Drama

 • -

 • -

ܒܥܘܬܐ ܐܬܪܝܬܐ ܕܥܡܢ

ܠܐ ܝܠܗ ܡܬܗܘܝܢܬܐ ܕܟܠ ܚܕ ܒܪܢܫܐ ܥܝܪܩܝܐ ܕܐܝܬܠܗ ܚܕ ܢܬܪܐ ܕܦܪܡܝܬܐ ܘܚܘܒܐ ܐܬܪܝܐ ܕܡܨܐ ܣܪܒܼ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܟܬܬܘܪܝܐ ܘܦ̮ܫܝܐ ܡܘܬ݂ܝܐ ܝܠܗ ܥܠ ܥܝܪܩ ܚܕ ܚܪܒܼܐ ܓܘܪܐ ܕܦܝܫܠܗ ܐܬܪܢ ܠܒܬܪܐ ܩܘܪܒܐ ܠܐܡܐܐ ܫܢ̈ܐ. ܐܗܐ ܫܘܠܛܢܐ ܛܠܘܡܐ ܡܘܥܒܼܪܗ ܠܟܠ ܒܝܬܐ ܚܫܐ ܘܦܘܪܦܣܠܗ ܠܣܘܥܪܢܐ ܕܥܝܕ̈ܐ ܘܐܝܬܝܩܘܢ ܕܟܠܗܘܢ ܐܡܘܬ̈ܐ ܐܚ̈ܐ ܕܥܝܪܩ. ܒܝܕ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܠܐ ܫܪܝܪ̈ܐ ܕܨܕܡ ܩܛܘܠܐ ܒܪܐܠܗ ܓܘ ܟܠ ܒܝܬܐ ܥܝܪܩܝܐ ܦܘܠܓܼܐ ܘܦܘܫܟܼܐ(ܫܟܘܬܐ) ܒܝܕ ܦܪܣܬܗ ܠܓܫܘܫ̈ܗ ܒܟܠ ܚܕܐ ܦܢܝܬܐ ܘܕܘܟܬܐ.

ܐܗܐ ܫܘܠܛܢܐ ܕܣܚܐܠܗ ܒܕܡܐ ܕܥܡܐ ܥܝܪܩܝܐ ܠܐ ܟܠܐܠܗ ܨܗܘܗ ܒܕܐܗܐ ܛܠܘܡܝܐ ܠܥܡܗ ܐܝܢܐ ܫܘܪܐܠܗ ܒܡܬܚܐ ܕܪ̈ܥܢܗ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܫܒܼܒܼ̈ܐ ܕܩܘܪܒܐ ܘܕܪܚܩܐ. ܫܘܪܐܠܐ ܠܫܦܚܐ ܘܦܠܘܥܐ ܠܥܘܬܪܐ ܕܥܝܪܩ ܩܐ ܪ̈ܗܒܼܬܢܐ ܘܩܛܘܠ̈ܐ ܕܙܘܥܐ ܕܡܫܠܡܢܘܬܐ ܩܐ ܡܚܪܒܼܬܐ ܕܟܠ ܙܗܪܝܪܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܓܘ ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܐ ܕܡܨܐ ܗ̇ܘ ܚܕܐ ܓܗܐ ܐܚܪܬܐ ܡܫܠܛܢ ܘܡܣܒܼܥ ܨܗܘܗ ܒܕܡܐ ܕܐܢ̈ܐ ܥܡܡ̈ܐ ܡܛܠ ܕܨܗܘܗ ܠܐ ܣܒܼܥܠܗ ܡ̣ܢ ܛܠܘܡܝ̈ܐ ܘܓܘܢܚ̈ܐ ܕܒܥܒܼܕܐ ܝܗܘܐ ܥܠ ܥܡܢ ܥܝܪܩܝܐ. ܐܗܐ ܥܒܼܕܐ ܘܩܫܕܪܬܐ ܒܫܠܡܐ ܘܫܝܢܐ ܕܐ݇ܢܫܘܬܐ ܡܘܪܥܫܠܗ ܠܡܚܒܢ̈ܐ ܕܫܠܡܐ ܘܫܝܢܐ ܘܚܡܝܢ̈ܐ ܕܚܘܡܣܢ̈ܐ(ܐܣܬܩܪܐܪ) ܓܘ ܬܒܼܝܠ ܘܫܘܪܐܠܗ ܟܠܗ ܥܠܡܐ ܒܪܓܼܫܐ ܒܝܕ ܨܸܠܦܹ̈ܐ (ܒܪ̈ܝܢܐ) ܕܥܡܢ.

ܬܘܕܝ ܠܥܡܡ̈ܐ ܕܦܫܛܠܗܘܢ ܕܪ̈ܥܢܐ ܕܥܘܕܪܢܐ ܩܐ ܥܡܢ. ܬܘܕܝ ܩܐ ܥܡܡ̈ܐ ܕܫܡܥܠܗܘܢ ܠܡܩܘܚܝܬ̈ܐ ܕܐܪ̈ܡܠܝܬܐ ܘܝܡܬ̈ܐ ܕܣܗܕ̈ܐ ܕܓܘܢܚܐ ܕܨܕܡ. ܬܘܕܝ ܠܓܝܣܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܚܐܪܘܬܐ ܕܡܨܐܠܗܘܢ ܠܚܪܘܪܐ ܐܬܪܢ ܘܦܪܘܩܐ ܠܥܡܢ ܡ̣ܢ ܚܫܟܐ ܥܡܛܢܐ ܘܛܠܘܡܝܐ ܕܨܕܡ ܩܛܘܠܐ ܘܬܘܕܝ ܩܐ ܟܠ ܚܐܪܐ ܘܚܙܝܢܐ ܘܪܓܼܫܢܐ ܕܫܪܪܐ ܘܟܐܢܘܬܐ ܕܣܢܕܠܗ ܘܡܣܘܬܪܢܗ ܡܩܘܚܬܐ ܕܚܐܪܘܬܐ ܓܘ ܐܬܪܢ ܚܒܝܒܼܐ ܥܝܪܩ.

ܐܕܝܘܡ ܥܡܢ ܦܪܩܠܗ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܡܫܩܠܐ ܒܘܫ ܥܣܩܐ ܓܘ ܚܝܘܬܗ ܘܒܥܒܼܪܐ ܝܠܗ ܓܘ ܗ̇ܘ ܡܫܩܠܐ ܒܘܫ ܐܠܨܝܐ ܓܘ ܚܝܘܬܗ ܘܕܝܠܗ ܡܫܩܠܐ ܕܒܢܝܬܐ ܘܡܢܬܝܬܐ ܘܟܢܫܬܐ ܘܚܠܠܬܐ ܕܟܠ ܪܗܝܒ݂ܝܐ ܡ̣ܢ ܥܝܪܩ ܡܛܠ ܡܢܬܝܬܐ ܕܬܪܡܝܬܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܬܐ ܓܘ ܐܬܪܢ. ܘܩܐ ܕܐܗܐ ܬܪܡܝܬܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܬܐ ܡܢܬܝܐ ܘܐܙܠ݇ܐ ܠܩܕ݇ܡܐ ܘܠܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܥܠ ܩܕܠܐ ܕܟܠܗ ܥܡܐ ܥܝܪܩܝܐ ܡ̣ܢ ܥܪ̈ܒܝܐ، ܩܘܪ̈ܕܝܐ، ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܬܘܪ̈ܟܡܢܝܐ ܕܦܣܥܝ ܠܩܕܡܐ ܘܗܘܝ ܡܬܐܘܝܢ̈ܐ ܓܘ ܣܘܥܪܢܐ ܕܝܡܘܩܪ̈ܛܝܐ ܘܡܢܬܝܬܐ ܕܐܗܐ ܬܪܡܝܬܐ. ܣܒܼܪܢ ܓܘܪܐ ܝܠܗ ܕܟܠܝܗܝ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܕܟܠܝܗܝ ܐܡܘܬ̈ܐ ܐܚ̈ܐ ܕܥܡܐ ܥܝܪܩܝܐ ܫܪܝ ܠܚܠܘܢܐ ܘܡܩܘܘܝܐ ܝܘܠܦܢܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܐ ܓܘ ܛܟܼܣ̈ܐ ܘܫܒܼܝܠ̈ܐ ܕܓܒܝܗ̈ܝ ܡܛܠ ܡܢܬܝܬܐ ܘܚܐܪܘܬܐ ܕܟܠܗ ܥܡܢ ܥܝܪܩܝܐ.

ܘܠܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܥܠ ܩܕܠܐ ܕܟܠܝܗܝ ܫܘܬܐܣ̈ܢ ܥܝܪ̈ܩܝܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܕܦܠܚܝ ܒܩܫܝܘܬܐ ܒܠܝܠ̈ܐ ܘܐܝܡܡ̈ܐ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ ܕܥܦܪܐ ܕܐܬܪܐ ܕܥܝܪܩ ܘܚܘܝܕܐ ܕܟܠܗ ܥܡܢ ܥܝܪܩܝܐ ܒܟܠܗ ܐܡܘܬ̈ܗ ܐܚ̈ܐ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܕܐܗܐ ܚܘܝܕܐ ܘܦܠܚܢܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬܗܘܝܢܬܐ ܘܠܐ ܡܬܡܨܝܢܬܐ ܕܡܨܐ ܥܡܢ ܒܟܠܗ ܐܡܘܬ̈ܗ ܐܚ̈ܐ ܕܚܝܐ ܚܝ̈ܐ ܕܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܘܚܝ̈ܐ ܒܣܝܡ̈ܐ ܘܡܘܢܬܝ̈ܐ.

