘܝܘܼܬܪܵ̈ܢܵܝܹܐ ܟܠܵܢܵܝܹ̈ܐ، ܕܒܸܢܝܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܟܝܵܢܵܐܝܼܬܼ ܘܣܢܝܼܕܹ̈ܐ ܠܡܸܣܬܸܟܠܵܢܵܐ ܪܹܫܘܼܬܵܐ (ܬܲܪܥܝܼܬܵܐ) ܐܝܼܬܝܼܩܘܼܢܵܝܬܵܐ ܘܐَܢܵܫܵܝܬܵܐ.

ܡܵܢܕܝܼ ܕܡܵܥܒܼܘܿܕܝܼ ܝܠܹܗ ܘܡܲܙܝܘܼܕܹܐ ܡܼܢ ܝܲܨܝܼܦܘܼܬܝܼ ܒܐܵܗܵܐ ܦܸܨܠܵܐ ܝܼܠܹܗ ܥܸܢܝܵـܢܵܐ ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܣܢܝܼܕܵܐ ܒܚܲܕَܟܡܵܐ ܡܼܢ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܘܠܸܘܝܹ̈ܐ ܕܩܲܢܝܵܐ ܕܣܪܸܛܠܗَܘܿܢ ܒܕܝܘܼܬܹܗ ܡܼܢ ܥܘܼܡܩܵܐ ܕܪ̈ܓܼܫܬܲܝܗܝ ܫܲܦܝܼܪ ܡܸܠܠܹ̈ܐ ܘܦܸܬܼܓܼܵܡܹ̈ܐ ܒܣܘܼܟܵܠܹ̈ܐ ܡܲܗܢܝܼܵܢܹ̈ܐ ܕܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܲܝܗܝ ܡܲܚܙܘܼܝܹܐ ܩܘܼܒܲܠܛܲܝܒܘܼܬܵܐ ܠܦܘܼܣܩܵܢܵܐ ܕܚܘܼܝܵܕܵܐ ܕܚܘܼܕܪܹ̈ܐ ܐܵܬܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ܓܵܘ ܣܘܝܼܕܸܢ ܠܡܸܫܬܘܼܬܵܐ ܕܡܝܲܩܪܵܢܘܼܬܵܐ ܕܥܒܼܵܕܲܢ ܦܵܪܨܘܿܦܵܝܵܐ ܘܥܵܒܼܘܿܕܘܼܝܵܬܲܢ ܟܠܵܢܵܝܹ̈ܐ ܡܘܼܩܪܸܒܼـܹܐ ܠܬܸܫܡܸܫܬܵܐ ܕܣܸܦܪܵܝܘܼܬܲܢ ܘܓܸܠܝܘܼܢܵܝܘܼܬܲܢ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܥܸܣܪܝܼܢ ܘܚܲܡܸܫ ܫܸܢܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܟܠܵܝܬܵܐ ܒܢܸܣܒܲܬ ܡܓܲܠܬܵܐ ܕܚܘܼܝܵܕܵܐ ܚܩܝܼܪܬܵܐ ܕܝܼܠܵܢܵܐܝܼܬܼ. ܘܡܼܢ ܓܹܒܵܐ ܕܚܲܕَܟܡܵܐ ـ ܐܸܢ ܠܹܐ ܝܠܵܗܿ ܒܘܼܫܵܝܘܼܬܵܐ ـ ܕܓܪܸܫܠܗَܘܿܢ ܘܡܘܼܪܸܡܠܗَܘܿܢ ܠܙܲܝܢܲܝܗ̈ܝ ܓܸܠܝܵܐܝܼܬܼ ܓܵܘ ܦܵܬܵܐ ܕܠܹܐ ܦܵܪܸܫ ܒܹܝܠ ܦܵܘܕܵܐ ܘܬܪܝܼܨܘܼܬܵܐ، ܡܪܝܼܡܵܢܘܼܬܵܐ ܘܡܣܝܼܡܵܢܘܼܬܵܐ ܘܥܲܡܛܵܢܵܐ ܘܒܲܗܪܵܐ، ܕܥܸܪܒܵܠܲܝܗܝ ܨܸܕܝܵܐ ܠܹܐ ܡܲܡܛܹܐ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ ܒܬܵܠܲܩܬܵܐ ܘܛܵܫܲܝܬܵܐ ܕܫܪܵܪܵܐ ܒܗܿܝ ܕܟܹܐ ܕܡܵܒܪܹܐ ܚܸܡܬܵܢܘܼܬܵܐ ܠܘܵܬܼ ܕܠܹܐ ܩܵܒܠܝܼ ܠܫܪܵܪܵܐ.

ܡܸܢܕܝܼ ܕܒܵܥܸܢ ܕܐܵܡܪܸܢܹܗ ܠܲܐܟܼܵܐ ܒܘܼܬ ܐܵܢܝܼ̈ ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܩܘܼܠܵܣܵܐ ܘܚܸܩܪܵܐ ܘܡܸܫܬܲܒܼܗܪܵܢܘܼܬܵܐ ܕܦܝܼܫܠܗَܘܿܢ ܡܘܼܩܪܸܒܼ̈ܐ ܠܐܝܼܩܵܪܝܼ ܐܲܝܟܼ ܢܝܼܫܲܢܩܹ̈ܐ ܕܕܟܼܵܪܵܐ ܘܪܸ̈ܡܙܹܐ ܕܐܝܼܩܵܪܲܐ ܘܣܵܗܕܘܼܬܵܐ ܩܵܐ ܬܲܫܥܝܼܬܵܐ ܡܸܛܘܿܠ ܡܲܡܠܠܹ̈ܐ ܘܡܘܼܫܚܵܬܹ̈ܐ ܡܘܼܠܟܵܝܗܝ ܝܼܢܵܐ ܘܠܹܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܠܟܝܼ، ܫܘܼܒܼܗܵܪܵܐ ܝܠܹܗ ܩܵܬܲܝܗܝ ܘܠܹܐ ܝܠܹܗ ܩܵܬܝܼـ،، ܬܵܓܼ̈ܐ ܝܢܵܐ ܥܲܠ ܪܹ̈ܫܵܝܗܝ ܘܠܵܐ ܥܲܠ ܪܹܫܝܼـ،، ܒܗܿܝܼـ، ܕܡܵܗܘܘܼܝܹܐ ܚܲܕَ ܝܵܗܠܵܐ ܡܓܲܒܝܵܐ ܘܚܕܵܐ ܡܢܵܬܵܐ ܦܪܝܼܫܬܵܐ ܓܵܘ ܓܝܼܓܼܠܵܐ ܕܫܲܘܬܵܦܘܼܬܲܢ ܪܲܒܬܵܐ، ܘܕܝܼܠܵܢܵܐܝܼܬܼ ܓܵܘ ܡܲܫܛܵܚܵܐ ܣܸܦܪܵܝܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܒܸܢܵܝܬܵܐ ܡܕܝܼܢܵܝܬܵܐ، ܘܒܗܿܝـ، ܕܡܕܼܕܪ̈ܟܵܢܘܼܝܵܬܲܗܝ ܘܪ̈ܓܼܵܫܝܵܬܲܗܝ ܠܟܸܙܠܵܝܗܝ ܘܢܒܼܥܠܵܝܗܝ ܡܼܢ ܫܵܘܬܲܦܬܲܝܗܝ ܘܢܸܣܝܵܢܲܝܗܝ ܣܵܥܘܿܪܵܝܵܐ ܠܣܵܥܘܿܪܘܼܬܵܐ ܕܥܲܣـܩܘܼܬ ܚܸܒܼܠܵܐ ܕܝܠܵܕܬܵܐ ܣܸܦܪܵܝܬܵܐ ܓܵܘ ܚܝܵـܝ̈ܗܝ ܒܦܸܨܠܹ̈ܐ ܘܐܵܕܫܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܒܵܪܝܼ ܙܲܗܝܘܼܬܵܐ ܘܫܘܼܦܪܵܐ ܕܩܸܫܬܝܼـ، ܡܵܪܲܢ ܒܓܵܘܢܹ̈ܐ ܡܐܵܘܝܹ̈ܐ ܓܵܘ ܫܡܲܝܵܐ ܕܬܒܼܵܥܬܵܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܬܵܐ.

ܒܘܼܬ ܗܵܕܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܲܚ: ܡܸܢܕܝܼ ܕܦܵܠܸܛ ܡܼܢ ܡܸܕܼܕܵܪ̈ܟܵܢܘܼܝܵܬܹܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܥܝܼܪܵܐ، ܘܢܵܒܼܥ ܡܼܢ ܚܲܝܠܵܐ ܕܬܹܐܪܬܵܐ ܩܘܼܫܬܵܢܵܝܬܵܐ، ܘܫܵܩܸܠ ܡܹܐܙܲܠܬܹܗ ܓܵܘ ܡܲܝܕܲܢ ܕܡܲܪܕܘܼܬܵܐ ܘܣܸܦܪܵܝܘܼܬܵܐ ܘܪܸܢܝܵܐ ܠܹܐ ܝܠܹܗ ܡܸܢܫܲܠܬܵܢܹܐ، ܘܠܵܐ ܙܹܐ ܒܪܒܼܘܼܨܝܵܐ، ܒܗܿܝـ، ܕܟܹܐ ܒܵܪܹܐ ܠܦܘܼܬܼ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐ ܕܪܓܼܝܼܓܼܬܵܐ ܚܲܡܝܼܡܬܵܐ ܕܠܹܐ ܩܵܒܠܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܬܚܘܼܬ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܟܠ ܡܿܢ ܕܗܵܘܹܐ ܩܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܡܸܬܼܡܲܨܝܲܢܬܵܐ ܠܕܪܵܫܵܐ ܕܨܒܼܘܼܝܵܬܹ̈ـܐ ܘܡܲܕܩܲܪܬܲܝܗܝ ܘܡܛܲܝܡܵܢܬܲܝܗܝ ܘܟܝܼܙܘܼܬܵܗܿ ܒܡܫܲܪܵܪܬܵܐ ܠܐܝܼܬܘܼܬܵܐ ܕܐܝܼܬܘܼܬܵܐ.

