Drama

 • -

 • -

 • -

 • -

 • -

 • -

 • -

 • -

ܬܪܝ ܡܪ̈ܕܘܝܬܐ

ܪܒܐ ܟܐ ܗܘܝܐ ܥܣܩܐ ܐܝܡܢ ܕܐ݇ܢܫܐ ܗܘܝܐ ܟܠ ܚܕܐ ܐܩܠܗ ܓܘ ܚܕ ܟܢܘܫܝܐ. ܩܐ ܝܠ̈ܐ ܘܒܢܬ̈ܐ ܒܘܫ ܪܒܐ ܕܝܢܐ ܓܘ ܥܘܡܪܐ ܘܫܢ̈ܐ ܕܥܠܝܡܘܬܐ ܟܐ ܗܘܝܐ ܚܝܘܬܐ ܚܕܬܐ ܩܬܝܗܝ ܪܒܐ ܙܗܡܬ ܕܡܕܒܼܩܝ ܚܝܘܬܝܗܝ ܥܡ ܕܐܗ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܚܕܬܐ. ܟܐ ܗܘܐ ܪܒܐ ܕܘܪ̈ܫܐ ܓܘ ܟܠܦܬ. ܐܒܼܗ̈ܐ ܪܒܐ ܓܗ̈ܐ ܟܐ ܙܕܥܝ ܥܠ ܝܠܝܗܝ ܩܐ ܕܠܐ ܬܠܩܝ ܘܦܫܪܝ ܓܘ ܕܐܗܐ ܚܝܘܬܐ ܚܕܬܐ ܘܡܘܪܕܢܬܐ.

ܐܝܢܐ ܐܘܦ ܝܠ̈ܐ ܘܒܢܬ̈ܐ ܠܐ ܝܢܐ ܫܚܠܘܦ̈ܐ ܩܐ ܗܠ ܕܗ̇ܘ ܕܪܓܼܐ ܕܒܬܠܩܐ ܝܢܐ. ܐܢܝ ܟܐ ܫܚܠܦܝ ܩܐ ܕܐܚܟ̰ܝ ܠܐ ܗܘܝܐ ܕܚܝܝ ܐܝܟܿ ܥܕܬ̈ܐ ܥܬܝܩ̈ܐ.

ܪܒܐ ܒܘܫ ܣܢܗܬ ܝܠܗ̇ ܩܐ ܕܗ̇ܘ ܫܪܒܐ ܕܝܠܗ ܒܗܘܝܐ ܒܪܝܐ ܡ̣ܢ ܐܬܪܐ ܡ̣ܢ ܣܒܒ ܐܢܝ ܠܐ ܝܕܥܝ ܕܐܟܼܝ ܝܗܘܐ ܓܘ ܐܬܪܐ ܘܐܘܦ ܐܒܼܗܬ̈ܐ ܠܐ ܡܠܦܝܠܗܘܢ ܒܢܘܢܝܗ̈ܝ ܐܝܟܿ ܕܝܗܘܐ ܚܝܘܬܐ ܥܣܩܐ ܓܘ ܐܬܪܐ ܘܪܒܐ ܡ̣ܢ ܥܕܬ̈ܐ ܕܥܒܼܝܪܐ ܝܗܘܘ ܓܘܢ ܠܐ ܝܗܘܘ ܕܝܢ، ܒܘܫ ܙܘܕܐ ܝܗܘܘ ܕܡܘܫܠܡܢ̈ܐ. ܒܕ ܕܐܗܐ ܣܒܒ ܟܐ ܗܘܝܐ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܪܒܐ ܓܘܪܬܐ ܥܠ ܦܪܨܘܦܝܘܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܐܝܡܢ ܕܗܘܝܐ ܥܣܩܘܬܐ ܘܬܚܡܢܬܐ ܓܘ ܫܘܚܠܦܐ ܕܚܝܘܬܐ ܡ̣ܢ ܙܒܼܢܐ ܥܠ ܚܝܘܬܐ ܚܕܬܐ.

ܒܪܢܫܐ ܟܐ ܦܐܫ ܐܝܟܿ ܚܕ ܐ݇ܢܫܐ ܙܕܝܥܐ ܘܟܐ ܗܘܐܠܗ ܠܝܬܝܘܬܐ ܕܐܝܩܪܐ ܩܐ ܚܝܘܬܐ ܘܕܥܬܝܕ ܐܝܡܢ ܕܒܗܘܝܐ ܝܠܗ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ، ܘܕܠܐ ܕܝܕܥܬܐ ܕܓܢܗ ܟܐ ܗܘܐܠܗ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܢܦ̮ܫܢܝܬܐ، ܐܝܢܐ ܠܐ ܡܘܒܝܢܬܐ. ܪܒܐ ܟܐ ܗܘܐ ܐ݇ܢܫܐ ܠܐ ܪܗܬ ܘܫܓܼܝܫܐ ܐܝܡܢ ܕܐ݇ܢܫܐ ܚܝܐ ܓܘ ܬܪ̈ܝܢ ܟܢܘܫܝ̈ܐ ܘܬܪ̈ܝܢ ܡܪ̈ܕܘܝܬܐ ܦܪ̈ܫܐ ܡܐܚܕܕܐ.

 ܐܬܘܪ ـ ܣܘܝܕ


 • -

ܟܘܬܫܐ ܕܡܪܕܘܬܢ ܐܬܘܪܝܬܐ ܡܛܠ ܦܝܫܬܗ̇

ܡܪܕܘܬܐ ܕܟܠ ܐܘܡܬܐ ܟܐ ܦܝܫܐ ܚܫܝܒܼܬܐ ܚܕܐ ܡ̣ܢ ܐܣ̈ܐ ܕܟܐ ܒܢܝܐ ܥܠܗ̇ ܣܘܥܪܢܐ ܘܚܘܦܛܐ ܕܥܡܡ̈ܐ. ܟܕ ܟܠ ܐܘܡܬܐ ܐܝܬܠܗ̇ ܡܪܕܘܬܐ ܕܝܠܢܝܬܐ ܕܓܢܗ̇ ܘܟܐ ܦܪܫܐ ܡ̣ܢ ܡܪ̈ܕܘܬܐ ܕܐܡܘܬ̈ܐ ܐܚܪܢܐ ܘܝܨܝܦܘܬܗ̇ ܒܚܕ ܓܝܓܼܠܐ ܝܢ ܓܒܐ ܡܬܘܚܒܐ ܠܦܘܬ ܢܩܝܦܘܬ̈ܐ ܕܝܠܢܝ̈ܐ ܘܡܠܘܐܬܢܝ̈ܐ ܕܗ̇ـܝ ܐܘܡܬܐ.