ܡܛܠ ܕܥܡܐ ܕܒܝܬ݂ܢܗܪ̈ܝܢ ܗܘܐ ܡܫܘܬܦܐ ܘܡܓܡܪ ܠܘܠܝܬܗ ܓܘ ܬܪܡܝܬܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܬܐ ܕܥܝܪܩ ܘܠܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܥܠ ܩܕܠܐ ܕܟܠܝܗܝ ܫܘܬܐܣ̈ܢ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܕܗܘܝ ܦܬܝܚ̈ܐ ܘܩܒܠܝ ܠܪ̈ܥܝܢܐ ܘܬܚܡܢܝܬ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܕܚܕܕܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܩܒܠܬܐ ܕܦܪܝܫܘܬܐ ܕܬܚܡܢܝܬ̈ܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬܗܘܝܢܬܐ ܕܡܨܝ ܗܘܝ ܥܘܕܪܢܐ ܩܐ ܡܢܬܝܬܐ ܕܬܪܡܝܬܐ ܘܣܘܥܪܢܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܐ ܓܘ ܐܬܪܐ، ܐܝܢܐ ܒܗܦܟܐ ܕܐܗܐ ܐܢ ܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܡܨܐܠܗܘܢ ܕܩܒܠܝ ܠܚܕܕܐ ܘܝܬܒܼܝ ܥܠ ܚܕܐ ܛܒܼܠܝܬܐ ܠܕܪܫܐ ܕܐܟܼܝܘܬܐ ܕܡܢܬܝܬܐ ܕܐܘܝܘܬܐ ܐܬܪܝܬܐ. ܘܐܝܡܢ ܡܨܐܠܗ ܥܡܢ ܡܒܪܘܝܐ ܠܐܗܐ ܐܘܝܘܬܐ ܗ̇ܝܓܗ ܒܡܨܝܐ ܝܠܗ ܠܩܪܡܐ ܠܟܠܝܗܝ ܐܘܪ̈ܚܬܐ ܕܡܚܝܠܘܬܐ ܘܚܠܘܢ̈ܐ ܠܫܒܼܝܠ̈ܐ ܕܩܘܝܡܐ ܕܐܘܡܬܢ ܘܫܪܪܬܐ ܕܙܕܩ̈ܢ ܕܝܡܘܩܪ̈ܛܝܐ ܢܡܘܣܝ̈ܐ ܥܠ ܐܪܥܢ ܚܒܝܒܼܬܐ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ.

ܐܚܟ̰ܝ ܒܐܗܐ ܐܘܪܚܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܬܐ ܡܨܐ ܥܡܢ ܒܢܐ ܘܡܛܘܪ ܠܐܬܪܐ ܕܥܝܪܩ ܘܡܛܝ ܟܠܝܗܝ ܐܡܘܬ̈ܐ ܕܒܚܝܐ ܝܠܝܗܝ ܓܘ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܠܙܕܩܝܗ̈ܝ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܢܡܘܣܝ̈ܐ.

ܒܫܘܠܡܐ ܣܒܼܪܢ ܗܕܟܼܐ ܓܘܪܐ ܝܠܗ ܕܥܡܢ ܥܝܪܩܝܐ ܐܝܬܠܗ ܢܣܝܢܐ ܕܠܐ ܫܒܼܩ ܐܗܐ ܦܘܪܣܐ ܥܒܼܪܐ ܥܠܗ ܐܝܢܐ ܗܘܝܐ ܚܕܐ ܦܘܪܣܐ ܕܫܪܪܬܐ ܘܡܢܬܝܬܐ ܕܬܪܡܝܬܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܬܐ ܓܘ ܐܬܪܢ ܘܫܠܡܐ ܘܫܝܢܐ ܘܡܢܬܝܬܐ ܕܚܝܘܬܐ ܘܒܘܣܡܐ ܘܪܘܚܢܐ ܩܐ ܟܠܗ ܥܡܢ ܥܝܪܩܝܐ ܕܠܐ ܦܘܪܫܘܢܝܐ.

ܐܕܝܘܡ ܥܕܢܐ ܝܠܗ̇ ܕܟܠ ܫܪܝܪܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܕܦܣܥ ܠܩܕ݇ܡܐ ܡܛܠ ܡܚܠܢܬܐ ܘܡܩܘܝܬܐ ܕܦܠܚܢܐ ܣܘܥܪܢܝܐ ܒܐܪܥܐ ܕܐܒܼܗܬ̈ܢ ܘܫܪܪܬܐ ܕܐܬ̈ܐ ܕܡܘܪܡܐ ܝܠܝܗܝ ܐܡܝܢܐܝܬ ܫܘܬܐܣ̈ܢ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܘܕܝܠܗ̇ ܐܝܬܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ، ܝܠܗ ܗ̇ܘ ܐܣܛܘܟܼܣܐ ܒܫ ܐܢܢܩܝܐ ܘܐܠܨܝܐ ܩܐ ܦܠܚܢܐ ܫܪܝܪܐ ܓܘ ܕܐܗܐ ܡܫܩܠܐ.

ܠܐ ܐܚܟ̰ܝ ܦܠܚܢܐ ܩܐ ܐܝܬܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܐܠܨܝܬܐ ܐܝܢܐ ܐܦ ܦܠܚܢܐ ܩܐ ܚܡܝܬܐ ܕܕܝܡܘܩܪܛܝܘܬܐ ܘܡܪܘܚܬܗ̇ ܡܛܠ ܗ̇ـܝ ܝܠܗ̇ ܕܚܡܝܐ ܐܝܬܘܬܐ ܕܟܠܝܗܝ ܐܡܘܬ̈ܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܘܓܘܪܐ ܘܡܛܝܬܐ ܕܥܡܢ ܠܙܕܩ̈ܗ ܢܡܘܣܝ̈ܐ ܕܦܠܝܚܐ ܝܠܗ ܥܠܝܗܝ ܡ̣ܢ ܕܪܐ ܕܬܡܢܥܣܪ ܘܕܡܨܐ ܥܡܢ ܚܡܐ ܠܥܝܕ̈ܗ ܘܢܛܪ ܠܬܫܥܝܬܗ ܘܐܝܬܝܩܘܢܗ ܘܩܐ ܕܐܗܐ ܥܠܬܐ ܐܠܨܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܫܪܪܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܝܬܝܐ ܩܐ ܥܡܢ ܕܗܘܝܐ ܬܪܡܝܬܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܬܐ ܓܡܝܪܬܐ ܓܘ ܐܬܪܢ ܥܝܪܩ.


 • -

 • -

 • -

ܕܪ̈ܐ ܛܠܘܡܐ

ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ ܚܘܿܪ ܠܬܲܫܥܝܼܬܘܼܟ݂ ܡܘܼܕܝ݇ ܒܸܚܙܵܝܵܐ

ܫܒ̣ܘܿܩ ܡ̣ܢ ܛܠܘܿܡܝܹ̈ܐ ܘܦܸܪ̈ܡܹܐ ܒܪܹܫܘܼܟܼ ܠܲܝܬ ܒܹܐܬܵܝܵܐ

ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܐܝܼܠܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܪܹ̈ܫܲܝܗܝ ܩܸܛܥܝܹ̈ܐ

ܕܝܼܗܘܵܘ ܡܗܘܼܡܢܹ̈ܐ ܒܥܹܕܬܵܐ ܘܐܘܼܡܬܵܐ ܘܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ.

 

ܓܵܘ ܗܵܟܵܪܝܼ ܐܲܪܥܵܐ ܕܓܲܒܼܪܹ̈ܐ ܘܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܕܐܘܼܡܬܵܐ

ܫܦܸܟ݂ܠܹܗ ܕܸܡܵܐ ܕܡܵܪܝ ܒܸܢܝܵܡܝܼܢ ܒܥܲܬܝܼܬܘܼܬܵܐ[1]

ܡܸܛܠ ܕܝܼܗܘܵܐ ܗ̇ܘ ܦܵܪܘܿܩܵܐ ܕܣܘܼܪܵܝܘܼܬܵܐ

ܘܙܪܵܩܬܵܐ ܕܣܲܒܼܪܵܐ ܡܥܲܠ ܛܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܢܝܼܢܘܹܐ ܚܹܐܪܬܵܐ

ܘܒܲܗܪܵܐ ܠܕܲܥܬܝܼܕ ܕܐܵܬܘܿܪ ܝܸܡܲܢ ܒܕܵܪܹ̈ܐ ܛܠܝܼܡܬܵܐ

 

ܓܵܘ ܛܘܼܪܥܲܒܕܝܼܢ ܫܦܸܟ݂ܠܹܗ ܛܪܘܿܢܵܐ ܕܗܘܿܠܵܟܵܝܵܐ

ܦܪܸܣܠܹܗ ܪܗܲܒܼܬܵܐ ܠܙܥܘܿܪܵܐ ܘܓܘܼܪܵܐ ܒܲܪܸܒܪܵܝܵܐ

ܒܣܲܝܦܵܐ ܕܢܚܵܫܵܐ ܠܵܐ ܒܸܦܪܵܫܵܐ ܠܒܲܟܼܬܵܐ ܘܓܲܒܼܪܵܐ

ܕܘܼܡܝܹ̈ܐ ܠܥܘܼܪ̈ܒܹܐ ܨܦܵܚܵܐ ܠܫܠܲܕܹ̈ܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܫܘܵܝܵܐ

ܨܸܗܝܹ̈ܐ ܠܕܸܡܵܐ ܢܗܵܫܵܐ ܒܫܠܲܕܵܐ ܕܡܝܼܬܵܐ ܘܚܵܝܵܐ.

