Category Archives: Poems

 • 0

ܙܠܓܐ ܕܣܒ݂ܪܐ ܓܘ ܫܠܗܒ݂ܝܬܐ ܕܟܦܘܪܝܐ

ܠܝܠܐ ܒܦܪܣܐ ܠܓܘܠܦܢ̈ܗ ܒܒܝܬܝ

ܠܦ̈ܐ ܕܦܪܬ ܟܦܘܫܐ ܠܫܠܕܝ

ܩܝܡܝܬ̈ܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܝ ܬܚܘܬ ܐܩܠ̈ܐ ܕܛܥܝ̈ܐ

ܘܕܡܥܝ ܡܫܬܘܝܐ ܐܪܥܐ ܕܙܒ݂ܢ̈ܐ ܥܬܝܩ̈ܐ

ܡܫܬܘܝܐ ܕܫܝܬ̈ܐ ܕܢܝܢܘܐ ܓܘ ܒܟ݂ܝܐ.

 

ܡܚܢܝܬܝ ܠܡܝܐ ܕܢܗܪ̈ܝܢ ܒܡܠܝܝ ܠܗܝܩܘܬܐ ܠܚܝܐ

ܣܒ݂ܪܝ ܕܫܠܝ ܥܠܥܠ̈ܐ ܕܚܫܟܐ ܓܘ ܫܡܝܝ

ܘܫܡܥܬܐ ܠܓܚܟܐ ܕܫܒ݂ܪ̈ܐ ܕܡܬܝ

ܘܙܡܪ̈ܝܬܐ ܕܚܕܘܬܐ ܡܠܝ ܡܥܒܪ̈ܐ ܕܦܪܬ.

 

ܠܐ ܫܠܐܠܝ ܠܚܕܪܐ ܠܡܝܐ ܕܡܫܬܝ ܐܝܠܢܬܝ

ܘܡܚܢܝܬܐ ܕܫܒ݂ܪܘܬܝ ܠܩܚܩܚܝܬ̈ܐ ܕܫܒ݂ܪ̈ܐ ܕܡܬܝ.

ܘܕܟ݂ܪ̈ܐ ܕܒܝܬܢܝܣܢ̈ܐ ܘܨܦܪ̈ܐ ܒܡܠܝܐ ܓܢܝܬ̈ܝ

ܒܪܚܛܐ ܒܬ݇ܪ ܙܠܓܐ ܕܣܒ݂ܪܐ ܒܟܠܝܗܝ ܙܒ݂ܢ̈ܐ

ܘܟܕ ܠܗܬܐ ܕܟܦܘܪܝܐ ܒܫܝܦܐ ܠܐܝܬܘܬܝ ܒܐܬܪܝ

ܘܐܢܐ ܬܚܡܢܝܬ̈ܝ ܦܪ̈ܝܣܐ ܒܝܠ ܕܓܠ̈ܐ ܕܐܬܪܝ.

 

ܙܠܓܐ ܕܣܒ݂ܪܢ ܒܩܝܕܐ ܓܘ ܠܗܬܐ ܕܟܦܘܪܝܐ

ܐܪܥܢ ܫܚܬܘܢܘܗ̇ ܒܥܝܪ̈ܝܐ ܦܪ̈ܘܛܐ

ܘܐܚܢܢ ܠܐ ܒܩܘܪܐ ܩܐ ܡܘܕܝ ܚܙܘܩ̈ܐ

ܘܠܐ ܒܐܘܝܘܬܐ ܥܡ ܐܚܘܢܘܬ̈ܢ ܕܓܫܩܝܬ̈ܢ ܟܪ̈ܝܐ

ܒܚܦܩܐ ܠܓܝܢܒ݂̈ܐ ܘܚܡܘܝܐ ܢܘܟ݂ܪ̈ܝܐ ܒܒܬܢ

ܟܠܟܘܠܐ ܠܢܘܟ݂ܪ̈ܝܐ ܘܚܒ݂ܪܘܬܐ ܕܥܪ̈ܒ݂ܐ ܕܒܕܘܝ̈ܐ.

 

ܡܢܝ ܝܠܗ ܫܡܥܐ ܩܥܝܬܘܟܼ ܝܐ ܐܬܪܝ

ܠܝܬ ܦܝܫܐ ܓܘܘܟܼ ܫܒ݂ܘܩ ܚܪܒ݂ܐ ܘܦܬܢ̈ܐ

ܘܦܠܚ̈ܐ ܕܐܠܗܐ ܕܒܝܫܬܐ ܒܩܛܥܝܐ ܩܕܠ̈ܐ ܕܫܒ݂ܪ̈ܐ

ܡܢܝ ܒܕ ܡܟ̰ܡܥ ܢܘܪܐ ܕܙܢܝܘܬܐ ܘܫܢܘܙܝܐ ܕܟܦܘܪ̈ܐ

ܫܢܝܙ̈ܐ ܕܓܢܣܐ ܡ̣ܢ ܦܘܩܕܢ̈ܐ ܕܐܠܗܐ

ܘܙܘܘܓܼܐ ܥܡ ܩܨܝܪܐ ܙܥܘܪܐ ܘܫܒ݂ܪܐ

ܘܣܓ݂ܕܐ ܠܢܡܘܣܐ ܕܦܪ̈ܡܢܐ ܕܣܗܪܐ.

 

ܐܝܟܐ ܝܘܬ ܝܐ ܒܪܘܢܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܒܐܙܠܐ؟

ܠܐ ܝܘܬ ܐܢ݇ܬ ܕܚܙܐܠܘܟܼ ܠܐ݇ܪ̈ܙܐ ܕܫܪܪܐ؟

ܠܐ ܝܘܬ ܩܕܡܝܐ ܒܩܢܘܢ̈ܐ ܕܓܡܝܪܘܬܐ ܫܩܝܠܐ؟

ܠܐ ܝܘܬ ܡܘܪܡܐ ܒܘܪܓ̰ܐ ܕܒܒ݂ܠ ܘܓܢܝܬ̈ܐ ܬܠܝ̈ܐ؟

ܟܠܝ ܐܲܝܟܼ ܐܪܝܐ ܘܦܪܩ ܠܐܪܥܢ ܡܢ ܟܦܘܪ̈ܐ

 

 


 • 0

ܟܘܢܫ ܡܚܪ̈ܐ

ܬܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܢܰܪܡܶܐ ܚܝܳܪܳܐ ܥܰܠ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܢܶܚܙܶܐܐܰܝܟܰܢ ܫܰܚܠܦܘܼܗܿ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܡܢ ܐܘܪܚܳܗܿ ܬܪܝܨܬܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܝܢ ܐܘܪܚܐ ܕܚܘܒܐ ܠܐܘܼܪܰܚ ܣܶܢܐܬ݂ܳܐ ܡܢ ܐܘܪܚܳܐ ܕܒܘܼܝܳܐܳܐ ܠܐܘܼܪܰܚ ܚܰܫܳܐ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܕܣܰܒܪܳܐ ܠܐܘܼܪܰܚ ܩܶܢܛܳܐ ܡܢ ܐܘܪܚܳܐ ܕܰܙܢܰܝܐ̈ ܫܰܦܝܼܪ̈ܐ ܠܐܘܪܰܚ ܣܰܢܝܳܬ̈ܐ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܕܰܡܥܰܕܪܳܢܘܼܬ݂ܐ ܠܐܘܪܰܚ ܫܘܼܢܳܩܳܐ ܡܢ ܥܒܳܕ̈ܐ ܛܒܼܶܐ̈ ܠܣܘܼܥܪ̈ܳܢܶܐ ܒܝܼܫܶܐ̈ ܘܗܟܢܐ ܗܘܰܘ ܥܒܳܕ̈ܐ ܫܝ̈ܛܶܐ ܠܰܪܓܝܼܓ݂ܳܬ̈ܳܐ ܣܶܢܝܳܬ̈ܐ ܕܚܘܼܒ ܡܳܡܘܼܢܳܐ؛

ܐܝܢ ܗܳܟ݂ܝܠ ܣܛܰܘ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܕܕܘܒܳܪ̈ܶܐ ܦܐܰܝܳܐ̈ ܠܡܘܢ ܗܟ݂ܰܢܐ ܗܳܠܶܝܢ ܒܝܫܳܬ̈ܳܐ ܡܶܣܬܰܥܪ̈ܳܢ ܒܫܶܡ ܬܰܘܕܝܬ݂ܳܐ؟

ܡܢܐ ܓܕܰܫ؟ ܡܢܐ ܗܝ ܗܳܕܶܐ ܝܺܕܰܥܬ݂ܳܐ؟

ܡܢܐ ܗܘ ܝܘܠܦܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ؟

ܐܪܐ ܐܝܬ݂ ܦܰܘܕ̈ܐ ܕܬܰܘܕܝܬ݂ܳܐ ܒܝܳܬ݂ܳܗܿ؟

ܐܰܘ ܡܫܰܐܠܰܝ̈ ܬܘܕܝܬܐ ܣܳܥܪܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܥܒܳܕ̈ܐ ܘܣܘܥܪ̈ܢܶܐ ܡܛܠ ܝܘܬ݂ܪܳܢܗܘܿܢ ܕܢܶܡܠܘܢ ܪܓ݂ܝܓ݂ܳܬ݂̈ܗܘܢ ܘܢܰܣܒܥܘܢ ܝܰܨܪܗܘܢ ܣܳܝܡܺܝܢ ܩܶܛܪ̈ܐ ܘܩܰܘܕ̈ܐ ܒܐܺܝܕ̈ܝ ܒܢܰܝ̈ ܐ̄ܢܳܫܳܐ̈ ܕܣܳܒ݂ܠܝܢ ܛܝܡܝ̈ ܟܺܐܦܳܢܳܝܘܼܬ݂ ܠܒܰܝܗܘ̈ܢ ܘܥܡܛܳܢܘܼܬ݂ ܪܶܢܝܰܝܗܘ̈ܢ ܠܡܘܢ ܠܐ ܡܰܠܦܝܢ ܕܣܳܟܳܐ ܕܬ݂ܰܘܕܝܬ݂ܳܐ ܚܘܒܰ݁ܐ ܗܘ؟

ܟܰ݁ܕܘ ܠܟ݂ܘܢ ܡܫܐܠܝ̈ ܬܘܕܝܬܐ ܝܘܠܦܢܐ ܕܠܐ ܡܰܘܬ݁ܰܪ ܝܘܠܦܳܢܳܐ ܕܠܐ ܒܳܢܶܐ ܐܶܠܐ ܣܳܬܰ݁ܪ ܝܘܠܦܢܐܫܰܪܝܪܳܐ ܐܝܬ݂ܰܘܗ̄ܝ̄ (ܐܠܳܗܳܐ ܚܘܼܒ݁ܰܐ ܗܘ ܐܶܢ ܐ̄ܢܳܫ ܠܳܐ ܢܰܚܶܒ ܠܰܐܚܘܼܗ̄ܝ̄ ܕܚܳܙܶܐ ܠܶܗ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܢܰܚܶܒ ܠܐܠܳܗܐ ܕܠܐ ܚܳܙܶܐ ܠܶܗ)؟

ܡܳܕܝܢ ܘܳܠܶܐ ܕܟܠܗܘܢ ܐܒܗܬ̈ܐ ܘܪܹܫܳܢܶܐ̈ ܘܰܡܫܰܐ̈ܠܐ ܕܬ݂ܰܘܕܝܬ݂ܳܐ ܐܰܝܕ݁ܐ ܕܗܝ ܘܐܝܢܐ ܐܢܘܢ ܕܢܫܒܩܘܢ ܝܘܠܦܢܐ ܕܠܐ ܡܰܘܬܰܪ ܘܢܰܠܦܘܢ ܘܰܢܣܰܒܪܘܢ ܕܬ݂ܰܘܕܝܬ݂ܐ ܬ݁ܪܝܨܬ݁ܳܐ ܘܫܪܝܪܬ݁ܳܐ ܕܐܝܼܬ݂ܹܝܗܿ ܚܘܒ݁ܳܐ ܘܚܘܒܳ݁ܐ ܒܰܠܚܘܕ݂. ܘܟܰܕܘܼ ܠܰܢ ܣܶܒܠܳܐ ܘܛܘܼܪܳܦܳܐ ܘܫܘܢܳܩܳܐ ܘܰܪܕ݂ܘܼܦܝܳܐ ܘܣܰܝܦܳܐ ܘܚܰܪܒܳ݁ܐ ܘܡܰܘܬ݁ܳܐ ܒܫܶܡ ܬܰ݁ܘܕܝܬ݂ܳܐ ܘܕ݂ܰܥܘ ܟ݁ܽܠܟ݂ܘܢ ܕܚܘܫܒ݂ܳܢܳܐ ܩܰܫܝܰܐ ܢܳܛܪ ܠܟ݂ܘܿܢ ܩܕܳܡ ܐܠܗܐ ܕܐܰܘܟ݁ܶܡܬܘܿܢ ܨܘܼܪܬܶܗ ܩܕܳܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ̈ ܘܰܩܕܳܡ ܒܪܝܬ݂ܹܗ ܘܰܒ݂ܥܰܝܢܰܝܗ̈ܘܢ ܚܰܒܶܠܬܘܼܢܶܗܿ ܫܒ݂ܘܩܘ̄ ܣܶܕܩܶܐ̈ ܘܚܶܪܝܳܢܶܐ̈ ܘܐܶܢܳܢܳܝܘܼܬ݂ܳܐ ܘܝܳܬ݂ܳܢܳܝܘܼܬ݂ܳܐ ܘܪܶܚܡܰܬ݂ ܟܶܣܦ݁ܳܐ ܕܠܳܐ ܡܩܰܘܶܝܢ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܝܘܼܬ݂ܪܳܢ ܘܬ݂ܰܪܶܨܘ̄ ܦܰ݁ܘܕܰܝܟ݁ܘܢ  ܘܕܰܙܒܢܳܐ ܒܚܘܒܐ ܘܪܶܚܡܬ݂ܳܐ ܘܪܰܚܡܶܐ̈ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܕܰܢܝܳܚܳܐ ܚܰܝܶܐ̈ ܕܣܰܒ݂ܪܳܐ ܘܒ݂ܘܼܝܳܐܳܐ ܘܒܶܢܝܳܢܳܐ ܘܟ݂ܘܼܫܰܪܰܐ ܘܐܰܘܝܘܼܬ݂ܳܐ ܘܚܰܕ݂ܘܬ݂ܳܐ

ܕܘܟܬܘܪ ܒܫܝܪ ܛܘܪܝܐ

ܕܡܲ̈ܝܵܐ ܕܚܘܼܒܵܐ

ܠܡܽܘܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܬ݂ܗܰܦܟ݂ܺܝܬܽܘܢ ܥܰܡ ܡܫܺܝܚܳܝܹܶܐ
ܥܰܠ ܕܡܰܚܒܺܝܢܰܢ ܠܗܳܢܳܐ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ݂

ܐܰܪܰܐ ܗܳܢܳܐ ܦܽܘܪܥܳܢ ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܠܕܺܝܠܰܢ ܡܳܬ݂ܶܐ
ܡܳܢܳܐ ܦ݂ܰܕ݁ܢܰܢ ܡܳܢܳܐ ܣܪܰܚܢܰܢ ܡܳܢܳܐ ܚܛܳܝܢܰܢ

ܠܳܐ ܡܰܠܦ݂ܳܢܰܝ̈ܢ ܫܰܪܺܝܪ ܥܰܡܠܗܽܘܢ  ܒܡܰܠܦ݂ܳܢܽܘܬ݂ܳܐ
ܘܠܳܐ ܡܰܚܳܖ̈ܰܝܢ ܬܪܺܝܨܽ ܗ̄ܘ ܥܒ݂ܳܕ݂ܗܽܘܢ ܘܰܒ݂ܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ

ܘܠܳܐ ܐܳܣܳܝܰܝ̈ܢ ܫܳܗܪܺܝܢ ܠܶܠܝܳܐ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܡܰܖ̈ܥܶܐ
ܘܠܳܐ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܣܰܓܺܝ ܒܫܽܘܡܠܳܝ ܥܰܡܠܗܽܘܢ

ܐܰܝܢܳܐ ܡܶܢܰܢ ܓܢܰܒ݂ ܥܶܕܳܢ ܥܰܡܠܶܗ ܘܐܘ̈ܠܝܳܬ݂ܶܗ
ܘܗܳܐ ܣܳܒ݂ܠܺܝܢܢ ܕ݁ܡܰܝ̈ ܗܳܢ ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ݂

ܡܽܘܢ ܝܽܘܠܦ݂ܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܩܶܛܠܳܐ ܐܳܦ ܘܰܟ݂ܦܽܘܪܝܳܐ
ܒܫܶܡ ܬ݁ܰܘܕܺܝܬ݂ܳܐ ܕܡܳܐ ܙܳܠܚܺܝܬܽ݁ܘܢ ܕܰܒ݂ܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ

ܠܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܪܳܐ ܠܰܡ ܐܶܢܽܘܢ ܐܳܬ݂ܳܐ ܕܚܽܘܒ݁ܶܗ
ܘܐܰܢ̄ܬܽܘܢ ܒܰܐܟ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܐ ܡܚܰܒ݂ܠܺܝܬܽܘܢ ܨܽܘܪܬܶܗ ܦ݁ܐܺܝܬ݂ܳܐ

ܒܫܶܡ ܬܰܘܕܺܝܬ݂ܳܐ ܕܰܓ݁ܳܠܳܐܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܠ ܩܳܛܠܺܝܬܽ݁ܘܢ
ܘܥܰܡܳܐ ܕܡܶܣܟܺܝܢ ܘܰܕܠܳܐ ܚܲܘܒܳ݁ܐ ܗܳܐ ܢܳܟ݂ܣܺܝܬܳ݁ܘܢ

ܐܰܪܰܐ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܕܺܐܒ݂ܶܐ̈ ܣܖ̈ܺܝܚܶܐ ܐܳܟ݂ܠܰܝ ܒ݁ܶܣܪܳܐ
ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬ݂ܝ̄ ܠܳܐ ܣܳܒ݂ܥܺܝܬܽܘܢ ܡܶܢ ܗܳܢ ܝܰܨܪܳܐ

ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܙܶܕܩܰܝ̈ ܐ̄ܢܳܫ̈ܳܐ ܒܗܽܘܢ ܡܣܰܒ݁ܪܺܝܬܽ݁ܘܢ
ܩܶܫܥܳܐ ܣܦ݂ܺܝܩܳܐ ܦܩܳܩܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗܝ ܡܰܡܠܠܳܐ ܕܺܝܠܟ݂ܽܘܢ

ܒܫܶܡ ܚܺܐܪܽܘܬ݂ܳܐ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗܳܐ ܕܳܒ݂ܚܺܝܬ݁ܽܘܢ
ܒܫܶܡ ܚܺܐܪܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݂ܢܰܝ̈ܳܐ ܕܐܽܘܡܬ݂ܰܢ ܗܳܐ ܡܒ݂ܰܕ݂ܪܺܝܬ݁ܽܘܢ

ܩܛܶܠܘ̄ ܕܒܲܚܘ̄ ܒܰܕ݂ܰܪܘ ܙܪܶܩܘ ܢܟ݂ܶܣܘ ܢܰܟ݂ܺܝܘ
ܚܽܘܒܰ݁ܢ ܫܰܪܺܝܪ ܚܽܘܒ݁ܰܢ ܥܰܡܺܝܩ ܠܗܳܕ݂ܶܐ ܐܰܪܥܳܐ
 
ܕ ܒܫܝܪ ܛܘܪܝܐ

ܐܘܼܢ ܥܲܡܲܢ ܛܠܝܼܡܵܐ

ܒܫܝܪ ܛܘܪܝܐ

ܐܵܘ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܐܵܪܵܐ ܫܡܲܥܬܘܿܢ ܒܗܵܢܵܐ ܓܘܼܢܚܵܐ

ܕܥܲܡܲܢ ܡܸܬ݂ܩܛܸܠ ܒܲܕ݂ܡܵܐ ܩܘܼܪܵܐ ܘܲܕ݂ܠܵܐ ܖ̈ܚܡܹܐ

ܘܲܡܕܲܒ݂ܖ̈ܢܹܐ ܕܥܹܕܬܲ݁ܢ ܘܥܲܡܲܢ ܫܓ݂ܝܼܡܝܼܢ ܒܕ݂ܝܼܠܗܘܿܢ

ܐܲܝܟ݁ܵܐ ܐܝܼܬ݂ܲܘܗܝ ܩܵܠܵܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ ܟܲܕ݁ܘܼ ܫܸܬ݁ܩܵܐ

ܐܲܪܝܼܡܘ ܩܵܠܟ݂ܘܿܢ ܘܒ݂ܲܕܸܩܘ ܛܠܘܼܡܝܵܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܟ݁ܠܹܗ

ܕܗܵܐ ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܕܟ݂ܠܲܢ ܚܲܒ݂ܠܘܼܗܝ ܒ݁ܝܼ̈ܫܹܐ ܒܣܸܢܐܬ݂ܲܐ

ܒܫܸܡ ܚܹܐܪܘܼܬ݂ܵܐ ܨܘܼܪܲܐ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܗܵܐ ܡܸܨܛܲܥܪܵܐ

ܘܐܲܡܪܝܼܟܲܐ ܕܹܝܢ ܡܸܛܿܠ ܝܵܬ݂ܵܗܿ ܡܲܘܒ݁ܕ݂ܵܐ ܠܥܲܡܲܢ

ܘܥܵܠܡܵܐ ܛܲܒܝܼܥ ܒܲܖ̈ܓ݂ܝܼܓ݂ܵܬ݂ܹܗ ܒܫܸܢܬ݂ܵܐ ܣܪܝܼܬ݂ܵܐ

ܡܲܡܠܠܵܐ ܕܝܼܠܵܗܿ ܦܩܵܩܵܐ ܣܦܝܼܩܵܐ ܕܠܵܐ ܝܘܼܬ݂ܪܵܢܵܐ

ܡܵܢܵܐ ܥܸܒܕܲܬ݂ ܡܸܛܿܠ ܫܲܝܢܵܐ ܐܵܦ ܘܲܫܠܵܡܵܐ

ܡܠܵܬ݂ ܠܲܡ ܐܲܪܥܵܐ ܙܡܵܡܵܐ ܘܨܲܘܬܵ݁ܐ ܒܸܠܥܵܕ݂ ܥܲܡܠܵܐ

ܘܖ̈ܵܥܲܘܵܬ݂ܲܢ ܟܿܠܚܲܕ݂ ܒܕ݂ܝܼܠܹܗ ܦ݁ܨܝܼܚܵܐ ܢܲܦ݂ܫܹܗ

ܘܥܵܢܵ̈ܐ ܣܵܒ݂ܠܵܐ ܪܕ݂ܘܼܦ݂ܝܵܐ ܘܩܸܛܠܵܐ ܘܚܲܪܒ݁ܵܐ ܘܨܲܥܪܵܐ

ܢܘܼܕܘܿܢ ܘܐܸܬ݁ܬ݁ܥܝܼܪܘ ܘܲܚܠܵܦ݂ ܥܵܢ̈ܟ݂ܘܿܢ ܐܲܪܝܼܡܘ ܚܘܼܛܪܵܐ

ܕܪܵܥܝܵܐ ܘܵܠܹܐ ܕܥܝܼܪܵܐ ܢܸܗܘܹܐ ܠܘܼܩܒ݁ܲܠ ܕܹ݁ܐܒ݂ܵܐ

ܘܐܸܠܵܐ ܟܿܠܝܘܿܡ ܡܲܘܒܸ݁ܕ݂ ܥܸܪܒܵܐ ܘܢܸܩܝܵܐ ܘܐܸܡܪܵܐ

ܘܐܲܝܟܲܢ ܢܸܬ݁ܬ݁ܢܝܼܚ ܗܵܢܵܐ ܪܵܥܝܵܐ ܡܵܐ ܕܠܲܡ ܚܵܙܹܐ

ܕ݁ܕ݂ܹܐܒ݂ܵܐ ܪܵܗܹܐ ܠܓ݂ܸܙܪܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܕܢܸܣܲܒ݂ ܦܘܼܪܣܵܐ