ܡܪܕܘܬܐ ܒܐܘܣܝܗ̇ ܒܢܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܠܚܕ ܒܢܝܬ ܕܕܘܠܩܒܼܐ ܒܝܠ ܓܫܩܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܘܕܝܠܗ̇ ܓܫܩܬܐ ܝܢ ܚܝܪܬܐ ܗܦܟܝܬܐ ܘܓܫܩܬܐ ܚܕܬܐ ܕܝܠܗ̇ ܓܫܩܬܐ ܩܕܘܡܬܢܝܬܐ ܘܫܘܘܫܛܝܬܐ. ܟܕ ܩܢܘܢܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܡܥܒܼܘܕܐ ܝܠܗ ܩܪܡܬܐ ܘܙܟܼܘܬܐ ܕܓܫܩܬܐ ܚܕܬܐ ܕܗ̇ـܝ ܟܐ ܡܥܒܼܕܐ ܓܢܝܬܐ ܕܛܟܼܣܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܠܓܒܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܘܛܒܼܬܐ. ܡܪܕܘܬܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬܗܘܝܢܬܐ ܘܠܐ ܡܬܡܨܝܢܬܐ ܕܚܒܼܫܐ ܕܝܠܝܬ̈ܐ ܘܝܘܒܠ̈ܐ ܣܡܝ̈ܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܡܕܝܢܝܐ ܝܢ ܡܫܘܫܛܐ ܡܐܝܟܿ ܥܝܕ̈ܐ ܘܐܝܬܝܩܘܢ ܠܐ ܛܒܼ̈ܐ ܘܫܦܝܪ̈ܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܐܚܪܢܐ ܐܦܢ ܕܐܢ̈ܐ ܥܡܡ̈ܐ ܝܢܐ ܚܘܫܒܢ̈ܐ ܓܘ ܕܐܢܝ ܕܪ̈ܓܼܐ ܒܘܫ ܥܠܝ̈ܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܘܡܕܝܢܝܘܬܐ، ܐܝܢܐ ܡܪܕܘܬܐ ܒܕ ܫܩܠܐ ܘܕܒܼܩܐ ܒܐܢܝ ܕܝܠܝܬ̈ܐ ܒܘܫ ܛܒܼ̈ܐ ܘܒܚܕ ܪܓܼܫܐ (ܪܥܫܬܐ) ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܡܘܕܒܼܩܐ ܥܡ ܬܫܥܝܬܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܐܢܫܝܬܐ.

ܐܝܡܢ ܕܕܝܠܝܬ̈ܐ ܠܐ ܛܒܼ̈ܐ ܘܫܦܝܪ̈ܐ ܡܒܝܘܢ̈ܐ ܝܢܐ ܓܘ ܫܒܼܝܠ̈ܐ ܕܕܘܒܪ̈ܐ ܕܚܕ ܥܡܐ ܠܐ ܝܠܗ ܣܘܟܠܐ ܕܐܗܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܕܗ̇ܘ ܥܡܐ ܝܠܗ̇ ܫܩܠܬܐ ܘܩܒܠܬܐ ܠܐܢ̈ܐ ܕܝܠܝܬ̈ܐ ܠܐ ܛܒܼ̈ܐ ܘܫܦܝܪ̈ܐ ܡܛܠ ܣܘܟܠܐ ܝܘܠܡܦܢܝܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܝܠܗ ܗ̇ܘ ܣܘܟܠܐ ܒܘܫ ܥܠܝܐ ܕܥܝܕ̈ܐ، ܐܝܬܝܩܘܢ ܘܕܘܒܪ݁ܐ ܛܒܼ̈ܐ ܕܚܕ ܥܡܐ، ܐܝܢܐ ܐܗܐ ܡܬܡܨܝܢܬܐ ܝܠܗ̇ ܕܡܪܕܘܬܐ ܕܗ̇ܘ ܥܡܐ ܡܘܓܕܠܬܐ ܝܠܗ̇ ܘܠܐ ܝܠܗ̇ ܗܘܝܬܐ ܩܐܠܗ̇ ܦܘܪܣܐ ܡܛܠ ܫܘܫܛܗ̇ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܗ̇. ܘܐܢܝ ܕܝܠܝܬ̈ܐ ܘܕܘܒܪ̈ܐ ܠܐ ܛܒܼ̈ܐ ܕܡܒܝܘܢܐ ܝܢܐ ܓܘ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܚܕ ܥܡܐ ܝܢܐ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܘܥܒܼܕ̈ܐ ܕܡܒܨܘܪ̈ܐ ܝܢܐ ܡ̣ܢ ܐܝܩܪܐ ܘܡܟܠܘܝܐ ܝܢܐ ܠܫܘܘܫܛܐ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܐܗܐ ܥܡܐ ܡܓܘ ܡܐܙܠܬܐ ܘܐܡܝܢܘܬܐ ܟܢܘܫܝܝܬܐ ܕܒܝܬܘܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܘܦܠܛ̈ܝ ܝܢܐ ܫܘܠܡܐ ܘܓܢܝܬܐ ܕܫܡܫܐ ܕܐܗܐ ܥܡܐ ܡ̣ܢ ܓܘ ܬܫܥܝܬܐ ܕܒܪܝܬܐ.

ܐܢ ܚܕ ܥܡܐ ܠܐ ܡܚܦܛ ܡܛܠ ܚܡܝܬܐ ܘܢܛܪܬܐ ܕܡܪܕܘܬܗ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܘܦܠܚ ܒܟܫܝܪܘܬܐ ܡܛܠ ܙܕܩ̈ܗ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܘܙܕܩܐ ܕܡܬܥܒܕܢܘܬܐ ܕܐܗܐ ܡܪܕܘܬܐ ܥܡ ܡܪ̈ܕܘܬܐ ܩܘܪܒܐ ܘܪܚܩܐ ܡܸܢܗ، ܠܐ ܡܨܐ ܐܗܐ ܥܡܐ ܕܗܘܐ ܚܝܐ ܘܐܡܝܢܐ ܓܘ ܕܪܓܘܫܬܐ ܘܓܝܓܼܠܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܒܝܬܘܬܐ ܐܢܫܝܬܐ ܓܘ ܬܒܼܝܠ. ܙܕܩ̈ܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܕܝܢܐ ܚܕ ܡ̣ܢ ܐܣ̈ܐ ܕܚܘܦܛܢ ܝܠܗ̇ ܓܫܡܢܬܐ ܕܕܘܓܼܡ̈ܐ ܐܢܫܝ̈ܐ ܘܝܢܐ ܘܪ̈ܝܕܝ ܡ̣ܢ ܬܫܥܝܬܐ ܕܐܘܡܬܢ ܐܬܘܪܝܬܐ ܐܝܢܝ ܕܡܘܩܪܒܼܠܗ̇ ܓܘ ܡܐܙܠܬܐ ܕܬܫܥܝܬܗ̇ ܚܕܐ ܡܫܘܬܦܬܐ ܛܝܡܢܬܐ ܩܐ ܒܢܝܬܐ ܕܫܘܪܐ ܐܢܫܝܐ ܩܝܡܐ.

ܡܪܕܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܒܙܒܼܢܐ ܕܐܡܦܪܬܘܪܘܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܝܗܘܐ ܡܪܕܘܬܐ ܫܘܘܫܛܝܬܐ ܘܣܦܪܝܬܐ ܘܝܘܠܦܢܝܬܐ ܚܒܼܝܫܬܐ ܟܕ ܒܝܬـܐܪ̈ܟܐ ܕܐܫܘܪ ܝܠܗ̇ ܒܣܗܕܐ ܩܐ ܕܐܗܐ ܫܘܘܫܛܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ. ܘܐܢ ܓܫܩܚ ܠܓܒܐ ܕܐܪܕܟܼܠܘܬܐ ܘܥܘܡܪܢܐܥܩܒܼ̈ܝ ܒܣܗܕܐ ܝܢܐ ܓܘ ܟܠܝ ܡܕܝܢܬ̈ܐ ܕܐܬܪܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܘܓܘ ܒܝܬܥܬܩ̈ܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܬܒܼܝܠ ܘܕܐܚܪܢܐ ܕܗܠܐ ܦܝܫ̈ܐ ܝܢܐ ܛܫܝ̈ܐ ܬܚܘܬ ܐܪܥܐ. ܘܒܬܪ ܐ݇ܬܝܬܐ ܕܬܘܕܝܬܐ ܡܫܝـܚـܝܬܐ ܥܡܐ ܐܬܘܪܝܐ ܝܗܘܐ ܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܕܫܩܠܗ ܠܩܕܠܗ ܘܠܝܬܐ ܕܦܪܣܬܐ ܕܐܗܐ ܬܘܕܝܬܐ ܓܘ ܬܒܼܝܠ ܘܦܫܠܗ̇ ܐܗܐ ܬܘܕܝܬܐ ܩܘܢܛܪܘܢ ܕܬܚܡܢܬܗ.

ܒܥܠܬܐ ܕܫܠܛܢܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܬܘܕܝܬܢܝܬܐ ܡܫܝـܚـܝܬܐ ܥܠ ܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܟܘܣܐܠܗ̇ ܘܡܘܟܠܐܠܗ̇ ܐܗܐ ܡܪܕܘܬܐ ܠܡܪܕܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ، ܘܡܛܐܠܗ̇ ܐܠܗܘܬܐ (ܬܐܘܠܘܓܼܝܐ) ܟܣܠܗ ܐܢܝ ܕܪ̈ܓܼܐ ܒܘܫ ܥܠܝ̈ܐ. ܒܥܠܬܐ ܕܐܗܐܫܠܛܢܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܬܘܕܝܬܢܝܬܐ ܥܠ ܥܡܢ ܐܬܘܪܝܐ ܘܡܓܕܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܢܦܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܓܘ ܚܕ ܫܓܼܘܫܝܐ ܘܪܘܚܩܢܝ ܡ̣ܢ ܚܘܡܣܢܐ ܢܦ̮ܫܢܝܐ ܕܟܐ ܐܬܐ ܡ̣ܢ ܥܠܠ̈ܐ ܕܠܐ ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܡܐܙܠܬܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܘܫܘܘܫܛܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܕܚܕܐ ܐܘܡܬܐ. ܐܝܡܢ ܕܥܡܢ ܐܬܘܪܝܐ ܠܐ ܗܘܐܠܗ ܩܐܠܗ ܚܘܡܣܢܐ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܫܘܪܐܠܗ ܥܒܼܕܐ ܡܪܝܡܢܐ ܬܘܣܘܦܐ ܫܒܼܝܠ̈ܐ ܕܦܘܠܓܼܐ ܡܛܠ ܗܢܝܢ̈ܐ ܦܪ̈ܨܘܦܝܐ ܪܚܩܐ ܡ̣ܢ ܐܝܬܝܩܘܢ ܘܡܪܕܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܥܠܝܬܐ.

ܐܗܐ ܟܘܬܫܐ ܠܐ ܫܪܝܪܐ ܕܒܪܐܠܗ ܒܝܠ ܕܐܢ̈ܐ ܩܘܒܘܚـܝܬ̈ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܫܒܼܩܠܗ ܕܟܢܫܢ ܐܬܘܪܝܐ ܒܠܓ ܘܩܡܛ ܟܠܗ ܚـܝܠܗ ܩܐ ܫܪܝܬܐ ܕܩܬܪܗ ܬܘܕܝܬܢܝܐ ܘܡܥܠ ܙܒܼܢܐ ܪܚܩܠܗ ܡ̣ܢ ܠܦܠܚܐ ܡܛܠ ܚܡܝܬܐ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܗ ܐܘܡܬܢܝܬܐ. ܘܠܐܕܝܘܡ ܝܘܡܐ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܦܠܛ̈ܐ ܓܠܘܙܝ̈ܐ ܘܡܪ̈ܝܡܢܐ ܕܐܢܝ ܦܘܠܓܼ̈ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܕܐܕܝܘܡ ܝܘܡܐ ܕܥܡܢ ܦܠܝܓܼܐ ܝܠܗ ܠܫܘܡܗ̈ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܘܠܐ ܝܠܗ ܡܨܝܐ ܕܫܩܠ ܝܘܬܪܢܐ ܡ̣ܢ ܡܐܙܠܬܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܟܢܘܫܝܝܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܓܘ ܕܐܗܐ ܒܪܝܬܐ.