 

ܫܸܡܫܵܐ ܓܢܹܐܠܵܗ̇ ܘܚܸܫܟܵܐ ܦܪܸܣܠܹܗ ܓܵܘ ܣܸܡܹܝܠܹܐ

ܩܵܠܵܐ ܕܛܘܿܦܹܐ ܘܡܵܘܬܵܐ ܘܦܢܵܝܬܵܐ ܗܵܐ ܡܘܼܬ݂ܝܹܐܠܹܗ

ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܐܵܫܘܿܪ ܡܟܠ ܚܕܵܐ ܦܢܝܼܬܵܐ ܕܡܨܹܐ ܟܘܼܦܫܹܐܠܹܗ

ܠܣܸܕܪܵܐ ܕܣܲܗܕܹ̈ܐ ܐܵܬܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ܟܲܕ ܣܘܼܦܝܹܐܠܹܗ.

 

ܥܲܠ ܣܸܡܹܝܠܹܐ ܫܦܸܟ݂ܠܹܗ ܛܪܘܿܢܵܐ ܒܬܘܿܦܹܐ ܘܢܝܼܙܵܐ

ܓܲܒܼܪܹ̈ܐ ܘܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܘܒܢܵܬ݂ܵܐ ܕܐܘܼܡܬܵܐ ܡܘܼܟܠܹܐ ܪܹܐܙܵܐ

ܚܲܕ ܢܸܣܝܵܢܵܐ ܠܬܘܿܦܹ̈ܐ ܕܒܪܹܝܬܸܢ ܟܡܵܐ ܒܸܕ ܚܵܪܙܵܐ

ܘܓܲܝܣܵܐ ܕܐܸܢܓܠܸܣ ܟܲܕ ܦܵܪܘܼܓ̰ܹܐ ܒܫܵܘܦܹܗ ܪܘܵܙܵܐ.

 

ܝܵܐ ܚܲܒܝܼܒܼܝܼ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ ܕܟܼܘܿܪ ܠܣܸܡܹܝܠܹܐ

ܟܡܵܐ ܪ̈ܘܼܡܝܵܬܵܐ ܗ̇ܘ ܛܵܠܘܿܡܵܐ ܡܓܲܪ̈ܡܘܼܟ݂ ܒܢܹܐܠܹܗ

ܐܵܢܝ݇ ܕܸܫܝܵـܬܵܐ ܘܛܘܼܪܹ̈ܐ ܒܕܸܡܘܼܟܿ ܟܲܕ ܡܘܼܫܬܹܐܠܹܗ

ܒܩܲܪ̈ܩܲܦـܝܵܬܵܐ ܕܣܲܗܕܘܿܟܼ ܠܓܵܢܹܗ ܓܲܢܹ̈ܐ ܣܝܹܓ݇ܠܹܗ.

 

ܓܵܘ ܨܘܿܪܝܼܵܐ ܓܲܝܣܵܐ ܕܒܵܥܲܬܼ ܦܪܸܣܠܹܗ ܪܗܲܒܼܬܵܐ

ܫܬܸܩܠܹܗ ܩܵܠܵܐ ܕܫܲܒܼܪܹ̈ܐ ܙܥܘܿܪܹܐ ܡܓܵܘ ܕܲܪܓܘܿܫܬܵܐ

ܡܩܵܠܵܐ ܕܛܘܿܦܹ̈ܐ ܠܵܐ ܒܸܦܪܵܫܵܐ ܠܘܲܠܘܲܠܝܵـܬܵܐ

ܥܒܸܕܠܹܗ ܠܒܵـܬܹ̈ܐ ܐܵܢܝ݇ ܪ̈ܘܼܡܝܵـܬܵܐ ܕܟܼܵܪܵܐ ܚܲܕܬܵܐ

ܘܐܵܢܝ݇ ܓܲܢܝܵـܬ݂ܵܐ ܘܚܲܩܠܹ̈ܐ ܕܙܪܘܿܥܬܵܐ ܕܠܵܐ ܥܲܩܒܼܵـܬܵܐ.

 

ܡ̣ܢ ܢܦܠܬܐ ܕܐܬ݂ܘܪ ܫܠܛܢ ܠܐܪܥܢ ܪܗܝܒ݂ܝܐ

ܟܠ ܕܪܐ ܣܝܦܐ ܥܠ ܩܕܠܐ ܕܟܢܫܢ ܟܠܝܐ

ܒܢܬ݂̈ܢ ܒܙܬ݂̈ܐ[2] ܕܥܘܫܢ̈ܐ ܕܚܢܦܘܬ݂ܐ ܗܘܝܐ

ܟܒ݂ܝܫܝܐ ܕܐܪܥܢ ܡܩܘܕܐ ܠܩܝܢܐ ܘܚܝܐ

ܘܐܚܢܢ ܒܣܦܪܐ ܠܦܘܪܩܢܐ ܡ̣ܢ ܢܘܟ݂ܪܝܐ

ܟܠ ܚܕ ܬܚܡܘܢܐ ܦܪܩܠܗ ܪܫܗ ܡܣܝܦܐ

ܟܠ ܚܕ ܛܥܘܝܐ ܠܡܫܟܢܐ ܕܡܥܪܒ݂ܐ ܫܝܢܝܐ.

 

ܡ̣ܢ ܢܦܠܬܐ ܕܐܬ݂ܘܪ ܫܒ݂ܩܠܢ ܠܚܝܠܐ ܙܝܢܝܐ

ܫܠܡܠܢ ܠܗ̇ܘ ܣܝܦܐ ܘܡܪܢ ܕܗܘܐ ܟܒ݂ܝܫܝܐ

ܡܘܟܪܙܠܢ ܫܠܡܐ ܘܩܒܠܢ ܡܪܢ ܒܪܒܪܝܐ

ܦܠܓܼܠܢ ܥܡܢ ܠܥܕܬ݂̈ܐ ܒܫܡܐ ܡܫܝܚܝܐ

ܫܒ݂ܩܠܢ ܠܫܡܐ ܕܒܪܘܝܐ ܕܗ̇ܘ ܐܬ݂ܘܪܝܐ

ܗ̇ܘ ܕܒܪܐ ܠܗ ܠܨܠܡܢ  ܘܩܘܕܫܐ ܠܐܪܥܐ ܕܫܘܪܝܐ.

ܚܕܘܬܢ ܐܡܝܢ ܐܢܝ݇ ܒܟ݂ܝ̈ܐ ܘܘܠܘܠܝܬ̈ܐ.

 

ܐܘܢ̈ܢ ܡܠܝ̈ܐ ܡܩܪ̈ܒ݂ܢܐ ܕܒܘܝܐ̈ܐ

ܐܚܢܢ ܠܐ ܡܬܣܟܠܢ̈ܐ ܕܠܝܬ ܠܢ ܡܣܬܪ̈ܢܐ

ܘܠܐ ܡܛܟܣܢ̈ܐ ܫܪܝܪ̈ܐ ܕܗܘܝ ܦܘܪ̈ܩܢܐ

ܐܚܟ̰ܝ ܥܒ݂ܝܪ̈ܐ ܒܕܘܪ̈ܫܐ ܕܐܢܝ ܫܝܕܢ̈ܐ.

 

ܝܐ ܒܪܝܐ ܕܐܪܥܐ ܕܚܟܝܡ̈ܐ ܘܐܢܝ݇ ܫܪܝܪ̈ܐ

ܕܐܟ݂ܝ ܩܒܠܬ ܕܫܠܛܢܝ ܠܐܪܥܘܟܼ ܩܛܘܠ̈ܐ

ܕܐܟ݂ܝ ܩܒܠܬ ܪ̈ܕܘܦܝܐ ܘܦܪ̈ܡܐ ܒܟܠܝܗܝ ܕܪ̈ܐ

ܟܦܫ ܒܢܘܢܘܟܼ ܘܡܕܟ݂ܝ ܚܩܠܘܟܼ ܡ̣ܢ ܙܝܘܢ̈ܐ

ܡܛܟܣ ܥܠܝܡܘܬ݂ܐ ܘܚܪܪ ܐܪܥܘܟܼ ܡܪ̈ܗܝܒ݂ܝܐ

ܕܚܝܐ ܥܡܢ ܒܐܪܥܗ ܘܙܘܡܪ̈ܐ ܕܐܬ݂ܘܪ̈ܝܐ.