ܠܡܸܚܛܲܦ ܠܡܸܬ݂ܒܲܪ ܥܸܪܒܵܐ ܘܐܸܡܪܵܐ ܒܥܵܗܸܢ ܦܸ݁ܠܥܵܐ

ܥܕ݂ܲܡܵܐ ܠܐܸܡܲܬ݂ܝ ܗܵܢܵܐ ܣܸܒ݂ܠܵܐ ܘܗܵܢ ܛܘܼܪܵܦܵܐ

ܟܲܕ݁ܘܼ ܣܸܕ݂ܩܵܐ ܒܲܝܢܵܬ݂ ܓܲܒܹ̈݁ܐ ܕܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܥܲܡܲܢ

ܟܲܕ݁ܘܼ ܣܸܕ݂ܩܹ̈ܐ ܘܐܵܦ݂ ܚܸܖ̈ܝܵܢܹܐ ܒܹܝܬ݂ ܥܹܕܵ̈ܬ݂ܲܢ

ܗܘܲܝܬ݁ܘܿܢ ܒܸܙܚܵܐ ܘܐܵܦ݂ ܡܘܼܚܵܫܵܐ ܐܵܦ݂ ܘܲܙܥܘܼܖܹ̈ܐ

ܒܲܝܢܵܬ݂ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܘܒܹܝܬ݂ ܐܸܡ̈ܘܵܬ݂ܵܐ ܒܗܵܢܵܐ ܗܦ݁ܘܼܟ݂ܝܵܐ

ܠܵܐ ܝܵܕ݂ܥܝܼܬ݁ܘܿܢ ܕܚܲܪܬ݂ܵܐ ܐܵܬ݂ܝܵܐ ܘܲܕ݂ܡܵܐ ܕܥܲܡܵܐ

ܡܸܬ݂ܒܥܹܐ ܡܸܢܟ݂ܘܿܢ ܒܝܘܿܡ ܦܘܿܪܥܵܢܵܐ ܡܵܢܵܐ ܬܦܲܢܘܿܢ

ܩܘܿܡܘܿܢ ܩܘܿܡܘܿܢ ܠܘܼܩܒ݁ܲܠ ܒܝܼܫܬ݂ܵܐ ܒܲܚܕܵܐ ܩܲܘܡܬ݂ܵܐ

ܕܚܘܼܝܵܕ݂ ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܘܥܲܡܠܵܐ ܕܚܘܼܒ݁ܵܐ ܡܲܘܠܸܕ݂ ܚܲܝܠܵܐ

ܠܵܐ ܐܝܼܬ݂ܲܝܟ݁ܘܿܢ ܒܢܲܝ̈ ܛܲܢܵܢܹ̈ܐ ܘܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܣܵܗ̈ܕܹܐ

ܠܡܵܐ ܕܵܚܠܝܼܬ݁ܘܿܢ ܐܹܡܲܪܘ ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ

ܘܩܘܿܡܘܿܢ ܢܚܲܕܸܬ݂ ܫܘܼܒ݂ܚܲܢ ܕܐܹܒܲܕ݂ ܒܲܦ݂ܠܝܼܓ݂ܘܼܬ݂ܵܐ

ܘܐܵܦ ܘܲܨܠܘܼܬ݂ܵܐ ܕܲܦ݂ܠܝܼܓ݂ ܠܸܒ݁ܵܐ ܠܵܐ ܡܵܫܬܲܡܥܵܐ

ܕܘܟܬܘܪ ܒܫܝܪ ܛܘܪܝܐ

ܒܓܕܐܕ ܟܕ ܫܒܛ ܒ̄ܝ

ܒܝܬ ܐܠܗܢ ܘܐܠܗܗܘܢ

ܚܘܼܒ ܐܰܠܗܐ ܟܰܕ ܫܳܓܰܪ ܗܘܳܐ ܒܠܶܒ ܒܰܪܢܳܫܳܐ

ܡܫܰܚܠܶܦ ܠܚܰܝܰܘܗ̈ܝ ܡܢ ܟܡܝܪܘܬ݂ܳܐ ܠܚܰܕ݂ܘܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ

 ܒܪܰܡ ܐܝܢܐܗܘ ܕܠܒܗ ܪܵܬܚ ܒܣܢܐܬܐ ܘܐܠܡܐ

ܬܥܝܼܫܳܐ ܚܵܝܶܐ ܘܠܰܝܬ ܠܹܗ ܦܘܼܪܣܵܐ ܘܰܠܢܝܼܚܘܬܐ

 ܥܲܒܕܵܐ ܐܝܬ݂ܲܘܗܝ ܕܣܵܛܵܢ ܐܲܟ݁ܬ݂ܵܐ ܒܨܝܼܪܵܐ ܘܫܲܦܠܵܐ

ܘܨܒܝܢ ܡܪܹܗ ܒܝܼܫܵܐ ܫܹܐܕܵܐ ܦܵܠܲܚ ܟܠܫܵܥ

 ܕ݁ܘܓ݁ܵܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܫܵܡܲܥ ܗܘܐ ܐܠܐ ܠܩܠܐ

ܕܲܒܥܸܠܙܒܘܒ ܗܲܘ ܩܛܘܠܐ ܕܡܢ ܫܘܪܝܐ

 ܠܐ ܪܵܢܶܐ ܗܘܐ ܐܠܐ ܐܝܟܢ ܡܲܒܐܸܫ ܠܐܚܘܼܗܝ

ܐܶܢ ܗܘ ܕܡܵܪܝܐ ܚܳܕܶܐ ܒܩܛܠܐ ܘܒܛܘܼܪܵܦܵܐ

 ܐܝܟ ܗܵܢ ܡܪܝܐ ܒܗܵܡܵܢ ܢܸܗܘܹܐ ܘܒ݂ܓ݂ܲܘ ܢܘܼܪܵܐ

ܡܪܢ ܐܝܬܘܗܝ ܚܘܒ݁ܵܐ ܡܓ݂ܲܫܡܵܐ ܘܦܳܪܶܣ ܠܚܘܒܗ

 ܒܝܢܬ ܐܢܫܐ̈ ܘܡܠܦ ܠܟܠܗܘܢ ܪܚܡܬܐ ܟܠܝܘܡ

ܠܐ ܐܲܝ̄ܟ݂ ܡܪܗܘܢ ܫܲܦܠܐ ܒܨܝܼܪܐ ܘܲܡܠܹܐ ܐܟ݁ܬ݂ܵܐ

 ܡܪܗܘܢ ܛܥܝܐ ܘܡܛܥܐ ܐܢܘܢ ܒܥܒܵܕ ܒܝܫܬܐ

ܡܪܢ ܡܗܕܐ ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ̈ ܠܐܘܪܚܐ ܕܩܘܫܬܐ

 ܚܘܒܐ ܚܝܠܐ ܘܐܟܬܐ ܫܦܠܐ ܐܦ ܒܘܨܪܐ

ܡܳܕܶܝܢ ܘܳܠܶܐ ܕܢܝܚܐ ܒܚܘܒܐ ܚܝܐ̈ ܕܚܝܠܐ

ܡܫܡ ܐܘܢܓܠܣܛܐ

ܒܫܝܪ ܡܬܝ ܛܘܪܝܐ

ܛܠ ܫܡܟ ܡܪܝܐ

ܒܝܕ ܕܟܬܘܪ ܒܫܝܪ ܡܬܝ ܛܘܪܝܐ

ܡܛܠ ܫܡܟ ܡܪܝܐ̣ ܟܠܝܘܡ ܡܬܚܣܕܝܢܢ

ܡܛܠ ܫܡܟ ܡܪܝܐ ܟܠܫܥ ܡܙܕܥܪܝܢܢ

ܡܛܠ ܫܡܟ ܡܪܝܐ ܟܠܝܘܡ ܡܬܒܨܪܝܢܢ

ܡܛܠ ܫܡܟ ܡܪܝܐ ܟܠܫܥ ܡܬܪܕܦܝܢܢ

ܡܛܠ ܫܡܟ ܡܪܝܐ ܟܠܝܘܡ ܡܨܛܥܪܝܢܢ

ܡܛܠ ܫܡܟ ܡܪܝܐ ܟܠܫܥ ܡܬܒܙܚܝܢ ܒܢ

ܡܛܠ ܫܡܟ ܡܪܝܐ ܟܠܝܘܡ ܡܬܒܕܪܝܢܢ

ܡܛܠ ܫܡܟ ܡܪܝܐ ܒܟܠܕܘܟ ܡܙܕܪܩܝܢܢ

ܡܛܠ ܫܡܟ ܡܪܝܐ ܟܠܫܥ ܡܬܕܒܚܝܢܢ

ܡܛܠ ܫܡܟ ܡܪܝܐ ܟܠܝܘܡ ܡܬܩܛܠܝܢ

ܡܛܠ ܫܡܟ ܡܪܝܐ ܟܠܫܥ ܡܬܛܪܦܝܢܢ

ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܗܢ ܫܘܢܩܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ

ܒܓܕܐܕ   ܟܐ ܟܢܘܢ ܚܪܝ ܫܢܬ ܒܝܐ

ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܡܪܝܐ

ܒܝܕ ܕܘܟܬܘܪ ܒܫܝܪ ܡܬܝ ܬܐܘܡܐ ܛܘܪܝܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܗܳܢ ܛܘܪܳܦܳܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܗܢܳ ܫܘܢܳܩܳܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܗܢܳ ܦܘܠܳܓܳܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܣܶܒܠܐ ܗܢܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܨܥܪܐ ܗܢܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܩܛܪܐ ܗܢܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܪܘܓܙܐ ܗܢܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܗܢܐ ܥܫܘܩܝܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܗܢܐ ܪܕܘܦܝܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܗܢܐ ܛܠܘܡܝܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܚܫܐ ܗܢܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܚܪܒܐ ܗܢܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܩܛܠܐ ܗܢܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܡܘܬܐ ܗܢܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܫܬܩܐ ܗܢܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܠܝܬ ܐܺܝܳܠܳܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܠܝܬ ܥܘܕܪܢܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܠܝܬ ܦܘܩܢܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܠܝܬ ܦܘܨܝܐ

ܕܡܶܢ ܛܠܘܡܐ̈ ܘܡܢܶ ܪܕܘܦܐ̈ ܘܡܶܢ ܩܛܘܠܐ̈

ܦܢܐ ܒܪܚܡܝܟ̈ ܠܨܠܘܬ̈ܢ ܘܰܠܒܥܘܬ̈ܢ

ܕܗܢܐ ܥܡܐ ܣܓܝ ܣܒܠ ܗܘܐ ܡܢ ܗܳܢ ܛܠܘܡܝܐ

ܦܪܘܩܝܗܝ ܡܪܢ ܡܢ ܗܢ ܚܫܐ ܘܡܢ ܟܪܝܘܬܐ

ܕܫܘܒܚܐ ܡܩܪܒ ܒܟܠܥܕܢܝܢ̈ ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܡܪܝܐ


 • -

ܒܪܝܬܐ ܚܕܬܐ

ܫܠܡܐ ܥܠܘܟܼ ܣܗܕܐ ܕܐܘܡܬܐ ܒܪܝܢܐ

ܢܝܚܐ ܪܘܚܘܟܼ ܢܥܘܡ ܦ̮ܐܝܩ ܓܘ ܫܝܢܐ

ܡܨܐ ܠܘܟܼ ܕܡܩܡܬ ܛܟܼܣܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܡܩܘܝܢܐ

ܣܒ݂ܪܐ ܕܥܪܬܢ ܗܘܐ ܚܕ ܒܢܝܢܐ.

ܢܥܘܡ ܦ̮ܐܝܩ ܫܒ݂ܩܠܘܟܼ ܩܬـܝ ܝܪܬܘܬܐ

ܕܒܢܢ ܒܝܬـܝ

ܙܪܥܢ ܐܪܥܝ

ܡܫܬܢ ܠܓܢܬـܝ

ܚܡܢ ܒܐܬܘܪ ܡܕܝܢܝܘܬـܝ.

ܢܥܘܡ ܦ̮ܐܝܩ ܒܕ ܒܪܬ ܡܢܕܪܫ ܩܬـܝ

ܒܕ ܒܪܬ ܓܘ ܥܘܡܩܐ ܒܝܢܬ݂ ܕܪ̈ܒܬـܝ

ܒܕ ܒܪܬ ܒܐܬܘܪ ܡ̣ܢ ܣܗܕ̈ܐ ܕܡܐܙܠܬـܝ

ܒܕ ܒܪܬ ܡ̣ܢ ܥܪܩܬـܝ

ܘܡ̣ܢ ܐܪܥܝ ܫܒ݂ܩܬـܝ.

ܢܥܘܡ ܦܐܝܩ ܒܕ ܒܪܬ ܡܥܕܬܝ ܩܝܕܬܐ

ܒܕ ܒܪܬ ܡ̣ܢ ܡܬـܝ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܬܠܝܚܬܐ

ܘܦܫܪܬـܝ ܒܓܠܘܬܐ

ܘܡܘܬܝ ܒܢܘܟ݂ܪܝܘܬܐ.

ܢܥܘܡ ܦ̮ܐܝܩ ܪܢܝܘܟܼ ܒܩܝܕܐ ܒܐܬܪܝ

ܝܘܠܦܢܘܟܼ ܒܛܡܪܐ ܓܘ ܐܪܥܝ ܘܡܬـܝ

ܘܐܢܐ ܒܬܘܫܢܩܐ ܕܗ̇ܘ ܛܥܢܐ ܕܫܢܝܬـܝ

ܬܘܫܢܩܐ ܕܚܙܘܩܝܝ ܒܥܠܝܡܘܬـܝ

ܬܘܫܢܩܐ ܕܡܚܝܠܘܬܐ ܕܦܠܚܬـܝ

ܬܘܫܢܩܐ ܕܦܣܩ ܣܒ݂ܪܐ ܕܢܚܡܬـܝ

ܘܒܐܪܥܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܡܢܕܪܫ ܒܗܘܝܐ ܩܝܡܬـܝ.

ܢܥܘܡ ܦ̮ܐܝܩ ܒܙܪܩܬ ܡܐܘܦܩܐ ܕܡܕܢܚܐ

ܘܐܢܐ ܪܩܕܐ ܡܥܠ ܡܢ̈ܐ ܕܒܥܠܕܒ݂ܒ݂̈ܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ

ܘܓܪ̈ܡܐ ܕܣܗܕ̈ܐ ܕܐܘܡܬـܝ ܣܝܓܼ̈ܐ ܩܐ ܩܪ̈ܒ݂ܐ

ܒܗܪܐ ܡܢܝ ܪܚܩܐ ܒܪܓ݂ܘܠܐ ܣܒ݂̈ܐ

ܘܙܩܙܩܬܐ ܕܨܦܪ̈ܐ ܒܥܘܡܩ̈ܐ ܟܘܡ̈ܐ ܪܚܩܐ

ܘܓܪ̈ܡܝ ܒܐܪܥܐ ܕܐܬܘܪ ܡܠܚܐ ܫܒ݂ܩܐ.

ܢܥܘܡ ܦ̮ܐܝܩ ܒܒܪܬ ܚܘܪܕܝܐ ܒܒܥܠܕܒ݂ܒ݂̈ܐ

ܘܒܢܘܢ̈ܐ ܕܐܬܘܪ ܥܡ ܚܕܕ̈ܐ ܐܡܝܢ ܒܩܪܒ݂̈ܐ

ܚܕܟܡܐ ܦܠܚܐ ܠܩܝܡܬܐ ܕܐܬܘܪ ܓܢ݇ܒܪܬܐ

ܘܐܢܝ ܐܚܪ̈ܢܐ ܒܦܠܚܐ ܠܦܘܠܓܼܐ ܕܐܘܡܬܐ

ܚܕܟܡܐ ܒܫܩܠܐ ܡܪܕܘܬ݂ܐ ܢܘܟ݂ܪܝܬܐ

ܘܗܘܝܐ ܥܬ݂ܝܬ݂̈ܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܡܩܘܕܫܬܐ.

ܢܥܘܡ ܦ̮ܐܝܩ ܒܕ ܒܪܬ ܒܒܝܬ ܢܝܣܢ̈ܐ

ܒܕ ܒܪܬ ܒܚܩܠ̈ܐ ܕܐܬܘܪ ܘܒܝܬ݂ܓܢ̈ܐ ܩܝܢ̈ܐ

ܓܘ ܡܝܫ̈ܐ ܘܥܒ݂̈ܐ ܨܦܪ̈ܐ ܩܢ̈ܐ ܒܢܝ̈ܐ

ܡܥܠ ܛܘܪ̈ܐ ܘܪ̈ܡܐ ܩܝܢܬ݂̈ܐ ܕܩܩܘܢ̈ܐ

ܘܐܢܐ ܒܕܪܓܘܫܬܐ ܒܡܪܟܒ݂ܐ ܕܠܚ݇ܦ̈ܐ ܕܥܢܢ̈ܐ

ܠܩܠܐ ܕܡܙܡܘܪ̈ܐ ܕܟܠܬ݂ܐ ܕܐܫܘܪ ܒܪܘܦ̮ܫܝ ܙܝܢ̈ܐ.


 • -

ܕܪ̈ܐ ܛܠܘܡܐ

ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ ܚܘܿܪ ܠܬܲܫܥܝܼܬܘܼܟ݂ ܡܘܼܕܝ݇ ܒܸܚܙܵܝܵܐ

ܫܒ̣ܘܿܩ ܡ̣ܢ ܛܠܘܿܡܝܹ̈ܐ ܘܦܸܪ̈ܡܹܐ ܒܪܹܫܘܼܟܼ ܠܲܝܬ ܒܹܐܬܵܝܵܐ

ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܐܝܼܠܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܪܹ̈ܫܲܝܗܝ ܩܸܛܥܝܹ̈ܐ

ܕܝܼܗܘܵܘ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܒܥܹܕܬܵܐ ܘܐܘܼܡܬܵܐ ܘܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ.

 

ܓܵܘ ܗܵܟܵܪܝܼ ܐܲܪܥܵܐ ܕܓܲܒܼܪܹ̈ܐ ܘܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܕܐܘܼܡܬܵܐ

ܫܦܸܟ݂ܠܹܗ ܕܸܡܵܐ ܕܡܵܪܝ ܒܸܢܝܵܡܝܼܢ ܒܥܲܬܝܼܬܘܼܬܵܐ[1]

ܡܸܛܠ ܕܝܼܗܘܵܐ ܗ̇ܘ ܦܵܪܘܿܩܵܐ ܕܣܘܼܪܵܝܘܼܬܵܐ

ܘܙܪܵܩܬܵܐ ܕܣܲܒܼܪܵܐ ܡܥܲܠ ܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܚܹܐܪܬܵܐ

ܘܒܲܗܪܵܐ ܠܕܲܥܬܝܼܕ ܕܐܵܬܘܿܪ ܝܸܡܲܢ ܒܕܵܪܹ̈ܐ ܛܠܝܼܡܬܵܐ

 

ܓܵܘ ܛܘܼܪܥܲܒܕܝܼܢ ܫܦܸܟ݂ܠܹܗ ܛܪܘܿܢܵܐ ܕܗܘܿܠܵܟܵܝܵܐ

ܦܪܸܣܠܹܗ ܪܗܲܒܼܬܵܐ ܠܙܥܘܿܪܵܐ ܘܓܘܼܪܵܐ ܒܲܪܸܒܪܵܝܵܐ

ܒܣܲܝܦܵܐ ܕܢܚܵܫܵܐ ܠܵܐ ܒܸܦܪܵܫܵܐ ܠܒܲܟܼܬܵܐ ܘܓܲܒܼܪܵܐ

ܕܘܼܡܝܹ̈ܐ ܠܥܘܼܪ̈ܒܹܐ ܨܦܵܚܵܐ ܠܫܠܲܕܹ̈ܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܫܘܵܝܵܐ

ܨܸܗܝܹ̈ܐ ܠܕܸܡܵܐ ܢܗܵܫܵܐ ܒܫܠܲܕܵܐ ܕܡܝܼܬܵܐ ܘܚܵܝܵܐ.

 

ܫܸܡܫܵܐ ܓܢܹܐܠܵܗ̇ ܘܚܸܫܟܵܐ ܦܪܸܣܠܹܗ ܓܵܘ ܣܸܡܹܝܠܹܐ

ܩܵܠܵܐ ܕܛܘܿܦܹܐ ܘܡܵܘܬܵܐ ܘܦܢܵܝܬܵܐ ܗܵܐ ܡܘܼܬ݂ܝܹܐܠܹܗ

ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܐܵܫܘܿܪ ܡܟܠ ܚܕܵܐ ܦܢܝܼܬܵܐ ܕܡܨܹܐ ܟܘܼܦܫܹܐܠܹܗ

ܠܣܸܕܪܵܐ ܕܣܲܗܕܹ̈ܐ ܐܵܬܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ܟܲܕ ܣܘܼܦܝܹܐܠܹܗ.

 

ܥܲܠ ܣܸܡܹܝܠܹܐ ܫܦܸܟ݂ܠܹܗ ܛܪܘܿܢܵܐ ܒܬܘܿܦܹܐ ܘܢܝܼܙܵܐ

ܓܲܒܼܪܹ̈ܐ ܘܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܘܒܢܵܬ݂ܵܐ ܕܐܘܼܡܬܵܐ ܡܘܼܟܠܹܐ ܪܹܐܙܵܐ

ܚܲܕ ܢܸܣܝܵܢܵܐ ܠܬܘܿܦܹ̈ܐ ܕܒܪܹܝܬܸܢ ܟܡܵܐ ܒܸܕ ܚܵܪܙܵܐ

ܘܓܲܝܣܵܐ ܕܐܸܢܓܠܸܣ ܟܲܕ ܦܵܪܘܼܓ̰ܹܐ ܒܫܵܘܦܹܗ ܪܘܵܙܵܐ.