ܒܥܠܬܐ ܕܒܠܓܬܗ ܒܟܘܬܫܐ ܬܘܕܝܬܢܝܐ ܘܠܐ ܡܨܝܬܗ ܠܡܒܪܘܝܐ ܚܕܐ ܬܓܒܪܬܐ ܘܚܕ ܪܐܙܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܝܢ ܛܟܼܣܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܓܘܢܝܐ ܫܘܪܐܠܗܘܢ ܩܘܒܚܝܬ̈ܐ ܕܥܡܢ ܘܦܪ̈ܨܘܦܗ ܘܟܠ ܚܕ ܡ̣ܢ ܢܩܝܦܘܬܐ ܘܐܝܟܢܘܬܐ ܕܐܝܬܠܗ ܓ̰ܘܓ̰ܐ ܡܛܠ ܚܡܝܬܐ ܕܓܢܗ ܘܒܝܬܘܬܗ. ܒܥܠܬܐ ܕܐܗܐ ܢܩܝܦܘܬܐ ܫܘܪܐܠܗܘܢ ܝܠܝܦ̈ܐ ܘܬܚܡܢܢ̈ܐ ܓܘ ܦܥܘܢ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܡܐܝܟܿ ܝܘܠܦܢܐ ܕܡܢܝܘܬܐ، ܬܪܓܡܬܐ، ܐܣܝܘܬܐ ܘܟܠܕܝܘܬܐ (ܐܣܛܪܘܢܘܡܝܐ) ܠܦܠܚܐ ܘܬܫܡܘܫܐ ܠܥܘܫܢ̈ܐ ܡܫܘܠܛܢ̈ܐ ܠܥܡܢ ܡܐܝܟܿ ܕܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܕܪܒܐ ܡ̣ܢ ܝܕܘܥ̈ܐ ܘܚܟܝܡ̈ܐ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܛܐܘܠܐ ܝܢܐ ܚܕ ܕܘܪܐ (ܓܪܐ) ܐܠܨܝܐ ܓܘ ܚܩܠ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܕܝܘܠܦܢ̈ܐ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܒܙܒܼܢܐ ܕܬܚܠܘܦ̈ܐ ܥܒܣܝ̈ܐ. ܠܐ ܐܚܟ̰ܝ ܥܘܫܢ̈ܐ ܡܫܘܠܛܢ̈ܐ ܫܩܠܗܘܢ ܝܘܬܪܢܐ ܡ̣ܢ ܝܕܘܥ̈ܐ ܘܝܠܝܦ̈ܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܐܝܢܐ ܐܘܦ ܐܢܝ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܝܢܐ ܪܚܩܐ ܒܬܪ ܝܡܬ̈ܐ ܫܩܠܗܘܢ ܝܘܬܪ̈ܢܐ ܣܓܝܐ̈ܐ ܒܝܕ ܬܪܓܡܬܐ ܕܟܬܒܼ̈ܐ ܕܡܢܝܘܬܐ، ܐܣܝܘܬܐ ܘܝܘܠܦܢ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܘܐܗܐ ܗܘܐܠܗ̇ ܥܠܬܐ ܕܡܢܬܝܬܐ ܘܫܘܘܫܛܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܥܪܒܼܐ.

ܡܪܕܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܢܦܠܬܐ ܓܘ ܛܘܠܩܐ ܒܥܠܬܐ ܕܪܒܐ ܡ̣ܢ ܥܘܫܢ̈ܐ ܕܚܫܟܐ ܕܫܩܠܗܘܢ ܫܘܦܐ ܓܘ ܐܬܪܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ. ܟܕ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܒܫܢ݇ܬܐ 656 ܫܠܛܘܢܐ ܝܢܐ ܥܪ̈ܒܝܐ ܥܠ ܐܬܪܐ، ܒܕܪܐ 13 ܒܫܦܚܐ ܝܢܐ ܨܦܚܝܬ̈ܐ ܕܓ̰ܝܢܓܝܣܚܐܢ ܥܠ ܟܠܗ̇ ܐܬܪܢ ܘܒܫܢ݇ܬܐ 1534 ܫܠܛܘܢܐ ܝܢܐ ܥܘܬܡܢܝ̈ܐ. ܓܘ ܟܠܝ ܕܐܢ̈ܐ ܡܫܩܠ̈ܐ ܬܫܥܝܬܢܝ̈ܐ ܠܐ ܝܢܐ ܫܒܼܩܐ ܐܢ̈ܐ ܥܘܫܢ̈ܐ ܕܗܘܝܐ ܡܪܕܘܬܢ ܓܘ ܡܐܙܠܬܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ. ܥܘܫܢ̈ܐ ܥܪ̈ܒܝܐ ܘܥܘܬܡܢܝ̈ܐ ܒܥܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܝ ܘܬܘܕܝܬـܝ ܠܐ ܡܫܝـܚـܝܬܐ ܡܟܠܘܝܐ ܝܢܐ ܘܡܓܕܘܠܐ ܠܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܡܐܝܟܿ ܕܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܡ̣ܢ ܩܘܡܝܬ̈ܐ ܘܓܕܫ̈ܐ ܕܒܓܕܫܐ ܝܢܐ ܒܪܫ ܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܡ̣ܢ ܦܪ̈ܡܝܬܐ (ܦܪ̈ܡܢܐ) ܘܡܩܕܬܐ ܕܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܕܥܡܢ ܐܬܘܪܝܐ ܓܘ ܐܬܪܢ ܬܫܥܝܬܢܝܐ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ.

ܒܪܫ ܟܠܝ ܕܐܢ̈ܐ ܓܕܫ̈ܐ ܘܛܠܘܡܝ̈ܐ ܕܓܕܫܠܗܘܢ ܥܠ ܥܡܐ ܐܬܘܪܝܐ، ܐܝܢܐ ܗ̇ܘ ܠܐ ܟܠܐ ܝܠܗ ܡ̣ܢ ܡܫܘܬܦܬܗ ܓܘ ܬܫܡܫܬܐ ܕܡܐܙܠܬܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܐ݇ܢܫܝܬܐ. ܒܕܪܐ ܕܩܘܝܡܐ ܘܐܘܡܢܘܬܐ ܟ̰ܠܦܠܗ ܥܡܢ ܐܘܪܚܗ ܓܘ ܟܠܝ ܢܩܝܦܘܬ̈ܐ ܥܣܩ̈ܐ ܒܩܬܝܬܘܬܐ ܠܡܪܘܡܐ ܡܪܕܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܡܛܠ ܕܡܪܡ ܒܝܗ̇ ܗܝܝܘܬܗ ܘܕܝܠܢܝܘܬܗ ܐܘܡܬܢܝܬܐ. ܩܘܝܡܐ ܕܡܪܕܘܬܢ ܚܕܬܐ ܫܘܪܐ ܠܗ ܡ̣ܢ ܕܪܐ 16ܘܪܚܫܠܗ ܠܩܕ݇ܡܐ ܒܝܕ ܣܘܪܗܘܐ ܪܒܐ ܒܨܘܪܐܗܠ ܕܪܐ 19 ܒܥܠܬܐ ܕܓܕܫ̈ܐ ܡܘܕܟܼܪ̈ܐ ܒܥܠܠ. ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܒܕܪܐ ܕ19 ܘܕܪܐ 20 ܦܪܣܬܐ ܕܡܕܪ̈ܫܝܬܐ، ܣܝܘܡܘܬܐ ܕܟܬܒܼ̈ܐ ܝܘܠܦܢܝ̈ܐ، ܣܦܪ̈ܝܐ، ܬܫܥܝܬܢܝ̈ܐ، ܦܝܠܣܘܦܝ̈ܐ، ܡܓܼܠܝܬ̈ܐ ܘܣܦܪ̈ܝܘܡܐ ܟܕ ܒܝܕ ܫܪܝܬܐ ܕܦܪܣܬܐ ܕܣܦܪܝܘܡܐ ܙܗܪܝܪܐ ܕܒܗܪܐ ܒܫܢ݇ܬܐ 1950 ܫܘܪܐ ܠܗ ܝܘܕܥܢ ܐܘܡܬܢܝܐ ܒܚܕ݇ ܡܫܩܠܐ ܚܕܬܐ. ܐܝܢܐ ܡܪܕܘܬܢ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܠܐ ܡܨܐ ܠܗ̇ ܕܡܛܝܐ ܠܚܕ݇ ܡܫܩܠܐ ܡܬܛܘܪܢܐ ܒܥܠܬܐ ܕܡܨܝܬ̈ܐ ܕܥܡܢ ܘܢܩܝܦܘܬ̈ܐ ܕܪ̈ܕܘܦܝܐ ܘܥܣܩܘܬ̈ܐ ܕܒܥܒܼܪܐ ܝܗܘܘ ܓܘܝ ܬܚܘܬ ܛܟܼܣ̈ܐ ܛܠܘܡ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܥܠ ܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܐܬܘܪܝܬܐ.

ܐܢ ܓܫܩܚ ܒܣܘܪܗܘܐ ܥܠ ܡܐܙܠܬܐ ܕܡܪܕܘܬܢ ܒܕܪ̈ܐ ܐܚܪܝܐ ܒܕ ܚܙܚ ܕܡܪܕܘܬܢ ܡܘܓܕܠܗ̇ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܗ̇ ܟܠܐܠܗ̇ ܒܐܫܬـܝ ܫܢ̈ܐ ܐܚܪ̈ܝܐ ܕܕܪܐ ܕܥܣܪܝ ܒܥܠܬܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܘܓܪܘܣܬܐ ܕܙܘܥܐ ܛܘܗܡܝܐ ܘܫܘܒܼܝܢܝܐ ܥܪܒܝܐ ܘܙܘܥܐ ܕܡܫܠܡܢܘܬܐ ܓܘ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ. ܟܕ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܓܘ ܥܝܪܩ ܙܘܥܐ ܛܘܗܡܝܐ ܫܘܒܼܝܢܝܐ ܒܡܛܝܐ ܝܠܗ ܠܚܕ ܕܪܓܼܐ ܦ̮ܫܝܐ ܕܠܐ ܫܒܼܩܠܗ ܗܝܟ̃ ܩܘܪܢܝܬܐ ܕܢܫܡܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܡܪܕܘܬܢ ܘܡܘܟܠܐܠܗ ܒܝܕ ܪܕܘܦܝܗ ܨܘܢܐ ܠܟܠ ܩܢܝܐܚܐܪܐ ܘܩܠܡܐ ܡܘܪܕܢܬܐ. ܛܟܼܣܐ ܦ̮ܫܝܐ ܬܢܐܠܗ ܠܟܬܒܼܬܐ ܕܬܫܥܝܬܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܒܚܕܐ ܨܘܪܬܐ ܢܙܝܬܐ ܕܟܠܗ̇ ܡܪܕܘܬܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܦܫܠܗ̇ ܝܕܥܬܐ ܐܝܟܿ ܡܪܕܘܬܐ ܥܪܒܝܬܐ ܘܫܦܠܗ ܡ̣ܢ ܟܬܒܼ̈ܐ ܕܡܩܪܝܬܐ ܠܬܫܥܝܬܐ ܫܪܫܢܝܬܐ ܕܝܠܗ̇ ܬܫܥܝܬܐ ܕܐܘܡܬܢ ܐܬܘܪܝܬܐ. ܐܘܦ ܐܢܝ ܙܕܩ̈ܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܕܦܫܠܗܘܢ ܝܘܗܒܼ̈ܐ ܒܫܢ݇ܬܐ 1972 ܝܗܘܘ ܚܕ ܢܟܼܠܐ (ܥܠܕܝܬܐ) ܕܡܨܝ ܗܘܘ ܒܐܗܐ ܐܘܪܚܐ ܠܡܓܠܘܝܐ ܘܒܕܒܼܩܐ ܘܬܠܘܩܐ ܟܠ ܡܘܪܕܢܐ ܫܪܝܪܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܐܬܘܪܝܬܐ.

ܐܘܣܝܐ ܕܙܕܩ̈ܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܦܫܠܗܘܢ ܒܕܝܘܬܐ ܥܠ ܘܪܩܐ ܘܫܘܪܐܠܗ ܛܟܼܣܐ ܦ̮ܫܝܐ ܠܡܟܠܘܝܐ ܟܠܝ ܫܘܬܐܣ̈ܢ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ، ܡܛܒܼܥܝܬ̈ܐ ܘܡܕܪ̈ܫܝܬܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܕܝܠܢܝ̈ܐ ܡܐܝܟܿ ܡܛܒܼܥܬܐ ܕܕܩܠܬ ܐܬܘܪܝܬܐ ܓܘ ܡܘܨܠ، ܡܛܒܼܥܬܐ ܕܢܝܢܘܐ ܓܘ ܟܪܟܘܟ ܘܡܕܪ̈ܫܝܬܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܓܘ ܡܘܨܠ ܘܟܪܟܘܟ ܘܒܓܼܕܕ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܐܬܝܬܐ ܕܛܟܼܣܐ ܦ̮ܫܝܐ ܓܘ ܥܝܪܩ. ܐܘܦܙܐ ܩܡܠܗ ܛܟܼܣܐ ܛܠܘܡܐ ܒܥܒܼܕܝܬ̈ܐ ܪ̈ܗܒܼܬܢܝܐ ܕܠܩܘܒܼܠ (ܕܪܩܘܒܼܠ) ܡܘܪ̈ܕܢܐ ܐܬܘܪ̈ܝܐܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܒܝܕ ܙܪܥܬܐ ܘܦܪܣܬܐ ܕܡܫܦܠܚ̈ܐ (ܥܡܝܠ̈ܐ) ܘܩܛܘܠ̈ܐ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܥܪܒܼܐ. ܟܕ ܒܚܙܝܐ ܐܝܕܬ̈ܐ ܕܡܫܦܠܚ̈ܐ ܘܩܛܘܠ̈ܐ ܒܡܛܝܐ ܝܢܐ ܠܐܬܘܪܠܘܓܼܝܝܐ ܐܠܦ̮ܪܝܕ ܬܝܡܝܡܝ ܗ̇ܘ ܕܟܬܘܒܼܠܗ ܗܘܡܣܐ (ܐܣܟܠܘܒܝܕܝܐ) ܐܬܘܪܝܐ ܕܒܚܒܼܫܐ ܝܠܗ ܬܪܥܣܪ ܡܢܬ̈ܐ ܓܘ 30000 ܦܬܘܬ̈ܐ ܘܩܛܠܬܐ ܕܓܠܘܝܐ ܢܦܠܝܘܢ ܒܫܝ ܣܝܘܡܐ ܕܣܦܪܙܒܼܢܐ ܡܕܢܚܐ ܓܘ ܕܝܬܪܘܝܬ. ܐܗܐ ܙܘܥܐ ܠܐ ܐ݇ܢܫܝܐ ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܥܠ ܥܡܢ ܐܘܦ ܓܘ ܐܬܪܐ ܕܐܝܪܢ ܒܬܪ ܣܘܚܦܐ (ܩܠܒܐ) ܕܛܟܼܣܐ ܬܘܕܝܬܢܝܐ ܕܚܘܡܝܢܝ ܕܡܘܟܠܐܠܗ ܠܟܠܝ ܡܕܪ̈ܫܝܬܐ ܕܝܠܢܝ̈ܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܢ ܘܙܘܥܐ ܕܦܪܣܬܐ ܘܛܒܼܥܬܐ ܡܪܕܘܬܢܝܬܐ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܒܚܩܠܐ ܕܣܝܘܡܘܬܐ ܘܓܠܝܢܘܬܐ. ܐܢ̈ܐ ܥܒܼܕܝܬ̈ܐ ܘܕܝܠܝܬ̈ܐ ܠܐ ܐ݇ܢܫܝ̈ܐ ܝܢܐ ܡ̣ܢ ܪܢܝܐ ܘܐܝܕܝܘܠܘܓ̰ܝܐ ܕܛܘܗܡܝ̈ܐ ܘܦ̮ܢܛܝܩܝ̈ܐ ܕܟܐ ܦܠܚܝ ܡܛܠ ܬܚܡܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܟܢܫܝܬܐ ܗܕܟܼܐ ܕܡܨܝ ܠܡܟܠܘܝܐ ܠܫܘܘܫܛܐ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܥܡܡ̈ܐ.