[1] ܥܬܝܬܘܬܐ: ܚܝܝܢܘܬܐ

[2] ܒܙܬ݂ܗܐ: ܓܼܢܝܡܐ، ܡܢܕܝ ܫܩܝܠܐ ܓܘ ܦܠܫܐ


 • -

ܐܝܬܘܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܥܠ ܐܪܥܗ

ܦܘܠܘܣ ܕܢܚܐ

ܐܣܛܘܟܼܣܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܕܚܕ ܟܢܘܫܝܐ ܥܠ ܐܪܥܗ ܝܠܗ ܚܕ ܐܣܛܘܟܼܣܐ ܪܒܐ ܐܠܨܝܐ ܡܛܠ ܕܐܗܐ ܐܝܬܘܬܐ ܝܠܗ̇ ܕܡܥܒܼܕܐ ܚܝܬܐ ܕܚܕܐ ܐܘܡܬܐ ܘܐܡܝܢܘܬܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܗ̇ ܘܫܘܘܫܛܗ̇ ܡܐܝܟܿ ܚܕ ܗܕܡܐ ܠܐ ܦܪܝܫܐ ܡ̣ܢ ܟܢܘܫܝܐ ܬܒܼܝܠܝܐ. ܐܝܡܢ ܕܚܕ ܥܡܐ ܒܚܝܐ ܝܠܗ ܡܥܠ ܙܒܼܢ̈ܐ ܝܪ̈ܝܟܼܐ ܥܠ ܐܪܥܗ، ܒܡܨܝܐ ܝܠܗ ܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܠܟܦܘܫܐ ܟܠܝܗܝ ܩܘܒܘܚܝܬ̈ܐ ܘܫܒܼܛ̈ܐ ܘܠܫܝܦܐ ܟܠܝܗܝ ܬܚܘܡ̈ܐ ܒܝܠܝܗܝ ܘܦܫܘܪܝܗܝ ܓܘ ܚܕ ܣܘܟܠܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܡܬܩܕܡܢܐ ܘܡܬܛܘܪܢܐ ܘܡܪܘܡܐ ܘܓܪܘܘܣܐ ܠܡܕܝܢܝܘܬܗ ܥܡ ܫܘܝܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ.

ܟܕ ܐܕܝܘܡ ܐܘܡܬܢ ܒܥܠܬܐ ܕܛܠܘܡܝ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܕܓܘܝ̈ܐ ܡܼܢ ܟܘܬܫ̈ܐ ܒܝܠ ܩܘܒܘܚܝܬ̈ܐ ܘܫܒܼܛ̈ܐ ܩܕܡ ܢܦܠܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝܐ ܕܥܡܢ ܓܘ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܘܟܘܬܫ̈ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܓܘ ܒܢܝ̈ ܐܘܡܬܢ ܒܙܪܩܬܐ ܕܡܫܝܚܝܘܬܐ، ܘܒܬ݇ܪܝܐ ܡ̣ܢ ܛܠܘܡܝ̈ܐ ܕܙܘܥܐ ܕܡܫܠܡܢܘܬܐ، ܘܒܕܪ̈ܐ ܐ݇ܚܪ̈ܝܐ ܡ̣ܢ ܠܘܚܫ̈ܐ(ܒܘܨ̈ܐ) ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܓܘܪ̈ܐ ܕܡܘܥܒܼܕܠܗܘܢ ܕܚܕܐ ܡܢܬܐ ܦܫܠܗ̇ ܩܛܝܠܬܐ، ܚܕܐ ܡܢܬܐ ܐܚܪܬܐ ܦܫܪܗ̇ ܓܘ ܐܡܘܬ̈ܐ ܫܒܼܒܼ̈ܐ ܘܐ݇ܚܪܬܐ ܒܕܩܠܗ̇ ܘܦܪܣܠܗ̇ ܘܡܘܫܚܛܠܗ̇ ܒܪܒܐ ܡ̣ܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܬܒܼܝܠ.

ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܕܛܠܘܡܝ̈ܐ ܐܚܪ̈ܝܐ ܥܠ ܒܢܝ̈ ܐܘܡܬܢ ܓܘ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܡ̣ܢ ܫܘܠܛܢܐ ܡܠܟܝܐ ܘܫܘܠܛܢܐ ܩܘܛܢܝܐ ܒܬܪ ܩܘܡܐ ܕ1958 ܒܘܫ ܗܘܐܠܗ̇ ܝܬܝܪܘܬܐ ܕܬܘܬܒܼܘܬܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܘܡܬܢ ܡ̣ܢ ܐܬܪܝܗܝ. ܠܕܐܗܐ ܥܠܬܐ ܪܒܐ ܐܠܨܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܕܟܠ ܚܕ ܫܪܝܪܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܘܡܬܢ ܘܟܠܝܗܝ ܫܘܬܐܣ̈ܢ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܕܐܣܪܝ ܬܚܡܢܝܬܝ̈ܗܝ ܘܥܒܼܘܕܝܬܝ̈ܗܝ ܡܛܠ ܚܠܢܬܐ ܘܡܩܘܝܬܐ ܠܐܝܬܘܬܐ ܕܐܘܡܬܢ ܥܠ ܐܪܥܗ̇ ܝܡܝܬܐ. ܐܝܬܘܬܢ ܥܠ ܐܪܥܢ ܠܐ ܦܝܫܐ ܚܘܡܝܬܐ ܘܢܛܪܬܐ ܐܢ ܟܠܝܗܝ ܫܪܝܪ̈ܐ ܡ̣ܢ ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܘܫܘܬܐܣ̈ܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܘܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܠܐ ܪܚܛܝ ܒܣܘܪܗܘܐ ܘܛܠܒܝ ܙܕܩܐ ܕܡܥܪܬܐ ܕܐܪ̈ܥܬܢ ܘܢܛܪܬܐ ܠܕܐܢ̈ܐ ܡܘܠܟܢ̈ܐ ܘܡܬܘܬ̈ܐ ܡ̣ܢ ܡܬܥܒܼܪ̈ܢܐ ܘܡܫܠܛܢܢ̈ܐ ܕܡܘܠܟܢ̈ܢ ܐܢ ܗܘܝܐ ܡ̣ܢ ܫܒܼܒܼܢ ܕܩܘܪܒܐ ܝܢ ܕܪܚܩܐ ܒܬܪ ܬܚܘܡ̈ܐ، ܘܥܕܪܢܬܐ ܡܦܪܝܬܐ ܕܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܩܐ ܕܐܢܝ ܕܒܚܝܐ ܝܢܐ ܘܕܒܥܝ ܕܥܪܝ ܠܒܬܝܗܝ ܒܐܬܪܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ.

ܐܢ ܡܨܐܠܗ ܥܡܢ ܥܡ ܫܘܬܐܣ̈ܗ ܘܩܘܒܘܚܝܬ̈ܗ ܦܪ̈ܝܫܐ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܓܠܘܬܐ ܠܦܠܚܐ ܥܠ ܐܗܐ ܢܝܫܐ ܩܘܢܛܪܘܢܝܐ ܩܕܝܫܐ ܗ̇ܝܓܗܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬܗܘܝܢܬܐ ܕܐܢ̈ܐ ܦܠܚܢ̈ܗ ܘܥܒܼܘܕܝܬ̈ܗ ܠܐ ܝܗܒܼܝ ܚܕܐ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܘܦܠܛܐ ܛܒܼܐ ܘܓܘܪܐ ܩܐ ܝܘܬܪܢܐ ܕܐܘܡܬܢ ܘܕܥܬܝܕܗ̇ ܥܠ ܐܪܥܢ ܬܫܥܝܬܢܝܬܐ، ܡܛܠ ܐܦ ܒܥܠܕܒܼܒܼܐ ܗ̇ܝܓܗܐ ܠܐ ܗܘܐܠܗ ܠܒܼܝܒܼܘܬܐ ܠܡܢܣܘܝܐ ܐ݇ܟܼܠܬܐ ܝܢ ܒܠܥܬܐ ܙܕܩ̈ܐ ܕܥܡܢ ܢܡܘܣܝ̈ܐ ܒܐܪܥܢ ܝܡܝܬܐ، ܐܝܢܐ ܒܗܦܟܐ ܕܐܗܐ ܟܡܐ ܕܐܚܢܢ ܦܠܝܓܼ̈ܐ ܝܘܚ ܠܐܚܕܕ̈ܐ ܡܐܝܟ̇ ܦܪ̈ܨܘܦܐ، ܒܬ̈ܐ، ܩܘܒܘܚܝܬ̈ܐ ܘܛܘܟܣ̈ܐ ܘܠܐ ܝܘܚ ܒܡܨܝܐ ܠܦܠܚܐ ܥܠ ܚܕ ܪܐܙܐ ܘܛܟܼܣܐ ܕܪܝܐ ܒܢܝܐ ܥܠ ܐܣ̈ܐ ܕܝܡܘܩܪ̈ܛܝܐ ܘܢܣܝܢܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܘܢܬܝ̈ܐ ܒܥܠܕܒܼܒܼ̈ܢ ܒܘܫ ܒܕ ܡܦܪܐ ܘܡܝܬܝܪ ܛܠܘܡܝܗ ܥܠܢ ܘܣܠܒ ܐܪܥܬ̈ܢ ܘܐܚܪܝܬܐ ܦܪܩܬܐ ܕܐܝܬܘܬܢ ܡ̣ܢ ܥܠ ܐܪܥܢ ܡܐܝܟ̇ ܚܕ ܥܡܐ ܘܚܕܐ ܐܘܡܐ. ܩܐ ܕܐܗܐ ܥܠܬܐ ܐܠܨܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܥܕܪܢܬܐ ܘܣܢܕܬܐ ܕܟܠ ܙܗܪܝܪܐ ܕܒܦܠܛܐ ܝܠܗ ܥܠ ܐܪܥܢ ܩܕܝܫܬܐ ܕܒܦܠܚܐ ܝܠܗ ܡܛܠ ܚܠܢܬܐ ܕܢܝܫܐ ܕܐܘܡܬܢ ܘܐܝܬܘܬܢ ܥܠ ܕܐܗܐ ܐܪܥܐ ܘܐܝܡܢ ܕܟܠܗ ܥܡܢ ܘܫܘܬܐܣ̈ܗ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܒܦܠܚܐ ܝܢܐ ܩܐ ܚܠܢܬܐ ܘܡܩܘܝܬܐ ܕܐܝܬܘܬܢ ܥܠ ܐܪܥܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܗܝܓܗܐ ܒܡܨܝܐ ܝܢܐ ܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܒܡܛܝܐ ܠܕܪܓܼܐ ܕܡܫܬܐܠܢܘܬܐ ܠܦܩܘܕܐ ܥܡܢ ܠܐܘܪܚܐ ܕܙܟܼܘܬܐ ܡܛܠ ܫܪܪܬܐ ܕܙܕܩ̈ܐ ܕܐܘܡܬܢ ܢܡܘܣܝ̈ܐ ܒܐܪܥܢ ܩܕܝܫܬܐ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ.