 

ܝܵܐ ܚܲܒܝܼܒܼܝܼ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ ܕܟܼܘܿܪ ܠܣܸܡܹܝܠܹܐ

ܟܡܵܐ ܪ̈ܘܼܡܝܵܬܵܐ ܗ̇ܘ ܛܵܠܘܿܡܵܐ ܡܓܲܪ̈ܡܘܼܟ݂ ܒܢܹܐܠܹܗ

ܐܵܢܝ݇ ܕܸܫܝܵـܬܵܐ ܘܛܘܼܪܹ̈ܐ ܒܕܸܡܘܼܟܿ ܟܲܕ ܡܘܼܫܬܹܐܠܹܗ

ܒܩܲܪ̈ܩܲܦـܝܵܬܵܐ ܕܣܲܗܕܘܿܟܼ ܠܓܵܢܹܗ ܓܲܢܹ̈ܐ ܣܝܹܓ݇ܠܹܗ.

 

ܓܵܘ ܨܘܿܪܝܼܵܐ ܓܲܝܣܵܐ ܕܒܵܥܲܬܼ ܦܪܸܣܠܹܗ ܪܗܲܒܼܬܵܐ

ܫܬܸܩܠܹܗ ܩܵܠܵܐ ܕܫܲܒܼܪܹ̈ܐ ܙܥܘܿܪܹܐ ܡܓܵܘ ܕܲܪܓܘܿܫܬܵܐ

ܡܩܵܠܵܐ ܕܛܘܿܦܹ̈ܐ ܠܵܐ ܒܸܦܪܵܫܵܐ ܠܘܲܠܘܲܠܝܵـܬܵܐ

ܥܒܸܕܠܹܗ ܠܒܵـܬܹ̈ܐ ܐܵܢܝ݇ ܪ̈ܘܼܡܝܵـܬܵܐ ܕܟܼܵܪܵܐ ܚܲܕܬܵܐ

ܘܐܵܢܝ݇ ܓܲܢܝܵـܬ݂ܵܐ ܘܚܲܩܠܹ̈ܐ ܕܙܪܘܿܥܬܵܐ ܕܠܵܐ ܥܲܩܒܼܵـܬܵܐ.

 

ܡ̣ܢ ܢܦܠܬܐ ܕܐܬ݂ܘܪ ܫܠܛܢ ܠܐܪܥܢ ܪܗܝܒ݂ܝܐ

ܟܠ ܕܪܐ ܣܝܦܐ ܥܠ ܩܕܠܐ ܕܟܢܫܢ ܟܠܝܐ

ܒܢܬ݂̈ܢ ܒܙܬ݂̈ܐ[2] ܕܥܘܫܢ̈ܐ ܕܚܢܦܘܬ݂ܐ ܗܘܝܐ

ܟܒ݂ܝܫܝܐ ܕܐܪܥܢ ܡܩܘܕܐ ܠܩܝܢܐ ܘܚܝܐ

ܘܐܚܢܢ ܒܣܦܪܐ ܠܦܘܪܩܢܐ ܡ̣ܢ ܢܘܟ݂ܪܝܐ

ܟܠ ܚܕ ܬܚܡܘܢܐ ܦܪܩܠܗ ܪܫܗ ܡܣܝܦܐ

ܟܠ ܚܕ ܛܥܘܝܐ ܠܡܫܟܢܐ ܕܡܥܪܒ݂ܐ ܫܝܢܝܐ.

 

ܡ̣ܢ ܢܦܠܬܐ ܕܐܬ݂ܘܪ ܫܒ݂ܩܠܢ ܠܚܝܠܐ ܙܝܢܝܐ

ܫܠܡܠܢ ܠܗ̇ܘ ܣܝܦܐ ܘܡܪܢ ܕܗܘܐ ܟܒ݂ܝܫܝܐ

ܡܘܟܪܙܠܢ ܫܠܡܐ ܘܩܒܠܢ ܡܪܢ ܒܪܒܪܝܐ

ܦܠܓܼܠܢ ܥܡܢ ܠܥܕܬ݂̈ܐ ܒܫܡܐ ܡܫܝܚܝܐ

ܫܒ݂ܩܠܢ ܠܫܡܐ ܕܒܪܘܝܐ ܕܗ̇ܘ ܐܬ݂ܘܪܝܐ

ܗ̇ܘ ܕܒܪܐ ܠܗ ܠܨܠܡܢ  ܘܩܘܕܫܐ ܠܐܪܥܐ ܕܫܘܪܝܐ.

ܚܕܘܬܢ ܐܡܝܢ ܐܢܝ݇ ܒܟ݂ܝ̈ܐ ܘܘܠܘܠܝܬ̈ܐ.

 

ܐܘܢ̈ܢ ܡܠܝ̈ܐ ܡܩܪ̈ܒ݂ܢܐ ܕܒܘܝܐ̈ܐ

ܐܚܢܢ ܠܐ ܡܬܣܟܠܢ̈ܐ ܕܠܝܬ ܠܢ ܡܣܬܪ̈ܢܐ

ܘܠܐ ܡܛܟܣܢ̈ܐ ܫܪܝܪ̈ܐ ܕܗܘܝ ܦܘܪ̈ܩܢܐ

ܐܚܟ̰ܝ ܥܒ݂ܝܪ̈ܐ ܒܕܘܪ̈ܫܐ ܕܐܢܝ ܫܝܕܢ̈ܐ.

 

ܝܐ ܒܪܝܐ ܕܐܪܥܐ ܕܚܟܝܡ̈ܐ ܘܐܢܝ݇ ܫܪܝܪ̈ܐ

ܕܐܟ݂ܝ ܩܒܠܬ ܕܫܠܛܢܝ ܠܐܪܥܘܟܼ ܩܛܘܠ̈ܐ

ܕܐܟ݂ܝ ܩܒܠܬ ܪ̈ܕܘܦܝܐ ܘܦܪ̈ܡܐ ܒܟܠܝܗܝ ܕܪ̈ܐ

ܟܦܫ ܒܢܘܢܘܟܼ ܘܡܕܟ݂ܝ ܚܩܠܘܟܼ ܡ̣ܢ ܙܝܘܢ̈ܐ

ܡܛܟܣ ܥܠܝܡܘܬ݂ܐ ܘܚܪܪ ܐܪܥܘܟܼ ܡܪ̈ܗܝܒ݂ܝܐ

ܕܚܝܐ ܥܡܢ ܒܐܪܥܗ ܘܙܘܡܪ̈ܐ ܕܐܬ݂ܘܪ̈ܝܐ.

[1] ܥܬܝܬܘܬܐ: ܚܝܝܢܘܬܐ

[2] ܒܙܬ݂ܗܐ: ܓܼܢܝܡܐ، ܡܢܕܝ ܫܩܝܠܐ ܓܘ ܦܠܫܐ


 • -

ܒܪܬܩܠܐ ܕܣܗܕ̈ܐ

ܡܥܲܠ ܒܪܬܩܠܐ ܕܣܵܗܕܹ̈ܐ ܩܲܕܘܼܡܬܵܢܹܐ

ܝܵܘܣܸܦ ܘܝܘܼܒܵܪܬ ܘܝܘܿܚܲܢܵܐ ܩܪ̈ܵܒܼܬܵܢܹܐ

ܘܫܲܪܫܘܿܪܵܐ ܕܡܝܼܵܐ ܘܢܸܙܘܵܐ ܕܫܲܒܼܪ̈ܘܿܢܹܐ

ܘܲܠܘܲܠܬܵܐ ܘܒܸܟܼܝܵܐ ܡܵܬܼܵܐ ܕܣܸܡܹܝܠܹܐ

ܘܦـܩܵܥܵܬܼܵܐ ܕܛܘܿܦܹ̈ܐ ܒܡܵܬܵܐ ܕܨܘܿܪܝܼܵܐ

ܘܓܘܿܢܚܵܐ ܕܦ̮ܵܫܵܝܹ̈ܐ ܒܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ

ܒܪܵܝܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܠܘܼܝܹ̈ܐ[1]

ܒܪܵܝܵܐ ܠܕܒܼܝܼܚܢܲܦ̮ܫܹ̈ܐ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܘܼܦܵܛܵܐ

ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܩܘܼܝܵܡܵܐ

ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܵܓܼܘܿܢܵܐ

ܡܸܛܠ ܚܐܹܪܘܼܬܵܐ

ܡܸܛܠ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ.

ܥܲܠ ܗ̇ܘ ܒܪܬܩܠܐ ܕܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬܵܐ

ܥܲܠ ܗ̇ܘ ܒܪܬܩܠܐ ܕܫܲܒܼܪܹ̈ܐ ܙܲܟܵܝܹ̈ܐ

ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܣܸܡܹܝܠܹܐ

ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܨܘܿܪܝܼܵܐ

ܒܪܹܐܠܹܗ ܚܲܕ݇ ܪܸܢܝܵܐ ܓܵܘ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܩܝܵܡܬܵܐ

ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܙܵܟܼܘܬܵܐ ܘܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܕܐܘܼܡܬܵܐ.

ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܵܓܼܘܿܢܵܐ ܕܣܵܗܕܹ̈ܐ ܓܲܢ݇ܒܵܪܹ̈ܐ

ܝܵܘܣܸܦ ܘܝܘܼܒܲܪܬ ܘܝܘܿܚܲܢܵܐ ܩܪܲܒ݂ܬܵܢܹ̈ܐ

ܘܚܘܼܦܵܛܵܐ ܡܗܘܼܡܢܵܐ

ܚܘܼܦܵܛܵܐ ܕܫܪܵܪܵܐ

ܒܪܹܐܠܗ݇ܘܿܢ ܕܒ݂ܝܼܚܢܲܦ̮ܫܹ̈ܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܩܘܼܝܵـܡܵܐ

ܩܵܐ ܕܬܵܠܚܲܚ ܫܘܼܪܵܐ ܕܪܲܗܒܼܬܵܐ ܘܟܘܼܦܘܼܬܵܐ

ܘܡܵܪܡܲܚ ܡ̣ܢ ܐܲܬܪܲܢ ܪܗܲܒܼܬܵܐ ܘܛܪܘܿܢܘܼܬܵܐ

ܕܣܚܵܝܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܒܕܸܡܵܐ ܕܫܲܒܼܪ̈ܘܿܢܹܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ

ܘܙܪܵܥܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܒܐܲܪܥܲܢ ܟܘܼܪܗܵܢܵܐ ܘܣܲܡܵܐ

ܕܚܲܝܘܼܬܵܐ ܒܕܲܥܬܝܼܕ ܒܒܹܝܬ ܢܲܗܪܹ̈ܝܢ ܦܵܢܝܵܐ.

ܠܵܐ ܠܵܐ ܘܐܲܠܦܹܐ ܕܠܵܐ ܩܵܐ ܛܠܘܿܡܝܵܐ ܘܛܪܘܿܢܵܐ

ܠܵܐ ܠܵܐ ܘܐܲܠܦܹܐ ܕܠܵܐ ܩܵܐ ܥܢܵܢܹ̈ܐ ܟܘܿܡܹ̈ܐ

ܓܵܘ ܪܩܝܼܥܵܐ ܕܐܲܬܪܲܢ

ܡܸܛܠ ܗ̇ܘ ܥܲܡܵܐ ܕܒܸܢܝܵܐ ܝܠܹܗ ܠܒܵܒ݂ܹܝܠ

ܗ̇ܘ ܥܲܡܵܐ ܕܨܪܹܐܠܹܗ ܠܫܲܩܝܵܬ݂ܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ

ܗ̇ܘ ܥܲܡܵܐ ܕܒܢܹܐܠܹܗ ܩܘܼܝܵܡܵܐ ܕܐܵܬܘܿܪ

ܗ̇ܘ ܥܡܵܐ ܕܒܪܹܐܠܹܗ ܠܗ̇ܘ ܩܵܘܡܵܐ ܕܬܲܡܘܿܙ

ܒܚܘܼܦܵܛܵܐ ܕܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܠܹܐ ܫܵܬܸܩ ܠܛܠܘܿܡܝܹ̈ܐ.

ܝܵܘܣܸܦ ܘܝܘܼܒܲܪܬ ܘܝܘܚܲܢܵܐ ܩܪܲܒ݂ܬܵܢܹܐ

ܦܲܠܵܚܹ̈ܐ ܛܲܪ̈ܩܹܐ ܒܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܒܸܪ̈ܝܹܐ

ܒܸܕ ܫܵܦܟܼܝܼ ܒܐܲܪܥܲܢ ܘܡܕܵܟܼܝܼܠܹܐ ܒܲܝܬܲܢ

ܒܸܕ ܡܲܟܠܝܼ ܠܦܸܪ̈ܡܹܐ ܘܦܘܼܢܵܝܹ̈ܐ ܕܥܲܡܲܢ

ܕܙܵܪܩܵܐ ܚܹܐܪܘܼܬܵܐ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ

ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܩܘܼܝܵܡܲܢ

ܒܐܲܪܥܲܢ ܫܲܡܝܼܢܬܵܐ

ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬܵܐ ܕܒܹܝܬܢܲܗܪܹ̈ܝܢ ܚܲܡܬܵܐ.

ܡܢܸܣܝܵܢܵܐ ܕܣܵܗܕܲܢ ܕܸܬܠܝܼܬܵܝܘܼܬܵܐ

ܘܐܵܓܼܘܿܢܵܐ ܕܥܲܡܲܢ ܒܥܸܠܕܒ݂ܵܒ݂ܵܐ ܕܝܼܫܬܵܐ

ܒܸܕ ܒܵܢܲܚ ܓܸܫܪܵܐ ܡܙܲܗܪܝܼܪܹ̈ܐ ܕܒܲܗܪܵܐ

ܕܡܲܡܛܹܐܠܲܢ ܠܒܸܒܠܹ̈ܐ ܕܙܸܪܥܝܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܣܵܗܕܹ̈ܐ

ܒܹܝܠ ܫܩܝܼܦܹ̈ܐ ܘܩܵܝܹ̈ܐ ܘܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ

ܒܹܝܠ ܟܹܐܦܹܐ ܕܩܲܒܼܪܹ̈ܐ ܕܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܣܸܡܹܝܠܹܐ

ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܨܘܿܪܝܼܵܐ

ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬܵܐ ܒܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܫܸܪ̈ܝܹܐ.

ܐܲܚܢܲܢ ܒܓܵܠܘܼܬܵܐ ܒܕܘܿܟܼܪܵܢܵܐ ܕܣܵܗܕܹ̈ܐ

ܝܵܘܣܸܦ ܘܝܘܼܒܲܪܬ ܘܝܘܿܚܲܢܵܐ ܩܪܲܒ݂ܬܵܢܹܐ

ܣܵܗܕܲܢ ܓܲܢ݇ܒܵܪܹ̈ܐ ܕܚܦܝܼܩܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܠܢܝܼܢܘܹܐ

ܒܥܸܠܬܵܐ ܕܦܘܼܢܵܝܹ̈ܐ ܥܲܠ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ ܘܕܵܪܹ̈ܐ

ܘܓܘܼܢܚܵܐ ܕܗܸܦܟܵܝܹ̈ܐ ܕܦܸܪܡܵܐ ܕܣܸܡܹܝܠܹܐ

ܘܓܘܼܢܚܵܐ ܕܦ̮ܵܫܵܝܹ̈ܐ ܠܫܲܒܼܪ̈ܘܿܢܹܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ

ܒܡܵܬܵܐ ܕܨܘܿܪܝܼܵܐ ܘܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ.

ܚܕܵܐ ܡܢܵܬܵܐ ܕܥܲܡܲܢ ܚܢܝܼܩܵܐ ܓܵܘ ܫܸܬܩܵܐ

ܠܛܠܘܿܡܝܵܐ ܕܪ̈ܗܝܼܒ݂ܵܝܹܐ ܘܣܪܵܒܼܬܵܐ ܕܐܝܼܬܘܼܬܲܢ

ܘܫܲܠܛܲܢܬܵܐ ܠܒܲܝܬܲܢ

ܫܲܠܛܲܢܬܵܐ ܠܡܵܬܲܢ

ܛܪܵܕܵܐ ܠܒܢܲܝ̈ ܥܲܡܲܢ ܒܐܲܪ̈ܥܹܐ ܢܘܿܟܼܪ̈ܵܝܹܐ

ܘܗ̇ـܝ ܡܢܵܬܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ ܥܒܼܝܼܪܹ̈ܐ ܒܚܘܼܦܵܛܵܐ

ܠܗ̇ܝ ܐܘܼܪܚܵܐ ܘܢܝܼܫܵܐ ܕܐܵܢܝ݇ ܣܵܗܕܹܐ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ

ܒܪܸܢܝܵܐ ܕܕܘܼܪܵܪܵܐ ܒܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ.

ܝܵܐ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܐܵܫܘܿܪ ܘܝܵܪ̈ܘܿܬܹܐ ܕܒܵܒ݂ܹܝܠ

ܓܲܪܛܲܚ ܕܪ̈ܵܥܢܵܢܲܢ ܠܦܵܣܘܿܥܬܵܐ ܕܢܝܼܫܵܐ

ܡܲܟܠܲܚ ܠܗ̇ܘ ܛܠܘܿܡܝܵܐ ܒܪܹܫ ܥܲܡܲܢ ܬܢܵܝܵܐ

ܨܵܠܲܚ ܒܡܸܫܛܵܚܵܐ ܕܦܸܠܚܵܢܵܐ ܚܵܝܵܐ

ܗܵܘܲܚ ܟܲܫܝܼܪܹ̈ܐ

ܗܵܘܲܚ ܥܵܒܼܘܿܕܹܐ

ܗܵܘܲܚ ܟ̰ܸܡ ܠܒܼܝܼܒܹ̈ܐ ܡܸܛܠ ܬܲܡܵܡܬܵܐ

ܠܐܸܓܲܪܬܵܐ ܕܣܵܗܕܹܐ

ܝܵܘܣܸܦ ܘܝܘܼܒܲܪܬ ܘܝܘܼܚܲܢܵܐ ܩܪܲܒ݂ܬܵܢܹܐ.

ܠܵܐ ܩܵܒܠܲܚ ܡܵܪܲܢ ܗܵܘܹܐ ܢܘܼܟܼܪܵܝܵܐ

ܡܸܛܠ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܝܘܲܚ ܕܒܸܢܝܹܐ ܠܫܘܼܪܵܝܵܐ

ܐܲܚܢܲܢ ܗ̇ܘ ܥܲܡܵܐ ܕܒܸܢܝܵܐ ܠܡܲܪܕܘܼܬܵܐ

ܠܹܐ ܗܵܘܲܚ ܥܲܒܼܕܹ̈ܐ ܠܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܛܲܢܦܘܼܬܵܐ

ܒܸܕ ܦܵܪܣܲܚ ܠܪܸܢܝܵܐ ܕܐܵܫܘܿܪ ܒܟܠ ܦܢܝܼܬܵܐ.

ܒܚܘܼܦܵܛܲܢ ܓܵܪܫܲܚ ܠܓܸܫܪܵܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬܵܐ

ܕܡܲܡܛܹܐ ܒܹܝܠ ܥܲܡܲܢ ܘܐܲܪܥܲܢ ܘܝܵܪܬܘܼܬܲܢ

ܘܡܵܪܡܲܚܠܵܗ̇ ܐܵܬܲܢ ܪܘܼܫܡܵܐ ܕܩܘܼܝܵܡܲܢ

ܘܫܘܼܘܫܵܛܵܐ ܕܐܘܼܡܬܲܢ

ܘܚܲܕܘܼܬܵܐ ܕܫܲܒܼܪܹ̈ܐ ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܣܸܡܹܝܠܹܐ

ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܨܘܿܪܝܼܵܐ

ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬܵܐ ܒܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ.

ܒܪܸܢܝܵܐ ܩܵܘܡܵܝܵܐ

ܪܸܢܝܵܐ ܕܕܘܼܪܵܪܵܐ ܕܸܬܠܝܼܬܵܝܘܼܬܵܐ

ܝܵܘܣܸܦ ܘܝܘܼܒܲܪܬ ܘܝܘܼܚܲܢܵܐ ܩܪܲܒ݂ܬܵܢܹܐ

ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܘܼܦܵܛܲܢ ܐܵܢܝܼ ܒܘܼܗܪܸܢܹܐ

ܘܡܵܘܠܵܕܵܐ ܚܲܕܬܵܐ ܗܵܐ ܒܐܲܪܥܲܢ ܦܪܸܣܠܗ݇ܘܿܢ

ܕܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ ܒܵܓ̰ܪܵܐ ܚܲܝܘܼܬܵܐ

ܥܲܠ ܒܢܘܼܢܹ̈ܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ.