ܒܸܬ ܡܵܙܝܸܕܸܢ ܘܐܵܡܪܸܢ ܝܵܐ ܪ̈ܵܚܡܹܐ ܘܪ̈ܚܡܵܬܹܐ ܥܲܙܝܼܙܹ̈ܐ ܘܚܩܝܼـܪܹ̈ܐ: ܗܿܝ ܩܝܼܬܵܪܵܐ ܕܢܩܸܫܠܵܘܟܼܘܿܢ ܥܲܠ ܝܵܬܪ̈ܵܗܿ ܫܲܦܝܼܪ ܡܲܙܡܘܿܪܹ̈ܐ ܘܣܘܿܓܼܝܵܬܹ̈ـܐ ܕܩܘܼܕܵܫܵܐ ܕܡܵܛܝܼ ܠܫܡܵܥܬܝܼـ،، ܘܕܡܵܠܝܼܬܘܿܢ ܠܪܘܼܚܝܼ ܒܚܵܕܘܼܝܵܬܝܗܝ ܘܡܵܚܲܒܬܲܝܗܝ، ܕܠܵܟܙܝܼ ܘܡܵܫܥܸܫܝܼ ܠܢܸܒܼܗ̈ܝ ܒܣܘܼܟܵܠܲܝܗ̈ܝ، ܡܵܚܙܘܼܝܹܐ ܝܢܵܐ ܕܝܼܢܵܐ ܪܸ̈ܡـܙܹܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ ܘܝܲܕܝܼܕܘܼܬܵܐ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ، ܘܝܼܢܵܐ ܢܵܩܘܿܫܵܘܟܼܘܿܢ ܡܫܵܕܘܼܪܹܐ ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܲܝܗܝ ܒܪَܬ ܩܵܠܵܐ ܕܙܘܼܕܵܩܵܐ ܘܫܪܵܪܵܐ ܩܵܐ ܐܵܢܝܼ̈ ܕܝܼܢܵܐ ܛܸܠܝܹ̈ܐ ܓܵܘ ܒܹܝܬ ܚܘܼܣܵܝܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܵܐ، ܘܠܐܵܢܝܼ̈ ܕܝܼܢܵܐ ܬܘܝܼܗܹ̈ܐ ܡܼܢ ܗܲܝܟܠܹ̈ܐ ܕܡܵܘܕܵܝܬܵܐ، ܒܵܠܟܹܐ ܕܓܵܪܕܝܼ ܠܗܿܝ ܓܗܵܪܘܼܬܵܐ ܕܡܘܼܫܢܝܼܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܘܡܘܼܣܡܝܼܬܵܐ ܠܚܸܙܘܹ̈ܐ ܕܪܗܵܝـܬܲܝܗܝ ܘܡܘܼܟܸܣܬܵܐ ܠܡܲܒܘܿܥܹ̈ܐ ܕܪ̈ܓܼܫܝܵܬܲܝܗܝ.

ܘܠܲܐܟܼܵܐ ܒܵܥܸܢ ܕܡܵܡܛܸܢ ܡܵܐ ܕܐَܡܸܪܠܹܗ ܓ̰ܘܼܒܪܵܢ ܪܲܒܘܼܬܵܢܵܝܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܠܹܗ: ( ܝܵܠܕًܘܿܟܼܘܿܢ ܠܹܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܠܟܵܘܟܼܘܿܢ…. ܘܐܵܦܸܢ ܕܒܸܥܡܵܪܵܐ ܝܢܵܐ ܥܲܡܵܘܟܼܘܿܢ، ܐܝܼܢܵܐ ܠܹܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܠܟܵܘܟܼܘܿܢ…). ܐܵܗܵܐ ܝܠܹܗ ܕܒܵܥܸܢ ܡܫܵܡܗܸܢ ܒܝܹܗ ܝܵܗܠܵܐ ܕܣܵܦܪܹ̈ܐ ܘܡܵܚܘܿܪܹ̈ܐ ܘܬܲܚܡܸܢܵܢܹ̈ܐ ܕܠܹܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܠܟܵܢܵܐ ܕܡܘܼܒܪܸܝܵܗܝ، ܐܝܼܢܵܐ ܡܘܼܠܟܵܢܵܐ ܕܫܲܘܬܵܦܘܼܬܵܐ، ܘܕܗܿܘ ܟܝܵـܢܵܐ ܕܟܹܐ ܫܵܩܠܝܼ ܡܸܢܵܝܗܝ ܙܲܠܝܼܩܵܐ ܕܣܲـܒܼـܪ̈ܲܝܗܝ ܘܥܘܼܬܪܵܐ ܕܪܸ̈ܢܝܲܗܝ، ܒܸܥܡܵܪܵܐ ܥܲܡ ܡܸܠ̈ܐ ܝܲܢ ܚܲܒܪܹ̈ܐ ܒܠܸܠܝܵܐ ܘܐܝܼܡܵܡܵܐ ܐܸܢ ܒܚܘܼܠܡܵܐ ܝܲܢ ܒܥܝܼܪܘܼܬܵܐ، ܘܚܲܕَܟܡܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܥܲܠ ܒܲܗܪܵܐ ܘܙܸܠܓܵܐ ܕܚܲܕَ ܦܘܼܢܕܵܐ ܬܥܝܼܫܵܐ ܕܒܲܗܪܸܢܝܼ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܩܵܐ ܐَܚܹܪَ̈ܢܹܐ… ܢܒܼܵܥܵܐ ܘܦܠܵܛܵܐ ܡܸܠܹ̈ܐ ܡܼܢ ܥܘܼܡܩܲܝܗ̈ܝ ܟܲܕ ܡܫܘܿܡܪܹ̈ܐ ܥܲܡ ܣܘܼܟܵܠܲܝܗ̈ܝ، ܚܵܝܵܐ ܥܲܡܵܝܗܝ ܒܥܸܙܠܲܝܗܝ ܩܲܛܝܼܢܵܐ (ܕܲܩܝܼܩܵܐ) ܕܗܵܘܹܐ ܢܵܘܪܵܐ ܕܓܵܪܸܫ ܠܚܝܵܪܵܐ، ܘܚܘܼܬܪܵܐ ܠܡܿܢ ܕܥܵܒܼܕܠܲܝܗܝ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ، ܘܡܝܼܠܵܐ ܕܡܵܚܙܵܝܬܵܐ ܠܡܿܢ ܕܠܲܝܬ ܒܡـܨܵܝܬܹܗ ܕܩܒܸܠ ܠܗܸܕܝܵܐ. ܒܘܼܬ ܗܵܕܵܐ ܡܲܡܠܠܲܝܗ̈ܝ ܘܬܲܚܡܲܢܝܵܬܲܝܗ̈ܝ ܥܲܡ ܕܐܵܗܵܐ ܐܵܝܟܲܢܵܝܘܼܬܵܐ ܠܹܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܠܟܲܝܗ̈ܝ، ܟܲܕ ܝܠܝܼܕܹ̈ܐ ܘܦܠܝܼܛܹ̈ܐ ܘܫܩܝܼܠܹ̈ܐ ܡܼܢ ܩܵܐܸܡ ܘܓܸܕܫܹ̈ܐ ܕܫܲܘܬܵܦܘܼܬܵܐ.

ܘܒܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܡܸܠܬܝܼـ، ܠܲܝܬܠܝܼ ܫܒܼܘܿܩ ܡܼܢ ܕܡܲܩܪܸܒܼܢ ܩܘܼܒܲܠܛܲܝܒܘܼܬܝܼ ܪܲܒܬܵܐ ܠܟܠ ܡܿܢ ܕܡܫܘܼܬܸܦܠܹܗ ܘܕܲܠܝܼ ܒܕܲܘܠܹܗ ܡܲܡܠܠܵܝܵܐ ܘܡܫܘܼܚܬܵܝܵܐ ܒܚܵܕܘܼܬܵܐ ܕܡܝܲܩܪܵܢܘܼܬܝܼ ܒܝܲܕ ܚܘܼܝܵܕܵܐ ܕܚܘܼܕܪܹ̈ܐ ܐܵܬܘܿܪ̈ܝܹܐ ܓܵܘ ܣܘܝܼܕܢ، ܕܦܝܼܫܠܹܗ ܦܪܝܼܣܵܐ ܒܪܘܝܼܚܘܼܬܵܐ ܥܲܠ ܦܲܬܘܵܬܹ̈ܐ ܕܚܘܼܪ̈ܙܹܐ ܪ̈ܵܢܘܿܝܵܝܹ̈ܐ ܘܚܲܩܠܵܐ ܕܓܸܠܝܘܼܢܵܝܘܼܬܵܐ ܐܲܝܟܼ ܣܦܲܪ ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܒܲܗܪܵܐ ܕܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܦܪܝܼܣܬܵܐ ܓܵܘ ܒܲܓܼܕܲܕ، ܘܡܓܼܲܠܬܵܐ ܕܚܘܼܝܵܕܵܐ ܒܦܪܵܣܬܹܗ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܵܐ ܒܐܵܗܵܐ ܥܲܗܢܘܼܬܵܐ. ܒܣܵܒܼܪܵܐ ܝܘܸܢ ܕܠܵܐ ܗܵܘܹܐ ܐܵܗܵܐ ܦܘܼܪܣܵܐ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܫܘܼܠܵܡܵܐ، ܘܕܗܵܘܝܵܐ ܐܵܗܵܐ ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ ܢܸܨܚܵܢܵܐ ܠܟܠ ܚܲܕَ ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܘܛܘܼܟܵܣܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܓܵܫܲܩܬܲܝܗܝ ܠܦܵܠܚܹ̈ܐ ܡܚܲܦܝܹ̈ܐ ܐܲܝܟܼ ܪܸܡܙܵܐ ܕܦܵܐܸܫ ܬܒܼܝܼܥܵܐ ܕܗܵܘܹܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܕܫܲܘܬܵܦܘܼܬܵܐ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* ܡܕܟܼܘܼܪܹܐ ܝܘܲܚ ܠܲܐܟܼܵܐ ܠܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܣܵܦܪܹ̈ܐ ܘܐܵܡܘܿܪܹ̈ܐ ܥܛܐܠܠܗ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ـ ܟܢܕܐ/ܠܝܠܐ ܓܘܿܪܓܝܼܣ ـ ܟܢܕܐ/ܐܢܕܪܝܘܿܣ ܗܘܼܪܡܙܕَ ـ ܠܒܼܢܢ/ܐܕܡ ܕܢܝܐܝܠ ܗܘܼܡܐ ـ ܐܘܣܬܪܠܝܐ/ܓ̰ـܐܢ ܗܘܼܡܐ ـ ܐܘܣܬܪܠܝܐ/ܦ̮ܗܕ ܐܝܼܣܚܩ ـ ܟܢܕܐ/ܐܦܪܝܡ ܫܦܝܼܪܐ ـ ܠܢܕܢ/ܬܝܪܝܼ ܦܛܪܘܿܣ ـ ܐܠܡܢܝܐ/ܐܫܘܿܪ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ـ ܠܒܼܢܢ/ܝܘܼܚܢܢ ܫܡܥܘܿܢ ـ ܐܡܝܪܟܐ/ܐܕܝܼܣܘܿܢ ܗܝܕܘܿ ـ ܣܘܝܼܕܢ/ܐܕܘܪ ܡܝܼܪܙܐ ـ ܣܘܝܼܕܢ/ܢܒܝܼܠ ܕܡܐܢ ـ ܐܡܝܪܟܐ/ܓ̰ܡܝܼܓ ܪܘܿܦ̮ܐܝܠ ـ ܡܩܕܘܿܢܝܵܐ/ܐܣܝܐ ܣܡܝܼܚ ܢܪܟ̮ـܡ ܣܘܼܪܝܵܐ/ܓ̮ܐܢ ܒܒܐ ܕܐܫܘܿܪ ـ ܣܘܝܼܕܢ/ܡܝܼܟܼܐܝܠ ܦܖܘܼܣ ـ ܐܡܝܪܟܐ/ܗܵܢܝܼ ܫܟܪܘܿ ـ ܐܘܿܣܬܪܝܼܟܐ/ܒܒܐ ܕܗܹܒܼܝܼ ـ ܐܡܝܪܟܐ/ܡܝܼܟܼܐܝܠ ܕܘܝܼܕ ـ ܣܘܝܼܕܢ/ܢܒܝܼܠ ܡܪܘܓܠ ـ ܣܘܝܼܕܢ/ܐܣܝܐ ܬܘܦ̮ܝܩ ܐܠܬܘܿܢܟ̰ܝܼ ـ ܣܘܝܼܕܢ/ܢܙܐܪ ܥܣܟܪ ـ ܣܘܝܼܕܢ/ܐܡܝܼܪ ܐܠܡܵܐܠܚ ـ ܣܘܝܼܕܢ ، ܩܲܫܝܼܫܵܐ ܣܵܦܪܵܐ ܝܘܣܦ ܣܥܝܼܕ / ܣܘܝܼܕܢ ܥܲܡ ܡܓܼܠܝܬ̈ܐ ܕܪܢܘܿܝܐ: ܥܲܝܢܟܘܐ، ܬܠܣܩܦ̮، ܟܝܼܟܵܐ، ܙܢܕܐ ܘܐܝܼܠܵܦ̮ ܥܲܡ ܫܲܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܕܒܒܼܠ ܕܐܵܬܘܿܪ̈ܝܹܐ ܒܡܕܝܼܢَܬܵܐ ܕܝܘܿܢܫܘܿܦܝܼܢܓ ܣܘܝܼܕܢ ܠܕܫܢܨܐ ܕܦܝܼܫܠܵܗܿ ܡܘܼܩܪܒܼܬܵܐ ܩܵܬܲܢ ، ܘܟܠܝܗ̈ܝ ܐܵܢܝܼ ܕܫܘܪܸ̈ܟܠܗَܘܿܢ ܒܡܲܩܪܲܒܼܬܵܐ ܣܸܦܬܵܢܵܝܬܵܐ ܝܲܢ ܕܩܪܹܐܠܗܿܘܿܢ ܡܓܹܒ ܐَܚܹܪَ̈ܢܹܐ ܠܡܲܡܠܠܹ̈ܐ ܩܘܼܒܠܹ̈ܐ.

 


 • -

ܥܣܩܘܬܐ ܕܡܠܦܬܐ ܘܝܠܦܬܐ ܕܠܫܢܐ

ܥܣܩܘܬܐ ܕܡܠܦܬܐ ܘܝܠܦܬܐ ܕܠܫܢ̈ـܐ ܫܹܝܡܝ̈ܐ ܓܘ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܥܪܒܼܐ

ܩܵܪܘܿܝܹ̈ܐ ܚܲܒܝܼܒܼܹ̈ܐ ܓܵܘ ܕܐܵܗܵܐ ܡܢܵܬܵܐ ܓ̰ܵܪܘܼܒܹܐ ܝܘܲܚ ܦܵܫܘܿܛܹܐ ܨܸܒܥܵܐ ܥܲܠ ܚܲܕَܟܡܵܐ ܥܲܣܩܘܼܝܵܬܹܐ ܕܒܸܬܦܵܩܵܐ ܝܢܵܐ ܓܵܘ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܲܠܲܦܬܵܐ ܘܝܠܵܦܬܵܐ ܕܠܸܫܵܐ ܕܝܸܡܵܐ ܓܵܘ ܐܲܬܪܵ̈ܘܵܬܹܐ ܕܓܵܠܘܼܬܵܐ.

ܐܝܼܬܠܲܢ ܗܝܼܒܼܝ ܓܘܼܒܼܪܬܵܐ ܕܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܡܥܲܕܪܵ̈ܢܹܐ ܩܵܬܲܢ ܒܡܫܵܪܲܟܬܘܿܟܼܘܿܢ ܒܝܘܼܠܦܵܢܘܿܟܼܘܿܢ ܘܝܕܲܥܬܘܿܟܼܘܿܢ ܘܢܸܣܝܵܢܘܿܟܼܘܿܢ ܓܵܘ ܕܵܐܗܵܐ ܡܲܝܕܵܢ.

ܠܵܐ ܡܲܚܦܸܠܝܼܬܘܿܢ ܡܼܢ ܟܬܵܒܼܬܵܐ ܩܵܬܲܢ ܟܠ ܡܥܲܩܵܒ݂ܬܵܐ ܐܢ ܗܵܘܝܵܐ ܓܘܼܒܼܪܬܵܐ ܐܵܘ ܙܥܘܿܪܬܵܐ.

ܥܲܣܩܘܼܝܵܬܹ̈ـ̈ܐ ܕܡܲܠܲܦܬܵܐ ܘܝܠܵܦܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܫܹܝܡܵܝܹܐ ܓܵܘ ܐܲܬܪ̈ܘܵܬܹܐ ܕܡܲܥܪܒܼܵܐ ܪܵܒܵܐ ܝܢܵܐ. ܡܸܢܵܝܗܝ ܐَܣܝܼܪܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܒܡܲܠܦܵܢܵܐ ܡܸܢܵܝܗܝ ܐَܣܝܼܪܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܒܝܵܠܘܿܦܵܐ ܡܸܢܵܝܗܝ ܐَܣܝܼܪܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܒܸܡܠܘܿܐܵܐ ܘܫܪ..

ܓܵܘܵܢܵܐܝܼܬ ܡܸܬܡܲܨܝܲܢܬܵܐ ܝܠܵܗ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܕܥܸܪܹ̈ܐ ܥܲܠ ܬܠܵܬܵܐ ܫܵܘܝ̈ـܹܐ :

1ـ ܪܸܬܡܵܐ

2ـ ܩܪܵܝܬܵܐ

3ـ ܟܬܵܒܼܬܵܐ

ܐܲܦ ܐܸܢ ܐܲܢܹܐ ܬܠܵܬܵܐ ܣܵܗܡܹ̈ܐ ܝܼܢܵܐ ܩܡܝܼܛܹ̈ܐ ܒܐܘܼܕܵܠܹܐ.

ܟܲܕ ܟܬܵܒܼܬܵܐ ܝܼܠܵܗܿ ܗܿܘ ܕܲܪܓܼܵܐ ܒܘܼܫ ܥܸܠܵܝܵܐ ܓܵܘ ܝܠܵܦܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ: ܚܫܝܼܚܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܡܫܵܪܲܚ ܒܝܼܵܗ. ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܝܟܼ ܚܲܝܵܢܹ̈ܐ ܘܥܵܒܼܘܿܕܹ̈ܐ ܓܵܘ ܐܲܬܪܵܐ ܕܲܣܘܝܼܕܸܢ ܒܸܕ ܩܲܢܛܪܸܢܲܚ ܕܘܼܪܵܫܲܢ ܥܲܠ ܠܸܫܵܢܵܐ ܣܘܝܼܕܵܝܵܐ ܐܲܝܟܼ ܢܸܡܘܼܢܵܐ ܩܐ ܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܡܲܥܪܒܼܝ̈ܐ ܘܠܸܫܵܢܵܐ ܕܣܘܼܪܸܬ ܘܲܕܥܲܪܒܸܬ ܐܝܟܼ ܢܸܡܘܼܢܐ ܩܵܐ ܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܫܹܝܡܵܝܹ̈ܐ (ܐَܣܘܪܝܵܝܵܐ، ܥܲܪܵܒܵܝܵܐ، ܥܸܒܼܪܵܝܵܐ، ܘܟܘܼܫܵܝܵܐ:ܗܲܒܵܫܵܝܵܐ.)