 


 • -

 • -

 • -

 • -

 • -

 • -

 • -

 • -

 • -

 • -

 • -

ܐܣ̈ܐ ܫܪ̈ܫܝܐ ܕܦܘܠܚܢܐ ܐܘܡܬܢܝܐ ܫܪܝܪܐ

ܦܘܠܚܢܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܐܬܪܝܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܒܢܝܐ ܝܠܗ ܠܐܣ̈ܐ ܫܪ̈ܫܝܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܕܚܕ݇ ܥܡܐ ܕܟܐ ܚܝܐ ܓܘ ܚܕܐ ܦܢܝܬܐ ܐܘ ܥܠ ܚܕܐ ܐܪܥܐ ܡܬܘܚܡܬܐ. ܘܐܝܡܢ ܕܒܐܡܪܐ ܝܘܚ ܐܣ̈ܐ ܫܪ̈ܫܝܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܕܚܕ ܥܡܐ ܣܘܟܠܢ ܝܠܗ ܒܘܫܝܘܬܐ ܕܚܕ݇ ܟܢܫܐ ܕܒܚܝܐ ܝܠܗ ܥܠ ܚܕܐ ܐܪܥܐ ܕܟܐ ܗܡܙܡ ܒܗ̇ܘ ܠܫܢܐ ܦܪܡܝܢܐ ܕܒܝܗ ܟܐ ܡܨܐ ܫܪܐ ܠܟܠܝܗܝ ܩܬܪ̈ܐ ܕܡܐܙܠܬܐ ܕܚܝܘܬܗ ܒܗ̇ـܝ ܦܢܝܬ݂ܐ، ܐܝܬ ܠܗ ܥܝܕ̈ܐ ܘܐܝܬܝܩܘܢ̈ܐ، ܬܫܥܝܬܐ ܡܫܘܬܦܬܐ، ܐܣܘܪ̈ܐ ܐܬܪ̈ܝܐ ܡܩܘܕܫ̈ܐ ܕܟܐ ܗܡܢ ܘܚܦܛ ܠܚܡܝܬܐ ܘܡܣܬܪܢܬܐ ܠܒܝܬܗ ܘܐܪܥܗ ܘܟܐ ܝܗܒ݂ܠ ܕܘܒ݂ܚ̈ܐ ܒܐܓܼܘܢܗ ܡܛܠ ܫܘܘܫܛܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܗ ܒܐܬܪܗ.

ܐܢ̈ܐ ܕܝܠܝܬ݂̈ܐ ܕܡܒܝܘܢܐ ܝܠܝܗܝ ܓܘ ܟܠ ܟܢܘܫܬܐ ܕܒܪܢܫܘܬܐ ܝܠܗܘܢ ܕܝܠܝܬ݂̈ܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ، ܐܝܢܐ ܐܢ ܐܢ̈ܐ ܕܝܠܝܬ݂ܐ ܘܐܣ̈ܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܚܕ݇ ܟܢܘܫܝܐ ܠܐ ܝܠܝܗܝ ܡܒܝܘܢܐ ܓܘ ܚܕܐ ܩܘܒܘܚܬܐ ܐܘ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܕܐ݇ܢܫ̈ܐ ܕܒܚܝܐ ܝܠܝܗܝ ܓܘ ܚܕܐ ܦܢܝܬܐ ܣܘܟܠܐ ܕܐܗܐ ܝܠܗ ܕܐܗܐ ܟܢܘܫܬܐ ܐܘ ܩܘܒܘܚܬܐ ܠܝܬ ܠܗ̇ ܐܢܝ݇ ܕܝܠܝܬ݂̈ܐ ܘܐܣ̈ܐ ܟܝܢܝ̈ܐ ܡܛܠ ܡܬܛܘܪܢܘܬܗ̇ ܘܦܝܫܬܗ̇ ܓܘ ܡܐܙܠܬܐ ܐ݇ܢܫܝܬܐ ܘܒܕ ܩܝܡܝ ܫܘܦܗ̇ ܩܘܒܘܚܝܬ݂̈ܐ ܘܟܢܘܫܝܬ݂̈ܐ ܐ݇ܚܪ̈݇ܢܐ ܡܬܗܘܝܢܬܐ ܝܠܗ̇ ܕܗܘܝ ܡܪܐ ܠܝܪܬܘܬܗ̇ ܒܗ̇ـܝ ܦܢܝܬܐ ܐܘ ܡܬܗܘܝܢܬܐ ܝܠܗ̇ ܕܗ̇ـܝ ܟܢܘܫܬܐ ܐܘ ܩܘܒܘܚܬܐ ܚܕܬܬܐ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܦܘܪܫܘܢܝܐ ܓܘܪܐ ܡܢܗ̇ ܠܐܗܐ ܥܠܬܐ ܒܕ ܫܝܦܐ ܘܦܢܝܐ ܠܟܠܝܗܝ ܥܩܒ݂ܬ݂̈ܐ[1] ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܠܐ ܝܠܝܗܝ ܕܝܗ̇ ܘܒܕ ܚܦܛܐ ܒܟܠܝܗܝ ܫܒ݂ܝܠ̈ܐ ܘܐܘܪ̈ܚܬܐ ܠܡܪ̈ܚܘܩܐ ܘܠܦܪܩܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܥܡܐ ܡ̣ܢ ܐܪܥܗ ܫܪܫܝܬܐ ܕܠܐ ܗܘܝܐ ܚܕ ܝܘܡܐ ܕܡܨܐ ܒܩܪ ܠܬܫܥܝܬܗ ܘܡܪܕܘܬܗ ܘܙܕܩ̈ܗ ܩܢܘܢܝ̈ܐ ܒܐܪܥܗ.

ܝܕܝܕܢ[2] ܐܬܘܪܝܐ ܫܪܝܪܐ ܟܡܐ ܕܙܒ݂ܢܐ ܒܪܝܟ݂ܐ ܝܠܗ ܥܠ ܥܣܩܘܬ݂̈ܐ ܕܚܝܘܬܐ ܕܟܢܫܢ ܥܠ ܐܪܥܗ ܒܙܝܕܐ ܝܠܝܗܝ ܥܠܬ݂̈ܐ ܕܒܨܪܬܐ ܕܥܡܢ ܥܠ ܐܪܥܗ ܫܪܫܝܬܐ ܘܐܗܐ ܗܠܒܬܐ ܡܥܒ݂ܘܕܐ ܝܠܗ̇ ܡܚܝܠܘܬܐ ܕܟܠܝܗܝ ܥܡܠ̈ܐ ܐܘ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܦܝܫܬܐ ܥܠ ܐܪܥܢ، ܡܥܒ݂ܘܕܐ ܝܠܗ̇ ܕܚܝܚ ܒܩܘܒܘܚܝܬ݂̈ܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܘܒܘܪ̈ܒܙܐ ܒܐܪ̈ܥܬ݂ܐ ܢܘܟ݂ܪ̈ܝܐ ܠܬܫܥܝܬܢ، ܠܡܪܕܘܬܢ، ܘܒܨܪܬܐ ܕܪܓܼܫܢ ܐܘܡܬܢܝܐ ܐܬ݂ܪܝܐ ܕܐܪܥܢ ܫܪܫܝܬܐ، ܡܥܒ݂ܘܕܐ ܝܠܗ̇ ܚܝܘܬܐ ܚܕܬܬܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܚܕܬܬܐ ܘܒܬܚܡܢܬܐ ܚܕܬܬܐ ܕܠܝܬ ܠܗ ܟܢܫܢ ܐܚܪ݇ܢܐ ܐܣܘܪܐ ܒܐܪܥܗ ܫܪܫܝܬܐ ܘܠܝܬ ܠܗ ܗ̇ـܝ ܣܢܝܩܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܕܚܦܛ ܡܛܠ ܡܪܕܘܬܗ ܘܠܫܢܗ.