ܩܘܼܡܘܼܢ ܝܵܐ ܥܠܲܝܡܹ̈ܐ

ܟܵܦܫܘܼܢ ܗܲܕܵܡܲܢ ܕܦܪ̈ܝܼܣܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܒܥܲܠܡܵܐ

ܕܪܲܦܪܸܦܵܐ ܐܵܬܵܐ ܕܩܘܼܝܵܡܵܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ

ܡܥܲܠ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ ܘܕܵܪܹ̈ܐ

ܙܵܡܪܝܼ ܥܠܲܝܡܵܬܲܢ ܙܘܼܡܵܪܵܐ ܚܹܐܪܵܐ

ܫܠܵܡܵܐ ܘܐܵܘܝܘܼܬܵܐ ܘܚܹܐܪܘܼܬܵܐ ܠܥܲܡܲܢ

ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܒܹܝܬܢܲܗܪܹ̈ܝܢ ܒܗܵܢ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܫܲܪܝܵܐ

[1] ܠܘܝ̈ܐ: ܪ̈ܚܡܐ، ܚܒ݂ܪ̈ܐ، ܪܝܦ̮ܐܩ


 • -

ܟܘܪܗܢܐ ܕܟܘܪܘܢܐ

ܣܘܿܓܼܝܼܬܼܵܐ ܥܲܠ ܗܘܼܡܵܣܵܐ ܕܟܘܼܪܗܵܢܵܐ ܕܟܘܿܪܘܿܢܵܐ

 

ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܒܲܪܝܵܢܵܐ               ܕܒܪܹܐܠܹܐ ܟܠ ܣܛܘܿܟܼܣܵܐ ܘܟܝܵܢܵܐ

ܥܲܠܘܼܟ ܒܲܪܟܵܐ ܟܠ ܓܵܢܵܐ                ܕܡܚܵܠܨܸܬ ܠܒܪܝܼܬܼܵܐ ܡܟܘܼܪܗܵܢܵܐ

» » »

ܠܐܲܪܥܵܐ ܝܗܹܒܼܠܘܿܟܼ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ            ܝܸܡܵܐ ܝܠܵܗܿ ܕܟܠ ܚܲܕ ܟܝܵܢܵܐ

ܡܛܘܼܟܣܵܠܘܼܟܼ ܒܟܠ ܩܵܢܘܼܢܵܐ          ܐܝܼܬܼܠܵܗܿ ܦܣܵܣܵܐ ܠܸܕܝܵܢܵܐ

» » »

ܙܘܼܙܵܐ ܣܘܼܣܵܐ ܕܣܲܛܵܢܵܐ                     ܡܲܦܪܸܚ ܠܡܵܪܹܗ ܒܲܥܢܵܢܵܐ

 ܡܘܿܣܡܝܼܵܠܹܗ ܗܿܝ ܥܲܝܢܵܐ              ܘܫܩܝܼܠܠܹܗ  ܡܒܸܪܢܵܫܵܐ ܗܵܘܢܵܐ

» » »

ܚܲܕܟܡܵܐ ܡܼܢ ܟܲܗ̈ܢܹܐ                  ܫܒܼܝܼܩܠܗܘܿܢ ܠܪ̈ܙܹܐ ܘܩܘܼܪ̈ܒܵܢܹܐ

ܦܠܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܕܒܵܙܹܪ̈ܓܵܢܹܐ               ܒܲܬܪ  ܘܲܪ̈ܵܩܹܐ ܡܝܼܠܵܢܹ̈ܐ

» » »

ܡܘܼܪܵܝܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܘܼܬܼܵܐ                      ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܪܸܡܙܵܐ ܕܡܲܠܟܘܵܬܼܵܐ

ܡܘܼܚܪܹܒܼܵܠܗܘܿܢ ܗܿܝ ܒܪܝܼܬܼܵܐ         ܠܗܲܠ ܐܘܿܙܘܿܢ ܣܪܝܼܛܠܗܘܿܢ ܒܚܲܪܬܼܵܐ

» » »

ܩܪ̈ܵܒܼܹܐ ܘܩܸܪ̈ܣܹܐ ܕܠܵܐ ܟܠܲܝܬܼܵܐ                ܩܸܛܠܹ̈ܐ ܘܕܸܡܹ̈ܐ  ܒܸܒܪܝܼܬܼܵܐ

ܫܩܝܼܠ ܠܗܘܿܢ ܕܘܼܟܬܼܵܐ ܕܚܲܝܘܵܬܼܵܐ            ܐܵܬܼܵܐ ܕܫܘܼܠܵܡܵܐ ܘܬܝܲܡܬܵܐ

 

ܟܘܿܪܘܿܢܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܚܲܙܝܵܢܵܐ                     ܥܒܹܪܠܹܗ ܒܐܵܗܵܐ ܐܵܓܼܘܿܢܵܐ

ܡܫܘܿܕܪܵܐ ܠܝܸܡܵܐ ܕܟܝܵܢܵܐ                   ܕܡܲܒܪܸܟܵܐ ܠܟܠ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ

» » »

ܙܲܒܼܢܵܐ ܠܝܼܛܵܐ ܕܟܘܿܪܘܿܢܵܐ                      ܒܵܒܵܐ ܠܵܐ ܝܵܕܸܥ ܠܒܪܘܿܢܵܐ

ܟܠ ܚܲܕ ܠܚܲܒܼܪܹܗ ܣܲܪܒܼܵܢܵܐ                ܫܠܵܡܵܐ ܡܼܢ ܕܚܘܼܬܼܵܐ ܕܥܲܝܢܵܐ

» » »

ܠܲܝܬ ܕܒܼܲܩܬܵܐ ܕܐܵܢ̈ܝ ܐܝܼܕܵܬܼܵܐ                  ܘܠܵܐ ܢܫܵܩܵܐ ܘܠܵܐ ܚܦܲܩ̈ܝܵܬܼܵܐ

ܘܚܲܣܠܵܐ ܩܪܝܼܡܵܐ ܝܠܹܗ ܠܦܵܬܼܵܐ                  ܫܠܵܡܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܒܐܲܩܠܵܬܼܵܐ

» » »

ܢܝܼܫܲܢܩܵܐ ܕܗܿܘ ܟܘܿܪܘܿܢܵܐ                       ܫܵܬܼܵܐ ܘܫܥܘܿܠܵܐ ܚܲܝܠܵܢܵܐ

ܡܘܿܣܢܝܼܵܐ ܐܵܦ ܨܵܐܬܼܵܢܵܐ                       ܒܣܘܼܪܗܵܒܼܵܐ ܝܠܹܗ ܛܲܦܝܵܢܵܐ

»»»

ܟܘܿܪܘܿܢܵܐ ܝܵܐ ܟܘܿܪܘܿܢܵܐ                ܡܘܿܕ ܥܒܼܝܼܕܠܘܿܟܼ ܒܐܵܗܵܐ ܙܲܒܼܢܵܐ

ܩܲܛܝܼܵܐ ܗܘܹܝܬ ܚܲܝܠܵܢܵܐ                       ܠܒܲܪܢܵܫܵܐ ܡܲܡܪܝܼܥܵܢܵܐ 

 » » »

ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܟܘܿܪܘܿܢܵܐ ܡܲܪܝܼܪܵܐ                  ܒܪܢܵܫܵܐ ܒܓܵܢܹܗ ܗܝܼܪܵܐ

ܓܵܘ ܒܲܝܬܼܵܐ ܝܬܝܼܒܼܵܐ ܘܣܦܝܼܪܵܐ            ܘܬܲܪܥܵܐ ܒܲܬܼܪܹܗ ܠܹܗ ܕܒܼܝܼܪܵܐ      

» » »

 

 

ܩܛܝܼܠܠܗܘܿܢ ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܕܛܲܢܵܢܹ̈ܐ                   ܓܵܘ ܥܝܼܪܵܩ ܡܸܬܓܲܠܝܵܢܹ̈ܐ  

ܠܙܸܕܩܹ̈ܐ ܕܐܢܵܫܵܐ ܛܲܠܒܵܢܹ̈ܐ                      ܠܐܲܬܼܪ̈ܐ ܘܫܘܼܓܼܠܵܐ ܡܲܚܒܵܢܹ̈ܐ

» » »

ܠܲܝܬ ܛܲܥܡܵܐ ܒܓܵܘ ܣܝܼܵܣܵܐ              ܩܝܼܡܠܗܘܿܢ ܕܝܵܫܵܐ ܒܓܵܘ ܟܵܪܣܵܐ

ܘܡܣܟܹܢܵܐ ܠܲܝܬ ܠܹܗ ܚܲܨܵܐ                 ܟܼܝܼܠ ܠܲܚܡܵܐ ܘܦܪܝܼܛܵܐ ܦܪܵܣܵܐ        

» » »

ܠܵܐ ܟܲܪܝܵܐ ܠܟܼܘܿܢ ܐܲܒܼܝܼܠܹ̈ܐ               ܕܐܝܼܬܘܿܢ ܓܵܘ ܚܒܼܘܿܫܝܵܐ ܥܒܼܝܼܪܹ̈ܐ

 ܚܒܼܘܫܝܵܐ ܕܟܠܵܢ ܒܸܫ ܓܒܼܘܿܪܵܐ               ܥܲܠ ܩܕܵܠܲܢ ܡܘܼܬܒܼܵܐ ܢܝܼܪܵܐ

»»»

2020 ܡܫܘܼܪܵܝܵܐ                                ܢܘܼܪܵܐ ܒܐܹܝܣܬܪܘܐܹܠܝܼܵܐ

ܘܩܝܼܕܠܗܘܿܢ ܗܲܝܘܵܢܹܐ ܕܝܼܵܗܿ                  ܘܡܸܢܕܪܹܫ ܛܵܘܦܵܢܵܐ ܗܘܝܼܵܐ

» » »

ܡܼܢ ܓܘܿܓ ܘܡܵܓܘܿܓ ܕܡܲܕܸܢܚܵܐ           ܦܪܝܼܣܠܹܗ ܦ̮ܝܪܘܿܣ ܕܟܘܿܪܘܿܢܵܐ

ܕܦܵܪܸܫܠܵܗܿ ܚܵܬܼܵܐ ܡܚܘܿܢܵܐ                      ܘܓܲܒܼܪܵܐ ܡܒܲܚܬܵܐ ܡܪܘܼܚܩܸܢܵܐ

» » »

ܦ̮ܪܲܢܣܵܐ ܘܐܵܦ ܐܝܼܛܵܠܝܼܵܐ                      ܗܵܘܵܪܹܐ ܒܓ̮ܲܪܡܹܝܢ ܕܪܵܝܵܐ

ܕܚܵܙܝܼ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܲܟܠܝܼܵܐ                ܕܦܪܲܣܬܵܐ ܕܟܹܐܒܼܵܐ ܠܵܐ ܝܕܝܼܥܝܵܐ

» » »

ܕܒܼܝܼܪܝܼܠܗܘܿܢ ܐܵܢܝ̈  ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܼܵܐ                  ܘܠܵܐ ܦܲܪܚܝܼ ܛܲܝܲܣܝܵܬܼ̈ܵܐ

ܘܣܟܼܝܼܪܠܗܘܿܢ ܬܚܘܼܡܹ̈ܐ ܕܡܲܠܟܘܵܬܼ̈ܵܐ        ܠܝܼܬ ܐܚܹܪܢܵܐ ܐܙܲܠܬܵܐ ܘܬܼܵܝܬܼܵܐ

» » » 

ܠܲܝܬ ܠܵܐ ܫܘܼܓܼܠܵܐ ܘܦܸܠܚܵܢܵܐ               ܝܬܝܼܒܼܹܐ ܒܒܲܝܬܼܵܐ ܒܟܠ ܥܕܵܢܵܐ

ܬܒܼܝܼܪܠܗܘܿܢ ܬܚܘܼܡܹ̈ܐ ܕܦܘܼܪܫܵܢܵܐ           ܒܹܝܢ ܥܲܬܝܼܪܵܐ ܘܡܸܣܟܹܢܵܐ

» » »

ܡܪܘܿܦܝܵܐ ܙܘܼܙܵܐ ܒܟܵܘܵܬܼܵܐ                ܠܵܐ ܢܦܝܼܥܠܹܗ ܒܥܕܵܢܵܐ ܕܡܵܘܬܼܵܐ

ܓܵܘ ܥܲܠܘܼܠܹ̈ܐ ܕܡܕܝܼܢܼܬܼ̈ܵܐ                ܝܵܘܡܵܐ ܕܫܘܼܠܵܡܵܐ ܘܚܲܪܬܼܵܐ

» » »                        

ܕܒܼܝܼܪܝܼܠܗܘܿܢ ܡܲܕܪܲܫܝܵܬܼ̈ܵܐ           ܘܬܲܠܡܝܼܕܼܹܐ ܝܬܹܒܼܠܗܘܿܢ ܒܒܲܝܬܼܵܐ

ܡܲܣܹܓܕܼܹܐ ܐܵܦ ܥܸܕܵܬܼ̈ܵܐ                 ܠܲܝܬܠܗܘܿܢ ܦܣܵܣܵܐ ܒܓ̮ܡܲܝܵܬܼ̈ܵܐ

» » »

ܠܵܐ ܒܓܲܒܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܒܥܸܕܬܼ̈ܵܐ              ܘܠܵܐ ܒܫܘܼܩܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܡܕܝܼܢܵܬܼ̈ܵܐ

ܘܒܸܕ ܒܲܛܠܝܼ ܫܵܘܬܸܦܝܵܬܼ̈ܵܐ                 ܟܠ ܚܲܕ ܙܵܡܸܛ ܓܵܘ ܒܲܝܬܼܵܐ

» » »

ܒܪܲܚܡܘܿܟܼ ܝܵܐ ܡܵܪܵܐ ܕܒܪܝܼܬܼܵܐ           ܐܵܦܹܝܢ ܕܪܵܒܵܐ ܝܠܵܗܿ ܚܛܝܼܬܼܵܐ

ܛܠܵܒܵܐ ܝܘܸܚ ܡܸܢܘܿܟ ܦܲܚܲܠܬܵܐ            ܠܢܲܦ̮ܫܵܐ ܡܚܝܼܠܬܵܐ ܘܙܲܠܝܼܠܬܵܐ

 

    ܒܝܕ݂ ܦܝܢܚܣ ܚܕܒܫܒܐ   12 ܢܝܣܢ 2020


 • -

ܐܓܪܬܐ ܕܐܘܡܬܐ

ܐܓܪܬܐ ܕܐܘܡܬܐ

ܦܘܠܘܣ ܕܢܚܐ

ܒܸܕ ܟܵܬܒܸܢ ܩܵܬܵܟܼܝ ܡܘܼܚܸܒܬـܝܼ ܛܠܝܼܡܬܵܐ

ܒܸܕ ܟܵܬܒܸܢ ܩܵܬܵܟܼܝ ܐܘܿ ܐܲܪܥܝܼ ܙܒܸܛܬܵܐ

ܙܡܵܪܬܵܐ ܕܸܩܝܵܡܬܵܐ ܙܡܵܪܬܵܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬܵܐ

ܕܦܵܝܫܵܐ ܗܲܪ ܙܡܸܪܬܵܐ ܒܟܠܲܝܗܝ ܕܒܼܝܼܚܢܲܦ̮ܫܹ̈ܐ

ܒܸܕ ܟܵܬܒܸܢ ܩܵܬܵܟܼܝ ܒܓܘܼܠܠܵܬܹ̈ܐ ܕܛܘܿܦܹ̈ܐ

ܐܸܓܵܪܬܵܐ ܕܐܘܼܡܬـܝܼ ܐܵܬܘܿܪ ܚܘܿܪܲܪܬܵܐ

ܒܸܕ ܟܵܠܸܢ ܕܲܪܩܘܿܒܼܠ ܚܲܒܪܹ̈ܐ ܗܸܦܟܵܝܹ̈ܐ

ܒܸܕ ܟܵܠܸܢ ܕܲܪܩܘܿܒܼܠ ܚܲܒܪܹ̈ܐ ܫܲܠܡܵܢܹ̈ܐ

ܥܲܠ ܗܵܘܲܙ ܕܩܵܠܹ̈ܐ ܕܐܲܪ̈ܝܹܐ ܢܝܼܢܘܵܝܹ̈ܐ

ܥܲܠ ܗܵܘܲܙ ܕܡܚܵܝܬܵܐ ܕܓܘܼܠܠܵܬܹ̈ܐ ܕܛܘܿܦܹ̈ܐ

ܒܪܵܫܡܸܢ ܠܚܲܒܪ̈ܵܢܝܼ ܒܲܕܡܘܼܬܼ ܬܸܠܦܵܦܵܟܼܝ

ܘܛܘܼܪܵܢܵܟܼܝ ܣܡܘܿܩܹ̈ܐ ܘܗ̇ܘ ܟܵܘܣܵܟܼܝ ܚܘܵܪܵܐ

ܒܓܘܼܠܠܹ̈ܐ ܕܕܒ݂ܝܼܚܢܲܦ̮ܫܹ̈ܐ ܐܲܪ̈ܝܹܐ ܢܝܼܢܘܵܝܹ̈ܐ

ܕܡܵܪܡܸܢ ܓܵܘ ܐܵܬܘܿܪ ܐܵܬܵܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬܵܐ

ܒܸܕ ܟܵܬܒܸܢ ܩܵܬܵܟܼܝ ܠܦܵܬܵܐ ܕܐܝܼܬܘܼܬܵܐ

ܥܲܒܼܪܸܢ ܡܥܲܠ ܓܸܫܪܵܐ ܕܓܘܼܠܠܵܬܹ̈ܐ ܕܛܘܿܦܹ̈ܐ

ܡܵܫܸܢ ܠܫܘܿܥܒܵܕܵܐ ܡܐܲܪܥܵܐ ܕܒܹܝܬܢܲܗܪܹ̈ܝܢ

ܘܡܵܪܡܸܢ ܠܗ̇ـܝ ܐܵܬܵܐ ܕܐܵܬܘܿܪ ܓܲܢ݇ܒܵܪܬܵܐ.


 • -

ܡܐܡܪܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ

ܡܐܡܪܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܡܠܦܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܥܠ ܚܪܬܐ ܘܫܘܠܡܐ ܘܕܝܢܐ ܘܬܒܥܬܐ ܘܥܠ ܒܝܬ ܐܓܼܘܓܼ ܘܡܓܼܘܓܼ ܘܥܠ ܡܫܝܚܐ ܕܓܠܐ

قصيدة الملفان السرياني مار أفرام عن النهاية والختام والمحاكمة والعقاب وعن بني آجوج وماجوج والمسيح الدجال

                        ܡܥܒܪܢܘܬܐ: ܣܒܪܝ ܝܥܩܘܒ ܐܝܫܘ

                             ترجمة       : صبري يعقوب إيشو

ܒܪܘܢܐ ܕܨܠܹܐ ܠܗ ܒܜܝܒــــــــــܘܬܗ   ألأبن الذي نزل بنعمتـــــــــــــــه

ܘܗܘܹܐܠܗ ܒܪܢܫܐ ܒܨܒܼܝܢـــــــــــــــܗ   وصار إنساناً بإرادتـــــــــــــــــه

ܘܜܥܡܠܗ ܠܡܘܬܐ ܒܡܚܒــــــــܬܗ   وذاق الموت برغبتـــــــــــــــــه

ܥܠ ܨܠܝܒܼܐ ܕܩܝܣܐ ܒܓܓܼܘܠـــــــܬܐ  على الصليب الخشبي في الجلجلة

ܐܠܗܐ ܝܵܗܒܼܠܝ ܡܨܝܬܐ ܕܡܠܠـــــــܢ   ألله منحني القدرة لأتحـــــــــــدث

ܥܠ ܙܘܥ̈ܐ ܕܒܬ ܗܘܝܢ ܒܒܪܝــــــܬܐ   عن الثورات التي ستحصل للكون

ܘܐ̄ܢܫ̈ܐ ܕܒܕ ܢܦܠܝܢ ܥܠ ܐ̄ܚــــــܕܕ̈ܐ     والناس ستحارب بعضها بعضاً

ܘܥܡܡ̈ܐ ܒܡܚܪ̈ܒܼܝܢ ܚܕ̄ ܠܗܿܘ ܐ̄ܚܪ̄ܢܐ والشعوب  تخرب على بعضـــــها

ܪܫܝܥܘܬܐ ܒܙܝܕܐ ܒܓܘ ܬܒܼܝـــــــــܠ  ستكثر الرذيلة في العالـــــــــــــــم

ܘܐܦ ܥܘܠܐ ܒܣܓܼܐ ܒܒܪܝـــــــــــــܬܐ كما ستكثر فيه الآثـــــــــــــــــــــام

ܒܕ ܡܝܬܝܢ ܡܠܟ̈ܐ ܙܕܝܩ̈ــــــــــــــــܐ  سيموت ملوك صديقـــــــــــــــون

ܘܒܩܝܡܝܢ ܒܫܘܦܝܗܝ ܪ̈ܫܝܥـــــــــــــܐ ويحل محلهم الآثمــــــــــــــــــون

ܒܗܿܘ ܙܒܼܢܐ ܒܩܝܡܐ ܟܐܢـــــــــــــܘܬܐ   حينئذ تنهض العدالـــــــــــــــــــة

ܒܡܬܒܼܐ ܠܒܢܝܢܫܐ ܒܡܣــــــــــــــܬܐ   وتدين الأنسان بالميـــــــــــــزان

ܓܢ̄ܒܐ ܕܥܘ̈ܠܐ ܒܩـــــــــــــــــــــــܪܡ   حيث سيترجح طرف الأثـــــــم

ܘܗܿܘ ܕܡܓܘܒܝ̈ܐ ܒܚܣــــــــــــــــــــܪ   ويخسر طرف المختاريــــــــــن

ܒܗܿܝ ܓܗܐ ܒܢܦܩܝܢ ܪ̈ܘܚــــــــــــــܬܐ   عندئذ ستهب الريــــــــــــــــــاح

ܒܡܚܪܒܼܝܢ ܠܦܢܝ̈ܬܐ ܕܥܡـــــــــــܪܬܐ   وستخرب مناحي المعمــــــــورة

ܒܦܐܫ ܡܘܓܡܪܐ ܗܿܘ ܟܬܝܒܼــــــــــܐ    ويكتمل ما هو مكتـــــــــــــــوب

ܒܗܿܝ ܕܡܘܬܐ ܒܦܪܣ ܒـــــــــܐܬܪ̈ܘܬܐ  حيث الموت ينتشر في البلـــــدان

ܒܒܪܝܬܐ ܒܗܘܝܐ ܟܦܢـــــــــــــــــܘܬܐ   وستقع المجاعة في العالـــــــــــم

ܘܙܘܥ̈ܐ ܘܒܘܠܒܠ̈ܐ ܩܫܝ̈ـــــــــــــــــܐ وتحصل ثورات وأضطرابات قوية

ܘܥܦܪܐ ܒܫܬܐ ܡܢ ܕܡ̈ـــــــــــــــــــܐ  والتراب سيستقي بالـــــــــــــــــدم

ܘܒܦܐܫ ܠܜܝܫܐ ܒܡܘܡـــــــــــــــܐ   والعالم سيتلطخ بالآثــــــــــــــــام

ܒܕ ܚܪ̈ܒܼܝـــــــــــــــــــــــܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ   وأوطان ستخـــــــــــــــــــــــرب