ܬܫܥܝܬܐ ܕܒܪܢܫܘܬܐ ܡܕܥܘܝܢ ܝܠܗ̇ ܕܡܪܕܘܬܐ ܝܠܗ̇ ܗ̇ܘ ܣܦ̮ܣܪܐ (ܣܝܦܐ) ܒܘܫ ܚܪܘܦܐ ܘܡܥܒܕܢܐ ܡܛܠ ܡܪܡܬܐ ܕܕܝܠܝܬ̈ܐ ܕܒܪܢܫܐ ܠܫܘܝܐ ܐ݇ܢܫܝܐ ܒܫܪܝܪܘܬܐ. ܩܐ ܕܐܗܐ ܥܠܬܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܒܕ ܚܙܚ ܕܥܘܫܢ̈ܐ ܕܥܡܛܘܬܐ ܘܚܫܟܐܒܕ ܦܠܚܝ ܘܚܦܛܝ ܠܡܟܠܘܝܐ ܟܠ ܫܒܼܝܠܐ ܘܙܗܪܝܪܐ ܕܡܪܕܘܬܐ.  ܡܪܕܘܬܐ ܝܠܗ̇ ܒܥܠܕܒܼܒܼܐ ܕܛܠܘܡܝܐ ܘܛܠܘܡ̈ܐ، ܗ̇ـܝ ܝܠܗ̇ ܫܒܼܝܠܐ ܫܪܝܪܐ ܕܬܘܠܡܕܐ ܘܡܥܙܝܢܘܬܐ ܠܐ ܫܠܡܢܬܐ ܡܛܠ ܫܘܘܫܛܐ ܘܚܐܪܘܬܐ ܕܪܢܝܐ ܕܒܪܢܫܘܬܐ.

ܡܛܠ ܚܡܝܬܐ ܘܢܛܪܬܐ ܫܪܫܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܐ݇ܢܫܝܬܐ ܘܵܠܝܼܬܵܐ ܝܠܗ̇ ܥܠ ܩܕܠܐ ܕܟܠ ܕܒܪܓܼܫܐ ܝܠܗ ܕܗ̇ܘ ܝܠܗ ܝܪܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܫܪܫܢܝܬܐ ܕܡܚܒܛ ܠܫܩܠܐ ܟܡܝܘܬܐ ܡܠܝܢܬܐ ܡ̣ܢ ܥܘܬܪܢ ܡܪܕܘܬܢܝܐ ܕܗܘܝܐ ܡܠܝܢܬܐ ܩܐ ܩܐ ܚܕܐ ܫܪܝܬܐ ܚܕܬܐ ܡܛܠ ܡܒܪܝܬܐ ܘܡܬܛܘܪܢܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܐܣܝܬܐ ܕܟܐ ܓܫܩܐ ܒܓܪܘܣܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܒܚܕܐ ܨܘܪܬܐ ܘܪܘܚܐ ܬܪܝܨܬܐ ܩܐ ܝܘܬܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܟܢܘܫܝܐ. ܡܛܠ ܝܘܬܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܩܐ ܒܪܢܫܘܬܐ ܘܡܪܕܘܬܐ ܕܒܒܥܝܐ ܝܘܚ ܩܐ ܥܡܢ ܘܗ̇ـܝ ܝܠܗ̇ ܡܪܕܘܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܩܘܡܝܬܐ ܕܩܝܡܐ ܥܠ ܐܣ̈ܐ ܕܚܘܪܪܐ ܐܘܡܬܢܝܐ ܘܗܘܐܠܗ̇ ܓܫܩܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܡܠܘܐܬܢܝܬܐ ܠܬܫܥܝܬܐ ܕܥܡܢ ܘܝܪܬܘܬܗ̇ ܐ݇ܢܫܝܬܐ. ܕܗܘܝܐ ܐܗܐ ܡܪܕܘܬܐ ܚܕ ܐܣܛܘܟܼܣܐ ܐܠܨܝܐ ܘܚܕ ܐܣܛܘܢܐ ܡ̣ܢ ܐܣܛܘܢ̈ܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܕܦܩܕܐ ܝܠܗ ܥܡܢ ܡܛܠ ܫܪܪܬܐ ܬܪܘܨܬܐ ܕܗܝܝܘܬܗ ܘܗܘܐ ܡܫܘܬܦܢܐ ܓܘ ܫܪܝܬܐ ܕܨܒܼܘܬܢ ܘܫܘܐܠܢ ܐܘܡܬܢܝܐ ܘܥܕܪܢܬܐ ܕܬܪܡܝܬܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܬܐ ܟܐܢܬܐ ܓܘ ܐܬܪܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܚܕܬܐ.

