Category Archives: Todays word

  • 0

ܒܓܘܠܘܬܐ

ܒܵܓܘܿܠܘܼܬܵܐ ܫܸܡܵܐ ܝܠܹܗ: ܦܘܼܩܵܩܵܐ، ܓܸܚܟܵܐ، ܠܝܵܡܬܵܐ ܡܬܲܪܬܪܘܼܬܵܐ، ܡܲܣܚܵܪܬܵܐ، ܠܸܪܣܘܼܬܵܐ

 


  • 0

ܒܪܚܸܫ

ܒܲܪܚܸܫ ܡܸܠܬܵܐ ܝܠܵܗ̇: ܓܲܪܸܓܼ، ܐܵܠܸܡ، ܙܲܥܙܸܥ، ܚܲܡܬܸܢ، ܟܵܪܸܒ، ܚܵܒ݂ܸܛ


  • 0

ܒܪܙܒ݂ܢܐ

ܒܲܪܙܲܒ݂ܢܵܐ ܫܸܡܵܐ ܝܠܹܗ: ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܩܵܐܸܡ، ܗܵܫܲܝܘܼܬܵܐ، ܥܲܡ ܙܲܒ݂ܢܵܐ، ܐܲܕܝܼܵܐ


  • 0

ܒܚܝܪܐ

ܒܚܝܼܪܵܐ ܫܸܡܵܐ ܝܠܹܗ: ܝܲܨܘܿܦܵܐ، ܒܫܝܼܠܵܐ، ܝܲܕܘܿܥܬܵܢܵܐ، ܡܢܲܣܝܵܐ، ܗܸܫܝܵܪ


  • 0

ܒܘܟܝܢܐ

ܒܘܿܟܝܼܢܵܐ ܫܸܡܵܐܝܠܹܗ: ܒܸܒܠܵܐ، ܩܸܪܩܸܦܬܵܐ ܡܲܛܠܲܝܬܵܐ ܕܝܵܥܝܼܬܵܐ


  • 0

ܐܣܝܘܬ݂ܚܡܛ̈ܐ

ܐܵܣܝܘܬ݂ܚܡܵܛܹܐ ܫܸܡܵܐ ܝܠܹܗ: ܟ̰ܪܵܙܬ ܚܡܵܛܹܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܨܝܼܢܵܝܬܵܐ ܩܐ ܡܲܫܢܵܝܬܵܐ ܘܒܲܣܵܡܬܵܐ ܕܡܲܪܥܹܐ ܒܝܲܕ ܟ̰ܪܵܙܬܵܐ ܕܚܡܵܛܹܐ ܒܓܸܠܕܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ


  • 0

ܐܟܬ݂݂ܐ

ܐܲܟ݂ܬܵܐ ܫܸܡܵܐ ܝܠܹܗ؛ ܣܸܢܝܘܼܬܵܐ، ܚܸܡܬܵܢܘܼܬܵܐ، ܩܸܛܪܵܢܘܼܬܵܐ، ܐܘܼܟܬܵܐ، ܢܵܗܝܵܐ، ܦܘܼܝܵܪܵܐ


  • 0

ܐ݇ܚܝܢܘܬ݂ܐ

ܐ݇ܚܝܵܢܘܼܬܵܐ ܫܸܡܵܐ ܝܠܹܗ: ܩܘܼܪܒܵܝܘܼܬܵܐ، ܒܲܝܬܵܝܘܼܬܵܐ، ܚܸܙܡܵܝܘܼܬܵܐ


Recent Post

ܒܓܘܠܘܬܐ

ܒܪܚܸܫ

ܒܪܙܒ݂ܢܐ

ܒܚܝܪܐ

ܒܘܟܝܢܐ

ܐܣܝܘܬ݂ܚܡܛ̈ܐ

ܐܟܬ݂݂ܐ