ܘܒܨܠܝܢ ܠܬܚܬ ܒܫܝـــــــــــــــܘܠ   ومناطق كاملة تنزل إلى الهاويـة

ܘܥܡܐ ܒܩܐܡ ܥܠ ܥܡــــــــــــــــܐ   وشعب يقوم على شعــــــــــــــب

ܘܡܠܟܘ̈ܬܐ ܥܠ ܚــــــــــــــــــܕܕ̈ܐ   ومملكة على مملكــــــــــــــــــــة

ܘܡܫܠܜܢܐ ܒܝܫܘܬܐ ܥܠ ܐܪܥـــــܐ   والخطيئة تسيطر على العالــــــم

ܘܟܦܘܪ̈ܐ ܒܪ̈ܕܦܝܢ ܥܠ ܩܕܝܫ̈ــــــــܐ   والكفرة يظطهدون القديسيــــــــن

ܘܐ̄ܢܫ̈ܐ ܒܟܦܪܝ ܒܓܠܝـــــــــــــܘܬܐ   والناس تكفر علانيـــــــــــــــــــة

ܘܒܥܬܪܢ ܓܒܐ ܕܣܡܠܝــــــــــــܘܬܐ   وسيغتني الجانب اليســــــــــاري

ܘܒܕ ܫܡܜ ܫܡܐ ܕܟܼܐܢ̈ــــــــــــــــܐ   وتتحطم قوانين العدالـــــــــــــــة

ܒܝܕ ܒܢ̈ܝ ܚܜܝـــــــــــــــــــــــــܬܐ   بأصحاب الذنوب والخطيئـــــــة

ܘܡܜܠ ܐܗܐ ܚܒܝܒܼ̈ــــــــــــــــــــܝ   ومن أجل هذا أحبائـــــــــــــــــي

ܒܐܬܐ ܝܘܡܐ ܐ̄ܚܪܝـــــــــــــــــــــــܐ   إقترب اليوم الأخيــــــــــــــــــــر

ܘܗܐ ܒܚܙܚ ܠــــــــــــــــــــܐܬܘ̈ܬܐ   وسنرى ما كتب لنا من الكــــلام

ܐܝ̄ܟܼ ܕܟܬܝܒܼܝܢ ܠܗ ܠܢ ܡܫܝܚــــــܐ   كما كتبه لنا السيد المسيـــــــــــح

ܘܚܕ̄ ܡܠܟܐ ܒܩܐܡ ܥܠ ܐ̄ܚܪ̄ܢــــــܐ   حيث ملك يقوم على ملـــــــــــك

ܘܒܥܠܡܐ ܒܝܪܒܼ ܐܘܠܨܢـــــــــــــــܐ   وسينتشر الضيق في العالــــــــم

ܥܡܡ̈ܐ ܒܩܫܕܪܝܢ ܒܚـــــــــــــــܕܕ̈ܐ   ألشعوب تصطدم ببعضهــــــــــا

ܘܒܝܠ ܚܝܠܘ̈ܬܐ ܒܒܪܐ ܦܠܫــــــــܐ   والحروب تقوم بين القــــــــوات

ܐܝ̄ܟܼ ܢܝܠܘܣ ܢܗܪܐ ܒܡܨܪ̈ܝـــــــــــܢ   كنهر النيل في مصـــــــــــــــــر

ܕܐ̄ܣܠܩܐ ܣܠܩ ܒܐܪܥــــــــــــــــــܐ   الذي صعوداً يصعد في جريانــه

ܒܬ ܡܜܝܒܝــــــــــــــــــܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ   ستتهيأ الــــــــــــــــــــــــــــدول

ܩܐ ܡܚܝܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝــــــــــܐ   لضرب بلاد الرومــــــــــــــــان

ܥܡܡ̈ܐ ܡܟܬܫܝܢ ܥܡ ܥܡܡ̈ــــــــܐ   وشعوب تصارع شعوبـــــــــــاً

ܘܡܠܟܘ̈ܬܐ ܥܡ ܡܠܟـــــــــــــܘ̈ܬܐ    وممالك مع ممالك أخـــــــــرى

ܘܡܢ ܐܬܪܐ ܠܐܬܪܐ ܡܫܢܝــــــــــــܢ   ويتنقلون من مكان لآخـــــــــــر

ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܫܡܝܜ̈ܐ ܥܪ̈ܝܩـــــــــــــــܐ   ألرومان ينكسرون مهزوميــن

ܘܐܬܘܪ̈ܝܐ ܡܫܠܜܢــــــــــــــــــــܝ    والآثوريون يسيطــــــــــــرون

ܥܠ ܗܿܘ ܐܬܪܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝـــــــــــــܐ    على تلك بلاد الرومــــــــــــان

ܒܬ ܡܫܥܒܕܝܢ ܠܝܠܘܕ̈ܝــــــــــــܗܝ    ويستعبدون أبنائهـــــــــــــــــم

ܘܒܕ ܡܨܥܪ̈ܝܢ ܐܦ ܠܢܫ̈ܝـــــــــــܗܝ    ويسبون نساءهــــــــــــــــــــم

ܘܒܕ ܙܪ̈ܥܝܢ ܘܐܦ ܒܕ ܚܨܕ̈ܝـــــــــܢ    كما سيزرعون وسيحصــدون

ܘܒܡܗܘܝܢ ܝܠܘܕ̈ܐ ܒܐܪܥـــــــــــــܐ    ويقيمون ثماراً فــــــي الأرض

ܒܩܢܝܢ ܥܘܬܪ̈ܐ ܣܓܝ̈ـــــــــــــــــܐܐ    ويحصلون على المجد والغنى

ܘܣܝܡ̈ܬܐ ܒܐܪܥܐ ܒܡܬܒܼܝـــــــــــــܢ      ويضعوا الكنوز في الأرض

ܐܝ̄ܟܼ ܢܝܠܘܣ ܢܗܪܐ ܕܡܨܪܝــــــــــܢ   ولكن كالنيل نهر مصــــــــــــر

ܠܒܬ̄ܪܐ ܒܕܵܥܪ ܡܢ ܓܢ̄ܒ ܕܣܵܠــــܩ   إلى الخلف ينزل كلما صعـــــد

ܒܕܵܥܪ ܒܨܵܠܐ ܐܬܘܪܝـــــــــــــــــــܐ    هكذا يعود الآثــــــــــــــــوري

ܡܢ ܬܡܐ ܠـــــــــــــــــــــــܐܬܪܗ   من هناك إلى وطنـــــــــــــــــه

ܘܒܕ ܡܜܝܒܝܢ ܐܢ̈ܝ ܪ̈ܗܘܡܝــــــــܐ   وسيعود أولئك الرومــــــــــــان

ܠܗܿܘ ܐܬܪܐ ܕܐܒܼܗܝــــــــــــــܗܘܢ    إلى بلد آبائهــــــــــــــــــــــــــم

ܟܡܐ ܕܣܓܼܐ ܪܘܫܥܐ ܒܥܠܡــــــــܐ    كلما زاد الأثم في العالـــــــــــــم

ܘܐܪܥܐ ܡܫܚܬܢܐ ܒܙܢܝــــــــــܘܬܐ    والأرض توسخت بالزنــــــــــــا

ܣܠܩܐ ܓܥܝܬܐ ܘܩܪܝܬܐ ܠܫܡܝـــــܐ    تصعد الصراخات إلى السمـــــاء

ܩܪܝܬܐ ܕܜܠܝܡ̈ܐ ܘܡܣܟܢ̈ــــــــــــܐ    صراخات المظلومين والمساكين

ܒܗܿܝ ܥܕܢܐ ܒܩܝܡܐ ܟܐܢـــــــــــܘܬܐ    عندها تقوم العدالــــــــــــــــــــة

ܒܫܝܦܐܠܗܘܢ ܡܢ ܥܠ ܐܪܥــــــــܐ    وتمسحهم من الوجــــــــــــــــود

ܘܩܠܐ ܕܩܕܝܫ̈ܐ ܒــــــــــــــــــــܩܪܐ    وسينطق القديسون مناديـــــــــن

ܘܠܫܡܝܐ ܒܣܠܩܐ ܩܪܝــــــــــــــܬܐ    وصراخاتهم تصعد في العلـــــى

ܘܥܡܐ ܒܢܦܩ ܡܢ ܒܪܝـــــــــــــــܐ    والناس تخرج من البريـــــــــــة

ܒܢ̈ܝ ܗܓ̮ܪ ܐܡܬܗܿ ܕܣــــــــــــــܪܐ     أبناء هاجر خادمة ســــــــــــرة

ܟܕ ܒܢܜܪܐ ܩܝܡܐ ܕܐܒܼــــــــــܪܗܡ     حيث تحافظ على عهد إبراهيـم

ܓܒܼܪܐ ܕܣܪܐ ܘܐܦ ܕܗܓ̮ـــــــــــــܪ      زوج سرة وهاجـــــــــــــــــــر

ܐܝܬ ܙܕܘܥܬܐ ܕܐܬܐ ܒܫܡـــــــــــܐ      وهناك خوف من أن يأتي بأسم

ܕܒܪܘܢܐ ܕܐܝܙܓܕܐ ܕܒܪ ܐܒܼܕܢـــــــܐ      إبن رسول التهلكــــــــــــــــــة

ܘܚܕ̄ ܗܘܝܐ ܐܬܐ ܡܢ ܫܡܝــــــــــܐ      وكائن ينزل من السمـــــــــــاء

ܕܡܪܢ ܐ̄ܡܪܗ ܒܣܒܼــــــــــــــــܪܬܗ     الذي عنه قال الرب في بشارتـه

ܐܝ̄ܟܼ ܨܡܚܐ ܒܝܠ ܟܘܟܼܒܼ̈ܐ ܒܗܪ̈ܢـــܐ     كشعاع ينير بين الكواكـــــــــب

ܒܙܪܩܐ ܢܘܗܪܐ ܕܦܪܨܘܦــــــــــــــܗ     ويشرق نور شخصـــــــــــــــه

ܪ̈ܓܕܝ ܡܠܟ̈ܐ ܘܙܕܥܝــــــــــــــــــܢ     أمامه ترتجف الملوك وتخافــه

ܒܢܦܠܬܐ ܕܚܝܠܘܬ̈ܝـــــــــــــــــــܗܝ     وتفقد قوتهــــــــــــــــــــــــــــا

ܥܡܡ̈ܐ ܕܐܪܥܐ ܒܕ ܙܕܥـــــــــــــــܝ     وترتهب شعــــــــوب الأرض

ܐܝܡܢ ܕܚܙܝ ܚܕܐ ܐܬܐ ܒܫܡܝـــــܐ      عندما ترى الرمز السمـــاوي

ܡܜܝܒܼܝ ܘܐܬܝ ܥܡ ܚـــــــــــܕܕ̈ܐ      تتهيأ وتأتي سويــــــــــــــــــة

ܟܠܗܘܢ ܥܡܡ̈ܐ ܘܟܠܗܘܢ ܠܫܢ̈ــܐ      كل الشعوب وكل الألسنــــــة

ܘܬܡܐ ܒܥܒܼܪܝ ܒܟܘܬܫـــــــــــــــܐ     وهناك يدخلون في صراعات 

ܘܕܡܐ ܒܦܐܫ ܒܝܙܐ ܥܠ ܐܪܥــــــــܐ    ويراق الدم علــــــــى الأرض

ܘܥܡܡ̈ܐ ܒܥܒܼܪܝ ܒܚܜܝـــــــــــــܬܐ   والشعوب تذنــــــــــــــــــــــب

ܘܥܡܐ ܜܠܝܡܐ ܘܫܒܝܐ ܒܕ ܢــــــܨܚ   والشعب المظلوم سينتصـــــــر

ܘܫܒܝ̈ܐ ܡܒܪܒܙܝ ܒܐܪܥـــــــــــــــــܐ    والسبايا ينتشــرون في الأرض

ܒܡܫܜܚ̈ܐ ܘܥܠ ܪܫ ܜـــــــــــܘܪ̈ܐ    وفي السهول وعلى قمم الجبال

ܘܦܝܫܝ ܫܒܝ̈ܐ ܢܫ̈ܐ ܘܫܒܼــــــــــــــܪ̈ܐ    وتسبى النساء والأطفــــــــــال

ܘܣܒܼ̈ܐ ܘܐܦ ܥܠܝܡ̈ܐ ܘܓܒܼــــــــــــܪ̈ܐ    والشيوخ والشباب والرجـــــال

ܫܘܦܪܐ ܕܓܒܼܪ̈ܐ ܒܕ ܚــــــــــــــــܪܒܼ    جمال الرجال يفســــــــــــــــــد

ܘܢܫ̈ܐ ܫܘܦܪܝܗܝ ܡܫܚܠـــــــــــــــܦ    وحسن النســـــــــــــــــاء يتغير

ܒܪ̈ܘܡܚܐ ܘܓܐܪ̈ܐ ܥܫܝܢ̈ــــــــــــــــܐ     بالرماح والنشاب القويـــــــــة

ܓܒܼܪ̈ܐ ܣܒܼ̈ܐ ܒܦܝܫܝ ܚܪ̈ܝـــــــــــــܙܐ     تضرب أجساد الرجـــــــــــال

ܒܦܪܫܝ ܒܪܘܢܐ ܡܢ ܒܒــــــــــــــــܗ     يفصلون الأبن  من أبيـــــــــه

ܘܠܒܪܬܐ ܡܢ ܓܢ̄ܒ ܝܡـــــــــــــــܗܿ     والبنت من أمهـــــــــــــــــــــا

ܒܦܪܫܝ ܐܚܘܢܐ ܡܢ ܐܚܘܢــــــــــــܗ     يفرقون الأخ من أخيــــــــــــه

ܘܠܚܬܐ ܡܢ ܓܢ̄ܒ ܚـــــــــــــــــܬܗ     والأخت من أختهـــــــــــــــــا

ܒܩܜܠܝ ܠܚܬܢܐ ܒܫܘܝــــــــــــــܬܗ     يقتلون العريس في مضجعــه

ܘܡܦܠܜܝ ܠܟܠܘ ܡܢ ܓܢܘܢــــــــܗܿ   ويخرجون العروس من فراشها

ܒܓܪ̈ܫܝܢ ܠܐܢ̄ܬܬܐ ܡܢ ܓܢ̄ܒ ܓܒܼـܪܗܿ     يسحبون المرأة من زوجهـــــا

ܘܒܢܟܼܪ̈ܝܢ ܠܗܿ ܐܝ̄ܟܼ ܚܕ̄ ܥܪܒــــــــــܐ     وينحرونها كالخــــــــــــروف

ܘܥܘܠܐ ܡܢ ܟܪܣܐ ܕܝܡܗ ܡܪܦܝܠܗ     والجنين يطرح من بطن أمـــه

ܘܒܜܠܡܝ ܠܝܡܐ ܒܓܘ ܫܒܼܝـــــܬܗܿ      ويظلمون الأم في السبــــــــي

ܝܠܘܕܐ ܒܩܪܐ ܡܢ ܥܠ ܐܪܥـــــــــܐ     والطفل ينادي من على الأرض

ܝܡܐ ܒܫܡܥܐ ܐܠܐ ܡܘܕܝ ܥܒܼـــــܕܐ     ألأم تسمع , لكن ماذا تفعـــــــل

ܦܐܫ ܕܝܫܐ ܐܝ̄ܟܼ ܦܪܝܣـــــــــــــــܬܐ    وسيداس كما يداس الفـــــــرش

ܒܝܕ ܪ̈ܟܼܫܐ ܘܓܘܡܠ̈ܐ ܘܚܝــــــــܘ̈ܬܐ     بالدواب والجمال والحيوانات

ܒܩܪܝܐ ܠܗ ܘܠܐ ܝܗܒܼܝܢ ܠܗ ܠـــܗܿ    يناديها ولا يعطونه لهـــــــــــا

ܘܦܐܫ ܡܪܘܦܝܐ ܒܒܪܝــــــــــــــــــܐ    ويترك في البريـــــــــــــــــــة

ܒܦܪ̈ܫܝܢ ܠܒܢܝ̈ܐ ܡܢ ܝܡــــــــــــــܐ    يفصلون البنين عن أمهاتهــــــم

ܐܝ̄ܟܼ ܦܪܫܬܐ ܕܪܘܚܐ ܡܢ ܦܓܼــــــــܪܐ    كفصل الروح من الجســــــــــد

ܒܚܙܝܐܠܗܘܢ ܘܐܢ̈ܝ ܦܪܫـــــــــــــܐ    والأم ترى فصل أبنائهــــــــــــا

ܡܢ ܚܦܩܗܿ ܚܒܝܒܼ̈ـــــــــــــــــــــܗܿ    من أحضانهــــــــــــــــــــــــــــا

ܬܪܝ ܒܢܘܢܗܿ ܩܐ ܬܪܝܢ ܡــــــܪ̈ܘܬܐ   إبنين لها لأثنين من الأسيــــــــاد

ܘܗܿܝ ܒܝܬܗܿ ܩܐ ܚܕ̄ ܡܪܐ ܐ̄ܚܪ̄ܢـــــܐ   وهي بذاتها لسيد آخـــــــــــــــــر

ܒܦܝܫܐ ܦܪܝܫܬܐ ܡܢ ܝܠــــــــــــܕ̄ܗܿ    تفصل من أولادهـــــــــــــــــــا

ܕܦܝܫܝ ܥܒܼܕ̈ܐ ܠܫܒܝ̈ــــــــــــــــــܐ    ليصبحوا عبيداً لمسبييهــــــــــم

ܩܪܝܢ ܝܠܕ̈̄ܗܿ ܒܡܚܢܝـــــــــــــــــܬܐ     أولادها ينادون بأشتيــــــــــاق 

ܘܥܝܢܝ̈ܗܝ ܬܦܚܐ ܕܡܥ̈ــــــــــــــــܐ     وعيونهم تذرف الدمــــــــــوع

ܘܝܗܒܼܐ ܦܘܢܝܐ ܥܠ ܚܒܝܒܼـــــــــܗܿ     وترد على أحبائهــــــــــــــــــا

ܘܚܠܒܼܐ ܬܦܚܐ ܡܢ ܚܕܝ̈ـــــــــــܗܿ      وصدرها يسكب حليبـــــــــــا

ܙܘܠܘ ܒܫܠܡܐ ܚܒܝܒܼـــــــــــــــܝ      إذهبو بسلام أحبائــــــــــــــي

ܘܐܠܗܐ ܝܗܒܼܠܘܟܼܘܢ ܠܒـــــــــــܐ       والله يمنحكم الشجاعــــــــــة

ܘܗܿܘ ܕܝܘܗܒܼܠܗ ܣܘܠܝܐ ܠܝܘܣــܦ     ذاك الذي منح الصبر ليوسف

ܒܥܒܼܕܘܬܗ ܒܢܟܼܪܝـــــــــــــــــܘܬܐ      في عبوديته في الغربـــــــــة

ܗܿܘ ܝܗܒܼܠܘܟܼܘܢ ܣܘܠܝܐ ܝܠــــܕ̈̄ܝ      هو يمنحكم الصبر أبنائـــــــي

ܒܐܣܝܪܘܬܐ ܕܒܥܒܼܪܐ ܝܘܬܘܢ ܒܝـܗܿ      في الأسر الذي تدخلون فيــــه

ܙܠ  ܒܫܠܡܐ ܝܐ ܒــــــــــــــܪܬܝ      إذهبي بسلام يا إبنتــــــــــــي

ܐܠܗܐ ܝܗܒܼܠܟܼܝ ܠܒܼܝܒܼـــــــــܘܬܐ       ألله يمنحك الشجاعـــــــــــــة

ܗܿܘ ܕܝܘܗܒܼܠܗ ܠܘܐܬܐ ܠܣــــــܪܐ      ذاك الذي منح الشجاعة لسرة

ܡܢ ܒܝܬ ܐܒܼܝܡܠܟ ܓܕܪܝـــــــــــܐ       التي هي من عائلة أويملــــك

ܗܿܘ ܡܠܘܐ ܠܦܪܨܘܦܟܼــــــــــــــܝ       يمنح شخصك الشجاعــــــــة

ܗܐ ܠܝܘܡܐ ܕܢܘܚܡــــــــــــــــــܐ       إلى يوم القيامــــــــــــــــــــة

ܒܪܘܢܐ ܚܝܪܐ ܝܠܗ ܒܐܒܼ̈ــــــــــܗܗ       ألأبن ينظر بوالديــــــــــــــه  

ܕܦܫܠܘܢ ܡܙܘܒܢ̈ܐ ܠܥܒܼــــــܕܘܬܐ        اللذان بيعا للعبوديــــــــــــة

ܘܬܪܘܝܗܝ ܬܦܚܐ ܕܡܥ̈ـــــــــــــــܐ        وهما يذرفان الدمــــــــــوع

ܚܕ̄ ܠܕܗܿܘ ܐ̄ܚܪ̄ܢܐ ܒܠܗܝܩـــــܘܬܐ      ألواحد للآخر بالشوق والحنين


 • -

ܒܝܬܢܝܣܢ̈ܐ

ܥܲܡ ܨܡܵܚܬܵܐ ܕܫܸܡܫܵܐ

ܘܙܲܗܪܝܼܪܹ̈ܐ ܕܨܲܦܪܵܐ

ܪܥܸܫܠܗܘܿܢ ܣܵܒܼـܝܵـܬܵܐ

ܘܐܵܢܝ݇ ܣܵܒ݂ܹ̈ܐ ܕܡܵܬ݂ܵܐ

ܟ̰ܦ̮ܸܠܗܘܿܢ ܫܲܒܼܪ̈ܘܿܢܹܐ ܠܩܵܠܵܐ ܕܒܘܼܒܘܼܠܹܐ

ܠܩܵܠܵܐ ܕܙܘܼܡܵܪܹ̈ܐ ܘܩܝܼܢܵܬ݂ܵܐ ܚܲܕܬܹܐ.

ܪܥܸܫܠܹܗ ܟܸܢܫܵܐ ܕܡܵܬܵܐ

ܡܗ̇ـܝ ܫܸܢܬܵܐ ܝܲܪܝܼܟܼـܬܵܐ

ܡܗ̇ܘ ܠܲܝܠܹܐ ܝܲܪܝܼܟܼܵܐ

ܡܗ̇ܘ ܠܲܝܠܹܐ ܚܸܫܟܵـܢܵܐ

ܡܗ̇ܘ ܠܲܝܠܹܐ ܥܲܡܛܵܢܵܐ

ܗ̇ܘ ܠܲܝܠܹܐ ܕܟܠ ܚܲܕ݇ ܕܡܝܼܟܼܵܐ

ܥܲܠ ܬ݇ܫܘܝܼܬܵܐ ܚܠܝܼܨܵܐ ܘܝ݇ܪܝܼܟܼܵܐ

ܦܲܓܼܪܹܗ ܒܪܝܼܙܵܐ ܕܠܵܐ ܗܝܼـܟ̃ ܪܸܓܼܫܵܐ.

ܦܠܸܛܠܹܗ ܟܸܢܫܵܐ ܒܥܲܠܘܿܠܵܢܹ̈ܐ

ܚܙܹܐܠܹܗ ܩܲܕ݇ܡ ܬܲܪܥܹܗ ܘܲܪ̈ܕܹܐ

ܦܩܝܼܚܹ̈ܐ ܦܸܩܚܹ̈ܐ ܕܟܠ ܦܸܨܠܹܐ

ܒܘܼܒܠܹ̈ܐ ܓܵܘܢܹ̈ܐ ܣܸܩܠܹ̈ܐ ܕܒܹܝܬܢܝܼܣܵـܢܹ̈ܐ.

ܚܙܹܐܠܹܗ ܟܸܢܫܵܐ ܕܡܵـܬܵܐ

ܣܸܩܠܵܐ ܕܒܹܝܬܢܝܼܣܵܢܹ̈ܐ

ܒܸܣܟܹ̈ܐ ܕܒܹܝܬܢܝܼܣܵܢܹ̈ܐ

ܒܸܪ̈ܝܹܐ ܥܲܠ ܬܲܪ̈ܥܵܢܹܐ

ܦܪܵܣܵܐ ܪܝܼܚܵܐ ܘܫܘܼܦܪܵܐ

ܘܚܸܩܪܵܐ ܕܝܲܪܚܵܐ ܕܢܝܼܣܵܢ.

ܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܘܥܠܲܝܡܵـܬܼܵܐ

ܣܵܒܹ̈ܐ ܘܣܵܒܼܝܵـܬܼܵܐ

ܘܐܵܢܝ݇ ܫܲܒܼܪܹ̈ܐ ܕܡܵـܬܼܵܐ

ܥܲܡ ܛܪܵܦـܬܵܐ ܕܡܝܼܵܐ

ܘܩܵܠܵܐ ܕܫܲܪܫܘܿܪܹ̈ܐ

ܩܵܠܵܐ ܕܒܘܼܠܒܘܼܠܹ̈ܐ

ܥܲܡ ܩܝܼܢܬܵܐ ܕܘܲܪ̈ܕܹܐ

ܘܫܲܦܫܲܦـܬܵܐ ܕܛܲܝܪܹ̈ܐ

ܒܓܲܢܬܵܐ ܕܢܝܼܣܵܢܹܐ

ܘܡܲܪ̈ܓܵܢܹܐ ܩܝܼܢܹ̈ܐ.

ܐܘܼܪ̈ܚܵܬ݂ܵܐ ܕܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܢܝܼܢܘܹܐ

ܡܣܘܼܩܠܹ̈ܐ ܒܘܲܪ̈ܕܹܐ ܘܪ̈ܝܼܚܵܢܹܐ

ܡܫܘܼܝܹ̈ܐ ܒܸܒܠܹ̈ܐ ܘܫܘܼܫܲܢܹ̈ܐ

ܚܘܼܪ̈ܕܹܐ ܒܓ̰ܲܪ̈ܓܹܐ ܕܚܘܼܪ̈ܝܵـܬܵܐ

ܡܛܵܝܵܐ ܠܥܲܝܒܹ̈ܐ ܘܥܢܵـܢܹ̈ܐ

ܝܵܗܒܼܘܼܠܹܐ ܛܸܠܵܐ ܠܥܠܲܝܡܹ̈ܐ

ܘܥܠܲܝܡܵـܬܵܐ ܦܨܝܼܚܹ̈ܐ

ܘܐܵܢܝ݇ ܣܵܒܹ̈ܐ ܫܛܝܼܚܹ̈ܐ

ܘܫܲܒܼܪ̈ܘܿܢܹܐ ܕܡܝܼܟܹ̈ܐ.

ܪܹ̈ܫܹܐ ܕܥܠܲܝܡܘܼܬܵܐ

ܨܲܕܪܹ̈ܐ ܕܚܵܡܵܬܵܐ

ܚܪ̈ܝܼܙܹܐ ܒܫܘܼܫܲܢܹ̈ܐ

ܒܐܝܼܕܵܬܵܝܗܝ ܦܲܥܘܹܐ

ܒܘܼܪܛܸܢܹܐ ܚܲܕܬܹܐ

ܒܸܪܩܵܕܵܐ ܘܙܡܵܪܵܐ

ܙܡܵܪܬܵܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬܵܐ

ܙܡܵܪܬܵܐ ܕܢܝܼܣܵܢܹ̈ܐ

ܘܒܹܝܬܢܝܼܣܵܢ ܚܲܕܬ݂ܵܐ.


 • -

ܙܠܓܐ ܕܣܒ݂ܪܐ ܓܘ ܫܠܗܒ݂ܝܬܐ ܕܟܦܘܪܝܐ

ܠܝܠܐ ܒܦܪܣܐ ܠܓܘܠܦܢ̈ܗ ܒܒܝܬـܝ

ܠܦ̈ܐ ܕܦܪܬ ܟܦܘܫܐ ܠܫܠܕܝ

ܩܝܡܝܬ̈ܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܝ ܬܚܘܬ ܐܩܠ̈ܐ ܕܛܥܝ̈ܐ

ܘܕܡܥܝ ܡܫܬܘܝܐ ܐܪܥܐ ܕܙܒ݂ܢ̈ܐ ܥܬܝܩ̈ܐ

ܡܫܬܘܝܐ ܕܫܝܬ̈ܐ ܕܢܝܢܘܐ ܓܘ ܒܟ݂ܝܐ.

 

ܡܚܢܝܬـܝ ܠܡܝܐ ܕܢܗܪ̈ܝܢ ܒܡܠܝܝ ܠܗܝܩܘܬܐ ܠܚܝܐ

ܣܒ݂ܪܝ ܕܫܠܝ ܥܠܥܠ̈ܐ ܕܚܫܟܐ ܓܘ ܫܡܝܝ

ܘܫܡܥܬܐ ܠܓܚܟܐ ܕܫܒ݂ܪ̈ܐ ܕܡܬـܝ

ܘܙܡܪ̈ܝܬܐ ܕܚܕܘܬܐ ܡܠܝ ܡܥܒܪ̈ܐ ܕܦܪܬ

ܠܐ ܫܠܐܠܝ ܠܚܕܪܐ ܠܡܝܐ ܕܡܫܬـܝ ܐܝܠܢܬـܝ

ܘܡܚܢܝܬܐ ܕܫܒ݂ܪܘܬܝ ܠܩܚܩܚܝܬ̈ܐ ܕܫܒ݂ܪ̈ܐ ܕܡܬـܝ.

 

ܘܕܟ݂ܪ̈ܐ ܕܒܝܬܢܝܣܢ̈ܐ ܘܨܦܪ̈ܐ ܒܡܠܝܐ ܓܢܝܬ̈ـܝ

ܒܪܚܛܐ ܒܬ݇ܪ ܙܠܓܐ ܕܣܒ݂ܪܐ ܒܟܠܝܗܝ ܙܒ݂ܢ̈ܐ

ܘܟܕ ܠܗܬܐ ܕܟܦܘܪܝܐ ܒܫܝܦܐ ܠܐܝܬܘܬܝ ܒܐܬܪܝ

ܘܐܢܐ ܬܚܡܢܝܬ̈ܝ ܦܪ̈ܝܣܐ ܒܝܠ ܕܓܠ̈ܐ ܕܐܬܪܝ.

 

ܙܠܓܐ ܕܣܒ݂ܪܢ ܒܝܩܝܕܐ ܓܘ ܠܗܬܐ ܕܟܦܘܪܝܐ

ܐܪܥܢ ܫܚܬܘܢܘܗ̇ ܒܥܝܪ̈ܝܐ ܦܪ̈ܘܛܐ

ܘܐܚܢܢ ܠܐ ܒܩܘܪܐ ܩܐ ܡܘܕܝ ܚܙܘܩ̈ܐ

ܘܠܐ ܒܐܘܝܘܬܐ ܥܡ ܐܚܘܢܘܬ̈ܢ ܕܓܫܩܝܬ̈ܢ ܟܪ̈ܝܐ

ܒܚܦܩܐ ܠܓܝܢܒ݂̈ܐ ܘܚܡܘܝܐ ܢܘܟ݂ܪ̈ܝܐ ܒܒܬܢ

ܟܠܟܘܠܐ ܠܢܘܟ݂ܪ̈ܝܐ ܘܚܒ݂ܪܘܬܐ ܕܥܪ̈ܒ݂ܐ ܕܒܕܘܝ̈ܐ.

 

ܡܢܝ ܝܠܗ ܫܡܥܐ ܩܥܝܬܘܟܼ ܝܐ ܐܬܪܝ

ܠܝܬ ܦܝܫܐ ܓܘܘܟܼ ܫܒ݂ܘܩ ܚܪܒ݂ܐ ܘܦܬܢ̈ܐ

ܘܦܠܚ̈ܐ ܕܐܠܗܐ ܕܒܝܫܬܐ ܒܩܛܥܝܐ ܩܕܠ̈ܐ ܕܫܒ݂ܪ̈ܐ

ܡܢܝ ܒܕ ܡܟ̰ܡܥ ܢܘܪܐ ܕܙܢܝܘܬܐ ܘܫܢܘܙܝܐ ܕܟܦܘܪ̈ܐ

ܫܢܝܙ̈ܐ ܕܓܢܣܐ ܡ̣ܢ ܦܘܩܕܢ̈ܐ ܕܐܠܗܐ

ܘܙܘܘܓܼܐ ܥܡ ܩܨܝܪܐ ܙܥܘܪܐ ܘܫܒ݂ܪܐ

ܘܣܓ݂ܕܐ ܠܢܡܘܣܐ ܕܦܪ̈ܡܢܐ ܕܣܗܪܐ.

 

ܐܝܟܐ ܝܘܬ ܝܐ ܒܪܘܢܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܒܐܙܠܐ؟

ܠܐ ܝܘܬ ܐܢ݇ܬ ܕܚܙܐܠܘܟܼ ܠܐ݇ܪ̈ܙܐ ܕܫܪܪܐ؟

ܠܐ ܝܘܬ ܩܕܡܝܐ ܒܩܢܘܢ̈ܐ ܕܓܡܝܪܘܬܐ ܫܩܝܠܐ؟

ܠܐ ܝܘܬ ܡܘܪܡܐ ܒܘܪܓ̰ܐ ܕܒܒ݂ܠ ܘܓܢܝܬ̈ܐ ܬܠܝ̈ܐ؟

ܐܕܝܘܡ ܝܘܬ ܚܡܝܢܐ ܕܒܝܫ̈ܐ ܘܩܛܘܠ̈ܐ ؟


 • -

ܨܒ݂ܝܢܐ

ܠܵܐ ܓܲܫܩܲܬـܝ ܠܚܘܼܒܵܟ݂ܝ ܒܓܲܫܵܩܝܵــ̈ـܬ݂ܵܐ ܕܚܬ݂ܝܼܪܘܼܬ݂ܵܐ[1]

ܠܵܐ ܓ̰ܵܘܓ̰ܲܬـܝ ܥܲܠ ܫܘܼܫܵܐ ܕܦܵܘܚܵܐ ܕܥܵܒ݂ܵܪܹ̈ܐ

ܠܵܐ ܥܲܠܕܝܼ ܠܵܟ݂ܝ ܫܘܼܦܪܵܐ ܕܘܲܪ̈ܕܹܐ ܕܬܸܫܪ̈ܝܼـܹܐ ܟ̰ܘܼܪ̈ܡܸܟ̰ܹܐ

ܐܵܘ ܗܲܠܩܹ̈ܐ[2] ܕܒܹܝܬ݂ܢܝܼܣܵܢܹ̈ܐ ܘܪܝܼܚܵܐ ܕܥܘܼܠܵܐ[3]

ܐܵܘ ܗܲܪܗܵܪܵܐ ܕܚܝܼܙܹ̈ܐ ܓܵܘ ܓܢܵܝܬ݂ܵܐ ܕܫܸܡܫܵܐ.

 

ܩܛܘܿܦܝ ܚܲܕ݇ ܘܲܪܕܵܐ ܡ̣ܢ ܓܲܢܬ݂ـܝܼ ܚܘܼܪܕܝܼܬ݂ܵܐ

ܡܲܫܬـܝܼ ܠܨܲܗܘܵܟ݂ܝ ܡ̣ܢ ܕܲܡܥܝܼܬ݂ـܝܼ ܦܪܝܼܡܬܵܐ

ܥܡܘܿܕܼ ܓܵܘ ܡܝܼܵܐ ܕܦܲܓܼܪܝܼ ܡܩܘܼܪܡܸܚܵܐ

ܠܵܐ ܓ̰ܵܘܓ̰ܲܬـܝ ܥܲܠ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܲܩܡܸܪ̈ܵܢܹܐ

ܐܵܢܵܐ ܒܸܣܦܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܠܩܘܼܡܬܵܟ݂ܝ ܩܘܼܪܡܸܟ̰ܬܵܐ

ܘܣܲܝܒܘܼܬ݂ܵܐ ܕܨܘܼܨܝܵܬ݂ܵܟ݂̈ܝ ܠܙܲܒ݂ܢܵܐ ܡܩܲܕܡܵܐ

ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ ܕܨܵܠܸܢ ܓܵܘ ܓܲܢܬ݂ܵܐ ܕܗܝܼܪܘܿܫܝܼܡܵܐ.

 

ܠܵܐ ܪܵܚܫܲܬـܝ ܬܚܘܿܬ ܒܲܗܪܵܐ ܕܣܲܗܪܵܐ ܕܥܲܨܝܼܨܹ̈ܐ[4]

ܠܵܐ ܬܲܚܡܸܢܲܬـܝ ܒܨܲܘܵܬ݂ܵܐ ܕܒܲܒܵܓܼܵܐ ܬܵܢܝܵـܢܹ̈ܐ

ܐܸܢ ܦܘܼܪܣܸܡܠܵܟ݂ܝ ܩܵܬܲܝܗܝ

 ܝܼܠܲܝܗܝ ܐܲܝܟܼ ܝܵܘܢܹ̈ܐ ܡܫܲܠܡܹ̈ܐ

ܘܐܸܢ ܡܓܘܼܠܹܐ ܠܵܟ݂ܝ ܠܥܲܝܒܲܝܗܝ

ܝܼܠܵܝܗܝ ܐܲܝܟܼ ܕܹܐܒ݂ܹ̈ܐ ܦܵܪ̈ܘܿܛܹܐ

ܒܸܡܠܵܝܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܠܟܲܪ݇ܣܲܝܗܝ

 ܡ̣ܢ ܓܘܼܫܡܹ̈ܐ ܕܫܢܝ݂ـܓܹܐ[5] ܘܡܘܼܚܸܒܹ̈ܐ

ܘܡܲܫܬܘܼܝܹܐ ܝܠܲܝܗܝ ܠܨܲܗܘܲܝܗܝ

 ܡ̣ܢ ܢܲܗܪܹ̈ܐ ܕܚܘܼܒܵܐ ܕܟܸܠܝܹ̈ܐ.

 

ܚܕܘܿܪ ܠܚܘܼܒܵܟ݂ܝ

 ܒܲܝܢܵܬ݂ ܗܲܒܵܒ݂ܹ̈ܐ ܕܒܹܝܬ݂ܢܝܼܣܵܢܹ̈ܐ

ܛܥܝܼ ܠܚܲܒ݂ܪܵܐ ܕܐܘܼܪܚܵܟ݂ܝ

 ܒܲܝܢܵܬ݂ ܐܲܠܵܗܝܵــܬ݂ܵܐ ܕܫܸܬܩܵܐ

ܪܚܘܿܫܝ ܬܚܘܿܬ ܒܲܗܪܵܐ

 ܕܟܵܘܟ݂ܒ݂ܵܐ ܕܫܪܵܪܵܟ݂ܝ ܙܪܝܼܩܵܐ

ܦܪܘܿܫܝ ܠܘܲܪܕܵܟ݂ܝ

 ܡ̣ܢ ܒܲܝܢܵܬ݂ ܘܲܪ̈ܕܹܐ ܕܒܹܝܬ݂ܢܝܼܣܵܢܹ̈ܐ

ܗܲܒ݂ܠ ܠܹܗ ܚܲܝܘܼܬܵܐ

 ܡ̣ܢ ܢܫܵܡܝܵـܬ݂ܵܟܼ̈ܝ

ܗܲܒ݂ܠ ܠܹܗ ܫܲܚܝܼܢܘܼܬ݂ܵܐ ܕܬܲܡܘܼܙ

 ܡ̣ܢ ܚܢܵܢܵܐ ܕܨܲܕܪܵܟ݂ܝ

ܘܐܝܼܡܵܢ ܕܡܘܼܫ݇ܟ̰ܼܚ ܠܵܟ݂ܝ ܚܲܒ݂ܪܵܐ ܕܣܲܒ݂ܪܵܐ

ܡܲܩܪܸܒ݂ܝ ܠܹܗ ܗܲܒܵܒ݂ܵܟ݂ܝ ܡܬ݂ܘܼܡܝܵܐ

ܘܗܘܝܼ ܩܵܬܹܗ ܣܘܼܟܵܝܵܐ

ܕܗܵܘܹܐ ܩܵܬܵܟ݂ܝ

ܚܘܼܒܵܟ݂ܝ ܡܬ݂ܘܼܡܝܵܐ.

 

[1] ܚܬܝܼܪܘܼܬܵܐ=ܪܹܫܹܗ ܓܘܼܪܵܐ، ܡܘܼܬܵܟܲܒܸܪ

[2] ܗܲܠܩܹܐ=ܦܸܫܟܘܼܫܝܵܬܵܐ،ܒܪܵܐܥܸܡ

[3] ܥܘܼܠܵܐ=ܝܵܠܵܐ ܕܗܵܠܵܐ ܓܵܘ ܟܲܪ݇ܣܵܐ ܕܝܸܡܹܗ

[4] ܥܲܨܝܼܨܹܐ=ܡܫܘܼܠܛܸܢܹܐ ܕܚܕܵܐ ܐܲܪܥܵܐ، ܚܵܨܹܒܝܼܢ

[5] ܫܢܝܼܓܼܵܐ=ܥܵܐܫܸܩ


 • -

ܒܝܬ ܐܠܗܢ ܘܐܠܗܘܬܐ

ܒܝܬ ܐܠܗܢ ܘܐܠܗܗܘܢ

ܚܘܒ ܐܠܗܐ ܟܕ ܫܓܪ ܗܘܐ ܒܠܒ ܒܪܢܫܐ

ܡܫܚܠܦ ܠܚܝܘܗ̈ܝ ܡܢ ܟܡܝܪܘܬܐ ܠܚܕܘܐ ܪܒܐ

ܒܪܡ ܐܝܢܐܗܘ ܕܠܒܗ ܪܵܬܚ ܒܣܢܐܬܐ ܘܐܠܡܐ

ܬܥܝܫܐ ܚܵܝܐ ܘܠܝܬ ܠܗ ܦܘܪܣܐ ܘܠܢܝܚܘܬܐ

ܥܒܕܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܣܛܢ ܐܟܬܐ ܒܨܝܪܐ ܘܫܦܠܐ

ܘܨܒܝܢ ܡܪܗ ܒܝܫܐ ܫܐܕܐ ܦܵܠܲܚ ܟܠܫܥ

ܕܘܓܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܫܵܡܲܥ ܗܘܐ ܐܠܐ ܠܩܠܐ

ܕܒܥܠܙܒܘܒ ܗܲܘ ܩܛܘܠܐ ܕܡܢ ܫܘܪܝܐ

ܠܐ ܪܵܢܶܐ ܗܘܐ ܐܠܐ ܐܝܟܢ ܡܒܐܫ ܠܐܚܘܗܝ

ܐܶܢ ܗܘ ܕܡܪܝܐ ܚܳܕܶܐ ܒܩܛܠܐ ܘܒܛܘܪܦܐ

ܐܝܟ ܗܢ ܡܪܝܐ ܒܗܵܡܵܢ ܢܗܘܐ ܘܒܓܘ ܢܘܪܐ

ܡܪܢ ܐܝܬܘܗܝ ܚܘܒܐ ܡܓܫܡܐ ܘܦܳܪܶܣ ܠܚܘܒܗ

ܒܝܢܬ ܐܢܫܐ̈ ܘܡܠܦ ܠܟܠܗܘܢ ܪܚܡܬܐ ܟܠܝܘܡ

ܠܐ ܐܝܟ ܡܪܗܘܢ ܫܦܠܐ ܒܨܝܪܐ ܘܡܠܐ ܐܟܬܐ

ܡܪܗܘܢ ܛܥܝܐ ܘܡܛܥܐ ܐܢܘܢ ܒܥܒܕ ܒܝܫܬܐ

ܡܪܢ ܡܗܕܐ ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ̈ ܠܐܘܪܚܐ ܕܩܘܫܬܐ

ܚܘܒܐ ܚܝܠܐ ܘܐܟܬܐ ܫܦܠܐ ܐܦ ܒܘܨܪܐ

ܡܳܕܶܝܢ ܘܳܠܶܐ ܕܢܝܚܐ ܒܚܘܒܐ ܚܝܐ̈ ܕܚܝܠܐ

ܡܫܡ ܐܘܢܓܠܣܛܐ

ܒܫܝܪ ܡܬܝ ܛܘܪܝܐ


 • -

ܛܐ ܒܪܢܫܐ

ܬܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܢܰܪܡܶܐ ܚܝܳܪܳܐ ܥܰܠ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܢܶܚܙܶܐܐܰܝܟܰܢ ܫܰܚܠܦܘܼܗܿ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܡܢ ܐܘܪܚܳܗܿ ܬܪܝܨܬܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܝܢ ܐܘܪܚܐ ܕܚܘܒܐ ܠܐܘܼܪܰܚ ܣܶܢܐܬ݂ܳܐ ܡܢ ܐܘܪܚܳܐ ܕܒܘܼܝܳܐܳܐ ܠܐܘܼܪܰܚ ܚܰܫܳܐ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܕܣܰܒܪܳܐ ܠܐܘܼܪܰܚ ܩܶܢܛܳܐ ܡܢ ܐܘܪܚܳܐ ܕܰܙܢܰܝܐ̈ ܫܰܦܝܼܪ̈ܐ ܠܐܘܪܰܚ ܣܰܢܝܳܬ̈ܐ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܕܰܡܥܰܕܪܳܢܘܼܬ݂ܐ ܠܐܘܪܰܚ ܫܘܼܢܳܩܳܐ ܡܢ ܥܒܳܕ̈ܐ ܛܒܼܶܐ̈ ܠܣܘܼܥܪ̈ܳܢܶܐ ܒܝܼܫܶܐ̈ ܘܗܟܢܐ ܗܘܰܘ ܥܒܳܕ̈ܐ ܫܝ̈ܛܶܐ ܠܰܪܓܝܼܓ݂ܳܬ̈ܳܐ ܣܶܢܝܳܬ̈ܐ ܕܚܘܼܒ ܡܳܡܘܼܢܳܐ؛

ܐܝܢ ܗܳܟ݂ܝܠ ܣܛܰܘ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܕܕܘܒܳܪ̈ܶܐ ܦܐܰܝܳܐ̈ ܠܡܘܢ ܗܟ݂ܰܢܐ ܗܳܠܶܝܢ ܒܝܫܳܬ̈ܳܐ ܡܶܣܬܰܥܪ̈ܳܢ ܒܫܶܡ ܬܰܘܕܝܬ݂ܳܐ؟

ܡܢܐ ܓܕܰܫ؟ ܡܢܐ ܗܝ ܗܳܕܶܐ ܝܺܕܰܥܬ݂ܳܐ؟

ܡܢܐ ܗܘ ܝܘܠܦܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ؟

ܐܪܐ ܐܝܬ݂ ܦܰܘܕ̈ܐ ܕܬܰܘܕܝܬ݂ܳܐ ܒܝܳܬ݂ܳܗܿ؟

ܐܰܘ ܡܫܰܐܠܰܝ̈ ܬܘܕܝܬܐ ܣܳܥܪܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܥܒܳܕ̈ܐ ܘܣܘܥܪ̈ܢܶܐ ܡܛܠ ܝܘܬ݂ܪܳܢܗܘܿܢ ܕܢܶܡܠܘܢ ܪܓ݂ܝܓ݂ܳܬ݂̈ܗܘܢ ܘܢܰܣܒܥܘܢ ܝܰܨܪܗܘܢ ܣܳܝܡܺܝܢ ܩܶܛܪ̈ܐ ܘܩܰܘܕ̈ܐ ܒܐܺܝܕ̈ܝ ܒܢܰܝ̈ ܐ̄ܢܳܫܳܐ̈ ܕܣܳܒ݂ܠܝܢ ܛܝܡܝ̈ ܟܺܐܦܳܢܳܝܘܼܬ݂ ܠܒܰܝܗܘ̈ܢ ܘܥܡܛܳܢܘܼܬ݂ ܪܶܢܝܰܝܗܘ̈ܢ ܠܡܘܢ ܠܐ ܡܰܠܦܝܢ ܕܣܳܟܳܐ ܕܬ݂ܰܘܕܝܬ݂ܳܐ ܚܘܒܰ݁ܐ ܗܘ؟