ܐ ـ ܡܹܐܙܲܠܬܐ ܕܩܲܢܝܐ (ܩܵܠܵܡܵܐ) ܡܼܢ ܝܲܡܝܼܢܐ ܠܣܸܡܵܠܐ ܓܵܘ ܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܫܹܝܡܵܝܹܐ ܒܗܸܦܟܵܐ ܕܡܹܐܙܲܠܬܹܗ ܒܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܡܲܥܪܒܼܵܝܹܐ.

ܒ ـ ܫܲܚܠܲܦܬܐ ܕܨܘܼܪܬܵܐ ܕܚܲܕَܟܡܵܐ ܐܵܬܘܵܬܹ̈ܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐَܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܘܪܵܒܵܐ ܐܵܬܘܵܬܹ̈ܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܥܵܪܵܒܵܝܵܐ ܒܵܬَܲܪ ܕܘܼܟܬܵܝܗܝ ܓܵܘ ܡܸܠܬܵܐ.

ܛܘܼܦ̮ܣܹ̈ܐ:

 

ܒܐَܵܚܲܪܵܝܬܵܐ

ܐܵܬܘܼܬܵܐ

ܒܹܝܬ ܦܲܠܓܵܐ

ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ

 

ܫܪܝܼܬܵܐ

ܥܪܝܼܬܵܐ

 

ܡܵܐܠܸـܟ

ܒܪܘܿܟ

ܠܲܟܵܐ

ܟܲܠܒܐ

 

ܗܲܡܙܸܡ

ܡܲܠܚܸܡ

ܠܲܚܡܵܐ

ܡܸܠܚܵܐ

 

هلوع

دلع

لعب

عنب

 

عام

حلم

حمل

ملح

               

 

ܓܵܘ ܠܸܫܵܢܵܐ ܣܘܝܼܕܵܝܵܐ ܠܲܝܬ ܗܲܕܟܼܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܹ̈ܐ ܫܒܼܘܿܩ ܡܼܢ: ܟܠ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܦܸܬܓܼܵܡܵܐ ܘܵܠܹܐ ܝܠܵܗܿ ܕܗܵܘܹܐ ܒܐܵܬܘܼܬܵܐ ܓܘܼܒܼܪܬܵܐ ܠܵܐ ܙܥܘܿܪܬܵܐ.

Aܛܘܼܦ̮ܣܵܐ:

aܒܵܕܵܠ

                                                           B     

 ܘܫܵܪ.b ܒܵܕܵܠ

 

ܓ ـ ܫܸܡܵܐ ܘܩܵܠܵܐ ܕܪܵܒܵܐ ܐܵܬܘܵܬܹ̈ܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܣܘܝܼܕܵܝܵܐ ܝܼܠܹܗ ܚܲܕَ:

S, L, M, N, R, O, E, F, X ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ:

ܫܸܡܵܐ ܕܐܵܬܘܼܬܵܐ ܒܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܫܹܝܡܵܝܹ̈ܐ ܪܵܒܵܐ ܓܵܗܹܐ ܝܼܠܹܗ ܪܸܚܩܵܐ ܡܼܢ ܩܵܠܵܐ ܕܝܼܵܗ.

ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ: ܣܸܡܟܲܬ  ܣ

        ܩܘܿܦ   ܩ

        ܘܵܘ     ܘ

        سين    س

          واو     و

          قاف    ق

ܐܵܗܵܐ ܡܲܒܪܘܿܝܹܐ ܝܠܹܗ ܚܲܕ ܥܲܣܩܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܲܢܬܵܐ ܓܵܘ ܐَܣܲܪܬܵܐ ܕܲܫܡܵܥܬܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܕܐܵܬܘܼܬܵܐ ܥܲܡ ܨܘܼܪܬܵܗܿ ܓܵܘ ܟܬܵܒܼܬܵܗܿ.

ܕ ـ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܣܘܝܼܕܵܝܵܐ ܟܐܹ ܟܵܬܸܒ݂ ܝܵܠܘܿܦܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܒܸܫܡܵܥܵܐ ܝܠܹܗ ܩܵܠܵܐ ܒܩܵܠܵܐ.

  ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ: ܒܐܢܐܢ.

 BANAN

 ܚܲܡܫܵܐ ܩܵܠܹܐ  ܚܲܡܫܵܐ ܐܵܬܘܵܬܹ̈ܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐَܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܒܸܕ ܟܵܬܸܒܼ ܗܲܕܟܼܵܐ:

 ܒܵܢܵܢ……..   ܚܲܡܫܵܐ ܩܵܠܹܐ  ܬܠܵܬ ܐܵܬܘܵܬܹ̈ܐ.

 ܘܒܠܸܫܵܢܐ ܥܵܪܵܒܵܝܵܐ ܒܸܕ ܟܵܬܸܒܼ ܗܲܕܟܵܐ:

 بَنان…….   ܚܲܡܫܵܐ ܩܵܠܹܐ  ܐܲܪܒܥ ܐܵܬܘܵܬܹ̈ܐ.

ܗ ـ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐَܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܐܲܝܟܼ ܪܲܩܙܵܐ ( قاعدة) ܠܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܟܬܝܼܒܼܬܵܐ ܐܵܠܲܦ ܒܒܹܝܬ ܦܲܠܓܵܐ ܕܡܸܠܬܵܐ ܐܸܠܵܐ ܟܹܐ ܦܵܝܸܫ ܡܘܼܦܠܸܚܵܐ ܡܼܢ ܒܵܕܵܠܵܗ ܙܲܘܥܵܐ ܕܲܙܩܵܦܵܐ.

ܒܐܵܗܵܐ:

ܩܵܐ ܝܵܠܘܿܦܹ̈ܐ (ܫܲܒܼـܪܹ̈ܐ) ܠܘܿܓܝܼܩܲܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܟܵܬܒܼܝܼ ܡܸܠܬܵܐ ܕ:

BABA

ܗܲܕܟܼܵܐ:     ܒܵܒܵ

 ܐܝܼܢܵܐ ܛܠܝܼܒܬܵܐ ܝܠܵܗ ܡܸܢܵܝܗܝ ܕܟܵܬܒܼܝ ܠܡܸܠܬܵܐ ܗܲܕܟܼܵܐ: ܒܵܒܵܐ

ܙ ـ ܠܸܫܵܢܵܐ ܥܲܪܵܒܵܝܵܐ ܩܲܪܝܼܒܼܵܐ ܝܠܹܗ ܘܕܵܡܝܵܢܵܐ ܠܫܸܪܫܹܗ ܐܲܟܵܕܵܝܵܐ ܝܲܬܝܼܪ ܡܼܢ ܕܝܼܠܹܗ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐَܣܘܼܪܝܵܝܵܐ.

ܓܵܘ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐܲܟܵܕܵܝܵܐ ܕܝܼܠܵܗ ܫܸܪܫܵܐ ܕܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܫܹܝܡܵܝܹ̈ܐ ܟܠܵܢܵܐܝܼܬ ܡܫܲܪܝܼ ܗَܘܵܘ ܡܸܠܹ̈ܐ ܒܐܵܬܘܼܬܵܐ ܡܸܬܬܙܝܼܥܵܢܝܼܬܵܐ. ܐܵܗܵܐ ܕܝܼܠܵܝܬܵܐ ܛܠܝܼܩܬܵܐ ܝܠܵܗ ܐܸܕܝܘܼܡ ܡܼܢ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐَܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܐܝܼܢܵܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝܠܵܗ ܓܵܘ ܠܸܫܵܢܵܐ ܥܲܪܵܒܵܝܵܐ.

ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ:

لِمن تُقرع الاجراس؟ ܠܡܵܢܝܼ ܩܵܪܥܝܼ ܙܵܓܹ̈ܐ؟

ܩܵܐ ܗܵܕܵܐ ܩܵܐ ܬܲܠܡܝܼܕ̈ܐ ܘܝܵܠܘܿܦܹ̈ܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܐَܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܘܣܘܝܼܕܵܝܵܐ ܠܲܝܬ ܚܲܕَ ܦܘܼܪܫܘܼܢܝܵܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܩܵܐ ܝܵܠܘܿܦܹ̈ܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܥܲܪܵܒܵܝܵܐ ܒܸܗܘܵܝܵܐ ܝܠܵܐ ܚܕܵܐ ܥܲܣܩܘܼܬܵܐ ܓܵܘ ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܲܡܫܲܪܝܼ ܒܐܵܬܘܼܬܵܐ ܫܠܝܼܬܵܐ ܡܼܢ ܣܵܒܵܒ ܟܹܐ ܪܵܬܡܝܼܠܵܗ ܐܲܝܟܼ ܐܵܬܘܼܬܵܐ ܡܸܬܬܙܝܼܥܵܢܝܼܬܵܐ ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܟܵܬܒܼܝܼܠܵܗ ܟܹܐ ܟܵܬܒܼܝܼܠܵܗ ܐܲܝܟܼ ܕܦܝܵܫܵܐ ܝܠܵܗ ܪܬܝܼܡܬܵܐ.

ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ:

 STOCKHOLMܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܩܪܝܼܬܵܐ: ESTOCKHOLM

ܘܟܬܸܒܼܬܵܐ: استوكهولم

 

ܦܘܼܫܘܿܢ ܒܫܲܝܫܵܐ

ܬܲܦܩܲܚ ܓܵܘ ܣܲܗܡܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ

ܐܵܫܘܿܪ ܥܲܒ݂ܕܝܼܫܘܿܥ


 • -

ܬܪܝ ܡܪ̈ܕܘܝܬܐ

ܪܒܐ ܟܐ ܗܘܝܐ ܥܣܩܐ ܐܝܡܢ ܕܐ݇ܢܫܐ ܗܘܝܐ ܟܠ ܚܕܐ ܐܩܠܗ ܓܘ ܚܕ ܟܢܘܫܝܐ. ܩܐ ܝܠ̈ܐ ܘܒܢܬ̈ܐ ܒܘܫ ܪܒܐ ܕܝܢܐ ܓܘ ܥܘܡܪܐ ܘܫܢ̈ܐ ܕܥܠܝܡܘܬܐ ܟܐ ܗܘܝܐ ܚܝܘܬܐ ܚܕܬܐ ܩܬܝܗܝ ܪܒܐ ܙܗܡܬ ܕܡܕܒܼܩܝ ܚܝܘܬܝܗܝ ܥܡ ܕܐܗ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܚܕܬܐ. ܟܐ ܗܘܐ ܪܒܐ ܕܘܪ̈ܫܐ ܓܘ ܟܠܦܬ. ܐܒܼܗ̈ܐ ܪܒܐ ܓܗ̈ܐ ܟܐ ܙܕܥܝ ܥܠ ܝܠܝܗܝ ܩܐ ܕܠܐ ܬܠܩܝ ܘܦܫܪܝ ܓܘ ܕܐܗܐ ܚܝܘܬܐ ܚܕܬܐ ܘܡܘܪܕܢܬܐ.

ܐܝܢܐ ܐܘܦ ܝܠ̈ܐ ܘܒܢܬ̈ܐ ܠܐ ܝܢܐ ܫܚܠܘܦ̈ܐ ܩܐ ܗܠ ܕܗ̇ܘ ܕܪܓܼܐ ܕܒܬܠܩܐ ܝܢܐ. ܐܢܝ ܟܐ ܫܚܠܦܝ ܩܐ ܕܐܚܟ̰ܝ ܠܐ ܗܘܝܐ ܕܚܝܝ ܐܝܟܿ ܥܕܬ̈ܐ ܥܬܝܩ̈ܐ.

ܪܒܐ ܒܘܫ ܣܢܗܬ ܝܠܗ̇ ܩܐ ܕܗ̇ܘ ܫܪܒܐ ܕܝܠܗ ܒܗܘܝܐ ܒܪܝܐ ܡ̣ܢ ܐܬܪܐ ܡ̣ܢ ܣܒܒ ܐܢܝ ܠܐ ܝܕܥܝ ܕܐܟܼܝ ܝܗܘܐ ܓܘ ܐܬܪܐ ܘܐܘܦ ܐܒܼܗܬ̈ܐ ܠܐ ܡܠܦܝܠܗܘܢ ܒܢܘܢܝܗ̈ܝ ܐܝܟܿ ܕܝܗܘܐ ܚܝܘܬܐ ܥܣܩܐ ܓܘ ܐܬܪܐ ܘܪܒܐ ܡ̣ܢ ܥܕܬ̈ܐ ܕܥܒܼܝܪܐ ܝܗܘܘ ܓܘܢ ܠܐ ܝܗܘܘ ܕܝܢ، ܒܘܫ ܙܘܕܐ ܝܗܘܘ ܕܡܘܫܠܡܢ̈ܐ. ܒܕ ܕܐܗܐ ܣܒܒ ܟܐ ܗܘܝܐ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܪܒܐ ܓܘܪܬܐ ܥܠ ܦܪܨܘܦܝܘܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܐܝܡܢ ܕܗܘܝܐ ܥܣܩܘܬܐ ܘܬܚܡܢܬܐ ܓܘ ܫܘܚܠܦܐ ܕܚܝܘܬܐ ܡ̣ܢ ܙܒܼܢܐ ܥܠ ܚܝܘܬܐ ܚܕܬܐ.

ܒܪܢܫܐ ܟܐ ܦܐܫ ܐܝܟܿ ܚܕ ܐ݇ܢܫܐ ܙܕܝܥܐ ܘܟܐ ܗܘܐܠܗ ܠܝܬܝܘܬܐ ܕܐܝܩܪܐ ܩܐ ܚܝܘܬܐ ܘܕܥܬܝܕ ܐܝܡܢ ܕܒܗܘܝܐ ܝܠܗ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ، ܘܕܠܐ ܕܝܕܥܬܐ ܕܓܢܗ ܟܐ ܗܘܐܠܗ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܢܦ̮ܫܢܝܬܐ، ܐܝܢܐ ܠܐ ܡܘܒܝܢܬܐ. ܪܒܐ ܟܐ ܗܘܐ ܐ݇ܢܫܐ ܠܐ ܪܗܬ ܘܫܓܼܝܫܐ ܐܝܡܢ ܕܐ݇ܢܫܐ ܚܝܐ ܓܘ ܬܪ̈ܝܢ ܟܢܘܫܝ̈ܐ ܘܬܪ̈ܝܢ ܡܪ̈ܕܘܝܬܐ ܦܪ̈ܫܐ ܡܐܚܕܕܐ.

 ܐܬܘܪ ـ ܣܘܝܕ


 • -

ܟܘܬܫܐ ܕܡܪܕܘܬܢ ܐܬܘܪܝܬܐ ܡܛܠ ܦܝܫܬܗ̇

ܡܪܕܘܬܐ ܕܟܠ ܐܘܡܬܐ ܟܐ ܦܝܫܐ ܚܫܝܒܼܬܐ ܚܕܐ ܡ̣ܢ ܐܣ̈ܐ ܕܟܐ ܒܢܝܐ ܥܠܗ̇ ܣܘܥܪܢܐ ܘܚܘܦܛܐ ܕܥܡܡ̈ܐ. ܟܕ ܟܠ ܐܘܡܬܐ ܐܝܬܠܗ̇ ܡܪܕܘܬܐ ܕܝܠܢܝܬܐ ܕܓܢܗ̇ ܘܟܐ ܦܪܫܐ ܡ̣ܢ ܡܪ̈ܕܘܬܐ ܕܐܡܘܬ̈ܐ ܐܚܪܢܐ ܘܝܨܝܦܘܬܗ̇ ܒܚܕ ܓܝܓܼܠܐ ܝܢ ܓܒܐ ܡܬܘܚܒܐ ܠܦܘܬ ܢܩܝܦܘܬ̈ܐ ܕܝܠܢܝ̈ܐ ܘܡܠܘܐܬܢܝ̈ܐ ܕܗ̇ـܝ ܐܘܡܬܐ.

ܡܪܕܘܬܐ ܒܐܘܣܝܗ̇ ܒܢܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܠܚܕ ܒܢܝܬ ܕܕܘܠܩܒܼܐ ܒܝܠ ܓܫܩܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܘܕܝܠܗ̇ ܓܫܩܬܐ ܝܢ ܚܝܪܬܐ ܗܦܟܝܬܐ ܘܓܫܩܬܐ ܚܕܬܐ ܕܝܠܗ̇ ܓܫܩܬܐ ܩܕܘܡܬܢܝܬܐ ܘܫܘܘܫܛܝܬܐ. ܟܕ ܩܢܘܢܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܡܥܒܼܘܕܐ ܝܠܗ ܩܪܡܬܐ ܘܙܟܼܘܬܐ ܕܓܫܩܬܐ ܚܕܬܐ ܕܗ̇ـܝ ܟܐ ܡܥܒܼܕܐ ܓܢܝܬܐ ܕܛܟܼܣܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܠܓܒܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܘܛܒܼܬܐ. ܡܪܕܘܬܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬܗܘܝܢܬܐ ܘܠܐ ܡܬܡܨܝܢܬܐ ܕܚܒܼܫܐ ܕܝܠܝܬ̈ܐ ܘܝܘܒܠ̈ܐ ܣܡܝ̈ܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܡܕܝܢܝܐ ܝܢ ܡܫܘܫܛܐ ܡܐܝܟܿ ܥܝܕ̈ܐ ܘܐܝܬܝܩܘܢ ܠܐ ܛܒܼ̈ܐ ܘܫܦܝܪ̈ܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܐܚܪܢܐ ܐܦܢ ܕܐܢ̈ܐ ܥܡܡ̈ܐ ܝܢܐ ܚܘܫܒܢ̈ܐ ܓܘ ܕܐܢܝ ܕܪ̈ܓܼܐ ܒܘܫ ܥܠܝ̈ܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܘܡܕܝܢܝܘܬܐ، ܐܝܢܐ ܡܪܕܘܬܐ ܒܕ ܫܩܠܐ ܘܕܒܼܩܐ ܒܐܢܝ ܕܝܠܝܬ̈ܐ ܒܘܫ ܛܒܼ̈ܐ ܘܒܚܕ ܪܓܼܫܐ (ܪܥܫܬܐ) ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܡܘܕܒܼܩܐ ܥܡ ܬܫܥܝܬܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܐܢܫܝܬܐ.

ܐܝܡܢ ܕܕܝܠܝܬ̈ܐ ܠܐ ܛܒܼ̈ܐ ܘܫܦܝܪ̈ܐ ܡܒܝܘܢ̈ܐ ܝܢܐ ܓܘ ܫܒܼܝܠ̈ܐ ܕܕܘܒܪ̈ܐ ܕܚܕ ܥܡܐ ܠܐ ܝܠܗ ܣܘܟܠܐ ܕܐܗܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܕܗ̇ܘ ܥܡܐ ܝܠܗ̇ ܫܩܠܬܐ ܘܩܒܠܬܐ ܠܐܢ̈ܐ ܕܝܠܝܬ̈ܐ ܠܐ ܛܒܼ̈ܐ ܘܫܦܝܪ̈ܐ ܡܛܠ ܣܘܟܠܐ ܝܘܠܡܦܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܝܠܗ ܗ̇ܘ ܣܘܟܠܐ ܒܘܫ ܥܠܝܐ ܕܥܝܕ̈ܐ، ܐܝܬܝܩܘܢ ܘܕܘܒܪ݁ܐ ܛܒܼ̈ܐ ܕܚܕ ܥܡܐ، ܐܝܢܐ ܐܗܐ ܡܬܡܨܝܢܬܐ ܝܠܗ̇ ܕܡܪܕܘܬܐ ܕܗ̇ܘ ܥܡܐ ܡܘܓܕܠܬܐ ܝܠܗ̇ ܘܠܐ ܝܠܗ̇ ܗܘܝܬܐ ܩܐܠܗ̇ ܦܘܪܣܐ ܡܛܠ ܫܘܫܛܗ̇ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܗ̇. ܘܐܢܝ ܕܝܠܝܬ̈ܐ ܘܕܘܒܪ̈ܐ ܠܐ ܛܒܼ̈ܐ ܕܡܒܝܘܢܐ ܝܢܐ ܓܘ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܚܕ ܥܡܐ ܝܢܐ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܘܥܒܼܕ̈ܐ ܕܡܒܨܘܪ̈ܐ ܝܢܐ ܡ̣ܢ ܐܝܩܪܐ ܘܡܟܠܘܝܐ ܝܢܐ ܠܫܘܘܫܛܐ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܐܗܐ ܥܡܐ ܡܓܘ ܡܐܙܠܬܐ ܘܐܡܝܢܘܬܐ ܟܢܘܫܝܝܬܐ ܕܒܝܬܘܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܘܦܠܛ̈ܝ ܝܢܐ ܫܘܠܡܐ ܘܓܢܝܬܐ ܕܫܡܫܐ ܕܐܗܐ ܥܡܐ ܡ̣ܢ ܓܘ ܬܫܥܝܬܐ ܕܒܪܝܬܐ.