 


 • -

ܝܘܡܐ ܬܒ݂ܝܠܝܐ ܕܠܫܢܐ ܕܝܡܐ

ܝܘܡܐ ܬܝܒܝܠܝܐ ܕܠܫܢܐ ܕܝܡܐ

ܝܘܡܐ ܕ 21 ܒܝܪܚܐ ܕ ܫܒܛ ܦܫܠܗ ܪܫܝܡܐ ܐܝܟ ܝܘܡܐ ܬܝܒܝܠܝܐ ܕܠܫܢܐ ܐܡܗܝܐ ܒܝܕ:

ܫܢܬܐ ܕ 1999

ܚܒܪܐ ܕܠܫܢܐ ܕܝܡܐ ܝܠܗ ܪܒܐ ܩܕܝܡ. ܓܘ ܣܘܝܕܢ ܩܐ ܛܘܦ̰ܣܐ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܝܕܝܥܐ ܗܐ ܡܢ ܕܪܐ ܕ 15 ܘܫܪܫܗ ܝܢ ܦܘܫܩܗ ܒܐܬܝܐ ܝܠܗ ܡܢ ܚܒܪܐ ܠܬܝܢܝܐ:

ܡܘܕܝ ܝܠܗ ܡܥܢܝܐ ܕܠܫܢܐ ܕܝܡܐ؟

ܡܥܢܝܐ ܕܠܫܢܐ ܕܝܡܐ ܝܠܗ ܗܘ ܠܫܢܐ ܩܕܡܝܐ ܕܝܠܦ ܐَܢܫܐ ܗܡܙܡܠܗ ܡܢ ܙܥܘܪܘܬܗ. ܒܝܠ 6000 ܗܠ7000 ܠܫܢܐ ܕܐܝܬ ܓܘ ܕܘܢܝܐ ܙܘܕܐ ܡܢ ܦܠܓܝܗܝ ܝܢܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕܬܠܩܐ. ܩܐ ܗܕܐ ܐܠܨܝܬܐ ܝܠܐ ܚܡܝܬܐ ܕܠܫܢܐ.

ܒܢܘܢܐ ܘܒܢܬܐ ܕܡܫܚܛܐ ܐܢܝ ܕܟܐ ܝܕܥܝ ܠܫܢܝܗܝ ܨܦܝܝܼ ܒܘܫ ܟܐ ܗܘܝ ܠܩܕܡܐ ܓܘ ܝܘܠܦܢܐ ܓܘ ܡܕܪܫܬܐ. ܐܗܐ ܦܫܬܐ ܝܠܐ ܐܡܪܬܐ ܒܝܕ ܪܒܐ ܝܕܘܥܐ ܐܝܟܼ ܦܪܘܦ̰ܝܣܘܪ:

ܡܢ ܩܢܛܪܘܢ ܕܒܘܨܝܐ ܕܬܪܝܢ ܠܫܢܐ ܓܘ ܒܝܬ ܨܘܒܐ ܕ

ܣܬܘܟܗܘܠܡ.

ܐܝܢܐ ܗܝ ܒܘܫ ܐܠܨܝܬܐ ܡܢ ܟܠ ܝܠܗ ܕܠܫܢܐ ܕܝܡܐ ܝܠܗ ܥܠܬܐ ܕܚܡܝܬܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܕܡܪܗ.

 


 • -

 • -

 • -

 • -

 • -

 • -

ܐܝܬܘܬܐ ܕܟܘܫܝܐ ܥܠ ܐܪܥܗ

ܐܣܛܘܟܼܣܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܕܚܕ ܟܢܘܫܝܐ ܥܠ ܐܪܥܗ ܝܠܗ ܚܕ ܐܣܛܘܟܼܣܐ ܪܒܐ ܐܠܨܝܐ ܡܛܠ ܕܐܗܐ ܐܝܬܘܬܐ ܝܠܗ̇ ܕܡܥܒܼܕܐ ܚܝܬܐ ܕܚܕܐ ܐܘܡܬܐ ܘܐܡܝܢܘܬܐ ܕܡܬܛܘܪܢܘܬܗ̇ ܘܫܘܘܫܛܗ̇ ܡܐܝܟܿ ܚܕ ܗܕܡܐ ܠܐ ܦܪܝܫܐ ܡ̣ܢ ܟܢܘܫܝܐ ܬܒܼܝܠܝܐ.

ܐܝܡܢ ܕܚܕ ܥܡܐ ܒܚܝܐ ܝܠܗ ܡܥܠ ܙܒܼܢ̈ܐ ܝܪ̈ܝܟܼܐ ܥܠ ܐܪܥܗ، ܒܡܨܝܐ ܝܠܗ ܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܠܟܦܘܫܐ ܟܠܝܗܝ ܩܘܒܘܚܝܬ̈ܐ ܘܫܒܼܛ̈ܐ ܘܠܫܝܦܐ ܟܠܝܗܝ ܬܚܘܡ̈ܐ ܒܝܠܝܗܝ ܘܦܫܘܪܝܗܝ ܓܘ ܚܕ ܣܘܟܠܐ ܟܢܘܫܝܝܐ ܡܬܩܕܡܢܐ ܘܡܬܛܘܪܢܐ ܘܡܪܘܡܐ ܘܓܪܘܘܣܐ ܠܡܕܝܢܝܘܬܗ ܥܡ ܫܘܝܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ.

ܟܕ ܐܕܝܘܡ ܐܘܡܬܢ ܒܥܠܬܐ ܕܛܠܘܡܝ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܕܓܘܝ̈ܐ ܡܼܢ ܟܘܬܫ̈ܐ ܒܝܠ ܩܘܒܘܚܝܬ̈ܐ ܘܫܒܼܛ̈ܐ ܩܕܡ ܢܦܠܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝܐ ܕܥܡܢ ܓܘ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܘܟܘܬܫ̈ܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܓܘ ܒܢܝ̈ ܐܘܡܬܢ ܒܙܪܩܬܐ ܕܡܫܝܚܝܘܬܐ، ܘܒܬ݇ܪܝܐ ܡ̣ܢ ܛܠܘܡܝ̈ܐ ܕܙܘܥܐ ܕܡܫܠܡܢܘܬܐ، ܘܒܕܪ̈ܐ ܐ݇ܚܪ̈ܝܐ ܡ̣ܢ ܠܘܚܫ̈ܐ(ܒܘܨ̈ܐ) ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܓܘܪ̈ܐ ܕܡܘܥܒܼܕܠܗܘܢ ܕܚܕܐ ܡܢܬܐ ܦܫܠܗ̇ ܩܛܝܠܬܐ، ܚܕܐ ܡܢܬܐ ܐܚܪܬܐ ܦܫܪܗ̇ ܓܘ ܐܡܘܬ̈ܐ ܫܒܼܒܼ̈ܐ ܘܐ݇ܚܪܬܐ ܒܕܩܠܗ̇ ܘܦܪܣܠܗ̇ ܘܡܘܫܚܛܠܗ̇ ܒܪܒܐ ܡ̣ܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܬܒܼܝܠ.