ܐܗܐ ܝܠܗ ܫܪܪܐ ܟܝܢܝܐ ܓܘ ܡܐܙܠܬܐ ܕܫܘܘܫܛܐ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܒܪܢܫܘܬܐ ܘܐܝܡܢ ܕܡܨܐ ܠܢ ܠܦܪܡܘܝܐ ܘܒܝܕܥܐ ܠܐܗܐ ܫܪܪܐ ܘܕܐܟ݂ܝ ܒܢܚ ܘܡܩܡܚ ܩܐ ܓܢܢ ܚܕ ܛܟ݂ܣܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܥܫܝܢܐ ܘܡܬܐܘܝܢܘܬܐ ܕܟܠܝܗܝ ܡܢܘܬ݂̈ܗ ܡܛܠ ܦܘܠܚܢܐ ܐܘܡܬܢܝܐ ܐܬ݂ܪܝܐ ܠܚܝܡܐ ܘܡܘܕܒ݂ܩܐ ܥܡ ܢܩܝܦܘܬ̈ܐ ܘܡܚܕܘܪ̈ܐ ܒܥܠܕܒ݂ܒܼܝ̄ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܕܒܚܝܐ ܝܘܚ ܓܘܝܗܝ، ܗ̇ـܝ ܥܕܢܐ ܒܕ ܡܨܚ ܠܢܛܪܐ ܐܝܬܘܬܢ ܘܚܡܝܬܐ ܕܐܪ̈ܥܬܢ ܡ̣ܢ ܥܘܫܢ̈ܐ ܕܪܗܝܒ݂ܝܘܬܐ ܓܘ ܦܢܝܬܐ ܕܚܝܘܬܢ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ.

[1] ܥܩܒ݂ܬ݂̈ܐ: ܫܘܦܦ̈ܐ، ܐܬ݂ܐܪ ܕܝܗ̇

[2] ܝܕܝܕܢ: ܥܙܝܙܢ، ܡܘܚܒܢ


 • -

ܝܘܡܐ ܬܒ݂ܝܠܝܐ ܕܐܢܫ̈ܐ

ܝܘܡܐ ܬܒ݂ܝܠܝܐ ܕܐ݇ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܟܐ ܬܦܩ 8 ܒܫܒ݂ܛ ܡ̣ܢ ܟܠ ܫܢ݇ܬܐ، ܘܒܐܗܐ ܝܘܡܐ ܟܐ ܙܝܚܝ ܟܠܝܗܝ ܐ݇ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܒܟܠܝܗܝ ܐܬܪ̈ܘܬܐ. ܪܫܝܡܐ ܝܠܗ ܐܗܐ ܝܘܡܐ ܡܛܠ ܕܡܨܝ ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܡܚܙܝ ܓܘ ܐܗܐ ܝܘܡܐ ܘܒܐܗܐ ܦܘܪܣܐ ܠܟܠܝܗܝ ܦܠܛ̈ܐ ܡܣܝܡܢ̈ܐ ܘܡܪ̈ܝܡܢܐ ܕܒܓܕܫܐ ܝܠܝܗܝ ܥܠ ܢܩܒ݂ܐ ܘܓܘ ܕܐܗܐ ܙܘܝܚܐ ܟܐ ܡܚܙܝ ܐܢ̈ܐ ܐ݇ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܠܫܘܡܠܝ̈ܐ[1] ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ، ܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܘܐܩܢܘܡܝܝ̈ܐ ܘܫܪܟܐ ܕܙܕܩ̈ܐ ܐ݇ܢܫܝ̈ܐ ܕܡܛܝ̈ܐ ܝܠܝܗܝ ܥܠܝܗܝ ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܓܘ ܟܠ ܐܬܪܐ.

ܐ݇ܬܝܬܐ ܬܫܥܝܬܐ ܕܐܗܐ ܝܘܡܐ ܠܐܝܬܘܬܐ ܦܝܫܬܐ ܝܠܗ̇ ܝܕܥܬܐ ܡ̣ܢ ܥܕܢܐ ܕܡܨܐ ܠܝܗܝ ܐ݇ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܓܘ ܡܕܝܢ݇ܬܐ ܕܢܝܘܝܘܪܟ ܕܐܘܚܕܢ̈ܐ ܡܚܝܕ̈ܐ ܕܐܡܪܝܟܐ ܒܫܢ݇ܬܐ 1857 ܒܩܝܡܬܐ ܒܚܕܐ ܬܓܠܝܬܐ[2] ܕܡܘܚܙܐ ܠܗܘܢ ܓܘܗ̇ ܠܢܩܝܦܘܬ݂̈ܐ ܠܐ ܐ݇ܢܫܝ̈ܐ ܕܦܠܚܢܐ ܥܠ ܐ݇ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܘܐܦܢ ܐܢ̈ܐ ܕܚܫ̈ܐ[3] ܝܗܘܘ ܪܒܐ ܛܠܘܡ̈ܐ ܓܘ ܫܩܠ ܝܗܒ݂ܐ ܥܡ ܐܗܐ ܓܕܫܐ، ܐܝܢܐ ܡܨܐ ܠܗܘܢ ܐܢ̈ܐ ܐ݇ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܠܡܡܛܘܝ̈ܐ ܩܠܝܗܝ ܠܡܫܬܐܠܢ̈ܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܕܡܪܡܝ ܐܗܐ ܨܒ݂ܘܬܐ ܩܐ ܚܘܪܙܐ ܕܟܦܫܝܬ̈ܐ ܝܘܡܝ̈ܐ. ܐܗܐ ܓܕܫܐ ܩܘܘܡܠܗ ܡܕܪܐ (ܡܢܕܪܫ) ܒܫܢ݇ܬܐ 1908 ܟܕ ܦܠܚܝܬ݂̈ܐ ܕܡܥܡܠ̈ܐ ܘܐܘܡܢܘܬ݂̈ܐ ܕܙܩܘܪ̈ܐ ܦܠܛܠܗܘܢ ܒܚܕܐ ܬܓܠܝܬܐ ܓܘܪܬܐ ܘܐܬ݂̈ܝܗܝ ܝܗܘܐ ܠܚܡܐ ܘܘܪ̈ܕܐ ܘܒܐܗܐ ܓܗܐ ܛܠܒܠܗܘܢ ܡܒܨܪܬܐ ܕܫܥܬ݂̈ܐ ܕܫܘܠܐ ܘܡܟܠܝܬܐ ܕܡܦܠܚܬܐ ܕܝܠ̈ܕ݇ܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܘܙܕܩܐ ܕܐ݇ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܓܘ ܓܘܒܝܐ.

ܦܝܫܠܗ ܝܘܡܐ ܕ8 ܒܫܒ݂ܛ ܪܫܝܡܐ ܝܘܡܐ ܕܢܩܒ݂ܐ ܐܡܪܝܟܝܬܐ ܒܬܪ ܬܓܠܝܬܐ 1909 ܕܩܝܡܠܗܘܢ ܒܝܗ ܐ݇ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܐܡܪ̈ܝܟܝܬ݂ܐ ܕܥܒ݂ܕܠܗ ܚܕܐ ܙܝܦܬܐ ܘܚܪܒܣܬܐ ܩܐ ܟܠܝܗܝ ܐ݇ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܕܝܘܪܘܦ ܠܓ̰ܘܓܐ ܘܠܛܠܒ̈ܐ ܙܕܩܝܗܝ ܐ݇ܢܫܝ̈ܐ ܢܡܘܣܝ̈ܐ.

ܒܬܪ ܟܠܝܗܝ ܐܢ̈ܐ ܙܘܥ̈ܐ ܢܫܝ̈ܐ ܡܛܠ ܡܛܠܒܝܗܝ ܢܡܘܣܝ̈ܐ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܚܕܐ ܓ̰ܘܓ̰ܬܐ ܒܫ ܚܝܠܢܬܐ ܓܘ ܟܠܝܗܝ ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܝܡܘܩܪ̈ܛܝܐ ܡܸܛܠ ܫܪܪܬܐ ܕܙܕܩܝܗܝ ܢܡܘܣܝ̈ܐ ܟܕ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܚܘܝܕܐ ܕܐ݇ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܕܝܡܩܪܛܝܐ ܡ̣ܢ ܛܟܣܝܬ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܕܓܒ̈ܐ ܣܡܠܝ̈ܐ ܘܓܒ̈ܐ ܕܓܘܢ̈ܐ[4] ܥܒ݂ܕ ܠܗܘܢ ܚܕ ܠܘܡܕܐ ܓܘ ܦܐܪܝܣ ܒܫܢ݇ܬܐ 1945 ܕܓܘܗ ܥܬܝܕ̈ܐ[5] ܝܗܘܘ ܪܒܐ ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܡ̣ܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܝܘܪܘܦ ܘܚܘܝܕܐ ܕܣܘܒ݂ܝܬ ܘܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܓܘܢ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ. ܐܗܐ ܦܘܪܣܐ ܝܗܘܐ ܚܕܐ ܦܘܪܣܐ ܝܚܝܕܝܬܐ ܕܓܘܗ̇ ܟܠܝܗܝ ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܥܬܝܕ̈ܐ ܬܡܐ ܩܝܡܠܗܘܢ ܒܚܕ ܥܕܥܐܕܐ ܪܒܐ ܘܗܕܟ݂ܐ ܦܝܫܠܗ ܐܗܐ ܝܘܡܐ ܗ.ܕ ܝܘܡܐ ܕ8 ܒܫܒ݂ܛ ܝܘܡܐ ܬܒ݂ܝܠܝܐ ܕܐ݇ܢܫ̈ܐ ܕܓܘܗ ܟܠܝܗܝ ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܟܐ ܙܝܚܝ ܕܗܘܐ ܚܕ ܕܟ݂ܪܐ ܩܐ ܟܠܗ̇ ܐ݇ܢܫܘܬܐ ܡܛܠ ܦܪܣܬܐ ܕܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܘܫܪܪܬܐ ܕܙܕܩ̈ܐ ܢܡܘܣܝ̈ܐ ܩܐ ܟܠܝܗܝ ܐ݇ܢܫ̈ܐ ܓܘ ܬܒ݂ܝܠ