ܟܰ݁ܕܘ ܠܟ݂ܘܢ ܡܫܐܠܝ̈ ܬܘܕܝܬܐ ܝܘܠܦܢܐ ܕܠܐ ܡܰܘܬ݁ܰܪ ܝܘܠܦܳܢܳܐ ܕܠܐ ܒܳܢܶܐ ܐܶܠܐ ܣܳܬܰ݁ܪ ܝܘܠܦܢܐܫܰܪܝܪܳܐ ܐܝܬ݂ܰܘܗ̄ܝ̄ (ܐܠܳܗܳܐ ܚܘܼܒ݁ܰܐ ܗܘ ܐܶܢ ܐ̄ܢܳܫ ܠܳܐ ܢܰܚܶܒ ܠܰܐܚܘܼܗ̄ܝ̄ ܕܚܳܙܶܐ ܠܶܗ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܢܰܚܶܒ ܠܐܠܳܗܐ ܕܠܐ ܚܳܙܶܐ ܠܶܗ)؟

ܡܳܕܝܢ ܘܳܠܶܐ ܕܟܠܗܘܢ ܐܒܗܬ̈ܐ ܘܪܹܫܳܢܶܐ̈ ܘܰܡܫܰܐ̈ܠܐ ܕܬ݂ܰܘܕܝܬ݂ܳܐ ܐܰܝܕ݁ܐ ܕܗܝ ܘܐܝܢܐ ܐܢܘܢ ܕܢܫܒܩܘܢ ܝܘܠܦܢܐ ܕܠܐ ܡܰܘܬܰܪ ܘܢܰܠܦܘܢ ܘܰܢܣܰܒܪܘܢ ܕܬ݂ܰܘܕܝܬ݂ܐ ܬ݁ܪܝܨܬ݁ܳܐ ܘܫܪܝܪܬ݁ܳܐ ܕܐܝܼܬ݂ܹܝܗܿ ܚܘܒ݁ܳܐ ܘܚܘܒܳ݁ܐ ܒܰܠܚܘܕ݂. ܘܟܰܕܘܼ ܠܰܢ ܣܶܒܠܳܐ ܘܛܘܼܪܳܦܳܐ ܘܫܘܢܳܩܳܐ ܘܰܪܕ݂ܘܼܦܝܳܐ ܘܣܰܝܦܳܐ ܘܚܰܪܒܳ݁ܐ ܘܡܰܘܬ݁ܳܐ ܒܫܶܡ ܬܰ݁ܘܕܝܬ݂ܳܐ ܘܕ݂ܰܥܘ ܟ݁ܽܠܟ݂ܘܢ ܕܚܘܫܒ݂ܳܢܳܐ ܩܰܫܝܰܐ ܢܳܛܪ ܠܟ݂ܘܿܢ ܩܕܳܡ ܐܠܗܐ ܕܐܰܘܟ݁ܶܡܬܘܿܢ ܨܘܼܪܬܶܗ ܩܕܳܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ̈ ܘܰܩܕܳܡ ܒܪܝܬ݂ܹܗ ܘܰܒ݂ܥܰܝܢܰܝܗ̈ܘܢ ܚܰܒܶܠܬܘܼܢܶܗܿ ܫܒ݂ܘܩܘ̄ ܣܶܕܩܶܐ̈ ܘܚܶܪܝܳܢܶܐ̈ ܘܐܶܢܳܢܳܝܘܼܬ݂ܳܐ ܘܝܳܬ݂ܳܢܳܝܘܼܬ݂ܳܐ ܘܪܶܚܡܰܬ݂ ܟܶܣܦ݁ܳܐ ܕܠܳܐ ܡܩܰܘܶܝܢ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܝܘܼܬ݂ܪܳܢ ܘܬ݂ܰܪܶܨܘ̄ ܦܰ݁ܘܕܰܝܟ݁ܘܢ  ܘܕܰܙܒܢܳܐ ܒܚܘܒܐ ܘܪܶܚܡܬ݂ܳܐ ܘܪܰܚܡܶܐ̈ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܕܰܢܝܳܚܳܐ ܚܰܝܶܐ̈ ܕܣܰܒ݂ܪܳܐ ܘܒ݂ܘܼܝܳܐܳܐ ܘܒܶܢܝܳܢܳܐ ܘܟ݂ܘܼܫܰܪܰܐ ܘܐܰܘܝܘܼܬ݂ܳܐ ܘܚܰܕ݂ܘܬ݂ܳܐ

                

ܕܘܟܬܘܪ ܒܫܝܪ ܛܘܪܝܐ 

ܕܡܲ̈ܝܵܐ ܕܚܘܼܒܵܐ

ܠܡܽܘܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܬ݂ܗܰܦܟ݂ܺܝܬܽܘܢ ܥܰܡ ܡܫܺܝܚܳܝܹܶܐ
ܥܰܠ ܕܡܰܚܒܺܝܢܰܢ ܠܗܳܢܳܐ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ݂

ܐܰܪܰܐ ܗܳܢܳܐ ܦܽܘܪܥܳܢ ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܠܕܺܝܠܰܢ ܡܳܬ݂ܶܐ
ܡܳܢܳܐ ܦ݂ܰܕ݁ܢܰܢ ܡܳܢܳܐ ܣܪܰܚܢܰܢ ܡܳܢܳܐ ܚܛܳܝܢܰܢ

ܠܳܐ ܡܰܠܦ݂ܳܢܰܝ̈ܢ ܫܰܪܺܝܪ ܥܰܡܠܗܽܘܢ  ܒܡܰܠܦ݂ܳܢܽܘܬ݂ܳܐ
ܘܠܳܐ ܡܰܚܳܖ̈ܰܝܢ ܬܪܺܝܨܽ ܗ̄ܘ ܥܒ݂ܳܕ݂ܗܽܘܢ ܘܰܒ݂ܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ

ܘܠܳܐ ܐܳܣܳܝܰܝ̈ܢ ܫܳܗܪܺܝܢ ܠܶܠܝܳܐ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܡܰܖ̈ܥܶܐ
ܘܠܳܐ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܣܰܓܺܝ ܒܫܽܘܡܠܳܝ ܥܰܡܠܗܽܘܢ

ܐܰܝܢܳܐ ܡܶܢܰܢ ܓܢܰܒ݂ ܥܶܕܳܢ ܥܰܡܠܶܗ ܘܐܘ̈ܠܝܳܬ݂ܶܗ
ܘܗܳܐ ܣܳܒ݂ܠܺܝܢܢ ܕ݁ܡܰܝ̈ ܗܳܢ ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ݂

ܡܽܘܢ ܝܽܘܠܦ݂ܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܩܶܛܠܳܐ ܐܳܦ ܘܰܟ݂ܦܽܘܪܝܳܐ
ܒܫܶܡ ܬ݁ܰܘܕܺܝܬ݂ܳܐ ܕܡܳܐ ܙܳܠܚܺܝܬܽ݁ܘܢ ܕܰܒ݂ܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ

ܠܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܪܳܐ ܠܰܡ ܐܶܢܽܘܢ ܐܳܬ݂ܳܐ ܕܚܽܘܒ݁ܶܗ
ܘܐܰܢ̄ܬܽܘܢ ܒܰܐܟ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܐ ܡܚܰܒ݂ܠܺܝܬܽܘܢ ܨܽܘܪܬܶܗ ܦ݁ܐܺܝܬ݂ܳܐ

ܒܫܶܡ ܬܰܘܕܺܝܬ݂ܳܐ ܕܰܓ݁ܳܠܳܐܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܠ ܩܳܛܠܺܝܬܽ݁ܘܢ
ܘܥܰܡܳܐ ܕܡܶܣܟܺܝܢ ܘܰܕܠܳܐ ܚܲܘܒܳ݁ܐ ܗܳܐ ܢܳܟ݂ܣܺܝܬܳ݁ܘܢ

ܐܰܪܰܐ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܕܺܐܒ݂ܶܐ̈ ܣܖ̈ܺܝܚܶܐ ܐܳܟ݂ܠܰܝ ܒ݁ܶܣܪܳܐ
ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬ݂ܝ̄ ܠܳܐ ܣܳܒ݂ܥܺܝܬܽܘܢ ܡܶܢ ܗܳܢ ܝܰܨܪܳܐ

ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܙܶܕܩܰܝ̈ ܐ̄ܢܳܫ̈ܳܐ ܒܗܽܘܢ ܡܣܰܒ݁ܪܺܝܬܽ݁ܘܢ
ܩܶܫܥܳܐ ܣܦ݂ܺܝܩܳܐ ܦܩܳܩܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗܝ ܡܰܡܠܠܳܐ ܕܺܝܠܟ݂ܽܘܢ

ܒܫܶܡ ܚܺܐܪܽܘܬ݂ܳܐ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗܳܐ ܕܳܒ݂ܚܺܝܬ݁ܽܘܢ
ܒܫܶܡ ܚܺܐܪܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݂ܢܰܝ̈ܳܐ ܕܐܽܘܡܬ݂ܰܢ ܗܳܐ ܡܒ݂ܰܕ݂ܪܺܝܬ݁ܽܘܢ

ܩܛܶܠܘ̄ ܕܒܲܚܘ̄ ܒܰܕ݂ܰܪܘ ܙܪܶܩܘ ܢܟ݂ܶܣܘ ܢܰܟ݂ܺܝܘ
ܚܽܘܒܰ݁ܢ ܫܰܪܺܝܪ ܚܽܘܒ݁ܰܢ ܥܰܡܺܝܩ ܠܗܳܕ݂ܶܐ ܐܰܪܥܳܐ
ܕ ܒܫܝܪ ܛܘܪܝܐ

ܐܘܼܢ ܥܲܡܲܢ ܛܠܝܼܡܵܐ

ܒܫܝܪ ܛܘܪܝܐ

ܐܵܘ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܐܵܪܵܐ ܫܡܲܥܬܘܿܢ ܒܗܵܢܵܐ ܓܘܼܢܚܵܐ

ܕܥܲܡܲܢ ܡܸܬ݂ܩܛܸܠ ܒܲܕ݂ܡܵܐ ܩܘܼܪܵܐ ܘܲܕ݂ܠܵܐ ܖ̈ܚܡܹܐ

ܘܲܡܕܲܒ݂ܖ̈ܢܹܐ ܕܥܹܕܬܲ݁ܢ ܘܥܲܡܲܢ ܫܓ݂ܝܼܡܝܼܢ ܒܕ݂ܝܼܠܗܘܿܢ

ܐܲܝܟ݁ܵܐ ܐܝܼܬ݂ܲܘܗܝ ܩܵܠܵܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ ܟܲܕ݁ܘܼ ܫܸܬ݁ܩܵܐ

ܐܲܪܝܼܡܘ ܩܵܠܟ݂ܘܿܢ ܘܒ݂ܲܕܸܩܘ ܛܠܘܼܡܝܵܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܟ݁ܠܹܗ

ܕܗܵܐ ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܕܟ݂ܠܲܢ ܚܲܒ݂ܠܘܼܗܝ ܒ݁ܝܼ̈ܫܹܐ ܒܣܸܢܐܬ݂ܲܐ

ܒܫܸܡ ܚܹܐܪܘܼܬ݂ܵܐ ܨܘܼܪܲܐ݂ ܡܵܪܝܵܐ ܗܵܐ ܡܸܨܛܲܥܪܵܐ

ܘܐܲܡܪܝܼܟܲܐ ܕܹܝܢ ܡܸܛܿܠ ܝܵܬ݂ܵܗܿ ܡܲܘܒ݁ܕ݂ܵܐ ܠܥܲܡܲܢ

ܘܥܵܠܡܵܐ ܛܲܒܝܼܥ ܒܲܖ̈ܓ݂ܝܼܓ݂ܵܬ݂ܹܗ ܒܫܸܢܬ݂ܵܐ ܣܪܝܼܬ݂ܵܐ

ܡܲܡܠܠܵܐ ܕܝܼܠܵܗܿ ܦܩܵܩܵܐ ܣܦܝܼܩܵܐ ܕܠܵܐ ܝܘܼܬ݂ܪܵܢܵܐ

ܡܵܢܵܐ ܥܸܒܕܲܬ݂ ܡܸܛܿܠ ܫܲܝܢܵܐ ܐܵܦ ܘܲܫܠܵܡܵܐ

ܡܠܵܬ݂ ܠܲܡ ܐܲܪܥܵܐ ܙܡܵܡܵܐ ܘܨܲܘܬܵ݁ܐ ܒܸܠܥܵܕ݂ ܥܲܡܠܵܐ

ܘܖ̈ܵܥܲܘܵܬ݂ܲܢ ܟܿܠܚܲܕ݂ ܒܕ݂ܝܼܠܹܗ ܦ݁ܨܝܼܚܵܐ ܢܲܦ݂ܫܹܗ

ܘܥܵܢܵ̈ܐ ܣܵܒ݂ܠܵܐ ܪܕ݂ܘܼܦ݂ܝܵܐ ܘܩܸܛܠܵܐ ܘܚܲܪܒ݁ܵܐ ܘܨܲܥܪܵܐ

ܢܘܼܕܘܿܢ ܘܐܸܬ݁ܬ݁ܥܝܼܪܘ ܘܲܚܠܵܦ݂ ܥܵܢ̈ܟ݂ܘܿܢ ܐܲܪܝܼܡܘ ܚܘܼܛܪܵܐ

ܕܪܵܥܝܵܐ ܘܵܠܹܐ ܕܥܝܼܪܵܐ ܢܸܗܘܹܐ ܠܘܼܩܒ݁ܲܠ ܕܹ݁ܐܒ݂ܵܐ

ܘܐܸܠܵܐ ܟܿܠܝܘܿܡ ܡܲܘܒܸ݁ܕ݂ ܥܸܪܒܵܐ ܘܢܸܩܝܵܐ ܘܐܸܡܪܵܐ

ܘܐܲܝܟܲܢ ܢܸܬ݁ܬ݁ܢܝܼܚ ܗܵܢܵܐ ܪܵܥܝܵܐ ܡܵܐ ܕܠܲܡ ܚܵܙܹܐ

ܕ݁ܕ݂ܹܐܒ݂ܵܐ ܪܵܗܹܐ ܠܓ݂ܸܙܪܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܕܢܸܣܲܒ݂ ܦܘܼܪܣܵܐ

ܠܡܸܚܛܲܦ ܠܡܸܬ݂ܒܲܪ ܥܸܪܒܵܐ ܘܐܸܡܪܵܐ ܒܥܵܗܸܢ ܦܸ݁ܠܥܵܐ

ܥܕ݂ܲܡܵܐ ܠܐܸܡܲܬ݂ܝ ܗܵܢܵܐ ܣܸܒ݂ܠܵܐ ܘܗܵܢ ܛܘܼܪܵܦܵܐ

ܟܲܕ݁ܘܼ ܣܸܕ݂ܩܵܐ ܒܲܝܢܵܬ݂ ܓܲܒܹ̈݁ܐ ܕܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܥܲܡܲܢ

ܟܲܕ݁ܘܼ ܣܸܕ݂ܩܹ̈ܐ ܘܐܵܦ݂ ܚܸܖ̈ܝܵܢܹܐ ܒܹܝܬ݂ ܥܹܕܵ̈ܬ݂ܲܢ

ܗܘܲܝܬ݁ܘܿܢ ܒܸܙܚܵܐ ܘܐܵܦ݂ ܡܘܼܚܵܫܵܐ ܐܵܦ݂ ܘܲܙܥܘܼܖܹ̈ܐ

ܒܲܝܢܵܬ݂ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܘܒܹܝܬ݂ ܐܸܡ̈ܘܵܬ݂ܵܐ ܒܗܵܢܵܐ ܗܦ݁ܘܼܟ݂ܝܵܐ

ܠܵܐ ܝܵܕ݂ܥܝܼܬ݁ܘܿܢ ܕܚܲܪܬ݂ܵܐ ܐܵܬ݂ܝܵܐ ܘܲܕ݂ܡܵܐ ܕܥܲܡܵܐ

ܡܸܬ݂ܒܥܹܐ ܡܸܢܟ݂ܘܿܢ ܒܝܘܿܡ ܦܘܿܪܥܵܢܵܐ ܡܵܢܵܐ ܬܦܲܢܘܿܢ

ܩܘܿܡܘܿܢ ܩܘܿܡܘܿܢ ܠܘܼܩܒ݁ܲܠ ܒܝܼܫܬ݂ܵܐ ܒܲܚܕܵܐ ܩܲܘܡܬ݂ܵܐ

ܕܚܘܼܝܵܕ݂ ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܘܥܲܡܠܵܐ ܕܚܘܼܒ݁ܵܐ ܡܲܘܠܸܕ݂ ܚܲܝܠܵܐ

ܠܵܐ ܐܝܼܬ݂ܲܝܟ݁ܘܿܢ ܒܢܲܝ̈ ܛܲܢܵܢܹ̈ܐ ܘܲܒ݂ܢܲܝ̈ ܣܵܗ̈ܕܹܐ

ܠܡܵܐ ܕܵܚܠܝܼܬ݁ܘܿܢ ܐܹܡܲܪܘ ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ

ܘܩܘܿܡܘܿܢ ܢܚܲܕܸܬ݂ ܫܘܼܒ݂ܚܲܢ ܕܐܹܒܲܕ݂ ܒܲܦ݂ܠܝܼܓ݂ܘܼܬ݂ܵܐ

ܘܐܵܦ ܘܲܨܠܘܼܬ݂ܵܐ ܕܲܦ݂ܠܝܼܓ݂ ܠܸܒ݁ܵܐ ܠܵܐ ܡܵܫܬܲܡܥܵܐ

ܕܘܟܬܘܪ ܒܫܝܪ ܛܘܪܝܐ

ܒܓܕܐܕ ܟܕ ܫܒܛ ܒ̄ܝ

ܒܝܬ ܐܠܗܢ ܘܐܠܗܗܘܢ

ܚܘܼܒ ܐܰܠܗܐ ܟܰܕ ܫܳܓܰܪ ܗܘܳܐ ܒܠܶܒ ܒܰܪܢܳܫܳܐ

ܡܫܰܚܠܶܦ ܠܚܰܝܰܘܗ̈ܝ ܡܢ ܟܡܝܪܘܬ݂ܳܐ ܠܚܰܕ݂ܘܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ

ܒܪܰܡ ܐܝܢܐܗܘ ܕܠܒܗ ܪܵܬܚ ܒܣܢܐܬܐ ܘܐܠܡܐ

ܬܥܝܼܫܳܐ ܚܵܝܶܐ ܘܠܰܝܬ ܠܹܗ ܦܘܼܪܣܵܐ ܘܰܠܢܝܼܚܘܬܐ

ܥܲܒܕܵܐ ܐܝܬ݂ܲܘܗܝ ܕܣܵܛܵܢ ܐܲܟ݁ܬ݂ܵܐ ܒܨܝܼܪܵܐ ܘܫܲܦܠܵܐ

ܘܨܒܝܢ ܡܪܹܗ ܒܝܼܫܵܐ ܫܹܐܕܵܐ ܦܵܠܲܚ ܟܠܫܵܥ

ܕ݁ܘܓ݁ܵܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܫܵܡܲܥ ܗܘܐ ܐܠܐ ܠܩܠܐ

ܕܲܒܥܸܠܙܒܘܒ ܗܲܘ ܩܛܘܠܐ ܕܡܢ ܫܘܪܝܐ

ܠܐ ܪܵܢܶܐ ܗܘܐ ܐܠܐ ܐܝܟܢ ܡܲܒܐܸܫ ܠܐܚܘܼܗܝ

ܐܶܢ ܗܘ ܕܡܵܪܝܐ ܚܳܕܶܐ ܒܩܛܠܐ ܘܒܛܘܼܪܵܦܵܐ

ܐܝܟ ܗܵܢ ܡܪܝܐ ܒܗܵܡܵܢ ܢܸܗܘܹܐ ܘܒ݂ܓ݂ܲܘ ܢܘܼܪܵܐ

ܡܪܢ ܐܝܬܘܗܝ ܚܘܒ݁ܵܐ ܡܓ݂ܲܫܡܵܐ ܘܦܳܪܶܣ ܠܚܘܒܗ

ܒܝܢܬ ܐܢܫܐ̈ ܘܡܠܦ ܠܟܠܗܘܢ ܪܚܡܬܐ ܟܠܝܘܡ

ܠܐ ܐܲܝ̄ܟ݂ ܡܪܗܘܢ ܫܲܦܠܐ ܒܨܝܼܪܐ ܘܲܡܠܹܐ ܐܟ݁ܬ݂ܵܐ

 ܪܗܘܢ ܛܥܝܐ ܘܡܛܥܐ ܐܢܘܢ ܒܥܒܵܕ ܒܝܫܬܐ

ܡܪܢ ܡܗܕܐ ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ̈ ܠܐܘܪܚܐ ܕܩܘܫܬܐ

ܚܘܒܐ ܚܝܠܐ ܘܐܟܬܐ ܫܦܠܐ ܐܦ ܒܘܨܪܐ

ܡܳܕܶܝܢ ܘܳܠܶܐ ܕܢܝܚܐ ܒܚܘܒܐ ܚܝܐ̈ ܕܚܝܠܐ

ܡܫܡ ܐܘܢܓܠܣܛܐ

ܒܫܝܪ ܡܬܝ ܛܘܪܝܐ

ܡܛܠ ܫܡܟ ܡܪܝܐ

ܒܝܕ ܕܟܬܘܪ ܒܫܝܪ ܡܬܝ ܛܘܪܝܐ

ܡܛܠ ܫܡܟ ܡܪܝܐ̣ ܟܠܝܘܡ ܡܬܚܣܕܝܢܢ

ܡܛܠ ܫܡܟ ܡܪܝܐ ܟܠܫܥ ܡܙܕܥܪܝܢܢ

ܡܛܠ ܫܡܟ ܡܪܝܐ ܟܠܝܘܡ ܡܬܒܨܪܝܢܢ

ܡܛܠ ܫܡܟ ܡܪܝܐ ܟܠܫܥ ܡܬܪܕܦܝܢܢ

ܡܛܠ ܫܡܟ ܡܪܝܐ ܟܠܝܘܡ ܡܨܛܥܪܝܢܢ

ܡܛܠ ܫܡܟ ܡܪܝܐ ܟܠܫܥ ܡܬܒܙܚܝܢ ܒܢ

ܡܛܠ ܫܡܟ ܡܪܝܐ ܟܠܝܘܡ ܡܬܒܕܪܝܢܢ

ܡܛܠ ܫܡܟ ܡܪܝܐ ܒܟܠܕܘܟ ܡܙܕܪܩܝܢܢ

ܡܛܠ ܫܡܟ ܡܪܝܐ ܟܠܫܥ ܡܬܕܒܚܝܢܢ

ܡܛܠ ܫܡܟ ܡܪܝܐ ܟܠܝܘܡ ܡܬܩܛܠܝܢ

ܡܛܠ ܫܡܟ ܡܪܝܐ ܟܠܫܥ ܡܬܛܪܦܝܢܢ

ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܗܢ ܫܘܢܩܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ

ܒܓܕܐܕ   ܟܐ ܟܢܘܢ ܚܪܝ ܫܢܬ ܒܝܐ

ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܡܪܝܐ

ܒܝܕ ܕܘܟܬܘܪ ܒܫܝܪ ܡܬܝ ܬܐܘܡܐ ܛܘܪܝܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܗܳܢ ܛܘܪܳܦܳܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܗܢܳ ܫܘܢܳܩܳܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܗܢܳ ܦܘܠܳܓܳܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܣܶܒܠܐ ܗܢܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܨܥܪܐ ܗܢܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܩܛܪܐ ܗܢܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܪܘܓܙܐ ܗܢܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܗܢܐ ܥܫܘܩܝܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܗܢܐ ܪܕܘܦܝܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܗܢܐ ܛܠܘܡܝܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܚܫܐ ܗܢܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܚܪܒܐ ܗܢܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܩܛܠܐ ܗܢܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܡܘܬܐ ܗܢܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܫܬܩܐ ܗܢܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܠܝܬ ܐܺܝܳܠܳܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܠܝܬ ܥܘܕܪܢܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܠܝܬ ܦܘܩܢܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܠܝܬ ܦܘܨܝܐ

ܕܡܶܢ ܛܠܘܡܐ̈ ܘܡܢܶ ܪܕܘܦܐ̈ ܘܡܶܢ ܩܛܘܠܐ̈

ܦܢܐ ܒܪܚܡܝܟ̈ ܠܨܠܘܬ̈ܢ ܘܰܠܒܥܘܬ̈ܢ

ܕܗܢܐ ܥܡܐ ܣܓܝ ܣܒܠ ܗܘܐ ܡܢ ܗܳܢ ܛܠܘܡܝܐ

ܦܪܘܩܝܗܝ ܡܪܢ ܡܢ ܗܢ ܚܫܐ ܘܡܢ ܟܪܝܘܬܐ

ܕܫܘܒܚܐ ܡܩܪܒ ܒܟܠܥܕܢܝܢ̈ ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܡܪܝܐ


 • -

ܡܘܠܕܐ ܡܥܠ ܓܢܝܬܐ ܕܫܡܫܐ

ܓܚܟܐ ܡܥܠ ܣܦܘܬܟܼܝ

ܠܘܓ̰̈ܐ ܕܕܡܥ̈ܐ ܒܥܝܢܟܼ̈ܝ

ܚܕ ܒܟܼܝܐ ܟ̰ܡ ܩܘܪܒܝ

ܘܡܘܠܕܐ ܕܝܬܘܡܐ

ܘܓܢܝܬܐ ܕܫܡܫܐ ܕܚܘܒܝ ܡܢܫܘܩܬܐ ܥܠ ܩܨܝ.