ܒܚܙܝܐ ܝܘܚ ܕܛܠܘܡܝ̈ܐ ܐܚܪ̈ܝܐ ܥܠ ܒܢܝ̈ ܐܘܡܬܢ ܓܘ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܡ̣ܢ ܫܘܠܛܢܐ ܡܠܟܝܐ ܘܫܘܠܛܢܐ ܩܘܛܢܝܐ ܒܬܪ ܩܘܡܐ ܕ1958 ܒܘܫ ܗܘܐܠܗ̇ ܝܬܝܪܘܬܐ ܕܬܘܬܒܼܘܬܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܘܡܬܢ ܡ̣ܢ ܐܬܪܝܗܝ. ܠܕܐܗܐ ܥܠܬܐ ܪܒܐ ܐܠܨܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܕܟܠ ܚܕ ܫܪܝܪܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܘܡܬܢ ܘܟܠܝܗܝ ܫܘܬܐܣ̈ܢ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܕܐܣܪܝ ܬܚܡܢܝܬܝ̈ܗܝ ܘܥܒܼܘܕܝܬܝ̈ܗܝ ܡܛܠ ܚܠܢܬܐ ܘܡܩܘܝܬܐ ܠܐܝܬܘܬܐ ܕܐܘܡܬܢ ܥܠ ܐܪܥܗ̇ ܝܡܝܬܐ. ܐܝܬܘܬܢ ܥܠ ܐܪܥܢ ܠܐ ܦܝܫܐ ܚܘܡܝܬܐ ܘܢܛܪܬܐ ܐܢ ܟܠܝܗܝ ܫܪܝܪ̈ܐ ܡ̣ܢ ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܘܫܘܬܐܣ̈ܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝ̈ܐ ܘܟܢܘܫܝܝ̈ܐ ܠܐ ܪܚܛܝ ܒܣܘܪܗܘܐ ܘܛܠܒܝ ܙܕܩܐ ܕܡܥܪܬܐ ܕܐܪ̈ܥܬܢ ܘܢܛܪܬܐ ܠܕܐܢ̈ܐ ܡܘܠܟܢ̈ܐ ܘܡܬܘܬ̈ܐ ܡ̣ܢ ܡܬܥܒܼܪ̈ܢܐ ܘܡܫܠܛܢܢ̈ܐ ܕܡܘܠܟܢ̈ܢ ܐܢ ܗܘܝܐ ܡ̣ܢ ܫܒܼܒܼܢ ܕܩܘܪܒܐ ܝܢ ܕܪܚܩܐ ܒܬܪ ܬܚܘܡ̈ܐ، ܘܥܕܪܢܬܐ ܡܦܪܝܬܐ ܕܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܩܐ ܕܐܢܝ ܕܒܚܝܐ ܝܢܐ ܘܕܒܥܝ ܕܥܪܝ ܠܒܬܝܗܝ ܒܐܬܪܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ.

ܐܢ ܡܨܐܠܗ ܥܡܢ ܥܡ ܫܘܬܐܣ̈ܗ ܘܩܘܒܘܚܝܬ̈ܗ ܦܪ̈ܝܫܐ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܓܠܘܬܐ ܠܦܠܚܐ ܥܠ ܐܗܐ ܢܝܫܐ ܩܘܢܛܪܘܢܝܐ ܩܕܝܫܐ ܗ̇ܝܓܗܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܡܬܗܘܝܢܬܐ ܕܐܢ̈ܐ ܦܠܚܢ̈ܗ ܘܥܒܼܘܕܝܬ̈ܗ ܠܐ ܝܗܒܼܝ ܚܕܐ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܘܦܠܛܐ ܛܒܼܐ ܘܓܘܪܐ ܩܐ ܝܘܬܪܢܐ ܕܐܘܡܬܢ ܘܕܥܬܝܕܗ̇ ܥܠ ܐܪܥܢ ܬܫܥܝܬܢܝܬܐ، ܡܛܠ ܐܦ ܒܥܠܕܒܼܒܼܐ ܗ̇ܝܓܗܐ ܠܐ ܗܘܐܠܗ ܠܒܼܝܒܼܘܬܐ ܠܡܢܣܘܝܐ ܐ݇ܟܼܠܬܐ ܝܢ ܒܠܥܬܐ ܙܕܩ̈ܐ ܕܥܡܢ ܢܡܘܣܝ̈ܐ ܒܐܪܥܢ ܝܡܝܬܐ، ܐܝܢܐ ܒܗܦܟܐ ܕܐܗܐ ܟܡܐ ܕܐܚܢܢ ܦܠܝܓܼ̈ܐ ܝܘܚ ܠܐܚܕܕ̈ܐ ܡܐܝܟ̇ ܦܪ̈ܨܘܦܐ، ܒܬ̈ܐ، ܩܘܒܘܚܝܬ̈ܐ ܘܛܘܟܣ̈ܐ ܘܠܐ ܝܘܚ ܒܡܨܝܐ ܠܦܠܚܐ ܥܠ ܚܕ ܪܐܙܐ ܘܛܟܼܣܐ ܕܪܝܐ ܒܢܝܐ ܥܠ ܐܣ̈ܐ ܕܝܡܘܩܪ̈ܛܝܐ ܘܢܣܝܢܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܘܢܬܝ̈ܐ ܒܥܠܕܒܼܒܼ̈ܢ ܒܘܫ ܒܕ ܡܦܪܐ ܘܡܝܬܝܪ ܛܠܘܡܝܗ ܥܠܢ ܘܣܠܒ ܐܪܥܬ̈ܢ ܘܐܚܪܝܬܐ ܦܪܩܬܐ ܕܐܝܬܘܬܢ ܡ̣ܢ ܥܠ ܐܪܥܢ ܡܐܝܟ̇ ܚܕ ܥܡܐ ܘܚܕܐ ܐܘܡܐ. ܩܐ ܕܐܗܐ ܥܠܬܐ ܐܠܨܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܥܕܪܢܬܐ ܘܣܢܕܬܐ ܕܟܠ ܙܗܪܝܪܐ ܕܒܦܠܛܐ ܝܠܗ ܥܠ ܐܪܥܢ ܩܕܝܫܬܐ ܕܒܦܠܚܐ ܝܠܗ ܡܛܠ ܚܠܢܬܐ ܕܢܝܫܐ ܕܐܘܡܬܢ ܘܐܝܬܘܬܢ ܥܠ ܕܐܗܐ ܐܪܥܐ ܘܐܝܡܢ ܕܟܠܗ ܥܡܢ ܘܫܘܬܐܣ̈ܗ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܒܦܠܚܐ ܝܢܐ ܩܐ ܚܠܢܬܐ ܘܡܩܘܝܬܐ ܕܐܝܬܘܬܢ ܥܠ ܐܪܥܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܗܝܓܗܐ ܒܡܨܝܐ ܝܢܐ ܐܢ̈ܐ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܒܡܛܝܐ ܠܕܪܓܼܐ ܕܡܫܬܐܠܢܘܬܐ ܠܦܩܘܕܐ ܥܡܢ ܠܐܘܪܚܐ ܕܙܟܼܘܬܐ ܡܛܠ ܫܪܪܬܐ ܕܙܕܩ̈ܐ ܕܐܘܡܬܢ ܢܡܘܣܝ̈ܐ ܒܐܪܥܢ ܩܕܝܫܬܐ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ.

 


 • -

 • -

 • -

 • -