[1]  ܫܘܡܠܝ̈ܐ: ܦܠܛ̈ܐ، ܥܒ݂ܕ̈ܐ، ܐܢܓ̰ܐܙܐܬ

[2] ܬܓܠܝܬܐ: ܦܠܛܬܐ ܕܐ݇ܢܫ̈ܐ ܕܡܚܙܝ ܐܝܬܠܗܘܢ ܚܕ ܒܥܘܬܐ ܡ̣ܢ ܫܘܠܛܢܐ، ܡܛ̇ܐܗܪܐ

[3] ܕܚܫ̈ܐ:ܫܘܪܛܐ، ܦܘܠܝܣ

[4] ܓܘܢ̈ܐ: ܩܘܡܘܢܝܣܬ، ܫܝܘܥܝ̈ܐ

[5] ܥܬܝܕ̈ܐ: ܗܕܝܪ̈ܐ ܡܛܝܒ݂̈ܐ


 • -

ܠܝܬܝܘܬܐ ܕܦܩܘܕܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ

ܚܕܐ ܚܝܪܬܐ ܘܓܫܩܬܐ ܟܪܝܬܐ ܥܠ ܡܐܙܠܬܐ ܕܥܡܢ ܓܘ ܬܫܥܝܬܗ ܕܡܠܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܡ̣ܢ ܬܘܫܢܩ̈ܐ ܘܥܣܩܘܬ̈ܐ ܘܓܘܢܚ̈ܐ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܚܘܫܒܘܢܝܐ ܡܨܚ ܕܪܫܚ ܘܗܓܚ ܘܝܗܒ݂ܚ ܪܒܐ ܦܘܢܝ̈ܐ ܠܥܠܬ̈ܐ ܕܠܐ ܡܨܝܬܐ ܕܥܡܢ ܠܒܪܝܐ ܦܩܘܕܘܬܐ ܓܡܝܪܬܐ ܘܫܪܝܪܬܐ ܩܐ ܥܡܢ ܐܬܘܪܝܐ. ܐܦܢ ܕܟܠܝܗܝ ܚܝܪ̈ܝܬܐ ܘܬܐܘܪ̈ܝܐ ܫܪܘܪ̈ܐ ܝܠܝܗܝ ܐܝܡܢ ܓܘ ܚܕ ܥܡܐ ܒܗܘܝܐ ܝܠܗ ܟܘܬܫܐ ܒܝܢܬ ܟܘܢܫ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܓܘܗ، ܡܥܒ݂ܘܕܐ ܝܠܗ̇ ܕܐܗܐ ܟܘܬܫܐ ܡܒܪܐ ܚܕ ܛܘܘܪܐ ܘܫܘܘܫܛܐ ܩܐ ܗ̇ܘ ܥܡܐ ܘܡܣܩܠܗ ܓܘ ܕܪܓܼܐ ܒܘܫ ܥܠܝܐ ܓܘ ܣܡܠܬܐ ܐ݇ܢܫܝܬܐ ܘܚܪܬܐ ܒܡܨܝܐ ܝܠܗ ܐܗܐ ܟܢܫܐ ܐܘ ܥܡܐ ܕܡܒܪܐ ܩܐ ܓܢܗ ܦܩܘܕܘܬܐ ܓܡܝܪܬܐ ܘܫܪܝܪܬܐ ܡܛܠ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܘܦܪܢܣܘܬܐ ܕܥܡܐ ܓܘ ܐܬܪܗ ܕܫܩܠ ܫܘܦܗ ܓܘ ܡܐܙܠܬܐ ܐ݇ܢܫܝܬܐ ܬܒ݂ܝܠܝܬܐ.

ܐܝܢܐ ܒܘܩܪܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܒܐܬܝܐ ܝܠܗ ܩܕ݇ܡ ܥܝܢ̈ܐ ܕܟܠ ܫܪܝܪܐ ܘܝܨܘܦܬܢܐ ܒܨܒ݂ܘܬܐ ܕܐܘܡܬܗ، ܩܐ ܡܘܕܝ ܐܗܐ ܢܡܘܣܐ ܟܝܢܝܐ ܠܐ ܝܠܗ ܠܚܝܡܐ ܘܠܐ ܦܝܫܐ ܝܠܝܗܝ ܣܘܥܪ̈ܢܗ ܡܘܒܝܢ̈ܐ ܓܘ ܥܡܢ ܐܬܘܪܝܐ؟ ܗܠܒܬܐ ܠܟܠ ܒܘܩܪܐ ܐܝܬ ܦܘܢܝܐ ܘܠܟܠ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܐܝܬ ܢܩܝܦܘܬ̈ܐ ܘܥܠܬ̈ܐ ܐܢ ܡܨܐ ܠܢ ܠܦܪܡܘܝܝܗܝ ܘܗܓܘܝܝܗܝ ܒܡܠܝܘܬܐ ܘܠܐ ܪܚܩܢܬܐ ܡ̣ܢ ܫܪܪܐ ܘܠܐ ܛܡܪܬܐ ܓܘ ܬܚܡܢܬܐ ܥܝܩܬܐ ܘܐܢܝܘܬܐ ܦܪܨܘܦܝܬܐ ܒܕ ܡܨܚ ܒܫܪܪܐ ܠܚܙܝܐ ܒܟܠ ܩܪܝܚܘܬܐ ܠܐܢ̈ܐ ܥܠܬ̈ܐ ܘܕܠܐ ܝܠܗ ܒܡܨܝܐ ܠܦܣܥܐ ܠܩܕ݇ܡܐ ܡܛܠ ܩܘܝܡܐ ܚܕܬܐ ܘܡܢܬܝܬܐ ܩܐ ܥܡܢ ܐܬܘܪܝܐ ܘܙܟ݂ܘܬܐ ܩܐ ܨܒ݂ܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܒܐܪܥܢ ܫܪܫܢܝܬܐ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ.

ܦܘܢܝܐ ܕܐܗܐ ܫܘܐܠܐ ܟܐ ܚܕܪ ܘܩܢܛܪܢ ܐܡܝܢܐܝܬ ܓܘ ܚܕ ܢܘܩܙܐ ܪܒܐ ܐܠܨܝܐ ܘܗ̇ܘ ܝܠܗ ܟܠܝܬܐ ܥܠ ܡܨܝܬ̈ܐ ܕܚܕ ܟܢܫܐ ܐܘ ܥܡܐ ܠܥܒ݂ܪܐ ܠܟܠܝܗܝ ܢܩܝܦܘܬ̈ܐ ܥܣܩ̈ܐ ܘܦܪܫܬܗ ܠܢܟ݂ܝܠ̈ܐ ܘܥܬܝܬ̈ܐ ܡ̣ܢ ܐܢܝ ܫܪܝܪ̈ܐ ܩܐ ܨܒ݂ܘܬ݂ܐ ܕܚܕܐ ܐܘܡܬܐ ܘܟܕ ܡܒܝܘܢܐ ܝܠܗ̇ ܡ̣ܢ ܩܪܝܬܐ ܕܬܫܥܝܬܢ ܕܓܘ ܟܢܫܐ ܐܬ݂ܘܪܝܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܗܘܝ̈ܐ ܓܘܗ ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܐܘ ܓܒ̈ܐ ܐܘ ܣܦܪܙܒ݂ܢܐ ܕܡܨܝܐ ܝܠܝܗܝ ܠܡܓܠܘܝܐ ܦܘܕ̈ܐ (ܚܠܛ̈ܐ) ܘܠܐ ܒܟܠܝܐ ܓܘ ܦܬܐ ܕܐܢܝ  ܕܒܩܝܡܐ ܝܠܝܗܝ ܒܐܢ̈ܐ ܦܘܕ̈ܐ ܕܡܡܛܘܝܐ ܝܠܝܗܝ ܚܘܙܕܓ̈ܐ ܘܢܟ݂ܝܢ̈ܐ ܓܘܪ̈ܐ ܠܚܠܩܐ ܕܐܘܡܬܢ، ܒܗܦܟܐ ܕܐܡܘܬ̈ܐ ܕܒܚܝܐ ܝܠܝܗܝ ܥܡܢ، ܟܕ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܐܢܝ ܦܩܘܕܘܝܬ̈ܐ ܫܪܝܪ̈ܐ ܩܐ ܐܘܡܬܝܗܝ ܒܫܩܠܐ ܝܠܝܗܝ ܠܡܫܬܐܠܢܘܬܐ ܘܦܩܘܕܐ ܝܠܝܗܝ ܥܡܝܗܝ ܡ̣ܢ ܙܟ݂ܘܬܐ ܠܙܟ݂ܘܬܐ.