ܡܩܘܚܬـܝ ܡܘܠܕܐ

ܚܢܩܐ ܠܕܡܥ̈ܐ ܫܠܝ̈ܐ ܘܥܠܥܠ̈ܐ ܒܥܡܩܘܬܐ

ܘܣܒܼܪܐ ܒܢܦ̮ܫܝܐ

ܦܘܚ̈ܐ ܓܘ ܫܬܩܘܬܐ

ܟܪܝܐ ܙܒܼܢܐ ܕܚܕܘܬܐ.

ܢܫܡܬܐ ܕܟܠ ܩܝܕܡܬܐ ܥܠܥܠ̈ܐ ܒܡܘܠܕܝ

ܚܫܟܐ ܘܫܬܩܐ ܕܫܡܫܐ ܡܥܠ ܓܢܝܬܐ ܦܪܣܠܗܘܢ

ܪܩܕܠܗܘܢ ܚܝܙ̈ܐ ܒܚܫܝ ܘܫܒܼܝܠ̈ܐ ܕܒܗܪܐ ܟܣܐܠܗܘܢ

ܓܪܕܒܘܠ̈ܐ ܕܬܠܓܐ ܥܠ ܙܝܬܘܢ̈ܐ ܡܚܐܠܗܘܢ.

ܟܬܘ̈ܐ ܩܕ݇ܡ ܐܩܠܬܟܼܝ

ܥܠ ܬܪ̈ܥܢܐ ܕܒܝܬܢ ܚܨܝܪ̈ܐ ܟܕ ܫܘܐܠܗܘܢ

ܠܢܛܪܬܐ ܕܫܒܼܪܟܼܝ ܡܩܪܬܐ ܒܝܬܐ ܕܓܕܝܠܐ ܒܢܐܠܗܘܢ

ܘܐܢܝ݇ ܩܦܣ̈ܐ ܕܓܕܠ̈ܐ ܡܣܘܩܠ̈ܐ ܒܦܘܢܕ̈ܐ ܓܘܢ̈ܐ

ܒܬܪܥܐ ܕܟܘܪ݇ܚܢ ܬܠܐܠܗܘܢ.

ܦܪܣܠܗ ܚܫܐ ܒܐ݇ܬܝܬـܝ

ܪܩܕܠܗܘܢ ܘܪ̈ܕܐ ܒܒܪܝܬـܝ

ܩܕܚܠܗܘܢ ܥܝܢܟܼܝ ܕܡܥ̈ܐ ܕܝܗܘܘ ܡܥܡܘܕܝܬـܝ.

ܡܝܐ ܕܬܪ̈ܝܢ ܢܗܪ̈ܐ ܒܪܕܝـܐ ܥܠ ܦܬܟܼܝ

ܗ̇ܘ ܚܝܙܐ ܕܒܪܝܐ

ܘܦـܝܫ̈ܐ ܕܥܦܪܐ ܕܒܝܬܟܼܝ

ܡܘܣܒܼܥܠܗܘܢ ܥܠ ܨܗܘܝ ܒܟܠ ܙܒܼܢܐ ܝܢ ܕܪܐ

ܡܘܣܒܥܠܗܘܢ ܥܠ ܟܦܢܝ ܒܝܘܡܐ ܕܠܐ ܒܗܪܐ.

ܡܘܬܪܐܠܝ ܠܣܦܘܬܝ ܡ̣ܢ ܚܠܒܼܐ ܕܒܙܙܟܼ̈ܝ

ܛܥܡܠܝ ܠܚܠܒܼܐ ܕܚܕܘܬܐ ܒܡܚܕܐ ܚܠܒܼܐ ܕܚܫܐ

ܘܨܡܚܐ ܕܓܘܡܪ̈ܐ ܕܚܝܙܐ ܚܪܕܘܝܐ ܥܠ ܒܝܬܢ

ܡܫܚܘܢܢ ܒܗ̇ܘ ܩܝܛܐ

ܠܐܒܼܕܢܐ ܒܟ̰ܝܕܢ

ܡܥܠ ܒܪܬ݇ܩܠܐ ܕܥܫܬܪ

ܘܡܪܕܘܬܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܠܒܪܝܬܐ ܕܬܡܘܙ ܩܡܛܢ

ܓܘܪܘܣܠܗ ܗܒܒܼܟܼܝ

ܚܝܙ̈ܐ ܕܒܪܝܐ ܗܐ ܒܚܕܘܬܐ ܒܪܩܕܐ

ܘܐܢܝ݇ ܥܠܥܠ̈ܐ ܛܪ̈ܘܢܐ ܒܟܠ ܕܘܟܐ ܟܕ ܦܨܚܠܗܘܢ

ܫܡܫܐ ܙܪܩܐ ܚܫܐ

ܠܝܠܐ ܦܪܣܐ ܣܒܼܪܐ

ܚܕܘܬܐ ܡܥܠ ܐܘܦܩܐ ܪܚܩܐ ܡܢܝ ܡܝܬܐ

ܓܘܪܘܣܠܗ ܫܒܼܪܟܼܝ

ܓܘܪܘܣܠܗ ܗܒܒܼܟܼܝ ܘܠܬܪܥܢ ܨܘܪܬܐ ܟܘܡܬܐ

ܫܘܫܐ ܕܒܝܬܟܼܝ ܣܡܝܩܐ ܫܡܝܛܐ ܒܬܪܥܐ ܕܠܒܝ

ܡܥܘܝܬܐ ܕܐܢܝ݇ ܕܐܒܼ̈ܐ ܕܚܝܐ ܝ݇ܗܘܘ ܥܠ ܣܘܦܪܟܼܝ

ܢܒܼܚܬܐ ܕܐܢܝ ܟܠܒܼ̈ܐ ܐ݇ܬܡܠ ܝܗܘܘ ܥܪ̈ܒܐ

ܘܐܕܝܘܡ ܦܝܫܐ ܢܡܪ̈ܐ ܟܕ ܒܐܟܼܠܐ ܗܪ̈ܒܐ

ܠܫܝܦܬܐ ܕܟܠ ܡܪܕܘܬܐ

ܦܪܩܬܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܡ̣ܢ ܕܪܓܘܫܬܐ ܕܒܪܝܬܐ

ܢܟ̰ܠܝ ܠܘܪܕܟܼܝ ܣܡܘܩܐ

ܒܪܟܠܝ ܠܐܩܠܟܼܝ ܝܡܝ ܘܢܫܩܠܝ ܠܓܒܼܝܢܟܼܝ ܢܚܡܬـܝ

ܘܕܪܐܠܝ ܢܬـܝ ܠܨܕܪܟܼܝ ܕܫܡܥܢ ܗ̇ܘ ܢܦܣܟܼܝ

ܘܫܩܠܢ ܪܝܚܐ ܕܓܢܬܟܼܝ

ܘܚܙܢ ܫܘܦܪܐ ܕܥܝܢܟܼܝ

ܘܣܒܼܥܢ ܡܚܘܒܐ ܕܠܒܟܼܝ.

ܩܠܟܼܝ…

ܚܙܘܟܼܝ…

ܨܘܪܬܟܼܝ ܪܩܕܐ ܓܘ ܣܦܝܩܘܬܐ

ܗܢܝܐܐ ܓܘ ܚܙܘܝ ܘܗ̇ܘ ܪܝܚܐ ܕܚܝܦܘܬܟܼܝ

ܘܨܠܠܐ ܕܩܠܟܼܝ ܒܐܘܪܚܐ ܒܬܪܥܢ ܫܒܼܩܠܗ ܠܘܓ̰ܐ

ܢܦܚܠܗ ܒܠܒܝ ܒܥܝܬܐ

ܢܦܚܠܗ ܒܠܒܝ ܣܒܼܪܐ

ܦܪܘܩܝ ܡ̣ܢ ܗܓܓܼܐ  ܟܣܝܐ ܠܐܘܪܚܐ ܕܠܒܝ

ܕܒܼܪܐ ܠܦܪܕܐ ܕܚܘܒܝ.

ܗܐ ܓܘܪܘܣܠܗ ܫܒܼܪܟܼܝ

ܗܐ ܙܪܩܠܗ ܣܒܼܪܟܼܝ

ܩܘܪܒܢܐ ܗ̇ـܝ ܣܦܪܬܐ

ܘܦܩܚ̈ܐ ܓܘܢ̈ܐ ܒܪܐܠܗܘܢ ܒܐܪܥܐ ܕܚܘܒܝ ܩܝܢܬܐ

ܡܥܠ ܐܘܪܚܐ ܒܪܚܫܐ ܒܩܝܬܪܐ ܒܙܡܪܐ

ܡܥܠ ܠܦ̈ܐ ܒܓ̰ܘܓ̰ܐ ܥܠ ܩܠܐ ܕܡܙܡܘܪ̈ܐ

ܘܗ̇ܘ ܩܠܟܼܝ ܙܢܓܘܪܐ

ܙܡܪ̈ܝܬܐ ܕܫܘܫܢ̈ܐ

ܙܡܪ̈ܝܬܐ ܕܗܒܒܼ̈ܐ

ܡܥܠ ܒܪܬܩܠܐ ܕܡܢ̈ܐ ܕܐܪܥܐ ܕܒܝܬܢܝܣܢ̈ܐ.

ܚܕ݇ ܩܠܐ ܕܡܩܘܚܬܐ ܒܪ̈ܓܼܘܠܐ ܥܡܝܩ̈ܐ

ܒܩܪܝܐ ܠܫܒܼܪܘܬܐ ܘܠܗ̇ܘ ܚܘܒܐ ܕܝܡܘܬܐ

ܩܐ ܡܢܝ ܒܙܡܪܐ

ܩܐ ܡܢܝ ܒܢܟ̰ܠܐ ܐܢܝ݇ ܘܪ̈ܕܐ ܘܪ̈ܝܚܢܐ

ܝܢ ܙܪܥܝܐ ܝ݇ܘܬ ܚܛ̈ܐ ܡܥܠ ܫܢ̈ܐ ܝܢ ܙܒܼܢ̈ܐ

ܒܩܝܡܐ ܒܩܝܕܡܬܐ ܒܦܪܣܐ ܩܝܢܬ̈ܐ

ܒܛܗܪܐ ܡܫܝܐ ܠܦܬܘܟܿ ܒܟܬܘ̈ܐ ܕܓܢܬܐ ܙܩܪܬܐ

ܚܙܝܐ ܥܠܘܟܿ ܒܪܡܫܐ ܫܩܝܐ ܠܐܪܥܐ ܒܕܘܥܬܐ

ܘܗܒܒܼ̈ܐ ܫܦܪܘܢܐ ܗ̇ـܝ ܒܪܝܐ ܝ݇ܒܼܝܫܬܐ.

ܒܚܙܝܘܟܿ ܒܟܠ ܪܡܫܐ ܡܫܩܘܝܐ ܥܠ ܐܪܥܐ

ܒܡܝܐ ܕܓܘܫܡܘܟܿ ܪܕܝܐ

ܠܝܠܐ ܒܚܨܕܐ ܬܘܫܢܩܐ ܘܚܘܒܐ ܕܐܪܥܐ

ܡܥܠ ܙܒܼܢ̈ܐ ܝܢ ܕܪ̈ܐ.

ܨܪܚܬܟܼܝ ܫܥܫܐ ܠܪܓܼ݇ܝܫܬـܝ

ܘܥܠܥܠ̈ܐ ܟܘܡ̈ܐ ܡܥܠ ܡܥܪܒܼܐ ܒܬܠܩܐ

ܘܩܝܡܬܐ ܕܗܒܒܼ̈ܐ ܡ̣ܢ ܛܘܒܥܐ ܝܪܝܟܼܐ

ܡܕܥܘܪܐ ܠܚܕܘܬܝ ܘܠܕܗ̇ܘ ܓܚܟܐ ܕܙܥܘܪܘܬܝ

ܗ̇ܘ ܒܟܼܝܐ ܕܫܒܼܪܘܬܝ ܕܚܠܝܨܐܠܗ ܒܚܝܘܬܝ.

ܒܥܐܠܝ ܠܚܙܘܐ ܫܦܝܪܐ ܬܠܝܐ ܒܓܘܕܐ ܣܬܝܪܐ

ܪܓܕܐ ܒܝܡܐ ܕܚܝܙܐ ܠܦܨܝܚܘܬܐ ܡܘܫܬܐܠܗ

ܠܕܐܢܝ ܦܝܫ̈ܐ ܕܓܪ̈ܡܐ ܒܓ̰ܠܕܘܬܐ ܡܘܫܩܐܠܗ

ܘܗܐ ܐܢܐ ܓܘ ܫܓܼܘܫܝܐ ܡܚܢܘܝܐ ܠܫܒܼܪܘܬܝ.

ܐ݇ܡܪܗܘܢ ܩܬـܝ ܛܝܪ̈ܐ ܘܩܝܡܝܬ̈ܐ ܕܡܕܝܢ݇ܬܐ

ܐ݇ܡܪܗܘܢ ܩܬـܝ ܝܘܢ̈ܐ ܘܐܢܝ݇ ܬܪ̈ܥܐ ܕܡܕܝܢܬ̈ܐ

ܐܢ݇ܬ ܝܘܬ ܗ̇ـܝ ܙܡܪܬܐ ܘܗ̇ـܝ ܩܝܢܬܐ ܕܩܝܕܡܬܐ

ܡܥܠ ܡܢ̈ܐ ܕܩܝܬܪ̈ܐ ܥܠ ܦܘܡܐ ܕܙܡܪ̈ܐ

ܥܠ ܦܘܡܐ ܕܦܩܝܪ̈ܐ.

ܐܢ݇ܬ ܝܘܬ ܬܘܪܣܝܐ ܩܐ ܟܠܝ ܐܟܪ̈ܐ

ܘܫܡܝܢܘܬܐ ܕܐܪܥܐ ܩܐ ܘܪ̈ܕܐ ܘܫܘܫܢ̈ܐ

ܗܐ ܠܝܠܐ ܒܓܢܝܐ ܘܗܐ ܫܡܫܢ ܒܙܡܪܐ

ܗ̇ܘ ܫܡܘܟܿ ܟܕ ܢܩܝܪܐ ܒܟܠ ܫܩܝܦܐ ܝܢ ܩܝܐ

ܒܪܬܩܠܘܟܿ ܙܢܓܘܪܐ

ܦܪܣܐ ܣܒܼܪܐ ܘܫܝܢܐ ܒܒܢ̈ܝ ܟܢܫܘܟ‌ ܟܕ ܢܛܝܪܐ

ܒܟܠ ܙܒܼܢܐ ܝܢ ܕܪܐ.

ܟܠ ܚܲܕ ܒܵܥܹܐ ܦܵܪܸܣ ܚܕܵܐ ܬܲܚܡܲܢــܬܵܐ

ܡܲܚܙܹܐ ܕܝܼܠܹܗ ܪܸܢܝܵܐ ܘܫܪܵܪܵܐ ܕܐܘܼܡܬܵܐ

ܐܲܨܸܚ ܥܒܼܵܕܹܐ ܕܣܲܟܼܠܹ̈ܐ ܘܚܢܝܼܩܹ̈ܐ ܒܚܸܡܩܵܐ

ܓܵܘ ܡܘܼܪܵܝܵܐ ܠܚܢܵܩܬܵܐ ܕܢܝܼܫܲܐ ܘܣܲܒܼܪܵܐ

ܥܲܡ ܒܥܸܠܕܒܼܵܒܼܵܐ ܪܫܵܡܵܐ ܠܘܼܚܫܵܐ ܚܲܕܬܵܐ

ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܐܵܣܸܠ݇ܩ ܠܟܘܼܪܣܝܵܐ ܕܣܵܪܸܒܼ ܠܐܘܼܡܬܵܐ.

ܪܸ̈ܢܝܹܐ ܕܪܹ̈ܫܵܢܹܐ ܙܪܵܩ ܡܸܢܫܸܠܬܵܢܹܐ

ܕܠܵܐ ܚܲܕ ܪܹܐܙܵܐ ܘܠܵܐ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܗܲܘܢܵܢܹܐ

ܠܵܐ ܒܵܩܲܪܬܵܐ ܕܟܸܢܫܵܐ ܘܫܩܵܠ ܪܸ̈ܥܝܵܢܹܗ

ܘܒܚܲܝܠܵܐ ܕܢܘܿܟܼܪ̈ܵܝܹܐ ܫܘܼܗܵܪܹܝܗܝ ܒܵܢܝܼ.

ܡܥܲܠ ܓܘܼܠܦܵܢܹ̈ܐ ܕܙܲܒܼܢܵܐ ܚܙܝܼܠܘܿܢ ܦܪܵܚܵܐ

ܥܒܼܵܕܵܝܗܝ ܗܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܵܝܹܐ ܗܦܵܟܼܵܐ

ܦܪܵܣܵܐ ܦܘܼܠܵܓܼܵܐ ܘܩܛܵܠܵܐ ܠܐܲܘܝܘܼܬܵܐ

ܩܛܵܠܵܐ ܠܨܸܒܼܝܵܢـܵܐ ܕܒܪܵܝܬܵܐ ܕܦܵܪܡܲܝܬܵܐ

ܡܲܫܦܘܼܠܹܐ ܠܐܲܘܝܘܼܬܵܐ ܒܹܝܠ ܩܘܿܒܘܿܚܝܵܬܵܐ

ܒܸܕܒܼܵܪܵܐ ܠܫܒܼܝܼܠܹ̈ܐ ܕܚܘܼܝܵܕܵܐ ܕܐܘܼܡܬܵܐ.

ܟܠܵܝܗܝ ܡܲܡܠܠܵܢ ܩܵܐ ܚܘܼܝܵܕܵܐ ܕܥܲܡܲܢ

ܩܵܐ ܐܲܘܝܘܼܬܵܐ ܡܵܪܡܝܼ ܐܵܬܹܐ ܓܲܒܲـــــܢ

ܣܘܿܥܪܵܢܲܢ

ܦܸܠܚܵܢܲܢ ܠܲܝܬܠܲܝܗܝ ܫܪܵܪܵܐ

ܠܵܐ ܩܵܐ ܩܘܼܝܵܡܵܢ

ܠܵܐ ܩܵܐ ܦܘܼܪܩܵܢܲܢ ܐܸܠܵܐ ܫܘܼܗܵܪܲܢ.

ܐܵܢܝܼ ܫܲܪܝܼܪܹ̈ܐ

ܐܵܢܝܼ ܟܲܫܝܼܪܹܐ

ܘܲܚܪ̈ܝܼܟܹܐ ܕܐܘܼܡܬܵܐ

ܪܚܸܩܵܐ ܡ̣ܢ ܥܒܼܵܕܵܐ ܘܚܲܩܠܵܐ ܫܲܡܝܼܢܬܵܐ

ܘܗܵܐ ܐܵܢܝܼ ܣܲܟܼܠܹ̈ܐ

ܘܦܝܵܫܹܐ ܕܦܵܬܼܘܿܪܬܵܐ ܕܓܲܒܹܐ ܢܘܼܟܼܪ̈ܵܝܹܐ

ܘܲܡܚܝܼܠܹܐ ܕܪܸܢܝܵܐ

ܘܢܟܼܝܼܠܹܐ ܕܩܘܼܝܵܡܲܢ ܪܹ̈ܫܵܢܹܐ ܕܐܘܼܡܬܲܢ.


Recent Post

ܒܓܘܠܘܬܐ

ܒܪܚܸܫ

ܒܪܙܒ݂ܢܐ

ܒܚܝܪܐ

ܒܘܟܝܢܐ

ܐܣܝܘܬ݂ܚܡܛ̈ܐ

ܐܟܬ݂݂ܐ