ܐܢ ܚܕ ܥܡܐ ܠܐ ܡܚܦܛ ܡܛܠ ܚܡܝܬܐ ܘܢܛܪܬܐ ܕܡܪܕܘܬܗ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܘܦܠܚ ܒܟܫܝܪܘܬܐ ܡܛܠ ܙܕܩ̈ܗ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܘܙܕܩܐ ܕܡܬܥܒܕܢܘܬܐ ܕܐܗܐ ܡܪܕܘܬܐ ܥܡ ܡܪ̈ܕܘܬܐ ܩܘܪܒܐ ܘܪܚܩܐ ܡܸܢܗ، ܠܐ ܡܨܐ ܐܗܐ ܥܡܐ ܕܗܘܐ ܚܝܐ ܘܐܡܝܢܐ ܓܘ ܕܪܓܘܫܬܐ ܘܓܝܓܼܠܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܒܝܬܘܬܐ ܐܢܫܝܬܐ ܓܘ ܬܒܼܝܠ. ܙܕܩ̈ܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܕܝܢܐ ܚܕ ܡ̣ܢ ܐܣ̈ܐ ܕܚܘܦܛܢ ܝܠܗ̇ ܓܫܡܢܬܐ ܕܕܘܓܼܡ̈ܐ ܐܢܫܝ̈ܐ ܘܝܢܐ ܘܪ̈ܝܕܝ ܡ̣ܢ ܬܫܥܝܬܐ ܕܐܘܡܬܢ ܐܬܘܪܝܬܐ ܐܝܢܝ ܕܡܘܩܪܒܼܠܗ̇ ܓܘ ܡܐܙܠܬܐ ܕܬܫܥܝܬܗ̇ ܚܕܐ ܡܫܘܬܦܬܐ ܛܝܡܢܬܐ ܩܐ ܒܢܝܬܐ ܕܫܘܪܐ ܐܢܫܝܐ ܩܝܡܐ.

ܡܪܕܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܒܙܒܼܢܐ ܕܐܡܦܪܬܘܪܘܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܝܗܘܐ ܡܪܕܘܬܐ ܫܘܘܫܛܝܬܐ ܘܣܦܪܝܬܐ ܘܝܘܠܦܢܝܬܐ ܚܒܼܝܫܬܐ ܟܕ ܒܝܬـܐܪ̈ܟܐ ܕܐܫܘܪ ܝܠܗ̇ ܒܣܗܕܐ ܩܐ ܕܐܗܐ ܫܘܘܫܛܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ. ܘܐܢ ܓܫܩܚ ܠܓܒܐ ܕܐܪܕܟܼܠܘܬܐ ܘܥܘܡܪܢܐܥܩܒܼ̈ܝ ܒܣܗܕܐ ܝܢܐ ܓܘ ܟܠܝ ܡܕܝܢܬ̈ܐ ܕܐܬܪܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܘܓܘ ܒܝܬܥܬܩ̈ܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܬܒܼܝܠ ܘܕܐܚܪܢܐ ܕܗܠܐ ܦܝܫ̈ܐ ܝܢܐ ܛܫܝ̈ܐ ܬܚܘܬ ܐܪܥܐ. ܘܒܬܪ ܐ݇ܬܝܬܐ ܕܬܘܕܝܬܐ ܡܫܝـܚـܝܬܐ ܥܡܐ ܐܬܘܪܝܐ ܝܗܘܐ ܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܕܫܩܠܗ ܠܩܕܠܗ ܘܠܝܬܐ ܕܦܪܣܬܐ ܕܐܗܐ ܬܘܕܝܬܐ ܓܘ ܬܒܼܝܠ ܘܦܫܠܗ̇ ܐܗܐ ܬܘܕܝܬܐ ܩܘܢܛܪܘܢ ܕܬܚܡܢܬܗ.

ܒܥܠܬܐ ܕܫܠܛܢܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܬܘܕܝܬܢܝܬܐ ܡܫܝـܚـܝܬܐ ܥܠ ܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܟܘܣܐܠܗ̇ ܘܡܘܟܠܐܠܗ̇ ܐܗܐ ܡܪܕܘܬܐ ܠܡܪܕܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ، ܘܡܛܐܠܗ̇ ܐܠܗܘܬܐ (ܬܐܘܠܘܓܼܝܐ) ܟܣܠܗ ܐܢܝ ܕܪ̈ܓܼܐ ܒܘܫ ܥܠܝ̈ܐ. ܒܥܠܬܐ ܕܐܗܐܫܠܛܢܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܬܘܕܝܬܢܝܬܐ ܥܠ ܥܡܢ ܐܬܘܪܝܐ ܘܡܓܕܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܢܦܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܓܘ ܚܕ ܫܓܼܘܫܝܐ ܘܪܘܚܩܢܝ ܡ̣ܢ ܚܘܡܣܢܐ ܢܦ̮ܫܢܝܐ ܕܟܐ ܐܬܐ ܡ̣ܢ ܥܠܠ̈ܐ ܕܠܐ ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܡܐܙܠܬܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܘܫܘܘܫܛܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܕܚܕܐ ܐܘܡܬܐ. ܐܝܡܢ ܕܥܡܢ ܐܬܘܪܝܐ ܠܐ ܗܘܐܠܗ ܩܐܠܗ ܚܘܡܣܢܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܫܘܪܐܠܗ ܥܒܼܕܐ ܡܪܝܡܢܐ ܬܘܣܘܦܐ ܫܒܼܝܠ̈ܐ ܕܦܘܠܓܼܐ ܡܛܠ ܗܢܝܢ̈ܐ ܦܪ̈ܨܘܦܝܐ ܪܚܩܐ ܡ̣ܢ ܐܝܬܝܩܘܢ ܘܡܪܕܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܥܠܝܬܐ.

ܐܗܐ ܟܘܬܫܐ ܠܐ ܫܪܝܪܐ ܕܒܪܐܠܗ ܒܝܠ ܕܐܢ̈ܐ ܩܘܒܘܚـܝܬ̈ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܫܒܼܩܠܗ ܕܟܢܫܢ ܐܬܘܪܝܐ ܒܠܓ ܘܩܡܛ ܟܠܗ ܚـܝܠܗ ܩܐ ܫܪܝܬܐ ܕܩܬܪܗ ܬܘܕܝܬܢܝܐ ܘܡܥܠ ܙܒܼܢܐ ܪܚܩܠܗ ܡ̣ܢ ܠܦܠܚܐ ܡܛܠ ܚܡܝܬܐ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܗ ܐܘܡܬܢܝܬܐ. ܘܠܐܕܝܘܡ ܝܘܡܐ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܦܠܛ̈ܐ ܓܠܘܙܝ̈ܐ ܘܡܪ̈ܝܡܢܐ ܕܐܢܝ ܦܘܠܓܼ̈ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܕܐܕܝܘܡ ܝܘܡܐ ܕܥܡܢ ܦܠܝܓܼܐ ܝܠܗ ܠܫܘܡܗ̈ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܘܠܐ ܝܠܗ ܡܨܝܐ ܕܫܩܠ ܝܘܬܪܢܐ ܡ̣ܢ ܡܐܙܠܬܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܟܢܘܫܝܝܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܓܘ ܕܐܗܐ ܒܪܝܬܐ.