ܬܫܥܝܬܢ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ̇ ܕܣܓܝܐܝܘܬܐ ܕܦܩܘܕܘܝܬ̈ܐ ܕܥܡܢ ܦܝܫ̈ܐ ܝܠܝܗܝ ܙܒ݂ܝܢ̈ܐ ܐܘ ܡܘܫܬܩ̈ܐ ܘܠܐ ܝܘܚ ܒܚܙܝܐ ܡܥܠ ܟܠܗ̇ ܬܫܥܝܬܢ ܥܬܝܩܬܐ ܘܕܩܐܡ ܩܝܡܬܐ ܕܦܩܘܕܘܝܬ̈ܐ ܬܚܠܘܦ̈ܐ ܠܦܩܘܕܘܝܬ̈ܐ ܥܬܝܬ̈ܐ ܘܐܢܝ ܕܒܦܠܚܐ ܝܠܝܗܝ ܩܐ ܢܘܟ݂ܪ̈ܝܐ ܡܛܠ ܝܘܬܪ̈ܢܐ ܦܪ̈ܨܘܦܝܐ.

ܢܣܝܢܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܟܠܝܗܝ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܝܗܝ ܩܬܢ ܕܚܡܝܬܐ ܠܝܪܬܘܬܢ ܘܩܘܝܡܢ ܒܐܬܪܢ ܡܬܡܨܝܢܬܐ ܝܠܗ̇ ܐܢ ܐܚܢܢ ܪܘܦܐ ܠܢ ܠܨܘܕܪܐ ܥܬܝܩܬܐ ܘܡܕܘܟ݂ܐ ܠܢ ܠܫܘܠܢ ܘܡܘܪܝܙܠܢ ܠܓܢܢ ܘܪܫܡܠܢ ܩܐ ܓܢܢ ܚܕܐ ܐܘܪܚܐ ܒܢܝܬܐ ܥܠ ܐܣ̈ܐ ܕܪ̈ܝܐ ܘܡܩܡܬܐ ܕܚܕܐ ܦܩܘܕܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܩܐ ܥܡܢ.

ܐܢ ܡܨܐ ܠܢ ܠܡܩܘܡܐ ܠܦܩܘܕܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܩܐ ܥܡܢ ܐܬ݂ܘܪܝܐ ܥܠ ܐܣ̈ܐ ܕܝܡܘܩܪ̈ܛܝܐ ܘܡܫܘܬܦܬܐ ܕܟܠܗ ܟܢܫܢ ܓܘ ܣܘܥܪܢܐ ܕܩܘܝܡܢ ܘܒܢܝܬܐ ܕܫܘܬܐܣ̈ܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܘܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܘܥܕܬܢܝ̈ܐ ܘܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܥܠ ܕܐܢ̈ܐ ܐܣ̈ܐ ܕܝܡܘܩܪ̈ܛܝܐ ܗ̇ܝܓܗ̇ ܒܕܪܝܐ ܝܘܚ ܠܦܣܘܥܬܐ ܓܘܪܬܐ ܡܛܠ ܩܘܝܡܢ ܚܕܬܐ ܠܡܚܝܬܐ ܕܡܪܕܘܬܢ ܘܚܡܝܬܐ ܕܝܪܬܘܬܢ ܕܡܨܝ ܟܦܫܝ ܒܢܘܢ̈ܐ ܕܐܬܘܪ ܠܐܪܥܝܗܝ ܫܪܫܝܬܐ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܘܚܝܝ ܒܚܐܪܘܬܐ ܚܕܝ̈ܐ ܘܦܨܝܚ̈ܐ ܚܕܐ ܓܗܐ ܐ݇ܚܪ݇ܬܐ.


 • -

ܩܪ̈ܝܢܐ ܘܟܬܒ݂̈ܐ ܝܕܝܕ̈ܐ

ܩܪ̈ܝܢܐ ܘܟܬܘܒ݂̈ܐ ܝܕܝܕ̈ܐ ܐܝܬܠܢ ܣܒ݂ܪܐ ܕܕܦܐ ܚܕܬ݂ܐ ܕܢܘܗܕܐ ܒܕ ܩܒܠ ܒܥܘܬܘܟ݂ܘܢ ܘܡܠܐ ܠܨܒ݂ܝܢܘܟ݂ܘܢ ܡܛܘܠ ܛܘܘܪܐ ܕܠܫܢܢ ܘܓܪܘܣܬܐ ܕܣܦܪܝܘܬܢ ܘܡܪܡܬܗ̇ ܠܫܘܝܐ ܕܣܦܪܝܘܬܐ ܬܒ݂ܝܠܝܬܐ ܕܗܘܝܐ ܚܝܬܐ ܘܐܡܝܢܬܐ ܓܘ ܡܐܙܠܬܐ ܐ݇ܢܫܝܬܐ ܕܩܐܡ ܘܕܥܬܝܕ.

ܣܦܪܝܘܬܢ ܒܠܫܢܢ ܒܕ ܗܘܝ ܥܠܬ݂̈ܐ ܩܐ ܪܒܐ ܒܨܘܝ̈ܐ ܕܒܪܢܫܘܬܐ ܠܕܪܫܗ̇ ܘܠܝܗܒ݂ܐ ܚܝܠܐ ܘܥܘܫܢܐ ܩܐ ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܐܝܬܘܬܢ ܐܝܟܼ ܥܡܐ ܚܝܐ ܕܒܡܨܝܐ ܝܠܗ ܠܚܡܘܝܐ ܠܡܪܕܘܬܗ ܓܘ ܟܘܬܫܐ ܕܦܝܫܬܐ ܘܐܡܝܢܘܬܐ ܒܥܠܡܐ ܘܒܕ ܐܣܪܐ ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܥܡܢ ܐܬ݂ܘܪܝܐ ܒܬܫܥܝܬܗ ܘܒܡܕܝܢܝܘܬܗ ܕܕܥܒ݂ܪ ܘܕܩܐܡ ܘܕܥܬܝܕ.

ܟܬܘܒ݂̈ܐ ܘܩܪ̈ܝܢܐ ܝܕܝܕ̈ܐ ܚܘܕܬ݂ܐ ܕܐܗܐ ܕܦܐ ܝܠܗ̇ ܒܥܠܬܐ ܕܐ݇ܬܝܬܐ ܠܐܝܬܘܬܐ ܡܢܝܢܐ ܚܕܬ݂ܐ ܕܓ̰ܘܡܠܐ 2.5  ܕܡܨܝܐ ܝܘܚ ܠܬܪܓܘܡܐ ܠܟܢܦܪ̈ܐ ܕܠܫܢܐ ܐܬ݂ܘܪܝܐ܆ܣܘܪܝܝܐ ܕܡܨܐ ܡܠܐ ܠܣܢܝܩܘܬ݂̈ܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܚܕܬ݂ܐ ܕܐܢܬܪܢܝܬ ܘܡܐܢ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܝܟܼ ܐܝܦ̮ܘܢ ܘܬܠܝܦ̮ܘܢ̈ܐ ܚܕܬ݂̈ܐ ܕܒܢܝܐ ܝܠܝܗܝ ܥܠ ܬܩܢܝܩܘܬ݂ܐ ܚܕܬܬܐ.

ܩܪ̈ܝܢܐ ܘܟܬܘܒ݂̈ܐ ܝܕܝܕ̈ܐ ܦܪܢܣܘܬ݂ܐ ܕܢܘܗܕܪܐ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܣܒ݂ܪܐ ܘܨܒ݂ܝܢܐ ܕܐܚܬܘܢ ܒܕ ܗܘܝܬܘܢ ܐܡܝܢ̈ܐ ܓܘ ܥܒ݂ܘܕܝܬ݂ܘܟ݂ܘܢ ܣܦܪܝܐ ܘܚܠܢܬܐ ܕܐܗܐ ܕܦܐ، ܡܛܘܠ ܕܗ̇ܘ ܝܠܗ ܝܚܝܕܝܐ ܒܠܫܢܐ ܕܐܘܡܬܢ ܐܬ݂ܘܪܝܬܐ ܡܛܘܠ ܟܠܝܗܝ ܢܘܣܝ̈ܐ ܘܒܨܘܝ̈ܐ ܫܪܘܪ̈ܐ ܝܠܝܗܝ ܕܠܫܢܐ ܝܠܗ ܗ̇ܘ ܐܣܛܘܟ݂ܣܐ ܒܫ ܐܠܨܝܐ ܩܐ ܚܝܬܐ ܘܐܡܝܢܘܬܐ ܕܚܕܐ ܐܘܡܬܐ.

ܒܚܘܬܡܐ ܩܒܠܘܢ ܡܸܢܲܢ ܩܘܒܠܛܝܒܘܬܐ ܘܬܘܕܝܬ݂̈ܐ ܣܓܣܝܐ̈ܐ ܠܫܘܬܦܬܘܟ݂ܘܢ ܓܘ ܛܘܪܬܐ ܕܕܦܐ ܕܟܬܒ݂ܐ ܕܢܘܗܕܐ.

ܦܘܠܘܣ ܕܢܚܐ