ܒܥܠܬܐ ܕܒܠܓܬܗ ܒܟܘܬܫܐ ܬܘܕܝܬܢܝܐ ܘܠܐ ܡܨܝܬܗ ܠܡܒܪܘܝܐ ܚܕܐ ܬܓܒܪܬܐ ܘܚܕ ܪܐܙܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܝܢ ܛܟܼܣܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܓܘܢܝܐ ܫܘܪܐܠܗܘܢ ܩܘܒܚܝܬ̈ܐ ܕܥܡܢ ܘܦܪ̈ܨܘܦܗ ܘܟܠ ܚܕ ܡ̣ܢ ܢܩܝܦܘܬܐ ܘܐܝܟܢܘܬܐ ܕܐܝܬܠܗ ܓ̰ܘܓ̰ܐ ܡܛܠ ܚܡܝܬܐ ܕܓܢܗ ܘܒܝܬܘܬܗ. ܒܥܠܬܐ ܕܐܗܐ ܢܩܝܦܘܬܐ ܫܘܪܐܠܗܘܢ ܝܠܝܦ̈ܐ ܘܬܚܡܢܢ̈ܐ ܓܘ ܦܥܘܢ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܡܐܝܟܿ ܝܘܠܦܢܐ ܕܡܢܝܘܬܐ، ܬܪܓܡܬܐ، ܐܣܝܘܬܐ ܘܟܠܕܝܘܬܐ (ܐܣܛܪܘܢܘܡܝܐ) ܠܦܠܚܐ ܘܬܫܡܘܫܐ ܠܥܘܫܢ̈ܐ ܡܫܘܠܛܢ̈ܐ ܠܥܡܢ ܡܐܝܟܿ ܕܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܕܪܒܐ ܡ̣ܢ ܝܕܘܥ̈ܐ ܘܚܟܝܡ̈ܐ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܛܐܘܠܐ ܝܢܐ ܚܕ ܕܘܪܐ (ܓܪܐ) ܐܠܨܝܐ ܓܘ ܚܩܠ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܕܝܘܠܦܢ̈ܐ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܒܙܒܼܢܐ ܕܬܚܠܘܦ̈ܐ ܥܒܣܝ̈ܐ. ܠܐ ܐܚܟ̰ܝ ܥܘܫܢ̈ܐ ܡܫܘܠܛܢ̈ܐ ܫܩܠܗܘܢ ܝܘܬܪܢܐ ܡ̣ܢ ܝܕܘܥ̈ܐ ܘܝܠܝܦ̈ܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܐܝܢܐ ܐܘܦ ܐܢܝ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܝܢܐ ܪܚܩܐ ܒܬܪ ܝܡܬ̈ܐ ܫܩܠܗܘܢ ܝܘܬܪ̈ܢܐ ܣܓܝܐ̈ܐ ܒܝܕ ܬܪܓܡܬܐ ܕܟܬܒܼ̈ܐ ܕܡܢܝܘܬܐ، ܐܣܝܘܬܐ ܘܝܘܠܦܢ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܘܐܗܐ ܗܘܐܠܗ̇ ܥܠܬܐ ܕܡܢܬܝܬܐ ܘܫܘܘܫܛܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܥܪܒܼܐ.

ܡܪܕܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܢܦܠܬܐ ܓܘ ܛܘܠܩܐ ܒܥܠܬܐ ܕܪܒܐ ܡ̣ܢ ܥܘܫܢ̈ܐ ܕܚܫܟܐ ܕܫܩܠܗܘܢ ܫܘܦܐ ܓܘ ܐܬܪܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ. ܟܕ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܒܫܢ݇ܬܐ 656 ܫܠܛܘܢܐ ܝܢܐ ܥܪ̈ܒܝܐ ܥܠ ܐܬܪܐ، ܒܕܪܐ 13 ܒܫܦܚܐ ܝܢܐ ܨܦܚܝܬ̈ܐ ܕܓ̰ܝܢܓܝܣܚܐܢ ܥܠ ܟܠܗ̇ ܐܬܪܢ ܘܒܫܢ݇ܬܐ 1534 ܫܠܛܘܢܐ ܝܢܐ ܥܘܬܡܢܝ̈ܐ. ܓܘ ܟܠܝ ܕܐܢ̈ܐ ܡܫܩܠ̈ܐ ܬܫܥܝܬܢܝ̈ܐ ܠܐ ܝܢܐ ܫܒܼܩܐ ܐܢ̈ܐ ܥܘܫܢ̈ܐ ܕܗܘܝܐ ܡܪܕܘܬܢ ܓܘ ܡܐܙܠܬܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ. ܥܘܫܢ̈ܐ ܥܪ̈ܒܝܐ ܘܥܘܬܡܢܝ̈ܐ ܒܥܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܝ ܘܬܘܕܝܬـܝ ܠܐ ܡܫܝـܚـܝܬܐ ܡܟܠܘܝܐ ܝܢܐ ܘܡܓܕܘܠܐ ܠܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܡܐܝܟܿ ܕܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܡ̣ܢ ܩܘܡܝܬ̈ܐ ܘܓܕܫ̈ܐ ܕܒܓܕܫܐ ܝܢܐ ܒܪܫ ܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܡ̣ܢ ܦܪ̈ܡܝܬܐ (ܦܪ̈ܡܢܐ) ܘܡܩܕܬܐ ܕܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܕܥܡܢ ܐܬܘܪܝܐ ܓܘ ܐܬܪܢ ܬܫܥܝܬܢܝܐ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ.

ܒܪܫ ܟܠܝ ܕܐܢ̈ܐ ܓܕܫ̈ܐ ܘܛܠܘܡܝ̈ܐ ܕܓܕܫܠܗܘܢ ܥܠ ܥܡܐ ܐܬܘܪܝܐ، ܐܝܢܐ ܗ̇ܘ ܠܐ ܟܠܐ ܝܠܗ ܡ̣ܢ ܡܫܘܬܦܬܗ ܓܘ ܬܫܡܫܬܐ ܕܡܐܙܠܬܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܐ݇ܢܫܝܬܐ. ܒܕܪܐ ܕܩܘܝܡܐ ܘܐܘܡܢܘܬܐ ܟ̰ܠܦܠܗ ܥܡܢ ܐܘܪܚܗ ܓܘ ܟܠܝ ܢܩܝܦܘܬ̈ܐ ܥܣܩ̈ܐ ܒܩܬܝܬܘܬܐ ܠܡܪܘܡܐ ܡܪܕܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܡܛܠ ܕܡܪܡ ܒܝܗ̇ ܗܝܝܘܬܗ ܘܕܝܠܢܝܘܬܗ ܐܘܡܬܢܝܬܐ. ܩܘܝܡܐ ܕܡܪܕܘܬܢ ܚܕܬܐ ܫܘܪܐ ܠܗ ܡ̣ܢ ܕܪܐ 16ܘܪܚܫܠܗ ܠܩܕ݇ܡܐ ܒܝܕ ܣܘܪܗܘܐ ܪܒܐ ܒܨܘܪܐܗܠ ܕܪܐ 19 ܒܥܠܬܐ ܕܓܕܫ̈ܐ ܡܘܕܟܼܪ̈ܐ ܒܥܠܠ. ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܒܕܪܐ ܕ19 ܘܕܪܐ 20 ܦܪܣܬܐ ܕܡܕܪ̈ܫܝܬܐ، ܣܝܘܡܘܬܐ ܕܟܬܒܼ̈ܐ ܝܘܠܦܢܝ̈ܐ، ܣܦܪ̈ܝܐ، ܬܫܥܝܬܢܝ̈ܐ، ܦܝܠܣܘܦܝ̈ܐ، ܡܓܼܠܝܬ̈ܐ ܘܣܦܪ̈ܝܘܡܐ ܟܕ ܒܝܕ ܫܪܝܬܐ ܕܦܪܣܬܐ ܕܣܦܪܝܘܡܐ ܙܗܪܝܪܐ ܕܒܗܪܐ ܒܫܢ݇ܬܐ 1950 ܫܘܪܐ ܠܗ ܝܘܕܥܢ ܐܘܡܬܢܝܐ ܒܚܕ݇ ܡܫܩܠܐ ܚܕܬܐ. ܐܝܢܐ ܡܪܕܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܠܐ ܡܨܐ ܠܗ̇ ܕܡܛܝܐ ܠܚܕ݇ ܡܫܩܠܐ ܡܬܛܘܪܢܐ ܒܥܠܬܐ ܕܡܨܝܬ̈ܐ ܕܥܡܢ ܘܢܩܝܦܘܬ̈ܐ ܕܪ̈ܕܘܦܝܐ ܘܥܣܩܘܬ̈ܐ ܕܒܥܒܼܪܐ ܝܗܘܘ ܓܘܝ ܬܚܘܬ ܛܟܼܣ̈ܐ ܛܠܘܡ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܥܠ ܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܐܬܘܪܝܬܐ.

ܐܢ ܓܫܩܚ ܒܣܘܪܗܘܐ ܥܠ ܡܐܙܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܢ ܒܕܪ̈ܐ ܐܚܪܝܐ ܒܕ ܚܙܚ ܕܡܪܕܘܬܢ ܡܘܓܕܠܗ̇ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܗ̇ ܟܠܐܠܗ̇ ܒܐܫܬـܝ ܫܢ̈ܐ ܐܚܪ̈ܝܐ ܕܕܪܐ ܕܥܣܪܝ ܒܥܠܬܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܘܓܪܘܣܬܐ ܕܙܘܥܐ ܛܘܗܡܝܐ ܘܫܘܒܼܝܢܝܐ ܥܪܒܝܐ ܘܙܘܥܐ ܕܡܫܠܡܢܘܬܐ ܓܘ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ. ܟܕ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܓܘ ܥܝܪܩ ܙܘܥܐ ܛܘܗܡܝܐ ܫܘܒܼܝܢܝܐ ܒܡܛܝܐ ܝܠܗ ܠܚܕ ܕܪܓܼܐ ܦ̮ܫܝܐ ܕܠܐ ܫܒܼܩܠܗ ܗܝܟ̃ ܩܘܪܢܝܬܐ ܕܢܫܡܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܡܪܕܘܬܢ ܘܡܘܟܠܐܠܗ ܒܝܕ ܪܕܘܦܝܗ ܨܘܢܐ ܠܟܠ ܩܢܝܐܚܐܪܐ ܘܩܠܡܐ ܡܘܪܕܢܬܐ. ܛܟܼܣܐ ܦ̮ܫܝܐ ܬܢܐܠܗ ܠܟܬܒܼܬܐ ܕܬܫܥܝܬܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܒܚܕܐ ܨܘܪܬܐ ܢܙܝܬܐ ܕܟܠܗ̇ ܡܪܕܘܬܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܦܫܠܗ̇ ܝܕܥܬܐ ܐܝܟܿ ܡܪܕܘܬܐ ܥܪܒܝܬܐ ܘܫܦܠܗ ܡ̣ܢ ܟܬܒܼ̈ܐ ܕܡܩܪܝܬܐ ܠܬܫܥܝܬܐ ܫܪܫܢܝܬܐ ܕܝܠܗ̇ ܬܫܥܝܬܐ ܕܐܘܡܬܢ ܐܬܘܪܝܬܐ. ܐܘܦ ܐܢܝ ܙܕܩ̈ܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܕܦܫܠܗܘܢ ܝܘܗܒܼ̈ܐ ܒܫܢ݇ܬܐ 1972 ܝܗܘܘ ܚܕ ܢܟܼܠܐ (ܥܠܕܝܬܐ) ܕܡܨܝ ܗܘܘ ܒܐܗܐ ܐܘܪܚܐ ܠܡܓܠܘܝܐ ܘܒܕܒܼܩܐ ܘܬܠܘܩܐ ܟܠ ܡܘܪܕܢܐ ܫܪܝܪܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܐܬܘܪܝܬܐ.

ܐܘܣܝܐ ܕܙܕܩ̈ܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܦܫܠܗܘܢ ܒܕܝܘܬܐ ܥܠ ܘܪܩܐ ܘܫܘܪܐܠܗ ܛܟܼܣܐ ܦ̮ܫܝܐ ܠܡܟܠܘܝܐ ܟܠܝ ܫܘܬܐܣ̈ܢ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ، ܡܛܒܼܥܝܬ̈ܐ ܘܡܕܪ̈ܫܝܬܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܕܝܠܢܝ̈ܐ ܡܐܝܟܿ ܡܛܒܼܥܬܐ ܕܕܩܠܬ ܐܬܘܪܝܬܐ ܓܘ ܡܘܨܠ، ܡܛܒܼܥܬܐ ܕܢܝܢܘܐ ܓܘ ܟܪܟܘܟ ܘܡܕܪ̈ܫܝܬܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܓܘ ܡܘܨܠ ܘܟܪܟܘܟ ܘܒܓܼܕܕ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܐܬܝܬܐ ܕܛܟܼܣܐ ܦ̮ܫܝܐ ܓܘ ܥܝܪܩ. ܐܘܦܙܐ ܩܡܠܗ ܛܟܼܣܐ ܛܠܘܡܐ ܒܥܒܼܕܝܬ̈ܐ ܪ̈ܗܒܼܬܢܝܐ ܕܠܩܘܒܼܠ (ܕܪܩܘܒܼܠ) ܡܘܪ̈ܕܢܐ ܐܬܘܪ̈ܝܐܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܒܝܕ ܙܪܥܬܐ ܘܦܪܣܬܐ ܕܡܫܦܠܚ̈ܐ (ܥܡܝܠ̈ܐ) ܘܩܛܘܠ̈ܐ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܥܪܒܼܐ. ܟܕ ܒܚܙܝܐ ܐܝܕܬ̈ܐ ܕܡܫܦܠܚ̈ܐ ܘܩܛܘܠ̈ܐ ܒܡܛܝܐ ܝܢܐ ܠܐܬܘܪܠܘܓܼܝܝܐ ܐܠܦ̮ܪܝܕ ܬܝܡܝܡܝ ܗ̇ܘ ܕܟܬܘܒܼܠܗ ܗܘܡܣܐ (ܐܣܟܠܘܒܝܕܝܐ) ܐܬܘܪܝܐ ܕܒܚܒܼܫܐ ܝܠܗ ܬܪܥܣܪ ܡܢܬ̈ܐ ܓܘ 30000 ܦܬܘܬ̈ܐ ܘܩܛܠܬܐ ܕܓܠܘܝܐ ܢܦܠܝܘܢ ܒܫܝ ܣܝܘܡܐ ܕܣܦܪܙܒܼܢܐ ܡܕܢܚܐ ܓܘ ܕܝܬܪܘܝܬ. ܐܗܐ ܙܘܥܐ ܠܐ ܐ݇ܢܫܝܐ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܥܠ ܥܡܢ ܐܘܦ ܓܘ ܐܬܪܐ ܕܐܝܪܢ ܒܬܪ ܣܘܚܦܐ (ܩܠܒܐ) ܕܛܟܼܣܐ ܬܘܕܝܬܢܝܐ ܕܚܘܡܝܢܝ ܕܡܘܟܠܐܠܗ ܠܟܠܝ ܡܕܪ̈ܫܝܬܐ ܕܝܠܢܝ̈ܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܘܙܘܥܐ ܕܦܪܣܬܐ ܘܛܒܼܥܬܐ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܒܚܩܠܐ ܕܣܝܘܡܘܬܐ ܘܓܠܝܢܘܬܐ. ܐܢ̈ܐ ܥܒܼܕܝܬ̈ܐ ܘܕܝܠܝܬ̈ܐ ܠܐ ܐ݇ܢܫܝ̈ܐ ܝܢܐ ܡ̣ܢ ܪܢܝܐ ܘܐܝܕܝܘܠܘܓ̰ܝܐ ܕܛܘܗܡܝ̈ܐ ܘܦ̮ܢܛܝܩܝ̈ܐ ܕܟܐ ܦܠܚܝ ܡܛܠ ܬܚܡܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܟܢܫܝܬܐ ܗܕܟܼܐ ܕܡܨܝ ܠܡܟܠܘܝܐ ܠܫܘܘܫܛܐ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܥܡܡ̈ܐ.

ܬܫܥܝܬܐ ܕܒܪܢܫܘܬܐ ܡܕܥܘܝܢ ܝܠܗ̇ ܕܡܪܕܘܬܐ ܝܠܗ̇ ܗ̇ܘ ܣܦ̮ܣܪܐ (ܣܝܦܐ) ܒܘܫ ܚܪܘܦܐ ܘܡܥܒܕܢܐ ܡܛܠ ܡܪܡܬܐ ܕܕܝܠܝܬ̈ܐ ܕܒܪܢܫܐ ܠܫܘܝܐ ܐ݇ܢܫܝܐ ܒܫܪܝܪܘܬܐ. ܩܐ ܕܐܗܐ ܥܠܬܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܒܕ ܚܙܚ ܕܥܘܫܢ̈ܐ ܕܥܡܛܘܬܐ ܘܚܫܟܐܒܕ ܦܠܚܝ ܘܚܦܛܝ ܠܡܟܠܘܝܐ ܟܠ ܫܒܼܝܠܐ ܘܙܗܪܝܪܐ ܕܡܪܕܘܬܐ.  ܡܪܕܘܬܐ ܝܠܗ̇ ܒܥܠܕܒܼܒܼܐ ܕܛܠܘܡܝܐ ܘܛܠܘܡ̈ܐ، ܗ̇ـܝ ܝܠܗ̇ ܫܒܼܝܠܐ ܫܪܝܪܐ ܕܬܘܠܡܕܐ ܘܡܥܙܝܢܘܬܐ ܠܐ ܫܠܡܢܬܐ ܡܛܠ ܫܘܘܫܛܐ ܘܚܐܪܘܬܐ ܕܪܢܝܐ ܕܒܪܢܫܘܬܐ.

ܡܛܠ ܚܡܝܬܐ ܘܢܛܪܬܐ ܫܪܫܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܐ݇ܢܫܝܬܐ ܘܵܠܝܼܬܵܐ ܝܠܗ̇ ܥܠ ܩܕܠܐ ܕܟܠ ܕܒܪܓܼܫܐ ܝܠܗ ܕܗ̇ܘ ܝܠܗ ܝܪܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܫܪܫܢܝܬܐ ܕܡܚܒܛ ܠܫܩܠܐ ܟܡܝܘܬܐ ܡܠܝܢܬܐ ܡ̣ܢ ܥܘܬܪܢ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܕܗܘܝܐ ܡܠܝܢܬܐ ܩܐ ܩܐ ܚܕܐ ܫܪܝܬܐ ܚܕܬܐ ܡܛܠ ܡܒܪܝܬܐ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܐܣܝܬܐ ܕܟܐ ܓܫܩܐ ܒܓܪܘܣܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܒܚܕܐ ܨܘܪܬܐ ܘܪܘܚܐ ܬܪܝܨܬܐ ܩܐ ܝܘܬܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܟܢܘܫܝܐ. ܡܛܠ ܝܘܬܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܩܐ ܒܪܢܫܘܬܐ ܘܡܪܕܘܬܐ ܕܒܒܥܝܐ ܝܘܚ ܩܐ ܥܡܢ ܘܗ̇ـܝ ܝܠܗ̇ ܡܪܕܘܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܩܘܡܝܬܐ ܕܩܝܡܐ ܥܠ ܐܣ̈ܐ ܕܚܘܪܪܐ ܐܘܡܬܢܝܐ ܘܗܘܐܠܗ̇ ܓܫܩܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܡܠܘܐܬܢܝܬܐ ܠܬܫܥܝܬܐ ܕܥܡܢ ܘܝܪܬܘܬܗ̇ ܐ݇ܢܫܝܬܐ. ܕܗܘܝܐ ܐܗܐ ܡܪܕܘܬܐ ܚܕ ܐܣܛܘܟܼܣܐ ܐܠܨܝܐ ܘܚܕ ܐܣܛܘܢܐ ܡ̣ܢ ܐܣܛܘܢ̈ܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܕܦܩܕܐ ܝܠܗ ܥܡܢ ܡܛܠ ܫܪܪܬܐ ܬܪܘܨܬܐ ܕܗܝܝܘܬܗ ܘܗܘܐ ܡܫܘܬܦܢܐ ܓܘ ܫܪܝܬܐ ܕܨܒܼܘܬܢ ܘܫܘܐܠܢ ܐܘܡܬܢܝܐ ܘܥܕܪܢܬܐ ܕܬܪܡܝܬܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܬܐ ܟܐܢܬܐ ܓܘ ܐܬܪܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܚܕܬܐ.

 


Recent Post

ܒܓܘܠܘܬܐ

ܒܪܚܸܫ

ܒܪܙܒ݂ܢܐ

ܒܚܝܪܐ

ܒܘܟܝܢܐ

ܐܣܝܘܬ݂ܚܡܛ̈ܐ

ܐܟܬ݂݂ܐ